ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3200

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1 "Μετονομασία Ε.Κ.Δ.Δ. - Εκπαιδευτικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α."
1.  
  Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.), που ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α΄/29.8.1983), μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄/11.4.1991) και με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2527/ 1997 (ΦΕΚ 206 Α΄/8.10.1997), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.).
Άρθρο 2 "Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α."
1.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 1388/ 1983, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 του Ν. 1943/1991 και 8 του Ν. 2527/1997, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 3 Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι 1 Η επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του πάσης φύσεως προσωπικού της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Δ.Ε.Κ.Ο., των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, και των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των δημοσίων λειτουργών Εφεξής, όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται ευρύτερος δημόσιος τομέας, ορίζονται οι φορείς που περιγράφονται στην παράγραφο αυτήν. 2 Η επιμόρφωση των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού. 3 Η δημιουργία στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. 4 Η παροχή πορισμάτων ερευνών και συμπερασμάτων μελετών στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και την εισαγωγή οργανωτικών αλλαγών σε αυτήν. 5 Η συμβολή στο διαρκή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσω της έρευνας των διαδικασιών και της δομής των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της εκπόνησης μελετών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων και της συμβουλευτικής υποστήριξης της εφαρμογής τους. 6 Η υποστήριξη, ύστερα από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, των διαδικασιών για την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των διαγωνισμών ποιότητας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών που διεξάγει το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 7 η θέσπιση του ατομικού δελτίου κατάρτισης των υπαλλήλων για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο. 4 Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να συμβάλλεται, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή και δική του πρωτοβουλία, με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες και ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή με πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους.
2.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 1388/1983, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 39 του Ν. 1943/1991 και 8 του Ν. 2527/1997, προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7, οι οποίες έχουν ως εξής:.
5.  
  Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καταρτίζει και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έκθεση για τα προβλήματα και τις εξελίξεις στα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ειδικές εκθέσεις, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων ανεξάρτητων δημόσιων αρχών.
6.  
  Κατ εξαίρεση, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής. Ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και της σχετικής αμοιβής προσδιορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
7.  
  Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπλήρωση της αποστολής του μπορεί να:.
 1. εκπονεί μελέτες και διεξάγει έρευνες,
 2. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
 3. συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους,
 4. πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης,.
 6. πιστοποιεί τους χώρους εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εν γένει τις εκπαιδευτικές δομές,
 7. αναθέτει το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων σε φορείς των οποίων το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει πιστοποιήσει τις εκπαιδευτικές δομές.
 8. Οι θεματικές ενότητες που ανατίθενται ανά ομάδα φορέων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Άρθρο 3 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2527/ 1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
 1. τον Πρόεδρο,
 2. τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,.
 3. τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,.
 4. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 5. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),.
 6. έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),.
 7. έναν επιστήμονα κλάδου Διοικητικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνιολογίας ή Δημοσίου Δικαίου ή Οικονομικής Επιστήμης ή Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών ή Πληροφορικής,
 8. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.) και.
 9. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.).
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2527/ 1997, καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983 αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αντιστοίχως.
3.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου που αναριθμείται σε παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983 οι λέξεις «και ζ΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ζ΄, η΄ και θ΄».
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου που αναριθμείται σε παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως εξής: Η διακοπή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 4 "Γενικός Γραμματέας"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:.
 1. προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,.
 2. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού,.
 3. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
 4. συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού,
 5. έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστάσεών του,.
 6. μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού,
 7. εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,.
 8. εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του,.
 9. υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών του,.
 10. εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στους προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
3.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
4.  
  Οι περιπτώσεις ι΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1388/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1735/1987, καταργούνται και η περίπτωση ιβ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθμείται σε ι΄.
Άρθρο 5 "Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης"
1.  
  Συνιστάται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου των φορέων της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
2.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως πρόεδρο, και μέλη τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τα μονομελή όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων ή φορέων των άλλων Υπουργείων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Υπουργών και συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Άρθρο 6 "Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 1943/1991, αντικαθίσταται ως ακολούθως:. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ύστερα από ερώτημα του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: α) για θέματα που αφορούν τη διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του έργου της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α., β) για τα επιμορφωτικά πεδία και την αξιολόγηση του έργου του ΙΝ.ΕΠ., γ) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δ) για τις γενικές κατευθύνσεις των μελετητικών και ερευνητικών δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2.  
  Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 1388/1983, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 1 του άρθρου 44 του Ν. 1943/ 1991 και 1 του άρθρου 10 του Ν. 2527/1997, αντικαθίστανται ως εξής:. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. και ως μέλη οι Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ., της Ε.Σ.Τ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., δύο μέλη Δ.Ε.Π., ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ένας βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν. 1388/ 1983, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 του άρθρου 44 του Ν. 1943/1991 και 1 του άρθρου 10 του Ν. 2527/1997, αντικαθίστανται ως εξής:.
4.  
  Ως εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρό του ένα από τα μέλη του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
Άρθρο 7 "Διδακτικό προσωπικό"
1.  
  Το διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν είναι μόνιμο και διακρίνεται σε κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό.
2.  
  Η ένταξη στο διδακτικό προσωπικό μπορεί να γίνει: Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ., καθώς και στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές των Σχολών.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως εξής:.
4.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση γ΄, η οποία έχει ως ακολούθως:.
 1. Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας.
 2. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδεται προκήρυξη από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας των Αθηνών.
 4. Με την προκήρυξη καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, η τριετής διδακτική ή ερευνητική επιστημονική εμπειρία και η άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας, τα καθήκοντα που θα ασκήσουν, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.
 5. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 6. Στην Επιτροπή μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως Πρόεδρος, οι διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τρεις τουλάχιστον καθηγητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) αντίστοιχης ειδικότητας με τους κρινόμενους ανά γνωστικό πεδίο και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 7. Η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, αξιολογεί τα ουσιαστικά τους προσόντα και καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 8. Οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
5.  
  Κατά την πρώτη συνεργασία του με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κάθε εκπαιδευτής εντάσσεται, με απόφαση του Διευθυντή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σε προσωρινό μητρώο. Τα μέλη που εντάσσονται στο προσωρινό μητρώο, μετά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων, που γίνεται το αργότερο μέσα σε δώδεκα μήνες από την ένταξή τους, κατατάσσονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή, στο Ενιαίο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στους εκπαιδευτές που δεν είναι ενταγμένοι στο Ενιαίο Μητρώο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την αντιμετώπιση έκτακτων ή ειδικών αναγκών.
Άρθρο 8 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που έχουν συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει, αυξάνονται κατά εννέα. Οι νέες αυτές θέσεις κατανέμονται ως εξής: - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού δύο θέσεις, - Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής μία θέση, - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής δύο θέσεις, - Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού μία θέση, - Κλάδος ΔΕ Κτιριακών Εγκαταστάσεων μία θέση, - Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων μία θέση, - Κλάδος ΔΕ Οδηγών μία θέση.
2.  
  Στις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 1388/1983, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 14 του Ν. 2527/1997, προστίθενται έξι θέσεις υπευθύνων σπουδών και έρευνας. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού αυτού είναι τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.
3.  
  Συνιστάται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 9 "Κατευθύνσεις"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Ε.Σ.Δ.Δ. δημιουργεί στελέχη για την κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση Στους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. χορηγείται βεβαίωση φοίτησης.
2.  
  Η περ. ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1388/ 1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1 το τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης για τη δημιουργία στελεχών των κεντρικών υπηρεσιών της Διοίκησης που έχουν αρμοδιότητα στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης και των Περιφερειών
3.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ που έχουν ως εξής: 1 το τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων για τη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 2 το τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα τουριστικής πολιτικής.
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Στα Τμήματα της Σχολής μπορούν να ενταχθούν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 16 του Ν. 1388/1983 και πετύχουν στο διαγωνισμό.
5.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Ν. 1388/1983, η λέξη «πρόταση» αντικαθίσταται από τη λέξη «γνώμη».
Άρθρο 10 "Εισαγωγικός διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ."
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη του πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 2527/1997, όπως αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1388/1983. Το είκοσι τοις εκατό του συνολικού αριθμού αυτών που εισάγονται στην Ε.Σ.Δ.Δ. καλύπτεται από δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον συγκεντρώνουν τη βάση της βαθμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους άλλους υποψηφίους.».
2.  
  Η παρ. 12 του άρθρου 16 του Ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 12 Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. έχουν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης.
3.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του Ν.2190/1994 ισχύει και για τους διαγωνισμούς που διενεργεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ. και Ε.Σ.Τ.Α.).
Άρθρο 11 "Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή του στην Ε.Σ.Δ.Δ. βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή και του πλησιέστερου βαθμού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους βαθμολογητές.
2.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1586/1986, προστίθενται τα εξής: «Στην ξένη γλώσσα ο υποψήφιος πρέπει να λάβει τόσο κατά τη γραπτή όσο και κατά την προφορική εξέταση τουλάχιστον το βαθμό 15 και ο μέσος όρος των δύο βαθμών πρέπει να είναι τουλάχιστον 25. Στα Τμήματα που εξετάζονται υποχρεωτικά δύο ξένες γλώσσες, η βαθμολογία του υποψηφίου πρέπει να είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30.».
Άρθρο 12 "Τρόπος πρόσληψης"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιφερειακής Διοίκησης διορίζονται σε κεντρικές υπηρεσίες της Διοίκησης, που έχουν αρμοδιότητα στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, και στις Περιφέρειες.
Άρθρο 13 "Απόφοιτοι Ε.Σ.Δ.Δ."
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2527/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Το είκοσι τοις εκατό των θέσεων προϊσταμένων Τμήματος και το δέκα τοις εκατό των θέσεων των προϊσταμένων Διεύθυνσης καλύπτεται από αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ., εφόσον υπηρετεί αντίστοιχος αριθμός αποφοίτων που συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται Στην περίπτωση αυτή οι απόφοιτοι κρίνονται αυτοτελώς.
2.  
  Απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ., οι οποίοι υπηρετούσαν στο Δημόσιο, σε Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων το νομικό καθεστώς δημοσίου δικαίου μετετράπη, μπορούν να μεταταγούν μετά από αίτησή τους, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση όμοιου ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3.  
  Στις διατάξεις αυτές υπάγονται και οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ., οι οποίοι υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων το νομικό καθεστώς δημοσίου δικαίου μετατρέπεται σε ιδιωτικού δικαίου ή καταργούνται οι αντίστοιχες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την αλλαγή του καθεστώτος δημοσίου δικαίου ή της κατάργησης των υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 14 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Συνιστάται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.).
2.  
  Η Ε.Σ.Τ.Α. δημιουργεί στελέχη για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων που ιδρύονται από αυτούς, καθώς επίσης για τις Περιφέρειες και τις κεντρικές υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας και της μεταναστευτικής πολιτικής. Στους αποφοίτους της Ε.Σ.Τ.Α. χορηγείται βεβαίωση φοίτησης.
3.  
  Η Ε.Σ.Τ.Α. διοικείται από Διευθυντή. Ο Διευθυντής της Ε.Σ.Τ.Α. έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Ν. 1388/1983 για τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.
Άρθρο 15
1.  
  Τμήματα της Ε.Σ.Τ.Α. Στην Ε.Σ.Τ.Α. λειτουργούν τα εξής τμήματα: α) Οργάνωσης και Διοίκησης για τη δημιουργία στελεχών για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, β) Οικονομικής Διαχείρισης για τη δημιουργία οικονομικών στελεχών για την τοπική αυτοδιοίκηση, γ) Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη δημιουργία στελεχών με αρμοδιότητα στους τομείς της μεταναστευτικής πολιτικής, δ) Πολιτικής Προστασίας για τη δημιουργία στελεχών με αρμοδιότητα στους τομείς της πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.
Άρθρο 16 "Εισαγωγικός διαγωνισμός"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζεται ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στη Σχολή, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 100, καθώς και ο αριθμός αυτών που εντάσσονται σε κάθε τμήμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Το δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού αυτών που εισάγονται στην Ε.Σ.Τ.Α. καλύπτεται από δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον συγκεντρώνουν τη βάση της βαθμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους άλλους υποψηφίους. Το δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού των θέσεων των εισαγομένων στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ε.Σ.Τ.Α. καλύπτεται από πτυχιούχους του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τ.Ε.Ι. και το δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού των θέσεων των εισαγομένων στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Ε.Σ.Τ.Α. καλύπτεται από πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών ΄Εργων Υποδομής Τ.Ε.Ι., εφόσον συγκεντρώσουν τη βάση της βαθμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους άλλους υποψηφίους.
2.  
  Τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Τ.Α. διενεργεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.
Άρθρο 17 "Απόφοιτοι Ε.Σ.Τ.Α."
1.  
  Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Τ.Α. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου με την ειδικότητά τους στο β΄ βαθμό στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στις Περιφέρειες, στους ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύονται από αυτούς. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με την απόφαση διορισμού τους.
2.  
  Το είκοσι τοις εκατό των θέσεων προϊσταμένων Τμήματος και το δέκα τοις εκατό των θέσεων των προϊσταμένων Διεύθυνσης καλύπτεται από αποφοίτους της Ε.Σ.Τ.Α., εφόσον υπηρετεί αντίστοιχος αριθμός αποφοίτων που συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Στην περίπτωση αυτή οι απόφοιτοι κρίνονται αυτοτελώς.
Άρθρο 18
1.  
  Για θέματα της Ε.Σ.Τ.Α. που δεν ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την Ε.Σ.Δ.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 19 "Αποστολή"
1.  
  Το άρθρο 24 του Ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) έχει ως αποστολή την ενημέρωση και ειδική επιμόρφωση των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των δημοσίων λειτουργών και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και την πραγματοποίηση διαγωνισμών ποιότητας μεταξύ αυτών Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζονται οι θεματικοί άξονες και η διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και η διαδικασία υλοποίησής τους. 2 Το Ινστιτούτο αποτελεί φορέα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης υπαλλήλων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης χωρίς να χορηγεί τίτλο σπουδών Η κατάρτιση και επιμόρφωση που παρέχεται από το ΙΝ.ΕΠ. είναι ανεξάρτητη από την προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση που παρέχουν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα). 3 Το ΙΝ.ΕΠ. στο πλαίσιο της αποστολής του μπορεί να πιστοποιεί εκπαιδευτικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης Στο πλαίσιο της αποστολής του αυτής, το ΙΝ.ΕΠ. μπορεί να συνεργάζεται με δημόσιους ή ιδιωτι-κούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν πιστοποιηθεί είτε από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είτε με βάση κλαδικά, εθνικά ή διεθνή συστήματα πιστοποίησης. 4 Το ΙΝ.ΕΠ. για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού ιστορικού των υπαλλήλων τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα ατομικά δελτία κατάρτισής τους Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται οι ενότητες των στοιχείων που θα τηρούνται στο αρχείο, καθώς και ο τρόπος συλλογής και επικαιροποίησής τους.
Άρθρο 20 "Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων"
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1388/1983, όπως προστέθηκε με την περίπτωση ι΄ του άρθρου 23 του Ν. 1586/1986, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εξασφαλίζει, μέσω δημόσιων διαγωνισμών, τη διατροφή σε όσους συμμετέχουν στα προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. και των Περιφερειακών Ινστιτούτων και τη διανυκτέρευση σε όσους μετακινούνται για το σκοπό αυτόν εκτός έδρας Οι δαπάνες για τη μετακίνηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα, στον οποίο ανήκουν αυτοί που παρακολουθούν τα προγράμματα Κατ εξαίρεση οι δαπάνες για την παρακολούθηση προγραμμάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΙΝ.ΕΠ.
2.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν. 1388/1983, όπως προστέθηκε με την περίπτωση ι΄ του άρθρου 23 του Ν. 1586/ 1986, αντικαθίσταται ως εξής: 7 Τα προγράμματα μπορεί να διεξάγονται α) στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο κέντρο και στην περιφέρεια, β) σε χώρους των φορέων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, γ) σε χώρους εκπαίδευσης φορέων που έχουν πιστοποιηθεί είτε από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είτε με βάση κλαδικά, εθνικά ή διεθνή συστήματα πιστοποίησης, δ) σε χώρους που εξασφαλίζονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό και ε) σε άλλους πρόσφορους χώρους της επιλογής του Το ΙΝ.ΕΠ. μπορεί να διαθέτει σε όσους συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαιδευτικό υλικό απαραίτητο για την παρακολούθησή τους Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων για την αντιμετώπιση έκτακτων ή ειδικού ενδιαφέροντος επιμορφωτικών αναγκών Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η καταβολή χρηματικών ποσών στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους λοιπούς φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
Άρθρο 21 "Προγράμματα και μονάδες εκπαίδευσης προσωπικού"
1.  
  Στο άρθρο 32 του Ν. 1943/1991, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α΄ /23.3.1992), προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, οι οποίες έχουν ως εξής: 5 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται σύστημα ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης. 6 Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα νοούνται οι διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, δράσεις επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, κατάρτισης και κάθε άλλη παρεμφερής δράση που οργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 1943/1991 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Οι μονάδες εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν στο ΙΝ.ΕΠ. τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσει το ΙΝ.ΕΠ. κατ εφαρμογή του συστήματος ανίχνευσης που ορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 22 "Εισαγωγική εκπαίδευση"
1.  
  Στο άρθρο 13 του Ν. 2527/1997 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3 Το ΙΝ.ΕΠ. έχει την επιτελική ευθύνη για το σχεδιασμό, συντονισμό και πραγματοποίηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης Για το σκοπό αυτόν το ΙΝ.ΕΠ. συνεργάζεται με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2527/1997 και την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄/9.9.1999), η φράση «και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας» αντικαθίσταται από τις λέξεις: «των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού και του προσωπικού των Ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από αυτούς».
3.  
  Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2527/1997, αντικαθίστανται ως εξής: Το ύψος των πιστώσεων εκτιμάται ύστερα από ερώτημα του φορέα προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Οι δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης καταβάλλονται πριν από την έναρξη των προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους ανωτέρω φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού τους με τακτικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία εκδίδονται με βάση τα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τις διατάξεις περί λογιστικού του οικείου φορέα, και επιπλέον α) αντίγραφο της πράξης διορισμού του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου και β) πίνακα προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά άτομο και στο σύνολο, που συντάσσεται από τον οικείο φορέα και συνυπογράφεται από το ΙΝ.ΕΠ.
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, η κλίμακα βαθμολογίας και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εξαγωγή του τελικού βαθμού επίδοσης του υπαλλήλου.
Άρθρο 23 "Επιμόρφωση"
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 1943/1991 η φράση «όλων των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση «των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
2.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 1943/1991 μετά τις λέξεις «σε προγράμματα επιμόρφωσης» προστίθενται οι λέξεις: «διάρκειας τριανταπέντε (35) τουλάχιστον ωρών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 24 "Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226 Α΄) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2.  
  Στο άρθρο 82 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν. 2683/1999, προστίθεται παράγραφος 9 που έχει ως εξής: 9 Κάθε φορά που Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές επιλέγονται ως μέλη ανεξάρτητων αρχών ή ως Γενικοί Επιθεωρητές σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου ή καταλαμβάνουν θέσεις Γενικών Διευθυντών σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ανώνυμες εταιρίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή εκλέγονται ως νομάρχες, έπαρχοι, δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, οι θέσεις τους πληρούνται εκ νέου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Οι ως άνω υπάλληλοι κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή αναλόγως του βαθμού που κατείχαν κατά το χρόνο της απόσπασης ή του διορισμού τους Επανερχόμενοι στην υπηρεσία τους καταλαμβάνουν την πρώτη κενή θέση του βαθμού και του κλάδου τους και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, ασκούν τα καθήκοντα που ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του οικείου Ν.π.δ.δ. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ως άνω θέμα διαφορετικά καταργείται.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μετά από γνώμη του οικείου φορέα συνιστώνται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότητες του κλάδου αυτού. Προσόντα διορισμού σε θέσεις του παραπάνω κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επιπλέον, απαιτείται εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π., η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη, καθώς και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως χρόνος εμπειρίας σε θέματα λειτουργίας Κ.Ε.Π. λογίζεται και ο χρόνος απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση στα Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. είναι δυνατός ο διορισμός υποψηφίων χωρίς εμπειρία. Η επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται το Κ.Ε.Π., με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, και υπόκειται σε έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002.
4.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 αντικαθίστανται ως εξής: 1 στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου φορέα, 2 στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Τμήματος αυτοτελούς ή μη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς και στα Τμήματα των Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα .
5.  
  Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετεί με απόσπαση και παρέχει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στο Εθνικό Τυπογραφείο, με βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις διατάξεις του Ν.δ. 216/1974, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχε συμπληρώσει ένα έτος με απόσπαση, μπορεί να μεταταγεί ή να μεταφερθεί, μετά από αίτησή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στα Ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων αντίστοιχων με αυτούς στους οποίους ήδη ανήκουν ή και σε συναφείς κατά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κλάδους ή ειδικότητες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, επιτρέπεται η μετάταξη ή η μεταφορά τους σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Σε περίπτωση κένωσης αντίστοιχης οργανικής θέσης οι ανωτέρω υπάλληλοι καταλαμβάνουν τη θέση αυτή με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσεως. Ειδικά οι υπηρετούντες σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορούν να μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την ίδια εργασιακή σχέση. Για τις αποδοχές των μετατασσομένων ή μεταφερομένων με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μόνο της υπηρεσίας υποδοχής. Όταν η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε Ν.π.δ.δ. απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του διοικούντος συλλογικού οργάνου.
6.  
  Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης με μετακίνηση κατ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 2085/1992.
7.  
  Ο υπάλληλος στερείται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.
8.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3051/2002 με τις οποίες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 21 του ν. 2190/1994, αντιστοίχως, ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (SΤΑGΕ) του Ο.Α.Ε.Δ.
9.  
  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΙΔ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς και οι αποφοιτήσαντες του ίδιου Τμήματος των ΙΕ΄και ΙΣΤ΄ Εκπαιδευτικών Σειρών μπορούν να διορίζονται και σε κεντρικές υπηρεσίες της Διοίκησης που έχουν αρμοδιότητα στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και στις Περιφέρειες. Ειδικά για τους αποφοίτους της ΙΔ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.
Άρθρο 25 "Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης"
1.  
  Η διάταξη της παρ. 21 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) εφαρμόζεται αναλόγως και για έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003. Το κατά την ανωτέρω διάταξη δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερόμενου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού της παρούσας διάταξης, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.
2.  
  Η ανάθεση καθηκόντων τριετούς θητείας με 2ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων σε υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης παρατείνεται αυτοδικαίως κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά από αίτησή τους, εφόσον έχουν εκδοθεί για αυτούς τουλάχιστον τρεις πράξεις ανάθεσης καθηκόντων. Για την παράταση της ανάθεσης καθηκόντων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Κατά την αληθή έννοια του νόμου, στις εξαιρέσεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 δεν περιλαμβάνεται το απασχοληθέν σε θέσεις επιμορφωτών προσωπικό των ΝΕΛΕ και της ΓΓΕΕ, του οποίου η πρόσληψη και απασχόληση διέπεται από ειδικό καθεστώς. Η τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων πρόσληψης και απασχόλησης του προσωπικού αυτού αρκεί για τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου.
4.  
  Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται πραγματικά περιστατικά, στοιχεία ή έννομες σχέσεις και που απαιτούνται για την ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών, αντικαθίστανται με καταφατική ή αρνητική δήλωση που αναζητείται και γίνεται μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Η διαδικασία της αναζήτησης και διαβίβασης της δήλωσης μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αντικαθίστανται με δήλωση.
Άρθρο 26 "Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης"
1.  
  Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτω­σης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως.«Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδι­κούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή αρ­μόδια όργανα του εδαφίου α΄ της ίδιας παραγράφου Ε.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλ­λων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει.
 1. Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρ­χικού οργάνου, ασκώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέ­σα.
 2. Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομε­λούς πειθαρχικού οργάνου των φορέων του εδαφίου α΄, η οποία δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο­νται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά πε­ριπτώσεις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.».
Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες του ή τα αρμόδια όργανα του εδαφίου α΄ Ε.Δ.Ε., και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων Μπορεί επίσης να παραπέμπει υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται από δεκαπέντε (15) κατ ανώτατο όριο μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμίδας και των ν.π.ι.δ. .
3.  
  Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί Γραμματεία το επίπεδο της οποίας ορίζεται σε Διεύθυνση Κατά την πρώτη εφαρμογή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τοποθετεί Προϊστάμενο της Γραμματείας υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ που έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για μια τουλάχιστον τριετία από τους αποσπασμένους στο Γραφείο του.
4.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11 ως εξής: 9 Το Γενικό Επιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ένας από τους Βοηθούς του ο οποίος ορίζεται από αυτόν. 10 Η υπηρεσία των αποσπασμένων ως Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος. 11 Συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από - το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως Πρόεδρο, - δύο Βοηθούς Γενικού Επιθεωρητή ως μέλη, - δύο Διευθυντές Υπουργείων Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου.
5.  
  Οι Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3146/2003, μετονομάζονται σε Ειδικούς Επιθεωρητές. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές διεξάγουν με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή των Βοηθών του τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες του άρθρου 1 του ν. 3074/2003. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Η ιδιότητα του Ειδικού Επιθεωρητή συνεπάγεται την αναστολή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 καταργείται.
6.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δικηγόρους που υπηρετούν με θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας.
Άρθρο 27 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-09 Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/281
2006-10-02 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τροποποίηση Τύπος
Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτω­σης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως.«Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδι­κούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή αρ­μόδια όργανα του εδαφίου α΄ της ίδιας παραγράφου Ε.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλ­λων διοικητικών μέτρων.
Μπορεί επίσης να παραπέμπει.
 • Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρ­χικού οργάνου, ασκώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέ­σα.
 • Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομε­λούς πειθαρχικού οργάνου των φορέων του εδαφίου α΄, η οποία δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα.
 • Κατά τα λοιπά εφαρμόζο­νται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά πε­ριπτώσεις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.».
 • Αντικατάσταση
  A/2006/207
  2009-08-07 Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Στους υπαλλήλους Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αφορά τη νομική στήριξη υπαλλήλων από μέλη του Ν.Σ.Κ., καταργείται. .
  Αντικατάσταση
  A/2009/143
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
  ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
  ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
  ΝΟΜΟΣ 1989/1868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1868 1989
  ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
  Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
  Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
  ΝΟΜΟΣ 2002/3074 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3074 2002
  ΝΟΜΟΣ 2003/3074 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3074 2003
  Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/400 1995
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
  Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
  Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
  Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
  Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
  Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις 2008/3659 2008
  Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 2009/3790 2009
  Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
  Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 2004/193 2004
  Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου - Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 2005/77 2005