ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3209

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 1
1.  
  Η «Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UΝΙCΕF» καταργείται και τα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται ως εξής: α. Οι αρμοδιότητες της «Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με τη UΝΙCΕF», οι οποίες βασίζονται στην από 1.6.1978/26.6.1978 Συμφωνία Αναγνώρισης μεταξύ της UΝΙCΕF και της Επιτροπής αυτής μεταφέρονται εφεξής στο σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCΕF», που υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις κάθε είδους συμβάσεις της καταργούμενης Επιτροπής ως οιονεί καθολικός διάδοχος. β. Τα κάθε είδους στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της καταργούμενης Επιτροπής περιέρχονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος στο σωματείο «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCΕF». Η μεταβίβαση των ακινήτων συντελείται ατελώς με τη μεταγραφή του παρόντος στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου. γ. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος συντάσσεται ισολογισμός λήξης της καταργούμενης Επιτροπής και τα σχετικά στοιχεία μεταφέρονται αθροιστικά, με την ίδια ημερομηνία, στα βιβλία του σωματείου «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCΕF», περιλαμβανόμενα στον ισολογισμό του. δ. Οι κάθε είδους εκκρεμείς δίκες της καταργούμενης Επιτροπής συνεχίζονται από το σωματείο «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCΕF», χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους. ε. Οι κάθε είδους φορολογικές και δασμολογικές απαλλαγές που προβλέπονται υπέρ της καταργούμενης Επιτροπής από το άρθρο 7 του Ν. 687/1977 και όλη την κείμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία, ισχύουν εφεξής υπέρ του σωματείου «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCΕF». στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι διατάξεις του Ν. 687/1977 και της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2646/ 1998 ισχύουν για το σωματείο «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCΕF» ως οιονεί καθολικό διάδοχο της καταργούμενης Επιτροπής, εκτός από όσες από τη φύση τους αναφέρονται μόνο στην καταργούμενη Επιτροπή, οι οποίες παύουν να ισχύουν. ζ. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομέρειες που ανάγονται στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου και στην εφεξής λειτουργία του σωματείου «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCΕF» ως οιονεί καθολικού διαδόχου της καταργούμενης Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 3106/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3172/2003, προστίθενται παράγραφοι 9-14 ως εξής: 9 Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Π.Ι.Κ.Π.Α. (αριθ. προκηρύξεων 20/13Κ/2002 και 32/17Κ/ 2002) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή σε προσωποπαγείς θέσεις Πε.Σ.Υ.Π., που συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η σχετική προθεσμία παρατείνεται επί έξι (6) μήνες. 10 Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του καταργούμενου με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3106/2003 Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Π.Ι.Κ.Π.Α. και Ε.Ο.Π.). 11 Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) του Ε.Ο.Π. 12 Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 1 Συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη διαχειριστική τακτοποίηση και τη σύνταξη απογραφών και απολογισμών του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Ε.Ο.Π. 2 Συγκροτούνται επιτροπές για την παραλαβή του έργου των ανωτέρω ομάδων. 3 Καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για το έργο και τη λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών και των ομάδων Στις ως άνω ομάδες και επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας δύναται να ορισθεί αποζημίωση στα μέλη των ανωτέρω ομάδων και επιτροπών. 13 Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Π. - Π.Ι.Κ.Π.Α. - ΜΗΤΕΡΑ) μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων υπηρεσιακής τακτοποίησης ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας όλου του προσωπικού του θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής, που καταβάλλουν και τις αποδοχές του από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από τους καταργούμενους φορείς μέχρι την 31η Αυγούστου 2003. 14 Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μέχρι τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων για την τακτοποίηση όλου του προσωπικού των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και των Παιδικών Πολυκλινικών του Π.Ι.Κ.Π.Α., που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 3106/2003, θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού στους φορείς υποδοχής, από τους οποίους καταβάλλονται οι αποδοχές του από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από τους καταργούμενους φορείς μέχρι την 31η Αυγούστου 2003.
Άρθρο 3
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, αντίστοιχα, εξακολουθούν να είναι ειδικοί διάδοχοι του «Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών» (Ι.Β.Σ.Α.), του «Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης» (Ι.Β.Σ.Θ.) και του «Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας» (Ι.Β.Σ.Λ.), όπως ορίζεται παρακάτω: α. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι ειδικός διάδοχος του Ι.Β.Σ.Α. ως προς την Κεντρική Υπηρεσία του μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς όλου του προσωπικού της, της διάθεσης του εξοπλισμού και της παράδοσης του αρχείου και ως προς τους επί μέρους βρεφονηπιακούς σταθμούς του μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς όλου του προσωπικού τους στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και την ανάληψη λειτουργίας τους από αυτούς. β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Λάρισας, αντίστοιχα, είναι ειδικοί διάδοχοι του Ι.Β.Σ.Θ. και του Ι.Β.Σ.Λ. μέχρι τη δημοσίευση μεταφοράς όλου του προσωπικού τους στους οικείους Ο.Τ.Α. γ. Οι εκκρεμείς δίκες του Ι.Β.Σ.Α., του Ι.Β.Σ.Θ. και του Ι.Β.Σ.Λ. συνεχίζονται από τους κατά περίπτωση ειδικούς διαδόχους τους, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια α΄ και β΄. δ. Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Ι.Β.Σ.Α., Ι.Β.Σ.Θ. και Ι.Β.Σ.Λ. μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων μετάταξης και υπηρεσιακής τακτοποίησης και ανάληψης υπηρεσίας όλου του προσωπικού τους θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού στους φορείς υποδοχής, από τους οποίους καταβάλλονται και οι αποδοχές τους από την 1η Σεπτεμβρίου 2003. Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από το Ι.Β.Σ.Α., το Ι.Β.Σ.Θ. και το Ι.Β.Σ.Λ. μέχρι την 31η Αυγούστου 2003. Οι πράξεις, που εκδόθηκαν μέχρι την ανάληψη λειτουργίας των Ι.Β.Σ.Α., Ι.Β.Σ.Θ. και Ι.Β.Σ.Λ. από τους οικείους Ο.Τ.Α. για να διευκολύνουν τη λειτουργία τους κατά τη μεταβατική περίοδο είναι νόμιμες για κάθε συνέπεια.
Άρθρο 4
1.  
  Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.) και, μετά το Ν. 3106/2003, αποτελούν αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενεργείται από τις μονάδες αυτές.
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το προσωπικό των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών ΚΕ.Φ.Ο. περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε αναλάβει με πράξεις του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.) την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των μονάδων του Ε.Κ.Α.Κ.Β. και ήδη επιθυμεί να ενταχθεί στο Ε.Κ.Α.Κ.Β., μετατάσσεται ή μεταφέρεται στο Ε.Κ.Α.Κ.Β. μετά από αίτηση, την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ακόμη και αν πριν από την υποβολή της αίτησης αυτής είχε μεταταγεί ή μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3106/2003 στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με την ίδια εργασιακή σχέση που έχει ο υπάλληλος κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης, σε κενή ομοιόβαθμη θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου ή ειδικότητας, για την κατάληψη της οποίας ο μετατασσόμενος ή μεταφερόμενος υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση έλλειψης κενής θέσης ή μη πρόβλεψης θέσης αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας, συνιστάται προσωποπαγής ομοιόβαθμη θέση ή θέση της ίδιας ειδικότητας, με την απόφαση της μετάταξης ή μεταφοράς. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή κοινή απόφαση αυτού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όταν πρόκειται για υπαλλήλους δήμων και κοινοτήτων, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος ή, αν δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί τέτοιο συμβούλιο, του προέδρου του οικείου συλλογικού οργάνου διοίκησης. Για υπαλλήλους που έχουν μεταταγεί σε δήμο απαιτείται και η γνώμη του οικείου δημάρχου. Περίληψη της απόφασης για τη μετάταξη ή τη μεταφορά δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση ΙΑ΄, στο τέλος του εδαφίου α΄ του Ν. 3106/2003, προστίθεται η φράση «με επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας και έδρα το Δήμο Ελληνικού». Στην ίδια παράγραφο, περίπτωση ΙΒ΄, στο τέλος του εδαφίου στ΄ προστίθεται η φράση «με επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας και έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας».
Άρθρο 7
1.  
  Στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ΄, στο τέλος του εδαφίου δ΄ του Ν. 3106/2003, προστίθεται η φράση «μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Κορίνθου».
Άρθρο 8
1.  
  Τροποποιείται ο Ν. 2955/2001 ως εξής: α. Στον τέταρτο στίχο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 13 μετά τη φράση «Περιφερειακό Ιατρείο» προστίθεται η φράση «ή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας». β. Στον τέταρτο στίχο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 13 μετά τη φράση «Περιφερειακό Ιατρείο» προστίθεται η φράση «ή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας». γ. Στον τέταρτο στίχο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 13 μετά τη φράση «Περιφερειακού Ιατρείου» προστίθεται η φράση «ή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας».
Άρθρο 9
1.  
  Στον τέταρτο στίχο της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 μετά τις λέξεις «Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» προστίθεται η λέξη «και».
Άρθρο 10
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή του Ν. 3106/2003, όπως ισχύει εκάστοτε, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή μονάδων κοινωνικής φροντίδας. Στην έκδοση των αποφάσεων αυτών συμπράττει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών όταν από αυτές προκύπτουν δαπάνες. Όταν η απόφαση αφορά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται και η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα.
Άρθρο 11
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στις περιπτώσεις που η οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ ορόφους», η απόφαση των συνιδιοκτητών για τροποποίηση του Κανονισμού και της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που απαιτούνται, προκειμένου να εγκατασταθεί ανελκυστήρας ή και να εξασφαλιστεί γενικότερα η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 1577/1985, όπως ισχύει σήμερα, λαμβάνεται με πλειοψηφία, που αντιστοιχεί στο 51% του συνόλου των ψήφων Εφόσον κατά τη σχετική για τη λήψη της απόφασης συνέλευση των συνιδιοκτητών δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως των ψήφων, που εκπροσωπούν οι παριστάμενοι συνιδιοκτήτες, η δε απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 12
1.  
  Όλες οι αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας - Πρόνοιας, τα νοσοκομεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, καθώς και το Ε.Κ.Α.Β. και το Ε.Κ.Α.Κ.Β., δύνανται να παρέχουν μεταξύ τους υπηρεσίες, με προγραμματική σύμβαση, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Στην προγραμματική σύμβαση καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ο τρόπος ρύθμισης των οικονομικών θεμάτων, τα όργανα και η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι φορείς, που συμβάλλονται στις παραπάνω συμβάσεις, μπορεί να χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τους προϋπολογισμούς τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, η κάλυψη του κόστους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 13 "Η υπηρεσία Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1278/1982 και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», μετατρέπετα [...]"
1.  
  Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και βιβλίων πρακτικών ολομέλειας, γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς, αποφάσεων Ολομέλειας, εισηγήσεων και αποφάσεων εκτελεστικής επιτροπής και εισηγήσεων επιτροπών και ομάδων εργασίας
2.  
  Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της υγείας
3.  
  Η ετήσια απογραφή των λειτουργικών στοιχείων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για τη νοσηλευτική κίνηση, το προσωπικό και τα οικονομικά στοιχεία.
4.  
  Ο έλεγχος, η εισαγωγή στοιχείων στον υπολογιστή, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η επεξεργασία των στοιχείων
5.  
  Η συγκέντρωση πληροφοριών για στοιχεία ασθενειών και κωδικοποίησή τους, σύμφωνα με τον πίνακα ταξινόμησης νόσων (ΙCD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
6.  
  Η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για το αντικείμενο του Τμήματος και η αποστολή ειδικών εντύπων στις συνεργαζόμενες πηγές - υπηρεσίες. Της Διεύθυνσης Γραμματείας του ΚΕ.Σ.Υ. προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικής. Συνιστάται μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού και προστίθεται στην παρ. 2 στο άρθρο 47 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 Α΄), με αντίστοιχη κατάργηση μιας (1) θέσης των ενιαίων βαθμών Δ΄- Α΄του ίδιου κλάδου.
7.  
  Η διατήρηση του αρχείου του πρώην Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.).
 1. Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
Άρθρο 14
1.  
  Στο άρθρο 9 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) προστίθεται παράγραφος 12.6 ως εξής: 12.6 Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή Υγείας.
Άρθρο 15
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 6 Β΄και Γ΄ του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 εφαρμόζονται ανάλογα και για την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του πιο πάνω νόμου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας λαμβάνει, ιδίως, υπόψη της, για το σχηματισμό της κρίσης της, την πορεία των επιχειρησιακών σχεδίων των διοικητών και, γενικά, την αποτελεσματικότητα των προτάσεών τους για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου και την αποδοτική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων για την ανάπτυξη και λειτουργία του νοσοκομείου.
Άρθρο 16
1.  
  Κοινωφελή ιδρύματα, που διέπονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς το κοινό, μπορούν να ιδρύουν και λειτουργούν Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι όροι, προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 17
1.  
  Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκ των οποίων πέντε (5) θέσεις με σχέση αορίστου χρόνου και δέκα (10) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι τρία (3) έτη, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για χρόνο ίσο με τον αρχικό. Οι ειδικότητες των θέσεων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Προσόντα διορισμού για τις θέσεις του παραπάνω προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά προεδρικού διατάγματος για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, που μπορεί να εξειδικεύονται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 18
1.  
  Θέματα εκτέλεσης έργων α. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 54 του Ν. 2519/ 1977 (ΦΕΚ 165 Α΄) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Για τα έργα αρμοδιότητας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.Π.) ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, να ορίζονται ως Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Υπηρεσία, Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία και Τεχνικό Συμβούλιο του έργου, τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας στην οποία εκτελούνται τα έργα.» β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:« 2 Οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1397/1983 και ο ειδικός κανονισμός, που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε2α/02/127/Φ13/1984 (ΦΕΚ 22 Β΄) των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, εφαρμόζονται και για μελέτες έργων ανέγερσης, επισκευών, διαρρυθμίσεων, βελτιώσεων και επεκτάσεων επί ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Πε.Σ.Υ.Π. και των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 1 Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), αντικαθίσταται η φράση «… βοτανικών κήπων και υγειονομικών σταθμών …» με τη φράση «. βοτανικών κήπων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) και των νοσοκομείων του άρθρου 13 παρ.10 του Ν. 2889/ 2001.
Άρθρο 19
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Ιατροί και οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ως υπεράριθμοι, δύναται ύστερα από αίτησή τους και πρόταση των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. να μετατεθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας της ίδιας διοικητικής περιφέρειας με μεταφορά της θέσης τους.
Άρθρο 20
1.  
  Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, που κατέχουν θέσεις κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών του Ε.Σ.Υ., μπορεί να μετατάσσονται από μία αποκεντρωμένη μονάδα του Πε.Σ.Υ.Π. ή νοσοκομείου της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 σε κενή οργανική θέση αποκεντρωμένης μονάδας του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή νοσοκομείου της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 στον ίδιο βαθμό μετά από αίτησή τους. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη των Συμβουλίων Διοίκησης ή Διοικητικών Συμβουλίων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για την αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων, οπότε οι κατεχόμενες από τους ενδιαφερόμενους θέσεις λογίζονται κενές.
Άρθρο 21
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους που πάσχουν από ομόζυγο Β΄ μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.».
Άρθρο 22
1.  
  Ιατροί που απέκτησαν το πτυχίο τους μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους προσλαμβάνονται ως υπεράριθμοι σε νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής τους, για την άσκησή τους σε μία από τις ιατρικές ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, της Παθολογίας, της Παιδιατρικής και της Ψυχιατρικής
Άρθρο 23
1.  
  Από 10 Ιουλίου 2004 έως 1η Οκτωβρίου 2004 παραχωρούνται για χρήση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Κ.Υ. Αστικής Περιοχής του Δήμου Αχαρνών (Πολυκλινική) για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τη λειτουργία φαρμακείου εντός των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και Παραολυμπιακών Αγώνων. Για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, κατά την ίδια χρονική περίοδο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για τα νοσοκομειακά φαρμακεία.
Άρθρο 24
1.  
  Από την έναρξη λειτουργίας των Κ.Υ. και των Π.Ι. τους, ως αποκεντρωμένων μονάδων των Πε.Σ.Υ.Π., η κάλυψη των αναγκών σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό των μονάδων αυτών θα γίνεται από το νοσοκομείο που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Πε.Σ.Υ.Π.
Άρθρο 25
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας και μετά από εισήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δύναται να εκδοθεί νέος Οργανισμός Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής», το οποίο συνεστήθη με το Β.Δ. 146/1964 με την επωνυμία «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών» και μετονομάστηκε σε «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής» με το Ν.Δ. 572/1972. Από τη δημοσίευση του πιο πάνω Οργανισμού καταργείται ο Οργανισμός που κυρώθηκε με το Β.Δ. 146/1964.
Άρθρο 26
1.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Πε.Σ.Υ.Π., μετά από εισήγηση του Διοικητή του νοσοκομείου ή του υπεύθυνου του Κ.Υ., που λειτουργούν σε νησιά, μπορεί να καλείται ιατρός, που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην περιοχή, να συνάπτει σύμβαση έργου για να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης στα Γενικά Νοσοκομεία δυναμικότητας μέχρι 200 κλινών ή στα Ειδικά Νοσοκομεία ή στα Κέντρα Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία σύναψης των πιο πάνω συμβάσεων, το ύψος, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής στους ιατρούς αυτούς, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης.
Άρθρο 27
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 36 του Ν. 2519/1997 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7 Οι εκθέσεις αξιολόγησης των ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιατρικών Υπηρεσιών για τους ιατρούς της Κεντρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή του Παραρτήματος για τους ιατρούς που υπηρετούν στα Παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β., ως μόνο κριτή Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τους Διευθυντές ιατρούς των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και τους Διευθυντές των Παραρτημάτων συντάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης γίνεται μετά από αίτηση του κρινομένου, που την υποβάλλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση της έκθεσης από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. και αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ιατρό, ως Πρόεδρο και από δύο μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. με βαθμό Διευθυντή Η Επιτροπή αποφαίνεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση του ενδιαφερομένου κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 28
1.  
  Στο άρθρο 20 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄/ 6.8.2003) η παράγραφος ΣΤ΄ εδάφιο 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή. Στο Τμήμα Φαρμακευτικών Φορέων, Φαρμάκων και Καλλυντικών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. Στο Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. Στο Τμήμα Ναρκωτικών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. Στα Τμήματα Φαρμάκων και Φαρμακείων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.» Για τους Φαρμακοποιούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ισχύει το μισθολόγιο που καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 για τον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 29 "α. Οδοντίατροι, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει ως αλλοδαποί υπότροφοι τις εργασίες Γναθοχειρουργικών Κλινικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ., αναγνωρισμένων για ειδίκευση των οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, μπορούν να αναγνωρίσουν [...]"
2.  
  Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ειδικότητα της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Ο.Ε.Ν. και του Προέδρου της και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της.
 1. έχουν δεκαπενταετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν οκτώ (8) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ., ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή.
 2. έχουν δεκαετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν πέντε (5) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ., ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους, δύνανται, με αίτησή τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ασκηθούν για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής σε νοσηλευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για τη χορήγηση της ειδικότητας αυτής.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Πε.Σ.Υ.Π., ορίζεται ο αριθμός των θέσεων των υπεράριθμων ιατρών, που μπορούν να εκπαιδευτούν ανά νοσοκομείο.
 4. Για όσους ιατρούς εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄, η διάρκεια της πιο πάνω άσκησης θα είναι εξάμηνη, που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) διδακτικές ώρες.
 5. Για όσους ιατρούς εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, η διάρκεια της πιο πάνω άσκησης θα είναι δωδεκάμηνη, που αντιστοιχεί σε εκατόν εξήντα (160) διδακτικές ώρες.
 6. Στους πιο πάνω ιατρούς η χορήγηση του τίτλου της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής γίνεται μετά από εξετάσεις.
 7. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι πιο πάνω ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές τους από τη θέση, που ήδη κατέχουν, είναι πλήρους απασχόλησης και τοποθετούνται ως υπεράριθμοι άμισθοι με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
 8. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία τοποθέτησης και εκπαίδευσης των πιο πάνω ιατρών, η διαδικασία των εξετάσεων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
3.  
  Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ειδικευόμενος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των πτυχίων ιατρικής ή οδοντιατρικής και τη συμπλήρωση του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης στη σχολή του δεύτερου πτυχίου και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής: Α΄ Περίοδος: Μέχρι την τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. δ.1. Ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, έχουν εικοσαετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν δέκα (10) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ. και ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα, δύνανται, με αίτησή τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να αποκτήσουν τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις λήψης της ειδικότητας είναι η κατοχή και των δύο πτυχίων, δηλαδή της οδοντιατρικής και της ιατρικής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία των εξετάσεων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
4.  
  Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί μπορούν να είναι μέλη του Οδοντιατρικού ή του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄), του Π.Δ. 273/ 2001 (ΦΕΚ 195 Α΄), του Π.Δ. 331/1994 «Αναγνώριση νοσοκομειακών μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 175 Α΄), του Π.Δ. 390/1991 «Τρόπος και διαδικασία επιλογής ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις» (ΦΕΚ 140 Α΄) και του Π.Δ. 200/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας και της γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 87 Α΄) διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος. γ.1. Η διάταξη της παρ. 29 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄) εφαρμόζεται και στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν στο Ογκολογικό Τμήμα του υπαγόμενου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς». Η παρούσα, καθώς και η πιο πάνω διάταξη ισχύουν μέχρι 30 Ιουνίου 2004.
Άρθρο 30
1.  
  Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες των Τμημάτων Νοσηλευτικής των Α.Ε.Ι., εφόσον στελεχώνονται από ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. και από την ίδρυσή τους καλύπτουν και νοσηλευτικές ανάγκες, μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Οι πιο πάνω Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες εντάσσονται στον αντίστοιχο τομέα της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου και αποτελούν τμήματά του. Η δύναμη κάθε Κλινικής δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) κρεβάτια. Το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάταξη ισχύει και για τις Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες του Τμήματος Νοσηλευτικής που λειτουργούν σήμερα στα νοσοκομεία. Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος Νοσηλευτικής και πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ. Με όμοιες αποφάσεις μεταφέρονται Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες που λειτουργούν σήμερα στα νοσοκομεία. Για τη λειτουργία και τη διοίκηση των πιο πάνω Κλινικών, Εργαστηρίων και Ειδικών Μονάδων, καθώς και την υπηρεσιακή σχέση του πανεπιστημιακού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν και για τις Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες Ιατρικών Τμημάτων Α.Ε.Ι.
Άρθρο 31
1.  
  Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται ειδικά μέτρα υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, που χρησιμοποιούνται ως πλωτά ξενοδοχεία και βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και των λιμένων, πέραν των όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 32
1.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2345/1995 προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Ειδικών Κέντρων Υγείας.
Άρθρο 33
1.  
  Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής, οι οποίοι χάνουν τη θέση τους μετά την έκδοση απόφασης Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών ή Επιμελητών μετά από νέα κρίση σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης, επαναδιορίζονται σε προσωποπαγή θέση, ομοιόβαθμη με αυτήν που χάνουν, εφόσον υπηρετούσαν σε άλλη θέση του Ε.Σ.Υ. πριν καταλάβουν τη θέση που χάνουν. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 34
1.  
  Πρακτικοί νοσοκόμοι, που κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π., καθώς και σε νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν την ταχύρρυθμη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) και αποκτούν άδεια άσκησης βοηθού νοσηλευτή, επιτρέπεται να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες με την απόφαση της μετάταξης προσωποπαγείς αντίστοιχες θέσεις. Για τη μετάταξη αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του Ν. 2683/1999.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄/27.8.1999) έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό της κατηγορίας ΥΕ που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου και απόκτησε μετά την ημερομηνία αυτή την ανάλογη εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 35 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-24 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/304
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Ε2Α/02/127/Φ13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Ε2Α_02_127_Φ13 1984
ΝΟΜΟΣ 1929/3741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/3741 1929
ΝΟΜΟΣ 1977/2519 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2519 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/687 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2831 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2831 2000
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 2003/3172 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/572 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/572 1972
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/200 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/390 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/390 1991
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για ειδίκευση οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής. 1994/331 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/299 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/95 2000
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 200/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής» (Α 87) και Π.Δ./τος 390/1991 «Τρόπος και διαδικασία τοποθέτησης Οδοντιάτρων προς απόκτηση του τίτλου της Οδοντιατρικής [...]" 2001/273 2001
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/146 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. 2005/3418 2005
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014
Τροποποίηση του π.δ. 240/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου» (ΦΕΚ 222 Α΄). 2007/188 2007
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. 2008/169 2008