ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3212

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 1 "Έννοια και περιεχόμενο της άδειας δόμησης"
1.  
  Άδεια δόμησης είναι η πράξη με την οποία η Διοίκηση εγκρίνει την εκτέλεση κάθε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις χρήσεις γης της περιοχής
2.  
  Για την έκδοση της άδειας δόμησης ελέγχονται από την υπηρεσία που την εκδίδει:
 1. Η τήρηση του σχεδίου πόλεως
 2. Η τήρηση των διατάξεων για την αρτιότητα, την οικοδομησιμότητα, την κάλυψη, το ύψος, το συντελεστή δόμησης και όγκου, τη χρήση και τη θέση του κτιρίου
 3. Η ύπαρξη της έγκρισης άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μεταξύ των οποίων και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος από αυτήν.
 4. Η τήρηση των υποχρεώσεων για τη δέσμευση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης
 5. Η καταβολή των φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και η καταβολή των αμοιβών μηχανικών
Άρθρο 2 "Αρμόδια όργανα έκδοσης της άδειας δόμησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσής της"
1.  
  Η άδεια δόμησης εκδίδεται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού κατά περίπτωση
2.  
  Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης απαιτείται αίτηση του ιδιοκτήτη που μπορεί να υποβάλλεται και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.
 1. Τοπογραφικό διάγραμμα
 2. Διάγραμμα κάλυψης
 3. Τίτλο ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολογικό γραφείο, για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου
 4. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7.
 5. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα των κτισμάτων που υπάρχουν στο ακίνητο
 6. Αρχιτεκτονική μελέτη, στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος από την Ε.Π.Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 1577/1985.
 7. Η μελέτη αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικώς από την αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 1577/1985, με ενσωματωμένα τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης.
3.  
  Η αρμόδια υπηρεσία, μετά τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου, εγκρίνει μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
4.  
  Η άδεια δόμησης εκδίδεται αν προσκομίστηκαν ή προσκομιστούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έγκριση των στοιχείων του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης:
 1. Οι μελέτες που καθορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7.
 2. Οι μελέτες συνοδεύονται από τη δήλωση των μηχανικών που τις εκπόνησαν, ότι είναι σύμφωνες με τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή τους.
 3. Δήλωση ενός ή περισσότερων μηχανικών ότι θα επιβλέψουν τις εργασίες δόμησης, ώστε αυτές να εκτελεστούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και τις μελέτες που υποβλήθηκαν
 4. Συμβολαιογραφική δήλωση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α΄) και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς, αν επιτρέπεται η εξαγορά της υποχρέωσης.
 5. Προϋπολογισμό του έργου και αποδεικτικό είσπραξης των φόρων, τελών και εισφορών υπέρ Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταβολής των οφειλών σε χρήμα λόγω ρυμοτομίας ή των εισφορών σε χρήμα λόγω εντάξεως στο σχέδιο, καθώς και της αμοιβής των μηχανικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 6. Το σχέδιο και το φάκελο υγείας του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α΄).
 7. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, όταν απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7.
 8. Η πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, καθώς και τις δηλώσεις των μηχανικών και εκδίδει την άδεια δόμησης, μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή των στοιχείων των προηγούμενων εδαφίων.
 9. Η υπηρεσία κοινοποιεί αντίγραφο της άδειας δόμησης στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, εφόσον η υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια δεν υπάγεται σε αυτόν και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ακινήτου.
 10. Μαζί με την άδεια θεωρείται από την πολεοδομική υπηρεσία το βιβλίο εξέλιξης των εργασιών που προβλέπεται στην περ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985.
5.  
  Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την έκταση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων και την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας τους, όπως ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την έκδοση της άδειας
6.  
  Οι μελετητές μηχανικοί οφείλουν να εκπονούν τις μελέτες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών και τους κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά
7.  
  Οι επιβλέποντες μηχανικοί οφείλουν να επιβλέπουν τις εργασίες δόμησης, ώστε αυτές να εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και τις μελέτες που υποβλήθηκαν. Η ευθύνη τους ισχύει για κάθε εργασία που εκτελείται μέχρι τη θεώρηση της άδειας, που προβλέπεται στην παρ. 3 του επόμενου άρθρου, ή μέχρι να ανακληθεί η δήλωση επίβλεψης. Αν ανακληθεί η δήλωση επίβλεψης, οι εργασίες δόμησης διακόπτονται αμέσως. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία της ανάκλησης ελέγχονται από την πολεοδομική υπηρεσία.
Άρθρο 3 "Διάρκεια ισχύος και τροποποίηση των αδειών δόμησης"
1.  
  Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα έτη. Για την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5.000 τ.μ. ή όγκου παραπάνω από 15.000 κ.μ., η άδεια δόμησης ισχύει για έξι έτη. Η άδεια δόμησης για κατεδάφιση, επίχωση ή εκσκαφή ισχύει για έξι μήνες.
2.  
  Μόλις αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός επιτρέπεται να υποβάλλεται, μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας, αίτηση του ιδιοκτήτη που συνοδεύεται από δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι αποπερατώθηκε ο φέρων οργανισμός, σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί. Η δήλωση συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής, όπως ορίζεται ειδικότερα με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7. Η αίτηση του ιδιοκτήτη και η δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού βεβαιώνονται πάνω στο έγγραφο της άδειας. Μετά τη βεβαίωση, η άδεια δόμησης ισχύει για αόριστο χρόνο.
3.  
  Η άδεια θεωρείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε όταν περατωθούν όλες οι εργασίες δόμησης. Για τη θεώρηση υποβάλλονται:.
 1. Δήλωση από τον επιβλέποντα μηχανικό, ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους της άδειας και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί, που συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής, όπως ειδικότερα ορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7.
 2. Αν έχουν γίνει μεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, κατατίθενται τα σχέδια και οι μελέτες που αποτυπώνουν τις μεταβολές, συνοδευόμενα από τη δήλωση των μηχανικών που τις εκπόνησαν, που προβλέπεται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.
 3. Αποδεικτικά είσπραξης των φόρων, τελών και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και της αμοιβής των επιβλεπόντων μηχανικών.
4.  
  Η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται μετά τη θεώρηση της άδειας δόμησης
5.  
  Τροποποίηση της άδειας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. αλλαγής ιδιοκτήτη,
 2. αλλαγής του επιβλέποντα μηχανικού,
 3. αλλαγής της χρήσης του κτιρίου και
 4. αύξησης των μεγεθών που εγκρίθηκαν στο διάγραμμα κάλυψης ή αλλαγής του στερεού περιγράμματος του κτιρίου
6.  
  Η άδεια δόμησης επιτρέπεται να αναθεωρείται μια μόνο φορά, για παράταση της ισχύος της για ίσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός
7.  
  Αντίγραφο της θεωρημένης άδειας μαζί με αντίγραφα του διαγράμματος κάλυψης και του τοπογραφικού διαγράμματος διαβιβάζεται από την πολεοδομική υπηρεσία στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (Ο.Κ.Χ.Ε.).
8.  
  Με τη θεώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 χορηγείται από την πολεοδομική υπηρεσία και το δελτίο πολεοδομικής κατάστασης του κτιρίου. Το δελτίο περιέχει τα πολεοδομικά και κτιριολογικά στοιχεία του κτιρίου, όπως προκύπτουν από τις άδειες δόμησης και κάθε άλλο στοιχείο, όπως ορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7.
Άρθρο 4 "Διαδικασία και αντικείμενο ελέγχου αδειών δόμησης και εργασιών δόμησης"
1.  
  Η πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει κάθε έτος ποσοστό τουλάχιστον 10% των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αν οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την άδεια και τις μελέτες που υποβλήθηκαν
2.  
  Ποσοστό τουλάχιστον 2% των αδειών που εκδίδονται κάθε έτος ελέγχονται στο στάδιο της κατασκευής από το Σώμα Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, για να διαπιστωθεί αν:
 1. Οι άδειες εκδόθηκαν και οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 2. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις μελέτες που υποβλήθηκαν
 3. Τηρείται το βιβλίο εξέλιξης εργασιών
 4. Τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας
3.  
  Ποσοστό τουλάχιστον 2% των αδειών δόμησης που θεωρήθηκαν κάθε έτος ελέγχονται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μέσα στο επόμενο έτος, για να διαπιστωθεί αν οι εργασίες αποπερατώθηκαν σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις μελέτες που υποβλήθηκαν.
Άρθρο 5 "Ρυθμίσεις για το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ποινικές και διοικητικές κυρώσεις"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι θέσεις των Επιθεωρητών - Ελεγκτών που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ αυξάνονται κατά εκατό (100) και οι θέσεις των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ αυξάνονται κατά πενήντα (50).
2.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2477/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής: Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στις θέσεις που συνιστώνται με το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών και τα ειδικότερα προσόντα τους καθορίζονται με τη δημόσια πρόσκληση Το όριο ηλικίας που ορίζεται ανωτέρω δεν ισχύει για την πλήρωση των θέσεων αυτών Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορεί να γίνεται και με διορισμό, για τριετή θητεία Επιτρέπεται ο διορισμός στις θέσεις αυτές συνταξιούχων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με εξαίρεση το όριο ηλικίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 και του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία διορισμού, τα προσόντα, το μισθολόγιο και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των τεσσάρων προηγούμενων εδαφίων.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 8 του Ν. 2477/1997 προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής: 12 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης ιδιαίτερου τμήματος στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με αντικείμενο τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται για τις άδειες δόμησης Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων που στελεχώνουν το τμήμα αυτό και κάθε σχετικό θέμα.
4.  
  Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 17 του Ν. 1337/ 1983 αντικαθίστανται ως εξής: 8 Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με την αξία του αυθαίρετου έργου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος Με την ίδια ποινή τιμωρούνται και οι μηχανικοί που εκπόνησαν τις μελέτες ή έχουν την επίβλεψη του έργου, αν διαπιστωθεί ότι οι μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή τους ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης ή αν διαπιστωθεί ότι οι εργασίες δόμησης δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αμέλεια, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος και με χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ Για απλές υπερβάσεις άδειας κατασκευής μπορεί να επιβληθεί ποινή μειωμένη Για την εκτέλεση εργασιών δόμησης, χωρίς οικοδομική άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα ρέματα, στους βιότοπους, σε παραλιακά δημόσια κτήματα, στους αρχαιολογικούς χώρους και σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις εκτός από την κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιβολή των προστίμων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική, καθώς και αναστολή της εκτέλεσής της δεν επιτρέπεται Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης Ειδικότερα η πιο πάνω ευθύνη καταλογίζεται με τις ακόλουθες διακρίσεις 1 Στον κύριο, στο νομέα ή επικαρπωτή του ακινήτου Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου με το σύστημα της αντιπαροχής, υπεύθυνο πρόσωπο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού είναι ο κατασκευαστής. 2 Στο γενικό εργολάβο του έργου ή στους ειδικούς εργολάβους που εκτελούν τις διάφορες εργασίες, εφόσον δεν εφαρμόζουν τις σχετικές μελέτες που έχουν εγκριθεί ή υποβληθεί ή δεν ακολουθούν τις γραπτές οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού ή εκτελούν εργασίες χωρίς να υπάρχουν άδειες ή οι απαιτούμενες μελέτες. 3 Στους μηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης που απαιτείται για την έκδοση της άδειας, εφόσον περιέχονται σε αυτή στοιχεία ή σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης που παραπλανούν την αρμόδια για τη χορήγηση αδειών πολεοδομική υπηρεσία ή εφόσον αυτή δε συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή της ή εφόσον η μελέτη είναι αντίθετη με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης. 4 Στους μηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη των εργασιών, εφόσον δεν εφαρμόζουν τις σχετικές μελέτες που έχουν εγκριθεί ή έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ή εφόσον αναλαμβάνουν την επίβλεψή τους χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες και οι απαιτούμενες μελέτες Η ευθύνη του επιβλέποντα υπάρχει για όλο το χρονικό διάστημα της ανέγερσης του κτιρίου μέχρι τον τελικό έλεγχο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον δεν υποβλήθηκε στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ανάκληση της δήλωσης επίβλεψης. 9 1 Στους μηχανικούς και εργολάβους του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη 1 Επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους από την αρμόδια διοικητική αρχή Η πράξη της αρχής για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία οκτώ μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτήν της παράβασης εκ μέρους της υπηρεσίας που τη διαπίστωσε Αν υπερβούν την προθεσμία τα υπεύθυνα για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας πρόσωπα της διοικητικής αρχής τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 259 του Π.Κ. 2 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που διενήργησε τον έλεγχο, απαγορεύεται έως τρία έτη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η υποβολή σχετικής δήλωσης και η εκπόνηση μελέτης ή η επίβλεψη εργασιών δόμησης και ο μηχανικός ή ο εργολάβος διαγράφεται για το ίδιο χρονικό διάστημα από το Μητρώο Μελετητών που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α΄) ή από τα Μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) Σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου η απαγόρευση μπορεί να επιβληθεί για χρονικό διάστημα έως έξι έτη Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλες τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες. 3 Ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της πολεοδομικής υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που διενήργησε τον έλεγχο, επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης Οι πράξεις επιβολής προστίμου κοινοποιούνται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2 Αν κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διαπιστωθεί η ανέγερση αυθαιρέτου χωρίς άδεια, κοινοποιείται σχετική πράξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, στον οποίο υπάγεται η πολεοδομική υπηρεσία του αυθαιρέτου, ποσό ίσο με το τριπλάσιο του προστίμου ανέγερσης Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος παρακράτησης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 6 "Ασφάλιση μελετών και ιδιωτικών έργων"
1.  
  Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή των ιδιωτικών έργων υποχρεούνται οι μελετητές και οι κατασκευαστές των ιδιωτικών έργων να ασφαλίζονται για την επίβλεψη και να ασφαλίζουν τη μελέτη και το ιδιωτικό έργο αντίστοιχα
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, καθορίζονται:
 1. Οι μελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, με βάση το είδος, τον προϋπολογισμό ή τη χρήση των έργων ή την περιοχή στην οποία βρίσκονται
 2. Το περιεχόμενο της ασφάλισης και ο χρόνος της ασφαλιστικής κάλυψης
 3. Κάθε θέμα σχετικό με την υποχρεωτική ασφάλιση των μελετητών, των μελετών και των ιδιωτικών έργων
3.  
  Αν προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης, την τροποποίηση, την αναθεώρηση της ισχύος της ή τη θεώρησή της περιλαμβάνεται και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διάταγμα αυτό
Άρθρο 7 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών δόμησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία έγκρισης και κάθε σχετικό θέμα.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες για την έκδοση ή την κατάρτιση των οποίων, απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου πολεοδομικής κατάστασης του κτιρίου
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται:
 1. Τα ειδικότερα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες ελέγχου για την έκδοση της άδειας δόμησης, την τροποποίηση και την αναθεώρησή της, οι μελέτες που απαιτούνται και οι προδιαγραφές των σχεδίων και των διαγραμμάτων για την κατασκευή των έργων
 2. Οι περιπτώσεις διακοπής των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου ή λόγω ανώτερης βίας, κατά τις οποίες επιτρέπεται να παρατείνεται η ισχύς της άδειας δόμησης, καθώς και η διαδικασία παράτασής της
 3. Τα στοιχεία που πρέπει να αναρτώνται στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής
 4. Οι ανεκτές αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου από τα μεγέθη που εγκρίθηκαν στο διάγραμμα κάλυψης
 5. Η διαδικασία διενέργειας της βεβαίωσης και της θεώρησης που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
 6. Οι περιπτώσεις και η διαδικασία κατά τις οποίες επιτρέπεται η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας πριν την αποπεράτωση όλων των εργασιών δόμησης που προβλέπονται στην άδεια, ύστερα από τμηματική θεώρηση της άδειας και μόνο για το τμήμα του κτιρίου που έχει αποπερατωθεί και αποτελείται από χώρους με κύρια και αυτοτελή λειτουργία
 7. Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των αδειών δόμησης, των μελετών και των εργασιών δόμησης που προβλέπονται στο άρθρο 4
 8. Το ειδικότερο περιεχόμενο του δελτίου πολεοδομικής κατάστασης του κτιρίου και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγησή του
4.  
  Σε ιδιοκτήτες που ανεγείρουν κατοικία σε ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο γήπεδο ή οικόπεδο που βρίσκεται σε απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή ή σε ιδιοκτήτες που ανήκουν σε μειονεκτικές πληθυσμιακές ομάδες, επιτρέπεται να παρέχονται δωρεάν από τις πολεοδομικές υπηρεσίες πρότυπες μελέτες διαφόρων τύπων κατοικιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:.
 1. Καθορίζονται οι φορείς που εκπονούν τις παραπάνω μελέτες και η διαδικασία ανάθεσης της εκπόνησης και έγκρισης των μελετών
 2. Προσδιορίζονται οι περιοχές και οι μειονεκτικές ομάδες, για τις οποίες εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής
 3. Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης της σχετικής άδειας δόμησης, ο τρόπος επίβλεψης των εργασιών δόμησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής
Άρθρο 8 "Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης Αποπεράτωση των όψεων των κτιρίων"
1.  
  Δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Για την τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων, εφόσον τοποθετούνται σε θέσεις και με τις προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1577/1985.
 2. Για τις κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση των Α.Μ.Ε.Α. στα υπάρχοντα κτίρια, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000.
2.  
  Αν οι όψεις των κτιρίων δεν αποπερατωθούν μέσα σε προθεσμία οκτώ ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης, με απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, επιβάλλεται, σε βάρος του προσώπου υπέρ του οποίου εκδόθηκε η άδεια ή του καθολικού ή ειδικού διαδόχου του, ετήσιο πρόστιμο ίσο με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός προκύπτει από την άδεια δόμησης και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9 "Ρυθμίσεις για την επιβολή προστίμων και τον έλεγχο σε αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές"
1.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 1337/1983 αντί των λέξεων «όπως αυτή προσδιορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 8 του άρθρου 18 του νόμου αυτού» τίθενται οι λέξεις «όπως αυτή προσδιορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 6.».
2.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 6 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται για τα αυθαίρετα που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης της αξίας του αυθαιρέτου με βάση α) το εμβαδόν, β) τη χρήση, γ) το είδος της κατασκευής και δ) την τιμή ζώνης των ακινήτων της περιοχής ή άλλη βάση, εφόσον στην περιοχή δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης Με την ίδια απόφαση ορίζεται το ύψος των προστίμων, ο τρόπος βεβαίωσής τους από την πολεοδομική υπηρεσία, ο τρόπος ταμειακής βεβαίωσής τους που μπορεί να γίνεται σε δόσεις και μηχανογραφικά, η είσπραξή τους, η απόδοσή τους στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., τα θέματα αναπροσαρμογής της αξίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα Η βεβαίωση του προστίμου διατήρησης μπορεί να γίνεται μία φορά και η βεβαίωση να ισχύει μέχρις ότου προσκομισθεί βεβαίωση κατεδάφισης ή νομιμοποίησης του αυθαιρέτου Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, με βάση το εμβαδόν, τη χρήση και το είδος κατασκευής, καθώς και τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά τα αυθαίρετα αυτά.
3.  
  Στο άρθρο 17 του Ν. 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: 15 Τα έσοδα από την επιβολή προστίμων σε αυθαίρετα που αποδίδονται στους δήμους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 1647/1986 ή στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001, διατίθενται αποκλειστικά για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, την εφαρμογή των σχεδίων πόλης και την ανάπλαση περιοχών.
4.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 μετά τις λέξεις «του παρόντος άρθρου» τίθενται οι λέξεις «ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του.».
5.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι μικρές παραβάσεις για τις οποίες είναι δυνατή η εξαίρεση από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της εξαίρεσης, οι όροι εφαρμογής της διάταξης αυτής και κάθε σχετικό θέμα.
6.  
  Στο άρθρο 9 του Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α΄) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: 12 Κατ εξαίρεση της παραγράφου 1 επιτρέπεται η σύνδεση με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης των αυθαίρετων κτισμάτων, εφόσον δεν βρίσκονται μέσα σε κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, αρχαιολογικούς χώρους, στον αιγιαλό ή τη παραλία, σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις ή σε ζώνες απολύτου προστασίας προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις 1 βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 ή εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων ή εντός εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου και σε περιοχή που προορίζεται για οικιστική ανάπτυξη ή 2 βρίσκονται εκτός των ορίων των σχεδίων και των ζωνών που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, αποτελούν την κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη τους και έχουν εμβαδόν μέχρι 120 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 30 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας πέραν των τεσσάρων Η σύνδεση των κτισμάτων της παραγράφου αυτής γίνεται πάντοτε για τρία (3) έτη ύστερα από σχετικό έγγραφο του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και η παροχή διακόπτεται κατά τη λήξη της τριετίας με ευθύνη του οργανισμού ή της εταιρείας παροχής, εκτός αν εγκριθεί παράταση για ίσο πάντοτε χρονικό διάστημα με πράξη της πολεοδομικής υπηρεσίας Η παράταση εγκρίνεται αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν διενεργηθεί νέες αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο.
7.  
  Στην παρ. 9 του άρθρου 27 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) αντί των λέξεων «καθώς και την παροχή σχετικής έκπτωσης μέχρι 50%» τίθενται, από τότε που ίσχυσε ο Ν. 2831/2000, οι λέξεις «τη μερική ή ολική απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και την παροχή σχετικής έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία του αυθαιρέτου, το εμβαδόν, τη χρήση του και το ύψος της οφειλής.».
8.  
  Αν η αρμοδιότητα για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή την αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών και την επιβολή προστίμου γι αυτά ανήκει στους Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας μπορεί να τάσσει στον αρμόδιο Ο.Τ.Α. προθεσμία μέχρι τριάντα ημέρες, προκειμένου να εκδοθεί ή να εκτελεστεί η διοικητική πράξη για την κατεδάφιση του αυθαιρέτου ή την αφαίρεση της παράνομης διαφήμισης ή της επιγραφής και των πλαισίων τους ή την επιβολή προστίμου ή να ανακληθεί παράνομη πράξη που εκδόθηκε. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η Περιφέρεια καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση της σχετικής πράξης ή την κατεδάφιση ή την αφαίρεση ή την ανάκληση της παράνομης πράξης. Στις περιπτώσεις αυτές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που οφείλονται στον οικείο Ο.Τ.Α., ποσό ίσο με το τριπλάσιο των δαπανών κατεδάφισης ή αφαίρεσης. Αν σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο, διαφήμιση ή επιγραφή, το πρόστιμο περιέρχεται στο Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος έκδοσης και ο τρόπος εκτέλεσης της διοικητικής πράξης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Όσον αφορά την αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, διαφημίσεων ή επιγραφών, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 13 του νόμου αυτού.
Άρθρο 10 "Ρυθμίσεις για τη δόμηση σε γήπεδα εκτός σχεδίου"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 24/31.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 270 Δ΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τετραγωνικά μέτρα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο είκοσι πέντε (25) μέτρα Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου που αφορά στο ελάχιστο πρόσωπο δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων των άρθρων 2 και 3, εφόσον εξυπηρετούνται από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, καθώς και ορειβατικών καταφυγίων, η ανέγερση των οποίων επιτρέπεται και σε γήπεδα που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από μονοπάτια.
2.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του από 24/31.5.1985 Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: 9 Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδατοκρίτες) το ανώτατο υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων σε υποστυλώματα (ΡΙLΟΤΙS).
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 1 του από 24/31.5.1985 Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: Επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος ανεξάρτητα από την κλίση του εδάφους Αν η κλίση υπερβαίνει το 35% στη θέση που τοποθετείται το κτίσμα, το εμβαδόν των υπόγειων βοηθητικών χώρων που δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης.
4.  
  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 1 του από 24/31.5.1985 Π.Δ/τος προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η δε στάθμη της οροφής του υπογείου δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη των 0,80 μέτρων από το διαμορφωμένο γύρω έδαφος.
5.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24/31.5.1985 Π.Δ/τος προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του αρτίου, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά 15% και υπό τις προϋποθέσεις ότι α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή και β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Άρθρο 11 "Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις πράξεις εφαρμογής"
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η πράξη εφαρμογής μετά την κύρωσή της γίνεται οριστική και, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, αμετάκλητη Η Διοίκηση κατ εξαίρεση μόνο επιτρέπεται να ανακαλεί εν όλω ή εν μέρει την πράξη εφαρμογής, για λόγους νομιμότητας ή για πλάνη περί τα πράγματα που αποδεικνύεται από στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση Η ανάκληση γίνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου Η πράξη ανακαλείται μόνο κατά το μέρος που διαπιστώνεται η παράβαση ή η πλάνη, μέσα σε εύλογο χρόνο από την κύρωση της πράξης εφαρμογής και συντάσσεται διορθωτική πράξη Κατά τη σύνταξη της διορθωτικής πράξης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση που είχαν οι ιδιοκτησίες κατά το χρόνο σύνταξης της αρχικής πράξης Αν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης η αυτούσια διόρθωση δεν είναι δυνατή για λόγους που επιβάλλονται από τις αρχές της καλής πίστης και της ασφάλειας του δικαίου, οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη σύνταξη της διορθωτικής πράξης μετατρέπονται σε χρηματική αποζημίωση Με τη διορθωτική πράξη καθορίζεται ο υπόχρεος και ο δικαιούχος της αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄).
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και την τιμή ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.
3.  
  Στο άρθρο 12 του Ν. 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής: 13 Ο προσδιορισμός της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 Τα ποσά από τη μετατροπή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1337/ 1983, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα οικόπεδα της παραγράφου αυτής, για τα οποία οφείλεται εισφορά σε γη, όταν απομειώνονται μετά την αφαίρεση αυτής σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον το εναπομένον οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων α΄ και β΄.
5.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2508/1997 προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής: 1 Οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./16.8.1923 και στις οποίες αίρεται η ρυμοτομική αναγκαστική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε με την ένταξη στο σχέδιο, σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό Η εισφορά υπολογίζεται και επιβάλλεται με την πράξη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Η εισφορά αποτελεί ποσοστό της επιφάνειας της ιδιοκτησίας, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο της πράξης τροποποίησης και διατίθεται ολόκληρη υποχρεωτικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων που θεσμοθετούνται με την τροποποίηση αυτή Το μέγεθος της εισφοράς μνημονεύεται και απεικονίζεται ως θέση στην πράξη τροποποίησης, είναι αυτοδίκαια εισφερόμενο, τίθεται σε κοινή χρήση μετά τη δημοσίευση της πράξης και δεν απαιτείται σύνταξη της πράξης εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν. 1337/1983 Εάν με την τροποποίηση του σχεδίου επιβάλλεται για λόγους πολεοδομικούς η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου μεγαλύτερου αυτού της εισφοράς σε γη, συντάσσεται πράξη αναλογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 και του Ν. 5269/ 1931 (ΦΕΚ 274 Α΄) για το επιπλέον τμήμα Αν η ύπαρξη οικοδομής, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.Δ. 17.7.1923, νομίμως υφισταμένης, εμποδίζει τη διάθεση της εισφοράς για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατόν, κατά την κρίση της υπηρεσίας να μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός της αξίας για την πραγματοποίηση της μετατροπής αυτής γίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001.
6.  
  Στο έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931, διαγράφονται οι λέξεις «μετά την αφαίρεσιν της τυχόν υπαρχούσης πρασιάς».
Άρθρο 12 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000"
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) οι λέξεις «με την επιφύλαξη του άρθρου 4» διαγράφονται.
2.  
  Τα πέντε τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000 αντικαθίστανται ως εξής: Στις παραπάνω περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο εάν η οικοδομική άδεια εκδοθεί ή αναθεωρηθεί σε διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών από την ισχύ των νέων διατάξεων Η θέσπιση διαφορετικών μεταβατικών διατάξεων από τις ανωτέρω και διαφορετικών ρυθμίσεων από τις προβλεπόμενες στις επόμενες παραγράφους 2 και 3 επιτρέπεται μόνο για τις ανωτέρω περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄και ε΄ και μόνο αν η μεταβολή των γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων ή κανονισμών θεσπίζεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν. 1557/1985 για την προστασία παραδοσιακών οικισμών και συνόλων ή της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 για την προστασία των περιοχών που αναφέρονται περιοριστικά στις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.
3.  
  Στο άρθρο 26 του Ν. 2831/2000 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: 6 Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται ή μεταβάλλονται οι χρήσεις γης διατηρούνται εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την κανονιστική πράξη καθορισμού ή μεταβολής των χρήσεων Στις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται υποχρεωτικά και ο χρόνος απομάκρυνσης των μη επιτρεπόμενων χρήσεων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ετών, ανάλογα με τη χρήση, τους ενδεχόμενους κινδύνους για το περιβάλλον, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στην επιθυμητή οργάνωση της περιοχής, τα τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, τη συμβολή τους στην οικονομία της περιοχής και το κόστος και τις δυσκολίες μετεγκατάστασης Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας απομάκρυνσης, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ή και η επέκταση των εγκαταστάσεων, εφόσον βελτιώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης και επισκευής των κτιρίων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. 7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και όταν η τροποποίηση των γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων θεσπίζεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983.
Άρθρο 13 "Πολεοδομικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1577/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Δεν απαιτείται έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε. για τα κτίρια που έχουν επιλεγεί από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και για όσα κτίρια απαιτείται έγκριση του Ε.Ο.Τ.
2.  
  Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας ή αρτιότητας οικοπέδων, η οικοδομησιμότητα ή η αρτιότητα βεβαιώνεται με δήλωση μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 και του Ν.1337/1983 πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα.
3.  
  Στο άρθρο 3 του Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923 (ΦΕΚ 228 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 4 Αν πρόκειται να επαναληφθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, το τμήμα ή το σύνολο του προς έγκριση ή τροποποίηση σχεδίου αναρτάται στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία τη γνωμοδότηση, τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις επί των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, μέσα σε προθεσμία σαρανταπέντε (45) ημερών από τη διαβίβαση του ερωτήματος στον Ο.Τ.Α. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής το αρμόδιο για την έγκριση ή τροποποίηση του σχεδίου όργανο μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) να προωθήσει την έγκρισή του και χωρίς τη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή και χωρίς τα στοιχεία και τις διατυπώσεις της ανάρτησης του σχεδίου. 5 Το αρμόδιο κατά περίπτωση Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) γνωμοδοτεί μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
4.  
  Στο άρθρο 16 του Ν. 3072/2002 (ΦΕΚ 294 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7 Οικοδομές, που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και αυτές που ανεγέρθηκαν στα πλαίσια προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων από το Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε., θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όπως κατασκευάσθηκαν και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας.
5.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α΄) οι λέξεις «των γενικών πολεοδομικών σχεδίων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «που καθορίζεται με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου».
6.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του από 13-28.7.1976 Π.Δ. (ΦΕΚ 217 Δ΄) αντί των λέξεων «ως έχουν βάσει νομίμων τίτλων συνταχθέντων μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος» τίθενται οι λέξεις «όπως υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος».
7.  
 1. Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 του από 16.11.1977 Π.Δ. (ΦΕΚ 460 Δ΄) και βρίσκεται σε περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομοτηνής, τροποποιείται και ορίζεται με τα στοιχεία Α΄, Δ΄, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, Α΄, όπως εμφαίνεται στο θεωρημένο, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000, το οποίο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το νόμο αυτόν.
 2. Το ρυμοτομικό σχέδιο και οι όροι δόμησης της περιοχής με στοιχεία Α΄, Α, Β, Γ, Δ, Δ΄, Α΄, που περιλαμβάνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με το από 9.7.1997 Π.Δ. (ΦΕΚ 687 Δ΄), εξακολουθεί να ισχύει.
8.  
 1. Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 του από 16.11.1977 Π.Δ. (ΦΕΚ 460 Δ΄) και βρίσκεται σε περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης, τροποποιείται και ορίζεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Γ΄, Γ΄΄, Δ΄, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Α, όπως εμφαίνεται στο θεωρημένο, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000, το οποίο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το νόμο αυτόν.
 2. Το ρυμοτομικό σχέδιο και οι όροι δόμησης της περιοχής με στοιχεία Γ΄, Γ΄΄, Δ΄, Δ, Γ΄, που περιλαμβάνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με το από 25.2.1997 Π.Δ. (ΦΕΚ 204 Δ΄), εξακολουθεί να ισχύει.
9.  
  Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.), που καθορίστηκε με το από 19.8.1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 501 Δ΄) και βρίσκεται στην εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Ευλάλου του Νομού Ξάνθης, καταργείται. Το Ρυμοτομικό Σχέδιο της εν λόγω περιοχής, που εγκρίθηκε με το από 30.1.1982 Π.Δ. (ΦΕΚ 123 Δ΄), εξακολουθεί να ισχύει. Για την εφαρμογή του σχεδίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 2508/1997.
10.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄) μετά τις λέξεις «του παρόντος νόμου» τίθενται οι φράσεις «, σε ίδιες εκτάσεις των φορέων ή των ομογενών, εφόσον η διατιθέμενη από αυτούς έκταση, υπερβαίνει το 50% της έκτασης που πολεοδομείται ή σε διατιθέμενες από τους ομογενείς εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης ή δανειοδότησης για τη στεγαστική αποκατάστασή τους,».
11.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2790/ 2000 εφαρμόζονται και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων, σε εκτάσεις που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ή σε εκτάσεις ιδιοκτησίας των προσώπων που υπάγονται στην κοινωνική ομάδα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Οικονομίας και Οικονομικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για την παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων στους δικαιούχους.
12.  
 1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) αντί των λέξεων «Οι διατάξεις» τίθενται οι λέξεις «Οι ειδικότερες απαγορευτικές διατάξεις».
 2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 αντί των λέξεων «καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χρήση των χώρων και των πλαισίων αυτών» τίθενται από τότε που ίσχυσε ο Ν. 2946/2001 οι λέξεις «οι επιβαλλόμενες αποστάσεις από τη ρυμοτομική γραμμή και το κράσπεδο του πεζοδρομίου, οι επιβαλλόμενες αποστάσεις μεταξύ των πλαισίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χρήση των χώρων και την τοποθέτηση των πλαισίων αυτών.».
 3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 μετά τις λέξεις «εθνικών οδών» τίθενται οι λέξεις «και επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999,».
 4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. Η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και των παράνομων επιγραφών γίνεται με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 8, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή από υπάλληλο της Περιφέρειας που εξουσιοδοτείται από το Γενικό Γραμματέα για παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις και επιγραφές κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999, κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.) ή με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας σε κάθε άλλη περίπτωση.
 6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 7. Η απόφαση εκδίδεται αφού προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης και συνταχθεί σχετική πράξη αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα Σε περίπτωση επανατοποθέτησης των αφαιρούμενων υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών ή των πλαισίων τους, είτε με την ίδια είτε με άλλη μορφή, η αφαίρεσή τους γίνεται με βάση την αρχική πράξη και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης.
 8. Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
 9. Η παραγγελία επιτρέπεται να γίνεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως η παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 83 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) Όπου στα εδάφια αυτά αναφέρεται η «Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων» νοείται η εταιρεία «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» ή ο Ο.Σ.Ε. αντίστοιχα.
 10. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001 αντί των λέξεων «ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου,» τίθενται οι λέξεις «ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου,».
 11. Στην παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001 μετά τις λέξεις «του άρθρου 3» τίθενται οι λέξεις «ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4» και μετά τις λέξεις «των Δήμων και Κοινοτήτων» τίθενται οι λέξεις «ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας».
 12. Στα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 μετά τις λέξεις «και επαρχιακών οδών» προστίθενται και στα δύο εδάφια οι λέξεις «ή αυτοκινητοδρόμων» και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταργούνται.
13.  
  Μετά τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 13 του Ν. 3188/1955 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ότι δεν προκαλούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, μπορεί να επιτρέπεται η οικοδόμηση, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ορίων και περιορισμών, ή η οικοδόμηση με διαφορετικούς όρους και περιορισμούς, αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κεραίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής το επιτρέπουν.
14.  
 1. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης αα΄ της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3044/2002 αντί των λέξεων «Στην περίπτωση αα΄» τίθενται οι λέξεις «Στις περιπτώσεις αα΄και γγ΄».
 2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3044/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής:
 3. Για τις μελέτες της περιπτώσεως γγ΄ της προηγούμενης υποπαραγράφου α΄ η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. ή από την τεχνική υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α., ελλείψει δε αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται ο Ο.Τ.Α. Στις περιπτώσεις που απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Ε.Π.Α.Ε. αυτή χορηγείται από Επιτροπή τριών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του οικείου Δημάρχου ή Νομάρχη αντιστοίχως.
 4. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3044/2002 προστίθεται υποπαράγραφος δ΄ ως εξής:
 5. 4 Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου α΄ επιτρέπεται να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τον οικείο Ο.Τ.Α., ανεξάρτητα αν εντάσσονται σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Ε.Ε.Α.Χ.Α. ή επιχορηγούνται από οποιονδήποτε φορέα, και επιπλέον ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση που διατίθεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της δαπάνης εκτέλεσης των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εργασιών και μετά την ολοκλήρωση αυτών Η ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση επιστρέφεται υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες με το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο επιτόκιο που δανειοδοτεί τους Ο.Τ.Α., το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε προθεσμία δέκα ετών μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. σε δόσεις και με τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου Σε περίπτωση μεταβιβάσεως ο πωλητής επιστρέφει το εναπομένον υπόλοιπο πριν τη μεταβίβαση Επιτρέπεται στο δήμο, για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, να συνάπτει δάνεια με τα αναφερόμενα στο άρθρο 237 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 220 του Π.Δ. 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 29Α του Ν. 2503/1997) νομικά πρόσωπα και με τις αντίστοιχες διαδικασίες.
15.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 αντί των λέξεων «εκατό (100) στρέμματα» τίθενται οι λέξεις «πενήντα (50) στρέμματα».
16.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 2508/1997 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Δεν απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης αν πρόκειται για έργα ενταγμένα σε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ή σε κοινοτική πρωτοβουλία και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου περιλαμβάνεται στους φορείς υλοποίησης, που αναφέρονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ή στο συμπλήρωμα προγραμματισμού.
17.  
  Οι οικοδομικές άδειες του άρθρου 4 του Π.Δ. 6.3.2003 (ΦΕΚ 199 Δ΄) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)» επιτρέπεται να αναθεωρηθούν για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν σε διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, χωρίς αλλαγή της χρήσης και αύξησης των πολεοδομικών μεγεθών και μόνο για τα κτίρια ή το τμήμα τους που θα διαπιστωθεί, από την Πολεοδομική Υπηρεσία, ότι αποπερατώθηκε νόμιμα μέχρι της 6.3.2003, τουλάχιστον ο φέρων οργανισμός τους.
18.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 209/1998 (ΦΕΚ 169 Δ΄) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 7 στο ίδιο άρθρο ως εξής: Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας. 7 Κατ εξαίρεση οι αποστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να είναι διαφορετικές σύμφωνα με πολεοδομικές μελέτες 1 επέκτασης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), εντός περιοχών ανάπτυξης παραθεριστικής (β΄) κατοικίας και σε περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπως ΒΙΠΑ - ΒΙΠΑ, ΒΕΠΕ) και 2 ένταξης σε σχέδιο πόλης σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 Το καθοριζόμενο μέγεθος της απόστασης τεκμηριώνεται με την πολεοδομική μελέτη, η οποία στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.
19.  
  Στο τέλος του εδαφίου α΄ της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης ΙV του άρθρου 1 του από 28.7/31.8.1989 Π.Δ. (ΦΕΚ 539 Δ΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Τα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της Ζώνης Δ είναι οικοδομήσιμα, εφόσον έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο που τίθεται σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη, με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο Ο.Τ.Α. Ο κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχωρούμενος σε κοινή χρήση χώρος έχει πλάτος τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα, εφάπτεται σε όλο το μήκος της μιας πλευράς του γηπέδου και προσμετράται για τον υπολογισμό της αρτιότητας και του συντελεστή δόμησής του Ο παραχωρούμενος χώρος καθορίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, το οποίο ελέγχεται και θεωρείται ως προς τη δυνατότητα λειτουργικής σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.
20.  
  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του από 22.6.1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284 Δ΄) μετά τις λέξεις «Ν. Αττικής» προστίθενται οι λέξεις «εκτός από την περιοχή της τέως επαρχίας Τροιζηνίας».
21.  
  Στο άρθρο 5 του από 6.10/17.10.1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 538 Δ΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την ανέγερση μουσείων, βιβλιοθηκών, καλλιτεχνικών εκθέσεων και θεάτρων μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
22.  
  Στην έκταση που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, βάσει του υπ αριθμ. 264664/22.11.1979 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα και βρίσκεται στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:.
 1. Χρήσεις γης:
 2. κατοικία, ξενοδοχεία και ξενώνες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, εστιατόρια, αναψυκτήρια, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού και διοίκηση
 3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης:
 4. 40%
 5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων:
 6. 18,00 μέτρα
 7. Μέγιστος συντελεστής δόμησης:
 8. 1,4.
 9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. και οι διατάξεις του από 15.6/10.7.1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 368 Δ΄).
23.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) (προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 21 του Ν.1577/1985 Γ.Ο.Κ.) εφαρμόζονται και σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως για νομίμως υφιστάμενα κτίρια.
24.  
  Στα νομίμως υφιστάμενα οικόπεδα του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Βούλας με τις διαστάσεις που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται χρήσεις γης ως εξής:
 1. στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης γενική κατοικία του άρθρου 3 του από 23.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ΄), με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, και τις αποθήκες του άρθρου 5 του Ν. 2965/2001,.
 2. στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου χρήση αμιγής κατοικία του άρθρου 2 του από 23.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ΄).
 3. Οι παραπάνω χρήσεις μπορούν να τροποποιούνται με τις οικείες πολεοδομικές μελέτες.
25.  
 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) αντικαθίσταται η φράση «με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση» με τις λέξεις «με απόφαση».
 2. Στην παρ. 4α του άρθρου 18 του Π.Δ. 93/1987 (ΦΕΚ 52 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η φράση «με Π.Δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση» με τις λέξεις «με απόφαση».
26.  
  Πολεοδομικές μελέτες, που είχαν εγκριθεί με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόνον της απόφασης έγκρισης χωρίς τη δημοσίευση των συνοδευτικών χαρτών και ακυρώθηκαν για το λόγο αυτόν, επανέρχονται αναδρομικά σε ισχύ με απλή δημοσίευση της απόφασης έγκρισης και των διαγραμμάτων που συνόδευαν την απόφαση, με ευθύνη του Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας. Παραμένουν επίσης σε ισχύ οι τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν πριν από την ακύρωση για τον παραπάνω λόγο.
27.  
  Στην παράγραφο ΧΙV του άρθρου 2 του από 20.2/6.3.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 199 Δ΄) προστίθεται υποπαράγραφος 3 ως εξής: 3 Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων υποπαραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για την περιοχή «ΒΙΠΑ προς εξυγίανση» του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μαρκοπούλου (ΥΑ 9573/1846/2000, (ΦΕΚ 210 Δ΄) για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Γ.Π.Σ.
Άρθρο 14 "Περιορισμοί και προϋποθέσεις κατά την πραγματοποίηση μεταφερόμενου συντελεστή σε ωφελούμενο ακίνητο"
1.  
  Στο άρθρο 5 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 8 Στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή και στις Ζ.Α.Σ. για τον καθορισμό της ποσοστιαίας αύξησης του ισχύοντος Σ.Δ. ισχύουν οι εξής ανά χρήση περιορισμοί και προϋποθέσεις, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α΄) για τις περιοχές στις οποίες ο ισχύων συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 2,4 1 Σε περιοχές με χρήση αμιγούς κατοικίας ή μόνο κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή, για Σ.Δ. μέχρι 0,8, το 15% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 10% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 1,2 Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ισχύοντος Η ποσοστιαία αύξηση του ισχύοντος Σ.Δ. στις περιοχές της παρούσας περίπτωσης αφορά μόνο στην επαύξηση χώρων κατοικίας ή βοηθητικών χώρων αυτής. 2 Σε περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας ή περιοχές εντός σχεδίου, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις με δεσμευτικό τρόπο, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του ισχύοντος στην περιοχή για Σ.Δ. μέχρι 0,8, το 20% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 15% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 1,2 Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ισχύοντος Σ.Δ. 3 Σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος στην περιοχή για Σ.Δ. μέχρι 0,8, το 25% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 20% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 1,2, προκειμένου για κτίρια κατοικίας και 40%, 35% και 30% αντίστοιχα, για ειδικά κτίρια Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή για κτίρια κατοικίας και το 30% για ειδικά κτίρια. 4 Σε περιοχές με ειδικές χρήσεις η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος Σ.Δ. 9 Για το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου, το ύψος, την απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, τους χώρους στάθμευσης του ωφελούμενου ακινήτου και των επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφέρονται από άλλους δήμους ή κοινότητες, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί και προϋποθέσεις 1 Το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου μετά την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ισχύον για την περιοχή, όπως αυτό καθορίζεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις. 2 Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ανώτατου για την περιοχή ύψους, είτε αυτό καθορίζεται με ειδικό πολεοδομικό κανονισμό είτε προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 για το Σ.Δ. που ισχύει για το ωφελούμενο ακίνητο πριν την πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. Ειδικά σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου (υπερτοπικού ή τοπικού) ή γενικής κατοικίας στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και μόνο για τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν στις μεταφερόμενες επιφάνειες, το ανώτατο ύψος καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 και με βάση το Σ.Δ. που διαμορφώνεται για το ωφελούμενο ακίνητο μετά την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985. 3 Επιβάλλεται να τηρείται η απόσταση Δ, που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 και προκύπτει σύμφωνα με το τελικό ύψος της οικοδομής μετά την πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. Σε περιπτώσεις προσθηκών κατά το ύψος σε νομίμως υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κτίρια, επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ., εφαρμοζομένων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων περί προσθηκών. 4 Εξασφαλίζονται οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, οι οποίες απαιτούνται λόγω της Μ.Σ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, στο ωφελούμενο ακίνητο ή σε ακίνητο σε απόσταση από το ωφελούμενο, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, που απαιτούνται λόγω της Μ.Σ.Δ., δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στο προκήπιο, εκτός εάν η απαιτούμενη θέση είναι μία Στις περιπτώσεις ακινήτων επί βασικού ή πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος οδικού δικτύου, η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. επιτρέπεται μόνον εφόσον οι θέσεις στάθμευσης που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω διατάξεις για το συνολικό Σ.Δ., αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης του ισχύοντος Σ.Δ. και ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας για την κυκλοφορία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων. 5 Το ωφελούμενο οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση. 6 Οι δομήσιμες επιφάνειες που μεταφέρονται σε Ζ.Υ.Σ. ή Ζ.Α.Σ. από βαρυνόμενα ακίνητα άλλων δήμων ή κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 40% των δυνάμενων να πραγματοποιηθούν σε αυτές επιφανειών.
2.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 3044/2002 αντικαθίστανται από παράγραφο 1 και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι σε 2, 3 και 4, ως εξής: 1 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται 1 Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ., καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης αυτής. 2 Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η επιφάνεια που μεταφέρεται στο ωφελούμενο ακίνητο και ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάται η αγοραία οικοπεδική αξία του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου ακινήτου Ο τρόπος καθορισμού και εκτίμησης μπορούν να αποτυπώνονται σε μαθηματικό τύπο. 3 Κάθε σχετικό θέμα για την πραγματοποίηση του μεταφερόμενου συντελεστή στο ωφελούμενο ακίνητο.
3.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3044/2002, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, αντί των λέξεων «το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1» τίθενται οι λέξεις «τις ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του προηγούμενου άρθρου».
4.  
  Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3044/2002 αντί «31.12.2001» τίθεται «30.11.2003» και στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3044/2002 αντί των λέξεων «από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού» τίθενται οι λέξεις «από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Τ.Ε.Ο. Α.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
Άρθρο 15 "Ρυθμίσεις για τα δημόσια έργα"
1.  
  Με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α΄), τα υπόλοιπα εδάφια της παραγράφου αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2940/ 2001 (ΦΕΚ 180 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 5 Οι δημοπρασίες για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού διεξάγονται κατά ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11η π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία την ημέρα αυτή, διενεργείται σε άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα και σε ημερομηνία που αν δεν προσδιορίζεται στη διακήρυξη, προσδιορίζεται με πράξη της Προϊσταμένης ή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας της υπηρεσίας, η οποία έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών και των τεχνικών προσφορών, όπου αυτές προβλέπονται, γίνεται ταυτόχρονα Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων Στο πρώτο στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές παραμένουν σφραγισμένες σε φυλασσόμενο χώρο με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής και διασφαλίζεται ο έλεγχος των συνθηκών φύλαξης και προστασίας του απορρήτου αυτών Ο τρόπος φύλαξης και ελέγχου των συνθηκών φύλαξης καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τη λήψη αποφάσεως για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους, τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα, η ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει και την ημέρα της δημοπρασίας, εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων για το στάδιο της κατάθεσης των προσφορών Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, τη συνοπτική ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση και τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή αυτή Κατά την ημέρα της αποσφράγισης και σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού την ίδια ημέρα διαπιστώνει τη μη παραβίαση του χώρου φύλαξης και το απαραβίαστο των φακέλων των οικονομικών προσφορών, αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει συνοπτικά και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα δημοπράτησης τα επί μέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά Η διαδικασία περατώνεται την ίδια ημέρα με την υπογραφή των φακέλων και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων από τα μέλη της Επιτροπής Αντίγραφο των οικονομικών προσφορών παραδίδεται στον ορισμένο εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος υποχρεούται με ευθύνη του να τις γνωστοποιήσει σε όλους τους συμμετέχοντες Οι οικονομικές προσφορές και τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και παραδίδονται στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση Στις Επιτροπές Διαγωνισμού, για έργα των οποίων η ανάθεση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού από αυτούς που υποδεικνύονται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού Για τον εκπρόσωπο αυτόν και τον αναπληρωτή του δεν υπάρχει κώλυμα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Κατ εξαίρεση όσων ορίζονται ανωτέρω, στις δημοπρασίες έργων τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄) και εφόσον κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών δεν έχει υποβληθεί η έγγραφη παραίτηση όλων των συμμετεχόντων από το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, η κατάθεση των φακέλων των οικονομικών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους γίνεται μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ή την επίλυση των διαφορών για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, σε ημέρα και ώρα που τους γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα Την ίδια ημέρα αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές Αν για οποιονδήποτε λόγο οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγιστούν την ημέρα της υποβολής τους, λαμβάνονται τα μέτρα φύλαξης που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή Για τις δημοπρασίες έργων όπου προβλέπεται η κατάθεση και τεχνικής προσφοράς, ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του επόμενου εδαφίου Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, δημοπρασίες που αφορούν έργα ή κατηγορίες έργων μπορεί να εξαιρεθούν από τους παραπάνω κανόνες, να ορισθεί ως Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση η Επιτροπή Διαγωνισμού και να ρυθμιστούν όλα τα ειδικότερα θέματα της παραγράφου αυτής.
2.  
  Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/ 1996 (ΦΕΚ 29 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄), συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου Για τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας των συμπληρωματικών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2940/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001, αντικαθίσταται ως εξής: Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. επιτρέπεται να στελεχώνουν μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ Η συμμετοχή τους πρέπει να είναι ενεργός και παρακολουθείται από την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
5.  
  Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 25 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001, προστίθενται οι λέξεις « ή δύο τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας».
6.  
  Στο τέλος της παρ. 40 του άρθρου 16 του Ν. 1418/ 1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/ 2001, προστίθενται εδάφια ως εξής: Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία.
7.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 44 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 44 Για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε δημοπρασία δημόσιου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄), απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς στις ανωτέρω δημοπρασίες γίνεται αυτοπροσώπως, για ατομική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή και για ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, είτε ένας από τους κοινοπρακτούντες που ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.
8.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 44 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001, αντικαθίσταται ως εξής: Το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής ελέγχεται πριν από τα λοιπά δικαιολογητικά και επιστρέφεται την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
9.  
  Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής: Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τάξη εγγραφής Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
10.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 46 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001, αντί των λέξεων «το όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών της» τίθενται οι λέξεις «το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημόσιων έργων».
11.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για έργα των οποίων η σύμβαση υπόκειται πριν την υπογραφή της σε έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται χρόνος ισχύος προσφορών μέχρι δώδεκα μήνες.
12.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄) μετά τις λέξεις «Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στα γραφεία Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων».
Άρθρο 16 "Ρυθμίσεις για την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε."
1.  
  Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας Τ.Ε.Ο. Α.Ε. με το προσωπικό της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2938/2001 (ΦΕΚ 178 Α΄) δύνανται να αποσπώνται στην Εταιρεία υπάλληλοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπασμένου, στη θέση που οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν, η δε Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει εντός μηνός τα αντίστοιχα ποσά στην υπηρεσία του αποσπασμένου.
2.  
  Στο άρθρο 3 του Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, που έχουν ως εξής: 4 Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, επιχειρήσεις λουτρών, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ακινήτων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά κατηγορίες, ανάλογα με το υδραυλικό και το ρυπαντικό φορτίο τους, το τέλος χρήσεως υπονόμων, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 5 Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμων αρχίζει έξι μήνες από την ημερομηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, εκτός αν συνδεθούν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης σε προγενέστερη ημερομηνία, οπότε η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης αρχίζει από την ημερομηνία σύνδεσης.
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία είναι δεσμευτική για την Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα Μελετητικά Γραφεία ή τους Μελετητές, είναι δυνατή η υποκατάσταση της Ε.ΥΔ.Α.Π. από το Ελληνικό Δημόσιο, στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών που έχει υπογράψει πριν τις 25.10.1999, οι οποίες αφορούν σε κατασκευή έργων της παραγράφου αυτής Η υποκατάσταση επέρχεται με την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα Μελετητικά Γραφεία ή τους Μελετητές, που υποχρεούνται να συνεργάζονται απροφασίστως και χωρίς καμία καθυστέρηση, όταν κληθούν, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να παραδίδουν τις υπογραφείσες συμβάσεις, τις εκπονηθείσες μελέτες ή τα τμήματά τους και να παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία Η δαπάνη για τις μελέτες ή τα τμήματά τους που εκπονήθηκαν ή θα εκπονηθούν μέχρι την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση βαρύνει την Ε.ΥΔ.Α.Π. και για το περαιτέρω χρονικό διάστημα το Δημόσιο.
Άρθρο 17 "Ρυθμίσεις για την Εγνατία Οδό"
1.  
  Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Προκειμένου για έργα οδοποιίας, στην έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της εταιρείας να εισπράττει διόδια, να εκμεταλλεύεται τις παρόδιες εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο και να παραχωρεί μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών σε τρίτους Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα διόδια που επιτρέπεται να εισπράττει η εταιρεία και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην είσπραξη διοδίων και στον καθορισμό και την εκμετάλλευση των παρόδιων εκτάσεων.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ανατίθεται στην εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η αρμοδιότητα ανάθεσης και η διοίκηση της εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή άλλου έργου, καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης άλλου έργου. Με την απόφαση καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», οι σχέσεις της με τον κύριο του έργου, ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών και των έργων, τα αποφαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
3.  
  Αρμοδιότητες σχετικές με την ευθύνη συντήρησης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης οδικών δικτύων, οι οποίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ασκούνται από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αν αφορούν την Εγνατία Οδό, ανήκουν αποκλειστικώς στην εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και ασκούνται από αυτήν.
4.  
  Η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει έναντι κάθε υπευθύνου αξίωση αποκατάστασης κάθε ζημίας που προκαλείται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.
Άρθρο 18
1.  
  Στο άρθρο 2 του Ν. 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 10 Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται καταβάλλεται από τον δηλούντα τέλος κτηματογράφησης είκοσι (20) ευρώ, που δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α. Ο τρόπος είσπραξης του ανταποδοτικού αυτού τέλους και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους αυτού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Χ.Ε. ή εισφέρονται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», κατά τους όρους της προβλεπόμενης στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων περί μεταφοράς πόρων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην εν λόγω εταιρεία και διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της κτηματογράφησης Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε σχετικό θέμα.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται το προβλεπόμενο στο άρθρο 12 του Ν. 2308/1995 ανταποδοτικό τέλος. Για τις περιοχές που τελούν υπό κτηματογράφηση ή έχουν ήδη κτηματογραφηθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το οφειλόμενο κατά το άρθρο 12 του Ν. 2308/1995 ανταποδοτικό τέλος περιορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, που δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως είδους δικαιώματος ή άλλων τυχόν κριτηρίων. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από κάθε δικαιούχο κάθε καταχωρισθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην οποία μπορεί να προβλέπεται ως προϋπόθεση για την εγγραφή μεταγενέστερης πράξης στο κτηματολόγιο η προηγούμενη καταβολή του τέλους αυτού.
3.  
  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν. 2664/ 1998 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής: 3 1 Εάν η περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα περισσότερων του ενός Υποθηκοφυλακείων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε., μπορεί να υπαχθεί το σύνολο της περιοχής αυτής στην αρμοδιότητα ενός μόνο Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.
Άρθρο 19
1.  
  Τροποποιείται και επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιο της ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνδημοσιευόμενο υπό κλίμακα 1:2.000 διάγραμμα, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τη δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου σε περιοχή νότια της Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Β.Α., της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Διμηνιού του Δήμου Αισωνίας Νομού Μαγνησίας, και καθορίζονται τομείς χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης ως εξής: Τομέας Α: Ο.Τ. 1Α - 6Α και 8Α - 20Α. Επιτρεπόμενες χρήσεις: βιομηχανία και βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης και συναφείς προς τη χρήση αυτή εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, πάσης φύσεως αποθηκών πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Όροι δόμησης: Α) Ελάχιστο πρόσωπο: 20 μ. Β) Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 μ. Γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% Δ) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,6 Ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 15 μ. ΣΤ) Ελάχιστη απόσταση κτιρίων μεταξύ τους: 5 μ. ή ως ΓΟΚ Τομέας Β: Ο.Τ. 3Β, 7Β, 9Β, 21Β και 22Β Επιτρεπόμενες χρήσεις: κατοικία για προσωπικό ασφαλείας, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των βιομηχανιών - βιοτεχνιών, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας και χώροι άθλησης. Όροι δόμησης: Α) Τα οικόπεδα του τομέα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν διανέμονται από τον αρμόδιο φορέα. Β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% Γ) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,8 Δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 11 μ. Ε) Ελάχιστη απόσταση κτιρίων μεταξύ τους: 5 μ. ή ως ΓΟΚ Στους οικοδομήσιμους χώρους των τομέων Α και Β επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (υποσταθμοί Δ.Ε.Η., τηλεφωνικό κέντρο Ο.Τ.Ε., αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης νερού κ.λπ.). Όροι δόμησης για τα κτίρια αυτά: Α) Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. Β) Ελάχιστο εμβαδόν: 100 μ. Γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% Δ) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,6 Ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 15 μ. ΣΤ) Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου: ως ΓΟΚ Η περιοχή αυτή εξαιρείται από τις διατάξεις του από 17.2.1986 (ΦΕΚ 63 Δ΄) Π.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε, με το από 23.7.1997 Π.Δ. (ΦΕΚ 702 Δ΄/8.8.1997).
2.  
 1. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παρ.
 2. ΙΧ του άρθρου 2 του από 20.2./6.3.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 199 Δ΄) οι λέξεις «εγκεκριμένων και « διαγράφονται και οι λέξεις «της πολεοδομικής τους μελέτης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του Γ.Π.Σ.».
 3. 3 Στις παραπάνω περιοχές άρτια θεωρούνται τα γήπεδα που είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α΄).
 4. Στην παρ.
 5. ΙΧ του άρθρου 2 του από 20.2./6.3.2003 Π.Δ., προστίθεται υποπαράγραφος 3 ως εξής:
 6. 3 Στις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκεκριμένων Γ.Π.Σ., εκτός των περιοχών που ορίζονται άλλως κατωτέρω, μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής τους μελέτης, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 270 Δ΄) Ειδικότερα για τη χρήση κατοικίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997.
3.  
  Η περίπτωση γ΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1 να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριμένων, κατά τα άρθρα 6 έως και 8 του Ν. 2742/1999, Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και κατά τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2742/1999 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων.
Άρθρο 20
1.  
  Στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συστήνεται Μονάδα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για την αντιμετώπιση των αναγκών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης φυσικών καταστροφών, την άμεση επέμβαση σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, την τεχνική αρωγή στον πληττόμενο πληθυσμό και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες της συνιστώμενης Μονάδας, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
2.  
  Συνιστώνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εννιακόσιες (900) θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών του, προς αντιμετώπιση θεμάτων αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας, αποκατάστασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές, εκτέλεσης ειδικών έργων και παροχής ειδικών υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις: α) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Κεντρική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων) και β) ανά κατηγορία και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία, τα κριτήρια, η στάθμιση των κριτηρίων επιλογής, η οποία διενεργείται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, ο τρόπος συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, το προσωπικό που κατατάχθηκε σε θέσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 επιτρέπεται μετά από αίτησή του να μεταφέρεται και να εντάσσεται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού ή στις Περιφέρειες της χώρας. Με την ίδια απόφαση μεταφέρεται και η προσωρινή θέση που κατέχει.
4.  
  Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού της Υ.Α.Σ. και των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αττικής, που λήγουν στις 31.12.2003 και μεταγενέστερα, παρατείνονται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη λήξη τους.
Άρθρο 21
1.  
 1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του από 24.1/19.2.2003 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 121 Δ΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Ελάχιστον εμβαδόν 20.000 τ.μ. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω εμβαδού, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα εντός της ζώνης Γ΄ του παρόντος γήπεδα, τα οποία υφίσταντο στις 7.7.1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 22.6.1983 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 284 Δ΄) και 1 βρίσκονται εντός των ορίων των ζωνών Α και Β που καθορίσθηκαν με το από 5.12.1979 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 707 Δ΄) και είχαν κατά την 13.12.1979, ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω π.δ/τος, ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα ή 2 βρίσκονται στην υπόλοιπη περιοχή της καθοριζόμενης με το παρόν διάταγμα Γ΄ ζώνης προστασίας και είχαν κατά την 7.7.1983, ημερομηνία δημοσίευσης του από 22.6.1983 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 284 Δ΄), ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα.» β ) Τα υπ αρ. 6467.4, 6467.5, 6467.6, 6468.5, 6467.7, 6467.8, 6468.7, 6476.2, 6477.1, 6477.2, 6478.1, 6478.2, 6477.4, 6478.3, 6477.6, 6478.5 διαγράμματα κλίμακας 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την υπ αριθμ. 17407/2002 πράξη του και συνοδεύουν το από 24.1/19.2.2003 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 121 Δ΄), αντικαθίστανται από ταυτάριθμα διαγράμματα ίδιας κλίμακας, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συνοδεύουν την παρούσα ρύθμιση και αντίγραφά τους δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3 Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται πλέον στα όρια των ορεινών όγκων σύμφωνα με τα ανωτέρω διαγράμματα, ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή με στοιχείο Γ του άρθρου 2 του από 17.2/27.2.1998 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 125 Δ΄). 2 Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α΄) προστίθενται τέσσερα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής «Αντίστοιχο με το υπό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου προβλεπόμενο ειδικό επίδομα, καταβάλλεται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και στους μόνιμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, μηχανικούς, διορισμένους στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ισότιμων προς τα Τ.Ε.Ι. σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού, αποκλειομένων των υπαγομένων στις αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου περιπτώσεις, καθώς και των αναφερομένων στην παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) Το επίδομα αυτό ορίζεται σε τρία τοις χιλίοις (3‰) επί του ορίου πληρωμών των πιστώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και η διαχείρισή του γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για την αιτία αυτή Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής Το ειδικό αυτό επίδομα καταβάλλεται από 1.1.2004.
Άρθρο 22 "Θέματα φορολογίας"
1.  
  Οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12.2003, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, παρατείνονται μέχρι 27.2.2004. Ειδικά για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., για το φορολογικό έλεγχο των οποίων εφαρμόζεται η ελεγκτική διαδικασία που προβλέπεται από την απόφαση 1084903/1635/ΠΟΛ. 1107/25.9.2003 (ΦΕΚ 1377 Β΄), ισχύει η παράταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον μέχρι 31.12.2003 έχουν επιδοθεί στους υπόχρεους τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση ειδικά σημειώματα υπολογισμού των διαφορών φόρων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και μεταβίβασης ακινήτων, καθώς και για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., για το φορολογικό έλεγχο των οποίων εφαρμόζεται η ελεγκτική διαδικασία που προβλέπεται από την απόφαση 1065798/ 1480/15.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄).
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Για τις υποθέσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους, οι οποίες έπονται των διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου για εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου μετατίθεται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια.
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του Ν.3091/2002 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές ο νέος χρόνος παραγραφής καταλαμβάνει και τις προηγούμενες της κατάσχεσης ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους.
4.  
  Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), καθώς και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, παρατείνονται, για όσες υποθέσεις αφορούν ακίνητα για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου σε δίκη μεταξύ του φορολογούμενου, νομικού ή φυσικού προσώπου και του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων αυτών μέχρι και έξι μήνες μετά τη δημοσίευση της πιο πάνω απόφασης.
Άρθρο 23 "Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Για την εκτέλεση εργασιών δόμησης, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄), καθώς και όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφεξής απαιτείται, αντί γι αυτήν, η έκδοση άδειας δόμησης. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, η εξαίρεση ισχύει και για την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης.
2.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985, όπως προστίθεται με την παρ. 6 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, εφαρμόζεται για κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι 30.9.2003. Η αίτηση για τη σύνδεση με τα δίκτυα υποβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στους οργανισμούς και τις εταιρείες παροχής για τη διαπίστωση, την παράταση και τη σύνδεση, η διαδικασία ελέγχου και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 1512/ 1985.
3.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 24/31.5.1985 προεδρικού διατάγματος, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 10 του νόμου αυτού, δεν ισχύει για γήπεδα που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
4.  
  Η παρ. 10 του άρθρου 1 και η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24/31.5.1985 Προεδρικού Διατάγματος, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται ως ειδικότερες και σε γήπεδα τα οποία διέπονται από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με εξαίρεση τα γήπεδα στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί δόμησης ως προς τις κλίσεις του εδάφους, για λόγους προστασίας αρχαιολογικών χώρων.
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, κατισχύουν ως ειδικότερες κάθε προγενέστερης αντίθετης ρύθμισης που έχει θεσπιστεί με κανονιστική πράξη έγκρισης Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ. ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την αναθεώρησή της, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ορίζεται σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
6.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2790/2000, όπως συμπληρώνεται με την παρ. 10 του άρθρου 13 του νόμου αυτού, εφαρμόζεται, προκειμένου για ίδιες εκτάσεις των ομογενών, μόνον εφόσον οι εκτάσεις αυτές έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2002.
7.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/ 1984, όπως τροποποιείται με την παρ. 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται και στις συμβάσεις έργων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
8.  
  Οι διατάξεις των παρ. 5 του άρθρου 4, παρ. 1 και 3 του άρθρου 12, παρ. 40, 44 και 45 του άρθρου 16 του Ν.1418/1984, καθώς και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με τις παρ. 1, 3, 6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται στις δημοπρασίες έργων για τα οποία η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται ένα (1) μήνα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
9.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2938/2001 (ΦΕΚ 178 Α΄), για την ολοκλήρωση του έργου της απογραφής της περιουσίας της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., παρατείνεται μέχρι τέλους του 2004.
10.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του Ν. 1418/1984, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 2940/2001, καταργείται από τότε που ίσχυσε και για την πληρωμή και αναθεώρηση των ασφαλτικών εργασιών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών, που προβλέπονται στο Ν. 1418/ 1984. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, καθώς και στις συμβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών. Τυχόν καταβληθέντα ποσά σε εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης δεν αναζητούνται.
11.  
  Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940 καταργούνται.
12.  
  Το άρθρο 4 του από 15.12.1923/21.1.1924 β.δ/τος καταργείται.
13.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983 καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 4, 5, και 6.
14.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984, που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 2940/2001, καταργούνται.
15.  
  Το από 8/13.7.1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 795 Δ΄) καταργείται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Άρθρο 24 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, παρ. 4 του άρθρου 5, 8 και παρ. 1 του άρθρου 23, των οποίων η ισχύς αρχίζει έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1985/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/24 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2308 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/9573/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/9573_1846 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065798/1480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065798_1480 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1084903/1635/ΠΟΛ.1107 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1084903_1635_ΠΟΛ_1107 2003
ΝΟΜΟΣ 1931/5269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5269 1931
ΝΟΜΟΣ 1955/3188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3188 1955
ΝΟΜΟΣ 1977/651 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/651 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/880 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/880 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/960 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1557 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1996/2372 1996
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 1997/2477 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2831 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2831 2000
Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του ά[...]" 2000/2833 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας» και της Εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία» σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το[...]" 2001/2938 2001
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/17.7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/17_7 1923
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/17.7. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/17_7_ 1923
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2326 1940
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/6.10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/6_10 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/15.6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/15_6 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/24 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/93 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/28.7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/28_7 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1992. 1993/8 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/305 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/305 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/17.2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/17_2 1998
Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. 1998/209 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/334 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/20.2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/20_2 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/20.2. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/20_2_ 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/24.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/24_1 2003
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1924/15.12.1923 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/15_12_1923 1924
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 2004/3263 2004
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. 2004/3296 2004
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3301 2004
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις. 2010/3843 2010
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ/τος 230/1993 (Α΄94). 2004/111 2004