Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών στον τομέα της γεωργίας θα υλοποιηθεί στα ακόλουθα πεδία: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Το Υπουργείο Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (αποκαλούμενες εφεξής συμβαλλόμενα μέρη). Με σκοπό την υλοποίηση της Συμφωνίας Οικονομικής. Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπεγράφη την 25η Ιουνίου 1992. Αναλογιζόμενοι την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της επί αμοιβαίου οφέλους συνεργασίας και των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, Προωθώντας και αναπτύσσοντας την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, και Έχοντας κατά νου ότι η Ελληνική Δημοκρατία είναι Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, επομένως είναι υποχρεωμένη να τηρεί και να συμβαδίζει με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφώνησαν τα ακόλουθα:.
Άρθρο 2 "Η συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας θα υλοποιηθεί με τους ακολούθους τρόπους:"
1.  
  Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης,
2.  
  Ανταλλαγή γενετικού και βιολογικού υλικού,
3.  
  Ανταλλαγή πληροφόρησης για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας,
4.  
  Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και συμβούλων,
5.  
  Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων και στις δύο χώρες,
6.  
  Τριμερή συνεργασία (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και διεθνείς οργανισμούς), με σκοπό την διευκόλυνση της οικονομικής αναμόρφωσης και την ανάπτυξη και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγής και των συστημάτων εμπορίας,
7.  
  Ενθάρρυνση ίδρυσης μικτών επιχειρήσεων από τους συνεταιριστικούς και ιδιωτικούς φορείς των δύο χωρών, περιλαμβανομένων μεικτών επιχειρήσεων στους τομείς των μέσων παραγωγής και εμπορίας,
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 4 "Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσαν να συστήσουν μια Μικτή Ελληνο - Κινεζική Επιτροπή για την Αγροτική Συνεργασία. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των δύο Υπουργείων Γεωργίας. Η Μικτή Επιτροπή θα είναι αρμόδια για:"
1.  
  Να διευκολύνει την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας,
2.  
  Να αναζητά λύσεις σε προβλήματα που πιθανόν να ανακύψουν κατά την διαδικασία υλοποίησης,
3.  
  Να εποπτεύει τις εξελίξεις στη συνεργασία κατά το μεσοδιάστημα των δύο συνόδων
4.  
  Να εξετάζει και να εγκρίνει προτάσεις για εξειδικευμένους τομείς συνεργασίας,
5.  
  Να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη της συνεργασίας που πρέπει να επιτευχθεί. πριν από την επομένη σύνοδο. Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εναλλακτικά στην Αθήνα και στο Πεκίνο, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται, κάθε φορά δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 5
1.  
  Για τις δαπάνες που θα προκύπτουν από την ανταλλαγή αντιπροσωπειών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων το αποστέλλον μέρος θα καλύπτει όλες τις δαπάνες αποστολής και διαμονής και θα ειδοποιεί το φιλοξενών μέρος για την επίσκεψη τουλάχιστον ένα μήνα προ της αφίξεως της αντιπροσωπείας. Τα δύο Μέρη θα διερευνήσουν όλες τις πιθανότητες για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από άλλους διεθνείς Οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς. Εάν η χρηματοδότηση πρόκειται να γίνει από τα δύο μέρη, αυτή θα υπόκειται στη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών τους πόρων. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της Κρατικής Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, θα χρηματοδοτούνται από την Ελληνική πλευρά.
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο γραπτώς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών νομικών διαδικασιών. Αυτό το Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης. Αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε έτη και θα επεκταθεί αυτομάτως για μια περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν ένα από τα δύο Μέρη ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο έξι μήνες πριν. Έγινε εις διπλούν στο Πεκίνο, στις 3 Ιουνίου 2002, στην Ελληνική, Κινεζική και Αγγλική, όπου και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης ως προς την ερμηνεία του Μνημονίου αυτού, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Άρθρο Άρθρο1 "του παρόντος Μνημονίου θα περιλαμβάνει, επίσης, και τα ακόλουθα πεδία:"
1.  
  Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και έρευνας, καθώς και μεικτά ερευνητικά προγράμματα για την ελαιοκαλλιέργεια και την παραγωγή ελαιολάδου
2.  
  Ανταλλαγή επιστημονικής πληροφόρησης για το φυσικό περιβάλλον και την βιο-ποικιλότητα
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία