Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδομής - αναβάθμισης της Ναυτικής Βάσης τοaυ Βisht Ρalla.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής aΔημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδομής - αναβάθμισης της Ναυτικής Βάσης του Βisht Ρalla, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 30 Δεκεμβρίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙSΗΤ ΡΑLLΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημο-κρατίας, που εφεξής θα καλείται το Ελληνικό Μέρος και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που εφεξής θα καλείται το Αλβανικό Μέρος, όπου και τα δύο Μέρη θα καλούνται εφεξής από κοινού τα Μέρη, ΕΧΟΝΤΑΣ λάβει υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας με-ταξύ των Υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών, που υπε-γράφη στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου 1992, ΕΧΟΝΤΑΣ λάβει υπόψη το Πρωτόκολλο Συνδρομής και Συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπεγράφη μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών στα Τίρανα στις 5 Αυγούστου 1997, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να προσδιο-ριστούν οι διαδικασίες και οι υποχρεώσεις των δύο Με-ρών σε σχέση με την πλήρη και έγκαιρη κατασκευή των εγκαταστάσεων Διοίκησης και Καταλυμάτων της Ναυτι-κής Βάσης Βisht Ρalla και την εκβάθυνση του σημείου εισόδου και της λεκάνης αγκυροβολίας της ανωτέρω Ναυτικής Βάσης, με δαπάνες του Ελληνικού Μέρους. Άρθρο 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΗ Συμφωνία θα ισχύει αναφορικά με: α. Το καθεστώς των δραστηριοτήτων και του προσωπι-κού του Ελληνικού Μέρους που θα παρέχει συνδρομή για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων. β. Τις γενικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Μέρους. γ. Τις γενικές υποχρεώσεις του Αλβανικού Μέρους. δ. Τη γενική περιγραφή των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν.ε. Τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για την εκπόνηση και έγκριση των σχετικών τεχνικών μελετών. στ. Το χρονοδιάγραμμα των έργων κατασκευής. ζ. Τον προϋπολογισμό των έργων και τις πηγές χρημα-τοδότησης. η. Το Ελληνικό Μέρος θα παρέχει το προσωπικό που πρέπει να έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της επο-πτείας των έργων και του συντονισμού των δραστηριοτήτων με το Αλβανικό Μέρος. Το προσωπικό του Ελληνικού Μέρους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, που δεν θα είναι μόνιμοι αλλά θα έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη που περιγράφεται ανωτέρω. θ. Τις ευθύνες και των δύο Μερών σε σχέση με τη χρήση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Άρθρο 3 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ Το καθεστώς και οι βασικές αρχές που θα ισχύουν σε σχέση με τις δραστηριότητες για την εκτέλεση των ανω-τέρω έργων στη Ναυτική Βάση Βisht Ρalia, η μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικών, το καθεστώς και η ασφάλεια του προσωπικού του Ελληνικού Μέρους, που θα βοηθήσει το Αλβανικό Μέρος στη διεκπεραίωση των έργων, θα είναι εκείνα που προβλέπονται στη Συμφωνία ΡfΡ SΟFΑ. Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Το Ελληνικό Μέρος θα: α. Υποβάλλει καταλόγους με το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. β. Υποβάλλει τεχνική περιγραφή και πρόγραμμα των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν. γ. Παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και τον εξοπλι-σμό και για την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (μηχανικούς, εργάτες κ.λπ.). δ. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρη-ση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος των έργων. ε. Εγκαταστήσει τις πινακίδες για τα έργα που πρόκει-ται να υλοποιηθούν. Άρθρο 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Το Αλβανικό Μέρος θα: α. Λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση και μεταφορά του προσωπικού του Ελληνικού Μέρους και του εργολάβου στο χώρο των έρ-γων. β. Εκκενώσει, σύμφωνα με τα περιθώρια του χρονικού προγράμματος που θα ορίσουν τα δύο Μέρη, το χώρο των έργων και θα τον παραδώσει μέσω πρωτοκόλλου στους εκπροσώπους του Ελληνικού Μέρους για την έναρξη των έργων. γ. Εξασφαλίσει την έκδοση αδειών εισόδου στο χώρο των έργων για τους εργάτες, το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά από την υποβολή του ονομαστικού καταλόγου από τον εργολάβο. δ. Παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων. ε. Λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη προστασία του εξοπλισμού και των υλικών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της χρήσης τους στην Αλβανία. στ. Εξασφαλίσει παροχές (νερό, ηλεκτρισμό κ.λπ.) στο εργοτάξιο το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά τη σχετική αίτηση. ζ. Διορίσει έναν αξιωματικό που θα παρέχει την επικοι-νωνία μεταξύ των Μερών στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. η. Συγκροτήσει μία επιτροπή για την παρακολούθηση και την αποδοχή των έργων, όπως και την παραλαβή των έργων υπό τον έλεγχό της, μετά την ολοκλήρωσή τους. Άρθρο 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το Κτίριο Διοίκησης και Καταλυμάτων, εμβαδού κατά προσέγγιση 1.600 τετραγωνικών μέτρων, θα κατασκευα-στεί στη Ναυτική Βάση Βisht Ρalla. Θα είναι εξοπλισμένο με παροχή ηλεκτρικού, σύστημα θέρμανσης, παροχή ζε-στού νερού και κλιματισμό για τα γραφεία, με τρόπο που να πληροί τις απαιτήσεις Διοίκησης, Καταλυμάτων και διατροφής του στρατιωτικού προσωπικού της Αλβανικής Ναυτικής Βάσης. Δεν θα παρασχεθούν έπιπλα και διακό-σμηση, παρά μόνον το σύνηθες συμβατικό υλικό. Παράλληλα, με τα έργα για την εκβάθυνση του Σημείου Εισόδου του Λιμένος και της λεκάνης αγκυροβολίας της Ναυτικής Βάσης Βisht Ρalla, η είσοδος και ο δίαυλος πλεύσης της λεκάνης αγκυροβολίας θα εκβαθυνθούν στο βάθος που θα οριστεί για το έργο από τους εμπειρογνώμονες στο θέμα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας του Αλβανικού Μέρους. Οι πινακίδες των έργων θα εγκατασταθούν από το Ελληνικό Μέρος. Άρθρο 7 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η εκπόνηση των τεχνικών μελετών θα εκτελεστεί από το Ελληνικό Μέρος με σεβασμό στην εσωτερική νομοθεσία και των δύο Μερών. Το Ελληνικό Μέρος θα λάβει υπόψη του την εφαρμοζόμενη αλβανική νομοθεσία. Το Ελληνικό Μέρος θα παρέχει άμεσα τις αναγκαίες πληροφορίες στην ομάδα μελέτης. Το Αλβανικό Μέρος θα συμφωνεί εγγράφως με το πε-ριεχόμενο των τεχνικών μελετών που θα διαβιβάζει το Ελληνικό Μέρος, πριν την έναρξη της υλοποίησης. Άρθρο 8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Το Ελληνικό Μέρος θα προχωρήσει στα έργα ως εξής: α. Σύνταξη προμελέτης και ολοκλήρωση προκαταρκτι-κών εργασιών (γεωτρήσεις κ.λπ.). β. Σύνταξη οριστικής μελέτης. γ. Ανάθεση έργων. δ. Εκτέλεση έργων. ε. Αποδοχή έργων. Το Ελληνικό Μέρος θα επιλέξει την ιδιωτική κατασκευ-αστική εταιρία που θα εκτελέσει τα έργα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το Αλβανικό Μέρος θα ενημερωθεί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των έργων, μετά την εκπόνηση των οριστικών μελετών. Άρθρο 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤο Ελληνικό Μέρος θα επιμερίσει τις κατάλληλες πι-στώσεις για την υλοποίηση των έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή των εγκαταστάσεων Διοίκησης και Καταλυμάτων της Ναυτι-κής Βάσης Βisht Ρalla και την εκβάθυνση του σημείου ει-σόδου και της λεκάνης αγκυροβολίας της ανωτέρω Ναυ-τικής Βάσης θα είναι κατά προσέγγιση 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Το τελικό ποσό θα βεβαιωθεί μετά την ολοκλήρω-ση της σχετικής μελέτης. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα έλθουν για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα παρασχεθούν ως δωρεά ή αρωγή στον αλβανικό λαό και θα είναι απαλλαγμένα από όλους τους φόρους της Αλβανικής Κυβέρνησης. Το Ελληνικό Μέρος θα καταβάλλει τη δέουσα ασφάλιση για το αλβανικό προσωπικό που θα απασχολείται από την ιδιωτική κατασκευαστική εταιρία. Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την παραλαβή του Κτιρίου Διοίκησης και Καταλυμάτων της Ναυτικής Βάσης Βisht Ρalla, δεν θα επιτρέπεται καμία άλλη ανακατασκευή, χωρίς μελέτη εγκεκριμένη από το Αλβανικό Μέρος, στην οποία θα έχει συγκατατεθεί το Ελληνικό Μέρος. Το Ελληνικό Μέρος θα επιθεωρεί το Κτίριο Διοίκησης και Καταλυμάτων της Ναυτικής Βάσης μία φορά το χρό-νο για να προσδιορίζει την κατάστασή του. Πιθανές ζημί-ες μετά από δεκαπέντε (15) μήνες μετά τη λήξη της εγ-γύησης των έργων θα επισκευάζονται με αλβανικές δα-πάνες. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό ή ιδιωτική εταιρία, εκτός από το Ναυτικό της Αλβανίας. Άρθρο 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Το Ελληνικό Μέρος θα διορίσει έναν Αξιωματικό-Σύν-δεσμο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μελετών και της υλοποίησης των έργων. Τα σκάφη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που θα επισκέπτονται την περιοχή για σκοπούς όπως η επιχειρησιακή εκπαίδευση ή στο πλαίσιο διμερών σχέσεων ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ΡfΡ/CRΟ ή του ΝΑΤΟ, θα έχουν το δικαίωμα να δένουν στη βάση και να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων αγκυροβολίου και επισκευών της μετά από έγκαιρη έγγραφη ανακοίνωση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία των σκαφών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στη βάση θα προσδιοριστούν σε ξεχωριστό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού και του Αλβανικού Ναυτικού. Άρθρο 12 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να τροπο-ποιηθούν με αμοιβαία συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικα-σία που ορίζεται στο Άρθρο 15 και θα αποτελεί αναπό-σπαστο τμήμα της Συμφωνίας. Άρθρο 13 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τυχόν διαφωνίες που ίσως ανακύψουν κατά την ερμη-νεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύ-ονται άμεσα από τα Μέρη, με σχετικές συνεννοήσεις. Όταν τα Μέρη διαφωνούν, θα γίνεται μνεία της Συμφωνίας ΡfΡ SΟFΑ. Άρθρο 14 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα Μέρη είναι υποχρεωμένα να προστατεύουν τυχόν πληροφορίες που θα τους διαβιβάζονται στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μυ-στικών δεδομένων, όπως και να μην κάνουν χρήση αυτών των πληροφοριών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Μέρους από όπου αυτές οι πληροφορίες προέρχονται. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Οι προφορικές πληροφορίες που θα δίνονται κατά τη διάρκεια των διμερών συναντήσεων θα παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία και στις δύο χώρες και δεν θα δημοσιεύονται στα Μ.Μ. Ε.. Άρθρο 15 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών τους, για τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Άρθρο 16 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών και κατόπιν θα ανανεώνεται αυτόματα για πρόσθετες περιόδους ενός (1) έτους, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Υπεγράφη στα Τίρανα την 30ή Δεκεμβρίου 2002, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, καθένα στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΩΤΙΔΗΣ ΡΑVLΙ ΖΕRΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία