Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Εφεξής καλούμενες στη συμφωνία αυτή τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» Αποτελούσες Μέρη της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, Επιθυμούσες εξίσου τη σύναψη Συμφωνίας με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία τακτικών αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών τους. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της ερμηνείας και της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το κείμενο προβλέπει διαφορετικά: α. Ο όρος «Αεροπορικές Αρχές» σημαίνει στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε πρόσωπο ή όργανο εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από την ως άνω Αρχή ή συναφείς αρμοδιότητες και, στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εκπροσωπούμενο από την Γενική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε πρόσωπο ή όργανο εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από τον ως άνω Οργανισμό ή συναφείς αρμοδιότητες. β. Ο όρος «η Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και περιλαμβάνει: (ι) οποιαδήποτε τροποποίηση επί αυτής ετέθη σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 94 (α) αυτής και η οποία έχει κυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη και (ιι) οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις επί αυτού οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης, εφόσον μια τέτοια τροποποίηση ή Παράρτημα είναι σε δεδομένη στιγμή σε ισχύ για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. γ. Ο όρος «Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα και οποιαδήποτε τροποποίησή τους. δ. Ο όρος «διορισμένη αεροπορική εταιρεία» σημαίνει, μια αεροπορική εταιρεία που έχει διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας. ε. Ο όρος «συμφωνημένα δρομολόγια» σημαίνει τα τακτικά αεροπορικά δρομολόγια στις διαδρομές, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. στ. Ο όρος «χωρητικότης» σε σχέση με αεροσκάφος, σημαίνει τη διαθέσιμη δυνατότητα χωρητικότητας του αεροσκάφους σε μία διαδρομή ή τμήμα μιας διαδρομής και ο όρος «χωρητικότης» σε σχέση με «ένα συμφωνημένο δρομολόγιο» σημαίνει τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τέτοιων δρομολογίων, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους σε δεδομένη περίοδο και σε μία διαδρομή ή τμήμα μίας διαδρομής. ζ. Ο όρος «επικράτεια» σε σχέση με ένα Κράτος έχει την έννοια του Άρθρου 2 της Σύμβασης. η. Οι όροι «αεροπορικό δρομολόγιο», «διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο», «αεροπορική εταιρεία» και «στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς», έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται αντίστοιχα στο Άρθρο 96 της Σύμβασης. θ. Ο όρος «τιμολόγιο» σημαίνει το πληρωτέο ποσό για τη διεθνή μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου (εξαιρουμένου του ταχυδρομείου) και συμπεριλαμβάνει: - Οποιοδήποτε πληρωτέο για διεθνή μεταφορά τιμολόγιο ή ποσό για διερχόμενη κίνηση, που προωθείται και πωλείται ως τέτοιο, συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων για διερχόμενη κίνηση που διαμορφώνονται χρησιμοποιώντας άλλα τιμολόγια ή πρόσθετα ποσά για τη μεταφορά πάνω από διεθνείς τομείς ή εγχώριους τομείς που αποτελούν τμήματα του διεθνούς τομέα. - την καταβλητέα προμήθεια για την πώληση εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ή για τις αντίστοιχες συναλλαγές για τη μεταφορά φορτίου, και - τους όρους που διέπουν την εφαρμογή του τιμολογίου ή της τιμής για τη μεταφορά ή της πληρωμής της προμήθειας, επίσης συμπεριλαμβάνει: - οποιαδήποτε σημαντικά πλεονεκτήματα παρέχονται σε συνάρτηση με τη μεταφορά, - οποιοδήποτε τιμολόγιο για μεταφορά σε έναν εγχώριο τομέα που πωλείται ως παρεπόμενος σε διεθνή μεταφορά, ο οποίος δεν διατίθεται για αποκλειστικά εγχώριο ταξίδι και ο οποίος δεν διατίθεται με ίσους όρους σε όλους τους διεθνείς μεταφορείς και χρήστες των υπηρεσιών τους. ι. Ο όρος «τέλος χρήσεως» σημαίνει το τέλος που επιβάλλεται σε αεροπορικές εταιρείες από τις αρμόδιες αρχές ή επιτρέπεται από αυτές να επιβληθούν για την παροχή αερολιμενικών εγκαταστάσεων ή διευκολύνσεων αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων για τα αεροσκάφη, τα πληρώματα τους, τους επιβάτες και το φορτίο. Εννοείται ότι οι τίτλοι οι οποίοι δίδονται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ή διευρύνουν με κανένα τρόπο τις έννοιες οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 Παροχή δικαιωμάτων 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, για την εκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ της επικράτειας του και της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους από την διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως ακολούθως: 1)Να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2)Να σταθμεύει για λόγους μη εμπορικούς στην ως άνω επικράτεια και 3)Να σταθμεύει στην ως άνω επικράτεια σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής που καθορίζονται στον πίνακα διαδρομών ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. 2.Ουδεμία επίκληση των διατάξεων της παραγράφου (1) μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο προς μεταφορά με αμοιβή ή μίσθωση και προοριζόμενο για άλλο σημείο στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3 Διορισμός και Εξουσιοδοτήσεις 1.1)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει και να πληροφορεί, μέσω της διπλωματικής οδού το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μία ή περισσότερες αεροπορικές εταιρείες για την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, καθώς και να αποσύρει ή τροποποιεί τους διορισμούς αυτούς. 2)Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιθυμεί να διορίσει, παραπάνω από μία αεροπορική εταιρεία, οι αεροπορικές αρχές διεξάγουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 15 αυτής της Συμφωνίας. Μια αμοιβαία συμφωνία βασιζόμενη στις αρχές που καθορίζονται στο Άρθρο 12 θα αποτελεί προϋπόθεση για περαιτέρω πολλαπλό διορισμό. 2.Μετά τη λήψη τέτοιου διορισμού, οι αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, την κατάλληλη εξουσιοδότηση λειτουργίας στην κατά τα ως άνω διορισμένη αεροπορική εταιρεία. 3.Οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν από την αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει διοριστεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να αποδείξει ότι είναι ικανή να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τους νόμους και κανονισμούς, που συνήθως εφαρμόζονται από τις ως άνω αρχές ως προς τη λειτουργία διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση της εξουσιοδότησης λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, ή να επιβάλει όρους τους οποίους θεωρεί απαραίτητους για την άσκηση από την διορισμένη αεροπορική εταιρεία των δικαιωμάτων τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας, σε κάθε περίπτωση, που το συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν πείθεται ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της εταιρείας ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος που διόρισε την αεροπορική εταιρεία ή στους υπηκόους αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους ή αμφότερα. 5.Σε οποιονδήποτε χρόνο, μετά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του Άρθρου αυτού, η κατά τα ως άνω διορισμένη και εξουσιοδοτημένη αεροπορική εταιρεία μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δρομολόγια δεν θα εκτελούνται παρά μόνον εφόσον είναι σε ισχύ ένα σχετικό τιμολόγιο που καθιερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 αυτής της Συμφωνίας καθώς και εφόσον η σχετική χωρητικότητα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 αυτής της Συμφωνίας. Άρθρο 4 Ανάκληση και Αναστολή 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την εξουσιοδότηση λειτουργίας ή να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία ορίζονται στο Άρθρο 2 αυτής της Συμφωνίας, από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή να επιβάλλει όρους οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σε κάθε περίπτωση που: 1)η αεροπορική αυτή εταιρεία δεν δύναται να αποδείξει ότι είναι ικανή να πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που συνήθως και ευλόγως εφαρμόζονται από τις Αρχές αυτές σχετικά με την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων σύμφωνα με τη Σύμβαση ή 2)δεν πείθεται ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της αεροπορικής εταιρείας ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο διορίζει την αεροπορική εταιρεία ή τους υπηκόους του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, ή 3)η αεροπορική αυτή εταιρεία αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους νόμους και/ή κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκχωρεί τα εν λόγω δικαιώματα, ή 4)η αεροπορική εταιρεία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους, οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 2.Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή αναστολή ή επιβολή των όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των νόμων και/ή των κανονισμών, η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Εφαρμογή νόμων και Κανονισμών 1.Οι νόμοι, κανονισμοί και διαδικασίες του Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια του αεροσκαφών τα οποία ασχολούνται με τη διεθνή αεροναυτιλία ή σχετικά με τη λειτουργία και πλοήγηση των αεροσκαφών αυτών, θα εφαρμόζονται από τη διορισμένη αεροπορική ευρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την εν λόγω επικράτεια, 2.Οι νόμοι και κανονισμοί του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, ελευθεροκοινωνία, παραμονή ή διέλευση, αποδημία ή μετανάστευση, διαβατήρια, τελωνεία, συνάλλαγμα και υγειονομικά μέτρα, θα τηρούνται από την διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, καθώς και από ή για λογαριασμό των πληρωμάτων του, των επιβατών, του φορτίου και του ταχυδρομείου κατά τη διέλευση, την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από την επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Επιβάτες, αποσκευές και φορτίο απευθείας διερχόμενα από την επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρυνόμενα από το χώρο του αεροδρομίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, θα υπόκεινται μόνο σε απλοποιημένο έλεγχο με εξαίρεση ό,τι αφορά μέτρα ασφάλειας εναντίον της βίας, αεροπειρατείας και λαθρεμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Αποσκευές κα’ φορτίο σε απευθείας διέΛευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και άλλους συναφείς φόρους. Άρθρο 6 Αναγνώριση πτυχίων και αδειών 1.Πιστοποιητικά πλοϊμότητας, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρες από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και παραμένουν σε ισχύ, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για το σκοπό εκτέλεσης των δρομολογίων τα οποία προβλέπονται στη Συμφωνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν έγκυρα τα πιστοποιητικά και οι άδειες, είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων προτύπων τα οποία έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί εν τούτοις το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει, με σκοπό πτήσεις υπεράνω του εδάφους του, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που χορηγήθηκαν σε υπηκόους του ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα γι’ αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος. 2.Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (1) και τα οποία εκδίδονται από τις Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική εταιρεία ή αναφορικά με αεροσκάφος το οποίο εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, επιτρέπουν διαφοροποίηση από τα πρότυπα τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση και εφόσον η διαφοροποίηση αυτή έχει καταχωρισθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 15 αυτής της Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να πεισθούν ότι, ώστε η αμφισβητούμενη πρακτική είναι αποδεκτή από αυτές. Αποτυχία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας θα συνιστά λόγο για την εφαρμογή του Άρθρου 4 αυτής της Συμφωνίας. Άρθρο 7 Ασφάλεια πτήσεων 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, διαβουλεύσεις, σχετικά με πρότυπα ασφάλειας που υιοθετούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος επί οιουδήποτε τομέα σχετικού με τα πληρώματα, τα αεροσκάφη ή τη λειτουργία τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός 30 ημερών από την υποβολή του υπόψη αιτήματος. 2.Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώνει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν τηρεί ούτε εφαρμόζει αποτελεσματικά πρότυπα ασφάλειας σε οποιονδήποτε τέτοιον Τομέα, τα οποία να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τις διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να συμμορφώνεται με τα ελάχιστα αυτά πρότυπα, το δε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Μη ανάληψη απο το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος των κατάλληλων ενεργειών εντός 15 ημερών ή εντός μεγαλύτερου διαστήματος που τυχόν συμφωνηθεί, θα συνιστά λόγο για την εφαρμογή του Άρθρου 4 της Συμφωνίας αυτής. 3.Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης του Σικάγου, συμφωνείται ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ή άλλων αεροπορικών εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, που εκτελεί δρομολόγια προς και από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορεί, κατά το χρόνο παραμονής του στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να υποστεί έλεγχο από τους εξουσιοδοτηυενους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μέσα και γύρω από το αεροσκάφος, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η ισχύς των αεροναυτιλιακών εγγράφων και αυτών του πληρώματος καθώς και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (καλούμενο στο παρόν Άρθρο «επιθεώρηση πίστας»), υπό τον όρο ότι τούτο δεν θα οδηγήσει σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4.Σε περίπτωση που μια τέτοια επιθεώρηση πίστας ή σειρά τέτοιων επιθεωρήσεων δημιουργήσουν: 1)σοβαρές επιφυλάξεις ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου ή 2)σοβαρές υπόνοιες έλλειψης αποτελεσματικής τήρησης και εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων προτύπων ασφαλείας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου το Συμβαλλόμενο Μέρος που διεξάγει την επιθεώρηση δύναται να συμπέρανει για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης του Σικάγου, ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα τα πιστοποιητικά ή οι άδειες που αφορούν το υπόψη αεροσκάφος ή το πλήρωμα αυτού του αεροσκάφους ή ότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες το υπόψη αεροσκάφος λειτουργεί, δεν είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελαχίστων προτύπων που έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου. 5.Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση με σκοπό τη διεξαγωγή επιθεώρησης πίστας επί αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ή άλλων αεροπορικών εταιρειών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 3 δεν επιτρέπεται από τον αντιπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας ή των εταιρειών αυτών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να συμπεράνει ότι οι σοβαρές επιφυλάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 4 ανακύπτουν και να συνάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αμέσως την εξουσιοδότηση λειτουργίας της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας ή άλλων αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος, είτε. ως αποτέλεσμα μιας επιθεώρησης πίστας, σειράς επιθεωρήσεων πίστας^ άρνησης πρόσβασης για την διεξαγωγή επιθεώρησης πίστας, διαβουλεύσεων ή είτε εξ άλλης αιτίας, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λήψη άμεσων μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας. 7.Κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 2 ή 6 θα αίρεται μόλις το αίτιο λήψης των υπόψη μέτρων παύσει να ισχύει. Άρθρο 8 Αεροπορική Ασφάλεια 1.Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση του ενός έναντι του άλλου να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας εναντίον πράξεων παράνομης επέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς να περιορίζουν τη γενικότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν ιδιαίτερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραβάσεων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων, οι οποίες Διενεργούνται Επί Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκυο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκάφους, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την Καταστολή Παρανόμων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή Παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, της Σύμβασης για τη Σήμανση των Πλαστικών Εκρηκτικών με Σκοπό τον Εντοπισμό τους, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στην 1 Μαρτίου 1991 καθώς και με οποιοδήποτε άλλο διεθνές κείμενο επί του αυτού θέματος που θα κυρωθεί στο μέλλον από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος, θα παρέχουν αμοιβαίως κάθε απαραίτητη βοήθεια για την πρόληψη πράξεων παράνομης κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλων παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας τέτοιων αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματος τους, αεροδρομίων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλης απειλής της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. 3.Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις για την αεροπορική ασφάλεια οι οποίες έχουν καθιερωθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και ορίσθηκαν ως Παραρτήματα στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις ασφάλειας είναι εφαρμοστέες στα Μέρη, θα απαιτούν όπως οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα τους, ή οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάσταση των εργασιών τους ή τη μόνιμη κατοικία στην επικράτεια τους, καθώς και οι εκμεταλλευόμενοι αεροδρόμια στην επικράτεια τους, να ενεργούν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι από τους ανωτέρω εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη μπορεί να ζητηθεί η τήρηση των διατάξεων για την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (3) ανωτέρω, οι οποίες απαιτούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι στην επικράτειά του εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των αεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών και των χειραποσκευών τους, καθώς και για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων στα πληρώματα, τις αποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια αεροσκαφών, πριν από και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για τη λήψη ευλόγων ειδικών μέτρων ασφάλειας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής. 5.Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατακράτησης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων εναντίον της ασφάλειας τέτοιου αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματός του, αεροδρομίων ή εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοβοηθούνται, διευκολύνοντας τις επικοινωνίες και άλλα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να τερματίσουν γρήγορα και με ασφάλεια παρόμοιο συμβάν ή απειλή παρόμοιου συμβάντος. 6.Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος έχει αποστεί από τις διατάξεις αυτού του Άρθρου, το πρώτο Μέρος μπορεί να ζητήσει άμεσες διαβουλεύσεις με το άλλο Μέρος. Αποτυχία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας θα συνιστά λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 αυτής της Συμφωνίας. Άρθρο 9 Εμπορικές Ευκαιρίες 1.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τη δική της εκπροσώπηση. 2.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δύναται, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση, να μετακαλεί και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, επιχειρησιακό, καθώς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων. 3.Σε περίπτωση διορισμού γενικού πράκτορα ή πράκτορα γενικών πωλήσεων, ο εν λόγω πράκτορας θα διορίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους σχετικά νόμους και κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να πωλεί υπηρεσίες αερομεταφοράς στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας ή μέσω των πρακτόρων της σε τοπικό νόμισμα ή σε οποιοδήποτε άλλο ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα και κάθε πρόσωπο θα μπορεί να αγοράσει τις εν λόγω υπηρεσίες αερομεταφοράς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. 5.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στην διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να μεταφέρει στη χώρα της, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ξένου συναλλάγματος, το πλεόνασμα μεταξύ εσόδων και εξόδων, που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου στα συμφωνημένα δρομολόγια στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 6.Εάν το ένα Μέρος επιβάλλει περιορισμούς, όσον αφορά τη μεταφορά του πλεονάσματος που πραγματοποιήθηκε από την διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Μέρος θα έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλει τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική εταιρεία του άλλου Μέρους. Άρθρο 10 Εξαίρεση από τελωνειακούς και άλλους δασμούς 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, με βάση την αμοιβαιότητα, θα απαλλάσσει την διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, άλλους εθνικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη επιθεωρήσεων και άλλους εθνικούς δασμούς και επιβαρύνσεις για αεροσκάφη, καύσιμα, λιπαντικά, αναλώσιμα τεχνικά εφόδια, ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, συνήθους εξοπλισμού αεροσκαφών, εφοδίων αεροσκαφών και άλλων αντικειμένων, τα οποία προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σε συνδυασμό με τη λειτουργία ή εξυπηρέτηση του αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια, καθώς επίσης και για τα αποθέματα εισιτηρίων, τις φορτωτικές και πάσης φύσεως έντυπο υλικό, το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας, ως και του συνήθους διαφημιστικού υλικού, το οποίο διανέμεται δωρεάν από την εν λόγω διορισμένη αεροπορική εταιρεία. 2.Οι απαλλαγές οι οποίες χορηγούνται με το παρόν Άρθρο θα εφαρμόζονται για τα αντικείμενα τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου τα οποία: 1)εισάγονται στην επικράτεια του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από ή για λογαριασμό της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2)παραμένουν επί του αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την άφιξη ή αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3)παραλαμβάνονται επί του αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων ανεξαρτήτως εάν τα είδη αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή καταναλώθηκαν πλήρως ή μη εντός της επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη δεν εκποιούνται στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Ο κανονικός αεροπορικός εξοπλισμός, καθώς και τα υλικά και εφόδια, τα οποία συνήθως παραμένουν επί του αεροσκάφους κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορεί να εκφορτωθούν στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μόνο με την έγκριση των Τελωνειακών Αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε παρόμοια περίπτωση, τα εν λόγω είδη τίθενται υπό τον έλεγχο των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή διατεθούν διαφορετικά, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς. Άρθρο 11 Τέλη Χρήσεως Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να επιβάλει ή να επιτρέψει την επιβολή δίκαιων και λογικών τελών για τη χρήση αερολιμένων και άλλων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχό του. Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνεί, εν τούτοις, ότι τα τέλη αυτά δεν θα είναι υψηλότερα από αυτά τα οποία θα καταβάλονταν για τη χρήση των παραπάνω αερολιμένων και εγκαταστάσεων από τα εθνικά του αεροσκάφη τα οποία εκτελούν συναφή διεθνή δρομολόγια. Άρθρο 12 Κανονισμοί Χωρητικότητας και Έγκριση Δρομολογίων 1.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών θα έχουν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, ώστε να είναι σε θέση να απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. 2.Κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων, η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα της αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται δυσμενώς τα δρομολόγια τα οποία η τελευταία εκτελεί στο σύνολο ή τμήμα των αυτών διαδρομών. 3.Η χωρητικότητα, η οποία θα διατίθεται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών στα συμφωνημένα δρομολόγια θα έχει άμεση σχέση με τις απαιτήσεις του κοινού για μεταφορά στις συγκεκριμένες διαδρομές και κάθε μία από τις διορισμένες εταιρείες θα έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή, σε λογικό συντελεστή πληρότητας, επαρκούς χωρητικότητας για τις τρέχουσες και τις λογικά προβλεπόμενες απαιτήσεις επιβατικής κίνησης μεταξύ των επικρατειών των Συμβαλλομένων Μερών. 4.Πρόβλεψη για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, επιβιβαζομένων και αποβιβαζομένων σε σημεία διαδρομών, τα οποία θα καθορισθούν στις επικράτειες κρατών άλλων από αυτό που διορίζει την αεροπορική εταιρεία, θα συμφωνείται μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των δύο Συμβαλλομένων Μερών. 5.Η χωρητικότητα η οποία θα διατεθεί, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών στα συμφωνημένα δρομολόγια, θα συμφωνηθούν από τις Αεροπορικές Αρχές, ύστερα από πρόταση των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών. Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα υποβάλουν.τις προτάσεις ύστερα από σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ τους, λαμβανομένων υπόψη των αρχών, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου. 6.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλομένων Μερών, τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 5 θα επιλύονται με συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των δύο Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 15 παρ. (2). Μέχρις ότου επιτευχθεί παρόμοια συμφωνία, η χωρητικότητα η οποία διατίθεται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα παραμένει αμετάβλητη. 7.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλει προς έγκριση τους πίνακες δρομολογίων στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους όχι αργότερα από τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των δρομολογίων στις συγκεκριμένες διαδρομές. Αυτό, ομοίως, θα εφαρμόζεται σε νεώτερες αλλαγές. Σε ειδικές περιπτώσεις το χρονικό αυτό όριο μπορεί να μειωθεί ύστερα από έγκριση των εν λόγω αρχών. Άρθρο 13 Αεροπορικά Τιμολόγια 1.Τα τιμολόγια τα οποία χρεώνονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών για τα συμφωνημένα δρομολόγια θα καθορίζονται σε λογικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, λογικού κέρδους, των χαρακτηριστικών των δρομολογίων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα τιμολόγια άλλων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες εκτελούν τακτικά δρομολόγια στις ίδιες διαδρομές ή σε μέρη αυτών. 2.Τα τιμολόγια τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου θα καθορίζονται σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες: 1)Εφόσον οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Μερών είναι μέλη διεθνούς ένωσης αεροπορικών εταιρειών π.χ. της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων, η οποία διαθέτει μηχανισμό καθορισμού ναύλων και υπάρχει ήδη απόφαση σχετική με τα συμφωνημένα δρομολόγια, τα τιμολόγια θα καθορίζονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα απόφαση. Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί κατά την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα είναι υπεύθυνη μόνο έναντι των Αεροπορικών της Αρχών για τη δικαιολόγηση και τη λογικότητα των τιμολογίων, τα οποία θα συμφωνηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 2)Όταν δεν υπάρχει τιμολόγιο για τα συμφωνημένα δρομολόγια ή όταν η μία ή και οι δύο διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών δεν είναι μέλη της ίδιας ένωσης αεροπορικών εταιρειών που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο (α), οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών θα συμφωνούν μεταξύ τους τα τιμολόγια που θα χρεώνονται στα συμφωνημένα δρομολόγια. 3)Τα συμφωνηθέντα κατ’ αυτόν τον τρόπο τιμολόγια θα υποβάλλονται στις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών προς έγκριση, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής τους. Το χρονικό τούτο διάστημα μπορεί να μειωθεί ύστερα από συγκατάθεση των εν λόγω Αρχών. 4)Σε περίπτωση κατά την οποία οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών αδυνατήσουν να συμφωνήσουν για τα τιμολόγια ή όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει διορίσει αεροπορική εταιρεία για την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων ή όταν κατά τη διάρκεια των τριάντα (30) πρώτων ημερών της περιόδου των εξήντα (60) ημερών, οι οποίες μνημονεύονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο (γ), οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιδίδουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ειδοποίηση για τη δυσαρέσκεια τους για οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με τις ανωτέρω υποπαραγράφους (α) και (β), οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών θα καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας ως προς τα ενδεδειγμένα τιμολόγια τα οποία θα εφαρμοσθούν. 3.1)Κανένα τιμολόγιο δεν τίθεται σε ισχύ, εφόσον οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών δεν το έχουν εγκρίνει. 2)Τα τιμολόγια τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου θα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ορισθούν νέα τιμολόγια. 4.Εάν οι Αεροπορικές Αρχές δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για οποιοδήποτε τιμολόγιο τους υποβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε τιμολογίου, η διαφορά θα διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 της παρούσας Συμφωνίας. 5.Εάν οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν ικανοποιηθούν από τα καθορισμένα τιμολόγια, θα το γνωστοποιήσουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα προσπαθήσουν, όπου απαιτείται, να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα λήψης της γνωστοποίησης δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί νέο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Άρθρου, θα εφαρμοσθούν οι διαδικασίες που καθορίζονται από την παράγραφο (4) του Άρθρου τούτου. Άρθρο 14 Χορήγηση Στατιστικών Οι Αεροπορικές Αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ύστερα από αίτημα τους, πληροφορίες και στατιστικές, σχετικά με την κίνηση που μεταφέρθηκε στα συμφωνημένα δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους προς και από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όπως συνήθως τηρούνται και υποβάλλονται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία προς τις Εθνικές της Αεροπορικές Αρχές. Κάθε πρόσθετο στατιστικό στοιχείο κίνησης, το οποίο οι Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιθυμούν από τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα αποτελεί, μόλις ζητηθεί, αντικείμενο αμοιβαίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 15 Διαβουλεύσεις, Τροποποιήσεις και Αλλαγές 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Αεροπορικές Αρχές του δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν διαβουλεύσεις σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή με τις Αεροπορικές του Αρχές. 2.Η διαβούλευση που ζητήθηκε από ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών ή τις Αεροπορικές Αρχές του πρέπει θα αρχίσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήψης του γραπτού αιτήματος. 3.Κάθε τροποποίηση ή αλλαγές της παρούσας Συμφωνίας που συμφωνήθηκαν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη κατόπιν διαβουλεύσεων θα τεθούν σε ισχύ, όταν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία ότι ολοκληρώθηκαν οι συνταγματικές τους διαδικασίες σχετικά με τη σύναψη και θέση σε ισχύ διεθνών συμφωνιών. 4.Πέραν από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου (3), τροποποιήσεις στον πίνακα δρομολογίων, που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, μπορούν να συμφωνηθούν απευθείας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών, θα τεθούν δε σε ισχύ αφού επιβεβαιωθούν με την ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων. Άρθρο 16 Συμμόρφωση προς Πολυμερείς Συμβάσεις Εφόσον τεθεί σε ισχύ γενική πολυμερής σύμβαση ή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, έχουσα σχέση με αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσα Συμφωνία και το Παράρτημά της μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως. Άρθρο 17 Διευθέτηση Διαφορών 1.Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματός της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αρχικά θα προσπαθήσουν να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις. 2.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να καταλήξουν σε μία διευθέτηση με διαπραγματεύσεις, μπορούν να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφορά για συμβουλευτική γνώμη σε κάποιο πρόσωπο ή σώμα. 3.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να διευθετήσουν τη διαφορά σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, η διαφορά θα παραπεμφθεί σε Δικαστήριο τριών διαιτητών, από τους οποίους ένας διορίζεται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και ο τρίτος συμφωνείται από κοινού από τους δύο άλλους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίσει έναν διαιτητή εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία λήψης, δια της διπλωματικής οδού, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, της γνωστοποίησης προς το άλλο, με την οποία ζητείται διαιτησία για τη διαφορά από παρόμοιο Δικαστήριο, ο δε τρίτος διαιτητής θα διορισθεί εντός περιόδου εξήντα (60) περαιτέρω ημερών. Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν προβεί στο διορισμό του διαιτητή του εντός της καθορισθείσας περιόδου, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να διορίσει διαιτητή ή διαιτητές κατά περίπτωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλομένων Μερών δύναται να ζητηθεί από τον Α~ Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ή, αν και αυτός είναι υπήκοος παρομοίως, από το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει παρόμοια υπηκοότητα, να προβεί στους διορισμούς κατά περίπτωση. Εν τούτοις, ο τρίτος διαιτητής θα είναι υπήκοος τρίτης χώρας και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ορίζοντας τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η διαιτησία. 4.Το Δικαστήριο θα καθορίσει τις διαδικασίες του. 5.Τα έξοδα του Δικαστηρίου θα επιμερισθούν εξίσου μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. 6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση η οποία θα εκδοθεί σε εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. 7.Εφόσον και για όσο χρόνο οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή η διορισμένη από αυτό αεροπορική εταιρεία δεν συμμορφώνεται προς την απόφαση η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να περιορίσει, παρακρατήσει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια έχει εκχωρήσει με βάση την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 18 ΚαταγγελίαΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται οποτεδήποτε να γνωστοποιήσει εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, την πρόθεσή του να καταγγείλει την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Ανάλογη γνωστοποίηση θα διαβιβαστεί ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Στην περίπτωση αυτή η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός εάν η γνωστοποίηση καταγγελίας ανακληθεί με συμφωνία πριν την εκπνοή της ανωτέρω περιόδου. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της λήψης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα λογίζεται ότι η γνωστοποίηση παρελήφθη δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 19 ΚαταχώρισηΗ παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημά της, καθώς και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις της θα καταχωρίζονται στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η παρούσα Συμφωνία έχει υπογραφεί για αόριστη χρονική διάρκεια και θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα λήψης της δεύτερης από τις Διπλωματικές Διακοινώσεις που ανταλλάσσονται από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές συνταγματικές και/ή εσωτερικές τους απαιτήσεις διαδικασίες για έναρξη ισχύος των διεθνών συμφωνιών. Η έναρξη ισχύος αυτής της Συμφωνίας τερματίζει την «Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδος περί Τακτικών Εμπορικών Αεροπορικών Γραμμών» που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 1964. Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη η παρούσα Συμφωνία οπό τους κατωτέρω υπογεγραμμένους πληρεξουσίους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους. Έγινε στην Αθήνα σήμερα 1η Νοεμβρίου 2002 στην Ελληνική, Βουλγαρική και Αγγλική γλώσσα. Τα τρία (3) κείμενα θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ι Διαδρομές στις οποίες θα εκτελούνται αεροπορικά δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σημεία προέλευσης: Οποιοδήποτε σημείο στην Ελληνική Δημοκρατία Ενδιάμεσα σημεία: θα συμφωνηθούν αργότερα Σημεία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Σόφια Σημεία πέραν: θα συμφωνηθούν αργότερα ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΙ Διαδρομές στις οποίες θα εκτελούνται αεροπορικά δρομολόγια από την διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σημεία προέλευσης: Οποιοδήποτε σημείο στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας Ενδιάμεσα σημεία: θα συμφωνηθούν αργότερα Σημεία στην Ελληνική Δημοκρατία: Αθήνα Σημεία πέραν: θα συμφωνηθούν αργότερα 1.Εμπορικά δικαιώματα πέμπτης ελευθερίας προς και από τρίτες χώρες μπορούν να ασκούνται στα συμφωνημένα δρομολόγια με την προϋπόθεση ότι θα έχουν συντονιστεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών και θα έχουν εγκριθεί από τις αντίστοιχες Αεροπορικές Αρχές. 2.Όλα ή κάποια ενδιάμεσα σημεία ή σημεία πέραν μπορούν, κατά την κρίση των αεροπορικών εταιρειών, να παραλείπονται σε όλες τις πτήσεις ή σε κάποιες από αυτές, με την προϋπόθεση ότι το δρομολόγιο ξεκινά ή τερματίζει στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους που διορίζει τις εταιρείες.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία