Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Τέταρτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 11 Δεκεμβρίου 2002, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τα Κράτη Μέρη της Συμφωνίας περί Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (ΜΡFSΕΕ), που υπεγράφη στα Σκόπια στις 26 Σεπτεμβρίου 1998, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλό της, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 1999, το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της που υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 30 Νοεμβρίου 1999 και το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της που υπεγράφη στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 2000, Επαναδιαβεβαιώνοντας την δέσμευσή τους στους σκοπούς και τις αρχές που προβλέπονται στην Συμφωνία περί Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (την Συμφωνία), Επιθυμώντας να βελτιώσουν περαιτέρω και να ενημερώσουν την Συμφωνία περί Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης προκειμένου να καλύψουν την διεύρυνση της Πρωτοβουλίας ΜΡFSΕΕ και να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα διαλειτουργικότητας περιλαμβάνοντας πρόσθετες διατάξεις και προσαρμόζοντας το υπάρχον κείμενο, τις υπάρχουσες διαδικασίες και συντομογραφίες κατά τρόπο που να συμβαδίζουν με τις πρακτικές και την ορολογία του ΝΑΤΟ, Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 11.Το Άρθρο Ι, παράγραφος 1 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Εγκατάσταση Προσωπικού (ΡΕ) σημαίνει τον πίνακα που ορίζει την εγκεκριμένη οργανωτική διάρθρωση ρουτίνας και τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό για το Προσωπικό Πυρήνα της Έδρας της Ταξιαρχίας ΝΑ Ευρώπης (ΗQ SΕΕΒRΙG)». 2.Στο Άρθρο Ι. παράγραφος 1 της Συμφωνίας εισάγεται μία νέα υπο-παράγραφος «ε», η οποία αναφέρει τα εξής:« 1)«Γενικά Σχέδια Επιχειρήσεων (GΟΡs)» σημαίνει τα σχέδια που αναπτύσσονται για πιθανές επιχειρήσεις, όπου ορισμένοι από τους παράγοντες σχεδιασμού (π.χ. το πεδίο εφαρμογής, οι δυνάμεις, ο προορισμός, οι κίνδυνοι, η περιοχή ευθύνης κλπ.) δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί πλήρως ή δεν μπορούν να υποτεθούν. Αυτά τα σχέδια παράγονται στον βαθμό της λεπτομέρειας που απαιτεί η ενδιαφερόμενη εντολή και αναγνωρίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες». Μετατρέπεται αναλόγως η αρίθμηση των υπο-παραγράφων που ακολουθούν. 3.Το Άρθρο ΙΙ, παράγραφος 1 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Ι. Τα Μέρη εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (ΜΡFSΕΕ) που δημιουργείται με την παρούσα θα συνάδουν με τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμέ νων Εθνών». 4.Η επικεφαλίδα του Άρθρου ΙΙΙ της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 5.Το Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 1 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:« 1.Τα Μέρη δια της παρούσας δημιουργούν την στρατιωτική συνιστώσα της ΜΡFSΕΕ σε επίπεδο Ταξιαρχίας, την Ταξιαρχία Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (SΕΕΒRΙG). Η θέση της Έδρας της SΕΕΒRΙG/του Προσωπικού Πυρήνα θα αποφασιστεί κατόπιν κοινής συναίνεσης μεταξύ των Μερών». 6.Το Άρθρο ΙV, παράγραφος 3 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Στο πλαίσιο Υπουργικών Συνεδριάσεων μεταξύ Υπουργών Άμυνας θα εξετάζονται στρατιωτικά θέματα και θα λαμβάνονται αποφάσεις/συστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση της SΕΕΒRΙG, RΟΕs, έγκριση CΟΡs και GΟΡs. Οι Υπουργοί Άμυνας θα συνεδριάζουν για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραχώρηση της ιδιότητας του παρατηρητή σε ένα έθνος». 7.Στο Άρθρο ΙV, παράγραφοι 1, 4, 5 και 16 της Συμφωνίας, οι λέξεις «/Γενικά Επιτελεία» εισάγονται μετά την λέξη «Άμυνας» έτσι που η διατύπωση τροποποιείται κατά τρόπο που να αναφέρει «Επιτελεία Άμυνας/Γενικά Επιτελεία». 8.Το Άρθρο ΙV, παράγραφος 6 της Συμφωνίας, τροποποιείται, ως εξής: «θα συσταθεί μία Πολιτικο-Στρατιωτική Οργανωτική Επιτροπή (ΡΜSC) ως το κοινό εκτελεστικό σώμα επίβλεψης και παροχής καθοδήγησης σε επίπεδο πολιτικής για την ανάπτυξη, απασχόληση και άλλες δραστηριότητες της SΕΕΒRΙG». 9.Το Άρθρο ΙV, παράγραφος 12 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Η ΡΜSC θα αναπτύσσει πολιτικές και καθοδήγηση υποκείμενες σε Υπουργική έγκριση όπως απαιτείται για την ενεργοποίηση της αποτελεσματικής λειτουργίας και απασχόλησης της SΕΕΒRΙG και τις άλλες δραστηριότητες της ΜΡFSΕΕ αναλόγως στους ακόλουθους τομείς:» 10.Το Άρθρο ΙV, παράγραφος 14/α της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:« 1)Εγκρίνει Γενικά Σχέδια Επιχειρήσεων (GΟΡs) και Σχέδια Επιχειρήσεων σε περίπτωση Απρόοπτων Συμβάντων (CΟΡs), που θα συντάσσει το Προσωπικό Πυρήνα, σύμφωνα με τις εντολές των Υπουργών της ΜΡFSΕΕ,» 11.Στο Άρθρο ΙV, παράγραφος 15/α και το Παράρτημα Ε, Άρθρο 5 παράγραφος 5 της Συμφωνίας, η λέξη «έγκριση» αντικαθίσταται από την λέξη «επιδοκιμασία». 12.Το Άρθρο VΙΙ, παράγραφος 4 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Το Προσωπικό Πυρήνα, σε στενό συντονισμό και συνεννόηση με τα αντίστοιχα εθνικά αρχηγεία, θα αναπτύσσει Μόνιμες Επιχειρησιακές Διαδικασίες (SΟΡs), βάσεις δεδομένων και εναλλακτικές δυνατότητες στρατηγικών κινήσεων όπως απαιτείται για την εκ των προτέρων μείωση του χρόνου σχεδιασμού και ανάπτυξης πριν από οποιαδήποτε πραγματική ανάπτυξη. Θα σχεδιάζει και θα ετοιμάζεται για την διεξαγωγή επιχειρησιακής και διοικητικής εκπαίδευσης και ασκήσεων βάσει των αποφάσεων της Πολιτικο-Στρατιωτικής Οργανωτικής Επιτροπής, θα αναπτύσσει Γενικά Επιχειρησιακά Σχέδια (GΟΡs) και Επιχειρησιακά Σχέδια σε περίπτωση Απρόοπτων Συμβάντων (CΟΡs). Θα συμμετέχει σε αποστολές διαπίστωσης γεγονότων που θα διεξάγονται σε προετοιμασία των αποστολών που θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και απασχόληση της SΕΕΒRΙG». 13.Το Παράρτημα Α, παράγραφος 1 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Οι λεπτομέρειες της δομής της SΕΕΒRΙG όπως προσδιορίζεται στις Παραγράφους 1 έως 4 του Άρθρου VΙ της παρούσας Συμφωνίας είναι οι ακόλουθες:». 14.Το Παράρτημα Γ, παράγραφος 2/γ της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή μείωση στις συμφωνηθείσες αναθέσεις θέσεων, ή οποιαδήποτε μετατροπή στην συμφωνηθείσα ανάθεση θέσεων θα συμφωνούνται από τους Υπουργούς Άμυνας των Μερών με κοινή συναίνεση κατόπιν πρότασης της ΡΜSC». 15.Στο Παράρτημα Ε, Άρθρο 4, παράγραφος 2 της Συμφωνίας, μετά τις λέξεις «15 Σεπ ΡΜSC», η λέξη «συνεδρίαση» διαγράφεται. Άρθρο 21.Ο όρος «η Ταξιαρχία» αντικαθίσταται από την συντομογραφία «SΕΕΒRΙG» στα: - Άρθρο Ι, παράγραφος 1/3 της Συμφωνίας, - Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφοι 2, 6, 7 και 8 της Συμφωνίας, - Άρθρο VΙ, παράγραφος 3 της Συμφωνίας, - Άρθρο VΙΙ, παράγραφοι 2, 5 και 7 της Συμφωνίας, - Άρθρο ΧΙ, παράγραφος 2 της Συμφωνίας, - Άρθρο ΧVΙΙ, παράγραφος 2 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Α, παράγραφος 4 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Γ, παράγραφος 5/α/(5) της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 1/γ της Συμφωνίας, - Άρθρα 1, 2, 3 και 4 της Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας, 2.Οι όροι «Δύναμη» και «η Δύναμη» αντικαθίστανται από την συντομογραφία «SΕΕΒRΙG» στα: - Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφοι 3 και 5 της Συμφωνίας, - Άρθρο ΙV, παράγραφος 2 της Συμφωνίας, - Άρθρο VΙ, Επικεφαλίδα, παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 της Συμφωνίας, - Άρθρο VΙΙ, παράγραφοι 7 και 8 της Συμφωνίας, - Άρθρο VΙΙΙ, παράγραφος 1 της Συμφωνίας, - Άρθρο Χ, παράγραφος 1 της Συμφωνίας, - Άρθρο ΧΙ, παράγραφος 1 της Συμφωνίας, - Άρθρο ΧΙΙ, παράγραφος 1 της Συμφωνίας, - Άρθρο ΧV, παράγραφος 2 της Συμφωνίας, - Παραρτήματα Α και Γ της Συμφωνίας. Επικεφαλίδα. - Παράρτημα Α, παράγραφος 10 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφος Ι/γ/(3)/(δ) της Συμφωνίας. 3.Ο όρος «Έδρα της Δύναμης» αντικαθίσταται από τον όρο «ΗQ SΕΕΒRΙG» στα: - Άρθρο ΙV, παράγραφοι 12/στ, 14/ε και 15/α της Συμφωνίας. - Άρθρο VΙΙ, παράγραφοι 1 και 3 της Συμφωνίας, - Άρθρο Χ, παράγραφος 4 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο ΙΙ, παράγραφος 5 της Συμφωνίας. 4.Η συντομογραφία «ΜΡFSΕΕ» αντικαθίσταται από την συντομογραφία «SΕΕΒRΙG» στα: - Άρθρο ΙΧ, παράγραφος 3 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο V, παράγραφος 10 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφοι 1/γ(1), 1/γ(1)(δ), 1/γ(1)(ε), 1/γ(Ι)(ζ), 1/γ(3)(δ), 1/γ(3)(ε) και 1/γ(3)(η) της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 4, παράγραφοι 1/α και 3/α της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 5, παράγραφος 1 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 9, παράγραφος 1 της Συμφωνίας. 5.Οι όροι «ΜΡFSΕΕ ΗQ» και «ΗQ της ΜΡFSΕΕ» αντικαθίστανται από τον όρο «ΗQ SΕΕΒRΙG» στα: - Παράρτημα Β, παράγραφοι 3 και 4 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο Ι, Παράγραφοι 1 και 3 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο ΙΙ, παράγραφοι 2 και 4 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφοι 1 και 2 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο ΙV, επικεφαλίδα παράγραφοι 1 και 2 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο V, επικεφαλίδα παράγραφοι 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13(α) & (γ), 14 και 15 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο VΙ, παράγραφοι 1 και 2 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Κατάσταση 1, επικεφαλίδα, της Συμφω- νίας. - Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφοι 1/γ(1)(β) και 1/γ(1)(γ) της Συμφωνίας - Παράρτημα Ε, Άρθρο 4, παράγραφος 1/α της Συμφωνίας. 6.Η συντομογραφία «SΕΕΒRΙG» αντικαθίσταται από την συντομογραφία «ΜΡFSΕΕ» στο: - Παράρτημα Γ, παράγραφοι 5/α(7)(α)(Ι), 5/α(7)(α)(V) και 5/α(7)(VΙ) της Συμφωνίας. 7.Οι όροι «Μόνιμη Έδρα (ΡΗQ) ΜΡFSΕΕ» και «ΡΗQ ΜΡFSΕΕ» αντικαθίστανται από τον όρο «ΗQ SΕΕΒRΙG» στα: - Παράρτημα Ε, Άρθρο 1, παράγραφος 2 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφοι 1, 1/γ(1)(α), 1/γ(1)(δ), 1/δ(1) και 1/η(4) της Συμφωνίας. - Παράρτημα Ε, Άρθρο 4, παράγραφος 1/β της Συμφωνίας. - Παράρτημα Ε, Άρθρο 8, παράγραφος 1 της Συμφωνίας. 8.Ο όρος «Οι Διοικητές της Ταξιαρχίας» και οι συντομογραφίες «CΟΜ/ΜΡFSΕΕ» και «CΟΜΜΡFSΕΕ» αντικαθίστανται από την συντομογραφία «CΟΜSΕΕΒRΙG» στα: - Άρθρο ΙV, παράγραφος 1/α της Συμφωνίας, - Παράρτημα Β, παράγραφοι 2, 5 και 6 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Γ, παράγραφοι 5/α/(5) και 5/α/(6) της Συμφωνίας, - Παράρτημα Δ, Άρθρο V, παράγραφος 4 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 1, παράγραφος 1 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφοι 1/γ(1)(ζ) και 1/η(1) της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 4, παράγραφοι 2/α, μετά την 31 Ιουλ και 2/β της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 5, παράγραφοι 4 και 5 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 7, παράγραφος 1 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Ε, Άρθρο 8, παράγραφος 2 της Συμφωνίας, - Άρθρο 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας. 9.Ο όρος «Οργάνωση Δράσης (ΟRΑCΤ)» αντικαθίσταται από τον όρο «Διάταξη Μάχης (ΟRΒΑΤ)» στα: - Άρθρο Ι, παράγραφος 1/i της Συμφωνίας, - Άρθρο VΙ, παράγραφος 5 της Συμφωνίας, - Παράρτημα Α, παράγραφοι 4, 5 και 6 της Συμφωνίας. 10.Ο όρος «Καθιερωμένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες» αντικαθίσταται από τον όρο «Μόνιμες Επιχειρησιακές Διαδικασίες (SΟΡs)» στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 4/β/(2)/(α) της Συμφωνίας. 11.Ο όρος «Επιχειρησιακή Διοίκηση» αντικαθίσταται από τον όρο «Επιχειρησιακός Έλεγχος» στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 5/α/(7)/(β)/(Ι) της Συμφωνίας. Άρθρο 31.Οι τίτλοι των Καταστάσεων του Παραρτήματος Α της Συμφωνίας τροποποιούνται ως εξής: «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1: Γενική Δομή της SΕΕΒRΙG ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2: Συνεισφορά των Μερών σε Στρατεύματα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3: Οργάνωση της SΕΕΒRΙG». 2.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση της Κατάστασης 2 του Παραρτήματος Α της Συμφωνίας. 3.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση της Κατάστασης 3 του Παραρτήματος Α της Συμφωνίας. 4.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση της Κατάστασης του Παραρτήματος Β της Συμφωνίας. 5.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση της Κατάστασης 1 του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας. 6.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση της Κατάστασης 2 του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας. 7.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση της Κατάστασης 3 του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας. 8.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση της Κατάστασης 4 του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας. 9.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση του ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗQ SΕΕΒRΙG ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΕΩΝ του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας. 10.Επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση του Παραρτήματος Α του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας. Άρθρο 41.Στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 2/ε της Συμφωνίας, οι λέξεις «και CΕ» εισάγονται μετά την συντομογραφία «ΡΕ». 2.Το Παράρτημα Γ, παράγραφος 4/β/(2)/ε της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:« 1)ανάπτυξη Γενικών Επιχειρησιακών Σχεδίων (GΟΡs) και Επιχειρησιακών Σχεδίων σε περίπτωση Απρόοπτων Συμβάντων (CΟΡs)», 3.Στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 5/γ(1) της Συμφωνίας, η λέξη «τουλάχιστον» εισάγεται μετά την λέξη «χρόνια». 4.Στο Παράρτημα Γ, παράγραφος 5/δ της Συμφωνίας, εισάγονται οι ακόλουθες παράγραφοι μετά την υπο-παράγραφο (1): (2) Η DCΟS ΟΡS είναι υπεύθυνη για κατασκοπεία και α-ντικατασκοπεία, επιχειρήσεις, πολιτική-στρατιωτική συνεργασία και μηχανολογικά. (3) Η DCΟS SUΡ είναι υπεύθυνη για προσωπικό, διοικητική μέριμνα, επικοινωνίες, σύστημα πληροφοριών και οικονομικά. Μετατρέπεται ανάλογα η αρίθμηση των υπο-παραγράφων που ακολουθούν. 5.Στο Παράρτημα Ε, Άρθρο 3, παράγραφος 1/γ/(1)(ζ) της Συμφωνίας, διαγράφονται οι λέξεις «(που πρόκειται να αναπτυχθεί»). 6.Το Παράρτημα Ε, Άρθρο 4, παράγραφος 2/α της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: «Η ΡΜSC επιδοκιμάζει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει στους Υπουργούς». Άρθρο 51.Το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας περί Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, που υπεγράφη στα Σκόπια στις 26 Σεπτεμβρίου 1998, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλότης, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 1999, το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλό της που υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 30 Νοεμβρίου 1999 και το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλό της που υπεγράφη στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 2000. 2.Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση ή έγκριση. Δέκα ημέρες μετά την γνωστοποίηση στον θεματοφύλακα της ολοκλήρωσης των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών από τέσσερα Μέρη, το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ τους. Αναφορικά με τα υπόλοιπα Μέρη, θα τίθεται σε ισχύ δέκα ημέρες αφού ειδοποιήσουν τον θεματοφύλακα σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών. Οι διατάξεις του Άρθρου 3, παράγραφοι 2, 3, 6, 8 και 12 θα τεθούν σε ισχύ μετά την θέση σε ισχύ του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Υπογράφεται στην .............. στις .................... σε επτά πρωτότυπα αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα. Εκ μέρους των Κρατών Μερών της Συμφωνίας: ........................................., Υπουργός Άμυνας (Έθνος 1) ........................................., Υπουργός Άμυνας (Έθνος 2) ..........................., Υπουργός Εθνικής Άμυνας (Έθνος 3) ........................................., Υπουργός Άμυνας (Έθνος 4) ........................................., Υπουργός Άμυνας (Έθνος 5) ............................, Υπουργός Εθνικής Άμυνας (Έθνος 6) ............................, Υπουργός Εθνικής Άμυνας (Έθνος 7)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία