Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν επί των διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρ-νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν επί των διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στο Αλμάτυ στις 26 Ιουνίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν, ονομαζόμενες κατωτέρω χάριν συντομίας «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»: Επιθυμώντας την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών και στον τομέα της διαμετακόμισης / διέλευσης μέσω των επικρατειών τους, Βασιζόμενες στην αρχή της απελευθέρωσης αναφορικά με τις οδικές μεταφορέα και την αρχή της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται: 1.Στις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών και κατά την διαμετακόμιση / διέλευση μέσω των εδαφικών τους περιοχών καθώς και από/προς τρίτες χώρες. 2.Στα ταξίδια άφορτων οχημάτων σχετικά με τις μεταφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 2 Ορισμοί.Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας Συμφωνίας: 1.Ο όρος «Μεταφορέας» (Carrier) σημαίνει φασικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο είτε στο ένα είτε στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο έχει το δικαίωμα διεξαγωγής οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν στην χώρα του. 2.Ο όρος «όχημα» (νehicle) σημαίνει: 1)Για την μεταφορά εμπορευμάτων: οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχημα ή συνδυασμό οχημάτων εκ των οποίων τουλάχιστον το αυτοκίνητο όχημα είναι εγγεγραμμένο είτε στο ένα είτε στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και το οποίο χρησιμοποιείται και είναι εξοπλισμένο αποκλειστικά για την μεταφορά εμπορευμάτων. 2)Για την μεταφορά επιβατών; οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχημα εγγεγραμμένο στην επικράτεια είτε του ενός είτε του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, το οποίο δυνάμει της κατασκευής του και του εξοπλισμού του είναι κατάλληλο για την μεταφορά άνω των 9 καθήμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. 3.Ο όρος «διέλευση ή διαμετακόμιση» (transit) σημαίνει την μεταφορά επιβατών και/ή εμπορευμάτων από ένα όχημα εγγεγραμμένο σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της επικράτειας του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 4.Ο όρος «μεταφορά από/προς τρίτες χώρες» (transpοrt frοm/tο third cοuntries) σημαίνει την μεταφορά εμπορευμάτων από ένα όχημα εγγεγραμμένο στην επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους, μεταξύ σημείων ένα εκ των οποίων ευρίσκεται στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους ενώ το άλλο στην επικράτεια τρίτης χώρας. 15.Ο όρος «μεταφορά για ίδιο λογαριασμό» (transpοrt οn οwn accοunt) σημαίνει μεταφορά: - με την χρήση οχημάτων τα οποία ανήκουν στον μεταφορέα ή τα οποία ο μεταφορέας έχει εκμισθώσει βάσει μακροπροθέσμου συμβάσεως ή χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα οποία τα οδηγούν υπάλληλοι της επιχειρήσεως ή ένα μέλος του οργανισμού: - η οποία (χρήση) αποτελεί επικουρική μόνο δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια όλων των άλλων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του οργανισμού, - (για μεταφορά) είτε εμπορευμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο κυριότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού είτε (εμπορευμάτων) τα οποία έχουν πωληθεί, αγορασθεί, εκμισθωθεί, μισθωθεί, παραχθεί, εξαχθεί ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας ή έχουν επισκευασθεί από την επιχείρηση ο δε σκοπός της μεταφοράς είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων προς ή από την επιχείρηση ή η διακίνηση αυτών για της δικές της ανάγκες, - ή (για μεταφορά) υπαλλήλων της επιχείρησης ή μελών ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον οποίο η μεταφορά αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων του κοινωνικής πρόνοιας. 6.Ο όρος «τακτικές γραμμές» (regular serνices) σημαίνει γραμμές οι οποίες προβλέπουν την μεταφορά επιβατών σύμφωνα με μία συγκεκριμένη συχνότητα και κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών, όπου οι επιβάτες δύνανται να επιβιβάζονται ή να αποβιβάζονται σε προκαθορισμένες στάσεις. Οι τακτικές γραμμές είναι δυνατόν να υπόκεινται στην υποχρέωση τηρήσεως χρονοδιαγραμμάτων και τιμολογίων εκ των προτέρων καθορισμένων. 7.Ο όρος «Γραμμές Σαΐτας» (Shuttle serνices) σημαίνει γραμμές όπου, μέσω επαναλαμβανόμενων ταξιδιών μετάβασης και επιστροφής ομάδες επιβατών εκ των προτέρων διαμορφωθείσες μεταφέρονται από έναν ενιαίο τόπο αναχώρησης σε ένα ενιαίο προορισμό, οι οποίοι (τόποι) ευρίσκονται στα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη αντιστοίχως. Εκάστη ομάδα αποτελούμενη από τους επιβάτες οι οποίοι πραγματοποίησαν το ταξίδι μετάβασης θα μεταφέρεται πίσω στον τόπο αναχώρησης σε μεταγενέστερο ταξίδι. 1)Στο πλαίσιο των γραμμών σαΐτας κανείς επιβάτης δεν μπορεί να παραλαμβάνεται ή να αποβιβάζεται κατά την διάρκεια του ταξιδιού. 2)Το πρώτο ταξίδι επιστροφής και το τελευταίο ταξίδι μετάβασης σε μία σειρά ταξιδιών κλειστής διαδρομής είναι άφορτο. 3)Οι τακτικές γραμμές και οι γραμμές σαΐτας και οι όροι που αφορούν την λειτουργία τους καθορίζονται επί τη βάσει αμοιβαίας συμφωνίας των υπευθύνων αρχών των υπογραψάντων την παρούσα Συμφωνία είτε αμέσως είτε επί τη βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από την Κοινή Επιτροπή η οποία ιδρύεται από το Άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας. 8.Ο όρος «Έκτακτες Γραμμές» (Οccasiοnal Serνices) σημαίνει: 1)γραμμές κλειστών θυρών, δηλαδή γραμμές όπου το ίδιο όχημα χρησιμοποιείται για την μεταφορά της ίδιας ομάδας επιβατών καθ όλην την διάρκεια του ταξιδιού και για την επιστροφή τους στον τόπο αναχώρησης, η οποία είναι η χώρα όπου το όχημα είναι εγγεγραμμένο. 2)Γραμμές στις οποίες το ταξίδι μετάβασης πραγματοποιείται έμφορτο και το ταξίδι επιστροφής άφορτο. 3)Γραμμή κατά την οποία πραγματοποιείται το ταξίδι μετάβασης άφορτο και το ταξίδι επιστροφής έμφορτο με επιβάτες οι οποίοι παραλαμβάνονται στο ίδιο σημείο της χώρας, όπου το όχημα δεν είναι εγγεγραμμένο, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες: (1) αποτελούν προηγουμένως διαμορφωθείσα ομάδα βάσει, συμβάσεως μεταφοράς η οποία συνήφθη προ της αφίξεώς τους στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους όπου παρελήφθησαν, ή (2) έχουν προηγουμένως μεταφερθεί από τον ίδιο μεταφορέα βάσει των όρων της παραγράφου 8β του παρόντος Άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι παραλαμβάνονται εκ νέου και μεταφέρονται πίσω στην επικράτεια της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας, (3) έχουν προσκληθεί να ταξιδεύσουν στην επικράτεια της χώρας εγκατάστασης του μεταφορέα, το δε κόστος της μεταφοράς βαρύνει το πρόσωπο που εξέδωσε την πρόσκληση. 9.Ο όρος «Άδεια» (Ρermit/Αuthοrisatiοn) σημαίνει το έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές είτε του ενός είτε του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους και το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση της μεταφοράς από/προς ή μέσω της επικρατείας του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 10.Ο όρος «Ειδική Άδεια» (Special Ρermit) σημαίνει το έγγραφο που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές είτε του ενός είτε του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους και με το οποίο επιτρέπεται η εκτέλεση των ακολούθων: 1)η μεταφορά από προς τρίτες χώρες, 2)η μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα τα οποία υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις. Άρθρο 3 Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας Συμφωνίας οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών είναι: - για την Ελληνική Δημοκρατία - το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών - για την Δημοκρατία του Καζακστάν - το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Άρθρο 4 Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της μεταφοράς επιβατών η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται ως προς τις γραμμές μεταφοράς επιβατών με μίσθωμα, με αμοιβή ή για ίδιο λογαριασμό από επιβατηγά οχήματα μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών και υπό την μορφή διελεύσεως μέσω των επικρατειών τους. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν ως προς τα άφορτα ταξίδια των επιβατηγών οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις γραμμές. Πρόσβαση στην Αγορά Άρθρο 51.Οι τακτικές γραμμές και οι γραμμές σαΐτας υπόκεινται σε αδειοδότηση. 2.Οι άδειες εκδίδονται στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης. Δεν δύνανται να μεταβιβασθούν από την τελευταία προς τρίτους. Όμως ο μεταφορέας ο οποίος έχει λάβει την άδεια δύναται να εκμεταλλεύεται την γραμμή μέσω υπεργολάβου. 3.Για τις τακτικές γραμμές, η περίοδος ισχύος της άδειας δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και δεν θα είναι μικρότερης διάρκειας από ένα έτος ενώ για τις γραμμές σαΐτας δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. 4.Οι άδειες θα προσδιορίζουν τα ακόλουθα: 1)τον τύπο της γραμμής, 2)την διαδρομή της γραμμής, ορίζοντας, συγκεκριμένα, τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού καθώς και τα σημεία διέλευσης από τα σύνορα, 3)την περίοδο ισχύος της άδειας 4)συνοδευτικά έγγραφα της άδειας είναι τα εξής: - ωρολόγιο πρόγραμμα των δρομολογίων - σχεδιάγραμμα της διαδρομής - τιμολόγια 5)για τις τακτικές γραμμές, πρέπει να ορίζονται οι στάσεις και τα σχετικά ωρολόγια προγράμματά τους. Τα ανωτέρω έγγραφα εγκρίνονται και επικυρώνονται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών. 5.Αίτηση για αδειοδότηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του Συμβαλλομένου Μέρους όπου το όχημα είναι εγγεγραμμένο, η οποία (αρχή) δύναται να την αποδεχθεί ή να μην την αποδεχθεί. Σε περίπτωση που δεν προκύψει αντίρρηση αναφορικά με την αίτηση, η ανωτέρω αρχή γνωστοποιεί τούτο στην αρμόδια αρχή του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Εάν το τελευταίο συμφωνεί, τότε εκάστη αρμοδία αρχή εκδίδει την άδεια για εκείνο το τμήμα του δρομολογίου το οποίο πραγματοποιείται στην επικράτειά της. 6.Η αίτηση σε δύο αντίγραφα πρέπει να περιέχει στοιχεία τα οποία ζητούνται βάσει των εθνικών διατάξεων καθώς και σχεδιάγραμμα της γραμμής που θα πρέπει να περιέχει σαφώς τις στάσεις των λεωφορείων και τα χιλιόμετρα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους μεταφορείς να δώσουν οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία τα οποία θεωρούν πιθανόν αναγκαία. 7.Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αντίγραφο της άδειας, επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή το πρωτότυπό της πρέπει να φυλάσσεται πάνω στο όχημα το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 8.Οι άδειες θα είναι σύμφωνες προς το πρότυπο το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία. Η Μικτή Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας δύναται να τροποποιήσει αυτό το πρότυπο. 9.Η τακτική γραμμή εγκρίνεται και μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί μόλις οι αρμόδιες αρχές αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Μερών έχουν ανταλλάξει την συγκεκριμένη άδεια με όλα τα αναγκαία συνημμένα. 10.Δεν απαιτείται άδεια για την αντικατάσταση λεωφορείου το οποίο υπέστη βλάβη καθώς και για ταξίδια άφορτων οχημάτων τα οποία πρόκειται να εκτελέσουν μεταφορές οι οποίες αναφέρονται στο παρόν Άρθρο. Άρθρο 61.Οι έκτακτες γραμμές οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 8 εξαιρούνται από την ανάγκη κτήσεως οποιασδήποτε άδειας μεταφοράς στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους όπου το όχημα δεν είναι εγγεγραμμένο. 2.Οι έκτακτες γραμμές λειτουργούν βάσει ενός εγγράφου ελέγχου (cοntrοl dοcument). 3.Το έγγραφο ελέγχου αποτελείται από ένα έντυπο ταξιδιού. 4.Το έντυπο ταξιδιού περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 1)τον τύπο της γραμμής, 2)(το κύριο) δρομολόγιο, 3)τον εμπλεκόμενο μεταφορέα ή τους εμπλεκόμενους μεταφορείς, 4)ένα πλήρη κατάλογο επιβατών. 5.Το βιβλίο έντυπων ταξιδιού παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών όπου το όχημα είναι εγγεγραμμένο ή από φορείς που έχουν διορισθεί από αυτές τις αρχές. 6.Για. την περίπτωση της παραγράφου 8γ(1) του Άρθρου 2 απαιτείται επίσης αντίγραφο της σύμβασης μεταφοράς. 7.Δεν απαιτείται άδεια για την αντικατάσταση λεωφορείου το οποίο υπέστη βλάβη καθώς και για ταξίδια άφορτων οχημάτων τα οποία πραγματοποιούν μεταφορές οι οποίες αναφέρονται στο παρόν Άρθρο. Άρθρο 71.Οι τακτικές γραμμές κατά τη διέλευση μέσω του εδάφους τρίτης χώρας πραγματοποιούνται με άδειες οι οποίες εκδίδονται από την χώρα διέλευσης αφού υποβληθεί έγγραφη αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία συνημμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας η οποία έχει εκδώσει την άδεια για την τακτική γραμμή. Η ισχύς της είναι από ένα έως τρία έτη και παρέχεται δωρεάν. 2.Κατά την μεταφορά υπό καθεστώς διέλευσης (transit transpοrt), ουδείς επιβάτης δύναται να επιβιβασθεί ή να αποβιβαστεί κατά την διάρκεια του ταξιδιού, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά μέσω της Μικτής Επιτροπής του Άρθρου 14. 1)Για τις έκτακτες γραμμές κατά τις οποίες πραγματοποιείται διέλευση μέσω της επικράτειας ενός Συμβαλλομένου Μέρους από όχημα το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν απαιτείται άδεια. Άρθρο 8 Η μεταφορά επιβατών για ίδιο λογαριασμό υπόκειται σε καθεστώς άδειας η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 9 Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών εκάστου ημερολογιακού έτους, ο μεταφορέας ο οποίος εκμεταλλεύεται τακτική γραμμή οφείλει να διαβιβάσει στις αρμόδιες αρχές της χώρας του τα ακόλουθα στοιχεία για το προηγούμενο έτος: α. αριθμό ταξιδιών και χιλιομέτρων, β. αριθμό επιβατών. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να ανταλλαγούν από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών. ΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 101.Στους μεταφορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια του ενός Συμβαλλομένου Μέρους επιτρέπεται να πραγματοποιούν διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με μίσθωμα ή με αμοιβή μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών (διμερείς μεταφορές) καθώς και μέσω των επικρατειών τους προς άλλες χώρες (διέλευση) με την χρήση αδείας η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Δεν θα υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τον αριθμό των αδειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. 3.Αναφορικά με την οδική μεταφορά εμπορευμάτων που πραγματοποιείται από μεταφορείς του ενός Συμβαλλομένου Μέρους με αναχώρηση από την επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους και με προορισμό μία τρίτη χώρα, εκδίδεται ειδική άδεια από τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλομένου Μέρους από/προς το οποίο εκτελείται η μεταφορά. Αυτές οι ειδικές άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τον μεταφορέα στου οποίου το όνομα εκδόθηκαν και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η δυνατότητα εκδόσεως τέτοιου είδους αδειών καθώς και ο αριθμός τους καθορίζονται από την Μικτή Επιτροπή που αναφέρεται στο Άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 11 Ο τύπος των αδειών που αναφέρονται στο Άρθρο 10 θα καθορισθεί από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών απευθείας ή στη βάση αποφάσεων που λαμβάνονται από την Μικτή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 12 Στη βάσει του Άρθρου 10, παράγραφος 1 της παρούσας Συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλομένων Μερών ανταλλάσουν κάθε χρόνο τις αιτούμενες άδειες μέσω της διπλωματικής οδού ή μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται από τη Μικτή Επιτροπή που προβλέπεται από το Άρθρο 14. Κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, δηλαδή πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής του Άρθρου 14, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αναφορικά με τις διμερείς και διαμετακομιστικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, όπως οι ανάγκες αυτές γνωστοποιούνται στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 13 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 10 της παρούσας Συμφωνίας οι άδειες δεν είναι υποχρεωτικές στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1.Μεταφορά ειδών από δημόσιο αεροδρόμιο ή προς δημόσιο αεροδρόμιο σε περίπτωση απώλειας ή άλλου ατυχήματος του αεροσκάφους ή εάν το αεροσκάφος πρέπει να προσγειωθεί εξ αιτίας αλλαγής της πορείας του ή εξ αιτίας επείγοντος περιστατικού καθώς και στην περίπτωση ακυρώσεως των πτήσεων. 2.Μεταφορά οχήματος που υπέστη και του ρυμουλκουμένου του. 3.Μεταφορά νεκρού. 4.Μεταφορά προσωπικών ειδών μέσα στα πλαίσια μετακόμισης οικοσυσκευής με ειδικά οχήματα. 5.Μεταφορά ταχυδρομείου. 6.Μεταφορά εμπορευμάτων για εκθέσεις. 7.Μεταφορά εξαρτημάτων και άλλων ειδών για θέατρα, μουσικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, παράστασης τσίρκων και κινηματογραφικές παραστάσεις καθώς και ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παραστάσεις. 8.Μεταφορά νεκρών ζώων, εκτός της περίπτωσης χρήσης τους ως πρώτης ύλης για βιομηχανική επεξεργασία. 9.Μεταφορά μελισσών και γόνου ιχθύων. 10.Μεταφορά ανθέων και άλλων διακοσμητικών φυτών. 11.Μεταφορά φαρμακευτικών ειδών ή άλλου υλικού υπό την μορφή παροχής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής που προκλήθηκε από φυσικά φαινόμενα. 12.Οχήματα τα οποία προσφέρουν τεχνική βοήθεια ή επισκευή σε οχήματα που υπέστησαν βλάβη (οχήματα επισκευαστικά και παροχής βοήθειας). 13.Μεταφορά οχήματος το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει άλλο όχημα που υπέστη βλάβη και ευρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 14.Μεταφορά φορτίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Αναφορικά με τις μεταφορές που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, ο οδηγός πρέπει να φυλάσσει όλα τα έγγραφα τα οποία σαφώς υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ένα από τα ανωτέρω είδη μεταφορών. ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Προς τον σκοπό της ρυθμίσεως όλων των θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας συνιστάται Μικτή Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Κυβερνήσεων των δύο Συμβαλλομένων Μερών οι οποίοι δύνανται να προσκαλούν εκπροσώπους του κλάδου οδικών μεταφορών στις συνεδριάσεις. Η Μικτή Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο ή μετά από αίτηση είτε του ενός είτε του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους εκ περιτροπής πότε στο ένα και πότε στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Η Ημερησία Διάταξη της συνεδρίασης υποβάλλεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση, ή από το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο ζήτησε την συνάντηση, εάν πρόκειται για μία τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκ των προτέρων. Κάθε συνεδρίαση περατώνεται με την υιοθέτηση πρωτοκόλλου υπογραφόμενου από τους Συμπροεδρεύοντες της Μικτής Επιτροπής. Η Κοινή Επιτροπή επίσης αποφασίζει ως προς την προθεσμία καθώς και ως προς τον τρόπο της ανταλλαγής στοιχείων και όλων των άλλων σχετικών πληροφοριών. Άρθρο 151.Οι άδειες οι οποίες απαιτούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα μεταφοράς πρέπει να είναι διαθέσιμα στο όχημα κατά την διάρκεια όλων των ταξιδιών που εκτελούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας και εάν τούτο ζητηθεί θα πρέπει να προσκομίζονται για έλεγχο εκ μέρους των ελεγκτικών αρχών των Συμβαλλομένων Μερών 2.Μόνο τα οχήματα των οποίων το βάρος και οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια που έχουν καθιερωθεί στην εθνική επικράτεια των Συμβαλλομένων Μερών δύνανται να διεξάγουν διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση μεταφοράς από οχήματα των οποίων οι διαστάσεις και το βάρος υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια που έχουν θεσπισθεί στην εθνική επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους ο μεταφορέας πρέπει να λάβει ειδική άδεια από τις αρμόδιες αρχές αυτού του Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 161.Οι μεταφορείς ενός Συμβαλλομένου Μέρους έχουν το καθήκον, εντός της επικράτειας του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες οne οποίες και τα δύο Μέρη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, ή που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία καθώς και από την εθνική νομοθεσία. 2.Με την επιφύλαξη της υπάρξεως ποινικών διαδικασιών, οι αρμόδιες αρχές στην χώρα εγκατάστασης δύνανται, σε περίπτωση σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων που διαπράττονται στην επικράτεια της φιλοξενούσας χώρας, και μετά από αίτημα της τελευταίας να προβούν στις ακόλουθες διοικητικές ενέργειες: - έκδοση επίπληξης - απαγόρευση πρόσβασης στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους όπου διαπράχθηκε / διαπράχθηκαν η παράβαση / οι παραβάσεις. Σε συγκεκριμένες σοβαρές περιπτώσεις η αρμόδια αρχή της φιλοξενούσας χώρας δύναται προσωρινά να απαγορεύσει την πρόσβαση μέχρι να εκδοθεί απόφαση από την αρχή της χώρας εγκατάστασης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο σχετικά με τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Άρθρο 17 Κατά τη διεξαγωγή των μεταφορών βάσει της παρούσας Συμφωνίας τα ακόλουθα θα αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίας απαλλαγής από κάθε τελωνειακό δασμό και φόρο κατά τη διαδικασία της εισαγωγής τους στην εθνική επικράτεια εκατέρου Συμβαλλομένου Μέρους: 1.Τα καύσιμα τα οποία περιέχονται στην κανονική δεξαμενή του σχετικού οχήματος η οποία από τεχνικής και κατασκευαστικής απόψεως είναι συνδεδεμένη με το σύστημα καυσίμων της μηχανής. 2.Τα λιπαντικά τα οποία περιέχονται στα οχήματα αποκλειστικά προς τον σκοπό της λειτουργίας τους. 3.Τα ανταλλακτικά και τα όργανα τα οποία είναι προορισμένα για επισκευή του οχήματος το οποίο εκτελεί διεθνή μεταφορά βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά καθώς και τα αντικατασταθέντα πρέπει να εξάγονται από την χώρα ή να καταστρέφονται ή υπόκεινται σε μεταχείριση όπως προβλέπεται στην εθνική επικράτεια του σχετικού Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 18 Η μεταφορά η οποία καλύπτεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας υπόκειται στην φιλοξενούσα χώρα μόνο στα διόδια και τα τέλη τα οποία επιβάλλονται για την χρήση του οδικού δικτύου ή των γεφυρών. Τα διόδια και οι επιβαρύνσεις επιβάλλονται επί εγκατεστημένων και μη εγκατεστημένων μεταφορέων αδιακρίτως Άρθρο 191.Οι μεταφορείς ενός Συμβαλλομένου Μέρους και τα πληρώματα των οχημάτων τους, ενώ ευρίσκονται στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους θα τηρούν τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε αυτή την χώρα. 2.Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να έχουν άδεια οδηγήσεως αντιστοιχούσα στην κατηγορία του οχήματος τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμβάσεως Οδικής «Κυκλοφορίας (Cοnνentiοn οn Rοad Τraffic) της Βιέννης της 8ης Νοεμβρίου 1968 καθώς και άδεια κυκλοφορίας οχήματος. Άρθρο 20 ΑσφάλισηΤα οχήματα των Συμβαλλομένων Μερών τα οποία εκτελούν διεθνείς μεταφορές πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη τόσο στις χώρες διέλευσης όσο και στην χώρα προορισμού. Άρθρο 21 Ενδομεταφορές (Cabοtage). Η πραγματοποίηση ενδομεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων απαγορεύεται. Άρθρο 22 Τελωνειακοί και Υγειονομικοί Έλεγχοι. Αναφορικά με τους Τελωνειακούς και υγειονομικούς ελέγχους τα Συμβαλλόμενα Μέρη εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία και τις διατάξεις των. διεθνών συμφωνιών τις οποίες έχουν υπογράψει αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι ανωτέρω έλεγχοι επιτελούνται, εάν είναι δυνατόν, κατά προτεραιότητα στην περίπτωση μεταφοράς ασθενών, ζώων, ευπαθών και επικινδύνων εμπορευμάτων. Άρθρο 23 Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων. Οποιοδήποτε όχημα ενός Συμβαλλομένου Μέρους το οποίο διεξάγει διμερή μεταφορά ή διέλευση ή μεταφορά προς / από τρίτες χώρες στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους πρέπει να έχει έγκυρο έγγραφο που πιστοποιεί την οδική καταλληλότητα του οχήματος. Οι αρμόδιες αρχές του Συμβαλλομένου Μέρους στην επικράτεια του οποίου εκτελείται η μεταφορά δύνανται να ζητήσουν την διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. -Οποιοδήποτε όχημα του Συμβαλλομένου Μέρους το οποίο διεξάγει διμερή μεταφορά ή διέλευση ή μεταφορά προς/από τρίτες χώρες στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους και το οποίο μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να έχει όλα τα έγγραφα τα οποία προβλέπονται από την Σύμβαση ΑDR. Άρθρο 24 Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα ληφθεί η τελευταία έγγραφη γνωστοποίηση ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές διατυπώσεις που απαιτούνται για την θέση σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για χρονική περίοδο ενός έτους και θα παραμείνει ακολούθως ισχύουσα για ετήσια χρονικά διαστήματα, εκτός εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιήσει στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος εγγράφως, τουλάχιστον 6 μήνες προ της ημερομηνίας λήξεως, την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 25 Εάν παραστεί ανάγκη τροποποιήσεως της παρούσας Συμφωνίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνάψουν μία νέα συμφωνία η οποία θα αντικαταστήσει την παρούσα. Το παρόν συντάχθηκε στην Αλμάτυ στις 26 Ιουνίου 2002 σε δύο πρωτότυπα στα Ελληνικά, τα Καζαχικά, τα Ρωσσικά και τα Αγγλικά, κάθε δε κείμενο είναι εξ ίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες έχοντας δεόντως εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της της ΕλληνικήςΔημοκρατίας Δημοκρατίας του Καζακστάν
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία