Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη συμμετοχή σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη συμμετοχή σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.), που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εφεξής θα καλείται το Φιλοξενόν Μέρος και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας, που εφεξής θα καλείται το Μέρος, και που από κοινού θα καλούνται τα Μέρη. Επαναδιαβεβαιώνοντας την αφοσίωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές που προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρώντας ότι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας θα συμβάλει στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης και θα βοηθήσει στην βελτίωση των καλών σχέσεων μεταξύ των Μερών. Αναγνωρίζοντας ότι η πολιτικο - στρατιωτική συνεργασία συνιστά το βασικό στοιχείο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών στην ασφάλεια και την διατήρηση της ειρήνης. Πεπεισμένες ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των χωρών σε σχέση με τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης, που εφεξής θα καλούνται ΡSΟs. Επιθυμώντας να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεών τους, σύμφωνα με τις νέες επιχειρηματικές απαιτήσεις των ΡSΟs. Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 - ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να καθιερώσει το νομικό πλαίσιο που απαιτείται για τη συμμετοχή του Σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΜΡSΟΤC), που εφεξής θα καλείται το Κέντρο. Άρθρο 2 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1.Το Φιλοξενόν Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις / ευκολίες, την κατάλληλη υποδομή για επικοινωνίες και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, όπως και την απαραίτητη επιμελητεία και ”Υποστήριξη Φιλοξενούντος Μέρους” για την ανεμπόδιστη λειτουργία του Κέντρου και την εκπλήρωση των αποστολών του. 2.Τα Μέρη διαβεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου συμφωνούν με τους σκοπούς και τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 3.Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Κέντρου δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους και δεν στοχεύει στην εκπαίδευση προσωπικού ή στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας ή ομάδας χωρών. 4.Η εκπαίδευση που προσφέρεται στο Κέντρο θα είναι διαφανής. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο θα ανακοινώνεται εγκαίρως από το Φιλοξενόν Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας Συμφωνίας. 5.Οι δραστηριότητες του Κέντρου συμφωνούν με τις ιδρυτικές αρχές του ΟΑΣΕ, που περιλαμβάνονται επίσης στο πλαίσιο της Σύμπραξης για την Ειρήνη (ΡfΡ). Οι δραστηριότητες αυτές θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση ατόμων και μονάδων του Μέρους στην επίτευξη των ΡSΟs που πιθανόν θα τους ανατίθενται από διεθνείς οργανισμούς. 6.Η Συμφωνία δεν θα θίξει κατά κανένα τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από συνθήκες ή συμφωνίας που έχουν υπογράψει στο παρελθόν. 7.Το Φιλοξενόν Μέρος διατηρεί το πλήρες δικαίωμα της έναρξης συνομιλιών και της υπογραφής άλλων διμερών συμφωνιών παρόμοιας φύσεως με άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Το Μέρος θα ενημερώνεται αμέσως με την υπογραφή κάθε τέτοιας συμφωνίας. 8.Η γλώσσα εργασίας του Κέντρου θα είναι η Αγγλική γλώσσα. Άρθρο 3 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ1.Η αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική παιδεία και εκπαίδευση, με εκτενή κάλυψη των ΡSΟs, σε μόνιμα στελέχη (επιτελείς, διοικητές διμοιριών, λόχων και μονάδων, παρατηρητές), όπως και σε πολυεθνικά στρατεύματα (διμοιρίες - λόχους - μονάδες), σύμφωνα με τα πρότυπα των σχετικών διεθνών οργανισμών, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ. 2.Επιπλέον, το Κέντρο έχει το καθήκον να παρέχει πριν την ανάπτυξη του προσωπικού την κατάλληλη, προσανατολιζόμενη προς την αποστολή εκπαίδευση, σε όλες τις συναφείς πλευρές των ΡSΟs, σε επιτελείς, στρατιωτικούς παρατηρητές και σε εθνικές ή πολυεθνικές δυνάμεις, πριν την ανάπτυξή τους σε συγκεκριμένη αποστολή, όπως και στους αντικαταστάτες τους. Άρθρο 4 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ1.Το Κέντρο είναι ένα οργανωμένο σώμα επανδρωμένο με προσωπικό από τους τρεις Κλάδους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Φιλοξενούντος Μέρους. 2.Το οργανόγραμμα του Κέντρου εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που μπορεί να τροποποιηθεί από το Φιλοξενόν Μέρος σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου. 3.Το μόνιμο προσωπικό του Κέντρου (διδακτικό και διοικητικό) θα αποτελείται από στρατιωτικό (Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία) όπως και πολιτικό προσωπικό. 4.Το Φιλοξενόν Μέρος θα παρέχει το σύνολο του απαραίτητου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, με την εξαίρεση των ακόλουθων θέσεων που θα πρέπει να πληρούνται από διεθνές προσωπικό: 1)Επιτελείς.2)Εκπαιδευτές. Άρθρο 5 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1.Το Κέντρο θα παρέχει τα ακόλουθα προγράμματα: 1)Πρόγραμμα για Αξιωματικούς ΡSΟs (βασικό και προχωρημένο) (1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. (2) Αριθμός προγραμμάτων ανά έτος: τέσσερα (4). (3) Σχεδιασμένο για κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς (εκπαίδευση εκπαιδευτών). (4) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει αξιωματικούς για τα καθήκοντά τους σε σχέση με ΡSΟs και την αποστολή τους ως στρατιωτικών παρατηρητών, εκλογικών εποπτών εκλογών, ή σε άλλες αποστολές ΡSΟs σε υποστήριξη συναφών διεθνών οργανισμών, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ και η ΕΕ. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά πρόγραμμα: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 2)Πρόγραμμα Πολυεθνικών Λόγων ΡSΟs (βασικό και προχωρημένο). (1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. Κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας η εκπαίδευση θα γίνεται ανά διμοιρία, ενώ κατά την διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας θα γίνεται ανά λόχο. (2) Αριθμός προγραμμάτων ανά έτος: δύο (2). (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διμοιρίες και λόχους για συμμετοχή σε ΡSΟs, είτε σε πολυεθνικούς είτε σε εθνικούς σχηματισμούς, και να παρέχει την απαραίτητη, προηγούμενη της ανάπτυξης, εκπαίδευση, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αποστολής. Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις), που θα διεξάγονται στο εσωτερικό αλλά και στο πεδίο. (4) Μέγιστη εθνική συμμετοχή: μία οργανική διμοιρία. 3)Πρόγραμμα Επιμελητείας Πολυεθνικών ΡSΟs. (1) Διάρκεια: μία (1) εβδομάδα. (2) Αριθμός προγραμμάτων ανά έτος: ένα (1). (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει αξιωματικούς από διαφορετικές χώρες για την ανάθεση σε αυτούς καθηκόντων αξιωματικών επιμελητείας στην έδρα πολυεθνικών ταξιαρχιών, ή στην έδρα πολυεθνικής υποστήριξης υπηρεσίας και / ή σε εθνικά αποσπάσματα για την διεξαγωγή ΡSΟs. (4) Το πρόγραμμα των σπουδών προβλέπει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις), που θα διεξάγονται στο εσωτερικό, σε αίθουσες διδασκαλίας, σημεία ελέγχου, αλλά και στο πεδίο. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά πρόγραμμα: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 4)Πρόγραμμα Επιθεωρητών / Συνοδών ΡSΟs (1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. (2) Αριθμός προγραμμάτων ανά έτος: ένα (1). (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει το καθορισμένο προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως επιθεωρητών και συνοδών στο πλαίσιο της Συνθήκης επί των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (CFΕ). (4) Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις). (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά πρόγραμμα: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 5)Πρόγραμμα Στρατιωτικών Παρατηρητών (1) Διάρκεια: μία (1) εβδομάδα. (2) Αριθμός προγραμμάτων ανά έτος: ένα (1). (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει αξιωματικούς από διαφορετικές χώρες για την ανάθεση των καθηκόντων τους ως στρατιωτικών παρατηρητών σε ΡSΟs και να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις διαδικασίες δομής ΝΑΤΟ C 2 , τις μόνιμες επιχειρησιακές διαδικασίες (SΟΡs) και την ορολογία. (4) Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις), που θα διεξάγονται στο εσωτερικό αλλά και στο πεδίο. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά πρόγραμμα: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 6)Πρόγραμμα Συνοριακών Ελέγγων / Ασφάλειας. (1) Διάρκεια: μία (1) εβδομάδα. (2) Αριθμός προγραμμάτων ανά έτος: ένα (1). (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να εξοικειώσει αξιωματικούς και υπαξιωματικούς από διαφορετικές χώρες με όλες τις πλευρές του καθεστώτος συνοριακών ελέγχων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συστήσουν, οργανώσουν, επανδρώσουν, εξοπλίσουν και εκπαιδεύσουν Μονάδες Συνοριακού Ελέγχου. (4) Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις), που θα διεξάγονται στο εσωτερικό αλλά και στο πεδίο. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά πρόγραμμα: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 2.Με την αποφοίτησή τους, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν επίσημα πιστοποιητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα, που θα ετοιμάζει το Κέντρο. 3.Κατά την διάρκεια του Μαΐου κάθε χρόνο, το Φιλοξενόν Μέρος θα παρέχει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του επόμενου έτους στο Μέρος και σε διεθνείς οργανισμούς. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε τροποποίηση ανά πάσα στιγμή από το Φιλοξενόν Μέρος, το οποίο υποχρεούται να ειδοποιεί το Μέρος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έναρξη της ισχύος των νέων διατάξεων. Άρθρο 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1.Οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με το μέγεθος της συμμετοχής (τον αριθμό των στελεχών ή των οπλιτών) και τις διαδικασίες μεταφοράς, άδειας οπλισμού κατά την είσοδο και την έξοδο, όπως και άλλα στοιχεία θα παρέχονται από τον αρμόδιο φορέα του Μέρους στον αντίστοιχο φορέα του Φιλοξενούντος Μέρους, επιτρέποντας στον τελευταίο να σχεδιάζει την υποδοχή και τη μεταφορά από το σημείο εισόδου στο Κέντρο. 2.Οι ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία Αναφορά Συμμετοχής, που θα αποστέλλεται στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία άφιξης του προσωπικού από την Σουηδία. 3.Το Μέρος μπορεί να αποστείλει στο Κέντρο για εκπαίδευση στρατευμάτων οργανικές διμοιρίες ή λόχους, με πλήρη εξοπλισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συνεννοείται με το Φιλοξενόν Μέρος σχετικά με την δομή του αποσπάσματός του όπως και τις λεπτομέρειες άφιξης, διαμονής και αναχώρησης. 4.Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διάρκεια του προγράμματος, να οργανώνει συγκεκριμένα τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να σχηματίζει την κατάλληλη δύναμη για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης. 5.Συνήθως δεν δίνονται άδειες ή ημερήσιες άδειες κατά την διάρκεια του προγράμματος. Σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή του Μέρους, ο Διοικητής του Κέντρου μπορεί να παρέχει σύντομες άδειες είτε για την Ελλάδα είτε για την χώρα προέλευσης. 6.Οι εκπαιδευόμενοι, κατά την διάρκεια του προγράμματος, θα πρέπει να φορούν είτε στολές υπηρεσίας είτε στολές εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. 7.Οι αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας του Φιλοξενούντος Μέρους. Άρθρο 7 - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Το νομικό καθεστώς του αποστελλόμενου από το Μέρος προσωπικού στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από την Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και των άλλων Κρατών που συμμετέχουν στην Σύμπραξη για την Ειρήνη σχετικά με το νομικό καθεστώς των δυνάμεών τους, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 1995. 2.Ο Διοικητής του Κέντρου έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει διαταγές σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου σε όλους τους υποτελείς του, όπως και σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Το Σουηδικό προσωπικό θα υπακούει σε αυτές τις εντολές, στον βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με τους εθνικούς του νόμους και κανονισμούς. 3.Η ιεραρχική και πειθαρχική δομή εντός κάθε εθνικού αποσπάσματος του Μέρους διέπεται από τους δικούς του εθνικούς κανονισμούς. Άρθρο 8 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ1.Η υποστήριξη του Κέντρου σε όρους διοικητικής μέριμνας αποτελεί ευθύνη του Φιλοξενούντος Μέρους. 2.Οι λεπτομέρειες της Υποστήριξης του Φιλοξενούντος Έθνους εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα Β της παρούσας Συμφωνίας. 3.Το Φιλοξενόν Μέρος έχει την ευθύνη για την διατήρηση μίας διμοιρίας λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης στην κατάλληλη ισχύ και ετοιμότητα ώστε να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου. Άρθρο 9 - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΤα Μέρη θα διευθετούν τυχόν διαφορές σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας μέσω απευθείας συνεννοήσεων, χωρίς να καταφεύγουν σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 10 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1.Τα Μέρη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν έγγραφες τροποποιήσεις οποιουδήποτε άρθρου της παρούσας Συμφωνίας. 2.Εάν συμφωνηθεί από τα Μέρη, οι τροποποιήσεις αυτές θα αρχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 11 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 5 παρ. 4, που προβλέπουν αλλαγές που δύναται να επιφέρει μονομερώς το Φιλοξενόν Μέρος. Άρθρο 11 - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣΗ παρούσα Συμφωνία με τα συνημμένα Παραρτήματα Α και Β θα αρχίσει να ισχύει κατά την ημερομηνία της λήψης της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας τα Μέρη θα ειδοποιήσουν, εγγράφως, ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις της εσωτερικής τους νομοθεσίας για την έναρξη ισχύος της. Όπου, όμως, είναι δυνατό τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας από την ημερομηνία της υπογραφής της. Άρθρο 12 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ1.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία αόριστη χρονική περίοδο. Μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος με έγγραφη ειδοποίηση που θα αποσταλεί στο άλλο Μέρος. Η Συμφωνία θα τερματιστεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία το άλλο Μέρος θα λάβει έγγραφη ειδοποίηση αυτής της πρόθεσης. 1.Σε περίπτωση που εκκρεμούν οικονομικά ζητήματα ή αξιώσεις κατά τον χρόνο του τερματισμού, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, ανεξαρτήτως του τερματισμού της Συμφωνίας. Έγινε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2002 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην Αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (Υπογραφή) (Υπογραφή) ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΥVΟΝΝΕ GUSΤΑFSSΟΝ Υφυπουργός Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Άμυνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΑ Οργανόγραμμα του ΜΡSΟΤC. Β Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους για το Μόνιμο Προσωπικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ 1.ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ είναι να ορίσει τις απαραίτητες λεπτομέρειες της ΥΦΕ που θα παρέχεται στο μόνιμο προσωπικό από την Σουηδία που θα αποσταλεί στο Κέντρο. 2.ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1)Το Φιλοξενόν Μέρος έχει την ευθύνη της παροχής υποδομής και ευκολιών για την λειτουργία του Κέντρου. 2)Το Φιλοξενόν Μέρος θα εξασφαλίζει την Υποστήριξη Φιλοξενούντος Μέρους στο μόνιμο προσωπικό του Μέρους καθ όλη την διάρκεια της παραμονής του. 3.ΕΥΘΥΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Η Ελλάδα, ως Φιλοξενόν Μέρος για την λειτουργία του Κέντρου θα παρέχει δωρεάν τα ακόλουθα: 1)Υποδομή(1) Γραφείο με κατάλληλο εξοπλισμό και επίπλωση. (2) Αίθουσες διδασκαλίας-εργασίας με τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό. (3) Βοηθητικές αίθουσες (βιβλιοθήκη - αίθουσα αναψυχής). (4) Αθλητικά γήπεδα. (5) Πεδία εκπαίδευσης. 2)Υπηρεσίες(1) Ιατρική υποστήριξη ρόλου 1 - 4 θα παρέχεται στο μόνιμο προσωπικό και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους υπό τους ίδιους όρους που παρέχεται στο στρατιωτικό προσωπικό του Φιλοξενούντος Έθνους και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Όπου η Σουηδία επιθυμεί την ιατρική εκκένωση μέλους του προσωπικού της στην επικράτειά της ή σε μία άλλη χώρα για νοσηλεία, μπορεί να το κάνει με δική της ευθύνη και έξοδα. (2) Θα παρέχεται οδοντιατρική φροντίδα σε επείγουσες καταστάσεις και όχι για χρόνια προβλήματα, υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται στο Άρθρο 3β (1). (3) Ταχυδρομικές υπηρεσίες. (4) Τηλεφωνική επικοινωνία, φαξ, σύνδεση στο διαδίκτυο θα παρέχονται για την κάλυψη επίσημων υπηρεσιακών αναγκών. (5) Συναλλαγματικές τραπεζικές υπηρεσίες. (6) Πράξεις αβρότητας (αναμνηστικές πλάκες - δώρα - τελετές - πολιτιστικές δραστηριότητες - ξεναγήσεις). (7) Οι εκπαιδευόμενοι θα καταλύουν χωρίς χρέωση σε ένα διαμέρισμα, που θα ενοικιάζεται από το Φιλοξενόν Μέρος, ή στα ΒΟQs στο Κέντρο όταν κατασκευαστεί. (8) Προσφέρεται πλήρης διατροφή χωρίς χρέωση στους εκπαιδευόμενους. 3)Το Μέρος μπορεί να υποβάλλει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, που διαφέρουν από αυτές που προσδιορίζονται στο παρόν Παράρτημα, και οι οποίες θα εξεταστούν αλλά με έξοδα που θα επιβαρύνουν το Μέρος. 4)Άλλες Ευκολίες. Είσοδος και χρήση της Τραπεζαρίας των Αξιωματικών, των Παραθαλάσσιων Θερέτρων και της Καντίνας επιτρέπεται υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται για το στρατιωτικό προσωπικό του Φιλοξενούντος Μέρους και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. 5)ΜεταφορέςΤο Φιλοξενόν Μέρος θα παρέχει τις ακόλουθες μεταφορές: (1) Υποστήριξη Εσωτερικών Μεταφορών (από τα σημεία εισόδου στην Ελλάδα στο Κέντρο και το αντίθετο). (2) Μεταφορά από το Κέντρο στα πεδία εκπαίδευσης και το αντίθετο. (3) Μεταφορά για συμμετοχή σε επίσημες πολιτιστικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς τόπους. (4) Μεταφορά στο νοσοκομείο σε περίπτωση ανάγκης. 4.ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 1)Το προσωπικό του Μέρους οφείλει να σέβεται τους νόμους του Φιλοξενούντος Μέρους όπως και τον πολιτισμό, τα έθιμα και τις παραδόσεις του πληθυσμού του. 2)Το προσωπικό του Μέρους θα τηρεί της περιβαλλοντικές ρυθμίσεις του Φιλοξενούντος Μέρους. 5.ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1)Η ανάθεση των καθηκόντων θα γίνεται μετά από συνεννόηση μεταξύ του Μέρους και του Φιλοξενούντος Μέρους. 2)Το Μέρος θα αποστέλλει στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Φιλοξενούντος Μέρους μία Επιστολή Πρόθεσης Ανάθεσης Καθηκόντων, που θα περιλαμβάνει: (1) Όνομα - Βαθμό. (2) Βιογραφικό. (3) Την χρονική διάρκεια της ανάθεσης καθηκόντων. 3)Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Φιλοξενούντος Μέρους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη της επιστολής του Μέρους θα απαντά με επιστολή δια της οποίας θα γίνεται δεκτή η ανάθεση καθηκόντων. 4)Μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής επιστολών, το προσωπικό του Μέρους μπορεί να παρουσιαστεί στο Κέντρο. 6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο μισθός του μόνιμου προσωπικού θα καταβάλλεται από το Μέρος. 7.ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1)Οι πληροφορίες που παρέχονται εμπιστευτικά μεταξύ των Μερών είτε θα διατηρούν την αρχική τους διαβάθμιση ή θα λαμβάνουν διαβάθμιση που θα εξασφαλίζει ένα βαθμό προστασίας κατά της αποκάλυψής τους. 2)Κάθε Μέρος θα λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για να διαφυλάσσει από την αποκάλυψη όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται βάσει της παρούσας. 3)Η παρούσα συμφωνία θα λάβει κατάλληλη διαβάθμιση ασφαλείας με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των περιεχομένων της. Η διαβάθμιση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. 8.ΑΣΦΑΛΕΙΑΤο προσωπικό θα αποθηκεύει, διεκπεραιώνει και φυλάσσει όλο το διαβαθμισμένο υλικό που τηρείται, χρησιμοποιείται, παρέχεται ή ανταλλάσσεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κέντρου. Η κάτωθι υπογεγραμμένη Αnna Lindh, υπουργός Εξωτερικών, δια του παρόντος πιστοποιώ ότι η Κα Υνοnne Gustafssοn, Υφυπουργός Άμυνας, έχει την εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της Σουηδίας για την υπογραφή μίας Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συμμετοχή Σουηδικού Στρατιωτικού ή Πολιτικού Προσωπικού στο Εκπαιδευτικό Κέντρο των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΜΡSΟΤC). ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ έχω υπογράψει το παρόν και το έχω σφραγίσει με την Σφραγίδα μου. ΕΓΙΝΕ στην Στοκχόλμη, στις 13 Ιουνίου 2002 (Υπογραφή)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Εμείς, ο Γεώργιος Παπανδρέου, Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, δια του παρόντος εξουσιοδοτούμε τον Λουκά Αποστολίδη, Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας να υπογράψει εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης μία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη Συμμετοχή Σουηδικού Στρατιωτικού ή Πολιτικού Προσωπικού στο Εκπαιδευτικό Κέντρο των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΜΡSΟΤC). Σε βεβαίωση των ανωτέρω υπογράψαμε το παρόν. (Υπογραφή)Έγινε στην Αθήνα, σήμερα έντεκα Ιουνίου 2002.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία