Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής Συμφωνία Καφέ 2001 που εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2000, κατά την 82η Σύνοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Καφέ με την υπ αριθμόν 393 απόφαση, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΦΕ, 2001 ΠΡΟΟΙΜΙΟΟι Κυβερνήσεις που είναι Συμβαλλόμενες στην παρούσα Συμφωνία, Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική σημασία του καφέ στις οικονομίες πολλών χωρών που κατά μεγάλο μέρος εξαρτώνται από το εμπόρευμα αυτό για τα κέρδη τους από εξαγωγές και συνεπώς για την συνέχιση των αναπτυξιακών προγραμμάτων τους στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, Αναγνωρίζοντας την σημασία του κλάδου του καφέ στους πόρους ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, και έχοντας υπόψη ότι σε πολλές από τις χώρες αυτές η παραγωγή γίνεται σε οικογενειακές καλλιέργειες μικρής κλίμακας, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενθάρρυνσης της ανάπτυξης παραγωγικών πόρων και της προώθησης και συντήρησης της απασχόλησης και του εισοδήματος στην βιομηχανία του καφέ σε χώρες-Μέλη, επιφέροντας έτσι δίκαιες αποδοχές, υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και καλύτερες συνθήκες εργασίας, Σκεπτόμενες ότι η στενή διεθνής συνεργασία στο εμπόριο του καφέ θα ενθαρρύνει την οικονομική διαφοροποίηση και ανάπτυξη των καφέ παραγωγικών χωρών, θα συμβάλει στην βελτίωση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ χωρών που εξάγουν και χωρών που εισάγουν καφέ, και θα διασφαλίσει την αυξανόμενη κατανάλωση καφέ, Αναγνωρίζοντας την επιθυμία αποφυγής ανισορροπίας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης που μπορεί να οδηγήσει σε τονισμένες διακυμάνσεις τιμών επιζήμιες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές, Εξετάζοντας την σχέση μεταξύ της σταθερότητας στο εμπόριο του καφέ και της σταθερότητας των αγορών για αγαθά μεταποίησης, Σημειώνοντας τα πλεονεκτήματα που παρήχθησαν από την διεθνή συνεργασία που προέκυψε από την λειτουργία των Διεθνών Συμφωνιών Καφέ του 1962, 1968, 1976, 1983 και 1994, Συμφώνησαν ως εξής:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι- ΣΤΟΧΟΙ Άρθρο 1 ΣτόχοιΟι στόχοι της Συμφωνίας είναι: (1) να προωθήσει την διεθνή συνεργασία σε θέματα του καφέ, (2) να παράσχει ένα φόρουμ για διακυβερνητικές διαβουλεύσεις, και διαπραγματεύσεις όταν ενδείκνυται, πάνω σε θέματα του καφέ και σε τρόπους επίτευξης εύλογου ισοζυγίου μεταξύ της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης πάνω σε μία βάση που θα εξασφαλίσει επαρκείς προσφερόμενες ποσότητες καφέ σε δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές και τις αγορές του καφέ σε συμφέρουσες τιμές για τους παραγωγούς, και που θα συμβάλει σε μακροπρόθεσμη ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, (3) να παράσχει ένα φόρουμ για διαβουλεύσεις πάνω σε θέματα του καφέ με τον ιδιωτικό τομέα, (4) να διευκολύνει την διεύρυνση και διαφάνεια του διεθνούς εμπορίου του καφέ, (5) να λειτουργήσει ως ένα κέντρο για την προώθηση της συλλογής, διάδοσης και δημοσίευσης οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων και μελετών, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη, σε θέματα του καφέ, (6) να ενθαρρύνει τα Μέλη να αναπτύξουν αειφόρο οικονομία του καφέ, (7) να προωθήσει, ενθαρρύνει και αυξήσει την κατανάλωση καφέ, (8) να αναλύσει και παράσχει ενημέρωση πάνω στην εκπόνηση προγραμμάτων προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας του καφέ, για μεταγενέστερη υποβολή της προς δωρητές ή χρηματοδότες οργανισμούς, ως ενδείκνυται, (9) να προωθήσει την ποιότητα, και (10) να προωθήσει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα σχεδιασμένα να βοηθήσουν την μεταφορά τεχνολογίας σχετικής με τον καφέ προς τα Μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: (1) Ο όρος Καφές σημαίνει τους κόκκους και καρπούς του καφεόδενδρου, ανεξαρτήτως εάν είναι του φλοιού (parchment), πράσινος ή καβουρδισμένος και περιλαμβάνει αλεσμένο, ντεκαφεϊνέ, υγρό και διαλυτό καφέ. Το Συμβούλιο, αμέσως μόλις αυτό είναι δυνατόν μετά την θέση της παρούσας Συμφωνίας σε ισχύ, και πάλι τρία χρόνια μετά την εν λόγω ημερομηνία, θα επανεξετάζει τους συντελεστές μετατροπής για τους τύπους καφέ που δίνονται στα εδάφια (δ), (ε), (στ) και (ζ). Μετά την εν λόγω επανεξέταση το Συμβούλιο, με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, θα προσδιορίσει και δημοσιεύσει ενδεδειγμένους συντελεστές μετατροπής. Πριν την αρχική επανεξέταση, και εάν το Συμβούλιο αδυνατεί να καταλήξει σε απόφαση πάνω στο θέμα αυτό, οι συντελεστές μετατροπής θα είναι εκείνοι που χρησιμοποιούνται στην Διεθνή Συμφωνία Καφέ του 1994, που δίνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Συμφωνίας. Υπό την αίρεση των διατάξεων αυτών, οι κάτωθι όροι θα έχουν την εξής έννοία: (α) πράσινος καφές είναι ο καφές στην μορφή γυμνού κόκκου πριν το καβούρδισμα, (β) αποξηραμένος καρπός καφέ είναι ο αποξηραμένος καρπός του καφεόδενδρου - για να βρεθεί το ισοδύναμο του αποξηραμένου καρπού καφέ σε πράσινο καφέ, πολλαπλασιάζουμε το καθαρό βάρος του αποξηραμένου καρπού καφέ επί 0,50, (γ) καφές φλοιού (parchment cοffee) είναι ο κόκκος πράσινου καφέ που περιέχεται στον φλοιό - για να βρεθεί το ισοδύναμο του καφέ φλοιού σε πράσινο καφέ, πολλαπλασιάζουμε το καθαρό βάρος του καφέ φλοιού επί 0,80, (δ) καβουρδισμένος καφές είναι πράσινος καφές που έχει καβουρδιστεί σε οιονδήποτε βαθμό και περιλαμβάνει τον αλεσμένο καφέ, (ε) καφές ντεκαφεϊνέ είναι πράσινος, καβουρδισμένος ή διαλυτός καφές από τον οποίο έχει γίνει εκχύλιση της καφεΐνης, (στ) υγρός καφές είναι τα υδατοδιαλυτά στερεά που λαμβάνονται από τον καβουρδισμένο καφέ και περνούν σε υγρή μορφή, και (ζ) διαλυτός καφές είναι τα αποξηραμένα υδατοδιαλυτά στερεά που λαμβάνονται από τον καβουρδισμένο καφέ. (2) Σάκκος είναι 60 χιλιόγραμμα ή 132,276 λίβρες πράσινου καφέ - τόννος είναι μάζα 1.000 χιλιόγραμμων ή 2.204,6 λιβρών - και λίβρα είναι 453,597 γραμμάρια. (3) Έτος καφέ είναι το χρονικό διάστημα του ενός έτους, από 1 Οκτωβρίου ως 30 Σεπτεμβρίου. (4) Οργανισμός και Συμβούλιο είναι, αντίστοιχα, ο Διεθνής Οργανισμός του Καφέ και το Διεθνές Συμβούλιο του Καφέ. (5) Συμβαλλόμενος είναι Κυβέρνηση ή διακυβερνητικός οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο (3) του Άρθρου 4 που έχει καταθέσει έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσωρινής εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 44 και 45 ή έχει προσχωρήσει σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 46. (6) Μέλος είναι Συμβαλλόμενος - προσδιορισθείσα επικράτεια ή επικράτειες αναφορικός προς την οποία (ή οποίες) έχει δηλωθεί ξεχωριστή κατάσταση μέλους βάσει των διατάξεων του Άρθρου 5 - ή δύο ή περισσότεροι Συμβαλλόμενοι ή καθορισμένες επικράτειες, ή και τα δύο, που συμμετέχουν στον Οργανισμό ως ομάδα-Μέλος βάσει των διατάξεων του Άρθρου 6. (7) Μέλος Εξαγωγής ή χώρα εξαγωγής είναι Μέλος ή χώρα, αντίστοιχα, που είναι καθαρός εξαγωγέας καφέ - δηλ. Μέλος ή χώρα του οποίου οι εξαγωγές υπερβαίνουν τις εισαγωγές του. (8) Μέλος Εισαγωγής ή χώρα εισαγωγής είναι Μέλος ή χώρα, αντίστοιχα, που είναι καθαρός εισαγωγέας καφέ - δηλ. Μέλος ή χώρα του οποίου οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές του. (9) Κατανεμημένη απλή πλειοψηφία είναι ψηφοφορία που απαιτεί περισσότερες από τις μισές των ψήφων που δόθηκαν από Μέλη εξαγωγής που είναι παρόντα και ψηφίζουν και περισσότερες από μισές των ψήφων που δόθηκαν από Μέλη εισαγωγής που είναι παρόντα και ψηφίζουν, που μετρώνται ξεχωριστά. (10) Κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων είναι ψηφοφορία που απαιτεί περισσότερες από τα δύο τρίτα των ψήφων που δόθηκαν από Μέλη εξαγωγής που είναι παρόντα και ψηφίζουν και περισσότερες από τα δύο τρίτα των ψήφων που δόθηκαν από Μέλη εισαγωγής που είναι παρόντα και ψηφίζουν, που μετρώνται ξεχωριστά. (11) θέση σε ισχύ σημαίνει, εκτός ως προβλέπεται διαφορετικά, την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, είτε προσωρινώς είτε οριστικώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 3 Γενικές Δεσμεύσεις των Μελών (1) Τα Μέλη δεσμεύονται να λάβουν εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία και να συνεργαστούν πλήρως μεταξύ τους ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας - ειδικότερα, τα Μέλη δεσμεύονται να παράσχουν κάθε πληροφορία που απαιτείται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της παρούσας Συμφωνίας. (2) Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι τα Πιστοποιητικά Προέλευσης είναι σημαντικές πηγές πληροφορίας για το εμπόριο του καφέ. Τα Μέλη Εξαγωγής, συνεπώς, αναλαμβάνουν ευθύνη για διασφάλιση της σωστής έκδοσης και - χρήσης Πιστοποιητικών Προέλευσης σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το Συμβούλιο. (3) Τα Μέλη αναγνωρίζουν περαιτέρω ότι πληροφορίες σχετικά με επανεξαγωγές είναι επίσης σημαντικές για την σωστή ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας του καφέ. Τα Μέλη Εισαγωγής, συνεπώς, δεσμεύονται να παρέχουν τακτικές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με επανεξαγωγές, με την μορφή και τον τρόπο που καθορίζει το Συμβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV - ΜΕΛΗ Άρθρο 4 Μέλη του Οργανισμού (1) Κάθε Συμβαλλόμενος, μαζί με εκείνες τις επικράτειες στις οποίες επεκτείνεται η παρούσα Συμφωνία βάσει των διατάξεων της παραγράφου (1) του Άρθρου 48, θα συνιστά ένα Μέλος του Οργανισμού, εκτός ως άλλως προβλέπεται βάσει των διατάξεων των Άρθρων 5 και 6. (2) Μέλος δύναται να αλλάξει την κατηγορία μέλους στην οποία ανήκει υπό εκείνους τους όρους που θα συμφωνήσει το Συμβούλιο. (3) Κάθε αναφορά της παρούσας Συμφωνίας σε Κυβέρνηση θα ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα αναφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή διακυβερνητικό οργανισμό με συγκρίσιμες ευθύνες στην διαπραγμάτευση, σύναψη και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών, ειδικότερα συμφωνιών για εμπορεύματα. (4) Ο εν λόγω διακυβερνητικός οργανισμός δεν θα έχει ο ίδιος ψήφους αλλά στην περίπτωση ψηφοφορίας σε θέματα εντός της αρμοδιότητας του θα δικαιούται να δώσει συλλογικώς τις ψήφους των Κρατών-Μελών