Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Αποστολή και Οργάνωση Α.Σ.Ε.Ι."
1.  
  Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄), παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.
2.  
  Τα Α.Σ.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:.
 1. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση στους σπουδαστές τους με την έρευνα και διδασκαλία της στρατιωτικής - ναυτικής - αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών
 2. Να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνουν αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση
 3. Να διοργανώνουν από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να διεξάγουν επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).
3.  
  Α.Σ.Ε.Ι. είναι: Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) και η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.).
4.  
  Η διάρκεια σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι κατ ελάχιστον τέσσερα έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.
5.  
  Η εποπτεία στα Α.Σ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) δια των οικείων Γενικών Επιτελείων (Γ.Ε.).
Άρθρο 2 "Εκπαίδευση"
1.  
  Στα Α.Σ.Ε.Ι. παρέχεται στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).
2.  
  Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 2 "Εκπαίδευση"
1.  
  Στα Α.Σ.Ε.Ι. παρέχεται ακαδημαϊκή και στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε Κλάδου.
Άρθρο 3 "Τμήματα - Τομείς"
1.  
 1. Στα Α.Σ.Ε.Ι. λειτουργούν Τμήματα.
 2. Τμήμα είναι η βασική εκπαιδευτική μονάδα που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης.
 3. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) λειτουργεί Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων.
 4. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) λειτουργεί Τμήμα Ναυτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών.
2.  
  Τα Τμήματα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς (διατμηματικούς), οι οποίοι καλύπτουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Τα Τμήματα μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς (διατμηματικούς), οι οποίοι καλύπτουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα ιδρύονται, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Τμήματα και Τομείς
Άρθρο 4 "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εθνικής άμυνας της χώρας. Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα Α.Σ.Ε.Ι. Την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.
2.  
  Επιτρέπεται, μετά την ανάπτυξη επαρκούς ερευνητικού έργου στα Α.Σ.Ε.Ι., κατά την προηγούμενη παράγραφο, τα Α.Σ.Ε.Ι. να σχεδιάζουν και να οργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικά Προγράμματα, σε θέματα Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που ενδυναμώνουν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του προηγούμενου εδαφίου λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 4 "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εθνικής άμυνας της χώρας. Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα Α.Σ.Ε.Ι. Την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 5 "Όργανα Διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι."
1.  
  Άρθρο 5Όργανα Διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι.
 1. Ο Διοικητής
 2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
 3. Ο Υποδιοικητής
 4. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
 5. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων
 6. Οι Διευθυντές Τομέων.
2.  
  Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί και Διαταγές για τις Ε.Δ., καθώς επίσης και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και ιδία.
 1. Τη Διοίκηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής του και τήρηση της σχετικής με αυτό νομοθεσίας και του Οργανισμού.
 2. Τη Διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος αυτός και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 3. Την ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτούντων στα Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. και την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
 4. Επιβλέπει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και των προβλεπόμενων στον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι.
 5. Παρακολουθεί τα θέματα υγείας, φυσικής καταστάσεως, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων.
3.  
 1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή του Α.Σ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως Πρόεδρο και μέλη.1Τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 2Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 3Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 4Τρεις εν ενεργεία αξιωματικούς από το Επιτελείο του Α.Σ.Ε.Ι., κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με θητεία δύο ετών, που ορίζει ο Διοικητής του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 5Τέσσερις Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο ετών.
 2. Εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Διοικητής τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
 4. Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 5. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος των περιπτώσεων (γγ), (δδ) και (εε) της παραγράφου αυτής.
 6. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 7. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 8. Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες.1Αποφασίζει ή εισηγείται ιεραρχικά σύμφωνα με τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση. 2Εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τη στρατιωτική εκπαίδευση και του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
 9. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. 3Ορίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα τους Διευθυντές των εργαστηρίων οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. 4Εισηγείται ιεραρχικά για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή στις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και στις θέσεις προσωπικού. 5Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων. 6Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, σχέδιο προϋπολογισμού του κατ’ άρθρο 27 ειδικού λογαριασμού του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο υποβάλλει δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. προς έγκριση στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. 7Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 10. Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας που αναφέρονται στο νόμο αυτόν.
 11. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
4.  
  Ο Υποδιοικητής είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 1. Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή όταν απουσιάζει.
 2. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
5.  
 1. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.
 2. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. 2Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 3Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. 4Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. 5Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης. 6Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
6.  
 1. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από το σύνολο των μελών του Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., από έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ τους και από το σύνολο των μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., που έχουν τουλάχιστον τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει θητεία τριών εκπαιδευτικών ετών, με δυνατότητα μίας επανεκλογής.
 2. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. 2Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 3Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 4Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 5Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σε θέματα έρευνας. 6Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
7.  
 1. Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής του Τομέα.
 2. Εκλέγεται για δύο εκπαιδευτικά έτη, με δυνατότητα επανεκλογής από Σώμα Εκλεκτόρων.
 3. Το σώμα αυτό αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, το σύνολο όσων μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.ΔΙ.Π.) που παρέχουν ακαδημαϊκές υπηρεσίες στον οικείο Τομέα Α.Σ.Ε.Ι., έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π., και από ένα μέλος του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα, που εκλέγονται από το σύνολο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα αντίστοιχα.
 4. Αν στον Τομέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναθέτει το συντονισμό του Τομέα σε ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού, κατά προτεραιότητα σε μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή, ο οποίος, ως Συντονιστής Τομέα, δεν δικαιούται να είναι μέλος του Ε.Σ.
 5. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα. 2Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για θέματα σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα. 3Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου. 4Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
8.  
  Ειδικότερα θέματα σχετικά με την εκλογή των ανωτέρω αιρετών οργάνων και τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη και αναπλήρωση των ανωτέρω οργάνων, καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
Άρθρο 5 "Όργανα Διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι."
1.  
  Όργανα Διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι. για την εκπαιδευτική τους λειτουργία είναι:.
 1. Ο Διοικητής
 2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.).
 3. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
 4. Ο Κοσμήτορας
 5. Οι Διευθυντές των Τομέων
2.  
  Ο Διοικητής φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:.
 1. Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Ι. και εποπτεία της εκπλήρωσης της αποστολής του και της τήρησης της σχετικής με αυτό νομοθεσίας.
 2. Εποπτεία της εκπαίδευσης των φοιτούντων στα Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι., και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
 3. Παρακολούθηση των θεμάτων υγείας, φυσικής κατάστασης, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων
 4. Διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει τις αρμοδιότητες που θεσπίζει ο νόμος αυτός και ο Οργανισμός του Α.Σ.Ε.Ι.
3.  
 1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή του Α.Σ.Ε.Ι. Αυτό απαρτίζεται από το Διοικητή, ως Πρόεδρο, και μέλη έχει:.
  • Το Διευθυντή Εκπαίδευσης
  • Τέσσερα μέλη από το Επιτελείο του Α.Σ.Ε.Ι. ή το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (εν ενεργεία Αξιωματικούς), κατά προτίμηση κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • Τα μέλη αυτά ορίζονται από τον Οργανισμό.
  • Τον Κοσμήτορα
  • Τέσσερις Διευθυντές Τομέων Καθηγητές, μέλη Δ.Ε.Π., ενώ αν δεν επαρκεί ο αριθμός των Διευθυντών των Τομέων για τη συγκρότηση του Ε.Σ., αυτό απαρτίζεται από τους υπάρχοντες Διευθυντές Τομέων και οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται με Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές.
  • Η εκλογή των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών που θα μετέχουν στο Ε.Σ. γίνεται από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από τους Διευθυντές των Τομέων του Α.Σ.Ε.Ι., με θητεία ενός έτους και δυνατότητα επανεκλογής.
 2. Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο, ευρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε από τα μέλη του.
 3. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 4. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 5. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποφασίζει ή εισηγείται στο οικείο Γ.Ε. επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση, ως ακολούθως:.
  • Εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε Τμήματος, καθώς επίσης και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και του Κοσμήτορα για θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.
  • Ορίζει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα, τους Διευθυντές Εργαστηρίων, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων
  • Εισηγείται επί θεμάτων που αφορούν την παρεχόμενη εκπαίδευση
  • Εισηγείται στο οικείο Γενικό Επιτελείο για θέματα που αφορούν την ίδρυση, κατάργηση ή τις εν γένει μεταβολές Τμημάτων ή Τομέων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και τις θέσεις του προσωπικού
  • Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού - εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών των Τομέων
  • Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα και του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σχέδιο προϋπολογισμού του Α.Σ.Ε.Ι. για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας και το προωθεί στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση.
4.  
 1. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι Αξιωματικός του οικείου Κλάδου, βαθμού Ταξιάρχου ή αντίστοιχου των άλλων Κλάδων, απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., και κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 2. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:.
  • Διεύθυνση της στρατιωτικής εκπαίδευσης και
  • Συνεργασία με τον Κοσμήτορα, για το συντονισμό της εκπαίδευσης
5.  
 1. Ο Κοσμήτορας είναι καθηγητής, μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Ι. και εκλέγεται για τρία εκπαιδευτικά έτη, με δυνατότητα μίας επανεκλογής, από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο των Διευθυντών των Τομέων.
 2. Ο Κοσμήτορας έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:.
  • Διεύθυνση, εποπτεία και συντονισμό της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
  • Εποπτεία και συντονισμό κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με την έρευνα και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και με διακλαδικά προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και άλλων Α.Σ.Ε.Ι. ή άλλων αναγνωρισμένων, στρατιωτικών και μη, ερευνητικών φορέων.
6.  
 1. Ο Διευθυντής Τομέα είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής (μέλος Δ.Ε.Π.).
 2. Εκλέγεται για δύο εκπαιδευτικά έτη, με δυνατότητα επανεκλογής, από σώμα εκλεκτόρων.
 3. Το σώμα αυτό αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα και από ένα μέλος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα.
 4. Αν σε κάποιον Τομέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, το Ε.Σ. αναθέτει το συντονισμό του Τομέα σε ένα μέλος του Τομέα αυτού, κατά προτεραιότητα σε Επίκουρο Καθηγητή ή άλλο μέλος.
 5. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού-εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα.
  • Εισηγείται στο Ε.Σ. για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα.
  • Μεριμνά για την προώθηση του ερευνητικού έργου που συντελείται στον Τομέα
  • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα του
Άρθρο 6 "Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου"
1.  
  Για το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο και τις συνθήκες παροχής του, εκφέρουν γνώμη στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτούντες στα Α.Σ.Ε.Ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 7 "Κατηγορίες Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού"
1.  
  Το προσωπικό του Α.Σ.Ε.Ι. αποτελείται από: α. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.). β. Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.). γ. Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.). δ. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.). ε. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.).
Άρθρο 8 "Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)"
1.  
  Το Δ.Ε.Π. ασκεί το διδακτικό και ερευνητικό έργο και αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι πλήρους απασχόλησης.
2.  
  Οι θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. είναι ενιαίες, ανήκουν στο Α.Σ.Ε.Ι. και κατανέμονται στους Τομείς.
3.  
  Τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι τακτικοί καθηγητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών νοούνται οι κατά το νόμο αυτόν καθηγητές.
4.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. που χρησιμοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιμοποίησή του.
Άρθρο 9 "Θέσεις και Βαθμίδες"
1.  
  Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και του εκλεκτορικού σώματος.
2.  
  Για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται:
 1. Διετής τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα σε Α.Σ.Ε.Ι. ή σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω.
 2. Δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εκτός από τη διδακτορική διατριβή, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή, διαζευκτικά, μία τουλάχιστον δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές του εξωτερικού, συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης, είτε ισόχρονο τουλάχιστον και ισοδύναμο ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 3. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξή του
3.  
  Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:
 1. Δύο τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή δύο τουλάχιστον έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω
 2. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εκτός από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω.
 3. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.
4.  
  Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:
 1. Τέσσερα τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω
 2. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή.
 3. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.
5.  
  Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται:
 1. Τουλάχιστον έξι έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι έτη σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω
 2. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ορισμένες πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή
 3. Τουλάχιστον τρία έτη διδασκαλίας ή εποπτείας ερευνητικού έργου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Α.Σ.Ε.Ι. ή πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές.
6.  
  Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή.
7.  
  Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Σ.Σ.Α.Σ. ή άλλης Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής Στρατηγικών-Τακτικών ή Επιτελικών Σπουδών, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, το οποίο είναι ισότιμο των Πανεπιστημίων, η προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωματικών, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.
Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. είναι το δημοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.
8.  
  Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν απαιτείται κατ’ εξαίρεση, για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με κοινή πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα του προηγούμενου εδαφίου, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης, που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα.
Άρθρο 10 "Προγραμματισμός - Προκήρυξη θέσεων Μελών Δ.Ε.Π."
1.  
  Ο προγραμματισμός νέων θέσεων Δ.Ε.Π. στο Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια βάση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες και οι σχετικές λεπτομέρειες, που αναφέρονται στον προγραμματισμό αυτόν και την υλοποίησή του. Οι πιστώσεις που χορηγούνται κάθε έτος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. κατανέμονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι. στους τομείς.
2.  
  Η προκήρυξη των κενών θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι., μετά από έγκριση του οικείου Κλάδου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα, ο τομέας και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν κλάδο της οικείας επιστήμης, μιας τουλάχιστον αναγνωρισμένης ειδικότητας.
3.  
  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Μέσα σε δέκα ημέρες από τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου αριθμού φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Α.Σ.Ε.Ι., το τελευταίο ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο τη δημοσίευση της προκήρυξης, τον αριθμό του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση γίνεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και σε δύο της Θεσσαλονίκης, σε μια κάθε πόλης που εδρεύει Πανεπιστήμιο, εφόσον κυκλοφορούν αντίστοιχες εφημερίδες, και ταυτοχρόνως κοινοποιείται σε όλα τα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται επίσης στο επίσημο έντυπο του Α.Σ.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί, και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
4.  
  Μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Ι. οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τόσα αντίτυπά τους, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
Άρθρο 11 "Εκλογή - Εξέλιξη Μελών Δ.Ε.Π."
1.  
  Η εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. Η προκήρυξη αφορά είτε πλήρωση νέων θέσεων Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού είτε πλήρωση θέσεων, ύστερα από αίτηση μέλους Δ.Ε.Π. για εξέλιξη. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στην αμέσως επόμενη βαθμίδα μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω.
2.  
  Λέκτορες:
 1. Οι Λέκτορες εκλέγονται με θητεία.
 2. Μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στη βαθμίδα αυτή και πριν την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού τους, ο Λέκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές.
 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα
 4. Αν κατά την πρώτη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη ή είναι ο μοναδικός υποψήφιος και δεν εκλεγεί ο ίδιος, παραμένει στη θέση που κατέχει και δικαιούται εντός της επταετίας να ζητήσει για δεύτερη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
 5. Αν κατά τη δεύτερη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη ή εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή κριθεί αρνητικά, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα
 6. Μετά την πάροδο της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του στη βαθμίδα του Λέκτορα λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως την ολοκλήρωσή της για χρονικό διάστημα ενός έτους, κατ ανώτατο όριο, μέσα στο οποίο κρίνεται υποχρεωτικά
3.  
  Επίκουροι Καθηγητές:
 1. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με θητεία.
 2. Μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα αυτή, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την παρέλευση της τριετίας.
 3. Σε αντίθετη περίπτωση λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους.
 4. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι Επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση που κατέχουν
 5. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία τους
 6. Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινομένων, αφού ληφθεί υπόψη και το διοικητικό τους έργο
 7. Μετά τη μονιμοποίησή τους, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους
4.  
  Αναπληρωτές Καθηγητές:
 1. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι
 2. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στη βαθμίδα που βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους
5.  
  Το χρονικό διάστημα της τριετίας για τη δεύτερη κρίση εξέλιξης των Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την πρώτη κρίση
6.  
  Αρμόδιο όργανο για την κρίση εκλογής ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και για την κρίση μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών είναι το εκλεκτορικό σώμα, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 25.
7.  
  Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου
8.  
  Οι θέσεις όλων των βαθμίδων που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία επαναπροκηρύσσονται εκτός ετήσιου προγραμματισμού, σε οποιαδήποτε βαθμίδα
Άρθρο 12
1.  
  Έργο των Μελών Δ.Ε.Π. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως: - Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. - Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. - Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια. - Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων. - Συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές. - Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως: - Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα. - Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. - Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. γ. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως: - Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι. - Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του Α.Σ.Ε.Ι. - Κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα και Κοσμήτορα του Α.Σ.Ε.Ι. - Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.
Άρθρο 13 "Απασχόληση Μελών Δ.Ε.Π."
1.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. υποχρεούνται:.
 1. Να εγκαθίστανται και διαμένουν στο νομό όπου εδρεύει το Α.Σ.Ε.Ι., στο οποίο υπηρετούν.
 2. Να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια σε εργαστήρια, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. κατ ελάχιστο όριο έξι ώρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.
 3. Να ακολουθούν τις ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος, να παρευρίσκονται στους χώρους του Α.Σ.Ε.Ι. δεκατέσσερις ώρες εβδομαδιαίως κατ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι ωρών διδασκαλίας, και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό, καθώς και διοικητικό έργο, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή τους στα διοικητικά όργανα του Α.Σ.Ε.Ι. Ο Κοσμήτορας μπορεί να απαλλάσσεται μερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά του καθήκοντα με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
 4. Όποιος κατέχει θέση Διευθυντή Τομέα μπορεί να έχει μειωμένη διδακτική απασχόληση, όχι όμως μικρότερη από δύο ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.
 5. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας των μελών Δ.Ε.Π. στους χώρους των Α.Σ.Ε.Ι. δεν μπορεί να πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρεις ημέρες εβδομαδιαίως.
 6. Ο έλεγχος γίνεται από το Διευθυντή του οικείου Τομέα του Α.Σ.Ε.Ι.
2.  
  Στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. επιτρέπεται:.
 1. Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων
 2. Να αμείβονται για κάθε είδους έργο που εκτελούν
 3. Να απασχολούνται υπερωριακώς εκτός του Α.Σ.Ε.Ι., εφόσον δεν αμείβονται για την υπερωριακή τους απασχόληση.
 4. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα
 5. Να αμείβονται από συγγραφικά δικαιώματα
 6. Να διδάσκουν σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι. και Σχολές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.
 7. Να τοποθετούνται σε αμειβόμενες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της κατ αποκοπήν αποζημίωσης, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κερδοσκοπικά ιδρύματα.
 8. Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ ανώτατο όριο επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόμο η συμμετοχή τους, καθώς και ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ως μέλη σε ομάδες εργασίας του δημόσιου τομέα και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουμένων των Προέδρων τους
3.  
  Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 27. Το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο Α.Σ.Ε.Ι. από τις αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ που εισπράττονται μέσω του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού, ορίζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) ανά αμοιβή για την εκτέλεση κάθε είδους έργου και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα πιο πάνω ποσοστά.
4.  
  Η εκτός των Α.Σ.Ε.Ι. δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες εβδομαδιαίως οι οποίες κατανέμονται σε δύο ημέρες κατ ανώτατο όριο. Αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, επιτρέπονται μετά από έγκριση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου που παρέχεται ύστερα από αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. και αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, για κάθε μέλος Δ.Ε.Π. στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου. Η πιο πάνω έγκριση χορηγείται μόνο:.
 1. Αν υπάρχει πλεονάζον διδακτικό προσωπικό
 2. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν σε όργανα Διοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι. (Κοσμήτορας, Διευθυντής Τομέα) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. Αν έτσι μειώνεται το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, το μέλος Δ.Ε.Π. οφείλει να καλύπτει το ελάχιστο όριο διδασκαλίας με συναφή επιστημονική απασχόληση που του ανατίθεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
5.  
  Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση του Κοσμήτορα είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια με αποδοχές μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο σε μέλη Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια ή βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή και για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Με αιτιολογημένη απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο τρόπος αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας.
Άρθρο 14 "Άδειες Μελών Δ.Ε.Π. Ο Διοικητής της Σχολής χορηγεί τις άδειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον:"
1.  
  Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δικαιούται εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι δώδεκα μήνες, μετά τη συμπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας στο ίδιο Α.Σ.Ε.Ι. ή μέχρι έξι μήνες, μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας. Η εκπαιδευτική άδεια δεν χρειάζεται έγκριση όταν περιορίζεται στο διάστημα των θερινών ή άλλων διακοπών. Έγκρισή της, όμως, χρειάζεται όταν το διάστημα διακοπών περιλαμβάνεται στο συνολικό πολύ μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο της ζητούμενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο, που γίνεται αποδεδειγμένα σε χρόνο διακοπών. Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων του αδειούχου με τη συμμετοχή του σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο άλλου Πανεπιστημίου ή επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού. Για το διάστημα παραμονής και εργασίας του σε Α.Σ.Ε.Ι. ή επιστημονικό φορέα του εξωτερικού και για μέχρι οκτώ μήνες καταβάλλονται διπλές αποδοχές και εφόσον δεν μισθοδοτείται από το Πανεπιστήμιο ή το Ίδρυμα του εξωτερικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄).
2.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στο Α.Σ.Ε.Ι. δικαιούνται άδεια απουσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες για κάθε τρία χρόνια συνολικής υπηρεσίας στο ίδιο Α.Σ.Ε.Ι., χορηγείται δε με απλές αποδοχές για τον ένα μήνα και χωρίς αποδοχές για τους άλλους δύο.
3.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι έξι μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας στο Α.Σ.Ε.Ι. ή από τη χορήγηση της προηγούμενης όμοιας άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται με την εκπαιδευτική άδεια της παραγράφου 1.
4.  
  Μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να λάβει άδεια με αποδοχές μέχρι δύο μήνες για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα καθορίζεται ο αντικαταστάτης του στο διδακτικό έργο.
5.  
  Τις άδειες που προβλέπονται από τις πιο πάνω παραγράφους χορηγεί το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από το πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας, κατόπιν στάθμισης των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις. Τροποποίηση του προγράμματος αυτού από τον αδειούχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Τις άδειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4, όταν αφορούν απουσία στο εξωτερικό, χορηγεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή όργανο που εξουσιοδοτείται από αυτόν ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από το πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας, κατόπιν στάθμισης των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις.
6.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση άδειας με αποδοχές δέκα εργάσιμων ημερών από το Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. και μέχρι είκοσι εργάσιμων ημερών από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο σε μέλος Δ.Ε.Π. για προσωπικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
7.  
  Επιτρέπεται στα μέλη Δ.Ε.Π. να απουσιάζουν κατά τη διάρκεια της διακοπής των μαθημάτων, αφού ενημερώσουν σχετικά τον Κοσμήτορα και το Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι.
8.  
  Σε μέλος Δ.Ε.Π. που καλείται από το Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα να προσφέρει τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας άδεια απουσίας από τα διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε μέλος του Δ.Ε.Π. για μερική παροχή υπηρεσιών ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων ως αιρετού μέλους διοίκησης αναγνωρισμένου επιστημονικού φορέα για ορισμένο αριθμό ημερών κατά εβδομάδα, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις.
10.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας χορηγείται άδεια απουσίας από τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα σε μέλη Δ.Ε.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συμμετέχοντας με πλήρη απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς.
11.  
  Το μέλος Δ.Ε.Π. συλλογικού οργάνου του Α.Σ.Ε.Ι. που απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δύο συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις μη συνεχόμενες μέσα στο ίδιο εξάμηνο καλείται από τον προεδρεύοντα να δικαιολογήσει τις απουσίες του και εφόσον οι λόγοι δεν κριθούν επαρκείς από τον προεδρεύοντα, κινούνται οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά το άρθρο 20.
12.  
  Υπηρεσία μέλους Δ.Ε.Π. σε δημόσια θέση με πλήρη απασχόληση θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία ως προς τη μισθολογική κατάσταση και τη συνταξιοδότησή του.
Άρθρο 15 "Αναστολή Καθηκόντων Μελών Δ.Ε.Π."
1.  
  Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως μελών Δ.Ε.Π. τελούν:.
 1. Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, δήμαρχοι ή νομάρχες
 2. Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων και όσοι κατέχουν θέση σε διεθνείς οργανισμούς
2.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. επιτρέπεται να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και να εκλεγούν βουλευτές χωρίς να παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του εκλεγέντος, που συνάπτονται με την ιδιότητά του ως μέλους Δ.Ε.Π.
3.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των σημείων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να ασκούν χωρίς αμοιβή διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τμήμα του Α.Σ.Ε.Ι. που ανήκουν.
4.  
  Ο χρόνος παραμονής στις πιο πάνω θέσεις προσμετράται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, αλλά όχι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Κατά τη διάρκεια παραμονής στις θέσεις αυτές και για διάστημα έξι μηνών από την απομάκρυνσή τους, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες προκήρυξης και εξέλιξης που αφορούν το μέλος Δ.Ε.Π.
5.  
  Κατά το χρόνο αναστολής των καθηκόντων τους, τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν αμείβονται.
Άρθρο 16 "Ασυμβίβαστα Μελών Δ.Ε.Π."
1.  
  Στα μέλη Δ.Ε.Π. απαγορεύεται:.
 1. Να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα
 2. Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Σ.Ε.Ι.
 3. Να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 4. Να κατέχουν άλλη πλην του Α.Σ.Ε.Ι. μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 5. Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν την πανεπιστημιακή θέση ή τη θέση του Δημοσίου.
2.  
  Σε περίπτωση που συντρέχουν ενδείξεις, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι., είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή του εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας, να ενεργοποιήσει την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 20.
3.  
  Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπομπή μέσω του Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας του άρθρου 20.
Άρθρο 17 "Αποχώρηση μελών Δ.Ε.Π. λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας"
1.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την πρώτη Σεπτεμβρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Αυγούστου. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του ακαδημαϊκού έτους.
2.  
  Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. αποδεικνύεται αποκλειστικά, βάσει των ακόλουθων στοιχείων:.
 1. από ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον αυτή έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες, από την ημερομηνία γέννησης που αναφέρεται σε αυτήν ή
 2. από την πράξη εγγραφής στα μητρώα δήμων και κοινοτήτων, εφόσον η πράξη αυτή έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία γέννησης που αναφέρεται σε αυτήν
3.  
  Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που διορθώνουν την ηλικία ή την εγγραφή στο μητρώο δεν λαμβάνονται υπόψη
4.  
  Η διαπιστωτική πράξη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από το Διοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. με αποκλειστική του ευθύνη, εντός του πρώτου τριμήνου του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους και γνωστοποιείται στο τμήμα του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π. και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
5.  
  Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
6.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας διατηρούν για ένα τρίμηνο την ιδιότητα του μέλους συμβουλευτικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδαστών και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης για ένα τρίμηνο τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους και συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτήν.
Άρθρο 18 "Παραίτηση Μελών Δ.Ε.Π."
1.  
  Το μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία, που τέθηκαν στο έγγραφο της παραίτησης, θεωρούνται ότι δεν γράφτηκαν. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2.  
  Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον το διάταγμα της αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.
3.  
  Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η αποδοχή της παραίτησης και δεν έχει εφαρμογή η κατωτέρω παράγραφος 5, αν κατά το χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεμής σε βάρος του παραιτουμένου: α) ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 5 ή β) πειθαρχική δίωξη.
4.  
  Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από το χρόνο που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν που παραιτήθηκε το προεδρικό διάταγμα αποδοχής της παραίτησης
5.  
  Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση ενενήντα ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί το προεδρικό διάταγμα αποδοχής της παραίτησης
Άρθρο 19 "Παύση εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας"
1.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παύονται εάν εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας δεν μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς το οικείο Γενικό Επιτελείο και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η παύση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 20 "Πειθαρχικές διατάξεις"
1.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παύονται εξαιτίας ποινικής καταδίκης ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ύστερα από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
2.  
 1. Πειθαρχικά παραπτώματα μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. είναι:.
  • η παράβαση των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 υποχρεώσεών τους,
  • η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους συνεχώς ή διακεκομμένα,
  • η επίδειξη διαγωγής που δεν αρμόζει στην αξιοπρέπεια του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Ι.,.
  • Η ανακριβής ή μη πλήρης χρήση του καθηγητικού τίτλου των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. από τα ίδια τα μέλη Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι.,.
  • η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία μέλους Δ.Ε.Π. πάνω από τριάντα εργάσιμες ημέρες χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,.
  • η παράβαση των κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 16 ασυμβιβάστων
 2. Πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. είναι:.
  • έγγραφη επίπληξη,
  • πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ενός δεκάτου ούτε ανώτερο ολόκληρου του μηνιαίου μισθού,
  • προσωρινή παύση διάρκειας ενός μηνός μέχρις ενός έτους,
  • οριστική παύση.
  • Οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.
  • Είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σωρευτικά, πλην της ποινής της οριστικής παύσης.
  • Η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις, όπως η παράβαση των κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 16 ασυμβιβάστων, ή εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη συνείδησης των βασικών υποχρεώσεων του μέλους Δ.Ε.Π. ή η τέλεση πράξεων που πλήττουν σοβαρά το κύρος του σώματος των Ακαδημαϊκών δασκάλων.
  • Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται μετά από προηγούμενη έγγραφη απολογία.
  • Η οριστική παύση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3.  
  Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από της γνώσεως της καταγγελλόμενης πράξης από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Α.Σ.Ε.Ι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται επταμελής και συ- γκροτείται από τα ακόλουθα μέλη.
 1. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας ως πρόεδρο.
 2. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
 3. Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
 5. Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, οι οποίοι εάν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους τους.
 6. Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. με αναπληρωτή έναν Διευθυντή Τομέα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του Καθηγητή.
 7. Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων άλλου Α.Σ.Ε.Ι. που ορίζεται ως μέλος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 8. Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από το Διευθυντή του Τομέα ή τον Κοσμήτορα του Α.Σ.Ε.Ι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται πενταμελής ως εξής:.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας
Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρούνται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους
Ο Κοσμήτορας του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και σε περίπτωση κωλύματος ο Διευθυντής Τομέα που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Ένας Κοσμήτορας από άλλο Α.Σ.Ε.Ι. οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4.  
  Η παράλειψη άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
5.  
  Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την άσκηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να απέχει ο εγκαλούμενος από την άσκηση των καθηκόντων του. Το μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του εάν εκδοθεί κατ αυτού αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το Ν. 1756/1988 ή ένταλμα προσωρινής κράτησης και του καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Η αποχή από την άσκηση των καθηκόντων παύει είτε με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είτε με αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου είτε με βούλευμα με το οποίο αποφασίζεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατόν να αποδοθεί στο μέλος Δ.Ε.Π., το υπόλοιπο ήμισυ των αποδοχών του ή μέρος αυτού, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τότε που τελέσθηκαν, εκτός εάν αποτελούν και αξιόποινες πράξεις, οπότε παραγράφονται, με τη συμπλήρωση των χρονικών ορίων παραγραφής που ορίζει ο Ποινικός Κώδικας.
Άρθρο 21 "Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.)"
1.  
  Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) .
2.  
  Τα μέλη του Σ.Δ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα.
 1. να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Α.Σ.Ε.Ι. ή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), .
 2. να φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., .
 3. να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής.
 4. Για την επιλογή κατόχου μεταπτυχιακού συνεκτιμάται ιδιαίτερα η κατοχή διετούς τουλάχιστον εκπαιδευτικής πείρας σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών-Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών, εσωτερικού ή εξωτερικού, ή διετής πείρα σε ερευνητικά κέντρα των Ε.Δ., εσωτερικού ή εξωτερικού, .
 5. εάν δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά τα ανωτέρω, να έχουν τριετή τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Α.Σ.Ε.Ι. ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών-Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών, εσωτερικού ή εξωτερικού, ή τριετή πείρα σε ερευνητικά κέντρα των Ε.Δ. εσωτερικού ή εξωτερικού ή τουλάχιστον πέντε έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια ή να συνδυάζουν τα ανωτέρω προσόντα.
3.  
  Ο διορισμός των μελών Σ.Δ.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), με τη διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης, την οποία διενεργεί το ενδιαφερόμενο Α.Σ.Ε.Ι. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ορίζονται στον Οργανισμό του κάθε Α.Σ.Ε.Ι.
4.  
  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα και το επιστημονικό έργο του Σ.Δ.Π. πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα κατά περίπτωση της θέσης που θα καταλάβει και καθορίζουν την τοποθέτησή του στον αντίστοιχο Τομέα.
5.  
  Για την επιλογή ενός μέλους Σ.Δ.Π. στα Α.Σ.Ε.Ι. συνεκτιμάται η συνολική θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, η γενικότερη διοικητική, επιτελική και επαγγελματική εμπειρία του, και εάν το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από το γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει.
6.  
  Το έργο του Σ.Δ.Π. είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει.
 1. διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 2. συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια,
 3. συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές,
 4. διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία,
 5. οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου,
 6. συμμετοχή σε συνέδρια,
 7. συμμετοχή σε ερευνητικά σεμινάρια,
 8. βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα για τα μέλη Σ.Δ.Π. τα οποία κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο σπουδών.
Άρθρο 21 "Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.)"
1.  
  Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) αποτελείται από Αξιωματικούς, εν ενεργεία ή αποστρατεία, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος ή των Σωμάτων Ασφαλείας, που είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίων, ασκεί διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών. Η κατάληψη των θέσεων Σ.Δ.Π. γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γ.Ε., ύστερα από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι.
Άρθρο 22 "Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)"
1.  
  Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο στα Α.Σ.Ε.Ι., συνδράμουν γενικά τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου και διακρίνονται σε δύο κλάδους:.
 1. Στον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδο Ι), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο.
 2. Το έργο αυτό συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη διδασκαλία φυσικής αγωγής, σχεδίου, μουσικής και χορού, καθώς και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της επιστημονικής ορολογίας στους φοιτούντες αλλοδαπούς.
 3. Στον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδος ΙΙ), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο.
 4. Το έργο αυτό συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή φροντιστηρίων, την προετοιμασία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων.
2.  
  Οι θέσεις του Ε.Ε.ΔΙ.Π. ανήκουν στο Α.Σ.Ε.Ι., είναι πλήρους απασχόλησης, και κατανέμονται στους Τομείς και τα Εργαστήρια σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
3.  
  Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π., εκτός από την επιλογή τους, είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι.
4.  
  Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από έγκριση του οικείου Κλάδου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψή της.
5.  
  Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Κλάδου Ι απαιτείται: (α) η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου, σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για το οποίο προορίζεται η θέση και (β) η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
6.  
  Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Κλάδου ΙΙ απαιτείται η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για το οποίο προορίζεται η θέση. Επιπλέον απαιτείται τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
7.  
  Οι θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των παραγράφων 5 και 6 κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες, ως ακολούθως: Βαθμίδα Δ Βαθμίδα Γ Βαθμίδα Β Βαθμίδα Α. Εισαγωγική βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες και για όλους τους Κλάδους είναι η βαθμίδα Δ και καταληκτική η βαθμίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες από την εισαγωγική μέχρι την καταληκτική βαθμίδα. Στις εισαγωγικές βαθμίδες οι θέσεις είναι με τριετή θητεία, ενώ στις λοιπές βαθμίδες οι θέσεις είναι μόνιμες. Για την εξέλιξη μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. από βαθμίδα σε βαθμίδα, απαιτείται συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα, εκτός από την εξέλιξη από την εισαγωγική βαθμίδα Δ προς την επόμενη, όπου απαιτείται τριετής υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η θετική κρίση για εξέλιξη προς την βαθμίδα Γ συνεπάγεται τη μονιμοποίησή τους, ενώ τυχόν αρνητική κρίση τερματίζει την υπηρεσία τους.
8.  
  Τα μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια, κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).
9.  
  Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 -147 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).
Άρθρο 23 "Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)"
1.  
  Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αποτελεσματική επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Α.Σ.Ε.Ι.
2.  
  Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. διακρίνονται στις κατηγορίες του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΕ), του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕ) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
3.  
  Οι θέσεις του Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στο Α.Σ.Ε.Ι., είναι πλήρους απασχόλησης και κατανέμονται στους Τομείς και τα Εργαστήρια.
4.  
  Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π., πλην των θεμάτων επιλογής τους ως τέτοια, είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι.
5.  
  Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από έγκριση του οικείου Κλάδου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της κάθε θέσης.
6.  
  Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. διορίζονται με τριετή θητεία, μετά τη λήξη της οποίας κρίνονται για μονιμοποίηση.
7.  
  Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια, κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του Ν. 2683/ 1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).
8.  
  Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 - 147 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).
Άρθρο 24 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.)"
1.  
  Η κάλυψη του διδακτικού - ερευνητικού έργου στις περιπτώσεις: (α) που δεν επαρκεί το προβλεπόμενο στον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. Διδακτικό - Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή (β) απουσιάζουν μέλη αυτού ή (γ) δεν έχουν πληρωθεί θέσεις προσωπικού, μπορεί να γίνει με πρόσκληση ή πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κατηγοριών:.
 1. Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή καθηγητών άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, με ετήσια σύμβαση.
 2. Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάμηνα. ’Εξαιρετικά προβλέπεται ότι με την παρούσα διάταξη δύνανται να ανανεωθούν έως και για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι συμβάσεις του διδακτικού προσωπικού που εργάστηκε κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.
 3. Διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά το άρθρο αυτό
Άρθρο 25 "Όργανα Εκλογής, Επιλογής και Εξέλιξης του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού"
1.  
  Άρθρο 25Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξηςτου Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 1. Το Συμβούλιο Επιλογής και Εξέλιξης (Σ.Ε.Ε.) του Δ.Ε.Π.
 2. Το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π.).
2.  
 1. Το Σ.Ε.Ε. είναι όργανο επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του Δ.Ε.Π. και απαρτίζεται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου ως πρόεδρο και μέλη.1τον αρμόδιο Υπαρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, ως αναπληρωτή πρόεδρο, 2τον Διοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 3τον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 4τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 5τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 6τον Διευθυντή του Τομέα που ανήκει η προς πλήρωση θέση.
 2. Αν δεν υπάρχει Διευθυντής στον Τομέα ή ανήκει σε βαθμίδα κατώτερη αυτής για την οποία γίνεται η κρίση, το Ε.Σ. ορίζει ως μέλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, 7τέσσερα μέλη που ορίζει το Ε.Σ. και είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης.
 3. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. δεν επαρκούν ή δεν ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση, μπορούν να ορισθούν κατά προτεραιότητα ως μέλη του Σ.Ε.Ε. ααα) μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Σ.Ε.Ι. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση και βββ) μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση.
 4. Το Σ.Ε.Ε., με πράξη του Προέδρου του, ορίζει τρία εκ των μελών του ως εισηγητική επιτροπή.
 5. Τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής πρέπει να προέρχονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των περιπτώσεων (εε), (στστ) και (ζζ) της προηγούμενης παραγράφου.
 6. Το Σ.Ε.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και ακόμα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του.
 7. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους του Εκλεκτορικού Σώματος.
3.  
 1. Το Σ.Ε.Ε.Π. είναι όργανο επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του λοιπού Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 2. Αυτό απαρτίζεται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως πρόεδρο και μέλη του είναι.1Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 2Ένας Εισηγητής, μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που ανήκει η θέση του κρινόμενου.
 3. Το μέλος αυτό ορίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
 4. Το Σ.Ε.Ε.Π συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι από τα μέλη του.
 5. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του Εκλεκτορικού Σώματος.
4.  
  Σε περίπτωση ισοψηφίας στα όργανα του άρθρου αυτού υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρο 25 "Όργανα Εκλογής, Επιλογής και Εξέλιξης του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού"
1.  
  Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι:
 1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εκλογής και Εξέλιξης του Δ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π.).
 2. Το Συμβούλιο Εκλογής και Εξέλιξης του Δ.Ε.Π. (Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π.).
 3. Το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π.).
2.  
 1. Το Α.Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π. είναι το όργανο εκλογής Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. σε Αναπληρωτές Καθηγητές και Καθηγητές.
 2. Αυτό απαρτίζεται από τον Αρχηγό του οικείου Γ.Ε. ως Πρόεδρο και μέλη:.
  • Το Διοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  • Το Διευθυντή Εκπαίδευσης του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  • Τον Κοσμήτορα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  • Το Διευθυντή του Τομέα που ανήκει η προς πλήρωση θέση.
  • Αν δεν υπάρχει Διευθυντής στον Τομέα ή είναι μέλος της εισηγητικής επιτροπής ή ανήκει σε βαθμίδα κατώτερη αυτής για την οποία γίνεται η κρίση, το Ε.Σ. ορίζει ως μέλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου.
  • Τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, που ορίζει το Ε.Σ. και είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι., του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου.
  • Αν η συγκρότηση της εισηγητικής επιτροπής δεν είναι δυνατή, μπορεί να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Σ.Ε.Ι. ή Ιδρύματος του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των προηγούμενων περιπτώσεων δδ΄ και εε΄ πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση.
 4. Το Α.Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη του.
 5. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π. λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών του.
3.  
 1. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π. είναι το όργανο εκλογής Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών, καθώς και εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
 2. Αυτό απαρτίζεται από τον Υπαρχηγό του οικείου Γ.Ε., ως Πρόεδρο, και μέλη:.
  • Το Διοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  • Το Διευθυντή Εκπαίδευσης του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  • Τον Κοσμήτορα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  • Το Διευθυντή του Τομέα που ανήκει η προς πλήρωση θέση.
  • Αν δεν υπάρχει Διευθυντής στον Τομέα ή ο Διευθυντής του Τομέα είναι μέλος της εισηγητικής επιτροπής ή ανήκει σε βαθμίδα κατώτερη αυτής για την οποία γίνεται η κρίση, το Ε.Σ. ορίζει ως μέλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου.
  • Τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, που ορίζει το Ε.Σ. και είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι., του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου.
  • Αν η συγκρότηση της εισηγητικής επιτροπής δεν είναι δυνατή, μπορεί να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Σ.Ε.Ι. ή Ιδρύματος του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των προηγούμενων περιπτώσεων (δδ) και (εε) πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση.
 4. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του.
 5. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Δ.Ε.Π. λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών του.
4.  
 1. Το Σ.Ε.Ε.Π. είναι το όργανο επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του λοιπού Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 2. Αυτό απαρτίζεται από το Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι., ως Πρόεδρο και μέλη του είναι:.
  • Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
  • Ένας εισηγητής, μέλος του Τομέα που ανήκει η θέση του κρινομένου.
  • Το μέλος αυτό ορίζεται από το Ε.Σ.
 3. Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και έξι από τα μέλη του.
 4. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
5.  
  Σε όλα τα παραπάνω Συμβούλια, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου
Άρθρο 26 "Εξουσιοδοτικές διατάξεις"
1.  
  Ο Οργανισμός κάθε Α.Σ.Ε.Ι. εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού και κυρώνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στον Οργανισμό καθορίζονται ιδιαιτέρως:.
 1. Η οργάνωση του Α.Σ.Ε.Ι.
 2. Τα Τμήματα, οι Τομείς, τα γνωστικά τους αντικείμενα και οι θέσεις των μελών του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά Τομέα, γνωστικό αντικείμενο και κατηγορία
 3. Ο Κανονισμός Σπουδών, τα αντικείμενα της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας των εκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
 4. Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Α.Σ.Ε.Ι.
 5. Οι αρμοδιότητες του Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι.
 6. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
 7. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Εκπαίδευσης
 8. Τα θέματα εκλογής και οι αρμοδιότητες του Κοσμήτορα και των Διευθυντών Τομέων και η δυνατότητα συμμετοχής τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
 9. Η αναπλήρωση και διοικητική υποστήριξη των οργάνων του Α.Σ.Ε.Ι.
 10. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης από τους σπουδαστές του διδακτικού - εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στο Α.Σ.Ε.Ι.
 11. Η οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων και των Βιβλιοθηκών του Α.Σ.Ε.Ι., τα κριτήρια και η διαδικασία εκλογής του Διευθυντή Εργαστηρίου και η κατανομή προσωπικού στα Εργαστήρια και τις Βιβλιοθήκες.
 12. Τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού και το διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο που τους ανατίθεται
 13. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής, εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. και της λειτουργίας των σχετικών οργάνων και εισηγητικών επιτροπών.
 14. Οι λεπτομέρειες της πειθαρχικής διαδικασίας για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.
 15. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., της μονιμοποίησής τους, της χορήγησης των εκπαιδευτικών τους αδειών και η ρύθμιση της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της εξέλιξής τους.
 16. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π., της μονιμοποίησής τους, της χορήγησης των εκπαιδευτικών τους αδειών και η ρύθμιση της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της εξέλιξής τους.
 17. Θέματα σχετικά με τις συμβάσεις του Ε.Π.Σ., τις προσκλήσεις των Επισκεπτών Καθηγητών, τα προσόντα επιλογής των λοιπών μελών του Ε.Π.Σ., καθώς και τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων αυτών.
2.  
  Τα ζητήματα της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται από τους Οργανισμούς των Α.Σ.Ε.Ι. κατά ενιαίο τρόπο, εκτός εάν το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών επιβάλλει διαφορετική ρύθμιση.
Άρθρο 27 "Ειδικός Λογαριασμός"
1.  
  Για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, από τα Α.Σ.Ε.Ι., χρησιμοποιείται ο ειδικός εκτός προϋπολογισμού λογαριασμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄).
Άρθρο 28 "Ομότιμοι Καθηγητές"
1.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά, απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας. Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Σ.Ε.Ι. μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους συμβουλευτικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδαστών και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από την αποχώρησή τους, μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. και δύνανται να διδάξουν έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως χωρίς αμοιβή, μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα και απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής.
Άρθρο 29 "Εργαστήρια και Βιβλιοθήκες"
1.  
  Εργαστήρια
 1. Στα Α.Σ.Ε.Ι. λειτουργούν Εργαστήρια.
 2. Κάθε Εργαστήριο του Α.Σ.Ε.Ι. ανήκει σε Τομέα.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. και εισήγηση του οικείου Διευθυντή του Τομέα, είναι δυνατή η ίδρυση Εργαστηρίων.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. και ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή του Τομέα, είναι δυνατή η κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία των υφιστάμενων Εργαστηρίων.
 5. Σε περίπτωση κατάργησης, τα όργανα και ο εξοπλισμός τους τίθενται στη διάθεση του οικείου Τομέα.
 6. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα του Α.Σ.Ε.Ι., κατά προτίμηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθμίδας.
 7. Ο Διευθυντής εκλέγεται για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Ε.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα.
2.  
  Βιβλιοθήκες Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι., είναι δυνατή η ίδρυση βιβλιοθηκών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. και ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή του Τομέα, επιτρέπεται η κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία των βιβλιοθηκών.
Άρθρο 30 "Μισθολόγιο - Αμοιβές Διδακτικού Προσωπικού"
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη εκατοντάδα: Καθηγητής 1,50 Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 Επίκουρος Καθηγητής 1,10 Λέκτορας 1,00 Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε (875 6) ευρώ.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
 2. Το επίδομα αυτό ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του βασικού μισθού και χορηγείται με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας.
 3. Τούτο προσαυξάνεται κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες κάθε διετία και επί δεκατέσσερις διετίες, δεν υπερβαίνει δε το συνολικό ποσοστό του 60% του βασικού μισθού.
 4. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού θεωρείται αυτή που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄).
 5. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο ορίζεται σε είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (27,88 6) για τους κατόχους ειδικού μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και σε πενήντα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (50,19 6) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
 6. Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών αλλοδαπών Α.Ε.Ι. το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που παρέχονται από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
 7. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο.
 8. Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται ως εξής:
 9. Καθηγητής 550,00 ευρώ Αναπληρωτής Καθηγητής 490,00 ευρώ Επίκουρος Καθηγητής 260,00 ευρώ Λέκτορας 210,00 ευρώ.
 10. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία ορίζεται ως εξής:
 11. Καθηγητής 390,00 ευρώ Αναπληρωτής Καθηγητής 250,00 ευρώ Επίκουρος Καθηγητής 150,00 ευρώ Λέκτορας 150,00 ευρώ
 12. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, το οποίο ορίζεται ως εξής:
 13. Καθηγητής 280,00 ευρώ Αναπληρωτής Καθηγητής 260,00 ευρώ Επίκουρος Καθηγητής 126,00 ευρώ Λέκτορας 118,00 ευρώ
 14. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄).
 15. Επίδομα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄).
 16. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τομέων και στον Κοσμήτορα οριζόμενα σε εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (167,28 6)
 17. Τα ποσά που αφορούν τη βαθμίδα του Καθηγητή στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ προσαυξάνονται κατά εκατόν έντεκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (111,52 6) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας
3.  
  Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου εξετάζεται και αποφασίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι., κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, τον Ιούνιο κάθε έτους, από το ενδιαφερόμενο μέλος του Διδακτικού Προσωπικού. Στη δήλωση αυτή εξειδικεύονται οι διδακτικές του υποχρεώσεις, η ενδεχόμενη συμμετοχή του σε συνέδρια, η ερευνητική του δραστηριότητα και η συμμετοχή του σε σχετικά προγράμματα.
4.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται ανά βαθμίδα ως γινόμενο του εκάστοτε βασικού μισθού του μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της βαθμίδας του Λέκτορα, επί τους κατωτέρω συντελεστές ως εξής: Βαθμίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ ΠΕ ΠΕ ΤΕ Δ 0,86 0,80 0,75 Γ 0,90 0,85 0,80 Β 0,94 0,90 0,85 Α 0,98 0,95 0,90.
5.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου, στα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παρέχονται και τα εξής επιδόματα και αποζημιώσεις κατά μήνα:.
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό επί του βασικού μισθού τους, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.
 2. Μηνιαία οικογενειακή παροχή, μηνιαίο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους
 3. Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του Κλάδου Ι, στο ποσό των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του Κλάδου ΙΙ και στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΤΕ του Κλάδου ΙΙ.
 4. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, η οποία ορίζεται στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του Κλάδου Ι, στο ποσό των εβδομήντα (70,00) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του Κλάδου ΙΙ και στο ποσό των εξήντα (60,00) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΤΕ του Κλάδου ΙΙ
 5. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος χορηγείται ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ μηνιαίως για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι και στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου ΙΙ.
 6. Τα επιδόματα και οι μηνιαίες αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις προηγούμενες περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ προσαυξάνονται κατά δεκατέσσερα (14,00) ευρώ για κάθε πενταετία πραγματικής υπηρεσίας που συμπληρώνεται στην καταληκτική βαθμίδα ύστερα από την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή
6.  
  Οι αποδοχές και τα επιδόματα των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά και εξεταστικά).
7.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. που τοποθετούνται σε θέσεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄ λαμβάνουν, πέραν των αποδοχών που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές, το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων (πλην της οικογενειακής παροχής) της βαθμίδας στην οποία ανήκουν, όπως αυτές προσδιορίζονται πιο πάνω, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄). Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι σπουδαστές των Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. εντάσσονται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο έτος σπουδών του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στο αντίστοιχο Τμήμα και στην κατεύθυνση - ειδίκευση φοίτησής τους.
2.  
  Οι Τακτικοί Καθηγητές, που υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ, Σ.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εντάσσονται αυτοδικαίως σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατέχουν, και στο γνωστικό αντικείμενο της έδρας τους. Οι έδρες που κατείχαν καταργούνται αμέσως μετά τη σύσταση των Τομέων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε αυτούς.
3.  
  Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
4.  
 1. Αμέσως μετά την ανωτέρω απόφαση ένταξης των Τακτικών Καθηγητών, συγκροτείται προσωρινό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι., ως πρόεδρο, πέντε μέλη του επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. και πέντε καθηγητές που ορίζει ο Διοικητής.
 2. Η θητεία του προσωρινού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου περατώνεται με τη σύσταση των οργάνων, όπως αυτά προβλέπονται στο νόμο αυτόν
5.  
  Η σύσταση των Τομέων, ο καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων και η κατανομή των Εργαστηρίων σε αυτούς, μέχρι τη θέσπιση των Οργανισμών των Α.Σ.Ε.Ι., γίνεται κατ εξαίρεση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση του προσωρινού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι.
6.  
  Οι Έκτακτοι Εντεταλμένοι Μόνιμοι Καθηγητές, που υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εντάσσονται αυτοδικαίως σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατέχουν, και στο γνωστικό αντικείμενο της έδρας που υπηρετούσαν.
7.  
  Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως Ειδικοί Επιστήμονες με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν ή μόλις συμπληρώσουν διετή υπηρεσία, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. και στη βαθμίδα του Λέκτορα. Η κρίση γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα που ιδρύονται αυτοδικαίως και δικαιούνται μετά την παρέλευση εξαμήνου να ζητήσουν νέα κρίση για ένταξη στην επόμενη βαθμίδα, με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Αν η κρίση είναι θετική, ο κρινόμενος εντάσσεται σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στην οποία και μετατρέπεται η ήδη κατεχόμενη από αυτόν θέση. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν εκλεγεί, ο μόνιμος Λέκτορας παραμένει στη θέση του και εξελίσσεται σύμφωνα με το νόμο αυτόν. Εάν εκλεγεί άλλος υποψήφιος, ο μόνιμος Λέκτορας παραμένει σε προσωποπαγή θέση της βαθμίδας του και εξελίσσεται σύμφωνα με το νόμο αυτόν, ενώ ο εκλεγείς διορίζεται σε νέα θέση της επόμενης βαθμίδας, η οποία ιδρύεται αυτοδικαίως. Αν η κρίση είναι αρνητική, οι μεν Ειδικοί Επιστήμονες με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου παραμένουν στις θέσεις που κατέχουν, ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθησαν και διέπονται από το προηγούμενο νομικό και μισθολογικό καθεστώς, οι δε Ειδικοί Επιστήμονες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παραμένουν στη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους και διέπονται από το προηγούμενο νομικό και μισθολογικό καθεστώς.
8.  
  Όσοι υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ως Υφηγητές, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η κρίση γίνεται με βάση τα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. Επίκουρων Καθηγητών, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν. Αν η κρίση είναι αρνητική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα, οι οποίες ιδρύονται αυτοδικαίως και εξελίσσονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν.
9.  
 1. Όσοι υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ως Επιμελητές και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα.
 2. Η κρίση γίνεται με βάση τα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας, σύμφωνα με το άρθρο 9, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους.
 3. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν.
 4. Όσοι από τους εντασσόμενους κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στη Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι., μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν να κριθούν για εξέλιξη στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης.
 5. Οι υπόλοιποι που εντάσσονται στη βαθμίδα αυτή διατηρούν το ίδιο δικαίωμα όταν συμπληρώσουν τρία έτη προϋπηρεσίας.
 6. Η κρίση γίνεται με βάση τα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.
 7. Αν η κρίση είναι θετική, ο κρινόμενος εντάσσεται σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στην οποία και μετατρέπεται η ήδη κατεχόμενη από αυτόν θέση.
 8. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν εκλεγεί, ο μόνιμος Λέκτορας παραμένει στη θέση του και εξελίσσεται σύμφωνα με το νόμο αυτόν.
 9. Εάν εκλεγεί άλλος υποψήφιος, ο μόνιμος Λέκτορας παραμένει σε προσωποπαγή θέση της βαθμίδας του και εξελίσσεται σύμφωνα με το νόμο αυτόν, ενώ ο εκλεγόμενος διορίζεται σε θέση της επόμενης βαθμίδας, η οποία ιδρύεται αυτοδικαίως.
 10. Όσοι από τους αναφερόμενους στην υποπαράγραφο α΄ κριθούν αρνητικά, εντάσσονται αυτοδικαίως ως μόνιμοι σε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι ήδη κατεχόμενες από αυτούς θέσεις, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 22.
 11. Οι εντασσόμενοι ασκούν τα καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
10.  
 1. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως Επιμελητές, που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετία στη θέση αυτή, εντάσσονται αυτοδίκαια ως μόνιμοι σε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι ήδη κατεχόμενες από αυτούς θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 και ασκούν τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή μπορούν, με αίτησή τους, να παραμείνουν σε προσωποπαγείς θέσεις Επιμελητών και διέπονται από το προηγούμενο νομικό και μισθολογικό καθεστώς.
 2. Για όσους Επιμελητές του εδαφίου α΄ αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, εφαρμόζεται η ρύθμιση του σημείου α΄ της παραγράφου 9
11.  
 1. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως Μόνιμοι Καθηγητές με σχέση δημοσίου δικαίου αορίστου χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα.
 2. Η κρίση γίνεται με βάση τα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους.
 3. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν.
 4. Αν η κρίση είναι αρνητική, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, εντάσσονται αυτοδικαίως σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 και ασκούν τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 5. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως Μόνιμοι Καθηγητές με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα.
 6. Η κρίση γίνεται με βάση τα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους.
 7. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν.
 8. Αν η κρίση είναι αρνητική, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ.
 9. Η κρίση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους.
 10. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν.
 11. Αν η κρίση είναι αρνητική, παραμένουν στη θέση που κατέχουν, ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθησαν και διέπονται από το προηγούμενο νομικό και μισθολογικό καθεστώς.
12.  
 1. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως Μόνιμοι Καθηγητές με σχέση δημοσίου δικαίου αορίστου χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, εντάσσονται αυτοδικαίως σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 και ασκούν τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 2. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως Μόνιμοι Καθηγητές με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ως Ειδικοί Καθηγητές που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ.
 3. Η κρίση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους.
 4. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν.
 5. Αν η κρίση είναι αρνητική, παραμένουν στη θέση που κατέχουν, ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθησαν και διέπονται από το προηγούμενο νομικό και μισθολογικό καθεστώς.
 6. Για όσους καθηγητές, από αυτούς που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, εφαρμόζεται η παράγραφος 11
13.  
 1. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως διδάσκοντες με σχέση δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου (τριετή θητεία) και μηνιαία αντιμισθία, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κρίνονται για ένταξη σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα.
 2. Η κρίση γίνεται με βάση τα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, αφού ληφθεί υπόψη το ευδόκιμο της προϋπηρεσίας τους.
 3. Αν η κρίση είναι θετική, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Δ.Ε.Π. Λεκτόρων, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν.
 4. Αν η κρίση είναι αρνητική, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή, εντάσσονται αυτοδικαίως σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, και ασκούν τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
14.  
  Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως διδάσκοντες με σχέση δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου (τριετή θητεία) και μηνιαία αντιμισθία, που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εντάσσονται αυτοδικαίως σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 και ασκούν τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
15.  
  Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. ως μόνιμοι παρασκευαστές με σχέση δημοσίου δικαίου ή ως μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου, που ασκούν καθήκοντα παρασκευαστή και είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., εφόσον έχουν συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εντάσσονται αυτοδικαίως σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι ή ΙΙ, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που κατείχαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, και ασκούν τα καθήκοντα που ήδη ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
16.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στο Διδακτικό - Εκπαιδευτικό Προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, το οποίο συνεχίζει να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο προσλήφθηκε. Κατ εξαίρεση μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους από το ακαδημαϊκό έτος έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, τα Α.Σ.Ε.Ι. θα μπορούν να προσλαμβάνουν Διδακτικό - Εκπαιδευτικό Προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.
17.  
 1. Οι κρίσεις για τις παραπάνω εντάξεις γίνονται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
 2. Οι κρίσεις για εντάξεις σε θέσεις Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., και κάθε άλλη κατηγορία Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο αυτό, γίνονται από το Προσωρινό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι. Αν δεν υπάρχει μέλος του Ε.Σ. με συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινομένου, καλείται Καθηγητής από άλλο Α.Σ.Ε.Ι. ή άλλον εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα της ημεδαπής.
 3. Ο καλούμενος εισηγείται και ψηφίζει.
 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
18.  
 1. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση των Τομέων και την κατανομή των Εργαστηρίων και μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση των κρίσεων και των αυτοδίκαιων εντάξεων, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο κατανέμει τα εντασσόμενα μέλη στους Τομείς και τα Εργαστήρια, μέχρι τη θέσπιση του Οργανισμού του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 2. Η κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού στους Τομείς γίνεται με κριτήρια το αντικείμενο της μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού απασχόλησής τους, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τις ειδικότερες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Τομέα
 3. Η κατανομή των Εργαστηρίων στους Τομείς γίνεται με κριτήριο τη συνάφεια του Εργαστηρίου με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.
 4. Προσωρινός Διευθυντής Εργαστηρίου αναλαμβάνει ο Καθηγητής, στην έδρα του οποίου ανήκε το Εργαστήριο.
 5. Οι εντάξεις του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 6, γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδονται μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
19.  
  Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προηγούμενης παραγράφου κινούνται οι κατά τα άρθρα 5 και 9 διαδικασίες εκλογής των Διευθυντών των Τομέων και του Κοσμήτορα, καθώς επίσης και σύστασης των οργάνων που προβλέπονται από αυτά
20.  
  Εκλογές και επιλογές Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει παρέλθει, από την ημερομηνία προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς και για τους διοριζόμενους ισχύουν ανάλογα οι αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του παρόντος. Αν έχει παρέλθει πενταετία, οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές.
21.  
  Οι μισθολογικές διατάξεις του άρθρου 30 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2004
Άρθρο 32 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η θητεία όλων των Τακτικών Καθηγητών, Έκτακτων Εντεταλμένων Μόνιμων Καθηγητών, Υφηγητών, Επιμελητών, Ειδικών Επιστημόνων, Μόνιμων Καθηγητών, Καθηγητών αορίστου χρόνου, Καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου με μηνιαία αντιμισθία, Ειδικών Καθηγητών και Παρασκευαστών, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των κρίσεων και ένταξής τους στους Τομείς, σύμφωνα με το άρθρο 31, στις θέσεις που δημιουργούνται με την αναδιάρθρωση των Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι.
2.  
 1. Οι υφιστάμενες δυο κενές Έδρες Τακτικών Καθηγητών ή Έκτακτων Εντεταλμένων Μόνιμων Καθηγητών στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μετατρέπονται σε θέσεις Επίκουρων Καθηγητών μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. Οι υφιστάμενες δώδεκα κενές Έδρες Τακτικών Καθηγητών ή Έκτακτων Εντεταλμένων Μόνιμων Καθηγητών στη Σχολή Ικάρων μετατρέπονται ως εξής:
 2. οι δυο σε θέσεις Καθηγητών μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι., οι τέσσερις σε θέσεις Επίκουρων Καθηγητών μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. και οι έξι σε θέσεις Λεκτόρων μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι.
 3. Οι κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων και Επιμελητών στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις Λεκτόρων μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι.
 4. Οι κενές θέσεις του λοιπού Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι.
 5. Οι κενές θέσεις Παρασκευαστών Εργαστηρίων που υπάρχουν στις Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.Ε.Ι.
3.  
  Μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 33
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-10-07 Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.).
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/233
2005-11-09 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.).
Τροποποίηση Τύπος
Στα Α.Σ.Ε.Ι. παρέχεται στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).
Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης.
Αντικατάσταση
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εθνικής άμυνας της χώρας.
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) .
Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα Α.Σ.Ε.Ι. Την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.
Επιτρέπεται, μετά την ανάπτυξη επαρκούς ερευνητικού έργου στα Α.Σ.Ε.Ι., κατά την προηγούμενη παράγραφο, τα Α.Σ.Ε.Ι. να σχεδιάζουν και να οργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικά Προγράμματα, σε θέματα Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που ενδυναμώνουν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του προηγούμενου εδαφίου λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.
Αντικατάσταση
Άρθρο 5Όργανα Διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι.
Όργανα Διοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι. για την εκπαιδευτική του λειτουργία είναι.
 • Ο Διοικητής
 • Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
 • Ο Υποδιοικητής
 • Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
 • Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων
 • Οι Διευθυντές Τομέων.
 • Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά προτίμηση.
  Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί και Διαταγές για τις Ε.Δ., καθώς επίσης και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και ιδία.
 • Τη Διοίκηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής του και τήρηση της σχετικής με αυτό νομοθεσίας και του Οργανισμού.
 • Τη Διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος αυτός και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 • Την ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτούντων στα Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. και την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
 • Επιβλέπει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και των προβλεπόμενων στον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι.
 • Παρακολουθεί τα θέματα υγείας, φυσικής καταστάσεως, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων.
 • Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή του Α.Σ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως Πρόεδρο και μέλη.1Τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 2Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 3Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 4Τρεις εν ενεργεία αξιωματικούς από το Επιτελείο του Α.Σ.Ε.Ι., κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με θητεία δύο ετών, που ορίζει ο Διοικητής του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 5Τέσσερις Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο ετών.
 • Εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Διοικητής τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
 • Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος των περιπτώσεων (γγ), (δδ) και (εε) της παραγράφου αυτής.
 • Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 • Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 • Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες.1Αποφασίζει ή εισηγείται ιεραρχικά σύμφωνα με τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση. 2Εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τη στρατιωτική εκπαίδευση και του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
 • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. 3Ορίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα τους Διευθυντές των εργαστηρίων οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. 4Εισηγείται ιεραρχικά για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή στις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και στις θέσεις προσωπικού. 5Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων. 6Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, σχέδιο προϋπολογισμού του κατ’ άρθρο 27 ειδικού λογαριασμού του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο υποβάλλει δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. προς έγκριση στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. 7Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 • Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας που αναφέρονται στο νόμο αυτόν.
 • Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 • Ο Υποδιοικητής είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση.
  Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 • Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή όταν απουσιάζει.
 • Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 • Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.
 • Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. 2Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 3Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. 4Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. 5Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης. 6Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
 • Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από το σύνολο των μελών του Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., από έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ τους και από το σύνολο των μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., που έχουν τουλάχιστον τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει θητεία τριών εκπαιδευτικών ετών, με δυνατότητα μίας επανεκλογής.
 • Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. 2Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 3Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 4Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 5Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σε θέματα έρευνας. 6Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
 • Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής του Τομέα.
 • Εκλέγεται για δύο εκπαιδευτικά έτη, με δυνατότητα επανεκλογής από Σώμα Εκλεκτόρων.
 • Το σώμα αυτό αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, το σύνολο όσων μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.ΔΙ.Π.) που παρέχουν ακαδημαϊκές υπηρεσίες στον οικείο Τομέα Α.Σ.Ε.Ι., έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π., και από ένα μέλος του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα, που εκλέγονται από το σύνολο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα αντίστοιχα.
 • Αν στον Τομέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναθέτει το συντονισμό του Τομέα σε ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού, κατά προτεραιότητα σε μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή, ο οποίος, ως Συντονιστής Τομέα, δεν δικαιούται να είναι μέλος του Ε.Σ.
 • Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα. 2Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για θέματα σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα. 3Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου. 4Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
 • Ειδικότερα θέματα σχετικά με την εκλογή των ανωτέρω αιρετών οργάνων και τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη και αναπλήρωση των ανωτέρω οργάνων, καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  Αντικατάσταση
  Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) .
  Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. αποτελείται από αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος.
  Τα μέλη του Σ.Δ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα.
 • να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Α.Σ.Ε.Ι. ή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), .
 • να φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., .
 • να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής.
 • Για την επιλογή κατόχου μεταπτυχιακού συνεκτιμάται ιδιαίτερα η κατοχή διετούς τουλάχιστον εκπαιδευτικής πείρας σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών-Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών, εσωτερικού ή εξωτερικού, ή διετής πείρα σε ερευνητικά κέντρα των Ε.Δ., εσωτερικού ή εξωτερικού, .
 • εάν δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά τα ανωτέρω, να έχουν τριετή τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Α.Σ.Ε.Ι. ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών-Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών, εσωτερικού ή εξωτερικού, ή τριετή πείρα σε ερευνητικά κέντρα των Ε.Δ. εσωτερικού ή εξωτερικού ή τουλάχιστον πέντε έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια ή να συνδυάζουν τα ανωτέρω προσόντα.
 • Ο διορισμός των μελών Σ.Δ.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), με τη διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης, την οποία διενεργεί το ενδιαφερόμενο Α.Σ.Ε.Ι. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ορίζονται στον Οργανισμό του κάθε Α.Σ.Ε.Ι.
  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα και το επιστημονικό έργο του Σ.Δ.Π. πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα κατά περίπτωση της θέσης που θα καταλάβει και καθορίζουν την τοποθέτησή του στον αντίστοιχο Τομέα.
  Για την επιλογή ενός μέλους Σ.Δ.Π. στα Α.Σ.Ε.Ι. συνεκτιμάται η συνολική θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, η γενικότερη διοικητική, επιτελική και επαγγελματική εμπειρία του, και εάν το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από το γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει.
  Το έργο του Σ.Δ.Π. είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει.
 • διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια,
 • συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές,
 • διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία,
 • οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου,
 • συμμετοχή σε συνέδρια,
 • συμμετοχή σε ερευνητικά σεμινάρια,
 • βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα για τα μέλη Σ.Δ.Π. τα οποία κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο σπουδών.
 • Αντικατάσταση
  Άρθρο 25Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξηςτου Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι
 • Το Συμβούλιο Επιλογής και Εξέλιξης (Σ.Ε.Ε.) του Δ.Ε.Π.
 • Το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π.).
 • Το Σ.Ε.Ε. είναι όργανο επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του Δ.Ε.Π. και απαρτίζεται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου ως πρόεδρο και μέλη.1τον αρμόδιο Υπαρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, ως αναπληρωτή πρόεδρο, 2τον Διοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 3τον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 4τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 5τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 6τον Διευθυντή του Τομέα που ανήκει η προς πλήρωση θέση.
 • Αν δεν υπάρχει Διευθυντής στον Τομέα ή ανήκει σε βαθμίδα κατώτερη αυτής για την οποία γίνεται η κρίση, το Ε.Σ. ορίζει ως μέλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, 7τέσσερα μέλη που ορίζει το Ε.Σ. και είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης.
 • Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. δεν επαρκούν ή δεν ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση, μπορούν να ορισθούν κατά προτεραιότητα ως μέλη του Σ.Ε.Ε. ααα) μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Σ.Ε.Ι. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση και βββ) μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση.
 • Το Σ.Ε.Ε., με πράξη του Προέδρου του, ορίζει τρία εκ των μελών του ως εισηγητική επιτροπή.
 • Τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής πρέπει να προέρχονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των περιπτώσεων (εε), (στστ) και (ζζ) της προηγούμενης παραγράφου.
 • Το Σ.Ε.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και ακόμα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του.
 • Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους του Εκλεκτορικού Σώματος.
 • Το Σ.Ε.Ε.Π. είναι όργανο επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του λοιπού Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 • Αυτό απαρτίζεται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως πρόεδρο και μέλη του είναι.1Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 2Ένας Εισηγητής, μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που ανήκει η θέση του κρινόμενου.
 • Το μέλος αυτό ορίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
 • Το Σ.Ε.Ε.Π συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι από τα μέλη του.
 • Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του Εκλεκτορικού Σώματος.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας στα όργανα του άρθρου αυτού υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
  Αντικατάσταση
  Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν απαιτείται κατ’ εξαίρεση, για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με κοινή πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα του προηγούμενου εδαφίου, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης, που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα.
  Προσθήκη
  Τα Τμήματα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς (διατμηματικούς), οι οποίοι καλύπτουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
  Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
  Αντικατάσταση
  Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
  Αντικατάσταση
  Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από της γνώσεως της καταγγελλόμενης πράξης από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Α.Σ.Ε.Ι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται επταμελής και συ- γκροτείται από τα ακόλουθα μέλη.
 • Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας ως πρόεδρο.
 • Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
 • Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
 • Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, οι οποίοι εάν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους τους.
 • Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. με αναπληρωτή έναν Διευθυντή Τομέα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του Καθηγητή.
 • Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων άλλου Α.Σ.Ε.Ι. που ορίζεται ως μέλος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 • Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 • Αντικατάσταση
  Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Σ.Σ.Α.Σ. ή άλλης Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής Στρατηγικών-Τακτικών ή Επιτελικών Σπουδών, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, το οποίο είναι ισότιμο των Πανεπιστημίων, η προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς και η κοινωνική του προσφορά.
  Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωματικών, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.
  Αντικατάσταση
  Η ιδιότητα του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, εκτός από τη δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικού έργου σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι., ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Στρατιωτικές Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. .
  Αντικατάσταση
  Στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με Κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας. .
  Αντικατάσταση
  A/2005/278
  2013-09-17 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάμηνα. ’Εξαιρετικά προβλέπεται ότι με την παρούσα διάταξη δύνανται να ανανεωθούν έως και για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι συμβάσεις του διδακτικού προσωπικού που εργάστηκε κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/193
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
  «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
  Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις. 1997/2521 1997
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
  Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
  Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
  Έφεδροι υψηλής ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) και άλλες διατάξεις. 2005/3366 2005
  Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.). 2005/3413 2005
  Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
  Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
  Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
  Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. 2017/4494 2017
  Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 2010/61 2010
  Οργανισμός Σχολής Ικάρων. 2013/151 2013
  Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών [Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Εngineering)] από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτε[...]" 2014/96 2014
  Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση) από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 2014/97 2014
  Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.). 2017/14 2017
  Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 2018/50 2018