Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 30 Ιουνίου 2003 για την τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία, που είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΙΣ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΙΣ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας καιη Κυβέρνηση της Ρουμανίας, οι οποίες στο εξής αποκαλούνται Συμβαλλόμενα Μέρη, ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιπκών προσφύγων από τη Ρουμανία, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 1996 αποκαλούμενη στο εξής «η Συμφωνία» ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το γεγονός ότι από το ποσό της συνολικής αποζημίωσης των 15 εκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, που προβλέπεται στο Άρθρο 3 της Συμφωνίας, το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο ποσό των τριών ετήσιων δόσεων σε χρήμα, έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα από τη ρουμανική πλευρά, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ τις δυσκολίες υλοποίησης της Συμφωνίας σχετικά με την εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί σε προϊόντα, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ και ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευθετήσουν αυτή την οφειλή, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ να τροποποιήσουν το Άρθρο 3 της Συμφωνίας, ως προς την πληρωμή των δόσεων της αποζημίωσης σε προϊόντα ως ακολούθως: Άρθρο 1 Το Άρθρο 3 της Συμφωνίας τροποποιείται ως εξής: 1.Η αποζημίωση που προβλέπεται από το Άρθρο 2 της Συμφωνίας ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια δολλάρια Η.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολλαρίων Η.Π.Α. καταβλήθηκε σε χρήμα με βάση τη Συμφωνία και το υπόλοιπο των 12 εκατομμυρίων δολλαρίων Η.Π.Α. θα πληρωθεί σε χρήμα σε τρεις ετήσιες δόσεις. 2.Η πρώτη δόση ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δολλαρίων Η.Π.Α. θα πληρωθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 1996. Η δεύτερη δόση ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δολλαρίων Η.Π.Α. θα πληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004. Η τρίτη δόση ποσού πέντε εκατομμυρίων δολλαρίων Η.Π.Α, θα πληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. Άρθρο 2 Η Συμφωνία αυτή θα επικυρωθεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις κάθε Κράτους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ειδοποιήσουν το ένα το άλλο δια της διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη ισχύος αυτής της Συμφωνίας. Η ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης θεωρείται ως η ημερομηνία της έναρξης ισχύος αυτής της Συμφωνίας. Έγινε στο Βουκουρέστι, στις 30 Ιουνίου 2003 σε δύο πρωτότυπα, κάθε ένα στην Ελληνική, Ρουμανική και Αγγλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών ως προς την ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας Ροβέρτος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ελενα ΔΟΥΜΙΤΡΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υπουργείο Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής και Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικογένειας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία