ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3181

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2622/1998"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: Επίσης δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών Κατά την άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998 αντικαθίσταται με εδάφια, ως εξής: 2 Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί 5ετή θητεία Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον κριθούν ικανοί από το πρωτοβάθμιο συμβούλιο κρίσεων αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων Η αίτηση για μονιμοποίηση υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας Η κρίση του συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου αυτού Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη ιδίως η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων Δεν μονιμοποιείται συνοριακός φύλακας, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς» Οι αρνητικές αποφάσεις του πρωτοβάθμιου συμβουλίου κρίσης αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, στους οποίους παρέχεται δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του δευτεροβάθμιου συμβουλίου Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μονιμοποίησης και τα όργανα στα οποία υποβάλλονται, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων συμβουλίων κρίσης, η ειδικότερη διαδικασία μονιμοποίησης ή απόλυσης από την Υπηρεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα Οι αποφάσεις των συμβουλίων κρίσης είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Με βάση τις αποφάσεις αυτές ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει, για όσους κρίνονται ικανοί, απόφαση μονιμοποίησης από την ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετούς θητείας Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνοριακοί φύλακες που δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, απολύονται από την υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας Για τους συνοριακούς φύλακες που απολύονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2622/1998 αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής: 1 Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 αποστολής των ως άνω Υπηρεσιών, προσλαμβάνονται ως συνοριακοί φύλακες με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές - αθλητικές - ψυχοτεχνικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες υποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων Τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων από το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου.
4.  
  Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 2622/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Στους συνοριακούς φύλακες εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν τους αστυφύλακες Μέχρι τη μονιμοποίησή τους, αντί της ποινής της απόταξης, στους συνοριακούς φύλακες επιβάλλεται η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την πρόσληψή τους.
5.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Ν. 2622/1998, όπως η διάταξη του εδαφίου στ΄ της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του Ν. 2910/2001, αντικαθίστανται ως εξής: 8 Οι συνοριακοί φύλακες απολύονται από την Υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις 1 Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας από την πρόσληψή τους Κατ εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία και πριν λήξει ο πιο πάνω χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπηρετήσει για δύο τουλάχιστον έτη Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το πρωτοβάθμιο συμβούλιο κρίσης αστυφυλάκων - αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων. 2 Αν καταδικασθούν με τελεσίδικη απόφαση σε κάθειρξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή σε φυλάκιση για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση καθήκοντος, παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, λαθρεμπορία, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων ή του νόμου περί αλλοδαπών. 3 Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. 4 Με τη λήξη της πενταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση. 5 Αν εκδηλώσουν έλλειψη πίστης στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. 6 Στις περιπτώσεις που για το αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται απόλυση για λόγους υγείας Η κρίση για τη συνδρομή λόγων υγείας γίνεται από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπεται για το αστυνομικό προσωπικό. 7 Αν αποτύχει ο προσλαμβανόμενος στη βασική εκπαίδευση.
6.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του Ν. 2622/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 9 Οι συνοριακοί φύλακες μόνιμοι ή επί θητεία τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό Όσοι τίθενται στην κατάσταση αυτή, εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι την εξάντληση της μισθολογικής κλίμακας.
7.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 2622/1998 αντικαθίστανται με παραγράφους 1 έως 10, ως εξής: 1 Οι συνοριακοί φύλακες εξελίσσονται μισθολογικά σε δεκαοκτώ μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο. 2 Όσοι προσλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του δόκιμου αστυφύλακα Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής, λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο Για την απονομή του αμέσως επόμενου, μετά το εισαγωγικό Μ.Κ., απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο εισαγωγικό Μ.Κ., ενώ για την απονομή όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων, υπηρεσία δύο ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. 3 Για τη μισθολογική εξέλιξη των συνοριακών φυλάκων από κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο Κατ εξαίρεση, για την πραγματοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης απαιτείται προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίσεων αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων για τους ίδιους λόγους που προβλέπονται κάθε φορά για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής στο αστυνομικό προσωπικό και σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. 4 Η μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο συντελείται από την ημερομηνία συμπλήρωσης του προαναφερόμενου χρόνου υπηρεσίας Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση ανδραγαθίας χορηγείται στον δικαιούχο, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του καθορισμένου χρόνου υπηρεσίας, το επόμενο ή και το μεθεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από την ημερομηνία τέλεσης της πράξης ανδραγαθίας. 5 Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή εφέδρου Για τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του εισαγωγικού κλιμακίου καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Υπαστυνόμου Β΄, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή που ισχύει κάθε φορά για τους αστυφύλακες Για τον υπολογισμό του μηνιαίου βασικού μισθού όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων προστίθεται στο μηνιαίο βασικό μισθό του αμέσως προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου ποσό ίσο με το γινόμενο του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. επί το συντελεστή 0,021. 7 Οι συνοριακοί φύλακες λαμβάνουν, επιπλέον από το βασικό μισθό του μισθολογικού τους κλιμακίου και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, τα λοιπά επιδόματα και τις αποζημιώσεις που λαμβάνει αστυφύλακας που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 8 Οι συνοριακοί φύλακες, μόνιμοι ή επί θητεία, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό. 9 Οι συνοριακοί φύλακες ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Οι ασφαλισμένοι και το Δημόσιο, ως εργοδότης, υπόκεινται στις ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 10 Το προσωπικό αυτό υπάγεται και στην ασφάλιση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό και επιμερίζεται σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 485/ 1987 (ΦΕΚ 223 Α΄).
8.  
  Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 2622/ 1998 αναριθμούνται σε 11, 12 και 13 αντίστοιχα.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2734/1999"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998 και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α΄), αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής: Ακόμη δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών Κατά την άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.
3.  
  Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 2838/2000, αντικαθίστανται με εδάφια ως εξής: 5 Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές - αθλητικές - ψυχοτεχνικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες υποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης Τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων από την υπουργική απόφαση της επόμενης παραγράφου.
Άρθρο 3 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών που έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού (παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998 και παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, όπως ισχύουν) μετατρέπονται σε θέσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και καλύπτονται από μόνιμο ή επί θητεία προσωπικό των κατηγοριών αυτών. Ο αριθμός των θέσεων αυτών μπορεί να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και για τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
3.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, οι συνοριακοί φύλακες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία δύνανται να υποβάλουν την αίτηση μονιμοποίησης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 4
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: «Κριτήριο πρόσληψης για το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α΄), αποτελεί και η εντοπιότητα η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων του νομού όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης, για μία τουλάχιστον διετία. Ο προβλεπόμενος στο προηγούμενο εδάφιο χρόνος πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης. Υποψήφιοι που λαμβάνουν μόρια εντοπιότητας δεσμεύονται να υπηρετήσουν στο νομό για τον οποίο έλαβαν τα μόρια επί μία τουλάχιστον δεκαετία.».
Άρθρο 5
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια (200) άτομα.
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2168/1993, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης στο λογαριασμό δύναται να εγγράφονται ως μέτοχοι και αστυνομικοί που κατά τη σύστασή του τελούσαν σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας.
3.  
  Τα συγγενικά πρόσωπα των αστυνομικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α΄), μπορεί να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 1339/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2452/1996, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον εξακολουθούν να κατέχουν τα προβλεπόμενα προς τούτο προσόντα.
Άρθρο 6
1.  
  Στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) εισάγονται Ανθυπαστυνόμοι μόνο κατόπιν εξετάσεων. Διατάξεις που προβλέπουν την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις με βάση την αρχαιότητα ή την κατοχή τίτλου σπουδών καταργούνται. Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα προσόντα των υποψηφίων, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η διαδικασία των εξετάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: Στο ανωτέρω Συμβούλιο συμμετέχουν καθηγητές Πανεπιστημίων, ένας εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αρμόδιοι για θέματα εκπαίδευσης Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση, τον τρόπο λειτουργίας του και λήψης των αποφάσεών του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες θέσεις σε Τμήματα Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών, Στατιστικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, Σχολών των Πανεπιστημίων για κατάταξη εν ενεργεία αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α΄).
4.  
  Στο άρθρο 5 του Ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τη διάθεση των προαναφερόμενων ναρκωτικών ουσιών προς εκπαίδευση των αστυνομικών σκύλων και των εκπαιδευτών και συνοδών αυτών.
Άρθρο 7
1.  
  Όποιος απαιτεί ή δέχεται χρήματα από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο οχήματος, για να διευκολύνει τη στάθμευση αυτού σε δημόσιους χώρους, ιδίως οδούς, πεζοδρόμια και πλατείες, καθώς και αυτός που αυθαίρετα καταλαμβάνει αυτούς τους χώρους για να τους χρησιμοποιήσει για τον ανωτέρω σκοπό τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πράξεις τελέσθηκαν για να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης ή να διευκολυνθούν πελάτες συγκεκριμένου καταστήματος ή επιχείρησης τιμωρείται με την ίδια ως άνω ποινή και ο ιδιοκτήτης, καθώς και ο υπεύθυνος του καταστήματος ή της επιχείρησης, εφόσον γνωρίζει ή ανέχεται την ανωτέρω πράξη. Στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις που για τη λειτουργία τους απαιτείται προηγούμενη άδεια της αρχής, επιβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. Οι κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενες ποινές είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται κατ εφαρμογή του Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57 Α΄) ή διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-09-10 Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1987/1711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1711 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξ[...]" 2000/2838 2000
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/485 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/303 2003
Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών. 2007/39 2007
Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών. 2008/106 2008
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνο-ρια­κών φυλάκων. 2008/84 2008
Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών. 2009/48 2009
Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών. 2010/64 2010
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). 2011/42 2011
Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών. 2011/71 2011
Ίδρυση – Κατάργηση ΥπηρεσιώνΕλληνικής Αστυνομίας. 2012/103 2012
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017