Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή κροατικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή κροατικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.) που υπογράφηκε στο Ζάγκρεμπ στις 9 Σεπτεμβρίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΚΡΟΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΞΥΕ) ΠΡΟΟΙΜΙΟΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο εξής αποκαλούμενο ως το Ελληνικό Μέρος, και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας, στο εξής αποκαλούμενο ως το Κροατικό Μέρος, συλλογικά αποκαλούμενα στο εξής ως τα Μέρη. Επαναβεβαιώνοντας την προσήλωση τους στους σκοπούς και τις αρχές οι οποίες προβλέπονται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας Μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα την 27η Ιουνίου 2000. Πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας θα συνεισφέρει στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και θα βοηθήσει στην βελτίωση των καλών σχέσεων μεταξύ των Μερών, Γνωρίζοντας ότι η πολιτικο - στρατιωτική συνεργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών στους τομείς της ασφάλεια και της διαφύλαξη της ειρήνης. Πιστεύοντας ότι πρέπει να υπάρξει μία περαιτέρω ανάπτυξη στη συνεργασία και στο διάλογο μεταξύ των χωρών επί θεμάτων Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ). Επιθυμώντας να συνεισφέρουν στην βελτίωση της εκπαίδευσης και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων τους, σύμφωνα με τα νέα επιχειρησιακά δεδομένα των ΕΥΕ. Έχουν συμφωνήσει τα παρακάτω: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να καθιερώσει το νομικό πλαίσιο το οποίο είναι αναγκαίο για την συμμετοχή του Κροατικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) αποκαλούμενο στο εξής ως το Κέντρο. Άρθρο 2 ΑΡΧΕΣ1.Το Ελληνικό Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις - διευκολύνσεις και την κατάλληλη υποδομή για την Υποστήριξη των Επικοινωνιών και των Συστημάτων Πληροφοριών καθώς και την αναγκαία Διοικητική Μέριμνα και την Υποστήριξη του Φιλοξενούντος Έθνους για την ανεμπόδιστη λειτουργία του Κέντρου και την εκπλήρωση της αποστολής του. 2.Τα Μέρη διαβεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 3.Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Κέντρου δεν κατευθύνεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους. Το Κέντρο δεν έχει την πρόθεση να εκπαιδεύει προσωπικό ή στρατιωτική δύναμη κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας ή ομάδας χωρών. 4.Η εκπαίδευση η οποία παρέχεται από το Κέντρο θα είναι διαφανής. Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης θα κοινοποιείται εγκαίρως, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3, προς το Κροατικό Μέρος και τους Διεθνείς Οργανισμούς. 5.Οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι σύμφωνες με τις ιδρυτικές αρχές του ΕΑΡC και περιλαμβάνονται επίσης στο πλαίσιο του ΡfΡ, και θα βοηθούν την εκπαίδευση ατόμων και μονάδων από τα Μέρη, στην ολοκλήρωση των ΕΥΕ οι οποίες πιθανά θα τους ανατίθενται από Διεθνείς Οργανισμούς. 6.Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών, τα οποία απορρέουν από συνθήκες και συμφωνίες τις οποίες έχουν υπογράψει. 7.Το Ελληνικό Μέρος διατηρεί πλήρες δικαίωμα να αρχίζει συζητήσεις και να υπογράφει άλλες διμερείς Συμφωνίες παρεμφερούς φύσεως με άλλες χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς. Το Κροατικό Μέρος θα ενημερώνεται εγκαίρως, για την υπογραφή οποιασδήποτε τέτοιας Συμφωνίας. 8.Η Αγγλική θα είναι η γλώσσα εργασίας του Κέντρου. Υπηρεσίες διερμηνείας μπορεί να είναι διαθέσιμες σε άλλες γλώσσες, εντός των μέσων και των δυνατοτήτων του Κέντρου, μετά από συντονισμό μεταξύ των Μερών. Άρθρο 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1.Ο βασικός σκοπός του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) είναι να βελτιώνει την εκπαίδευση σύμφωνα με τα νέα επιχειρησιακά δεδομένα των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ), και να παρέχει τον κατάλληλο χώρο για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών αναφορικά με θέματα ΕΥΕ. 2.Η αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με περιεκτική κάλυψη των ΕΥΕ, προς στελέχη (Αξιωματικούς Επιτελείου, Διμοιρίτες, Διοικητές Λόχων και Μονάδων, Παρατηρητές), καθώς και προς πολυεθνικά στρατεύματα (Διμοιρίες - Λόχους - Μονάδες), σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (UΝ - ΟSCΕ - ΝΑΤΟ - WΕU). 3.Επιπρόσθετα, το Κέντρο έχει την αποστολή να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση πριν την ανάπτυξη κάποιας δύναμης για εκτέλεση αποστολής, επί όλων των σχετικών θεμάτων των ΕΥΕ, προς αξιωματικούς επιτελείου στρατιωτικούς παρατηρητές και εθνικά ή πολυεθνικά τμήματα, πριν την ανάπτυξη τους για μία συγκεκριμένη αποστολή, καθώς και στους αντικαταστάτες τους. Άρθρο 4 ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ 1.Το Κέντρο είναι μία εγκατάσταση η οποία στελεχώνεται με προσωπικό και των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, που υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Ελληνικού Μέρους. 2.Το οργανόγραμμα του Κέντρου απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται από το Ελληνικό Μέρος οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του Κέντρου. 3.Το μόνιμο Προσωπικό του Κέντρου (και επιστημονικό και διοικητικό) θα αποτελείται από στρατιωτικό (Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας) καθώς και από πολιτικό προσωπικό. 4.Το Ελληνικό Μέρος θα παρέχει όλο το αναγκαίο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό εκτός από τις ακόλουθες θέσεις, οι οποίες θα καλύπτονται από διεθνές προσωπικό, μετά από προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Μέρους και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και την υπογραφή ενός σχετικού Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης (ΜΟU): 1)Επιτελικοί Αξιωματικοί 2)ΕκπαιδευτέςΤο Κροατικό Μέρος μπορεί να παρέξη έναν (1) εκπαιδευτή μετά την σύναψη και υπογραφή ενός σχετικού ΜΟU μεταξύ των Μερών. 5.Το Κροατικό Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το προσωπικό του από το Κέντρο, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση του Ελληνικού Μέρους. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να είναι μία επίσημη γραπτή κοινοποίηση από την υπεύθυνη αρχή του Κροατικού Μέρους, αποστελλόμενη προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Ελληνικού Μέρους, ένα (1) μήνα νωρίτερα. Άρθρο 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1.Το Κέντρο θα παρέχει τις ακόλουθες σειρές μαθημάτων: 1)Σειρά Μαθημάτων Αξιωματικών Πολυεθνικών ΕΥΕ (βασική και προχωρημένη) (1) Διάρκεια; δύο (2) εβδομάδες. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: τέσσερις (4). (3) Είναι σχεδιασμένη για κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς (εκπαίδευση εκπαιδευτών). (4) Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει αξιωματικούς για καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με ΕΥΕ και για καθήκοντα όπως στρατιωτικών παρατηρητών, εποπτών εκλογών, ή άλλων αποστολών ΕΥΕ σε υποστήριξη των σχετικών Διεθνών Οργανισμών (UΝ - ΟSCΕ - ΝΑΤΟ - WΕU). (5) Μέγιστη Εθνική συμμετοχή ανά σειρά μαθημάτων: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 2)Σειρά μαθημάτων πολυεθνικών λόχων ΕΥΕ (βασική και προχωρημένη). (1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας η εκπαίδευση θα διεξάγεται ανά διμοιρία, ενώ κατά την διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας ανά λόχο. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: δύο (2). (3) Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διμοιρίες και λόχους για συμμετοχή σε ΕΥΕ, είτε σε πολυεθνικούς είτε σε εθνικούς σχηματισμούς, και επίσης να παρέξει την αναγκαία εκπαίδευση, πριν την ανάπτυξη, για εκτέλεση αποστολής. Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής σειράς προβλέπει και θεωρητική και πρακτική (ασκήσεις) εκπαίδευση που διεξάγεται στην αίθουσα και στο πεδίο εκπαίδευσης. (4) Η ελάχιστη εθνική συμμετοχή είναι μία οργανική διμοιρία. 3)Σειρά μαθημάτων Διοικητικής Μέριμνας Πολυεθνικών ΕΥΕ: (1) Διάρκεια: μία (1) Εβδομάδα. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: Μία (1). (3) Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει αξιωματικούς από διαφορετικές χώρες για ανάθεση καθηκόντων ως Επιτελών Αξιωματικών Διοικητικής Μέριμνας σε Επιτελεία Πολυεθνικών Ταξιαρχιών, ή σε Πολυεθνικά Επιτελεία υπηρεσιών υποστήριξης ή στα Εθνικά Τμήματα για την διεξαγωγή των ΕΥΕ. (4) Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής σειράς προβλέπει και θεωρητική και πρακτική (ασκήσεις) εκπαίδευση που διεξάγεται στην αίθουσα και στο πεδίο εκπαίδευσης. (5) Μέγιστη Εθνική Συμμετοχή ανά σειρά μαθημάτων: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 4)Σειρά Μαθημάτων Επιθεωρητών / Συνοδών της Συνθήκης Συμβατικών Δυνάμεων Ευρώπης (CFΕ): (1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: Μία (1) (3) Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει καθορισμένα άτομα για να επιτελέσουν καθήκοντα ως Επιθεωρητές και Συνοδοί στο πλαίσιο της Συνθήκης Συμβατικών Δυνάμεων Ευρώπης (CFΕ). (4) Το πρόγραμμα της σειράς μαθημάτων προβλέπει και θεωρητικά και πρακτικά (ασκήσεις) μαθήματα. (5) Μέγιστη Εθνική Συμμετοχή ανά σειρά μαθημάτων: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 5)Σειρά Μαθημάτων Ασφάλειας Συνόρων και του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων: (1) Διάρκεια: μία εβδομάδα. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: δύο. (3) Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσει και να εξοικειώσει αξιωματικούς και ΝSΟ από διαφορετικές χώρες με όλες τις πλευρές του καθεστώτος Ελέγχου Συνόρων, να είναι ικανοί να ιδρύουν, οργανώνουν, επανδρώνουν, εξοπλίζουν και εκπαιδεύουν μονάδες Ελέγχου Συνόρων. (4) Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής σειράς προβλέπει και θεωρητική και πρακτική (ασκήσεις) εκπαίδευση που διεξάγεται στην αίθουσα και στο πεδίο εκπαίδευσης. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σειρά μαθημάτων: πέντε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 6)Σειρά Μαθημάτων Στρατιωτικών Παρατηρητών : (1) Διάρκεια: μία εβδομάδα. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: μία. (3) Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων αυτής είναι να εκπαιδεύσει αξιωματικούς από διαφορετικές χώρες για την ανάθεση καθηκόντων Στρατιωτικών Παρατηρητών σε ΕΥΕ και να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις δομικές διαδικασίες C2 του ΝΑΤΟ, τις SΟΡs και την ορολογία. (4) Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής σειράς προβλέπει και θεωρητική και πρακτική (ασκήσεις) εκπαίδευση που διεξάγεται στην αίθουσα και στο πεδίο εκπαίδευσης. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σειρά μαθημάτων: πέντε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 7)Κατά την αποφοίτηση, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν επίσημα πιστοποιητικά σπουδών, τα οποία θα προετοιμάζονται από το Κέντρο. 2.Κατά τη διάρκεια του Μαίου εκάστου έτους, το Ελληνικό Μέρος θα παρέχει το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του επομένου έτους προς το Κροατικό Μέρος και τους Διεθνείς Οργανισμούς. 3.Το Ελληνικό Μέρος διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να τροποποιεί την δομή και την οργάνωση των σειρών μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το Κέντρο αλλά είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει το Κροατικό Μέρος τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Άρθρο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1.Οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της συμμετοχής (αριθμός στελεχών ή δυνάμεων) και οι διαδικασίες μεταφοράς, οι άδειες οπλισμού κατά την είσοδο και την έξοδο, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες, θα παρέχονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας προς το Κέντρο ΠΚΕΕΥΕ και το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ούτως ώστε να διευκολύνεται το Ελληνικό Μέρος να προγραμματίζει την υποδοχή και τη μεταφορά από το σημείο εισόδου προς το Κέντρο. 2.Οι ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται σε μία Αναφορά Συμμετοχής, η οποία πρέπει να αποστέλλεται προς το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία άφιξης του Κροατικού προσωπικού. 3.Το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να αποστέλλει στο Κέντρο για εκπαίδευση δυνάμεων, πλήρως εξοπλισμένες οργανικές διμοιρίες ή λόχους. Στην περίπτωση αυτή θα συζητά με το Ελληνικό Μέρος για τη δομή του τμήματος του, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την άφιξη, τη διαμονή και την αναχώρησή του. 4.Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αναδιοργανώνει συγκεκριμένα τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια της σειράς μαθημάτων, με σκοπό να διαμορφώνει την κατάλληλη δύναμη για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης. 5.Κανονικά, δε δίδονται άδειες ή ημερήσιες απουσίες κατά την διάρκεια της σειράς μαθημάτων. Σε επείγουσες περιπτώσεις και μετά από γραπτή ειδοποίηση από την αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας, ο Διοικητής του Κέντρου μπορεί να χορηγεί άδειες μικράς διαρκείας είτε για την Ελλάδα είτε για την χώρα προέλευσης. 6.Κατά τη διάρκεια των σειρών μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να φορούν στολή υπηρεσίας ή στολή ασκήσεων, όπως θα καθορίζεται από το πρόγραμμα της σειράς μαθημάτων. 7.Αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι (στρατιωτικοί και πολίτες) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων του Ελληνικού Μέρους. Άρθρο 7 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ 1.Το νομικό καθεστώς του προσωπικού του Κροατικού Μέρους ενώ ευρίσκεται στην Ελλάδα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας θα διέπεται από τις διατάξεις της ΡfΡ, SΟFΑ (Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και των Λοιπών Κρατών τα οποία Συμμετέχουν στην Σύμπραξη για την Ειρήνη αναφορικά με το Καθεστώς των Δυνάμεων τους, η οποία έχει υπογραφεί στις Βρυξέλες την 19η Ιουνίου 1995). Το ίδιο εφαρμόζεται και για θέματα αξιώσεων. 2.Ο Διοικητής του Κέντρου έχει την εξουσία να εκδίδει διαταγές, αναφορικά με την λειτουργία του Κέντρου, προς όλους τους κατωτέρους του καθώς και προς όλους τους εκπαιδευόμενους. Το Κροατικό προσωπικό πρέπει να υπακούει τις διαταγές αυτές, εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με την εθνική τους νομοθεσία και κανονισμούς. 3.Η Ιεραρχία Διοικήσεως και η πειθαρχία εντός εκάστου εθνικού τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς της χώρας προέλευσης. 4.Η επίσημη αλληλογραφία του Κέντρου με την Δημοκρατία της Κροατίας θα διεξάγεται μέσω της καθορισμένης Διεύθυνσης οτου Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Άρθρο 8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ 1.Η Διοικητική Μέριμνα του Κέντρου είναι ευθύνη του Ελληνικού Μέρους. 2.Η Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους του Ελληνικού Μέρους προς το προσωπικό του Κροατικού Μέρους θα αποτελείται από τα ακόλουθα, χωρίς επιβάρυνση: 1)Διαμονή για ολόκληρη την διάρκεια της σειράς μαθημάτων. 2)Γεύματα.3)Μεταφορά προς και από το Κέντρο. 4)Κοινωνικές Εκδηλώσεις. Ουδεμία εγγραφή ή δίδακτρα θα καταβάλλονται. 3.Το Ελληνικό Μέρος ως φιλοξενούν Έθνος είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της Διμοιρίας Διοικήσεως και Διοικητικής Υποστήριξης του Κέντρου στην κατάλληλη δύναμη και ετοιμότητα με σκοπό να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου. Άρθρο 9 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Όλες οι διαφορές οι οποίες θα προκύψουν από την ερμηνεία ή υλοποίηση της Συμφωνίας αυτής θα διευθετείται με απευθείας συζητήσεις μεταξύ των Μερών, χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1.Τα Μέρη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν σε γραπτή μορφή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας Συμφωνίας, με την εξαίρεση των άρθρων 4 παρ. 2, και 5 παρ. 4. 2.Εάν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών οι τροποποιήσεις αυτές θα περιέρχονται σε πλήρη ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στο άρθρο 11 και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας αυτής. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4 παρ. 2, και 5 παρ. 4, τα οποία αναφέρονται σε αλλαγές που δύναται να επιφέρει το Ελληνικό Μέρος. Άρθρο 11 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ Η παρούσα Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ κατά την λήψη της τελευταίας διπλωματικής νότας με την οποία τα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο ότι οι απαιτήσεις της εσωτερικής τους νομοθεσίας για την θέση της σε ισχύ έχουν ολοκληρωθεί. Παρά ταύτα, όπου είναι εφικτό, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας από την ημερομηνία υπογραφής της. Άρθρο 12 ΔΙΑΡΚΕΙΑΗ παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστη χρονική περίοδο. Άρθρο 13 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ1.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματίζεται οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε εκ των Μερών. 2.Το Μέρος το οποίο ενδιαφέρεται για τον τερματισμό της Συμφωνίας αυτής, θα αποστείλει γραπτή ειδοποίηση προς το Υπουργείο Άμυνας του άλλου Μέρους. 3.Ο τερματισμός θα λάβει χώρα έναν (1) μήνα μετά την λήψη της ανωτέρω αναφερόμενης γραπτής ειδοποίησης. 4.Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά θέματα ή αξιώσεις οι οποίες παραμένουν ανεπίλυτες κατά την στιγμή του τερματισμού, η παρούσα Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ, έως ότου τα συγκεκριμένα θέματα επιλυθούν οριστικά. Υπεγράφη στο Ζάγκρεμπ την 9 Σεπτεμβρίου 2002 σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, στην Ελληνική, Κροατική και Αγγλική γλώσσα, όλα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών ως προς την ερμηνεία, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία