Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 1 "Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών"
1.  
  Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Στο άρθρο 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/ 1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 και προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 5. Στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 7 του Π.Δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140 Α΄), προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό α΄ των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα. Οι οργανικές θέσεις της εν λόγω Γραμματείας συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών..
Άρθρο 2 "Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών"
1.  
  Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) Στο Κεφάλαιο Γ΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, το Τμήμα 3 με τίτλο Ιδρύματα αναριθμείται σε 4 και τίθεται νέο Τμήμα 3 με τίτλο Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.), αποτελούμενο από τα άρθρα 49Α έως 49Δ.
Άρθρο 3 "Σύσταση και κατάργηση Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 49Α ως εξής: Άρθρο 49Α Σύσταση και κατάργηση"
1.  
  Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αποτελούν τμήματα των διπλωματικών ή έμμισθων προξενικών αρχών
2.  
  Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες οικονομικά ή εμπορικά συμφέροντα του Κράτους απαιτούν τη σύστασή τους
3.  
  Επιτρέπεται η λειτουργία Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και σε χώρες, στις οποίες διαπιστεύεται πρέσβης, ο οποίος υπηρετεί σε άλλη επικράτεια, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διεθνείς συνθήκες
4.  
  Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, μετά από γνώμη της οικείας πρεσβείας ή, ελλείψει πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η γνώμη των Επιμελητηρίων δίδεται εντός δεκαπέντε ημερών, διαφορετικά θεωρείται ως δοθείσα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η έδρα και η διπλωματική ή προξενική αρχή στην οποία υπάγεται κάθε Γραφείο, καθώς και η περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία χώρες. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται η κατάργηση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να μεταβληθεί η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή να μεταφερθεί η έδρα του στην ίδια χώρα..
Άρθρο 4 "Λειτουργία Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 49Β ως εξής: Άρθρο 49Β Λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων"
1.  
  Κάθε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπάγεται στην αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί. Το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο επί των υπηρετούντων στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπαλλήλων ασκεί ο προϊστάμενος της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, κατά τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Οι προϊστάμενοι των διπλωματικών αρχών συνεργάζονται τακτικά με τους προϊσταμένους των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, συντονίζουν τη δραστηριότητά τους σε μείζονος σημασίας θέματα και ενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειές τους. Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι των Γραφείων συμβουλεύονται τους προϊσταμένους των οικείων διπλωματικών αρχών για θέματα της αρμοδιότητας αυτών και ακολουθούν τις οδηγίες τους. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων:.
 1. επικοινωνούν απευθείας με αρχές, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα όπου λειτουργούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτική της χώρας υποδοχής,
 2. επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς,
 3. επικοινωνούν απευθείας με τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισμών που λειτουργούν στη χώρα αυτή, καθώς και
 4. αναλαμβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής αρχής και επικοινωνούν για θέματα αρμοδιότητάς τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες της γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
 5. Επίσης, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον προϊστάμενο της διπλωματικής αρχής, επικοινωνούν απευθείας με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αρχή ή συλλογικό φορέα.
 6. Σε κάθε περίπτωση κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής αποστολής και τον ενημερώνουν για τις ενέργειές τους.
3.  
  Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ζητούν από την εποπτεύουσα διπλωματική αρχή οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του Κράτους ή η λύση των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας διπλωματικής αρχής, υποχρεώνονται να εκτελούν σε κάθε περίπτωση τις εντολές αυτής, εφόσον δε έχουν διαφορετική γνώμη, μπορούν να αναφέρονται εκ των υστέρων στο Υπουργείο Εξωτερικών..
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 49Γ ως εξής: Άρθρο 49Γ Αρμοδιότητες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων"
1.  
  Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έχουν τις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες:
 1. Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους
 2. Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρμοδιότητάς τους, σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας
 3. Ερευνούν συνεχώς και μεθοδικά την αγορά των χωρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες προωθήσεως ελληνικών προϊόντων.
 4. Για το σκοπό αυτόν μελετώνται οι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά, οι συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών προϊόντων άλλων χωρών.
 5. Παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και εισηγούνται τα αναγκαία προς τούτο μέτρα
 6. Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό
 7. Συμβάλλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων και την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων, αντισταθμιστικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής
 8. Παρακολουθούν και μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις του διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητάς τους
 9. Ενημερώνουν για μέτρα οικονομικού, εμπορικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικές συμβάσεις και στην τελωνειακή νομοθεσία
 10. Μεριμνούν για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόχο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων
 11. Προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και συμμετέχουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές
 12. Διοργανώνουν συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους
 13. Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενημερώνουν για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικονομικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων
 14. Παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ελληνικούς εμπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνατή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους
 15. Μεσολαβούν για την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
 16. Διοργανώνουν εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές από και προς τη χώρα αρμοδιότητάς τους
 17. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και υποβοηθούν στις πράξεις και συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας
 18. Μελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρόσφορα μέσα
 19. Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται για θέματα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας, βιομηχανικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών και συνεργασίας στον τομέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν λόγω τομείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής και συνεργασίας σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και επί άλλων συναφών πολιτικών και συνεργασιών
 20. Παρακολουθούν και υποστηρίζουν εν γένει την εκτέλεση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ν. 2996/2002, ΦΕΚ 62 Α΄), καθώς και των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας.
 21. Υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), που έχει συσταθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄) κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων της και υποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις για νέες δράσεις επί θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
2.  
  Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Οικονομικών Υποθέσεων υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον επικεφαλής της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, όπου εκτίθενται αναλυτικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους..
Άρθρο 6 "Στελέχωση Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 49Δ ως εξής: Άρθρο 49Δ Στελέχωση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων"
1.  
  Στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καθώς και υπάλληλοι των κλάδων διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης και διοικητικών γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις
2.  
  Η σύνθεση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ορίζεται με το προβλεπόμενο στο άρθρο 149 προεδρικό διάταγμα. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών οι θέσεις αυτές δύνανται να ανακατανέμονται μεταξύ των διπλωματικών και των προξενικών αρχών, των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
3.  
  Τον προϊστάμενο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αμέσως επόμενος κατά βαθμό ή μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος κατά χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό υπάλληλος του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετεί σε αυτό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο επικεφαλής της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής ορίζει ως προσωρινό επικεφαλής προϊστάμενο υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου ή αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό ή μεταξύ ομοιοβάθμων στον αρχαιότερο κατά χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό υπάλληλο του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης που υπηρετεί στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή, ελλείψει αυτού, του κλάδου διοικητικών γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις.
4.  
  Υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στους οποίους ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθήκοντα θέσεως ανώτερης του βαθμού τους, λαμβάνουν από την οριζόμενη στην ως άνω απόφαση αναθέσεως ημερομηνία το επίδομα αλλοδαπής που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη από αυτή στην οποία ανήκουν επιδοματική βαθμίδα
5.  
  Σχετικά με την παράδοση και παραλαβή των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 46..
Άρθρο 7 "Θέματα οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται στοιχείο ζ΄ ως εξής: ζ) συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τα οποία λειτουργούν στις προξενικές αρχές που εποπτεύονται από αυτές, και ασκούν οικονομική διπλωματία μέσω των λειτουργούντων σε αυτές Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων..
2.  
  Στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 142 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τις λέξεις προξενικών γραφείων προστίθενται οι λέξεις και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
3.  
 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
 2. Το αυτό ισχύει και για τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων..
 3. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 145 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τη λέξη αρχών τίθενται οι λέξεις ,συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,
 4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται το τμήμα της πάγιας προκαταβολής που διατίθεται για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων..
 6. Οι πάγιες προκαταβολές των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας όπου λειτουργούν Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ενισχύονται με ποσό ανάλογο του σήμερα διατιθέμενου στις πάγιες προκαταβολές Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
4.  
  Οι πάγιες προκαταβολές, που έχουν ήδη συσταθεί σε Γραφεία Γενικών Συμβούλων, Συμβούλων και Ακολούθων Ο.Ε.Υ., ονομάζονται στο εξής Πάγιες Προκαταβολές των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων επικοινωνούν απευθείας με τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.
5.  
  Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 49Ε ως εξής: Άρθρο 49Ε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ιδίως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε καταλόγους επιχειρήσεων, στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Ανάπτυξης εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος της καταρτιζόμενης συμβάσεως και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά για τις υπηρεσίες αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω ποσών όπως και των τυχόν πάσης φύσεως επιστροφών φόρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί προξενικών εισπράξεων. Στις χώρες όπου υφίστανται συναλλαγματικοί περιορισμοί τα εν λόγω δημόσια έσοδα διατίθενται για κάλυψη των αναγκών του οικείου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και της αρχής στο πλαίσιο της οποίας αυτό λειτουργεί και των άλλων διπλωματικών ή προξενικών αρχών που εδρεύουν στην ίδια χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών μπορεί να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου..
Άρθρο 8 "Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3072/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν τα εξής συμβούλια και επιτροπές:.
 1. Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
 2. Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 3. Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 4. Τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επιλέγονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 5. Εξαιρούνται τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών.
 6. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 7. Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο
 8. Επιστημονικό Συμβούλιο
 9. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
 10. Τεχνικό Συμβούλιο
 11. Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας
 12. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών..
2.  
  Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαμβάνεται πειθαρχική υπόθεση υπαλλήλου του κλάδου του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., ή του κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων ή του κλάδου εμπειρογνωμόνων, ως μέλος ορίζεται υπάλληλος του οικείου κλάδου με βαθμό νομικού συμβούλου, γενικού συμβούλου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α΄ ή Β΄, και εμπειρογνώμονα πρεσβευτή - συμβούλου Α΄ ή Β΄, υποδεικνυόμενος από το διοικητικό συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρχαιότερος του κρινομένου. - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των διπλωματικών υπαλλήλων, όταν το ζήτημα που επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το ζήτημα που επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του κλάδου του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εμπειρογνωμόνων, όταν το ζήτημα που επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του κλάδου εμπειρογνωμόνων, - της συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, όταν το ζήτημα που επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου συλλόγου και ορίζεται μέλος του Α.Υ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
3.  
  Μετά το άρθρο 24 του Οργανισμού προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής: Άρθρο 24Α Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Στην περίπτωση του διορισμού ειδικού νομικού συμβούλου στο συμβούλιο εισηγείται πρέσβης ή πληρεξούσιος υπουργός Α΄ ή Β΄. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου.
4.  
  Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται επίσης πέντε πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς αναπλήρωση εκείνων των μελών του Α.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτεροι σε βαθμό ή νεότεροι στην επετηρίδα του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου.
5.  
  Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον πρόεδρο.
6.  
  Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
 1. Αποφασίζει για τις εφέσεις διπλωματικών υπαλλήλων με βαθμό πρέσβη, πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων με βαθμό γενικού συμβούλου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., υπαλλήλων του κλάδου εμπειρογνωμόνων με βαθμό εμπειρογνώμονα πρεσβευτή-συμβούλου Α΄ και Β΄ και υπαλλήλων του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό ειδικού νομικού συμβούλου και νομικού συμβούλου στους οποίους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από πειθαρχικό προϊστάμενο, εκτός από τον Υπουργό.
 2. Αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωματικού υπαλλήλου, υπαλλήλου του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του ειδικού νομικού συμβούλου και νομικού συμβούλου, υπαλλήλου του κλάδου εμπειρογνωμόνων με βαθμό εμπειρογνώμονα πρεσβευτή - συμβούλου Α΄ και Β΄ και του κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων με βαθμό γενικού συμβούλου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α΄ και Β΄, ο οποίος κρίνεται ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 3. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται πειθαρχικό ζήτημα του προσωπικού των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό
 4. Γνωμοδοτεί για το διορισμό του ειδικού νομικού συμβούλου και αποφασίζει για τον ορισμό προϊσταμένων των τμημάτων της Ε.Ν.Υ.
 5. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σ αυτό από τον Υπουργό
 6. Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
7.  
  Το Α.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του με δικαίωμα ψήφου. Για τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.
8.  
  Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας πρέπει να καταγράφεται στο οικείο πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ.
9.  
  Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει εγκαίρως γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παρασταθεί και μετά ή δια του δικηγόρου του.
10.  
  Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Όπου προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ο Υπουργός οφείλει να προκαλέσει την έκδοσή του εντός δύο μηνών από την απόφαση του Α.Υ.Σ.
11.  
  Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου..
Άρθρο 9 "Υπηρεσιακό Συμβούλιο"
1.  
  Το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: - ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ως πρόεδρος, - τρεις (3) πρέσβεις ή πληρεξούσιοι Υπουργοί Α΄ ή Β΄ και - ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το διοικητικό συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αν υπάρχει, ως μέλη. Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Εξαιρούνται τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄ οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.
2.  
  Μετά το άρθρο 25 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής: Άρθρο 25Α Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο
3.  
  Το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του. Για τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.
4.  
  Το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο:
 1. Γνωμοδοτεί για θέματα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με βαθμό πρέσβη, πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου, των υπαλλήλων του κλάδου εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄.
 2. Αποφασίζει για τις εφέσεις υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, στους οποίους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από πειθαρχικό προϊστάμενο
 3. Προκειμένου για υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, προκειμένου για υπαλλήλους του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. για την προαγωγή από το βαθμό του εισηγητή στο βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου, προκειμένου για υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και προκειμένου για υπαλλήλους του κλάδου εμπειρογνωμόνων για την προαγωγή από τον βαθμό του εμπειρογνώμονα Β΄ στο βαθμό του εμπειρογνώμονα Α΄.
 4. Αποφασίζει για την προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων υπαλλήλου που υπάγεται στην αρμοδιότητά του
 5. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στο προσωπικό και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό
 6. Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
5.  
  Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει εγκαίρως γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παρασταθεί και μετά ή δια του δικηγόρου του.
6.  
  Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου..
Άρθρο 10 "Θέματα προσωπικού"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθοι κλάδοι: ζ. Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.
 1. Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων..
2.  
  Το στοιχείο ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: ιε) στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου εμπειρογνωμόνων και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών..
3.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3072/2002, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά, όσον αφορά τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα φύλλα αξιολόγησης των προϊσταμένων τους συντάσσονται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, από τον οικείο Πρέσβη και στην περίπτωση γραφείου που λειτουργεί σε προξενική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας προξενικής αρχής. Τα φύλλα αξιολόγησης των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συντάσσονται από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, με εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση απόκλισης του φύλλου αξιολόγησης από την εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς..
4.  
  Στο άρθρο 62Α του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3072/2002, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 2. Στους υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στους συζύγους και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών απαγορεύεται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, για δικό τους λογαριασμό ή άλλων, άσκηση εμπορίας, η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθώς και η επ αμοιβή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την άμεση ανάκληση του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ παράλληλα κινείται η νόμιμη πειθαρχική διαδικασία. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση διαταγής ανάκλησής του και γνωμοδοτεί για τη μετάθεση ή μη του υπαλλήλου. Στον μετακινούμενο κατά τα ανωτέρω χορηγούνται και οι δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής..
5.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 3072/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Β΄..
6.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α΄), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού τοποθετούνται και υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων..
7.  
  Στο τέλος του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών η τελεία αντικαθίσταται από κόμμα και προστίθεται φράση ως εξής: καθώς και της δοκιμασίας που προβλέπεται από το άρθρο 94Δ του παρόντος νόμου για την προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄..
8.  
  Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 2949/2001, μετά τις λέξεις Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ προστίθενται οι λέξεις και για την προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄..
9.  
  Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 2949/2001 εφαρμόζεται αναλόγως και για τους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
10.  
  Το Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Άρθρο 11 "Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων"
1.  
  Στο κεφάλαιο Ε΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τα Τμήματα 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε Τμήματα 5, 6, 7, 8 και 9 αντιστοίχως και τίθεται νέο Τμήμα 4 αποτελούμενο από τα άρθρα 94Α έως 94Η
Άρθρο 12 "Βαθμοί και θέσεις"
1.  
  Οι βαθμοί του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι οι εξής: Άρθρο 94Α Βαθμοί και θέσεις
 1. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄
 2. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄
 3. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄
 4. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄
 5. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄
 6. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄
 7. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄
 8. Ακόλουθος Οικονομικών Υποθέσεων, που αντιστοιχεί στο βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας
2.  
  Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι εκατόν ενενήντα πέντε (195) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
 1. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και
 2. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 15
 3. Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και
 4. Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 70
 5. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και
 6. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και
 7. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ και
 8. Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 110 Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, οι θέσεις των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, καθώς και των Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄, Γ΄ και των Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι ενιαίες
3.  
  Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
4.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας όπου υπηρετούν με το διπλωματικό βαθμό με τον οποίο εξομοιούνται, προστιθεμένης της φράσης Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα υπόλοιπα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έπεται του νόμιμου αναπληρωτή του προϊσταμένου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής υπαλλήλου..
Άρθρο 13 "Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 94Β ως εξής: Άρθρο 94Β Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό"
1.  
  Το προσωπικό του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων όταν υπηρετεί στην Ελλάδα τοποθετείται ιδίως στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας και τις υπαγόμενες σε αυτήν υπηρεσίες, διευθύνσεις και περιφερειακές υπηρεσίες, στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στα διπλωματικά γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και των Υφυπουργών Εξωτερικών, στα Γραφεία όλων των Γενικών Γραμματέων του ίδιου Υπουργείου. Πέραν των ανωτέρω, οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μπορεί να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στις διευθύνσεις διεθνών οικονομικών σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας διευθυντικά καθήκοντα μπορεί να ασκούν και οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων.
2.  
  Το προσωπικό του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετεί στο εξωτερικό, τοποθετείται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού του, ως ακολούθως:
 1. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄:
 2. Προϊστάμενος Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε πρεσβεία ή μόνιμη αντιπροσωπεία, στην οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και υφίστανται αντίστοιχες οργανικές θέσεις
 3. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄:
 4. Προϊστάμενος Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε πρεσβεία ή μόνιμη αντιπροσωπεία, στην οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και υφίσταται αντίστοιχη οργανική θέση
 5. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄ και Γ΄:
 6. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε πρεσβεία, μόνιμη αντιπροσωπεία ή γενικό προξενείο, όπου δεν λειτουργεί Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και υφίσταται αντίστοιχη οργανική θέση..
Άρθρο 14 "Ειδικά προσόντα διορισμού Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 94Γ ως εξής: Άρθρο 94Γ Ειδικά προσόντα διορισμού - Μονιμοποίηση"
1.  
  Στον κλάδο υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του Τμήματος Υπαλλήλων Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 1388/1983. Απαραίτητο προσόν για την εισαγωγή στο Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
2.  
  Το Υπουργείο Εξωτερικών καθορίζει και γνωστοποιεί κάθε έτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης τις ανάγκες του σε απόφοιτους του Τμήματος Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυτής
3.  
  Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του Τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θεωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις περί Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ως χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη μονιμοποίηση απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου
4.  
  Οι διοριζόμενοι ως Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τοποθετούνται μετά την αποφοίτησή τους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στην Κεντρική Υπηρεσία και παραμένουν σε αυτήν για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους..
Άρθρο 15 "Τυπικά προσόντα προαγωγής Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 94Δ ως εξής: Άρθρο 94Δ Τυπικά προσόντα προαγωγής"
1.  
  Για την προαγωγή του προσωπικού του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται:
 1. από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ ένα έτος υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό
 2. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό
 3. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό
 4. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, καθώς και συμμετοχή σε εσωτερική δοκιμασία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14
 5. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό
 6. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό
 7. από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Α΄ τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό
2.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ εφόσον δεν έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον μία φορά και για τουλάχιστον τρία έτη σε χώρα της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Βαλκανικής Χερσονήσου, την Τουρκία ή την Κύπρο συμπεριλαμβανομένων, και δεν έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για τρία τουλάχιστον έτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προσόντα επιλογής τους ως προϊσταμένων γραφείων γενικών συμβούλων Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με το Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α΄) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3.  
 1. Η προαγωγή από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 2. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ έως και το βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 3. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 4. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις μεταξύ των βαθμών των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 5. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 6. Η προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου..
Άρθρο 16 "Προαγωγές Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 94Ε ως εξής: Άρθρο 94Ε Προαγωγές"
1.  
  Οι προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους
2.  
  Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού
3.  
  Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργούνται κατ εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται κατ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται κατ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται.
5.  
  Για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ συνεκτιμάται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο η επίδοση του κρινομένου σε εσωτερική δοκιμασία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου
6.  
  Το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση όπου μία τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το υπηρεσιακό συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως χρόνου που στοιχειοθετεί δικαίωμα για την κατώτατη σύνταξη, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
7.  
  Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό όπου ισχύουν οι ενιαίες θέσεις..
Άρθρο 17 "Μεταθέσεις Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 94ΣΤ ως εξής: Άρθρο 94ΣΤ Μεταθέσεις"
1.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους
2.  
  Οι μεταθέσεις προσωπικού του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ή Β΄ η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν σε θέση της εξωτερικής υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια θέση για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε. Επιτρέπεται η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4.  
  Η παραμονή του υπαλλήλου του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην ίδια θέση σε χώρες ειδικών συνθηκών δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας παρά μόνο μετά από γραπτό αίτημα του υπαλλήλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ο πίνακας των χωρών ειδικών συνθηκών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
5.  
 1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται υποχρεωτικώς στην κεντρική υπηρεσία όταν έχουν υπηρετήσει σε δύο συνεχόμενες θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή
 2. Κατά τις μεταθέσεις στην εξωτερική υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι υπάλληλοι να εναλλάσσονται μεταξύ των χωρών ειδικών συνθηκών και μη και ότι σε κάθε περίπτωση να υπηρετήσουν μία τουλάχιστον φορά σε χώρα ειδικών συνθηκών
6.  
 1. Οι μεταθέσεις του προσωπικού του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο.
 2. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο.
 3. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
 4. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων του προσωπικού του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως, έως την 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της εξωτερικής και της κεντρικής υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.
 5. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται έως την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
 6. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
 7. - την αίτηση του υπαλλήλου, - τις υπηρεσιακές ανάγκες, - την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις χωρών ειδικών συνθηκών και μη, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, - την ιδιαιτερότητα της θέσης στην οποία καλείται να υπηρετήσει, - τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως η γνώση της γλώσσας της χώρας προτίμησης ή οι ειδικές σπουδές σχετικά με την περιοχή ή τη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη
7.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από την αναχώρησή τους από αυτή
8.  
  Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν ως προϊστάμενοι Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων..
Άρθρο 18 "Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 94Ζ ως εξής: Άρθρο 94Ζ Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας"
1.  
 1. Ως όριο ηλικίας αποχώρησης του προσωπικού του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από την υπηρεσία ορίζεται το 65ο έτος
 2. Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας
2.  
  Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου επίσημα έγγραφα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
3.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται..
Άρθρο 19 "Αποχώρηση λόγω τριακονταπενταετίας Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 94Η ως εξής: Άρθρο 94Η Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταεούς υπηρεσίας"
1.  
  Το προσωπικό του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αποχωρεί από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
2.  
  Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε, αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο..
Άρθρο 20 "Οικονομικά θέματα"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α΄) διαγράφεται, όπου αναφέρεται, η λέξη Τάξεως.
2.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εξομοιούνται πλήρως όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους με τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου ως εξής:
 1. οι Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Α΄ με τους Πληρεξούσιους Υπουργούς Α΄,.
 2. οι Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Β΄ με τους Πληρεξούσιους Υπουργούς Β΄,.
 3. οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Α΄ με τους Συμβούλους Πρεσβείας Α΄,.
 4. οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Β΄ με τους Συμβούλους Πρεσβείας Β΄,.
 5. οι Γραμματείς Ο.Ε.Υ. Α΄ με τους Γραμματείς Πρεσβείας Α΄,.
 6. οι Γραμματείς Ο.Ε.Υ. Β΄ με τους Γραμματείς Πρεσβείας Β΄,.
 7. οι Γραμματείς Ο.Ε.Υ. Γ΄ με τους Γραμματείς Πρεσβείας Γ΄ και.
 8. οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. με τους Ακολούθους Πρεσβείας.
3.  
  Στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, καταβάλλεται και το επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2606/ 1998 κατά την αντιστοιχία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.  
  Για τις λοιπές αποδοχές των υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 21 "Εκπαίδευση"
1.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: β) επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων, υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και εμπειρογνωμόνων..
2.  
  Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: Όταν η δοκιμασία αφορά υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων η επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Διμερών Οικονομικών Σχέσεων, Πολυμερούς Συνεργασίας και Αναπτυξιακής Πολιτικής και δύο υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από τους οποίους ο ένας έχει βαθμό τουλάχιστον Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και ο άλλος είναι προϊστάμενος διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας..
Άρθρο 22 "Εντάξεις προσωπικού σε κλάδους"
1.  
  Το προσωπικό του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.), στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι είχαν διορισθεί σε προσωρινές θέσεις, εντάσσεται αυτοδικαίως στον κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που συνιστάται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ως εξής:.
 1. Οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. εντάσσονται στο βαθμό Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄.
 2. Ο χρόνος που έχουν διανύσει στο βαθμό του Συμβούλου Ο.Ε.Υ., καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους από 1.10.2002 προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, προκειμένου για την προαγωγή τους στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄.
 3. Οι Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. των οποίων έληξε η τριετής θητεία και οι οποίοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εξακολουθούν να υπηρετούν ως προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., εντάσσονται αυτοδικαίως στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ή Α΄, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους ως προϊσταμένων Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. Ο χρόνος υπηρεσίας τους ως προϊσταμένων Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄.
 4. Μέχρι την ένταξη των τελευταίων, εξακολουθεί να ισχύει γι αυτούς η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2297/ 1995, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄).
 5. Οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. εντάσσονται στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄.
 6. Ο χρόνος που έχουν διανύσει στο βαθμό του Ακολούθου Ο.Ε.Υ., καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους από 1.10.2002 προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-σεων Β΄, προκειμένου για την προαγωγή τους στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄.
 7. Οι Γραμματείς Α΄ και Β΄ Ο.Ε.Υ. εντάσσονται στις ενιαίες θέσεις των βαθμών Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ή Β΄ ή Γ΄, μετά από προσμέτρηση του χρόνου που έχει διανυθεί από την ημερομηνία διορισμού τους, τηρουμένων των ελάχιστων χρονικών ορίων παραμονής σε κάθε βαθμό, σύμφωνα με το βαθμολόγιο του άρθρου 94Α του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 12 του παρόντος.
 8. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που απομένει μετά από προσμέτρηση του χρόνου που έχει διανυθεί από την ημερομηνία διορισμού, τηρουμένων των ελάχιστων χρονικών ορίων παραμονής σε κάθε βαθμό του βαθμολογίου του άρθρου 94Δ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 15 του παρόντος, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους από 1.10.2002, λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό εντάξεως και προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
 9. Οι Γραμματείς Α΄ Ο.Ε.Υ. που είχαν διανύσει την 31.12.2002 χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό του Γραμματέα Α΄ Ο.Ε.Υ. άνω των δώδεκα ετών και δεν έχουν κριθεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύο τουλάχιστον φορές ως μη προακτέοι ή προακτέοι κατ αρχαιότητα, εντάσσονται στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄.
 10. Κατά την τοποθέτηση στην επετηρίδα των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
2.  
  Οι εντασσόμενοι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 94Α του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ίδιο ισχύει και για όσους από αυτούς είχαν διορισθεί σε προσωρινές οργανικές θέσεις. Σχετικά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 111 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 8. Οι υπηρετούντες στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων της καταργηθείσας Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.159/2002, μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών εντάσσονται στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Για την ένταξή τους σε βαθμούς λαμβάνεται υπόψη η πράξη διορισμού τους και τα χρόνια υπηρεσίας τους. Σχετικά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών..
Άρθρο 23 "Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 129 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης, ειδικά για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, περιλαμβάνονται σε αυτές και θέσεις πτυχιούχων επιστημονικών συνεργατών και εξειδικευμένων στελεχών..
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται εδάφια ως εξής: Οι προσλαμβανόμενοι ως επιστημονικοί συνεργάτες και εξειδικευμένα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πρέπει:
 1. Να είναι Έλληνες υπήκοοι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας ή υπήκοοι της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
 2. Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης
 3. Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.
 4. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν.
 5. Προκειμένου περί πολιτών της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν δε γνώση της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.
 6. Ως προς το επιτόπιο προσωπικό το οποίο καλύπτει ανάγκες διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι προσλαμβανόμενοι, πρέπει, πέρα των ανωτέρω α΄ και γ΄ προϋποθέσεων, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν δακτυλογράφηση και χρήση ηλε-κτρονικού υπολογιστή.
 7. Για την πρόσληψη του επιτόπιου προσωπικού που υποστηρίζει τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται και εισήγηση του προϊσταμένου αυτών προς τον προϊστάμενο της αρχής..
3.  
  Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι των Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., των Γραφείων Συμβούλων Ο.Ε.Υ. και των Γραφείων Ακολούθων Ο.Ε.Υ. μεταφέρονται αυτοδικαίως με το ίδιο καθεστώς στις διπλωματικές ή προξενικές αρχές στις οποίες υπάγονται τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στα οποία μετατρέπονται τα Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., τα Γραφεία Συμβούλων Ο.Ε.Υ. και τα Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ.1 του παρόντος και καλύπτουν τις ανάγκες αυτών των γραφείων.
4.  
  Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της καταργηθείσας Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας διατηρούν το καθεστώς τους απασχολούμενοι στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ισχύς της παρούσας διάταξης ανατρέχει στην 1.10.2002.
Άρθρο 24 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., Γραφεία Συμβούλων Ο.Ε.Υ. και Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κατά τους όρους του άρθρου 49Α και υπάγονται στη διπλωματική, άλλως στην έμμισθη προξενική αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη. Αν δεν λειτουργεί διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή στην ίδια πόλη, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπάγεται στη διπλωματική αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιφέρεια του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 Δ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό τίθεται με το άρθρο 6, διατηρείται η κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σύνθεση των Γραφείων Γενικών Συμβούλων, Συμβούλων και Ακολούθων Ο.Ε.Υ. Ειδικά για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του έτους 2004 επιτρέπεται η τοποθέτηση έως ενός επιπλέον υπαλλήλου με βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄, Γ΄ σε Γραφεία τα οποία αποτελούσαν Γραφεία Γενικών Συμβούλων ή Συμβούλων Ο.Ε.Υ. υπό το Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α΄).
2.  
  Έως την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν κανονιστικών πράξεων εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση το Π.Δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140 Α΄) και οι συναφείς με αυτό πράξεις.
3.  
  Κατ εξαίρεση των προβλεπομένων στο άρθρο 24 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και μόνο για την πρώτη κρίση προς προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Β΄ και την πρώτη κρίση προς προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Α΄, ως εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού φορέα μπορεί να υποδειχθεί από αυτόν εκτός από υπάλληλος του οικείου κλάδου και υπάλληλος του διπλωματικού ή του κλάδου εμπειρογνωμόνων με πρεσβευτικό βαθμό
4.  
  Κατά τον προγραμματισμό των μεταθέσεων μετά την έναρξη του παρόντος νόμου η Διεύθυνση Προσωπικού μεριμνά ώστε να δοθεί προτίμηση για μεταθέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία και σε χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει μέχρι σήμερα στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης. Ειδικά για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του έτους 2004 οι προβλεπόμενες στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 96 ΣΤ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό τίθεται με το άρθρο 17, προθεσμίες παρατείνονται κατά ένα μήνα και δεκαπέντε ημέρες αντίστοιχα.
5.  
  Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 5 και η παράγραφος 7 του άρθρου 94 ΣΤ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 17, εφαρμόζονται για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του έτους 2010. ΄Εως τότε θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τουλάχιστον το 10% των υπαλλήλων του κλάδου, πλην των Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία.
6.  
  Ο ενταχθείς σε προσωποπαγή θέση υπάλληλος ΤΕ της καταργηθείσας Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων διατηρεί το καθεστώς του (άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 2297/1995) έως την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Ο εν λόγω υπάλληλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου την ένταξή του χωρίς μισθολογική απώλεια στον κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, σε βαθμό ανάλογο των ετών υπηρεσίας του. Η ένταξη ενεργείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία συνιστάται και προσωρινή οργανική θέση του κλάδου στο βαθμό εντάξεώς του.
7.  
  Η απόσπαση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που υπηρετούν στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων λύεται αυτοδίκαια έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ εξαίρεση και για αιτιολογημένους λόγους υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η έως ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνέχιση της απόσπασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.
8.  
  Η θητεία των μελών του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είτε της σύνθεσης που εξετάζει υποθέσεις υπηρεσιακών μεταβολών είτε της σύνθεσης που εξετάζει υποθέσεις πειθαρχικής φύσης δεν θίγεται από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου
Άρθρο 25 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. β. Τα άρθρα 1 έως και 6 του Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26 "Θέματα Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας"
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών διαγράφεται η τελεία μετά την περίπτωση γ΄ και προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τις λέξεις ευρωπαϊκό δίκαιο τίθενται οι λέξεις ή στο διεθνές ή ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο
3.  
  Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και για διάστημα έως επτά έτη από την ισχύ του παρόντος επιτρέπεται να αποσπώνται, κατόπιν αίτησής τους, έως τρεις δικηγόροι με έμμισθη εντολή ή υπάλληλοι ΠΕ πτυχιούχοι νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο στο διεθνές ή το ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο ή σε θέματα δικαίου επενδύσεων, από Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ο τελευταίος καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄). Η απόσπαση αυτή ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με την ίδια απόφαση αυτή καθορίζεται και ο φορέας, ο οποίος επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία των αποσπωμένων. Οι δικηγόροι που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου δύνανται επίσης να τοποθετούνται και στη Β΄ Γενική Διεύθυνση ή τις Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτήν.
Άρθρο 27 "Θέματα προσωπικού"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο αποσπάσεις, καθώς και οι αποσπάσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης επιτρέπονται και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τις αποσπάσεις αυτές απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον φορέα από τον οποίο προέρχονται. Οι λεπτομέρειες καταβολής του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, ρυθμίζονται με την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής κοινή υπουργική απόφαση..
2.  
  Στο τέλος του στοιχείου η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/ 1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3072/ 2002 (ΦΕΚ 294 Α΄), προστίθενται οι λέξεις ή συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθμούς του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ και του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, από την οποία δύο έτη στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄..
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2731/1999 Διμερής Κρατική Αναπτυξιακή Συνεργασία (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Στις θέσεις αυτές διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, άτομα που διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτοί μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο Γενικό Διευθυντή της Υ.Δ.Α.Σ. καταβάλλονται οι εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές για Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου και στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους..
4.  
  Στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 3072/2002 πριν από τη λέξη αποδοχές τίθεται η λέξη εκάστοτε και διαγράφονται όλες οι λέξεις που ακολουθούν τις λέξεις Ν. 2190/1994. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3072/2002.
5.  
  Στο άρθρο 18 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 9. Στην Τεχνική Υπηρεσία συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις τακτικού προσωπικού: - Δύο θέσεις αρχιτεκτόνων - Μία θέση μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου. Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν και με υπαλλήλους που συνάπτουν σύμβαση αορίστου χρόνου..
6.  
  Στα μέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων και προσφορών της Διακήρυξης 5668/2003 του Υπουργείου Εξωτερικών, που συγκροτήθηκε με την Απόφαση ΣΤ5/Φ.085.1 ΕΣΟΑΒ/ΑΣ 16903/5.3.2003 της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.
7.  
  Στο άρθρο 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α΄) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 10. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να αποσπώνται στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης και στο Προξενείο του Χιούστον ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και ένας (1) υπάλληλος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποκλειστική απασχόληση την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής νοσηλείων. Για τις αποσπάσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α΄)..
8.  
  Επιτρέπεται η μετάταξη στον κλάδο εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών:
 1. Οι έχοντες προϋπηρεσία μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Β΄, ο δε πέραν της δεκαετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο Βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α΄
 2. Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) αλλά μικρότερη των είκοσι (20) ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α΄, ο δε πέραν της δεκατετραετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στον βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β΄
 3. Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) αλλά μικρότερη των είκοσι τριών (23) ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β΄, ο δε πέραν της εικοσαετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄
 4. Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην Τεχνική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
 5. Οι έχοντες προϋπηρεσία είκοσι τριών (23) ετών και άνω εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄.
 6. Οι μετατασσόμενοι τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους υπηρετούντες στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων.
 7. Η κατοχή του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύεται με την υποβολή κυρωμένου φωτοαντιγράφου του διπλώματος.
 8. Όταν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, εκτός από τον τίτλο, απαιτείται και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και επίσημη μετάφραση του τίτλου αυτού.
 9. Η αποφοίτηση από το τμήμα των Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης της Σχολής που πιστοποιεί την αποφοίτηση από το τμήμα.
 10. Ο κλάδος των αιτούντων υπαλλήλων, αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της υπηρεσίας τους στην οποία θα αναφέρεται και η ημερομηνία διορισμού τους στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 11. Η θητεία σε ειδική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διορισμού σε αυτή.
 12. Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών ύστερα από γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.
 13. Με την ίδια απόφαση γίνεται και μεταφορά της οργανικής θέσης που κατείχε ο μετατασσόμενος στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων.
 14. Τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά την εξέταση των αιτήσεων μπορεί να λαμβάνουν υπόψη τους κάθε στοιχείο των ατομικών φακέλων των αιτούντων.
 15. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών συμμετέχει στην περίπτωση αυτή εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων σε βαθμό τουλάχιστον αντίστοιχο εκείνου που θα ενταχθεί ο κρινόμενος και ο οποίος θα ορίζεται για τις συγκεκριμένες κρίσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 16. Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται βαθμολογικά σύμφωνα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως εξής:.
9.  
  Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που εντάχθηκαν στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α΄), δύνανται να παραμείνουν στις αρχές εξωτερικού που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον ανωτέρω κλάδο και μέχρι τέσσερα χρόνια από αυτήν και να λαμβάνουν τις αποδοχές εξωτερικού, μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία.
Άρθρο 28 "Θέματα Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τη χρήση του εν λόγω υλικού επιβάλλονται τέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών ορίζονται το ύψος των τελών, οι προϋποθέσεις και οι όροι παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω υλικού σε άλλους φορείς και σε ιδιώτες, καθώς και οι απαλλαγές από τα τέλη για λόγους δημοσίου συμφέροντος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες..
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται ο κανονισμός λειτουργίας του Αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου Εξωτερικών..
3.  
  Στο άρθρο 17 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζονται τέλη για τη χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και για τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου.
8.  
  Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου υπάγεται και το Μουσείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως επιμελητής του Μουσείου ορίζεται ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του άρθρου 130. Ειδικά προσόντα διορισμού για την εν λόγω θέση ορίζονται αποκλειστικά το πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης της αλλοδαπής ή Τμήματος Ιστορίας Τέχνης και η κατά το δυνατόν ευρύτερη εμπειρία σε εικαστικά αντικείμενα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου..
Άρθρο 29 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αντικαθίστανται από τις λέξεις Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
 2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αντικαθίστανται από τις λέξεις Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
 3. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις με κοινή απόφαση αντικαθίστανται από τις λέξεις με πρόταση
 4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αντικαθίστανται από τις λέξεις Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
 5. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο κανονιστικών πράξεων εξακολουθούν να ισχύουν τα εκδοθέντα σε εκτέλεση του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προεδρικά διατάγματα
2.  
  Στο άρθρο 5 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να εκδίδονται Κανονισμοί Ασφαλείας, Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας, Τήρησης Αρχείων και Ασφαλείας Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας..
3.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 143 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών οι ανωτέρω προθεσμίες δύνανται να επιμηκυνθούν μέχρι το τριπλάσιο αυτών..
Άρθρο 30 "Θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.)"
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2996/ 2002 (ΦΕΚ 62 Α΄), με τις οποίες ορίζεται το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.), εφαρμόζονται αναλόγως και στα υπόλοιπα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας, τα οποία εκτελούνται από τις πιστώσεις των οικείων ΚΑΕ του Υπουργείου Εξωτερικών.
2.  
  Στο άρθρο 3 του Ν. 2996/2002 Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΦΕΚ 62 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 που έχουν ως εξής: 4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η παροχή οικονομικής υποστήριξης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 2362/ 1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 277 Α΄) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Deνelοpment Αssistance Cοmmittee) του Ο.Ο.Σ.Α. Το συνολικό ύψος της οικονομικής υποστήριξης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (74.840.000) ευρώ για την περίοδο 2002-2006. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται σε ετήσια βάση.
5.  
  Από το συνολικό ποσό των 74.840.000 ευρώ, είκοσι τοις εκατό (20%) θα διατεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2601/1998 Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύει, και την απόφαση 169579/29.5.2002 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 670 Β΄). Οι αιτήσεις που αφορούν ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εξετάζονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας λαμβάνονται υπόψη και οι εν γένει στόχοι και οι προτεραιότητες του Ε.Σ.Ο.Α.Β., όπως αυτοί περιγράφονται στο Ν. 2996/2002.
6.  
  Από το συνολικό ποσό των 74.840.000 ευρώ, ένα τοις εκατό (1%) τίθεται στη διάθεση του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια για τη δημιουργία Ταμείου Μικρών Έργων. Αυτό το Ταμείο μπορεί, ειδικά, να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα, επείγουσας φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα, με κόστος που δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα 50.000 ευρώ..
Άρθρο 31 "Σύσταση και καθορισμός σύνθεσης Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας"
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας:
 1. Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μάλτα με έδρα την πόλη Βαλέτα
 2. Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμφερόντων της Ελλάδας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) με έδρα την πόλη Μοναστήρι.
2.  
  Στον πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2694/1999 Σύσταση διπλωματικών και προξενικών αρχών και σύνθεση του προσωπικού τους (ΦΕΚ 55 Α΄), μετά την 93η διπλωματική αρχή Πρεσβεία Τασκένδης προστίθεται περίπτωση 94 ως εξής: 94. Πρεσβεία Βαλέτας: - Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄ - Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ - Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής - Ιδιαίτερος Γραμματέας - Μεταφραστής - Δύο (2) κλητήρες - Οδηγός - Φύλακας - Θυρωρός - Οικιακός βοηθός - Μάγειρος..
3.  
  Στον πίνακα Β΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2694/1999, μετά την 13η προξενική αρχή Προξενείο Νις προστίθεται περίπτωση 14 ως εξής: 14. Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμφερόντων Μοναστηρίου: - Πρόξενος - Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ ή Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ - Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής - Ιδιαίτερος Γραμματέας - Μεταφραστής - Κλητήρας - Δύο (2) Φύλακες - Θυρωροί - Οικιακός βοηθός. Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμφερόντων Μοναστηρίου εκτείνεται νότια της οριζόντιας γραμμής, η οποία ενώνει του δήμους Debar, Κiceνο, Νegοtinο και Strumica..
Άρθρο 32 "Καθορισμός θέσεων προσωπικού σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας"
1.  
  Διευρύνεται η σύνθεση των Πρεσβειών Βίλνιους, Ρίγας και Ταλλίν (πίνακας Α΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/ 1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2694/ 1999), με την προσθήκη σε καθεμία από αυτές μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
2.  
  Διευρύνεται η σύνθεση του Γενικού Προξενείου Σαγκάης (πίνακας Β΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2694/1999), με την προσθήκη τριών (3) θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής.
Άρθρο 33 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις διατάξεις εκείνες για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική έναρξη ισχύος. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1998/2606 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2694 1999
Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1999/2731 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. 2002/2996 2002
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2002/159 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
Οργάνωση και διενέργεια δοκιμασίας, η οποία απαιτείται για προαγωγή υπαλλήλων κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών από βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ σε βαθμό Συμβούλου Οικονομικών και [...]" 2005/197 2005
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2005/60 2005
Σύσταση, κατάργηση, υπαγωγή σε αρχές εξωτερικής υπηρεσίας και καθορισμός περιφέρειας αρμοδιότητας και σύνθεσης Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.). 2006/102 2006
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2006/216 2006
Αναβάθμιση, υποβάθμιση και σύνθεση προσωπικού έμμισθων προξενικών αρχών. 2007/147 2007