ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3185

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1 1 Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωμα, στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού το όριο βάρους των αντικειμένων αλληλογραφίας για τα οποία διατηρείται η αποκλειστικότητα του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 100 γραμμάρια Το ως άνω όριο βάρους δεν ισχύει αν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη του τριπλάσιου του δημόσιου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας. 2 Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορίζονται διαφορετικά όρια βάρους και τιμής από τα ανωτέρω αναφερόμενα, στην περίπτωση δωρεάν παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσίες, καθώς και οι όροι της δωρεάν παροχής.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εναρμονίζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα της παρούσας παραγράφου, που αφορούν στα ανώτατα όρια βάρους και τιμής, με την κοινοτική νομοθεσία.
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2668/1998, προστίθενται εδάφια ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως εξής: ιζ Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί διαδικασιών επίλυσης από την Ε.Ε.Τ.Τ., διαφορών που αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των τελευταίων και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.» «ιη Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως, περί ελέγχου και διαδικασίας ελέγχου της διασφάλισης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.» «ιθ Εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17.» «κ. Καθορίζει τις μεταβολές του ορίου βάρους και τιμής των αποκλειστικών υπηρεσιών του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας.
Άρθρο 3
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 2668/ 1998 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
2.  
  Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση ή τροποποίηση κάθε κανονιστικής πράξης με την οποία ρυθμίζονται - Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου, η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η ποιότητα των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών. - Οι διαδικασίες εξέτασης παραπόνων των χρηστών, επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αυτών και των χρηστών.
3.  
  Τα εδάφια η΄ και θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής: 1 Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.»« 2 Εγκρίνει το λογιστικό σύστημα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασμού από κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της άδειας αυτής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 17. - Εκδίδει Κανονισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. - Δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα σχετική δήλωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς την κοινοτική νομοθεσία. - Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το σύστημα αυτό και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτησή της.
4.  
  Το εδάφιο ιε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες - Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά στην περίπτωση αυτή τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν το θέμα. - Ελέγχει την προσβολή, από άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί την ταχυδρομική επιχείρηση να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της μέσα σε επτά (7) ημέρες, από τη σχετική καταγγελία. - Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που θέτουν τους κανόνες τιμολόγησης των παρεχόμενων καθολικών υπηρεσιών και της προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών. - Ελέγχει εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο μητρώο Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώσει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 12 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 12 άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος, επιτρέπεται σε επιχειρήσεις η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. Για την εγγραφή απαιτείται 1 Δήλωση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται - Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και, στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης. - Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα Στην περίπτωση νομικού προσώπου, την προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να πληρούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης. - Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της. - Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα της ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό αντικείμενο. - Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η γενική άδεια. - Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. 2 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η επαγγελματική ικανότητα του φυσικού προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που διευθύνουν την επιχείρηση, σε περίπτωση νομικού προσώπου Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής. 3 Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 18. 4 Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών. 2 Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της Δήλωσης της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου Η εγγραφή αυτή επέχει θέση γενικής άδειας Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου από τους όρους της ως άνω Δήλωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει τη δήλωση και αιτιολογεί την απόφασή της Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται. 3 Σε περίπτωση που προκύπτει αμφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης, θέτει προσωρινούς όρους παροχής και επιτρέπει την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενημερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Ε.Τ.Τ., με νέα απόφασή της, καθορίζει τους οριστικούς όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, αιτιολογώντας την απόφασή της. 4 Η ταχυδρομική επιχείρηση ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Τ.Τ. για κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιέχονται στη Δήλωσή της Οι δηλωθείσες μεταβολές καταχωρίζονται στο τηρούμενο από την Ε.Ε.Τ.Τ. Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων. 5 Με Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών για την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις γενικές άδειες.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 13 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 13 άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 1 Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 απαιτείται ειδική άδεια. 2 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 19, οι ειδικές άδειες χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. 3 Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ. Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται. 4 Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλονται τα ακόλουθα 1 Αίτηση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται - Στην περίπτωση φυσικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης. - Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε έχει παραπεμφθεί τελεσίδικα με βούλευμα για κακούργημα Επί προσωπικών εταιριών, την προϋπόθεση αυτή πρέπει να πληρούν όλοι οι εταίροι, επί ανώνυμης δε εταιρίας και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα διοίκησης και ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. - Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η επαγγελματική ικανότητα του φυσικού προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που διευθύνουν την επιχείρηση, σε περίπτωση νομικού προσώπου Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πλη-ρούται, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής. - Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της. - Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης. - Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα της ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό αντικείμενο. - Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η ειδική άδεια. 2 Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 18. 3 Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών. 4 Περιγραφή του λογιστικού συστήματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο άρθρο 20. 5 Ορισμό αντικλήτου στην Αθήνα. 6 Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. 5 Ειδική άδεια δεν χορηγείται 1 σε όσους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία. 2 σε όσους έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, του τελωνειακού κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. 3 Όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ. από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης της ειδικής άδειας. 4 Όταν θίγεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού. 6 Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εκμίσθωση, η παραχώρηση χρήσης, η μεταβίβαση ή η συνεκμετάλλευση της ειδικής άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε πράξη η οποία συνεπάγεται αλλαγή στον έλεγχο της διοίκησης της ταχυδρομικής επιχείρησης Κατ εξαίρεση, η ειδική άδεια μπορεί να εκμισθωθεί, παραχωρηθεί η χρήση της, μεταβιβαστεί ή συνεκμεταλλευθεί με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ., ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από την αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον πληρούνται οι όροι της ειδικής άδειας από τον δικαιοδόχο Η μεταβίβαση ισχύει έναντι τρίτων μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων. 7 Κάθε μεταβίβαση μετοχών, με μια ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο νομικό πρόσωπο, ίση ή μεγαλύτερη από το πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου ταχυδρομικής επιχείρησης, που είναι κάτοχος ειδικής άδειας, ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγματοποίησή της Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να ορίζονται ανώτατα ποσοστά συμμετοχής του ίδιου προσώπου σε περισσότερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική αγορά, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοστών αυτών. 8 Με Κανονισμό, που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ, ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης, εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, μεταβίβασης, συνεκμετάλλευσης, αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών , καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 14 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 14 ταχυδρομικών επιχειρήσεων 1 Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν 1 Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. 2 Να τηρούν τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.) σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικών αντικειμένων. 3 Να παρέχουν ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. 4 Να μη διακυβεύουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια. 5 Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 6 Να τηρούν το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.). 7 Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας. 2 Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον 1 Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους. 2 Να τηρούν λογιστικό σύστημα με χωριστούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος. 3 Να καταβάλλουν τη συνεισφορά στο ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος. 4 Να τηρούν τις αρχές τιμολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου και να κοινοποιούν τα τιμολόγιά τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει 1 να είναι εναρμονισμένα στο κόστος για κάθε είδος υπηρεσιών, προβλέποντας εύλογο ποσοστό κέρδους, στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσοστό για επενδύσεις. 2 Να είναι ενιαία για όλη τη χώρα Δεν επιτρέπονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ υπηρεσιών, εκτός από επιδοτήσεις για τιμολογιακή εξίσωση λόγω γεωγραφικών συνθηκών και επιδοτήσεις από τις αποκλειστικές προς τις υπόλοιπες καθολικές υπηρεσίες, στο μέτρο που οι επιδοτήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών υποχρεώσεων του τομέα καθολικών υπηρεσιών. 3 Να βασίζονται σε τιμές, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 17 του Ν. 2668/1998 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 ως εξής: 5 Τα ειδικά τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας, υπόκεινται στις αρχές της διαφάνειας και της μη διάκρισης, όσον αφορά τις τιμές και τους σχετικούς όρους Οι τιμές αυτές καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του κόστους λόγω των χαρακτηριστικών της εν λόγω συναλλαγής Με τα ίδια τιμολόγια πρέπει να διατίθενται οι υπηρεσίες και σε όσους κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες Τα ειδικά τιμολόγια και οι σχετικοί όροι ισχύουν τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ αυτών και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για ισοδύναμες υπηρεσίες. 6 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το ως άνω κοστολογικό σύστημα υπολογίζει στοιχεία κόστους σε καθεμία από τις αποκλειστικές και τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες ως εξής 1 τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν, 2 τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής 1 Όταν είναι δυνατόν, τα κοινά στοιχεία κόστους καταλογίζονται βάσει άμεσης ανάλυσης της προέλευσης του ίδιου του κόστους. 2 Όταν η άμεση ανάλυση δεν είναι δυνατή, οι κατηγορίες κοινού κόστους καταλογίζονται με βάση τον έμμεσο συσχετισμό με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους για την οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απόδοσης ή καταλογισμού Ο έμμεσος συσχετισμός βασίζεται σε συγκρίσιμες δομές κόστους. 3 Όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους καταλογίζεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των άλλων δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφ ενός προς καθεμία από τις αποκλειστικές υπηρεσίες και αφ ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες. 7 Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έγκριση εφαρμογής τους. 8 Η συμμόρφωση του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας με κάποιο από τα λογιστικά συστήματα των παραγράφων 6 και 7 πρέπει να επαληθεύεται από αρμόδιο όργανο ανεξάρτητο του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
Άρθρο 8
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 2668/ 1998 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής: 2 Ο ΕΛ.ΤΑ. για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων.»« 6 Η καθολική υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Διοίκησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο επέχει θέση ειδικής άδειας.
2.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 19 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 10 Η ειδική άδεια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας περιέχει ιδίως 1 Το πρότυπο ποιότητας και τους όρους παροχής των καθολικών υπηρεσιών. 2 Τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων των αποκλειστικών υπηρεσιών. 3 Τις βασικές υποχρεώσεις του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας σε όλη την επικράτεια σε τιμές προσιτές. 4 Η υποχρέωση κατάρτισης τιμολογίων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. 5 Τα αποκλειστικά δικαιώματα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και ο τρόπος εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν. 6 Η υποχρέωση να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια. 7 Η υποχρέωση εξέτασης παραπόνων των χρηστών.
Άρθρο 9
1.  
  Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 20 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας, εάν και στο μέτρο που το κόστος αυτό δεν καλύπτεται από τα έσοδα παροχής της καθολικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων εκμετάλλευσης των αποκλειστικών δικαιωμάτων Την αποζημίωση αυτή εγκρίνει η Ε.Ε.Τ.Τ. 2 Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται με βάση το κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας και των αντίστοιχων εσόδων συνολικά για όλη την Επικράτεια Στην περίπτωση αυτή, το κόστος παροχής των καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό σύστημα και το σύστημα κοστολόγησης του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. 3 Συνιστάται και λειτουργεί ειδικός λογαριασμός αποζημίωσης, ο οποίος ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και από τον οποίο καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Το λογαριασμό αυτόν διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. Στο λογαριασμό αυτόν συνεισφέρουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς ειδικής άδειας, εκτός από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας Εάν το ποσό του λογαριασμού αυτού δεν επαρκεί για την ως άνω αποζημίωση, τότε αυτή συμπληρώνεται ή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τα κάθε είδους διαθέσιμα της Ε.Ε.Τ.Τ. 4 Το ποσό της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση την αναλογία του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης στον τομέα καθολικών υπηρεσιών προς τον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων, εκτός από το φορέα καθολικής υπηρεσίας, στον τομέα καθολικών υπηρεσιών Ο κύκλος εργασιών της κάθε επιχείρησης στον τομέα καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό και κοστολογικό σύστημα της κάθε επιχείρησης και πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή. 5 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του λογαριασμού, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του λογαριασμού.
Άρθρο 10
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 2668/1998 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Τα ως άνω ισχύουν και για τους φορείς παροχής υπηρεσιών όλων των Κρατών - Μελών της Π.Τ.Ε.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Για τις περιπτώσεις όπου τα ταχυδρομικά αντικείμενα μεταφέρονται από ταχυδρομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν την ιδιότητα του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών στη χώρα καταγωγής των ταχυδρομικών αντικειμένων ή η σύναψη συμφωνίας με έναν ή περισσότερους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών είναι αδύνατη, ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του που ανακοινώνει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από ρητή προειδοποίηση προς τους αντίστοιχους φορείς, μπορεί να καθορίσει το ύψος των καταληκτικών τελών στο εισερχόμενο από αυτούς τους φορείς ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 11
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 25 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η παράβαση διατάξεων του παρόντος ή όρου γενικής ή ειδικής άδειας συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις 1 Σύσταση ή προειδοποίηση. 2 Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ Σε περίπτωση παράνομης παροχής υπηρεσιών στον τομέα αποκλειστικών υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή λοιπών κυρώσεων. 3 Προσωρινή ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας. 4 Οριστική ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας. 2 Τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ. Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση που οι κυρώσεις στρέφονται κατά του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις κυρώσεις επιβάλλει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 12
1.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 προστίθενται παράγραφοι 9,10 ως εξής: 9 Ο ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να αναλαμβάνει με σύμβαση την πώληση προς το κοινό μέσω του δικτύου του προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων. 10 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΤΑ. και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 13 "Διατάξεις που αφορούν τον ΕΛ.ΤΑ."
1.  
  Το σύνολο των αυτοκινήτων, που ανήκουν στα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΕΛ.ΤΑ.) για όσο χρόνο ο ΕΛ.ΤΑ. είναι ο φορέας παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αρ. ΔΜΕΟ/στ/οικ./1894/Φ919 (ΦΕΚ 684 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία καθιερώνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.
2.  
  Τα φορτηγά αυτοκίνητα του ΕΛ.ΤΑ., για όσο χρόνο ο ΕΛ.ΤΑ. είναι ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρε- σίας, εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με αρ. 24994/2639 (ΦΕΚ 503 Β΄), η οποία καθιερώνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών σε όλη τη διάρκεια του έτους.
3.  
  Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήσει Φιλοτελικό Μουσείο, στο οποίο θα μεταβιβάσει το σύνολο της φιλοτελικής του περιουσίας (συλλογές γραμματοσήμων κ.λπ.). Το καταστατικό του Φιλοτελικού Μουσείου εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το Μουσείο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του ιδρύματος.
4.  
  Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγματος στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης γραμματοσήμων ή φακέλων ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. Η υποχρέωση αυτή δύναται να εγγράφεται και στην σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4053/2012 (Α 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4053/2012.
Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να συμπληρώνει τη συλλογή του ως άνω Ιδρύματος με τις νέες εκδόσεις γραμματοσήμων του και δικαιούται να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις και τις εκθέσεις του Ιδρύματος Φιλοτελικού Μουσείου για την προβολή του ταχυδρομικού έργου που διεκπεραιώνει
Άρθρο 14 "Διατάξεις για θέματα προσωπικού ΕΛ.ΤΑ."
1.  
  Οι θυγατρικές εταιρίες του ΕΛ.ΤΑ., στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδιώτες με ποσοστό τουλάχιστον 50%, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄).
2.  
  Προσωπικό του ΕΛ.ΤΑ. δύναται να αποσπάται σε θυγατρικές του εταιρείες, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ή και σε άλλες εταιρείες στις οποίες ο ΕΛ.ΤΑ. συμμετέχει.
3.  
  Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού του ΕΛ.ΤΑ. και των θυγατρικών του εταιρειών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΤΑ. ή της θυγατρικής του εταιρείας κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Πράξης 55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
4.  
  Ο ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να προσλαμβάνει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994 και της ΠΥΣ 55/ 1998, όπως εκάστοτε ισχύουν, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και για την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκλογών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες το χρόνο. Η απασχόληση των φοιτητών δυνάμει της παρούσας διάταξης δεν υπολογίζεται ως προϋπηρεσία ή ως εμπειρία αυτών. Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή, η οικονομική κατάσταση και ο τόπος κατοικίας αυτών και της οικογένειάς τους.
Άρθρο 15 "Εξαίρεση του ΕΛ.ΤΑ. από την υπαγωγή του σε διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και οι θυγατρικές τους εταιρείες δεν υπάγονται στις ακόλουθες διατάξεις:"
1.  
  Του Ν. 2346/1995 «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220 Α΄) και του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄).
2.  
  Του άρθρου 1 παράγραφος 1 Α εδ. 10,11,12,13 και 14 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄).
3.  
  Του άρθρου 9 του Ν.Δ. 101/1973 «Περί συστάσεως Υπηρεσίας Μηχανοργανώσεως και Υπολογιστών παρά τω Υπουργείω Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 173 Α΄).
4.  
  Του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό - Έλεγχος Δαπανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄) και του άρθρου 21 του Ν.Δ. της 26ης Ιουνίου /10ης Ιουλίου 1944 «Περί Κώδικος Νόμων Δικών Δημοσίου» (ΦΕΚ 139 Α΄).
Άρθρο 16
1.  
  Για τα ακίνητα, που μεταβιβάστηκαν στον ΕΛ.ΤΑ. με τα άρθρα 4 και 18 του Ν.Δ. 496/1970 (ΦΕΚ 73 Α΄), καταρτίζεται κατάλογος, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Μεταγραφόμενος τίτλος για τα βιβλία μεταγραφών και το κτηματολόγιο είναι το ΦΕΚ 73 Α΄/28.3.1970, καθώς επίσης και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Η ημερομηνία μεταγραφής ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης του Ν.Δ. 496/1970, δηλαδή 28.3.1970.
4.  
  Η μεταγραφή των ακινήτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο απαλλάσσεται από κάθε είδους εισφορά, δικαίωμα υπέρ τρίτου και αμοιβών υποθηκοφυλάκων, συμπεριλαμβανομένων και των αμίσθων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 "Ρυθμίσεις θεμάτων Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)"
1.  
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α΄) προστίθεται το εξής εδάφιο: «Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης του Συμβουλίου, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και σε άλλα συλλογικά όργανα, που συ-γκροτούνται από μέλη του. Με τον Κανονισμό μπορεί να μεταβάλλεται ο οριζόμενος στην προηγούμενη παράγραφο τόπος έδρας, συνεδρίασης και λειτουργίας του Συμβουλίου.».
2.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 2898/2001 αναριθμείται η παράγραφος 12 σε παράγραφο 14 και μετά την παράγραφο 11 προστίθενται παράγραφοι 12 και 13, ως εξής: 12 Το Σ.Α.Σ.Θ. δύναται, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να εκπονεί μελέτες και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού ή νομικού περιεχομένου, πλην εκείνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Η σχετική διαδικασία καθορίζεται με Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 13 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανάθεση στο Σ.Α.Σ.Θ. και άλλων αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης και των οποίων η άσκηση συνάπτεται με το επιτελούμενο από το Συμβούλιο έργο ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του.
3.  
 1. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προμηθεύεται μέχρι 31.12.2003 δύο ειδικά διασκευασμένα οχήματα για τη δωρεάν (άνευ κομίστρου) μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
 2. Τα ως άνω οχήματα δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των τετρακοσίων ογδόντα οκτώ (488) λεωφορείων, που υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφορεί ο Ο.Α.Σ.Θ., για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
 3. Η έναρξη της διαδικασίας προμήθειας των ως άνω ειδικά διασκευασμένων οχημάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ., καθορίζονται οι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας και εξυπηρέτησης των μεταφερόμενων Α.Μ.Ε.Α., ως και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 18 "Ρυθμίσεις θεμάτων συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων"
1.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις.
2.  
  Ο αναφερόμενος στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ε 6742/19.4.1999 (ΦΕΚ 416 Β΄) απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας σε όμοια εργασία προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά δύο (2) έτη για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών ημερήσιας κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης και κατά ένα (1) έτος για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών εσπερινής ή νυχτερινής κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης.
3.  
  Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περιπτ. α΄ ή της περιπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.
4.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) , με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Τεχνίτες που ασχολούνται με τις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και όσοι εκμεταλλεύονται ή συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα με τις πιο πάνω εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητάς τους, άνευ εξετάσεων εφόσον 1 Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η οποία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαπενταετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. 2 Προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου, από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 72102/715/1988 (ΦΕΚ 302 Β΄), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει ή αντικαθίσταται Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 2 Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302 Β΄) εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σημεία δεν τροποποιούνται με την παρ. 1 του παρόντος.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια, εφόσον δεν επαρκούν οι μηχανικοί του δημοσίου, από ιδιώτες διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανολόγους, αποδεδειγμένης εμπειρίας και πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από το άρθρο 20 του Π.Δ. 78/1988, όπως ισχύει. Οι επιθεωρήσεις ανήκουν στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
Άρθρο 19
1.  
  Υπαλληλικά θέματα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Στο εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα: «Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή ορίζεται τριετής. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τυχόν απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία ήδη τοποθετημένου Γενικού Επιθεωρητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου Γενικού Επιθεωρητή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του Ν. 2801/2000.».
Άρθρο 20 "Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών, επιβατικών και σιδηροδρομικών μεταφορών"
1.  
 1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 3 του Ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.14 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.11 του άρθρου 16 του Ν. 2465/1997 και όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Κλινικών, νοσηλευτηρίων και θεραπευτηρίων.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Οι δραστηριότητες του ΟΣΕ που αφορούν στη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών μπορούν να διαχωριστούν και να ασκηθούν από ιδιαίτερες ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2366/1995 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 324/1996 (ΦΕΚ 220 Α΄) αναδιατυπώνεται ως εξής:«
4.  
 1. Αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) ως εξής:
 2. 2 Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 διατίθενται (i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει. (ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου. (iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων νομών ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. του νομού ή των νομών ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 35% και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε 15%.
 3. Πράξεις νομαρχών με τις οποίες συστήθηκαν Κ.Τ.Ε.Λ. σε νήσους που δεν αποτελούν ίδιο νομό και οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά την ισχύ του Ν. 2963/ 2001(ΦΕΚ 268 Α΄) θεωρούνται ότι είναι νόμιμες και σε ισχύ από τότε που δημοσιεύθηκαν.
 4. Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 παρατείνεται μέχρι 30.9.2004.
 5. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
 6. «Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β΄ της παρ. 3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το 15% της τιμής κτήσης αυτών.
 7. Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. μεμονωμένων νήσων, όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 15% της τιμής κτήσεως αυτών.».
 8. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2963/2001 μετά τη λέξη «μπορούν» προστίθενται οι λέξεις «ή να συστήνουν κοινοπραξίες».
 9. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 2963/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
 10. «Για τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. νήσων με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή μέχρι 3.000 κατοίκους το όριο ηλικίας των είκοσι τριών ετών του άρθρου 11 εφαρμόζεται από 1.1.2006.».
5.  
 1. Δημόσιες ή δημοτικές εγκαταστάσεις υγιεινής, αναψυκτηρίων, περιπτέρων και άλλων βοηθητικών χώρων, καθώς και ιδιωτικών αναψυκτηρίων και περιπτέρων, που λειτουργούν σε δημόσιες, δημοτικές ή κοινόχρηστες εκτάσεις, αν οι χώροι των εγκαταστάσεων αυτών είναι αναγκαίοι για τη διέλευση του τροχιόδρομου ή την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεών του (στάσεων, στύλων, υποσταθμών κ.λπ.), απομακρύνονται και εγκαθίστανται σε νέες θέσεις με έξοδα της ΤΡΑΜ Α.Ε.
 2. Από την ΤΡΑΜ Α.Ε. αποστέλλεται στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην Αστυνομική Αρχή και στον τυχόν ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή χρήστη σχέδιο στο οποίο θα σημειώνεται η νέα θέση.
 3. Οι εργασίες απομάκρυνσης ή μετεγκατάστασης θα αρχίζουν μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των παραπάνω σχεδίων.
6.  
 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7Α του Ν. 2669/ 1998 (ΦΕΚ 283 Α΄) το οποίο άρθρο προστέθηκε με την παρ. 3β του άρθρου 14 του Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α΄) προστίθενται τα εξής εδάφια:
 2. «Τα όργανα της ΤΡΑΜ Α.Ε. που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα που εκτελούνται από αυτή ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο φορέας ή η υπηρεσία , που έχει την ευθύνη συντήρησης των οδών ή τμημάτων αυτών, από τις οποίες διέρχεται ο τροχιόδρομος και των λοιπών χώρων στους οποίους υφίστανται εγκαταστάσεις του
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τη Σύσταση 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
8.  
 1. Στα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων ταξί (ραδιοταξί), περιλαμβάνονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί του άρθρου 6 του Ν. 3109/ 2003 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 2. Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα εννέα (69) έτη.
 3. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανανεώνεται υποχρεωτικά στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών αδειών.
 4. Το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.
 5. Όσα ειδικά ραδιοδίκτυα ταξί (ραδιοταξί) μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες ή συνεταιρισμούς του Ν. 3109/ 2003, διατηρούν το δικαίωμα της συχνότητας την οποία κατείχαν ήδη νομίμως.
 6. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ακολουθούνται οι διαδικασίες των Π.Δ/των 587/1988 (ΦΕΚ 282 Α΄) και 482/1987 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
9.  
  Στην περιοχή εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.) εντάσσεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 η περιοχή της Σαρωνίδας Αττικής, με εξυπηρέτηση και των σημείων από τα οποία διέρχεται η γραμμή του Ο.Α.Σ.Α. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2669/1998, όπως αυτές ισχύουν. Από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θεωρείται καταργημένη κάθε διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στην εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
10.  
  Ανήλικα πρόσωπα, τα οποία αποκτούν δικαίωμα επί της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, ολόκληρου ή ιδανικών μεριδίων, λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή ή λόγω κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4278/ 1962 (ΦΕΚ 191 Α΄) και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α΄) διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την ενηλικίωσή τους. Μετά την ημερομηνία ενηλικίωσης και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 21
1.  
  Ρυθμίσεις θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. Η εξάλειψη, ο περιορισμός και η μεταφορά των υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εγγεγραμμένων υποθηκών, ως και η τροποποίηση των όρων των σχετικών δανειακών συμβάσεων, που αφορούν χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316 Α΄), μπορούν να γίνουν με ιδιωτική σύμβαση ή με ιδιωτική μονομερή πράξη ή αίτηση κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Οι ιδιωτικές αυτές συμβάσεις, πράξεις και αιτήσεις απαλλάσσονται από κάθε εισφορά και δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών όλων των υποθηκοφυλάκων.
Άρθρο 22 "Ρυθμίσεις θεμάτων Υ.Π.Α. και εναέριων μεταφορών Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας"
1.  
 1. Στο Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), που συστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α΄) και συ-γκροτήθηκε με το Π.Δ. 57/2002 (ΦΕΚ 50 Α΄), συνιστώνται εξήντα (60) θέσεις Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων.
 2. Οι Επιθεωρητές είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της ασφάλειας των πτήσεων, που αφορούν το προσωπικό, το αεροσκάφος και τη λειτουργία των αεροπορικών εταιριών και την από μηχανικής άποψης ικανότητα του αεροσκάφους να ίπταται με ασφάλεια.
 3. Στην αρμοδιότητα των Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων περιλαμβάνεται και η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών των λοιπών ειδικοτήτων που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.
 4. Οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων είναι πλήρους απασχόλησης και προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία συνάπτεται μεταξύ αυτών και του Διοικητή της Υ.Π.Α., πενταετούς διάρκειας, δυνάμενη να παραταθεί για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα από ένα έως τρία έτη.
 5. Οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
 6. i) 9.000 ώρες πτήσεων συνολικά σε αεροπλάνα μεταφοράς επιβατών Πολιτικής Αεροπορίας εκ των οποίων 5.000 ώρες Κυβερνήτη - Κ1.
 7. Οι ώρες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) ικανοποιητική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, iii) πιστοποιητικά Ισχύος Πτυχίου Εναέριων Γραμμών Πτήσεων δια Οργάνων και Πιστοποιητικό Υγείας Α΄ σε ισχύ, iν) ικανότητα τύπου σε τρεις, κατ ελάχιστο, τύπους αεροσκαφών μεταφοράς επιβατών Πολιτικής Αεροπορίας Ελληνικού Νηολογίου, ν) επιτυχή περάτωση όλων των εκπαιδεύσεων στον αερομεταφορέα από τον οποίο προέρχονται, που να προκύπτει από βεβαίωση του αερομεταφορέα και να μην έχει καταλογιστεί ευθύνη σε βάρος τους για αεροπορικό ατύχημα, νi) να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους κατά την πρόσληψη.
 8. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επιθεωρητή πρέπει να περατώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, στα αντικείμενα, που αναφέρονται στα εδάφια γ΄ και δ΄ (δ.α. - δ.στ. ) του άρθρου 14 του Π.Δ. 57/2002 (ΦΕΚ 50 Α΄).
 9. Επίσης οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων πρέπει να διατηρούν το Πτυχίο Εναέριων Γραμμών Πτήσεων δια Οργάνων σε ισχύ, σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. και με δαπάνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 32 του Ν. 2912/2001 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του.
 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αποδοχές των Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων της παραγράφου αυτής
2.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 35 του Ν. 2912 / 2001, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «καθώς και του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και των διερευνητών κατά την εν πτήσει άσκηση των καθηκόντων τους.».
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δύνανται να τροποποιούνται τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως προς τον αριθμό των θέσεων, τις αρμοδιότητες, τους όρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα.
Άρθρο 23
1.  
  Για τα συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988 και έλαβαν την άδεια ορισμένου χρόνου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 224/1997, παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι 31.12.2003. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ΄Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για μία ακόμη τριετία, ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η υποβολή αυτών για την έκδοση της προσωρινής άδειας.
2.  
  Η ελάχιστη απαιτούμενη ωφέλιμη επιφάνεια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου μηχανικών μερών (επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, καθορίζεται σε εξήντα τετραγωνικά μέτρα.
3.  
  Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων - εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων - σταθμών πάσης φύσεως αυτοκινήτων - σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων (ΡDΙ - pre deliνery inspectiοn) - εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων και περί των προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας, εντός αυτών, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών) ως επίσης και περί της κυκλοφοριακής συνδέσεως των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων μετά των προ αυτών οδών».« 1 Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (όπως εμπορικών, παροχής υπηρεσιών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας α) πρατηρίων καυσίμων και β) σταθμών αυτοκινήτων πάσης φύσεως, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, ως και τα της ίδρυσης συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών),καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω ή και άλλων εγκαταστάσεων - επιχειρήσεων με τις προ αυτών διερχόμενες εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές και αγροτικές οδούς Ωσαύτως με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εγκαταστάσεων σταθμών (χώρων στάθμευσης) φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, ως και παντός είδους αμαξοστασίων απλής ή ολοκληρωμένης υποδομής σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων (ΡDΙ - pre deliνery inspectiοn), εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών).
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια, εφόσον δεν επαρκούν οι μηχανικοί του Δημοσίου, από ιδιώτες διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανολόγους ή ηλεκτρολόγους, κατά περίπτωση, αποδεδειγμένης εμπειρίας και πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, των επιθεωρήσεων και των ηλεκτρολογικών ελέγχων που προβλέπονται στις εγκαταστάσεις του άρθρου 2 της οικ.24841/1144/17.4/30.4.2001 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 502 Β΄). Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται με μέριμνα και ευθύνη των κατά τόπους Νομαρχών.
5.  
  Εντός εννέα μηνών (για σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους) από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, επιβάλλεται η τοποθέτηση στους υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτών ειδικών συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου του μονοξειδίου του άνθρακα (CΟ). Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση και έγκριση της σχετικής μελέτης, την τοποθέτηση των συστημάτων αυτών, τον περιοδικό έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τις τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της και τα λοιπά συναφή θέματα.
6.  
  Συσκευές, μηχανήματα και εξαρτήματα συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που αποσκοπούν στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ρύπων (όπωςφίλτρα αντιρρύπανσης βαφείων, ηχοπαγίδες εγκαταστάσεων εξαερισμού, αεραγωγοί απαγωγής απαερίων βαφής ή εξαερισμού), με συνολική επιφάνεια μέχρι τριών τετραγωνικών μέτρων σε κάτοψη, δύνανται να τοποθετούνται και σεακάλυπτους εν γένει χώρους του οικοπέδου, χωρίς να λογίζονται ως δομικά στοιχεία ούτε να προσμετρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου
7.  
  Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές στα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί, όπως φούρνοι βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής, συγκρότημα ζυγοστάθμισης, συγκρότημα ευθυγράμμισης, πλυντήριο αυτοκινήτων, επιτρέπεται να τοποθετούνται, καταλαμβάνοντας μία ή περισσότερες θέσεις, και στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων, όπως οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας οικοδομής, ούτε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄) κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων. 4.
Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές, στα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία, για την οποία έχουν σχεδιασθεί (ως φούρνος βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής), επιτρέπεται να τοποθετούνται και στους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων και δεν απαιτείται γι αυτά η έκδοση άδειας οικοδομής
Άρθρο 24
1.  
  Στη θέση «ΜΠΑΦΙ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ» της Κοινότητας Κρυονερίου του Νομού Αττικής καθορίζεται χώρος (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α) για την ανάγκη των εγκαταστάσεων του αυτοματοποιημένου κέντρου διαλογής των Ελληνικών Ταχυδρομείων, όπως σημειώνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει το παρόν. Οι όροι και οι περιορισμοί για την ανέγερση των εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής: Ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 0,40. Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,90 και όγκου: 4,50. Ανώτατο ύψος: 14μ., μετρούμενο από το δάπεδο (στά-θμη +100,00) του ισογείου του υφιστάμενου κτίσματος στη θέση Κ, το οποίο είναι κατά 3,40 μ. χαμηλότερα από την άσφαλτο της οδού (στάθμη συν 103,40) στο σημείο Β του οικοπέδου, όπως σημειώνεται στο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν. Ελάχιστη απόσταση από τα όρια του οικοπέδου και των προσώπων αυτού: 10,00 μ. Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων πλην της θέσης (α-β-γ-δ-α) η οποία χρησιμοποιείται για τη διέλευση οχημάτων και πρέπει να παραμείνει ελεύθερη υπογείων κτισμάτων. Επιτρέπεται η βελτίωση της παροχετευτικής ικανότητας του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων, καθώς και η αντικατάστασή του με άλλον σύμφωνα με μελέτη που θα ε-γκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των ανωτέρω εγκαταστάσεων χορηγούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2947 /2001.
Άρθρο 25
1.  
  Για την πολεοδομική έγκριση της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) των κατασκευών κεραιών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε σταθερή βάση, κεραιών συγκαναλικού δικτύου (ΤΕΤRΑ) και των κεραιών διασύνδεσής τους με το σταθερό δίκτυο, οι οποίες εγκαθίστανται εντός των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, κύριων και βοηθητικών, για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, αρμόδια είναι η υπηρεσία που έχει χορηγήσει την οικοδομική άδεια της ολυμπιακής εγκατάστασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης της πολεοδομικής έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.  
  Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοκινούμενων ή μεταφερόμενων κατασκευών κεραιών (τοποθετημένων επί οχήματος πλήρως αυτόνομων με ιστό ύψους έως δώδεκα (12) μέτρων και εξοπλισμό εκπομπής και λήψης) σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ή κεραιών συγκαναλικού δικτύου (ΤΕΤRΑ) και κεραιών διασύνδεσής τους με το δίκτυο, οι οποίες (κατασκευές κεραιών) χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 της κ.υ.α. 53571/2000 (ΦΕΚ 1105 Β΄) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», καθώς και η εκχώρηση των αναγκαίων συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Οι κατασκευές κεραιών της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1 παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.
3.  
  Για τη νόμιμη λειτουργία ασυρματικών συστημάτων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους, τα οποία αποτελούν συστήματα αυτοκινούμενα ή μεταφερόμενες κατασκευές (όπως μονάδες δορυφορικών μεταδόσεων, σταθμοί μικροκυματικών ζεύξεων, σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, των Ολυμπιακών Χρηστών, των διαπιστευμένων μέσων ενημέρωσης, της Ολυμπιακής Οικογένειας, της Ο.Ε.Ο.Α. «Αθήνα 2004») και τα οποία λειτουργούν εντός και εκτός ολυμπιακών εγκαταστάσεων και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον έκδοση από την Ε.Ε.Τ.Τ. προσωρινής άδειας ορισμένης διάρκειας για τη χρήση ραδιοσυχνότητας. Τα ασυρματικά συστήματα της παρούσας παραγράφου παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους, με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπερισχύουν δε κάθε αντίθετης διάταξης νόμου
Άρθρο 26
1.  
  Ανταποδοτικό τέλος Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (3,08 ~) από 1.7.2003 και στο ποσό των τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 ~) από 1.1.2004 μηνιαίως ανά μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπολογίζεται από πρώτης διαδρομής καταμέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μετρητών Δ.Ε.Η. και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., η οποία παρακρατεί προμήθεια 0,5% για την είσπραξη και απόδοση αυτή.
Άρθρο 27 "Μετασχηματισμός Ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας"
1.  
  Με απόφαση της Δ.Ε.Α. και των καταστατικών Οργάνων τους, οι εταιρείες του Ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας μετασχηματίζονται με απόσχιση των κλάδων ή τμημάτων ή λειτουργιών του πτητικού έργου με συγχώνευση ή απορρόφησή τους από υφιστάμενη εταιρεία του Ομίλου. Με ίδιες αποφάσεις της Δ.Ε.Α. και των καταστατικών Οργάνων τους δύνανται να αποσχίζονται, απορροφώνται ή συγχωνεύονται οι κλάδοι, τμήματα ή λειτουργίες επίγειας εξυπηρέτησης και τεχνικής βάσης από υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες για το σκοπό αυτόν εταιρείες. Ο μετασχηματισμός που προβλέπεται στο παρόν γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και 66- 89 του κ.ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος. Το σύνολο των μετοχών των εταιρειών που προέρχονται από το μετασχηματισμό αυτόν περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα, σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του παρόντος, στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου οι εταιρείες αυτές να ιδιωτικοποιηθούν.
2.  
  Ως κλάδος, τμήμα ή λειτουργία για την εφαρμογή του παρόντος νοείται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, ως και οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στην έκθεση που τον συνοδεύει. Στη συνοδευτική έκθεση περιλαμβάνεται και κάθε άλλο στοιχείο, που μεταφέρεται κατά την παρούσα διαδικασία, και δεν αναγράφεται στον ισολογισμό, ως και τα εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με την άσκηση του πτητικού έργου. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού και η συνοδευτική έκθεση συντάσσονται από ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών από τις οποίες αποσχίζονται οι κλάδοι, εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.
3.  
  Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και των στοιχείων και δικαιωμάτων, που αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και την έκθεση, συντελείται αυτοδικαίως και ατελώς απαλλασσόμενη κάθε φόρου, τέλους, δικαιώματος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού, με μόνη την καταχώριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφούσας εταιρείας περί εγκρίσεως των ισολογισμών μετασχηματισμού, ως τίτλου, στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν οποιαδήποτε άλλη έγκριση, βεβαίωση, πιστοποιητικό, φορολογική δήλωση ή πράξη. Η νηολόγηση των αεροσκαφών, η μεταφορά του προσωπικού και των λοιπών στοιχείων και δικαιωμάτων στην απορροφούσα εταιρεία θα ισχύσει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4.  
  Οι απορροφούσες εταιρείες αποκτούν το σύνολο των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων, ελεύθερα παντός φόρου, τέλους, βάρους, χρέους ή δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και κάθε βάρους, χρέους, αξίωσης τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, πέραν των υποχρεώσεων, οι οποίες ρητώς αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και την έκθεση, εξαιρουμένων των εταιρειών αυτών από την εφαρμογή των άρθρων 479, 939 ΑΚ, 537 επ. Ε.Ν. και του Ν. 2190/1994. Δεν λαμβάνονται ασφαλιστικά μέτρα κατά των απορροφουσών εταιρειών για χρέη προγενέστερα της ημερομηνίας απόσχισης και δεν ασκούνται ποινικές διώξεις κατά των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Ολυμπιακής αεροπορίας Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. για χρέη προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς του Δημοσίου των εταιρειών αυτών.
5.  
  Συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Αποκρατικοποίησης του Ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας». Τα διαθέσιμα του λογαριασμού θα τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας, ελέγχου και εμφάνισης του λογαριασμού. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο Ειδικός Λογαριασμός:.
 1. πιστώνεται με τα έσοδα από την πώληση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι μετοχές των οποίων περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
 2. Για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών της παρακάτω παραγράφου β΄ μέχρι την πώληση των εταιρειών του Ομίλου, ο Ειδικός Λογαριασμός πιστώνεται με προκαταβολές του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας που θα αναλάβει το πτητικό έργο και οι οποίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
 3. χρεώνεται με τα αναγκαία ποσά για την καταβολή αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών για τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού και εκκαθάρισης και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στις ονομαστικές αξίες των μετοχών των εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
 4. ειδικά, χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταβληθούν:
 5. i) κίνητρα στους δικαιούχους λόγω υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, στις περιπτώσεις που συμφωνούνται σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002, και ii) η πρόσθετη επιβάρυνση της παρ. 8 του παρόντος στους ασφαλιστικούς φορείς, επιτρέπεται μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας που θα αναλάβει το πτητικό έργο και την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο των σχετικών εσόδων από αυτή.
6.  
  Οι Ιπτάμενοι Χειριστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, κάτοχοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε ισχύ του πτυχίου τους, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο σύνταξης, που συμπληρώνουν το 53ο έτος της ηλικίας τους και 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 7.500 ημέρες ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στην Ολυμπιακή Αεροπορία ή την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα έως 31.12.2004, αποχωρούν υποχρεωτικά εντός του έτους 2003 από την εταιρεία που εργάζονται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της εταιρείας που τους επιδίδεται ατομικώς και καταβολή της προβλεπόμενης από τις οικίες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα Πρακτικά Συμφωνίας αυτών των συλλογικών συμβάσεων αποζημίωσης.
7.  
  Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1759/1988 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: Αν συμπληρώνουν, έως ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος, 5.000 ημέρες ασφάλισης με την ειδικότητα αυτή στην Ολυμπιακή Αεροπορία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐαανεξαρτήτως του ορίου ηλικίας Οι ανωτέρω εργαζόμενοι αποχωρούν από την εταιρεία το αργότερο μέχρι 31.12.2003 με διαπιστωτική πράξη της εταιρείας που τους επιδίδεται ατομικώς.
8.  
  Ο προστιθέμενος χρόνος ασφάλισης των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Η πρόσθετη επιβάρυνση των ασφαλιστικών φορέων, που προκύπτει από τη συμπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος ορίων, καλύπτεται, κατά προτεραιότητα, από τον Ειδικό Λογαριασμό της παρ. 5 του παρόντος. Το ύψος της επιβάρυνσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από οικονομική μελέτη της Υπηρεσίας Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1759/1988, ως ισχύει, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους Ιπτάμενους Συνοδούς και Φροντιστές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. και στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., εφόσον είχαν υπαχθεί στις ως άνω διατάξεις μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος. Το ανωτέρω άρθρο 5 του Ν. 1759/1988 καταργείται πλην των περιπτώσεων που ορίζεται η εφαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος.
10.  
  Το δεύτερο τμήμα Ειδικές Διατάξεις Ιπτάμενου Προσωπικού του Ν. 2602/1998, ως και κάθε άλλη διάταξη νόμου που ρυθμίζει θέματα εσωτερικού κανονισμού του ιπτάμενου προσωπικού θαλάμου διακυβέρνησης και θαλάμου επιβατών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καταργείται με την έκδοση κανονισμού που το αντικαθιστά και ο οποίος προτείνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ισχύει για περίοδο οκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης, εκτός εάν αντικατασταθεί νωρίτερα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του Ν. 1876/1990.
11.  
  Η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και Πρακτικών Συμφωνίας Ιπτάμενων Χειριστών και Συνοδών Φροντιστών τερματίζεται με καταγγελία των Δ.Σ. της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, που κοινοποιείται στις αντισυμβαλλόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 1876/1990. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδονται μετά προηγούμενη πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών αυτών, ρυθμίζονται θέματα σχέσεων εργασίας που περιέχονται στις καταργηθείσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και Πρακτικά Συμφωνίας και ισχύουν για χρονική περίοδο οκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης, εκτός αν οι Κ.Υ.Α. αντικατασταθούν νωρίτερα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του Ν. 1876/ 1990. Για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών και της προηγούμενης παραγράφου για κάθε κατηγορία εργαζομένων θα περιληφθούν στις υπουργικές αποφάσεις οι σχετικές ρυθμίσεις των πρωτοκόλλων συμφωνίας που έχουν προηγουμένως υπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2002.
Άρθρο 28 "Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι εξής διατάξεις:"
1.  
  Το Ν.Δ. 496/1970 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 73 Α΄), εκτός των άρθρων 1, 2, 3, 4, καθώς και των άρθρων 17 και 18 που ισχύει για όσο χρόνο ο ΕΛ.ΤΑ. είναι φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας.
2.  
  Το Β.Δ. 804/1970 «Περί κυρώσεως του Καταστατικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 271 Α΄) και το Π.Δ. 277/1975 «Περί της νομικής μορφής λειτουργίας της ταχυδρομικής υπηρεσίας δια το μετά την 30ήν Απριλίου 1975 χρονικό διάστημα» (ΦΕΚ 83 Α΄).
3.  
  Η υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 83588/2531/1996 «Περί προσαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού του ΕΛ.ΤΑ. στις διατάξεις του Ν. 2414/1996» (ΦΕΚ 1142 Β΄).
4.  
  Το Π.Δ. 295/1986 «Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΦΕΚ 133 Α΄).
5.  
  Το άρθρο 41 του Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123 Α΄).
6.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7, το εδάφιο ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, η παράγραφος 1 του άρθρου 10, τα άρθρα 8, 9, 15 και 16 του Ν. 2668/ 1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 282 Α΄) και οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 29 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Διαδικασίες χορήγησης ειδικών αδειών που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
2.  
  Οι άδειες που είναι σε ισχύ και των οποίων οι όροι αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του Ν. 2668/1998.
3.  
  Αιτήσεις για χορήγηση ειδικής άδειας που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος εξετάζονται, συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
4.  
  Το από 19 Απριλίου 2001 Συμβόλαιο Διοίκησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΛ.ΤΑ. εξακολουθεί να ισχύει έως τη συμβατική λήξη αυτού.
5.  
  Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Από τη 18η Δεκεμβρίου 1998 λογίζεται ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο σκοπό του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Ειδικότερα, περιλαμβάνονται στο σκοπό αυτόν, με το χαρακτήρα της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εδάφιο ε΄, καθώς και υπηρεσίες εισπράξεων και πληρωμών που παρέχονται από τον ΕΛ.ΤΑ. για λογαριασμό τρίτων, όπως Δημοσίου, δημόσιων επιχειρήσεων, Ο.Τ.Α., ασφαλιστικών φορέων, καθώς και υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Άρθρο 30 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-09-26 Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/229
2008-10-23 Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές στα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί, όπως φούρνοι βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής, συγκρότημα ζυγοστάθμισης, συγκρότημα ευθυγράμμισης, πλυντήριο αυτοκινήτων, επιτρέπεται να τοποθετούνται, καταλαμβάνοντας μία ή περισσότερες θέσεις, και στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων, όπως οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας οικοδομής, ούτε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄) κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων. 4.
Αντικατάσταση
A/2008/216
2008-11-26 Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δύνανται να τροποποιούνται τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως προς τον αριθμό των θέσεων, τις αρμοδιότητες, τους όρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα.
Προσθήκη
A/2008/239
2012-12-05 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγματος στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης γραμματοσήμων ή φακέλων ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων.
Η υποχρέωση αυτή δύναται να εγγράφεται και στην σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4053/2012 (Α 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4053/2012.
Αντικατάσταση
A/2012/237
2013-10-11 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα εννέα (69) έτη.
 • Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανανεώνεται υποχρεωτικά στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών αδειών.
 • Το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/216
  2018-03-30 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Το όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και των σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα πενήντα πέντε (55) έτη. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι το εξηκοστό (60) έτος, αν προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρατείνεται για μία ακόμη φορά, μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους, το ανώτατο όριο μέχρι το εξηκοστό έβδομο (67) έτος. .
  Αντικατάσταση
  A/2018/59
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/72102/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/72102_715 1988
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/73101/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/73101_714 1988
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/83588/2531 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/83588_2531 1996
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/53571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/53571 2000
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/24841/1144/17.4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/24841_1144_17_4 2001
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
  ΝΟΜΟΣ 1987/1730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1730 1987
  ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
  Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
  Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις 1995/2346 1995
  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
  Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
  Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
  Για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.. 1998/2602 1998
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
  Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
  Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
  Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλες διατάξεις. 1998/2671 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
  Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
  ΝΟΜΟΣ 2000/2867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2867 2000
  Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
  Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
  Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
  Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
  Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις. 2002/3082 2002
  Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις. 2003/3109 2003
  ΝΟΜΟΣ 2012/4053 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/4053 2012
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4278 1962
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/304 1969
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/496 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/511 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1061 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1061 1971
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/101 1973
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/277 1975
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/295 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/295 1986
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/587 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/587 1988
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/71 1988
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/78 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/78 1988
  Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και τη[...]" 1997/224 1997
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων[...]" 2001/346 2001
  Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ ΕΚ του Συμβουλίου. 2002/178 2002
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/804 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/804 1970
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
  Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
  Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή­σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροπο­ποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/Ε[...]" 2008/3693 2008
  Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
  Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2008/3717 2008
  Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
  Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
  Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
  Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορ[...]" 2005/160 2005
  Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. 2005/241 2005
  Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)». 2007/229 2007
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας α[...]" 2009/163 2009