του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Κράτη-Μέλη του εν λόγω διακυβερνητικού οργανισμού δεν θα δικαιούνται να ασκήσουν τα μεμονωμένα δικαιώματα ψήφου αυτών. (5) Ο εν λόγω διακυβερνητικός οργανισμός δεν θα δικαιούται εκλογής στο Εκτελεστικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων της παραγράφου (1) του Άρθρου 17 αλλά δύναται να συμμετέχει στις συζητήσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Στην περίπτωση ψηφοφορίας σε θέματα αρμοδιότητάς του, και ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (1) του Άρθρου 20, οι ψήφοι που τα Κράτη-Μέλη του δικαιούνται να δώσουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορούν να δοθούν συλλογικά από οποιοδήποτε από τα εν λόγω Κράτη-Μέλη. Άρθρο 5 Κατάσταση ξεχωριστού μέλους για προσδιορισθείσες επικράτειες Συμβαλλόμενος που είναι καθαρός εισαγωγέας καφέ δύναται, οποτεδήποτε, με ενδεδειγμένη ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Άρθρου 48, να δηλώσει ότι συμμετέχει στον Οργανισμό ξεχωριστά αναφορικώς προς οιαδήποτε από τις επικράτειες για των οποίων τις διεθνείς σχέσεις είναι υπεύθυνος, οι οποίες είναι καθαροί εξαγωγείς καφέ και τις οποίες προσδιορίζει. Σε τέτοια περίπτωση, η μητροπολιτική επικράτεια και οι μη προσδιορισθείσες επικράτειες αυτής θα αποτελούν ένα μέλος, και οι προσδιορισθείσες επικράτειες αυτής, είτε ξεχωριστά είτε συλλογικά ως θα δηλώνεται στην ειδοποίηση, θα είναι ξεχωριστό μέλος. Άρθρο 6 Ομαδικά μέλη (1) Δύο ή περισσότεροι Συμβαλλόμενοι που είναι καθαροί εξαγωγείς καφέ δύνανται, με ενδεδειγμένη ειδοποίηση προς το Συμβούλιο και προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά τον χρόνο κατάθεσης των αντίστοιχων επίσημων πράξεων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσωρινής εφαρμογής ή προσχώρησής τους, να δηλώσουν ότι συμμετέχουν στον Οργανισμό ως ομάδα-Μέλος. Επικράτεια προς την οποία επεκτείνεται η παρούσα Συμφωνία βάσει των διατάξεων της παραγράφου (1) του Άρθρου 48 δύναται να αποτελέσει μέρος μίας τέτοιας ομάδας-Μέλους εάν η Κυβέρνηση του Κράτους που είναι υπεύθυνο για τις διεθνείς της σχέσεις έχει δώσει σχετική ενδεδειγμένη ειδοποίηση βάσει των διατάξεων της παραγράφου (2) του Άρθρου 48. Οι εν λόγω Συμβαλλόμενοι και προσδιορισθείσες επικράτειες πρέπει να εκπληρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) θα δηλώσουν την προθυμία τους να αποδεχθούν ευθύνη για ομαδικές υποχρεώσεις σε ατομική καθώς και ομαδική ιδιότητα, και (β) θα παράσχουν στην συνέχεια ικανοποιητική απόδειξη προς το Συμβούλιο ότι: (i) η ομάδα έχει την οργάνωση που είναι απαραίτητη για υλοποίηση κοινής πολιτικής για τον καφέ και ότι έχουν τον τρόπο για συμμόρφωση, μαζί με τα λοιπά μέρη της ομάδας, με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό, και (ii) έχουν κοινή ή συντονισμένη εμπορική και οικονομική πολιτική σε σχέση με τον καφέ και συντονισμένη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, καθώς και τα όργανα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών, έτσι ώστε το Συμβούλιο να πεισθεί ότι η ομάδα-Μέλος είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις συνεπαγόμενες ομαδικές υποχρεώσεις. (2) Ομάδα-Μέλος αναγνωρισμένη βάσει της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ του 1994 θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται ως ομάδα εκτός εάν ειδοποιήσει το Συμβούλιο ότι δεν επιθυμεί πλέον να αναγνωρίζεται ως ομάδα. (3) Η Ομάδα-Μέλος θα αποτελεί ένα και μόνο Μέλος του Οργανισμού, εκτός του ότι κάθε μέλος της ομάδας θα αντιμετωπίζεται ως ένα και μόνο Μέλος σε σχέση με θέματα που προκύπτουν από τις κάτωθι διατάξεις: (α) Άρθρα 11 και 12, κα (β) Άρθρο 51. (4) Οι Συμβαλλόμενοι και προσδιορισθείσες επικράτειες που προσχωρούν στον Οργανισμό ως Ομάδα-Μέλος θα καθορίσουν την Κυβέρνηση ή οργανισμό που θα τους εκπροσωπεί στο Συμβούλιο σε θέματα που προκύπτουν βάσει της παρούσας Συμφωνίας εκτός εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο (3) του παρόντος Άρθρου. (5) Τα δικαιώματα ψήφου της Ομάδας-Μέλους θα έχουν ως εξής: (α) η Ομάδα-Μέλος θα έχει τον ίδιο αριθμό βασικών ψήφων με χώρα-Μέλος που προσχωρεί στον Οργανισμό με ατομική ιδιότητα. Αυτές οι βασικές ψήφοι θα αποδίδονται σε, και θα δίνονται από την Κυβέρνηση ή οργανισμό που εκπροσωπεί την ομάδα, και (β) στην περίπτωση ψηφοφορίας επί θεμάτων που προκύπτουν βάσει της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου, τα μέλη της Ομάδας-Μέλους δύναται να δώσουν ξεχωριστά τις ψήφους που τους έχουν αποδοθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου (3) του Άρθρου 13 ως εάν το καθένα ήταν ατομικό Μέλος του Οργανισμού, με την εξαίρεση των βασικών τους ψήφων που θα αποδίδονται μόνο στην Κυβέρνηση ή οργανισμό που εκπροσωπεί την ομάδα. (6) Οιοσδήποτε Συμβαλλόμενος ή προσδιορισθείσα επικράτεια που είναι μέλος Ομάδας-Μέλους δύναται, με ειδοποίηση προς το Συμβούλιο, να αποχωρήσει από την εν λόγω ομάδα και να γίνει ξεχωριστό Μέλος. Η εν λόγω αποχώρηση θα τεθεί σε ισχύ κατά την υπό του Συμβουλίου λήψη της ειδοποίησης. Εάν μέλος Ομάδας-Μέλους αποχωρήσει από την εν λόγω ομάδα ή πάψει να συμμετέχει στον Οργανισμό, τα λοιπά μέλη της ομάδας μπορούν να κάνουν αίτηση προς το Συμβούλιο για διατήρηση της ομάδας - η ομάδα θα εξακολουθήσει να υφίσταται εκτός εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει την αίτηση. Εάν η Ομάδα-Μέλος διαλυθεί, κάθε πρώην μέλος της ομάδας θα γίνει ξεχωριστό Μέλος. Μέλος που έπαψε να είναι μέλος ομάδας δεν δύναται, καθ όσον παραμένει σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, ξανά να αποτελέσει μέλος ομάδας. (7) Συμβαλλόμενος που επιθυμεί να αποτελέσει μέλος Ομάδας- Μέλους μετά την θέση της παρούσας Συμφωνίας σε ισχύ μπορεί να το κάνει με ειδοποίηση προς το Συμβούλιο εφόσον: (α) άλλα Μέλη της ομάδας δηλώσουν την προθυμία τους να αποδεχθούν το εν λόγω Μέλος ως μέλος της Ομάδας-Μέλους, και (β) ειδοποιήσει τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι συμμετέχει στην ομάδα. (8) Δύο ή περισσότερα Μέλη εξαγωγής δύνανται, οποτεδήποτε μετά την θέση της παρούσας Συμφωνίας σε ισχύ, να κάνουν αίτηση προς το Συμβούλιο για τον σχηματισμό Ομάδας-Μέλους. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει την αίτηση εάν διαπιστώσει ότι τα Μέλη έκαναν δήλωση και, παρείχαν ικανοποιητική απόδειξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου (1) του παρόντος Άρθρου. Μόλις δοθεί η έγκριση αυτή, η Ομάδα-Μέλος θα υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων (3), (4), (5) και (6) του παρόντος Άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Άρθρο 7 Έδρα και δομή του Διεθνούς Οργανισμού του Καφέ (1) Ο Διεθνής Οργανισμός του Καφέ που ιδρύθηκε βάσει της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ του 1962 θα εξακολουθήσει να υφίσταται για διοίκηση των διατάξεων και εποπτεία της λειτουργίας της παρούσας Συμφωνίας. (2) Η έδρα του Οργανισμού θα είναι στο Λονδίνο εκτός εάν το Συμβούλιο με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων αποφασίσει διαφορετικά. (3) Ο Οργανισμός θα λειτουργεί μέσω του Διεθνούς Συμβουλίου του Καφέ και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, θα βοηθούνται, ως ενδείκνυται, από την Παγκόσμια Διάσκεψη του Καφέ, την Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικού Τομέα, την Επιτροπή Προαγωγής, και ειδικευμένες επιτροπές. Άρθρο 8 Προνόμια και απαλλαγές (1) Ο Οργανισμός θα έχει νομική προσωπικότητα. Θα έχει ειδικότερα την ικανότητα να συμβάλλεται, αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να εκκινεί νομικές διαδικασίες. (2) Η κατάσταση, προνόμια και απαλλαγές του Οργανισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του, των στελεχών και εμπειρογνωμόνων του, και των εκπροσώπων των Μελών ενόσω στην επικράτεια της φιλοξενούσας χώρας για τον σκοπό της άσκησης των λειτουργιών τους, θα εξακολουθήσουν να διέπονται από την Συμφωνία Κεντρικών Γραφείων που συνήφθη μεταξύ της φιλοξενούσας Κυβέρνησης και του Οργανισμού την 28η Μαΐου 1969. (3) Η Συμφωνία Κεντρικών Γραφείων που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του παρόντος Άρθρου θα είναι ανεξάρτητη της παρούσας Συμφωνίας. Θα τερματιστεί όμως: (α) με συμφωνία μεταξύ της φιλοξενούσας Κυβέρνησης και του Οργανισμού, (β) σε περίπτωση που τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού μετακινηθούν από την επικράτεια της φιλοξενούσας Κυβέρνησης, ή (γ) στην περίπτωση που ο Οργανισμός πάψει να υφίσταται. (4) Ο Οργανισμός δύναται να συνάψει με ένα ή περισσότερα άλλα Μέλη συμφωνίες που θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο σχετικά με εκείνα τα προνόμια και απαλλαγές που ενδεχομένως απαιτούνται για την σωστή λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. (5) Οι Κυβερνήσεις των χωρών-Μελών εκτός της φιλοξενούσας Κυβέρνησης θα παρέχουν στον Οργανισμό τις ίδιες ευκολίες σε ό,τι αφορά νομισματικούς ή συναλλαγματικούς περιορισμούς, τήρηση τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά χρημάτων, όπως παρέχονται στις ειδικευμένες υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ - ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Άρθρο 9 Σύνθεση του Διεθνούς Συμβουλίου του Καφέ (1) Το ανώτατο όργανο του Οργανισμού θα είναι το Διεθνές Συμβούλιο του Καφέ, που θα αποτελείται από όλα τα Μέλη του Οργανισμού. (2) Κάθε Μέλος θα διορίζει έναν εκπρόσωπο στο Συμβούλιο και, εάν το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αναπληρωτές. Μέλος μπορεί επίσης να ορίσει έναν ή περισσότερους συμβούλους του εκπροσώπου ή αναπληρωτών του. Άρθρο 10 Εξουσίες και λειτουργίες του Συμβουλίου (1) Όλες οι εξουσίες που συγκεκριμένα απονέμονται με την παρούσα Συμφωνία θα περιβάλλουν το Συμβούλιο, το οποίο θα έχει τις εξουσίες και θα εκτελεί τις λειτουργίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. (2) Το Συμβούλιο θα αναθέσει στον Πρόεδρο του το έργο της διασφάλισης, με την συνδρομή της Γραμματείας, της εγκυρότητας της γραπτής επικοινωνίας που λαμβάνει χώρα σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Άρθρου 9, της παραγράφου (3) του Άρθρου 12 και της παραγράφου (2) του Άρθρου 14. Ο Πρόεδρος θα αναφέρεται στο Συμβούλιο. (3) Το Συμβούλιο δύναται να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας ως θα κρίνει απαραίτητο. (4) Το Συμβούλιο, με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, θα θεσπίσει εκείνους τους κανόνες και κανονισμούς, περιλαμβανομένων των δικών του κανόνων διαδικασίας και των οικονομικών κανονισμών και κανονισμών προσωπικού του Οργανισμού, ως απαιτούνται για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και συμβαδίζουν με την παρούσα. Το Συμβούλιο δύναται, στους κανόνες διαδικασίες, να προβλέψει τα μέσα με τα οποία θα δύναται, χωρίς να συνεδριάζει, να αποφασίζει για συγκεκριμένα ζητήματα. (5) Το Συμβούλιο θα τηρεί επίσης εκείνα τα αρχεία που απαιτούνται για εκπλήρωση των λειτουργιών του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία καθώς και εκείνα τα άλλα αρχεία που θεωρεί επιθυμητά. Άρθρο 11 Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου (1) Το Συμβούλιο θα εκλέγει, για κάθε έτος καφέ, έναν Πρόεδρο και έναν πρώτο, έναν δεύτερο και έναν τρίτο Αντιπρόεδρο, οι οποίοι δεν θα πληρώνονται από τον Οργανισμό. (2) Κατά γενικό κανόνα, ο Πρόεδρος και ο πρώτος Αντιπρόεδρος αμφότεροι θα εκλέγονται είτε μεταξύ των εκπροσώπων των Μελών εξαγωγής είτε μεταξύ των εκπροσώπων των Μελών εισαγωγής, και ο δεύτερος και ο τρίτος Αντιπρόεδρος θα εκλέγονται μεταξύ εκπροσώπων της άλλης κατηγορίας Μέλους. Αυτά τα αξιώματα θα εναλλάσσονται κάθε έτος καφέ μεταξύ των δύο κατηγοριών Μέλους. (3) Ούτε ο Πρόεδρος ούτε κανείς Αντιπρόεδρος που ενεργεί ως Πρόεδρος δεν θα έχει το δικαίωμα ψήφου. Ο αναπληρωτής του/της, σε τέτοια περίπτωση, θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του Μέλους. Άρθρο 12 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου (1) Κατά γενικό κανόνα, το Συμβούλιο θα έχει τακτικές συνεδριάσεις δύο φορές τον χρόνο. Δύναται να έχει ειδικές συνεδριάσεις εάν το αποφασίσει. Ειδικές (έκτακτες) συνεδριάσεις θα λαμβάνουν επίσης χώρα κατόπιν αιτήματος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οιωνδήποτε πέντε Μελών, ή Μέλους ή Μελών που έχουν τουλάχιστον 200 ψήφους. Ανακοίνωση για συνεδριάσεις θα δίνονται τουλάχιστον πριν από 30 ημέρες εκτός των περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης στις οποίες η εν λόγω ανακοίνωση θα δίνεται τουλάχιστον πριν από 10 ημέρες. (2) Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στην έδρα του Οργανισμού, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Εάν Μέλος προσκαλέσει το Συμβούλιο να συνεδριάσει στην επικράτειά του, και το Συμβούλιο συμφωνήσει, τα πρόσθετα έξοδα του Οργανισμού που θα είναι πάνω από εκείνα που πραγματοποιούνται όταν η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα θα βαραίνουν το εν λόγω Μέλος. (3) Το Συμβούλιο μπορεί να προσκαλέσει χώρα που δεν είναι μέλος ή οργανισμό που αναφέρεται στο Άρθρο 16 να παραστεί σε οιαδήποτε από τις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αυτή γίνει αποδεκτή, η σχετική χώρα ή οργανισμός θα στείλουν σχετική γραπτή ειδοποίηση προς τον Πρόεδρο. Εάν το επιθυμεί, μπορεί στην εν λόγω ειδοποίηση να ζητά την άδεια να κάνει δηλώσεις προς το Συμβούλιο. (4) Η απαρτία που απαιτείται για την λήψη αποφάσεων από συνεδρίαση του Συμβουλίου θα είναι η παρουσία περισσότερων από το μισό του αριθμού των Μελών εξαγωγής και εισαγωγής που εκπροσωπούν αντίστοιχα τουλάχιστον δύο τρίτα των ψήφων για κάθε κατηγορία. Εάν κατά την έναρξη συνεδρίασης του Συμβουλίου ή ολομέλειας δεν υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος θα αναβάλει την έναρξη της συνεδρίασης ή ολομέλειας για τουλάχιστον δύο ώρες. Εάν και πάλι τότε δεν υπάρξει απαρτία, ο Πρόεδρος δύναται ξανά να αναβάλει την έναρξη της συνεδρίασης ή ολομέλειας για τουλάχιστον δύο ακόμη ώρες. Εάν κατά την εκπνοή της νέας αυτής παράτασης εξακολουθεί να μην υφίσταται απαρτία, η απαρτία που απαιτείται για την λήψη αποφάσεων θα είναι η παρουσία περισσότερων από το μισό του αριθμού των Μελών εξαγωγής και εισαγωγής που εκπροσωπούν αντίστοιχα τουλάχιστον μισές των ψήφων κάθε κατηγορίας. Εκπροσώπηση σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Άρθρου 14 θα θεωρείται ως παρουσία. Άρθρο 13 Ψήφοι(1) Τα Μέλη εξαγωγής θα έχουν μαζί 1.000 ψήφους και τα Μέλη εισαγωγής θα έχουν μαζί 1.000 ψήφους, κατανεμημένες εντός κάθε κατηγορίας Μέλους - δηλ. μεταξύ Μελών εξαγωγής και εισαγωγής αντίστοιχα - όπως προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος Άρθρου. (2) Κάθε Μέλος θα έχει πέντε βασικές ψήφους. (3) Οι υπόλοιπες ψήφοι των Μελών εξαγωγής θα μοιράζονται μεταξύ των εν λόγω Μελών κατ αναλογία του μέσου όγκου των αντίστοιχών τους εξαγωγών καφέ προς όλους τους προορισμούς κατά τα προηγούμενα τέσσερα ημερολογιακά έτη. (4) Οι υπόλοιπες ψήφοι των Μελών εισαγωγής θα μοιράζονται μεταξύ των εν λόγω Μελών κατ αναλογία του μέσου όγκου των αντίστοιχών τους εισαγωγών καφέ κατά τα προηγούμενα τέσσερα ημερολογιακά έτη. (5) Η κατανομή των ψήφων θα προσδιορίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου κατά την αρχή κάθε έτους καφέ και θα παραμένει σε ισχύ κατά την διάρκεια του εν λόγω έτους, εκτός ως προβλέπεται στην παράγραφο (6) του παρόντος Άρθρου. (6) Το Συμβούλιο θα προβλέπει ανακατανομή ψήφων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου οποτεδήποτε υπάρχει αλλαγή στα μέλη του Οργανισμού ή εάν τα δικαιώματα ψήφου ενός Μέλους αναστέλλονται ή επαναποκτώνται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 25 ή 42. (7) Κανένα Μέλος δεν θα έχει περισσότερες από 400 ψήφους. (8) Δεν θα υπάρχει κλασματικός (μη ακέραιος) αριθμός ψήφων. Άρθρο 14 Διαδικασία ψηφοφορίας στο Συμβούλιο (1) Κάθε Μέλος θα δικαιούται να δώσει τον αριθμό ψήφων που κατέχει και δεν θα δικαιούται να μοιράσει τις ψήφους του. Πάντως, Μέλος δύναται να δώσει με διαφορετικό τρόπο ψήφους που έχει βάσει των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου. (2) Μέλος εξαγωγής δύναται να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο Μέλος εξαγωγής, και Μέλος εισαγωγής δύναται να εξουσιοδοτήσει οιοδήποτε άλλο Μέλος εισαγωγής, να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του και να ασκήσει το δικό του δικαίωμα ψήφου σε οιαδήποτε συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Ο περιορισμός που προβλέπεται στην παράγραφο (7) του Άρθρου 13 δεν θα ισχύει στην περίπτωση αυτή. Άρθρο 15 Αποφάσεις του Συμβουλίου (1) Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα λαμβάνονται, και όλες οι εισηγήσεις θα γίνονται, με κατανεμημένη απλή πλειοψηφία εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. (2) Η ακόλουθη διαδικασία θα ισχύει αναφορικός προς οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου για την οποία, βάσει των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, απαιτείται κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων: (α) εάν δεν επιτευχθεί κατανεμημένη πλειοψηφία δυο τρίτων λόγω της αρνητικής ψήφου τριών ή λιγότερων Μελών εξαγωγής ή τριών ή λιγότερων Μελών εισαγωγής, η πρόταση, εάν έτσι αποφασίσει το Συμβούλιο με πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα και με κατανεμημένη απλή πλειοψηφία, θα τεθεί ξανά σε ψηφοφορία εντός 48 ωρών, (β) εάν ξανά δεν επιτευχθεί κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων λόγω της αρνητικής ψήφου δύο ή λιγότερων Μελών εξαγωγής ή δύο ή λιγότερων Μελών εισαγωγής, η πρόταση, εάν έτσι αποφασίσει το Συμβούλιο με πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα και με κατανεμημένη απλή πλειοψηφία, θα τεθεί ξανά σε ψηφοφορία εντός 24 ωρών, (γ) εάν δεν επιτευχθεί κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων λόγω της αρνητικής ψήφου ενός Μέλους εξαγωγής ή ενός Μέλους εισαγωγής, η πρόταση θα θεωρείται πως έχει υιοθετηθεί, και (δ) εάν το Συμβούλιο δεν θέσει πρόταση σε περαιτέρω ψηφοφορία, η πρόταση θα θεωρείται απορριφθείσα. (3) Τα Μέλη δεσμεύονται να αποδέχονται ως δεσμευτικές όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου βάσει των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 16 Συνεργασία με άλλους οργανισμούς (1) Το Συμβούλιο δύναται να κάνει ρυθμίσεις για διαβουλεύσεις και συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις ειδικευμένες υπηρεσίες του και με άλλους ενδεδειγμένους διακυβερνητικούς οργανισμούς, θα εκμεταλλεύεται πλήρως τις ευκολίες του Κοινού Ταμείου για Εμπορεύματα (Cοmmοn Fund fοr Cοmmοdities) και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικές ρυθμίσεις που το Συμβούλιο κρίνει ενδεδειγμένες για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Όμως, αναφορικώς προς την υλοποίηση έργου βάσει των εν λόγω ρυθμίσεων, ο Οργανισμός δεν θα φέρει οικονομικές υποχρεώσεις για εγγυήσεις που δίνονται από μεμονωμένα Μέλη ή άλλους φορείς. Ουδέν Μέλος δεν θα είναι υπεύθυνο εκ της ιδιότητας μέλους του Οργανισμού για ευθύνη που προκύπτει από δανεισμό άλλου Μέλους ή φορέα σε σχέση με τα εν λόγω έργα. (2) Όπου είναι δυνατόν, ο Οργανισμός δύναται επίσης να συγκεντρώνει από Μέλη, μη μέλη, και από δωρητές και άλλες υπηρεσίες, πληροφορίες σχετικά με έργα ανάπτυξης και προγράμματα που εστιάζουν στον τομέα του καφέ. Όπου ενδείκνυται, και με την συμφωνία των εμπλεκομένων, ο Οργανισμός δύναται να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές στους εν λόγω άλλους οργανισμούς καθώς και σε Μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ - ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 17 Σύνθεση και συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου (1) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οκτώ Μέλη εξαγωγής και οκτώ Μέλη εισαγωγής εκλεγόμενα για κάθε έτος καφέ συμφωνά με τις διατάξεις του Άρθρου 18. Μέλη που εκπροσωπούνται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι επανεκλέξιμα. (2) Κάθε Μέλος που εκπροσωπείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο θα διορίζει έναν εκπρόσωπο και, εάν το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αναπληρωτές. Κάθε Μέλος που εκπροσωπείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να ορίσει έναν ή περισσότερους συμβούλους του εκπροσώπου ή αναπληρωτών του. (3) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα έχει έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο, οι οποίοι θα εκλέγονται από το Συμβούλιο για κάθε έτος καφέ και είναι επανεκλέξιμοι. Οι αξιωματούχοι αυτοί δεν θα πληρώνονται από τον Οργανισμό. Ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος που ενεργεί ως Πρόεδρος δεν θα έχει το δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο αναπληρωτής του/της σε τέτοια περίπτωση θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του Μέλους. Κατά γενικό κανόνα, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για κάθε έτος καφέ θα εκλέγονται μεταξύ των εκπροσώπων της ίδιας κατηγορίας μελών. (4) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο κανονικά θα συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού, αλλά δύναται να συνεδριάσει αλλού εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποδεχθεί πρόσκληση Μέλους να φιλοξενήσει την συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, θα ισχύουν επίσης οι διατάξεις της παραγράφου (2) του Άρθρου 12 σχετικά με τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. (5) Η απαρτία που απαιτείται για την λήψη αποφάσεων από συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα είναι η παρουσία περισσότερων από το μισό του αριθμού των Μελών εξαγωγής και εισαγωγής που εκλέγονται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν αντίστοιχα τουλάχιστον δύο τρίτα των ψήφων για κάθε κατηγορία. Εάν κατά την έναρξη συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα αναβάλει την έναρξη της συνεδρίασης για τουλάχιστον δύο ώρες. Εάν και πάλι τότε δεν υπάρξει απαρτία, ο Πρόεδρος δύναται ξανά να αναβάλει την έναρξη της συνεδρίασης για τουλάχιστον δύο ακόμη ώρες. Εάν κατά την εκπνοή της νέας αυτής παράτασης εξακολουθεί να μην υφίσταται απαρτία, η απαρτία που απαιτείται για την λήψη αποφάσεων θα είναι η παρουσία περισσότερων από το μισό του αριθμού των Μελών εξαγωγής και εισαγωγής που εκλέγονται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν αντίστοιχα τουλάχιστον μισές των ψήφων κάθε κατηγορίας. Άρθρο 18 Εκλογή του Εκτελεστικού Συμβουλίου (1) Τα Μέλη εξαγωγής και τα Μέλη εισαγωγής του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα εκλέγονται στο Συμβούλιο από τα Μέλη εξαγωγής και τα Μέλη εισαγωγής του Οργανισμού αντίστοιχα. Η εκλογή εντός κάθε κατηγορίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων του παρόντος Άρθρου. (2) Κάθε Μέλος θα δίδει για έναν υποψήφιο όλες τις ψήφους τις οποίες δικαιούται βάσει των διατάξουν του Άρθρου 13. Μέλος δύναται να δώσει για άλλον υποψήφιο τυχόν ψήφους που έχει βάσει των διατάξεων της παραγράφου (2) του Άρθρου 14. (3) Οι οκτώ υποψήφιοι που θα λάβουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα εκλέγονται. Όμως, ουδείς υποψήφιος δεν θα εκλέγεται στην πρώτη ψηφοφορία εάν δεν λάβει τουλάχιστον 75 ψήφους. (4) Εάν, βάσει των διατάξεων της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου, στην πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται λιγότεροι από οκτώ υποψήφιοι, θα γίνονται περαιτέρω ψηφοφορίες στις οποίες θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο τα Μέλη που δεν ψήφισαν για κάποιον από τους εκλεγέντες υποψηφίους. Σε κάθε περαιτέρω ψηφοφορία ο ελάχιστος αριθμός ψήφων που απαιτούνται για εκλογή θα μειώνεται διαδοχικά κατά πέντε έως ότου εκλεγούν οκτώ υποψήφιοι. (5) Μέλος που δεν ψήφισε για κανένα από τα εκλεγέντα Μέλη θα εκχωρεί τις ψήφους του σε ένα εξ αυτών, υπό την αίρεση των διατάξεων των παραγράφων (6) και (7) του παρόντος Άρθρου. (6) Μέλος θα θεωρείται πως έλαβε τον αριθμό ψήφων που εδόθησαν υπέρ αυτού όταν εξελέγη και, επιπλέον, τον αριθμό ψήφων που του εκχωρήθηκαν, εφ όσον ο συνολικός αριθμός ψήφων δεν θα υπερβαίνει τις 499 για οιοδήποτε εκλεγέν Μέλος. (7) Εάν οι ψήφοι που θεωρούνται πως ελήφθησαν από εκλεγέν Μέλος υπερβαίνουν τις 499, τα Μέλη που ψήφισαν υπέρ του εν λόγω εκλεγέντος Μέλους ή που εκχώρησαν τις ψήφους τους στο εν λόγω εκλεγέν Μέλος θα κανονίσουν μεταξύ τους ώστε ένα ή περισσότερα εξ αυτών να αποσύρουν τις ψήφους τους από το εν λόγω Μέλος και να τις εκχωρήσουν ή επανεκχωρήσουν σε άλλο εκλεγέν Μέλος έτσι ώστε οι ψήφοι που έλαβε το εν λόγω εκλεγέν Μέλος δεν θα υπερβαίνουν το όριο των 499. Άρθρο 19 Αρμοδιότητα του Εκτελεστικού Συμβουλίου (1) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο έναντι του Συμβουλίου και θα εργάζεται κάτω από την γενική καθοδήγηση του Συμβουλίου. (2) Το Συμβούλιο δύναται, με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, να αναθέσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο την άσκηση οιασδήποτε ή όλων των εξουσιών του εκτός των κάτωθι. (α) έγκριση του Διοικητικού Προϋπολογισμού και υπολογισμός εισφορών βάσει των διατάξεων του Άρθρου 24, (β) αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου Μέλους βάσει των διατάξεων του Άρθρου 42, (γ) αποφάσεις σχετικά με διαφωνίες βάσει των διατάξεων του Άρθρου 42, (δ) θέσπιση προϋποθέσεων προσχώρησης βάσει των διατάξεων του Άρθρου 46, (ε) απόφαση αποκλεισμού Μέλους βάσει των διατάξεων του Άρθρου 50, (στ) απόφαση που αφορά στην διαπραγμάτευση νέας Συμφωνίας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 32, ή την παράταση ή καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 52, (ζ) εισήγηση τροποποίησης προς τα Μέλη βάσει των διατάξεων του Άρθρου 53. (3) Το Συμβούλιο δύναται, με κατανεμημένη απλή πλειοψηφία, οποτεδήποτε να ανακαλέσει εξουσίες που έχει αναθέσει στο Εκτελεστικό Συμβούλίο. (4) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εξετάζει το σχέδιο του Διοικητικού Προϋπολογισμού που παρουσιάζει ο Εκτελεστικός Διευθυντής και θα το υποβάλλει στο Συμβούλιο με τις εισηγήσεις του προς έγκριση, θα συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, θα αποφασίζει επί διοικητικών και οικονομικών θεμάτων που αφορούν στην λειτουργία του Οργανισμού εκτός εκείνων των θεμάτων που διατηρούνται για το Συμβούλιο βάσει των όρων της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου, και θα εξετάζει έργα και προγράμματα πάνω σε θέματα του καφέ, τα οποία θα υποβάλει στο Συμβούλιο προς έγκριση. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αναφέρεται στο Συμβούλιο. Αποφάσεις, του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα τίθενται σε ισχύ εάν δεν ληφθεί αντίρρηση από Μέλος του Συμβουλίου εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αναφορά του Εκτελεστικού Συμβουλίου προς το Συμβούλιο, ή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κυκλοφορία της σύνοψης των αποφάσεων που έλαβε το Εκτελεστικό Συμβούλιο εάν το Συμβούλιο δεν συνεδριάζει κατά τον ίδιο μήνα με το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Παρά ταύτα όλα τα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα εφέσεως προς το Συμβούλιο κατά οιασδήποτε απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου. (5) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ως θα κρίνει απαραίτητο. Άρθρο 20 Διαδικασία ψηφοφορίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου (1) Κάθε Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα δικαιούται να δώσει τον αριθμό ψήφων που έλαβε βάσει των διατάξεων των παραγράφων (6) και (7) του Άρθρου 18. Ψηφοφορία δια πληρεξουσίου δεν θα επιτρέπεται. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούται να μοιράσει (διαιρέσει) τις ψήφους του. (2) Απόφαση ληφθείσα από το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα απαιτεί την ίδια πλειοψηφία που η εν λόγω απόφαση θα απαιτούσε εάν λαμβανόταν από το Συμβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ - Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Άρθρο 21 Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Καφέ (1) Το Συμβούλιο θα κάνει ρυθμίσεις για την διεξαγωγή, σε ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα, Παγκόσμιας Διάσκεψης για τον Καφέ (εφεξής η Διάσκεψη), που θα αποτελείται από Μέλη εξαγωγής και εισαγωγής, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, και άλλους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες, περιλαμβανομένων συμμετεχόντων από χώρες μη-μέλη. Το Συμβούλιο, σε συντονισμό με τον Πρόεδρο της Διάσκεψης, θα διασφαλίσει ότι η Διάσκεψη συμβάλει στην προώθηση των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. (2) Η Διάσκεψη θα έχει έναν Πρόεδρο ο οποίος δεν θα πληρώνεται από τον Οργανισμό. Ο Πρόεδρος θα διορίζεται, από το Συμβούλιο για ενδεδειγμένη περίοδο, και θα καλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου ως παρατηρητής. (3) Το Συμβούλιο θα αποφασίσει για την μορφή, τίτλο, αντικείμενο και χρονική διεξαγωγή της Διάσκεψης, σε συνεννόηση με την Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδιωτικού Τομέα. Η Διάσκεψη θα γίνεται κανονικά στην έδρα του Οργανισμού, κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να αποδεχθεί πρόσκληση Μέλους για διεξαγωγή συνεδρίασης στην επικράτειά του, η Διάσκεψη μπορεί επίσης να γίνει στην εν λόγω επικράτεια, στην οποία περίπτωση τα πρόσθετα έξοδα του Οργανισμού πάνω από εκείνα που πραγματοποιούνται όταν η σύνοδος γίνεται στην έδρα του Οργανισμού θα βαθαίνουν την χώρα που φιλοξενεί την σύνοδο. (4) Εκτός εάν το Συμβούλιο με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων αποφασίσει διαφορετικά, η Διάσκεψη θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. (5) Ο Πρόεδρος της Διάσκεψης θα αναφέρει στο Συμβούλιο τα συμπεράσματα κάθε συνόδου. Άρθρο 22 Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδιωτικού Τομέα (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδιωτικού Τομέα (εφεξής καλούμενη ΣΕΙΤ) θα είναι συμβουλευτικό όργανο που δύναται να κάνει εισηγήσεις σχετικά με διαβουλεύσεις του Συμβουλίου και δύναται να καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει θέματα σχετιζόμενα με την παρούσα Συμφωνία. (2) Η ΣΕΙΤ θα αποτελείται από οκτώ εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα σε χώρες εξαγωγής και οκτώ εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα σε χώρες εισαγωγής. (3) Μέλη της ΣΕΙΤ θα είναι εκπρόσωποι ενώσεων ή φορέων που καθορίζει το Συμβούλιο κάθε δύο έτη καφέ, και είναι επανεκλέξιμα. Το Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να καθορίσει: (α) δύο ενώσεις ή φορείς καφέ του ιδιωτικού τομέα από χώρες εξαγωγής ή περιφέρειες που εκπροσωπούν την καθεμία από τις τέσσερις ομάδες του καφέ, κατά προτίμηση που εκπροσωπούν τόσο τους καλλιεργητές όσο και τους εξαγωγείς, μαζί με έναν ή δύο αναπληρωτές για κάθε εκπρόσωπο, και (β) οκτώ ενώσεις ή φορείς καφέ του ιδιωτικού τομέα από χώρες εισαγωγής. Μέλη ή μη-μέλη, κατά προτίμηση που εκπροσωπούν τόσο τους εισαγωγείς όσο και τις επιχειρήσεις καβουρδίσματος, μαζί με έναν ή δύο αναπληρωτές για κάθε εκπρόσωπο. (4) Κάθε μέλος της ΣΕΙΤ δύναται να ορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους. (5) Η ΣΕΙΤ θα έχει έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο εκλεγόμενους μεταξύ των μελών της, για περίοδο ενός έτους. Οι αξιωματούχοι αυτοί είναι επανεκλέξιμοι. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν θα πληρώνονται από τον Οργανισμό. Ο Πρόεδρος θα προσκαλείται να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου ως παρατηρητής. (6) Η ΣΕΙΤ κανονικά θα συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού, κατά την διάρκεια των τακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποδεχθεί πρόσκληση Μέλους για διεξαγωγή συνεδρίασης στην επικράτεια του, η ΣΕΙΤ θα συνεδριάζει επίσης στην εν λόγω επικράτεια, στην οποία περίπτωση τα πρόσθετα έξοδα του Οργανισμού πάνω από εκείνα που πραγματοποιούνται όταν η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του Οργανισμού θα βαραίνουν την χώρα ή τον οργανισμό ιδιωτικού τομέα που φιλοξενεί την συνεδρίαση. (7) Η ΣΕΙΤ δύναται να διεξάγει έκτακτες συνεδριάσεις υπό την αίρεση εγκρίσεως του Συμβουλίου. (8) Η ΣΕΙΤ θα υποβάλει τακτικές αναφορές προς το Συμβούλιο. (9) Η ΣΕΙΤ θα θεσπίσει τους δικούς του κανόνες διαδικασίας, που θα συμβαδίζουν με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 23 Οικονομικά θέματα (1) Τα έξοδα αποστολών στο Συμβούλιο, εκπροσώπων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε από τις επιτροπές του Συμβουλίου ή του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα καλύπτονται από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους. (2) Τα λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την διοίκηση της παρούσας Συμφωνίας θα καλύπτονται από ετήσιες εισφορές Μελών που υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, μαζί με έσοδα από πωλήσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών προς Μέλη και πωλήσεις πληροφοριών και μελετών που δημιουργούνται βάσει των διατάξεων των Άρθρων 29 και 31. (3) Η οικονομική χρήση του Οργανισμού θα είναι ίδια με την περίοδο που καλύπτεται από το έτος καφέ. Άρθρο 24 Προσδιορισμός του Διοικητικού Προϋπολογισμού και υπολογισμός εισφορών (1) Κατά το δεύτερο ήμισυ κάθε οικονομικής χρήσης, το Συμβούλιο θα εγκρίνει τον Διοικητικό Προϋπολογισμό για την επόμενη οικονομική χρήση και θα υπολογίζει την εισφορά κάθε Μέλους στον εν λόγω Προϋπολογισμό. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα καταστρώνει σχέδιο Διοικητικού Προϋπολογισμού υπό την εποπτεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου συμφωνά με τις διατάξεις της παραγράφου (4) του Άρθρου 19. (2) Η εισφορά κάθε Μέλους στον Διοικητικό Προϋπολογισμό για κάθε οικονομική χρήση θα είναι κατά την αναλογία που ο αριθμός των ψήφων του κατά τον χρόνο που εγκρίνεται ο Διοικητικός Προϋπολογισμός της εν λόγω οικονομικής χρήσης αντιπροσωπεύει επί του συνόλου των ψήφων όλων των Μελών. Όμως, εάν υπάρξει αλλαγή στην κατανομή ψήφων μεταξύ Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (5) του Άρθρου 13 στην αρχή της οικονομικής χρήσης για την οποία γίνεται υπολογισμός των εισφορών, οι εν λόγω εισφορές θα αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα για την εν λόγω χρήση. Κατά τον προσδιορισμό των εισφορών, θα υπολογίζονται οι ψήφοι κάθε Μέλους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου Μέλους ή τυχόν ανακατανομή ψήφων που προκύπτουν εξ αυτής. (3) Η αρχική εισφορά Μέλους που προσχωρεί στον Οργανισμό μετά την θέση της παρούσας Συμφωνίας σε ισχύ θα υπολογίζεται από το Συμβούλιο βάσει του αριθμού ψήφων που θα έχει το εν λόγω Μέλος και της περιόδου που απομένει στην τρέχουσα οικονομική χρήση, αλλά ο υπολογισμός που έγινε για άλλα Μέλη για την τρέχουσα οικονομική χρήση δεν θα μεταβάλλεται. Άρθρο 25 Πληρωμή εισφορών (1) Οι εισφορές στον Διοικητικό Προϋπολογισμό για κάθε οικονομική χρήση θα είναι πληρωτέες σε ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα και θα πρέπει να καταβληθούν την πρώτη ημέρα της εν λόγω οικονομικής χρήσης. (2) Εάν Μέλος δεν καταβάλει την πλήρη εισφορά του στον Διοικητικό Προϋπολογισμό εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που η εισφορά αυτή έπρεπε να καταβληθεί, τα δικαιώματα ψήφου, το δικαίωμά του για εκλεξιμότητα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και το δικαίωμά του να δίνει τις ψήφους του στο Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αναστέλλονται έως ότου ολοσχερώς εξοφληθεί η εισφορά του. Όμως, εκτός εάν αποφασίσει κάτι τέτοιο το Συμβούλιο με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, το εν λόγω Μέλος δεν θα στερείται κανενός από τα άλλα δικαιώματα του ούτε θα απαλλάσσεται από οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. (3) Μέλος του οποίου τα δικαιώματα ψήφου έχουν ανασταλεί είτε βάσει των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου είτε βάσει των διατάξεων του Άρθρου 42 θα παραμένει παρά ταύτα υπόχρεο για την πληρωμή της εισφοράς του. Άρθρο 26 Ευθύνες(1) Ο Οργανισμός, λειτουργώντας όπως ορίζεται στην παράγραφο (3) του Άρθρου 7, δεν θα έχει εξουσία να αναλαμβάνει υποχρέωση εκτός του αντικειμένου της παρούσας Συμφωνίας, και δεν θα θεωρείται πως έχει εξουσιοδοτηθεί από τα Μέλη προς τούτο - ειδικότερα, δεν θα έχει την ικανότητα να δανείζεται χρήματα. Ασκώντας την ικανότητα του να συμβάλλεται, ο Οργανισμός θα ενσωματώνει στις συμβάσεις του τους όρους της παρούσας Συμφωνίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τους καθιστά γνωστούς στους λοιπούς συμβαλλόμενους που συμβάλλονται με τον Οργανισμό, αλλά μη ενσωμάτωση των εν λόγω όρων δεν θα καθιστά άκυρη την εν λόγω σύμβαση ούτε θα την καθιστά ultra νires. (2) Η ευθύνη Μέλους περιορίζεται στον βαθμό των υποχρεώσεών του σχετικά με εισφορές που συγκεκριμένα προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Τρίτοι που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό θα θεωρείται πως είναι εις γνώσιν των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας των σχετικών με τις ευθύνες Μελών. Άρθρο 27 Έλεγχος και δημοσίευση λογαριασμών Αμέσως μόλις είναι δυνατόν και όχι αργότερα από έξι μήνες μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης, θα συντάσσεται μία κατάσταση του ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και δαπανών του Οργανισμού κατά την εν λόγω οικονομική χρήση, η οποία κατάσταση θα έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή. Η κατάσταση αυτή θα παρουσιάζεται στο Συμβούλιο προς έγκριση στην ενωρίτερη επόμενη συνεδρίασή του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Άρθρο 28 Ο Εκτελεστικός Διευθυντής και τα στελέχη (1) Το Συμβούλιο θα διορίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή. Οι όροι διορισμού του Εκτελεστικού Διευθυντή θα καθορίζονται από το Συμβούλιο και θα είναι συγκρίσιμοι με εκείνους που ισχύουν για αντίστοιχους αξιωματούχους παρόμοιων διακυβερνητικών οργανισμών. (2) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα είναι το ανώτατο διοικητικό στέλεχος του Οργανισμού και θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση καθηκόντων που εκχωρούνται σε αυτόν σχετικά με την διοίκηση της παρούσας Συμφωνίας. (3) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα διορίζει τα στελέχη σύμφωνα με κανονισμούς που θεσπίζει το Συμβούλιο. (4) Ούτε ο Εκτελεστικός Διευθυντής ούτε στέλεχος δεν θα έχει οικονομικό συμφέρον στην βιομηχανία του καφέ, στην εμπορία του καφέ ή στην μεταφορά του καφέ. (5) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και τα στελέχη δεν θα επιδιώκουν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από Μέλος ή από άλλη αρχή έξω από τον Οργανισμό, θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που ενδεχομένως θα απηχούσε στην θέση τους ως διεθνείς αξιωματούχοι υπεύθυνοι μόνο προς τον Οργανισμό. Κάθε Μέλος δεσμεύεται να σέβεται τον αποκλειστικώς διεθνή χαρακτήρα των ευθυνών του Εκτελεστικού Διευθυντή και των στελεχών και να μην επιδιώκει να τους επηρεάσει στην εκπλήρωση των ευθυνών τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Άρθρο 29 Πληροφορίες(1) Ο Οργανισμός θα ενεργεί ως κέντρο για την συλλογή, ανταλλαγή και δημοσίευση: (α) στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την παγκόσμια παραγωγή, τιμές, εξαγωγές, εισαγωγές και επανεξαγωγές, διανομή και κατανάλωση του καφέ, και (β) στον βαθμό που θεωρείται ενδεδειγμένο, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με την καλλιέργεια, επεξεργασία και χρησιμοποίηση του καφέ. (2) Το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί από τα Μέλη να παρέχουν εκείνες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για τις λειτουργίες του, περιλαμβανομένων τακτικών στατιστικών αναφορών σχετικά με την παραγωγή καφέ, τάσεις στην παραγωγή, εξαγωγές, εισαγωγές και επανεξαγωγές, διανομή, κατανάλωση, αποθέματα, τιμές και φορολογία, αλλά δεν θα δημοσιεύονται πληροφορίες που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν για αναγνώριση των εργασιών εταιρειών ή προσώπων που παράγουν, επεξεργάζονται ή προωθούν στην αγορά τον καφέ. Τα Μέλη, στον βαθμό που είναι δυνατόν, θα παρέχουν ζητούμενες πληροφορίες κατά τρόπο τόσο λεπτομερή, έγκαιρο και ακριβή όσο είναι πρακτικώς δυνατόν. (3) Το Συμβούλιο θα θεσπίσει ένα σύστημα τιμών-δεικτών και θα προβλέψει για την δημοσίευση μίας ημερήσιας γενικής τιμής- δείκτη που θα αντιπροσωπεύει τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. (4) Εάν Μέλος δεν παράσχει ή βρίσκει δυσκολία στην παροχή, εντός εύλογου χρόνου, στατιστικών και λοιπών πληροφοριών που απαιτεί το Συμβούλιο για την ορθή λειτουργία του Οργανισμού, το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από το συγκεκριμένο Μέλος να εξηγήσει τους λόγους της μη συμμόρφωσής του. Εάν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται τεχνική βοήθεια στο θέμα, το Συμβούλιο δύναται να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα. Άρθρο 30 Πιστοποιητικά Προέλευσης (1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το διεθνές εμπόριο του καφέ και να εξακριβώνονται οι ποσότητες καφέ που εξήχθησαν από κάθε Μέλος εξαγωγής, ο Οργανισμός θα θεσπίσει ένα σύστημα Πιστοποιητικών Προέλευσης, που θα διέπεται από κανόνες εγκεκριμένους από το Συμβούλιο. (2) Κάθε εξαγωγή καφέ από Μέλος εξαγωγής θα καλύπτεται από έγκυρο Πιστοποιητικό Προέλευσης. Πιστοποιητικά Προέλευσης θα εκδίδονται, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το Συμβούλιο, από κατάλληλο φορέα επιλεγέντα από το Μέλος και εγκεκριμένο από τον Οργανισμό. (3) Κάθε Μέλος εξαγωγής θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό την κυβέρνηση ή μη κυβερνητική υπηρεσία που θα εκτελεί τις λειτουργίες που ορίζονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Άρθρου. Ο Οργανισμός συγκεκριμένα θα εγκρίνει μη κυβερνητική υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. (4) Μέλος εξαγωγής, όλως εξαιρετικώς και με την ενδεδειγμένη αιτιολόγηση, δύναται να υποβάλει, προς έγκριση υπό του Συμβουλίου, αίτημα ώστε να του επιτραπεί να διαβιβάζει στον Οργανισμό με εναλλακτική μέθοδο τα στοιχεία που δίνονται στα Πιστοποιητικά Προέλευσης σχετικά με τις δικές του εξαγωγές καφέ. Άρθρο 31 Μελέτες και έρευνες (1) Ο Οργανισμός θα προωθεί την σύνταξη μελετών και ερευνών σχετικά με τα οικονομικά της παραγωγής και διανομής του καφέ, την επίδραση κυβερνητικών μέτρων στις χώρες παραγωγής και κατανάλωσης επί της παραγωγής και κατανάλωσης του καφέ, και τις ευκαιρίες για διεύρυνση της κατανάλωσης του καφέ για παραδοσιακές και πιθανές νέες χρήσεις. (2) Προκειμένου να εκτελεστούν οι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Άρθρου, το Συμβούλιο θα υιοθετεί, στην δεύτερη τακτική συνεδρίασή του κάθε έτος καφέ, ένα σχέδιο ετησίου προγράμματος μελετών και ερευνών, με υπολογιζόμενες απαιτήσεις σε πόρους, που θα συντάσσει ο Εκτελεστικός Διευθυντής. (3) Το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την υπό του Οργανισμού ανάληψη μελετών και ερευνών που θα διεξάγονται από κοινού ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ιδρύματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα παρουσιάζει στο Συμβούλιο λεπτομερή λογαριασμό των απαιτήσεων σε πόρους από τον Οργανισμό και από τον εταίρο ή εταίρους που εμπλέκονται στο έργο. (4) Οι μελέτες και έρευνες που θα προωθεί ο Οργανισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου θα χρηματοδοτούνται από πόρους που περιλαμβάνονται στον Διοικητικό Προϋπολογισμό, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Άρθρου 24, και θα διεξάγονται από στελέχη του Οργανισμού και συμβούλους ως απαιτείται.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 Προετοιμασία για μία νέα Συμφωνία (1) Το Συμβούλιο δύναται να εξετάσει την δυνατότητα διαπραγμάτευσης μίας νέας Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ. (2) Προκειμένου να εκτελέσει την διάταξη αυτή, το Συμβούλιο θα εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον Οργανισμό προς την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας όπως ορίζονται στο Άρθρο 1. Άρθρο 33 Άρση εμποδίων για την κατανάλωση (1) Τα Μέλη αναγνωρίζουν την εξαιρετική σημασία της επίτευξης της μεγαλύτερης δυνατής αύξησης στην κατανάλωση του καφέ όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ειδικότερα μέσω της προοδευτικής άρσης τυχόν εμποδίων που ενδέχεται να δυσχεραίνουν την εν λόγω αύξηση. (2) Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν σήμερα σε ισχύ μέτρα που μπορούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό να δυσχεραίνουν την αύξηση της κατανάλωσης του καφέ, ειδικότερα: (α) ρυθμίσεις εισαγωγής που ισχύουν για τον καφέ, περιλαμβανομένων προτιμησιακών και λοιπών δασμολογίων, ποσοστώσεων, λειτουργίας κρατικών μονοπωλίων και επίσημων υπηρεσιών προμήθειας, και λοιποί διοικητικοί κανόνες και εμπορικές πρακτικές, (β) ρυθμίσεις εξαγωγής σε ό,τι αφορά άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις και λοιποί διοικητικοί κανόνες και εμπορικές πρακτικές, και (γ) εσωτερικοί εμπορικοί όροι και εγχώριες και περιφερειακές νομικές και διοικητικές διατάξεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την κατανάλωση. (3) Αναφορικώς προς τους στόχους που ορίζονται ανωτέρω και προς τις διατάξεις της παραγράφου (4) του παρόντος Άρθρου, τα Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιδιώξουν δασμολογικές μειώσεις για τον καφέ ή να αναλάβουν άλλη δράση για την άρση των εμποδίων της αυξημένης κατανάλωσης. (4) Λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο συμφέρον τους, τα Μέλη δεσμεύονται να αναζητούν τρόπους και μέσα με τα οποία τα εμπόδια στο αυξημένο εμπόριο και κατανάλωση που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Άρθρου μπορούν προοδευτικώς να μειωθούν και τελικώς, όπου είναι δυνατόν, να απαλειφθούν, ή με τα οποία μπορούν σημαντικώς να υποβαθμίσουν τις επιδράσεις των εν λόγω εμποδίων. (5) Λαμβάνοντας υπόψη δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου (4) του παρόντος Άρθρου, τα Μέλη θα ενημερώνουν το Συμβούλιο ετησίως σχετικά με όλα τα μέτρα που έλαβαν προς τον σκοπό της υλοποίησης των διατάξεων του παρόντος Άρθρου. (6) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα συντάσσει περιοδικώς μία ανασκόπηση (έρευνα) των εμποδίων κατανάλωσης που θα εξετάζεται από το Συμβούλιο. (7) Το Συμβούλιο δύναται, προκειμένου να προωθήσει τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, να κάνει συστάσεις προς Μέλη τα οποία θα αναφέρουν το συντομότερο δυνατόν προς το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν προς τον σκοπό της υλοποίησης των εν λόγω συστάσεων. Άρθρο 34 Προώθηση(1) Τα Μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη προώθησης, ενθάρρυνσης και αύξησης της κατανάλωσης του καφέ, και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ενθάρρυνσης των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σχετικά. (2) Η Επιτροπή Προώθησης, που θα αποτελείται από όλα τα Μέλη του Οργανισμού, θα προωθεί την κατανάλωση καφέ με ενδεδειγμένες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης, έρευνας και μελετών σχετικά με την κατανάλωση καφέ. (3) Οι εν λόγω δραστηριότητες προώθησης θα χρηματοδοτούνται από πόρους που θα διατίθενται από Μέλη, μη μέλη, άλλους οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Προώθησης. (4) Ειδικά προγράμματα προώθησης μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθούν από εθελούσιες εισφορές Μελών, μη μελών, άλλων οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα. (5) Το Συμβούλιο θα ορίσει ξεχωριστούς λογαριασμούς για τους σκοπούς των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος Άρθρου. (6) Η Επιτροπή Προώθησης θα θεσπίσει τους δικούς της κανόνες διαδικασίας, καθώς και σχετικούς κανονισμούς για την συμμετοχή μη μελών, άλλων οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα συμβαδίζουν με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, θα αναφέρεται τακτικά στο Συμβούλιο. Άρθρο 35 Μέτρα σχετικά με επεξεργασμένο καφέ Τα Μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναπτυσσόμενων χωρών να διευρύνουν την βάση των οικονομιών τους μέσω, μεταξύ άλλων, βιομηχανοποίησης και της εξαγωγής προϊόντων μεταποίησης, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας καφέ και της εξαγωγής επεξεργασμένου καφέ, όπως αναφέρεται στα εδάφια (δ), (ε), (στ) και (ζ) του Άρθρου 2. Από την άποψη αυτή, τα Μέλη θα αποφύγουν την λήψη κυβερνητικών μέτρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναστάτωση στον τομέα καφέ άλλων Μελών. Τα Μέλη ενθαρρύνονται να έχουν διαβουλεύσεις σχετικά με την εισαγωγή παρόμοιων μέτρων που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θέτουν κίνδυνο αναστάτωσης. Εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν οδηγήσουν σε αμοιβαίως ικανοποιητική λύση, τα μέρη μπορούν να επικαλεστούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στα Άρθρα 41 και 42. Άρθρο 36 Μίγματα και υποκατάστατα (1) Τα Μέλη δεν θα διατηρούν κανονισμούς που απαιτούν την ανάμιξη, επεξεργασία ή χρήση άλλων προϊόντων μαζί με καφέ προς εμπορική μεταπώληση ως καφέ. Τα Μέλη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απαγορεύσουν την χρήση και διαφήμιση προϊόντων υπό το όνομα του καφέ εάν τα εν λόγω προϊόντα περιέχουν λιγότερο από το ισοδύναμο του 95 τοις εκατό πράσινο καφέ ως βασική πρώτη ύλη. (2) Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από Μέλος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Άρθρου. (3) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα υποβάλλει στο Συμβούλιο περιοδική αναφορά περί της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 37 Διαβούλευση και συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 16, 21 και 22, ο Οργανισμός θα διατηρεί δεσμούς με ενδεδειγμένους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο του καφέ και με εμπειρογνώμονες σε θέματα του καφέ. Άρθρο 38 Καθιερωμένα εμπορικά κανάλια του καφέ Τα Μέλη θα διεξάγουν τις δραστηριότητες τους εντός του πλαισίου της παρούσας Συμφωνίας κατά τρόπο που συνάδει με καθιερωμένα εμπορικά κανάλια και θα απέχουν από πρακτικές πωλήσεων που οδηγούν σε διακρίσεις. Κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα θεμιτά συμφέροντα του κλάδου και της βιομηχανίας του καφέ. Άρθρο 39 Αειφόρος οικονομία του καφέ Τα Μέλη θα αποδώσουν την δέουσα σημασία στην αειφόρο διαχείριση των πόρων και της επεξεργασίας του καφέ, έχοντας υπόψη τις αρχές και στόχους περί αειφόρου ανάπτυξης όπως περιέχονται στην Ατζέντα 21 που συμφωνήθηκε στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992. Άρθρο 40 Βιοτικό επίπεδο και συνθήκες εργασίας Τα Μέλη θα αποδώσουν σημασία στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας των πληθυσμών που απασχολούνται στον τομέα του καφέ, σε συμφωνία με το στάδιο ανάπτυξης τους, έχοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές επί των θεμάτων αυτών. Περαιτέρω, τα Μέλη συμφωνούν ότι τα εργασιακά επίπεδα δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εμπορικού προστατευτισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Άρθρο 41 ΔιαβουλεύσειςΚάθε Μέλος θα δίδει καλοπροαίρετη σημασία και θα παρέχει επαρκή ευκαιρία για διαβούλευση σχετικά με παραστάσεις που τυχόν γίνονται από άλλο Μέλος σχετικά με θέμα σχετιζόμενο με την παρούσα Συμφωνία. Κατά την διάρκεια παρόμοιας διαβούλευσης, κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε μέρους και με την συναίνεση του ετέρου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα συστήσει μία ανεξάρτητη επιτροπή που θα χρησιμοποιεί τις καλές της υπηρεσίες με σκοπό την συμφιλίωση των μερών. Τα έξοδα της επιτροπής δεν θα χρεώνονται στον Οργανισμό. Εάν κάποιο εκ των μερών δεν συμφωνεί με την σύσταση επιτροπής από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, ή εάν η διαβούλευση δεν οδηγήσει σε λύση, το θέμα δύναται να παραπεμφθεί από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 42. Εάν η διαβούλευση οδηγήσει σε λύση, αυτό θα αναφέρεται στον Εκτελεστικό Διευθυντή ο οποίος θα διανείμει την αναφορά σε όλα τα Μέλη. Άρθρο 42 Διαφορές και καταγγελίες (1) Τυχόν διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας η οποία δεν επιλύεται με διαπραγμάτευση θα παραπέμπεται στο Συμβούλιο προς συζήτηση, κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε Μέλους που εμπλέκεται σε αυτήν. (2) Σε κάθε περίπτωση όπου διαφορά παραπέμπεται στο Συμβούλιο βάσει των διατάξεων της παραγράφου (1) του παρόντος Άρθρου, μία πλειοψηφία των Μελών, ή Μέλη που κατέχουν όχι λιγότερες από το ένα τρίτο των συνολικών ψήφων, μπορεί να ζητήσουν από το Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης, να λάβει την γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο (3) του παρόντος Άρθρου επί των θεμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της διαφοράς, πριν δώσει την απόφασή του. (3) (α) Εκτός εάν το Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίσει διαφορετικά, η συμβουλευτική επιτροπή θα αποτελείται από: (i) δύο πρόσωπα, ένα με ευρεία εμπειρία σε θέματα του είδους που αποτελούν το αντικείμενο της διαφοράς και το άλλο με νομική ιδιότητα και εμπειρία, που θα ορίζονται από τα Μέλη εξαγωγής, (ii) δύο πρόσωπα ως άνω, που θα ορίζονται από τα Μέλη εισαγωγής, και (iii) πρόεδρο που επιλέγεται ομόφωνα από τα τέσσερα πρόσωπα που ορίζονται βάσει των διατάξεων των εδαφίων (i) και (ii) ή, εάν δεν συμφωνήσουν, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. (β) Πρόσωπα από χώρες των οποίων οι Κυβερνήσεις είναι Συμβαλλόμενες στην παρούσα Συμφωνία θα είναι επιλέξιμα για την συμβουλευτική επιτροπή. (γ) Πρόσωπα που ορίζονται στην συμβουλευτική επιτροπή θα ενεργούν υπό τις ατομικές τους ιδιότητες και χωρίς οδηγίες από καμία Κυβέρνηση. (δ) Τα έξοδα της συμβουλευτικής επιτροπής θα πληρώνονται από τον Οργανισμό. (4) Η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής και η αιτιολόγησή της θα υποβάλλονται στο Συμβούλιο το οποίο, αφού εξετάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες, θα αποφασίζει σχετικά με την διαφορά. (5) Το Συμβούλιο θα εκδίδει απόφαση για διαφορά που φέρεται ενώπιον του εντός έξι μηνών από τότε που η εν λόγω διαφορά παραπέμφθηκε σε αυτό. (6) Τυχόν καταγγελία ότι Μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία θα παραπέμπεται, κατόπιν αιτήματος του Μέλους που υποβάλλει την καταγγελία, στο Συμβούλιο που θα λαμβάνει απόφαση σχετικά με το εν λόγω θέμα. (7) Προκειμένου να κριθεί ότι Μέλος αθέτησε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία χρειάζεται κατανεμημένη απλή πλειοψηφία. Τυχόν κρίση ότι Μέλος αθέτησε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία θα προσδιορίζει και την φύση της αθέτησης. (8) Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι Μέλος αθέτησε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία δύναται, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που προβλέπονται σε άλλα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας, με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, να αναστείλει τα δικαιώματα ψήφου του εν λόγω Μέλους στο Συμβούλιο και το δικαίωμα του να δώσει τις ψήφους του στο Εκτελεστικό Συμβούλιο έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ή το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αποκλείσει το εν λόγω Μέλος από τον Οργανισμό βάσει των διατάξεων του Άρθρου 50. (9) Μέλος δύναται να ζητήσει την προηγούμενη γνώμη του Εκτελεστικού Συμβουλίου σε θέμα διαφοράς ή καταγγελίας πριν το θέμα συζητηθεί από το Συμβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 ΥπογραφήΗ παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή προς υπογραφή στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από 1 Νοεμβρίου 2000 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2001 από Συμβαλλομένους της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 1994 ή της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 1994 ως επεκτάθηκε, και Κυβερνήσεις που εκλήθησαν στην σύνοδο του Διεθνούς Συμβουλίου του Καφέ στην οποία έγινε η διαπραγμάτευση της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 44 Επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση (1) Η παρούσα Συμφωνία θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τις Κυβερνήσεις που υπογράφουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες καταστατικές τους διαδικασίες. (2) Εκτός ως προβλέπεται στο Άρθρο 45, επίσημα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όχι αργότερα από 25 Σεπτεμβρίου 2001. Πάντως, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει παρατάσεις προς Κυβερνήσεις που υπέγραψαν οι οποίες αδυνατούν να καταθέσουν τα εν λόγω επίσημα έγγραφα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Οι εν λόγω αποφάσεις θα διαβιβάζονται στο Συμβούλιο ή τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 45 Θέση σε ισχύ (1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ οριστικά την 1η Οκτωβρίου 2001 εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία Κυβερνήσεις που εκπροσωπούν τουλάχιστον 15 Μέλη εξαγωγής και κατέχουν τουλάχιστον 70 τοις εκατό, των ψήφων των Μελών εξαγωγής και τουλάχιστον 10 Μέλη εισαγωγής που κατέχουν τουλάχιστον 70 τοις εκατό των ψήφων των Μελών εισαγωγής, που υπολογίζονται την 25η Σεπτεμβρίου 2001, χωρίς αναφορά σε ενδεχόμενη αναστολή βάσει των όρων των Άρθρων 25 και 42, έχουν καταθέσει επίσημα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Εναλλακτικώς, θα τεθεί σε ισχύ οριστικά οποτεδήποτε μετά την 1η Οκτωβρίου 2001 εάν είναι προσωρινώς σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου και αυτές οι απαιτήσεις ποσοστών ικανοποιούνται με την κατάθεση των επίσημων πράξεων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. (2) Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τεθεί σε ισχύ προσωρινώς την 1 Οκτωβρίου 2001. Για τον σκοπό αυτό ειδοποίηση από Κυβέρνηση που υπέγραψε ή από οιονδήποτε άλλο Συμβαλλόμενο στην Διεθνή Συμφωνία Καφέ 1994 ως επεκτάθηκε, που θα περιέχει δέσμευση περί εφαρμογής αυτής της νέας Συμφωνίας προσωρινώς σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του, και περί επιδίωξης επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης σύμφωνα με τις καταστατικές του διαδικασίες το ταχύτερο δυνατόν, που λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όχι αργότερα από 25 Σεπτεμβρίου 2001, θα θεωρείται ως ισοδύναμη σε ισχύ με έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Κυβέρνηση που δεσμεύεται να εφαρμόσει την παρούσα Συμφωνία προσωρινώς, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της, εκκρεμούσης της κατάθεσης επίσημου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, θα θεωρείται ως προσωρινός Συμβαλλόμενος αυτής έως ότου καταθέσει το επίσημο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή μέχρι και 30 Ιουνίου 2002, όποιο από τα δύο συμβεί ενωρίτερα. Το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει χρονική παράταση εντός της οποίας Κυβέρνηση που εφαρμόζει την παρούσα Συμφωνία προσωρινώς δύναται να καταθέσει το επίσημο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. (3) Εάν η παρούσα Συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ οριστικώς ή προσωρινώς την 1η Οκτωβρίου 2001 βάσει των διατάξεων της παραγράφου (1) ή (2) του παρόντος Άρθρου, εκείνες οι Κυβερνήσεις που έχουν καταθέσει επίσημα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή έχουν προβεί σε ειδοποιήσεις που περιέχουν δέσμευση να εφαρμόσουν την παρούσα Συμφωνία προσωρινώς, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς τους, και να επιδιώξουν επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση δύνανται, με αμοιβαία συναίνεση, να αποφασίσουν ότι αυτή θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ τους. Ομοίως, εάν η παρούσα Συμφωνία έχει τεθεί σε ισχύ προσωρινώς αλλά δεν έχει τεθεί σε ισχύ οριστικώς την 31η Μαρτίου 2002, εκείνες οι Κυβερνήσεις που έχουν καταθέσει επίσημα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή έχουν προβεί στις ειδοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Άρθρου, δύνανται, με αμοιβαία συναίνεση, να αποφασίσουν ότι θα εξακολουθήσει σε ισχύ προσωρινώς ή θα τεθεί σε ισχύ οριστικώς μεταξύ αυτών. Άρθρο 46 Προσχώρηση(1) Η Κυβέρνηση Κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή οποιουδήποτε εκ των εξειδικευμένων οργανισμών του δύναται να προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία υπό όρους που θα καθορίσει το Συμβούλιο. (2) Επίσημα έγγραφα προσχώρησης θα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η προσχώρηση θα τίθεται σε ισχύ κατά την κατάθεση του επίσημου εγγράφου. Άρθρο 47 ΕπιφυλάξειςΔεν θα εκφρασθούν επιφυλάξεις για καμία από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 48 Επέκταση σε προσδιορισθείσες επικράτειες (1) Οιαδήποτε Κυβέρνηση δύναται, κατά τον χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης επίσημου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσωρινής εφαρμογής ή προσχώρησης, ή οποτεδήποτε μετέπειτα, με ειδοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να δηλώσει ότι η παρούσα Συμφωνία θα επεκταθεί σε οποιαδήποτε από τις επικράτειες για της οποίας τις διεθνείς σχέσεις η εν λόγω Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη - η παρούσα Συμφωνία θα επεκτείνεται στις επικράτειες που εκεί προσδιορίζονται από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης. (2) Συμβαλλόμενος που επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του βάσει των διατάξεων του Άρθρου 5 αναφορικώς προς οιαδήποτε από τις επικράτειες για των οποίων τις διεθνείς σχέσεις είναι υπεύθυνος ή που επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει παρόμοια επικράτεια να αποτελέσει μέλος μίας Ομάδας-Μέλους σχηματιζόμενης βάσει των διατάξεων του Άρθρου 6, μπορεί να το πράξει προβαίνοντας σε σχετική ειδοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε κατά τον χρόνο κατάθεσης του επίσημου εγγράφου του περί επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσωρινής εφαρμογής ή προσχώρησης, ή οποτεδήποτε αργότερα. (3) Συμβαλλόμενος που έχει κάνει δήλωση βάσει των διατάξεων της παραγράφου (1) του παρόντος Άρθρου δύναται, οποτεδήποτε μετέπειτα, με ειδοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να δηλώσει ότι η παρούσα Συμφωνία θα πάψει να επεκτείνεται στην επικράτεια που προσδιορίζεται στην ειδοποίηση. Η παρούσα Συμφωνία θα πάψει να επεκτείνεται στην εν λόγω επικράτεια από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης. (4) Όταν η επικράτεια στην οποία επεκτάθηκε η παρούσα Συμφωνία βάσει των διατάξεων της παραγράφου (1) του παρόντος Άρθρου μετέπειτα αποκτήσει την ανεξαρτησία της, η Κυβέρνηση του νέου Κράτους δύναται, εντός 90 ημερών από την απόκτηση ανεξαρτησίας, να δηλώσει με ειδοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι έχει αναλάβει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις Συμβαλλομένου της παρούσας Συμφωνίας, θα γίνει, από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης, Συμβαλλόμενος της παρούσας Συμφωνίας. Το Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει χρονική παράταση εντός της οποίας μπορεί να γίνει η εν λόγω ειδοποίηση. Άρθρο 49 Εκούσια αποχώρηση Οιοσδήποτε Συμβαλλόμενος δύναται να αποχωρήσει από την παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε δίνοντας γραπτή ειδοποίηση αποχώρησης προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αποχώρηση θα τίθεται σε ισχύ 90 ημέρες μετά την λήψη της ειδοποίησης. Άρθρο 50 ΑποκλεισμόςΕάν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι Μέλος αθετεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία και αποφασίσει περαιτέρω ότι η εν λόγω αθέτηση σημαντικώς εμποδίζει την λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί, με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, να αποκλείσει το εν λόγω Μέλος από τον Οργανισμό. Το Συμβούλιο αμέσως θα ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία της απόφασης του Συμβουλίου, το εν λόγω Μέλος θα πάψει να είναι Μέλος του Οργανισμού και, εάν το εν λόγω Μέλος είναι Συμβαλλόμενος, θα πάψει να είναι Συμβαλλόμενος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 51 Εκκαθάριση λογαριασμών με αποχωρούντα ή αποκλεισθέντα Μέλη (1) Το Συμβούλιο θα προσδιορίσει τυχόν εκκαθάριση λογαριασμών με αποχωρούν ή αποκλεισθέν Μέλος. Ο Οργανισμός θα παρακρατεί τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από αποχωρούν ή αποκλεισθεί Μέλος και το εν λόγω Μέλος θα εξακολουθήσει να δεσμεύεται να καταβάλλει τυχόν ποσά οφειλόμενα υπ αυτού προς τον Οργανισμό κατά τον χρόνο που τίθεται σε ισχύ η αποχώρηση ή αποκλεισμός - με την προϋπόθεση, όμως, ότι στην περίπτωση Συμβαλλομένου που αδυνατεί να αποδεχθεί τροποποίηση και συνεπώς παύει να συμμετέχει στην παρούσα Συμφωνία βάσει των διατάξεων της παραγράφου (2) του Άρθρου 53, το Συμβούλιο δύναται να προσδιορίσει εκκαθάριση λογαριασμών που κρίνει ως δίκαιη. (2) Μέλος που έχει πάψει να συμμετέχει στην παρούσα Συμφωνία δεν θα δικαιούται μεριδίου στο προϊόν εκκαθάρισης ή στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού - ούτε θα φέρει ευθύνη για πληρωμή οιουδήποτε μέρους του τυχόν ελλείμματος του Οργανισμού κατά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 52 Διάρκεια και τερματισμός (1) Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα έξι ετών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007 εκτός εάν παραταθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου ή τερματιστεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου. (2) Το Συμβούλιο δύναται, με πλειοψηφία των Μελών που έχουν όχι λιγότερο από κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων των συνολικών ψήφων, να αποφασίσει να παρατείνει την παρούσα Συμφωνία πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2007 για μία ή περισσότερες διαδοχικές περιόδους που δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη. Μέλος που δεν αποδέχεται παρόμοια παράταση της παρούσας Συμφωνίας θα ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εγγράφως πριν την έναρξης της περιόδου παράτασης και θα πάψει να είναι Συμβαλλόμενος της παρούσας Συμφωνίας από την αρχή της περιόδου παράτασης. (3) Το Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε, με πλειοψηφία των Μελών που έχουν όχι λιγότερη από κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων των συνολικών ψήφων, να αποφασίσει να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία. Ο τερματισμός θα τεθεί σε ισχύ εκείνη την ημερομηνία που θα αποφασίσει το Συμβούλιο. (4) Ανεξαρτήτως του τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να υφίσταται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ώστε να λάβει εκείνες τις αποφάσεις που απαιτούνται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκκαθάριση του Οργανισμού, εκκαθάριση των λογαριασμών του και διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων. (5) Απόφαση ληφθείσα αναφορικώς προς την διάρκεια ή/και τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας και ειδοποίηση ληφθείσα από το Συμβούλιο συμφώνως προς το παρόν Άρθρο θα διαβιβάζεται δεόντως από το Συμβούλιο προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 53 Τροποποίηση(1) Το Συμβούλιο δύναται, με κατανεμημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, να εισηγηθεί τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας προς τους Συμβαλλόμενους. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ 100 ημέρες αφότου ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λάβει ειδοποιήσεις αποδοχής από Συμβαλλόμενους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 70 τοις εκατό των χωρών εξαγωγής που κατέχουν τουλάχιστον 75 τοις εκατό των ψήφων των Μελών εξαγωγής, και από Συμβαλλόμενους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 70 τοις εκατό των χωρών εισαγωγής που κατέχουν τουλάχιστον 75 τοις εκατό των ψήφων των Μελών εισαγωγής. Το Συμβούλιο θα καθορίσει χρόνο εντός του οποίου Συμβαλλόμενοι θα ειδοποιήσουν τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περί αποδοχής της τροποποίησης. Εάν, κατά την εκπνοή του εν λόγω χρονικού ορίου, οι απαιτήσεις ποσοστών για την θέση της τροποποίησης σε ισχύ δεν εκπληρώνονται, η τροποποίηση θα θεωρείται πως έχει αποσυρθεί. (2) Συμβαλλόμενος που δεν έχει δηλώσει αποδοχή τροποποίησης εντός του χρονικού διαστήματος που όρισε το Συμβούλιο, ή επικράτεια που είναι είτε Μέλος είτε μέλος Ομάδας-Μέλους για λογαριασμό της οποίας δεν έχει γίνει παρόμοια ειδοποίηση ως την εν λόγω ημερομηνία, θα πάψει να συμμετέχει στην παρούσα Συμφωνία από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η εν λόγω τροποποίηση. (3) Το Συμβούλιο θα ειδοποιεί τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τροποποιήσεις που διανεμήθηκαν στους Συμβαλλόμενους βάσει του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 54 Συμπληρωματικές και μεταβατικές διατάξεις Τα ακόλουθα θα ισχύουν σε σχέση με την Διεθνή Συμφωνία για τον Καφέ του 1994, ως έχει επεκταθεί: (α) όλες οι πράξεις από ή για λογαριασμό του Οργανισμού ή οιωνδήποτε εκ των οργάνων του βάσει της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ του 1994, ως επεκτάθηκε, που είναι σε ισχύ την 30ή Σεπτεμβρίου 2001, οι όροι των οποίων δεν προβλέπουν λήξη κατά την εν λόγω ημερομηνία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν εκτός εάν αλλάζουν βάσει των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, και (β) όλες οι αποφάσεις που απαιτείται να ληφθούν από το Συμβούλιο κατά την διάρκεια του έτους καφέ 2000/01 προς εφαρμογή κατά το έτος καφέ 2001/02 θα ληφθούν από το Συμβούλιο κατά το έτος καφέ 2000/01 και θα εφαρμοστούν σε προσωρινή βάση ως εάν η παρούσα Συμφωνία να είχε ήδη τεθεί σε ισχύ. Άρθρο 55 Γνήσια κείμενα της Συμφωνίας Τα κείμενα της παρούσας Συμφωνίας στην Αγγλική, Γαλλική, Πορτογαλική και Ισπανική γλώσσα θα είναι όλα εξ ίσου γνήσια. Τα πρωτότυπα θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται δίπλα από τις υπογραφές τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟ, ΝΤΕΚΑΦΕΪΝΕ, ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΦΕ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΦΕ ΤΟΥ 1994 Καβουρδισμένος καφές Για να βρούμε το ισοδύναμο καβουρδισμένου καφέ σε πράσινο καφέ, πολλαπλασιάζουμε το καθαρό βάρος του καβουρδισμένου καφέ επί 1,19. Καφές ντεκαφεϊνέ Για να βρούμε το ισοδύναμο ντεκαφεϊνέ καφέ σε πράσινο καφέ, πολλαπλασιάζουμε το καθαρό βάρος του ντεκαφεϊνέ σε πράσινη, καβουρδισμένη ή διαλυτή μορφή επί 1,00, 1,19 ή 2,6 αντίστοιχα. Υγρός καφές Για να βρούμε το ισοδύναμο υγρού καφέ σε πράσινο καφέ, πολλαπλασιάζουμε το καθαρό βάρος των ξηρών στερεών καφέ που περιέχονται στον υγρό καφέ επί 2,6. Διαλυτός καφές Για να βρούμε το ισοδύναμο διαλυτού καφέ σε πράσινο καφέ, πολλαπλασιάζουμε το καθαρό βάρος του διαλυτού καφέ επί 2,6. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του Αγγλικού κειμένου της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 2001, το πρωτότυπο του οποίου, ως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 393 Απόφαση του Διεθνούς Συμβουλίου του Καφέ στην Ογδοηκοστή δεύτερη Συνεδρίαση του την 28η Σεπτεμβρίου 2000, έχει κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (υπογραφή)Εκτελεστικός Διευθυντής Διεθνής Οργανισμός του Καφέ ΛονδίνοΗμερομηνία 18 Οκτωβρίου 2000 (Σφραγίδα)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινώς από την 1η Οκτωβρίου 2001 και οριστικώς από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46 παρ. 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-23 Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 2001.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/295
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία