ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3194

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-11-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί"
1.  
  Για τα διδακτικά έτη 2003-2004 και 2004-2005, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι που κατέχουν τα προσόντα του άρθρου 1 περίπτωση α΄ και του άρθρου 2 περίπτωση α΄ του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄), προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής, όσοι έχουν τα ακόλουθα προσόντα, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους, οι οποίοι κατατάσσονται σε πίνακες Δ΄ και Ε΄ ως εξής: Πίνακας Δ΄.
 1. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε. και διδακτορικό δίπλωμα στην πληροφορική Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην πληροφορική ή στον ηλεκτρονικό αυτοματισμό ή στην πληροφορική και επιχειρησιακή έρευνα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα κατατάσσονται σε επί μέρους υποπίνακα υπό στοιχεία Ε1, ενώ όσοι έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης κατατάσσονται σε επί μέρους υποπίνακα υπό στοιχεία Ε2.
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και δεκαεξάμηνη ή μειωμένη διδακτική εμπειρία στην πληροφορική, που να αποκτήθηκε σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού.
 3. Όσοι ανήκουν στην υποπερίπτωση αυτή κατατάσσονται σε επί μέρους υποπίνακα υπό στοιχεία Δ3.
 4. Πίνακας Ε΄.
2.  
 1. Η κατάταξη των υποψηφίων στους υποπίνακες Δ1, Δ2, Ε1 και Ε2 της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στον οικείο υποπίνακα κατά σειρά, που εξαρτάται:
 2. αα) Από το χρόνο προϋπηρεσίας τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πληροφορικής σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Αν συμπίπτει ο χρόνος αυτός, για τον ειδικότερο καθορισμό της σειράς εφαρμόζεται η διάταξη της επόμενης υποπερίπτωσης.
 4. ββ) Από την ημερομηνία λήψης του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, κατά περίπτωση, και αν υπάρχει σύγχρονη λήψη του διπλώματος αυτού από την ημερομηνία λήψης του βασικού πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από τη βαθμολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης και του πτυχίου.
 5. Εξαντλείται για κάθε υποπίνακα η σειρά με όσους ανήκουν στην υποπερίπτωση αα΄ και συνεχίζεται με όσους ανήκουν στην υποπερίπτωση ββ΄.
 6. Η κατάταξη των υποψηφίων στους υποπίνακες Δ3 και Ε3 της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στον οικείο υποπίνακα κατά σειρά, που εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πληροφορικής σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Αν συμπίπτει ο χρόνος αυτός, για τον ειδικότερο καθορισμό της σειράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήψης του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από τη βαθμολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης και του πτυχίου.
3.  
  Προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που προσφέρθηκε μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2002-2003, συνυπολογίζεται για την κατάταξη στους πίνακες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
4.  
  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη διαδικασία του μαθήματος της πληροφορικής γίνεται, με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, κατά σειρά από υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες: α) του άρθρου 138 του Ν. 2527/1997 (πίνακας Α΄) και β) του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 3027/2002 (πίνακας Β΄). Οι θέσεις που τυχόν παραμένουν κενές καλύπτονται από τον πίνακα του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3149/2003 (πίνακας Γ΄) σε ποσοστό 50% των προσλαμβανομένων και από τους πίνακες Δ΄ και Ε΄ του παρόντος άρθρου για το υπόλοιπο 50% των προσλαμβανομένων. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων εκ των πινάκων Δ΄ και Ε΄ κατανέμεται σε ποσοστό 60% σε υποψηφίους του πίνακα Δ΄ και 40% σε υποψηφίους του πίνακα Ε΄. Όπου κατά την παρούσα παράγραφο καθορίζονται ποσοστά πρόσληψης υποψηφίων από κάθε πίνακα, το ποσοστό του πίνακα αυτού, που απομένει κενό, καλύπτεται από υποψηφίους του άλλου πίνακα. Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και στο πλαίσιο κάθε πίνακα, δεν είναι επιτρεπτή η πρόσληψη από επόμενο πίνακα ή υποπίνακα, εφόσον δεν έχουν προσληφθεί οι υποψήφιοι του προηγούμενου πίνακα ή υποπίνακα.
5.  
  Η προϋπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πληροφορικής, που λαμβάνεται υπόψη για ένταξη στους πίνακες Δ΄ και Ε΄, μπορεί να προσμετρηθεί στην υπηρεσία άλλου κλάδου και ειδικότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων τα προσόντα διορισμού έχει ο υποψήφιος. Προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2003-2004 λαμβάνεται υπόψη ως υπηρεσία τους σε κλάδο εκπαίδευσης, σύμφωνα με το βασικό τους πτυχίο.
6.  
  Κατά τα λοιπά, για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των άλλων κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
7.  
  Για την προσφορά διδακτικού έργου σε περιορισμένο ωράριο είναι δυνατή η πρόσληψη από το σχολικό έτος 2003 - 2004 ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων για την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων ξένης γλώσσας, φυσικής αγωγής, μουσικής, εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες και καλλιτεχνικών μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία
8.  
  Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.
9.  
  Κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι οποίοι την 30.6.2004 είχαν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών, έπονται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
Στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών από το έτος 2003 και εφεξής προηγούνται κατά την τοποθέτηση οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, για την πλήρωση του ποσοστού 25% των κενών θέσεων και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση του ποσοστού 75% των κενών θέσεων.
Άρθρο 2 "Θέματα ειδικής αγωγής"
1.  
 1. Ιδρύονται τρία Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) στη Νομαρχία Αθηνών και ένα στο Νομό Θεσσαλονίκης, επιπλέον αυτών που υπάρχουν στους νομούς αυτούς.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των Κ.Δ.Α.Υ. που ιδρύονται.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστώνται οι αναγκαίες για τη λειτουργία των ιδρυόμενων Κ.Δ.Α.Υ. θέσεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να αυξάνονται οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. των άλλων νομών της χώρας, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας τους.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακατανέμονται κατά Κ.Δ.Α.Υ. και κατά κλάδους οι θέσεις των Κ.Δ.Α.Υ. που υπάρχουν ή συνιστώνται.
 6. Οι διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) εφαρμόζονται και για τη στέγαση και τις λειτουργικές δαπάνες των Κ.Δ.Α.Υ.
2.  
  Κατά την τοποθέτηση σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και των Τμημάτων Ένταξης προηγούνται εκπαιδευτικοί, που είναι άτομα με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή είναι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον διαθέτουν τα υπό του άρθρου 4 κεφάλαιο Α΄ παράγραφος 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) προσόντα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2817/2000. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με τα προσόντα αυτά τοποθετούνται εκπαιδευτικοί, που είναι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έχουν μειωμένη διδακτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικά στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) οι Διευθυντές επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), στο οποίο προεδρεύει, για την επιλογή των Διευθυντών αυτών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο οποίος αναπληρώνεται από μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Υποψήφιοι για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι όσοι προέρχονται από τους κλάδους δασκάλων και εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα και έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, η σύνταξη των πινάκων επιλογής και κύρωσης αυτών και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσοι επιλέγονται τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τετραετή θητεία..
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται Διευθυντής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ορίζεται αναπληρωτής αυτού μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες της ίδιας διεύθυνσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν τα προσόντα επιλογής σε θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός τριμήνου από την ισχύ του παρόντος νόμου, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανακαθορίζεται η συγκρότηση των κατά το άρθρο 6 παράγραφος 19 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
6.  
  Ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών του άρθρου 3 παράγραφος 10 του Ν. 2817/2000 ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004 το πτυχίο νοσηλευτικής ή επισκεπτών υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και: α) πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης της περίπτωσης α΄, υποπερίπτωση αα΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002, που χορηγείται από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
7.  
 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα..
 3. Οι κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των Κ.Δ.Α.Υ. αυξάνονται κατά διακόσιες.
 4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 5. Κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα Κ.Δ.Α.Υ. λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί με την ίδια εξειδίκευση στην ειδική αγωγή στο ίδιο Κ.Δ.Α.Υ., ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη όλων των κατηγοριών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών..
 6. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
 7. 5.
 8. α) Στα Κ.Δ.Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τμήματα Ένταξης τοποθετούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με τα παρακάτω προσόντα και κατά την ακόλουθη σειρά, όπου εξαντλείται ο κατάλογος υποψηφίων της πρώτη περίπτωσης και ακολουθεί η δεύτερη περίπτωση και ούτω καθ εξής:.
  • πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή,
  • πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση σε μία κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
  • πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και τίτλο διετούς μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και τριετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.,.
  • πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α..
 9. Κατά την τοποθέτηση καθηγητών ειδικής αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α. προηγούνται μεταξύ των πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. όσοι κατέχουν πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. με κατεύθυνση την προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα ή ειδική φυσική αγωγή ή με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή.
 10. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
 11. 7.
 12. Στις θέσεις των εκπαιδευτικών της παραγράφου 5 διορίζονται ή μετατίθενται εκπαιδευτικοί από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..
 13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2817/ 2000 αντικαθίσταται ως εξής:
 14. Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. προϊστάμενος ορίζεται εκπαιδευτικός ή μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που κατέχει οργανική θέση σε αυτό..
 15. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
 16. γ) από ένα μέλος του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, αναπληρούμενο από άλλο μέλος του ίδιου προσωπικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.
 17. Όταν στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εξετάζονται θέματα επιλογής, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού μετέχει στο συμβούλιο αυτό αποκλειστικά εκπρόσωπος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού..
 18. Η παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
 19. 15.
 20. Όταν το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εξετάζει θέματα επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.1566/1985 και του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και ορισμού προϊσταμένων στα Κ.Δ.Α.Υ., προεδρεύει αυτού ο Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αναπληρώνεται από μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου..
 21. Οι θέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αυξάνονται κατά μία θέση Συμβούλων και κατά μία θέση Μόνιμων Παρέδρων.
 22. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
 23. Για το διορισμό στις θέσεις Συμβούλων και Μόνιμων Παρέδρων απαιτείται πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και για τα λοιπά τυπικά προσόντα και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών ισχύει το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου..
 24. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
 25. Για το διορισμό στις θέσεις Παρέδρων με θητεία απαιτείται πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακές σπουδές σε μία από τις ειδικότητες της ειδικής αγωγής και πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στην ειδική αγωγή..
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ιδρύονται σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. θέσεις εκπαιδευτικών για τα τμήματα ένταξης και την κατ οίκον διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο προϊστάμενος κάθε Κ.Δ.Α.Υ. διαθέτει κάθε σχολικό έτος τους παραπάνω εκπαιδευτικούς στα σχολεία της αρμοδιότητάς του με βάση τις ανάγκες και την κίνηση του μαθητικού πληθυσμού.
Άρθρο 3 "Ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α. στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών"
1.  
  Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν Σ.Μ.Ε.Α., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Οι Σ.Μ.Ε.Α. της προηγούμενης παραγράφου ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Κ. και εισήγηση των οργάνων του άρθρου 1 παρ. 18 του Ν. 2817/2000. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται:.
 1. ο τύπος της ιδρυόμενης σχολικής μονάδας, οι τάξεις, οι τομείς και τα τμήματα ειδικότητας αυτής,
 2. οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, κατά κλάδους και ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και οι οποίες προσαυξάνουν τις θέσεις των οικείων κλάδων προσωπικού ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
 3. οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Ε.Ι.Κ., η χρήση των οποίων παραχωρείται για τη λειτουργία των ιδρυόμενων σχολικών μονάδων και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί η λειτουργία αυτών.
3.  
  Στις ιδρυόμενες σχολικές μονάδες εγγράφονται και φοιτούν μαθητές που είναι τρόφιμοι του Ε.Ι.Κ. ή τυγχάνουν οποιασδήποτε περίθαλψης και πρόνοιας αυτού. Μπορεί να εγγράφονται και να φοιτούν επίσης εξωτερικοί κωφοί και βαρήκοοι μαθητές, ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.Δ.Α.Υ.
4.  
 1. Υπάλληλοι του Ε.Ι.Κ., που προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο ή υποστηρικτικές υπηρεσίες αντίστοιχες με το έργο του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στους τροφίμους και περιθαλπόμενους αυτού, μπορεί ύστερα από αίτησή τους, να εντάσσονται στις θέσεις προσωπικού, οι οποίες συνιστώνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή να μετατάσσονται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
 2. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για ένταξη είναι περισσότεροι από τις συνιστώμενες θέσεις, προτιμώνται όσοι έχουν το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας
5.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ένταξη ή μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Κ. και πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός διμήνου από την ίδρυση της σχολικής μονάδας:.
 1. σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού ή ειδικού βοηθητικού ή διοικητικού προσωπικού για όσους είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Ε.Ι.Κ. και έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από τις οικείες διατάξεις για διορισμό στις θέσεις αυτές,.
 2. σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που συνιστώνται με την απόφαση ένταξης για όσους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης α΄, καθώς και για όσους δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις.
 3. Οι εντασσόμενοι σε θέσεις της παρούσας περίπτωσης εξακολουθούν να υπηρετούν με την ίδια σχέση εργασίας.
6.  
  Όσοι υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.
7.  
  Όσοι κατέχουν προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις μπορεί να διατίθενται ολικά ή μερικά σε άλλες Σ.Μ.Ε.Α. για την προσφορά υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 4 "Θέματα μειονοτικών σχολείων"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 2817/2000 εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2002-2003 και για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ιεροσπουδαστηρίων.
2.  
  Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) οι λέξεις Στα διθέσια και πάνω αντικαθίστανται με τις λέξεις Στα διθέσια και τριθέσια.
3.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών εφαρμόζονται και για την επιχορήγηση των σχολικών εφορειών των μειονοτικών σχολείων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2986/2002.
Άρθρο 5 "Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης"
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002 αντικαθίστανται από την ισχύ τους ως εξής: α) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον έχουν υπηρετήσει μέχρι την απόλυσή τους επί έξι σχολικά έτη με δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για τέσσερα τουλάχιστον σχολικά έτη, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).
 1. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 3027/2002, εφόσον η υπηρεσία τους στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες μέχρι την απόλυσή τους είναι τουλάχιστον δύο σχολικών ετών και με τη σειρά που εξαρτάται από το χρόνο υπηρεσίας τους στις σχολικές μονάδες με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό.
 2. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα μηνών.
 3. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.
 4. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3027/2002, πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη..
2.  
  Όσοι προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, μπορούν να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76 Α΄), εφόσον έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία.
3.  
  Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για όσους απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία κατά τα έτη 1996 μέχρι και 2001.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 1566/1985.
5.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν για τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες, τη διαδικασία και τις συνέπειες της κατάργησης ιδιωτικών σχολείων, τάξεων και τμημάτων γενικής εκπαίδευσης, εφαρμόζονται και στα ιδιωτικά Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.).
Άρθρο 6 "Τ.Ε.Ε. Υπουργείου Γεωργίας"
1.  
  Τα Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών, που αναφέρονται κατωτέρω και ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, υπάγονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2003-2004 στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς μεταφορά θέσεων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Τα Τ.Ε.Ε. αυτά είναι τα ακόλουθα:.
 1. Αμαρουσίου, με τμήματα ειδικοτήτων Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 2. Βλάστης Κοζάνης, με τμήμα ειδικότητας Ζωοτεχνίας
 3. Δράμας, με τμήμα ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας
 4. Καρδίτσας, με τμήμα ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας
 5. Καρπενησίου, με τμήμα ειδικότητας Περιβάλλοντος - Αγροτουρισμού
 6. Κομοτηνής, με τμήματα ειδικοτήτων Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας Γεωργίας Προϊόντων
 7. Λέσβου, με τμήματα ειδικότητας Περιβάλλοντος - Αγροτουρισμού
 8. Νεμέας, με τμήμα ειδικότητας Τεχνιτών Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας
 9. Ορεστιάδας, με τμήμα ειδικότητας Ζωοτεχνίας
 10. Καλαμπάκας, με τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και τμήμα ειδικότητας Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου
2.  
  Η χρήση των διδακτηριακών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των Τ.Ε.Ε. του άρθρου αυτού παραχωρείται σε αυτά για την εξακολούθηση της λειτουργίας τους, παράλληλα με τη χρησιμοποίησή τους από τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας.
3.  
  Η χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) Πιερίας παραχωρείται επί μια πενταετία για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παράλληλα με τη χρησιμοποίηση αυτών από το ΚΕ.Γ.Ε. Πιερίας, όπως ειδικότερα ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας.
Άρθρο 7 "Ανώτατη Εκπαίδευση"
1.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: Εκλέγεται ο συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος που ψήφισαν. Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της πλειοψηφίας. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών που πλειοψήφησαν. Κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται όποιος συνδυασμός λάβει τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων συνδυασμών. Αν οι υποψήφιοι συνδυασμοί είναι μόνον δύο, εκλέγεται κατά την πρώτη ψηφοφορία όποιος συνδυασμός λάβει τις περισσότερες ψήφους..
2.  
  Στο άρθρο 19 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 κεφ. Γ΄ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:.
 1. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται τα ακόλουθα:
 2. Η άδεια αυτή πρέπει να προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης..
 3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος οι εκπαιδευτικοί του παρόντος άρθρου μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές.
 5. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζομένης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους.
 6. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους..
3.  
  Εάν δεν συμπληρώνεται με μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. προσωποπαγών θέσεων ο καθοριζόμενος κάθε φορά αριθμός θέσεων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων ή του Ε.Α.Π. της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, καθώς και της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄), που προστέθηκε με την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, στις κενές αυτές θέσεις μπορούν να γίνονται δεκτοί Εργαστηριακοί Συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 που δεν κατέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε Τ.Ε.Ι. επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη, με κριτήριο προτίμησης το συνολικό άθροισμα των διδακτικών ωρών απασχόλησής τους στην κατηγορία αυτή.
Εάν δεν συμπληρώνεται με μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. προσωποπαγών θέσεων ο καθοριζόμενος κάθε φορά αριθμός θέσεων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημίων ή του Ε.Α.Π. της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001, καθώς και της παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄), όπως προστέθηκε με την περίπτωση ιε΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002, στις κενές αυτές θέσεις μπορεί να γίνονται δεκτοί εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983, που δεν κατέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε Τ.Ε.Ι. επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη, κατά προτίμηση με το ανώτατο προβλεπόμενο ωράριο απασχόλησης για την κατηγορία αυτή.
4.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. αποχωρούν από την υπηρεσία την 31η Αυγούστου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004.
5.  
  Όσοι υπάγονταν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 και δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης όπως προβλέπονταν δυνητικά από τις διατάξεις αυτές, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση αυτή εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις αυτές.
6.  
 1. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 19 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), που αναφέρεται σε θέματα ανάθεσης καθηκόντων κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) σε μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., επαναφέρεται σε ισχύ και εφαρμόζεται όσο διαρκεί η λειτουργία του Ι.Τ.Ε.
 2. Οι παρατάσεις της θητείας του κύριου προσωπικού του Ι.Τ.Ε., που έγιναν με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 και της παραγράφου 26 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄), ισχύουν από την ημέρα που έληξε η αντίστοιχη θητεία των μελών αυτών, η οποία και ακολούθως παρατάθηκε με τις ανωτέρω διατάξεις.
7.  
  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983, η οποία προσετέθη με την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001, πριν από τις λέξεις Προϊσταμένου Τμήματος προστίθενται οι λέξεις Διευθυντή Σχολής και πριν από τη λέξη Προϊστάμενος προστίθεται η λέξη Διευθυντής.
8.  
 1. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 31 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002, προστίθενται στο τέλος, από τότε που άρχισε η ισχύς της παραγράφου, τα ακόλουθα:
 2. και ειδικότερα η παράγραφος 1 για όσους διαθέτουν τα προσόντα των τακτικών μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. Β΄ και Γ΄ βαθμίδας και η παράγραφος 2 για όσους έχουν τουλάχιστον ένα από τα προσόντα αυτά ή τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα.
 3. Η παρ. 31 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 τίθεται ως άρθρο 18Α του Ν. 1404/1983, με τίτλο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό.
 4. Λόγω της ένταξης αυτής, η φράση του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στην περίπτωση ζ΄ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται με τη φράση του επόμενου άρθρου 19 του παρόντος νόμου.
9.  
 1. Το Δημόσιο, οι δήμοι, τα εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιώτες μπορούν, χωρίς αντάλλαγμα, να παραχωρούν ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις κ.λπ.) για τις εγκαταστάσεις Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Σχολών, Παραρτημάτων και Τμημάτων τους, ανεξαρτήτως του φορέα που διαχειρίζεται τα ακίνητα αυτά.
 2. Η μεταβίβαση και η μεταγραφή των παραχωρούμενων κατά τις ανωτέρω διατάξεις ακινήτων προς τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και συναφείς επιβαρύνσεις.
 3. Η παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
 4. Η παραχώρηση δημοτικών ακινήτων διενεργείται σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα, η παραχώρηση εκκλησιαστικών ακινήτων διενεργείται ύστερα από απόφαση του οργάνου που τα διοικεί και έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και η παραχώρηση ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του οργάνου διοίκησης αυτών.
10.  
  Στο άρθρο 5 του Ν. 1404/1983 οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 αναριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: 3. α) Σε περίπτωση που σε ένα Τ.Ε.Ι. υπάρχει μία Σχολή, το Τ.Ε.Ι. συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι την ίδρυση άλλης Σχολής. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα τα όργανα του άρθρου 10 και η Συνέλευση του άρθρου 11 δεν λειτουργούν, στο Συμβούλιο του άρθρου 11 μετέχουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων, το Συμβούλιο του άρθρου 11 ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του άρθρου 10 και της Συνέλευσης του άρθρου 11, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ασκεί και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολής, όπου προβλέπεται Συμβούλιο Σχολής νοείται το Συμβούλιο του άρθρου 11 και όπου προβλέπεται Διευθυντής Σχολής νοείται ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., ενώ το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής δεν λειτουργεί και τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού υπάγονται απευθείας στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., καλύπτουν τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου και μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 1. Σε περίπτωση που σε ένα Τ.Ε.Ι. μία Σχολή παραμείνει με ένα Τμήμα, η Σχολή συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι την ίδρυση άλλου Τμήματος σε αυτή.
 2. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα:
 3. αα) ο Διευθυντής της Σχολής που συνεχίζει τη λειτουργία της διατηρεί τις αρμοδιότητές του, αλλά δεν εκλέγεται μετά τη λήξη της θητείας του άλλος Διευθυντής, ββ) κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει Σχολή και Διευθυντής, σύμφωνα με την παραπάνω υποπερίπτωση αα΄, τα όργανα του άρθρου 10 και η Συνέλευση του άρθρου 11 δεν λειτουργούν, στο Συμβούλιο του άρθρου 11 μετέχει ο Προϊστάμενος του μόνου αυτού Τμήματος, το Συμβούλιο του άρθρου 11 ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του άρθρου 10 και της Συνέλευσης του άρθρου 11, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ασκεί και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολής, όπου προβλέπεται Συμβούλιο Σχολής νοείται το Συμβούλιο του άρθρου 11 και όπου προβλέπεται Διευθυντής Σχολής νοείται ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.
 4. Σε Τ.Ε.Ι. που λειτουργούν με προσωρινή διοίκηση, τα θέματα σπουδών κατά την πρώτη διετία καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
 5. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τ.Ε.Ι. προβλέπονται ειδικότερα οι αποκλίσεις από τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 και ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του Τ.Ε.Ι., κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το Τ.Ε.Ι. με μία μόνο Σχολή ή μία Σχολή με ένα μόνο Τμήμα.
 6. Οι αποκλίσεις και οι ρυθμίσεις μπορούν να επεκτείνονται και σε όσα αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄..
Άρθρο 8 "Διάφορα θέματα"
1.  
  Στα μονοθέσια μέχρι και τριθέσια δημοτικά σχολεία, στα οποία λειτουργούν ολοήμερα προγράμματα, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών τοποθετείται εκπαιδευτικός. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι προθεσμίες, η διάρκεια της θητείας και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των κατά το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 3149/ 2003 υποδιευθυντών και υπευθύνων των ολοήμερων προγραμμάτων των δημοτικών σχολείων και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτών.
2.  
  Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1894/1990 ( ΦΕΚ 110 Α΄) για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλόλογων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών, ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας και ΠΕ16 Μουσικής, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για το διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17.
3.  
  Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) των μαθητών. Το περιεχόμενο των Α.Δ.Υ. χαρακτηρίζεται απόρρητο και δεν είναι ανακοινώσιμο, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των διδασκόντων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στήριξης των μαθητών. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των Α.Δ.Υ., τα θέματα ενημέρωσής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
4.  
 1. Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο, εγγράφονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης
 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για τους κατόχους πτυχίων β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής για την εγγραφή τους σε τμήματα Τ.Ε.Ι.
 3. Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλη λεπτομέρεια
5.  
  Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, τοποθετούνται σε περιοχή διορισμού της πρώτης προτίμησής τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε όσους διορίσθηκαν κατά το έτος 2002, των οποίων τροποποιείται ο διορισμός ως προς την τοποθέτηση.
6.  
  Στις περιπτώσεις που σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 16 του Ν. 3027/2002 προτάσσονται στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών υποψήφιοι που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις επιπλέον ισάριθμοι εκπαιδευτικοί που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στον ίδιο διαγωνισμό και με τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα αυτόν.
7.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄ ) για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εφαρμόζονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο πτυχίο.
8.  
 1. Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών σε θέσεις των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής ορίζονται εφεξής τα προβλεπόμενα αντίστοιχα στο άρθρο 1 περίπτωση α΄ και στο άρθρο 2 περίπτωση α΄ του Π.Δ. 118/1995.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων της περίπτωσης α΄.
9.  
 1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτησή τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου.
 2. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.
 3. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνον τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης
 4. Οι αποσπάσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση
 5. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 3072/2002 (ΦΕΚ 294 Α΄) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής.
10.  
 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, ο οποίος περιλαμβάνει σαράντα επτά οργανικές θέσεις.
 2. Οι υφιστάμενοι στην Κ.Υ. κλάδοι ΔΕ5 Βοηθών Προγραμματιστών-Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που περιλαμβάνει είκοσι μία οργανικές θέσεις και ΔΕ6 Χειριστών Διατρητικών Μηχανών, που περιλαμβάνει είκοσι έξι οργανικές θέσεις, καταργούνται.
 3. Όσοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στις θέσεις των καταργούμενων κλάδων διατηρούνται στην υπηρεσία και καταλαμβάνουν προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδίκαια και καταργούνται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο
 4. Για όσο χρονικό διάστημα κατέχονται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις από τις ανωτέρω, δεν πληρούνται ισάριθμες θέσεις του συνιστώμενου κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
11.  
  Στην Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιουργείται αυτοτελές Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης που υπάγεται στον Υπουργό. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου περιλαμβάνεται ιδίως η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, μέσω της διάχυσης εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο παράγεται από δημόσιους φορείς της εκπαίδευσης και κυρίως από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Γραφείο προΐσταται εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Γραφείου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι να ρυθμιστούν από τον Οργανισμό του Υπουργείου.
12.  
 1. Οι δήμοι και οι κοινότητες του Νομού Θεσσαλονίκης μπορούν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α΄), να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με την Ο.Σ.Κ. Α.Ε.:
 2. αα) για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κάθε είδους διδακτηρίου, το οποίο ανεγείρουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 περίπτωση β΄ του ίδιου ως ανωτέρω Κώδικα, σε οικόπεδα ιδιοκτησίας δικής τους ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία τα έχει αποκτήσει γι αυτόν το σκοπό ή ββ) και την απόκτηση οικοπέδων για τον ίδιο σκοπό.
 3. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μπορεί να συνάπτει τις προγραμματικές συμβάσεις της περίπτωσης α΄, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του δήμου ή της κοινότητας και γνώμη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου.
 4. Η γνώμη της Διεύθυνσης λαμβάνει υπόψη της το πρόγραμμα σχολικής στέγης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την ανάγκη βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του δήμου ή της κοινότητας σε σχολική στέγη.
 5. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο, η χρηματοδότησή του, καθώς και οι απαραίτητες για την υλοποίηση του αντικειμένου διαχειριστικές δαπάνες της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 6. Κατά την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3027/2002.
 7. Οι διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν έως και το έτος 2006
 8. Οι διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 6 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.
13.  
  Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων που συστήθηκαν με το Ν.Δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) και κατανεμήθηκαν στις Ιερές Μητροπόλεις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Θηβών και Λεβαδείας και Νικαίας, ανά δύο κατά Μητρόπολη μετατρέπονται σε θέσεις λαϊκών υπαλλήλων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η κατηγορία και ο κλάδος των θέσεων αυτών. Για το προσωπικό που θα διορισθεί στις θέσεις αυτές ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α΄).
14.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2986/2002, εφαρμόζονται και για το Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.).
15.  
  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 προστίθενται οι λέξεις και των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμοζομένης της διαδικασίας που ισχύει για τα γυμνάσια.
16.  
 1. Ιδρύονται καλλιτεχνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια και λύκεια) σε ορισμένες πόλεις της χώρας.
 2. Σκοπός των καλλιτεχνικών αυτών σχολείων είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες, η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική κατεύθυνση στο χώρο του θεάτρου, του χορού και των εικαστικών τεχνών, χωρίς, παράλληλα, να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης.
 3. Η ίδρυση γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄).
 4. Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β΄ της 7.9.1988), η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), εφαρμόζεται αναλόγως και για τα καλλιτεχνικά σχολεία της προηγούμενης περίπτωσης.
 5. Η επιτροπή που προβλέπεται στην απόφαση αυτή ονομάζεται για τα καλλιτεχνικά σχολεία ως Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων.
 6. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των ιδιωτών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ωρομίσθιοι για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
17.  
  Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 59786/Α2/19.6.2003 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών της Μέσης (Δευτεροβάθμιας) Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και κατάρτιση πινάκων διοριστέων και επιτυχόντων καταργείται. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και τα παράβολα επιστρέφονται σε αυτούς που τα κατέθεσαν. Τα παράβολα επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄), χωρίς να απαιτείται η κατάθεση αίτησης.
18.  
  Στη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προΐσταται υπάλληλος της Κ.Υ. κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή Σχολικός Σύμβουλος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
19.  
 1. Στο άρθρο 1 του Ν. 3027/2002 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
 2. 7.
 3. Για την αποζημίωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. βεβαιώνει τη διαθεσιμότητα της πίστωσης της εκτιμώμενης δαπάνης και την πηγή από την οποία αυτή θα καλυφθεί.
 4. Η βεβαίωση αυτή μνημονεύεται στο προοίμιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης.
 5. Η εκτίμηση της δαπάνης προσδιορίζεται με τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της εταιρίας.
 6. Ως προς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που προβλέπεται κατά την εκκίνηση της απαλλοτρίωσης από τις διατάξεις του Ν. 2985/2002, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο..
 7. Στο άρθρο 2 του Ν. 3027/2002 προστίθενται παράγραφοι 24 και 25 ως εξής:
 8. 24.
 9. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται σχολικές επιτροπές για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού.
 10. Για το σκοπό αυτόν κάθε σχολική επιτροπή με έγγραφό της δηλώνει τις ποσότητες ανά είδος εκπαιδευτικού εξοπλισμού.
 11. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. χρηματοδοτεί προμήθειες κάθε επιτροπής για συνολικό ποσό μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε σχολικό έτος, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος, που καθορίζει κάθε χρόνο το Δ.Σ. της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη το σύνηθες κόστος κάθε σχετικού είδους.
 12. Η σχολική επιτροπή καταθέτει, εντός τριών μηνών από τη χρηματοδότηση, απολογισμό διαχείρισης της δαπάνης συνοδευόμενη με τα νόμιμα παραστατικά.
 13. Τα σχετικά διαδικαστικά θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
20.  
  Τίτλοι βασικών σπουδών, καθώς και πιστοποιητικά αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτών από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., που υποβλήθηκαν από υποψήφιους εκπαιδευτικούς στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., μέχρι 29 Νοεμβρίου 2002, θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
21.  
  Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83 Α΄) αναφέρονται οι φράσεις ευρύτερος δημόσιος τομέας νοείται ότι περιλαμβάνεται και ο δημόσιος τομέας.
22.  
  Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και για τους πίνακες επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που συντάχθηκαν σε εφαρμογή της Γ6/926/2.8.2001 προκήρυξης..
23.  
  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 124/1994 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 91/1994 (ΦΕΚ 86 Α΄), οι φράσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθίστανται από της ισχύος τους με τις φράσεις του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και από το Συμβούλιο του οικείου Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.
24.  
  Για τη διοικητική στήριξη και λειτουργία των διοικουσών επιτροπών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 2986/ 2002.
25.  
  Εκτός αυτών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μπορεί να αξιοποιεί την περιουσία της, περιλαμβανομένων των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο (όπως αναγκαστική απαλλοτρίωση, αγορά, δωρεά, κληρονομιά) για τις ανάγκες ανέγερσης διδακτηρίων, με στόχο την απόκτηση πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στέγασης και εξοπλισμού διδακτηρίων. Ως αξιοποίηση της περιουσίας νοείται κάθε προσοδοφόρος υλική πράξη ή δικαιοπραξία έπειτα από σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το εδάφιο που προσετέθη με την ανωτέρω παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), για τη δημιουργία εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των σχολείων πολλαπλών χρήσεων, που προάγουν τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής, όπως πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες τέχνης, βιβλιοπωλεία, υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και κτιριακές εγκαταστάσεις συναφών χρήσεων. Τα κτιριακά προγράμματα των σχολείων πολλαπλών χρήσεων και γενικά η διαχείριση των έργων αυτών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
Άρθρο 9 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α) το άρθρο 16 παρ. 6, δεύτερο εδάφιο, του Ν. 3149/2003, β) το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 στοιχ. β΄ του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο τα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 10 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-11-20 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/267
2005-10-04 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι οποίοι την 30.6.2004 είχαν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών, έπονται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
Αντικατάσταση
A/2005/240
2005-10-17 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Εάν δεν συμπληρώνεται με μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. προσωποπαγών θέσεων ο καθοριζόμενος κάθε φορά αριθμός θέσεων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων ή του Ε.Α.Π. της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, καθώς και της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄), που προστέθηκε με την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, στις κενές αυτές θέσεις μπορούν να γίνονται δεκτοί Εργαστηριακοί Συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 που δεν κατέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε Τ.Ε.Ι. επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη, με κριτήριο προτίμησης το συνολικό άθροισμα των διδακτικών ωρών απασχόλησής τους στην κατηγορία αυτή.
Αντικατάσταση
 • Η μεταβίβαση και η μεταγραφή των παραχωρούμενων κατά τις ανωτέρω διατάξεις ακινήτων προς τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και συναφείς επιβαρύνσεις.
 • Προσθήκη
  A/2005/260
  2016-09-06 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των ιδιωτών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ωρομίσθιοι για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
 • Προσθήκη
  A/2016/159
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1600 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1600 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
  Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
  Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
  . Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
  Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
  Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
  «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
  ΝΟΜΟΣ 1997/2552 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2552 1997
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
  ΝΟΜΟΣ 2000/2834 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2834 2000
  Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
  ΝΟΜΟΣ 2001/2916 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2916 2001
  Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα 2002/2985 2002
  Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
  ΝΟΜΟΣ 2002/3027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3027 2002
  Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1398 1973
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
  Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 1994/124 1994
  Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού. 1994/91 1994
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1995/118 1995
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/161 2001
  Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  2015/265.2015 2015
  Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
  Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
  Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις. 2009/3748 2009
  Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
  Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
  Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
  Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
  Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
  Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄) 2004/268 2004
  Τροποποίηση του π.δ. 56/2001 «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/ κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)». 2005/91 2005
  Όροι και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 2007/131 2007