Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια, στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 29 Ιανουαρίου 2000, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠροοίμιοΤα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου, δεδομένου ότι είναι Μέρη της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα που εν συνεχεία αναφέρεται συνοπτικά ως η Σύμβαση, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 19, παράγραφοι 3 και 4, και τα άρθρα 8 (ζ) και 17 της Σύμβασης, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ επίσης την απόφαση 11/5 της 17ης Νοεμβρίου 1995 της Διάσκεψης των Μερών για την εκπόνηση ενός Πρωτοκόλλου με θέμα τη Βιοασφάλεια, που να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διασυνοριακές κινήσεις των εμβίων τροποποιημένων οργανισμών, που προκύπτουν με την σύγχρονη βιοτεχνολογία και ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, και να θέτει προς εξέταση διαδικασίες κατάλληλες για την συμφωνία κατόπιν πρότερης ενημέρωσης, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσέγγιση της προφύλαξης που περιλαμβάνεται στην αρχή της προφύλαξης του άρθρου 15 της Διακήρυξης του Ρίο ντε Τζανέϊρο για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ταχεία ανάπτυξη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας και την κλιμακούμενη ανησυχία της κοινής γνώμης όσον αφορά στις δυσμενείς επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην βιολογική ποικιλότητα και λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η σύγχρονη βιοτεχνολογία διαθέτει τεράστιο δυναμικό για την ευζωία του ανθρώπου εφόσον αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας υπέρ του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επίσης την κρίσιμη σημασία των κέντρων προέλευσης και τα γενετικής ποικιλότητας για την ανθρωπότητα, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες πολλών χωρών, ιδίως μάλιστα μεταξύ των αναπτυσσομένων, όσον αφορά στην αντιμετώπιση του χαρακτήρα και της κλίμακας γνωστών και πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι συμφωνίες για το περιβάλλον και το εμπόριο θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται προκειμένου να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι το παρόν Πρωτόκολλο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι συνεπάγεται αλλαγή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οιουδήποτε Μέρους βάσει οιασδήποτε υφιστάμενης διεθνούς συμφωνίας, ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ότι η ως άνω αιτιολογική σκέψη δεν έχει ως στόχο να καταστήσει δευτερεύον το παρόν Πρωτόκολλο σε σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες. Εγκρίνουν τα εξής: Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣΣύμφωνα με την προσέγγιση της προφύλαξης που περιλαμβάνεται στην Αρχή της προφύλαξης του άρθρου 15 της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, το παρόν Πρωτόκολλο αποσκοπεί στην επίτευξη επαρκούς προστασίας και ασφάλειας κατά την διακίνηση, το χειρισμό και τη χρήση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών οι οποίοι παράγονται με βάση τις αρχές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας και ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη διασυνοριακή διακίνησή τους. Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Έκαστο Μέρος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα και κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο. 2.Τα Μέρη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη, ο χειρισμός, η μεταφορά, η χρήση, η διακίνηση και η ελευθέρωση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών πραγματοποιούνται κατά τρόπον ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι κίνδυνοι για τη βιολογική ποικιλότητα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. 3.Τα στοιχεία του παρόντος Πρωτοκόλλου ουδόλως επηρεάζουν την εθνική κυριαρχία των κρατών στα κατά το διεθνές δίκαιο χωρικά τους ύδατα, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία τους στις ζώνες αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης και την υφαλοκρηπίδα τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών ναυσιπλοΐας που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και αναφέρουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για τα σκάφη και τα αεροσκάφη όλων των Κρατών. 4.Ουδέν στοιχείο του παρόντος Πρωτοκόλλου δύναται να ερμηνευθεί κατά τρόπο περιοριστικό του δικαιώματος Μέρους για ανάληψη περισσότερο προστατευτικής από την προβλεπόμενη στο παρόν Πρωτόκολλο δράσης για την ανθρωπότητα σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, υπό τον όρο ότι η δράση αυτή είναι σύμφωνη προς τους στόχους και τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν αντιβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. 5.Τα Μέρη ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη δεόντως την διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη, τα μέσα και το έργο που αναλαμβάνεται σε διεθνείς συναντήσεις (fοrums) των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου. Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: (α) Διάσκεψη των Μερών νοείται η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης. (β) Περιορισμένη χρήση νοείται οιαδήποτε δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε μονάδα, εγκατάσταση ή άλλη φυσική δομή, η οποία αφορά έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που ελέγχονται με ειδικά μέτρα για τον αποτελεσματικό περιορισμό της επαφής τους με το εξωτερικό περιβάλλον και των επιπτώσεών τους σε αυτό. (γ) Εξαγωγή νοείται η σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση από ένα Μέρος σε άλλο Μέρος. (δ) Εξαγωγέας νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Μέρους εξαγωγής και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξαγωγή εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. (ε) Εισαγωγή νοείται η σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση από ένα Μέρος σε άλλο Μέρος. (στ) Εισαγωγέας νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Μέρους εισαγωγής και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. (ζ) Έμβιος τροποποιημένος οργανισμός νοείται οιοδήποτε έμβιο ον που περιέχει ένα καινοφανή συνδυασμό γενετικού υλικού που παράγεται με τις μεθόδους της σύγχρονης βιοτεχνολογίας (η) Έμβιος οργανισμός νοείται οιαδήποτε βιολογική οντότητα ικανή για διακίνηση ή αναδιπλασιασμό γενετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των στειρωμένων οργανισμών, των ιών και των ιοειδών. (θ) Σύγχρονη βιοτεχνολογία νοείται η εφαρμογή: (α) τεχνικών in νitrο που αφορούν τα νουκλεϊνικά οξέα, συμπεριλαμβανομένου του ανασυνδυασθέντος δεοξυριβονουκλεϊνικού οξέος (DΝΑ) καθώς και οιαδήποτε απευθείας έγχυση νουκλεϊνικού οξέος σε κύτταρα ή οργανίδια, ή (β) σύντηξη κυττάρων πέραν της ταξινομικής οικογένειας καθ υπέρβασιν των φυσικών, φυσιολογικών αναπαραγωγικών ή ανασυνδυαστικών φραγμών, εφόσον δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των παραδοσιακών τεχνικών για αναπαραγωγή και επιλογή. (ι) Περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης νοείται ο οργανισμός που απαρτίζεται από κυρίαρχα Κράτη συγκεκριμένης περιοχής, στον οποίο έκαστο Κράτος-Μέλος έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες για θέματα που διέπονται από το παρόν Πρωτόκολλο και ο οποίος είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές του διαδικασίες, ώστε να υπογράψει, να επικυρώσει, να αποδεχθεί, να εγκρίνει ή να προσχωρήσει σε αυτό. (ια) Διασυνοριακή κίνηση νοείται η κίνηση έμβιου τροποποιημένου οργανισμού από ένα Μέρος σε άλλο Μέρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες βάσει των άρθρων 17 και 24 η διασυνοριακή κίνηση καλύπτει και τη κίνηση μεταξύ Μερών και μη Μερών. Άρθρο 4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το παρόν Πρωτόκολλο ισχύει για τη διασυνοριακή κίνηση, τη διαμετακόμιση, το χειρισμό και τη χρήση των έμβιων τροποποιημένων οργανισμών που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στη διατήρηση και στην αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κίνδυνους για την υγεία του ανθρώπου. Άρθρο 5 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και χωρίς να θίγεται το δικαίωμα Μέρους για με θέμα την εκτίμηση επικινδυνότητας για όλους τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς πριν τη λήψη απόφασης για την εισαγωγή τους, το παρόν Πρωτόκολλο δεν ισχύει για την διασυνοριακή κίνηση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών που θεωρούνται φαρμακευτικής αξίας για τον άνθρωπο και αποτελούν αντικείμενο άλλων διεθνών συμφωνιών ή οργανισμών. Άρθρο 6 ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1.Παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και χωρίς να θίγεται το δικαίωμα Μέρους διαμετακόμισης για την ρύθμιση της μεταφοράς των εμβίων τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά του και τη διάθεση στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια (Βiοsafety Clearing-Ηοuse Μechanism), οιασδήποτε απόφασής του, βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου, σχετικά με τη διαμετακόμιση στην επικράτεια του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού, δεν ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία συμφωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τους διαμετακομιζόμενους εμβίους τροποποιημένους οργανισμούς. 2.Παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και χωρίς να θίγεται το δικαίωμα Μέρους σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας πριν τη λήψη απόφασης για την εισαγωγή εμβίων τροποποιημένων οργανισμών καθώς και σχετικά με τον καθορισμό προτύπων για την περιορισμένη χρήση εντός της δικαιοδοσίας του, δεν ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου για τη διαδικασία συμφωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης όσον αφορά στη διασυνοριακή κίνηση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών που προορίζονται για περιορισμένη χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα του Μέρους εισαγωγής. Άρθρο 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, η διαδικασία συμφωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης που προβλέπουν τα άρθρα 8 έως 10 και 12 εφαρμόζεται πριν από την πρώτη σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών για την σκόπιμη εισαγωγή τους στο περιβάλλον του Μέρους εισαγωγής. 2.Η σκόπιμη εισαγωγή στο περιβάλλον στην ως άνω παράγραφο 1 αναφέρεται στους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που προορίζονται για άμεση χρήση ως τρόφιμα, ζωοτροφές ή για επεξεργασία. 3.Το άρθρο 11 θα εφαρμόζεται πριν από την πρώτη διασυνοριακή κίνηση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών που προορίζονται για άμεση χρήση ως τρόφιμα, ζωοτροφές ή για επεξεργασία. 4.Η διαδικασία συμφωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης δεν θα εφαρμόζεται για την σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών που προσδιορίζονται με απόφαση της Διάσκεψης των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, εφόσον αυτή προβλέπει ότι δεν είναι πιθανό να υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Άρθρο 8 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ1.Το Μέρος εξαγωγής οφείλει να προβαίνει σε γνωστοποίηση, ή να απαιτεί από τον εξαγωγέα να μεριμνήσει για τη γραπτή γνωστοποίηση στην αρμόδια εθνική αρχή του Μέρους εισαγωγής πριν από την σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση εμβίου τροποποιημένου οργανισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1. Η γνωστοποίηση αυτή επιβάλλεται να περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 2.Το Μέρος εξαγωγής οφείλει να διασφαλίζει τη θέσπιση νομικών απαιτήσεων σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο εξαγωγέας. Άρθρο 9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.Το Μέρος εισαγωγής οφείλει να διαβιβάζει στον γνωστοποιούντα γραπτή βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης εντός ενενήντα ημερών από την παραλαβή της. 2.Η σχετική βεβαίωση αναφέρει: 1)την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης 2)κατά πόσον η γνωστοποίηση, εκ πρώτης όψεως περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 8· 3)κατά πόσο οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι σύμφωνες προς το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο του εισάγοντας Μέρους ή να συμφωνούν προς τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 10. 3.Το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εδάφιο γ ανωτέρω, πρέπει να είναι σύμφωνο προς το περιεχόμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Δεν θεωρείται ότι το Μέρος εισαγωγής συμφωνεί με την σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση επειδή δεν διαβίβασε βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης. Άρθρο 10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1.Οι αποφάσεις του Μέρους εισαγωγής επιβάλλεται συμφωνούν με το άρθρο 15. 2.Το εισάγον Μέρος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 9, τον γνωστοποιούντα, σχετικά με το κατά πόσον επιτρέπεται η πραγματοποίηση της διασυνοριακής κίνησης: 1)μόνο μετά την παροχή σχετικής γραπτής συγκατάθεσης εκ μέρους του εισάγοντας Μέρους, ή 2)εφόσον δεν παρασχεθεί γραπτή συγκατάθεση μετά από τουλάχιστον ενενήντα ημέρες. 3.Εντός διακοσίων εβδομήντα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης, το Μέρος εισαγωγής ανακοινώνει γραπτώς στον γνωστοποιούντα και στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια την απόφαση που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 2 εδάφιο α σχετικά με: 1)την έγκριση της εισαγωγής/των εισαγωγών, υπό ή άνευ προϋποθέσεων, διευκρινίζοντας κατά πόσον ισχύει η απόφαση αυτή και για τις επόμενες εισαγωγές του ιδίου εμβίου τροποποιημένου οργανισμού· 2)την απαγόρευση της εισαγωγής· 3)την αίτηση συμπληρωματικών σχετικών πληροφοριών σύμφωνα με το εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιό του ή το παράρτημα Ι· κατά τον ορισμό της προθεσμίας εντός της οποίας το Μέρος εισαγωγής καλείται να απαντήσει δεν λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών αναμονής για την παροχή συμπληρωματικών σχετικών πληροφοριών ή 4)την ενημέρωση του γνωστοποιούντος ότι η προθεσμία που προβλέπει η παρούσα παράγραφος παρατείνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 4.Εκτός των περιπτώσεων παροχής συγκατάθεσης άνευ όρων, οι αποφάσεις βάσει της ως άνω παραγράφου 3 αιτιολογούνται δεόντως. 5.Το γεγονός ότι το Μέρος εισαγωγής δεν έχει ανακοινώσει την απόφασή του εντός διακοσίων εβδομήντα ημερών μετά από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης δεν συνεπάγεται ότι συμφωνεί με την σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση. 6.Η έλλειψη επιστημονικής βεβαιότητας λόγω της ανεπάρκειας των επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων σε ό,τι αφορά το βαθμό που ενδέχεται να επιδράσει δυσμενώς έμβιος τροποποιημένος οργανισμός στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας στο Μέρος εισαγωγής λαμβανομένων επίσης υπόψη των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου, δεν συνιστά κώλυμα για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Μέρους σχετικά με την εισαγωγή του εν λόγω εμβίου τροποποιημένου οργανισμού ως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3, προκειμένου να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις. 7.Η Διάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών, κατά την πρώτη συνάντησή της, αποφασίζει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων εκ μέρους των Μερών εισαγωγής. Άρθρο 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1.Το Μέρος που λαμβάνει τελική απόφαση σχετικά με την χρήση στο εσωτερικό του περιλαμβανόμενης της διάθεσης στην αγορά, εμβίου τροποποιημένου οργανισμού που ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο διασυνοριακής κίνησης για άμεση χρήση ως τρόφιμα, ζωοτροφές ή για περαιτέρω επεξεργασία ενημερώνει, εντός 15 ημερών μετά από τη λήψη της απόφασης, τα Μέρη μέσω του Μηχανισμού Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. Το Μέρος οφείλει να παρέχει γραπτώς αντίγραφο των πληροφοριών στο εθνικό κομβικό σημείο εκάστου τον Μερών που έχουν ήδη ενημερώσει την Γραμματεία ότι δεν διαθέτει πρόσβαση στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για αποφάσεις σχετικές με δοκιμές πεδίου. 2.Το Μέρος που λαμβάνει την απόφαση δυνάμει της ως άνω παραγράφου 1 οφείλει να εξασφαλίζει ότι υφίσταται νομική απαίτηση σχετικά με την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών εκ μέρους του αιτούντος. 3.Έκαστο Μέρος δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από την Αρχή που προσδιορίζονται στην παράγραφο β του παραρτήματος ΙΙ. 4.Έκαστο Μέρος δύναται να λάβει απόφαση σχετικά με την εισαγωγή εμβίων τροποποιημένων οργανισμών που προορίζονται για άμεση χρήση ως τρόφιμα, ζωοτροφές ή για περαιτέρω επεξεργασία με βάση το εθνικό ρυθμιστικό του πλαίσιο, εφόσον αυτό συμφωνεί προς τους στόχους του παρόντος Πρωτοκόλλου. 5.Έκαστο Μέρος διαθέτει στο Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. αντίγραφα των εθνικών Νομών, των κανονιστικών διατάξεων και κατευθυντήριων γραμμών που ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή εμβίων τροποποιημένων οργανισμών για άμεση χρήση ως τρόφιμα, ζωοτροφές ή για περαιτέρω επεξεργασία, εφόσον είναι διαθέσιμα. 6.Έκαστη αναπτυσσόμενη χώρα που είναι Μέρος ή κάθε Μέρος του οποίου η οικονομία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο δύναται, ελλείψει εθνικού κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 4, και στο πλαίσιο της άσκησης της εθνικής του δικαιοδοσίας να δηλώσει μέσω του Μηχανισμού Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια, ότι η απόφαση πριν από την πρώτη εισαγωγή εμβίου τροποποιημένου οργανισμού που προορίζεται για άμεση χρήση ως τρόφιμο, ζωοτροφή ή για περαιτέρω επεξεργασία βάσει των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 ανωτέρω, λαμβάνεται με βάση: 1)την εκτίμηση της επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 15· 2)την απόφαση που λαμβάνεται εντός τακτής προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες εβδομήντα ημέρες. 7.Το γεγονός ότι το Μέρος δεν γνωστοποιεί την απόφασή του σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 6 δεν συνεπάγεται ότι συγκατατίθεται ή απορρίπτει την εισαγωγή εμβίου τροποποιημένου οργανισμού που προορίζεται για άμεση χρήση ως τρόφιμο, ζωοτροφή ή για περαιτέρω επεξεργασία εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται από το Μέρος. 8.Έλλειψη επιστημονικής βεβαιότητας οφειλόμενης σε ανεπαρκή σχετικά επιστημονικά δεδομένα και γνώσεις σε ό,τι αφορά τον βαθμό των ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων εμβίου τροποποιημένου οργανισμού στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας στο Μέρος εισαγωγής λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, δεν αποτρέπει το Μέρος από τη λήψη κατά περίπτωση απόφασης, σχετικά με την εισαγωγή εμβίου τροποποιημένου οργανισμού που προορίζεται για άμεση χρήση ως τρόφιμο, ζωοτροφή ή για περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο αναλόγων δυσμενών επιπτώσεων. 9.Έκαστο Μέρος δύναται να αναφέρει τις ανάγκες του για χρηματοοικονομική και τεχνική αρωγή καθώς και για την ενίσχυση ικανότητας για τη δημιουργία υποδομών όσον αφορά τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που προορίζονται για άμεση χρήση ως τρόφιμα, ζωοτροφές ή για περαιτέρω επεξεργασία. Τα Μέρη συνεργάζονται προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 28. Άρθρο 12 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1.Κάθε Μέρος εισαγωγής δύναται ανά πάσα στιγμή, και βάσει νέων επιστημονικών πληροφοριών για τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει απόφαση σχετικά με την σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση. Σε ανάλογες περιπτώσεις, το Μέρος εισαγωγής οφείλει εντός τριάντα ημερών, να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος εκ των προτέρων γνωστοποίησε κινήσεις του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται η σχετική απόφαση, καθώς και τον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια, αιτιολογώντας δεόντως την απόφασή του. 2.Κάθε Μέρος εξαγωγής ή ο γνωστοποιών, δύναται να υποβάλλει αίτηση σε Μέρος εισαγωγής για επανεξέταση ληφθείσας απόφασης που τους αφορά βάσει του άρθρου 10 εφόσον το Μέρος εξαγωγής ή ο γνωστοποιών θεωρεί ότι: 1)εν τω μεταξύ μεσολάβησαν αλλαγές των συνθηκών που ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμπεράσματα για την εκτίμηση επικινδυνότητας επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση· ή 2)διατίθενται επιπλέον επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες. 3.Το Μέρος εισαγωγής οφείλει να ανταποκρίνεται σε ανάλογες αιτήσεις γραπτώς εντός ενενήντα ημερών και να αιτιολογεί την απόφασή του. 4.Εναπόκειται στο Μέρος εισαγωγής να απαιτήσει εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επόμενες εισαγωγές. Άρθρο 13 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.Κάθε Μέρος εισαγωγής δύναται, εφόσον εφαρμόζονται τα δέοντα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφαλούς σκόπιμης διασυνοριακής κίνησης εμβίων τροποποιημένων οργανισμών σύμφωνα με το στόχο του παρόντος Πρωτοκόλλου, να ανακοινώσει εκ των προτέρων στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια: 1)περιπτώσεις για τις οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση παράλληλα με την γνωστοποίησή του στο Μέρος εισαγωγής και 2)εισαγωγές εμβίων οργανισμών που εξαιρούνται από τη διαδικασία συμφωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης. Οι γνωστοποιήσεις που διαβιβάζονται δυνάμει της ως άνω παραγράφου (α) μπορεί να ισχύουν και για τις επόμενες παρεμφερείς κινήσεις προς το ίδιο Μέρος. 2.Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση πρέπει να παρέχονται στις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1, εδάφιο α, περιέχονται στο Παράρτημα Ι. Άρθρο 14 ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1.Τα Μέρη δύνανται να συνάπτουν διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις σχετικά με τις σκόπιμες διασυνοριακές κινήσεις εμβίων τροποποιημένων οργανισμών, εφόσον συμφωνούν με τον στόχο του παρόντος Πρωτοκόλλου υπό τον όρο ότι τέτοιες συμφωνίες και ρυθμίσεις δεν συνεπάγονται υποβάθμιση της προστασίας συγκριτικά με την προστασία που παρέχεται από το παρόν Πρωτόκολλο. 2.Τα Μέρη οφείλουν να ενημερώνονται αμοιβαία, μέσω του Μηχανισμού Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια σχετικά με ανάλογες διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις τις οποίες συνάπτουν πριν ή μετά από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο. 3.Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν επηρεάζουν τις σκόπιμες διασυνοριακές κινήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με ανάλογες συμφωνίες και ρυθμίσεις μεταξύ των Μερών των εν λόγω συμφωνιών ή ρυθμίσεων. 4.Κάθε Μέρος δύναται να αποφασίσει ότι οι εθνικοί κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται ως προς τις εισαγωγές σε αυτό και κοινοποιεί τη σχετική απόφασή του στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. Άρθρο 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 1.Εκτιμήσεις επικινδυνότητας που αναλαμβάνονται βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα πρέπει να διενεργούνται με επιστημονικά άρτιο τρόπο, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και λαμβάνοντας υπόψιν καθιερωμένες τεχνικές εκτίμησης επικινδυνότητας. Ανάλογες εκτιμήσεις επικινδυνότητας πρέπει να βασίζονται τουλάχιστον σε ορισμένες πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8 καθώς και σε άλλα επιστημονικά τεκμήρια προκειμένου να προσδιοριστούν και αξιολογηθούν οι ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις των έμβιων τροποποιημένων οργανισμών όσον αφορά τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. 2.Το Μέρος εισαγωγής οφείλει να εξασφαλίζει ότι εκτιμήσεις επικινδυνότητας διενεργούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 10. Το Μέρος δύναται να απαιτήσει από τον εισαγωγέα να προβεί σε εκτίμηση επικινδυνότητας. 3.Το κόστος της εκτίμησης επικινδυνότητας βαρύνει τον γνωστοποιούντα, εφόσον αυτό απαιτηθεί από το Μέρος εισαγωγής. Άρθρο 16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1.Τα Μέρη οφείλουν, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8, εδάφιο ζ της Σύμβασης να εγκαθιστούν, και διατηρούν τους ενδεδειγμένους μηχανισμούς, μέτρα και στρατηγικές για να ρυθμίζουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τους κινδύνους που προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου για την εκτίμηση των κινδύνων, εφόσον αυτοί σχετίζονται με τη χρήση, το χειρισμό και τη διασυνοριακή κίνηση έμβιων τροποποιημένων οργανισμών. 2.Τα μέτρα που βασίζονται στην εκτίμηση της επικινδυνότητας επιβάλλονται εφόσον είναι απαραίτητα για την πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων λόγω του έμβιου τροποποιημένου οργανισμού, στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, μέσα στην επικράτεια του Μέρους εισαγωγής. 3.Έκαστο Μέρος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη μη σκόπιμων διασυνοριακών κινήσεων εμβίων τροποποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων μέτρων βάσει των οποίων απαιτείται εκτίμηση επικινδυνότητας πριν από την πρώτη ελευθέρωση εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. 4.Υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 2, έκαστο Μέρος οφείλει να προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι έκαστος έμβιος τροποποιημένος οργανισμός, εισαγόμενος ή αυτόχθων, έχει αποτελέσει αντικείμενο παρατήρησης για περίοδο ανάλογη προς τον κύκλο ζωής ή τον χρόνο γενεάς του, πριν από την σκόπιμη χρήση του. 5.Τα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται προκειμένου: 1)να προσδιορίσουν έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς ή ειδικά χαρακτηριστικά έμβιων τροποποιημένων οργανισμών που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου· και 2)να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα σχετικά με την μεταχείριση τέτοιων εμβίων τροποποιημένων οργανισμών ή των ειδικών γνωρισμάτων τους. Άρθρο 17 ΜΗ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1.Έκαστο Μέρος όταν γνωρίζει γεγονός που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του και αφορά την ελευθέρωση που, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγεί σε μη σκόπιμη διασυνοριακή κίνηση εμβίου τροποποιημένου οργανισμού, με πιθανώς σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου στα εν λόγω κράτη, οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει τα Κράτη που θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν, τον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς. Η γνωστοποίηση θα παρέχεται μόλις το Μέρος αντιληφθεί την ως άνω κατάσταση. 2.Έκαστο Μέρος καλείται, το αργότερο ως την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο, να παρέχει στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια τις σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζοντας κομβικό σημείο για την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που εκδίδει δυνάμει του παρόντος άρθρου. 3.Οιαδήποτε γνωστοποίηση βάσει της ως άνω παραγράφου 1, επιβάλλεται να περιλαμβάνει: 1)τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις υπολογιζόμενες ποσότητες και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και/ή γνωρίσματα του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού· 2)πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες την προγραμματιζόμενη ημερομηνία ελευθέρωσης και τη χρήση του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού στο Μέρος προέλευσης· 3)οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου καθώς και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου· 4)οιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες και 5)Κομβικό σημείο για περαιτέρω πληροφόρηση 4.Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, έκαστο Μέρος, στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτει η ελευθέρωση εμβίου τροποποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1, οφείλει να πραγματοποιεί αμέσως διαβουλεύσεις με τα Κράτη που θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αντεπεξέλθουν δεόντως και να αναλάβουν την απαραίτητη προς τούτο δράση, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων έκτακτης ανάγκης. Άρθρο 18 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 1.Προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, έκαστο Μέρος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να απαιτήσει οι έμβιοι τροποποιημένοι οργανισμοί που αποτελούν αντικείμενο σκόπιμης διασυνοριακής κίνησης εμπίπτουσας στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, να αποτελούν αντικείμενο χειρισμού, συσκευασίας και μεταφοράς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους διεθνείς κανόνες και πρότυπα. 2.Έκαστο Μέρος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να επιβάλλεται τεκμηρίωση η οποία να συνοδεύει: 1)έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που προορίζονται για άμεση χρήση ως τρόφιμα, ζωοτροφές ή περαιτέρω επεξεργασία, διευκρινίζοντας ότι ενδέχεται να περιέχουν έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς και, ότι δεν προορίζονται για σκόπιμη εισαγωγή στο περιβάλλον καθώς και κομβικό σημείο για περαιτέρω πληροφόρηση. Η Διάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών αυτού του Πρωτοκόλλου λαμβάνει απόφαση σχετικά με τις λεπτομερείς προς τούτο απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διευκρίνησης της ταυτότητάς τους και οιουδήποτε μοναδικού χαρακτηρισμού, το αργότερο εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο· 2)έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που προορίζονται για περιορισμένη χρήση χαρακτηρίζοντας αυτούς σαφώς ως έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς, διευκρινίζοντας οιεσδήποτε απαιτήσεις για τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση μεταφορά και χρήση, και ορίζοντας το σημείο επικοινωνίας για περαιτέρω ενημέρωση, αναφέροντας το όνομα το επώνυμο και τη διεύθυνση του ατόμου και του θεσμικού φορέα που είναι υπεύθυνοι για τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς και 3)έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που προορίζονται για σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον του εισάγοντος Μέρους και οιουσδήποτε άλλους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου, χαρακτηρίζοντας αυτούς σαφώς ως έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς· διευκρινίζοντας την ταυτότητα και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και/ή γνωρίσματά τους, αναφέροντας τις απαιτήσεις για τον ασφαλή χειρισμό, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση των κομβικών σημείων για περαιτέρω ενημέρωση και, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εισαγωγέα και του εξαγωγέα· περιλαμβάνοντας δε παράλληλα δήλωση για τη διακίνησή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου η οποία να ισχύει για τον εξαγωγέα. 3.Η Διάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών του Πρωτοκόλλου εξετάζει την ανάγκη για ανάπτυξη προτύπων και τις αντίστοιχες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό, τον χειρισμό, τη συσκευασία και τις πρακτικές μεταφοράς, κατόπιν διαβουλεύσεων με άλλους ενδιαφερόμενους διεθνείς φορείς. Άρθρο 19 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1.Έκαστο Μέρος οφείλει να ορίσει ένα εθνικό κομβικό σημείο το οποίο είναι αρμόδιο για τη σύνδεσή του με τη Γραμματεία. Έκαστο Μέρος οφείλει επίσης να ορίσει επίσης μία ή περισσότερες εθνικές αρχές με αρμοδιότητα για την άσκηση των διοικητικών λειτουργιών που απαιτούνται βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, προβλέποντας και τη δυνατότητα να δρουν εξ ονόματός του όσον αφορά τις ως άνω λειτουργίες. Έκαστο Μέρος έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν και μόνο φορέα ως κέντρο συντονισμού και ως αρμόδια εθνική αρχή. 2.Έκαστο Μέρος οφείλει να γνωστοποιεί, το αργότερο κατά την ημερομηνία κατά την οποία θέτει σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο στη Γραμματεία τις ονομασίες και τις διευθύνσεις του κομβικού σημείου του και της αρμόδιας εθνικής αρχής ή των αρμόδιων εθνικών αρχών. Εφόσον το Μέρος ορίσει περισσότερες από μία αρμόδιες εθνικές αρχές, μεριμνά ώστε στην γνωστοποίηση που διαβιβάζει στη Γραμματεία να περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με τις επί μέρους αρμοδιότητες των ως άνω αρχών. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο οι πληροφορίες αυτές θα αναφέρουν τουλάχιστον την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για έκαστο τύπο εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. Το Μέρος οφείλει να ενημερώνει αμέσως τη Γραμματεία για οιεσδήποτε μεταβολές αφορούν τον ορισμό του εθνικού κομβικού σημείου ή την ονομασία, τη διεύθυνση και τις αρμοδιότητες της αρμόδιας εθνικής αρχής ή των αρμοδίων εθνικών αρχών του. 2.Η Γραμματεία οφείλει να ενημερώνει εν συνεχεία αμέσως τα Μέρη για τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνει όσον αφορά την ως άνω παράγραφο (2) ενώ παράλληλα διαθέτει τις πληροφορίες αυτές και μέσω του Μηχανισμού Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. Άρθρο 20 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.Ο Μηχανισμός Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. δια του παρόντος Πρωτοκόλλου καθιερώνεται ως τμήμα του μηχανισμού ελέγχου βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 3 της Σύμβασης προκειμένου να: 1)διευκολύνει την ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και νομικών πληροφοριών όσον αφορά τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς και τη σχετική προς αυτούς πείρα και· 2)επικουρεί τα Μέρη κατά την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες όσων εξ αυτών συγκαταλέγονται μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως μάλιστα των ολιγότερο αναπτυγμένων, των νησιωτικών αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών των οποίων η οικονομία διανύει μεταβατική περίοδο, παράλληλα με ανάγκες των χωρών που αποτελούν κέντρα προέλευσης της γενετικής ποικιλότητας. 2.Ο Μηχανισμός Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια αξιοποιείται ως μέσον διάθεσης πληροφοριών για τους στόχους της ως άνω παραγράφου 1. Επίσης, οφείλει να μεριμνά για την πρόσβαση των Μερών στις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και παράλληλα να εξασφαλίζει την πρόσβαση στο μέτρο του δυνατού σε άλλους διεθνείς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών για τη Βιοασφάλεια. 3.Υπό την επιφύλαξη της προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφοριών, έκαστο Μέρος διαθέτει στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια οιαδήποτε πληροφορία που υποχρεούται να διαθέσει στον ως άνω Μηχανισμό βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου και: 1)τυχόν υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου καθώς και τις πληροφορίες που απαιτείται να διαβιβάζονται εκ μέρους των Μερών για τη διαδικασία συμφωνίας κατόπιν πρότερης ενημέρωσης· 2)οιεσδήποτε, διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις· 3)συνόψεις των μελετών επικινδυνότητας ή περιβαλλοντικών επανεξετάσεων για τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που εκπονούνται βάσει των κανονιστικών διαδικασιών του και εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 15, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, δηλαδή μεταποιημένες πρώτες ύλες οι οποίες προέρχονται από έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς, που περιέχουν ανιχνεύσιμους νεοφανείς συνδυασμούς ικανού προς αναδιπλασιασμό γενετικού υλικού με τη χρήση μεθόδων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας· 4)τελικές αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή ή την ελευθέρωση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών 5)εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 33, περιλαμβανομένων των σχετικών με την εφαρμογή της διαδικασίας συμφωνίας κατόπιν πρότερης ενημέρωσης. 4.Ο τρόπος λειτουργίας του Μηχανισμού Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια περιλαμβανομένων των εκθέσεων δράσης του, πρέπει να εξετάζονται και να αποφασίζονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών στη Σύμβαση που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών του Πρωτόκολλο Μερών, κατά την πρώτη συνεδρίασή της και, θα τίθενται έκτοτε υπό διαρκή επισκόπηση. Άρθρο 21 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.Το Μέρος εισαγωγής οφείλει να επιτρέπει στον γνωστοποιούντα να προσδιορίζει τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαδικασιών του παρόντος Πρωτοκόλλου ή απαιτούνται από το Μέρος εισαγωγής στο πλαίσιο της διαδικασίας συμφωνίας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Πρωτοκόλλου, ώστε να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. Αιτιολόγηση θα παρέχεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 2.Το Μέρος εισαγωγής οφείλει να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τον γνωστοποιούντα εφόσον αποφασίσει ότι οι πληροφορίες των οποίων ο γνωστοποιών ζήτησε το προσδιορισμό δεν ανταποκρίνονται στα σχετικά κριτήρια για ανάλογη αντιμετώπιση και να ενημερώνει, πριν την οιαδήποτε γνωστοποίησή τους, τον γνωστοποιούντα για την αντίστοιχη απόφασή του, παρέχοντας εφόσον αιτηθεί, σχετική αξιολόγηση και προσφέροντας παράλληλα δυνατότητα διαβουλεύσεων για εσωτερική επανεξέταση της απόφασης πριν από την γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. 3.Έκαστο Μέρος οφείλει να προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνει βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου περιλαμβανομένων των τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών που παρελήφθησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας συμφωνίας κατόπιν ενημέρωσης βάσει του Πρωτοκόλλου. Έκαστο Μέρος οφείλει να μεριμνά για την καθιέρωση των διαδικασιών προστασίας ανάλογων πληροφοριών καθώς και για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών ως μεριμνά για την αντιμετώπιση των εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς εσωτερικής παραγωγής. 4.Το Μέρος εισαγωγής δεν χρησιμοποιεί ανάλογες πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς, εφόσον δεν διαθέτει αντίστοιχη γραπτή συγκατάθεση εκ μέρους του γνωστοποιούντος. 5.Εφόσον ο γνωστοποιών αποσύρει ή έχει αποσύρει γνωστοποίηση, το Μέρος εισαγωγής οφείλει να μεριμνά για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την έρευνα και την ανάπτυξη καθώς επίσης και των πληροφοριών για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των οποίων διαφωνούν το Μέρος και ο γνωστοποιών. 6.Υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 5, οι κάτωθι πληροφορίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές: 1)Το όνομα και η διεύθυνση του γνωστοποιούντος· 2)Η γενική περιγραφή του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού ή των εμβίων τροποποιημένων οργανισμών· 3)σύνοψη της επικινδυνότητας για τις επιδράσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου· και (δ) Οι μέθοδοι και τα προγράμματα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Άρθρο 22 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1.Τα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη και/ή ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων και της θεσμικής ικανότητας στον τομέα της Βιοασφάλειας, περιλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, στο βαθμό που απαιτείται για την Βιοασφάλεια, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, στις αναπτυσσόμενες χώρες που συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών, ιδίως μάλιστα τις ολιγότερο αναπτυγμένες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη μεταξύ αυτών, καθώς και στα Μέρη των οποίων οι οικονομίες διέρχονται μεταβατική περίοδο, και μέσω υφιστάμενων παγκοσμίων, περιφερειακών, υποπεριφερειακών και εθνικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών και, κατά περίπτωση, μέσω της διευκόλυνσης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. 2.Προκειμένου να εφαρμοστεί η ως άνω παράγραφος 1, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, λαμβάνονται πλήρως υπόψη για την ανάπτυξη ικανότητας στον τομέα της Βιοασφάλειας οι ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών, που συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών, ιδίως μάλιστα των ολιγότερο ανεπτυγμένων και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών μεταξύ αυτών, για χρηματοοικονομικούς πόρους και πρόσβαση και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της Σύμβασης. Η συνεργασία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανότητας για τη δημιουργία υποδομών, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τις διαθέσιμες ικανότητες και απαιτήσεις έκαστου Μέρους, καλύπτει την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση στην καθαρή και ασφαλή διαχείριση της βιοτεχνολογίας και την αξιοποίηση της εκτίμησης επικινδυνότητας και της διαχείρισης των κινδύνων για την βιοασφάλεια, καθώς και τη βελτίωση της υφιστάμενης τεχνολογικής και θεσμικής υποδομής στον τομέα της βιοασφάλειας. Λαμβάνονται επίσης πλήρως υπόψη οι ανάγκες των Μερών των οποίων οι οικονομίες διέρχονται μεταβατική περίοδο, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανότητας για τη δημιουργία υποδομών στον τομέα της βιοασφάλειας. Άρθρο 23 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1.Τα Μέρη οφείλουν να: 1)προάγουν και διευκολύνουν την ενημέρωση του κοινού, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή του την ασφαλή διακίνηση, το χειρισμό και τη χρήση εμβίων τροποποιημένων οργανισμών εν σχέσει προς τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Εν προκειμένω τα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται, κατά περίπτωση, με άλλα Κράτη και διεθνείς φορείς· 2)μεριμνούν ώστε η ενημέρωση του κοινού και η εκπαίδευση να καλύπτουν την πρόσβαση στις πληροφορίες για τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς που έχουν ήδη προσδιοριστεί σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο και ενδέχεται να εισαχθούν. 2.Τα Μέρη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους, οφείλουν να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με το κοινό κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα εμβίων τροποποιημένων οργανισμών και να διαθέτουν στο κοινό τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών, ενώ παράλληλα τηρούν το απόρρητο των εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 21. 3.Έκαστο Μέρος οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνει το κοινό του σχετικά με τα μέσα δημόσιας πρόσβασης στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. Άρθρο 24 ΜΗ ΜΕΡΗ 1.Οι διασυνοριακές κινήσεις εμβίων τροποποιημένων οργανισμών μεταξύ των Μερών και μη Μερών επιβάλλεται να είναι σύμφωνες προς τους στόχους του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα Μέρη δύνανται να συνάπτουν διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις με μη Μέρη σε ό,τι αφορά ανάλογες διασυνοριακές κινήσεις. 2.Τα Μέρη ενθαρρύνουν τα μη Μέρη να προσχωρήσουν στο παρόν Πρωτόκολλο και να συνεισφέρουν ανάλογες πληροφορίες στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια. για τους εμβίους τροποποιημένους οργανισμούς που ελευθερώνονται, εισέρχονται ή εξέρχονται από περιοχές οι οποίες εμπίπτουν στην εθνική τους δικαιοδοσία. Άρθρο 25 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.Έκαστο Μέρος οφείλει λαμβάνει τα δέοντα εσωτερικά μέτρα με στόχο την πρόληψη και, εφόσον είναι απαραίτητο, την επιβολή κυρώσεων για τις διασυνοριακές κινήσεις εμβίων τροποποιημένων οργανισμών που εκτελούνται κατά παράβαση των εσωτερικών μέτρων τα οποία ελήφθησαν για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Ανάλογες κινήσεις θεωρούνται παράνομες διασυνοριακές κινήσεις. 2.Στην περίπτωση παράνομης διασυνοριακής κίνησης, το επηρεαζόμενο Μέρος ενδέχεται να ζητήσει από το Μέρος προέλευσης να διαχειριστεί με δικά του έξοδα, τον αντίστοιχο έμβιο τροποποιημένο οργανισμό κατά περίπτωση με επαναπατρισμό ή καταστροφή. 3.Έκαστο Μέρος διαθέτει στον Μηχανισμό Κατάθεσης και Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Βιοασφάλεια πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις παράνομων διασυνοριακών κινήσεων που το αφορούν. Άρθρο 26 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 1.Τα Μέρη, κατά την λήψη απόφασης σχετικά με τις εισαγωγές βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου ή των εσωτερικών μέτρων για την εφαρμογή του, μπορούν να λάβουν υπόψη, σύμφωνα προς τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, τις κοινωνικο-οικονομικές θεωρήσεις που προκαλούν οι επιπτώσεις, των εμβίων τροποποιημένων οργανισμών για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξία της βιολογικής ποικιλότητας για τις αυτόχθονες και τοπικές κοινωνίες. 2.Ενθαρρύνεται η συνεργασία των Μερών στον τομέα της έρευνας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των εμβίων τροποποιημένων οργανισμών, ιδίως για αυτόχθονες και τοπικές κοινωνίες. Άρθρο 27 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η Διάσκεψη των Μερών στη Σύμβαση που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο εγκρίνει κατά την πρώτη της Σύνοδο την διαδικασία για την εκπόνηση ενδεδειγμένων διεθνών κανόνων και διαδικασιών στον τομέα της ευθύνης και της αποζημίωσης λόγω βλαβών οφειλομένων στις διασυνοριακές κινήσεις εμβίων τροποποιημένων οργανισμών, αναλύοντας και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις του διεθνούς δικαίου για τα θέματα αυτά, και μεριμνά ώστε η εν λόγω διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών. Άρθρο 28 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 1.Κατά την εξέταση των χρηματοοικονομικών πόρων για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα Μέρη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 20 της Σύμβασης. 2.Ο χρηματοοικονομικός μηχανισμός που καθιερώνεται με το άρθρο 21 της Σύμβασης αποτελεί, μέσω της θεσμικής δομής που αναλαμβάνει την λειτουργία του, τον χρηματοοικονομικό μηχανισμό για το παρόν Πρωτόκολλο. 3.Η ανάπτυξη ικανότητας για την δημιουργία υποδομών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος Πρωτοκόλλου, εξετάζεται εκ μέρους της Συνόδου της Συνδιάσκεψης των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο για την παροχή κατευθύνσεων για τον χρηματοοικονομικό μηχανισμό ο οποίος αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη χρηματοοικονομικών πόρων των αναπτυσσομένων χωρών που συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών, ιδίως μάλιστα των ολιγότερο αναπτυγμένων και των μικρών, νησιωτικών αναπτυσσόμενων Κρατών μεταξύ αυτών. 4.Εν σχέσει προς την ως άνω παράγραφο 1, τα Μέρη οφείλουν να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών που συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών, ιδίως μάλιστα των ολιγότερο αναπτυγμένων και των μικρών, νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών μεταξύ αυτών, καθώς και, τις ανάγκες των Μερών των οποίων οι οικονομίες διέρχονται μεταβατική περίοδο, ώστε να εντοπίσουν και υλοποιήσουν τις απαιτήσεις τους για την ανάπτυξη ικανότητας για την δημιουργία υποδομών, προκειμένου να εφαρμοστεί το παρόν Πρωτόκολλο. 5.Οι κατευθύνσεις για το χρηματοοικονομικό μηχανισμό της Σύμβασης στις αντίστοιχες αποφάσεις της Διάσκεψης των Μερών, περιλαμβανομένων των συμφωνηθέντων πριν από την έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφαρμόζονται, κατ αναλογία, στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6.Οι αναπτυγμένες χώρες που συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών δύνανται επίσης να παρέχουν χρηματοοικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, μέσω διμερών, περιφερειακών και πολυμερών διαύλων ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες που συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών καθώς επίσης και οι χώρες των οποίων η οικονομία διέρχεται μεταβατική περίοδο δύνανται να κάνουν αντιστοίχως χρήση αυτών. Άρθρο 29 Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1.Η Διάσκεψη των Μερών υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Τα Μέρη της Σύμβασης που δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις διαδικασίες οιασδήποτε Διάσκεψης των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο Εφόσον η Συνδιάσκεψη των Μερών υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, αποφάσεις δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο εκ μέρους των Μερών του Πρωτοκόλλου. 3.Εφόσον η Συνδιάσκεψη των Μερών υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, οιοδήποτε μέλος του Γραφείου της Διάσκεψης των Μερών που εκπροσωπεί Μέρος της Σύμβασης το οποίο κατά την εν λόγω χρονική περίοδο δεν αποτελεί Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο, αντικαθίσταται από μέλος το οποίο εκλέγεται από και μεταξύ των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο οφείλει να εξετάζει τακτικά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και λαμβάνει, βάσει της εντολής της τις απαραίτητες αποφάσεις για την προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής του. Παράλληλα οφείλει να αναπτύσσει τις λειτουργίες που προς τούτο προβλέπονται εκ μέρους του Πρωτοκόλλου και να: 1)διατυπώνει συστάσεις για οιαδήποτε θέματα κρίνονται απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου· 2)συγκροτεί τους επικουρικούς φορείς που κρίνονται απαραίτητοι για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου 3)επιδιώκει και αξιοποιεί, κατά περίπτωση, τις υπηρεσίες και την συνεργασία καθώς και τις πληροφορίες που παρέχονται εκ μέρους των αρμοδίων διεθνών οργανισμών και των διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων· 4)καθιερώνει τη μορφή και το ρυθμό των πληροφοριών που υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος Πρωτοκόλλου, και εξετάζει τις πληροφορίες αυτές καθώς επίσης και τις εκθέσεις που υποβάλλονται εκ μέρους οιουδήποτε επικουρικού φορέα· 5)εξετάζει και εγκρίνει τις τροπολογίες στο παρόν Πρωτόκολλο και τα παραρτήματά του, καθώς και οιαδήποτε πρόσθετα παραρτήματα στο παρόν Πρωτόκολλο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου αυτού· 6)ασκεί οιεσδήποτε άλλες λειτουργίες ενδέχεται να αποδειχτούν απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. 5.Ο εσωτερικός κανονισμός της Διάσκεψης των Μερών και οι χρηματοοικονομικοί κανόνες της Σύμβασης εφαρμόζονται, κατ αναλογία, δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες λαμβάνεται διαφορετική συναινετική απόφαση από την Συνδιάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο. 6.Η πρώτη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών η οποία υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο συγκαλείται από τη Γραμματεία από κοινού με την πρώτη συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών η οποία προγραμματίζεται μετά από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο. Οι επόμενες τακτικές συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών που υπέχουν θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο πραγματοποιούνται από κοινού με τις τακτικές συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες λαμβάνεται διαφορετική απόφαση εκ μέρους της Συνδιάσκεψης των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο. 7.Οι έκτακτες συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών που υπέχουν θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο θα πρέπει να πραγματοποιούνται καθοιονδήποτε χρονική στιγμή κρίνεται απαραίτητη εκ μέρους της Συνδιάσκεψης των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο ή κατόπιν γραπτού αιτήματος οιουδήποτε των Μερών, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος στα υπόλοιπα Μέρη εκ μέρους της Γραμματείας, το αίτημα αυτό υποστηρίζεται τουλάχιστον από το ένα τρίτο των Μερών. 8.Τα Ηνωμένα Έθνη, οι εξειδικευμένοι οργανισμοί τους και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας καθώς επίσης και οιοδήποτε Κράτος Μέλος ή παρατηρητής αυτών που δεν αποτελούν Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, μπορεί να εκπροσωπηθούν ως παρατηρητές κατά τις συνελεύσεις των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο. Οιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός, εθνικός ή διεθνής, κυβερνητικός ή μη κυβερνητικός, σχετικός με τα θέματα που καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερώσει τη Γραμματεία για την επιθυμία του να εκπροσωπηθεί σε συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών που υπέχουν θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, ως παρατηρητής, μπορεί να γίνει δεκτός εφόσον δεν αντιτίθεται τουλάχιστον το ένα τρίτο των παρόντων Μερών. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το παρόν άρθρο προβλέπει διαφορετικές ρυθμίσεις, η υποδοχή και η συμμετοχή των παρατηρητών αποτελεί αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού, ως αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 5. Άρθρο 30 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1.Οιοσδήποτε επικουρικός φορέας συγκροτείται εκ μέρους ή βάσει της Σύμβασης μπορεί, κατόπιν απόφασης της Συνδιάσκεψης των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, να τεθεί στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου, εφόσον κατά τη Σύνοδο των Μερών προσδιοριστούν οι λειτουργίες που θα ασκεί. 2.Τα Μέρη της Σύμβασης που δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις διαδικασίες οιασδήποτε συνάντησης οιουδήποτε αναλόγου επικουρικού φορέα. Εφόσον επικουρικός φορέας της Σύμβασης λειτουργεί ως επικουρικός φορέας του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι αποφάσεις δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από τα Μέρη του Πρωτοκόλλου. 3.Εφόσον ένας επικουρικός φορέας της Σύμβασης ασκεί τις λειτουργίες του για θέματα που αφορούν το παρόν Πρωτόκολλο, οιοδήποτε μέλος του Γραφείου του συγκεκριμένου επικουρικού φορέα που εκπροσωπεί Μέρος της Σύμβασης αλλά, κατά τη χρονική αυτή περίοδο, δεν αποτελεί Μέρος του Πρωτοκόλλου, αντικαθίσταται από μέλος το οποίο εκλέγεται εκ μέρους και μεταξύ των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 31 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ1.Η Γραμματεία που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 24 της Σύμβασης λειτουργεί ως Γραμματεία του Πρωτοκόλλου. 2.Οι διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 της Σύμβασης σχετικά με τις λειτουργίες της Γραμματείας ισχύουν, κατ αναλογία, για το παρόν Πρωτόκολλο. 3.Στο βαθμό που είναι διαφορετικές, οι δαπάνες των υπηρεσιών της Γραμματείας για το παρόν Πρωτόκολλο καλύπτονται από τα Μέρη σε αυτό. Η Διάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση των Μερών στο Πρωτόκολλο αποφασίζει, κατά την πρώτη της Σύνοδο για τις προς τούτο απαραίτητες ρυθμίσεις προϋπολογισμού. Άρθρο 32 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη στο παρόν Πρωτόκολλο, οι διατάξεις της Σύμβασης σχετικά με τα Πρωτόκολλα ισχύουν και για το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 33 ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Έκαστο των Μερών παρακολουθεί την εφαρμογή των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου και υποβάλλει εκθέσεις, με ρυθμό που καθορίζεται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, στη Συνδιάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, για τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. Άρθρο 34 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΗ Συνδιάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο κατά την πρώτη της συνάντηση εξετάζει και εγκρίνει συνεργασίες και θεσμικούς μηχανισμούς συνεργασίας για την προαγωγή της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και την αντιμετώπιση παραβάσεων. Οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν κατά περίπτωση διατάξεις για την προσφορά συμβουλών ή αρωγής. Επιβάλλεται να διαχωρίζονται και να εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη, των διαδικασιών και των μηχανισμών διευθέτησης των διαφορών που προβλέπει το άρθρο 27 της σύμβασης. Άρθρο 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Η Συνδιάσκεψη των Μερών που υπέχει θέση Συνόδου των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο αναλαμβάνει, πέντε χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου και εν συνεχεία τουλάχιστον ανά πενταετία, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Πρωτοκόλλου συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης των διαδικασιών και των παραρτημάτων. Άρθρο 36 ΥΠΟΓΡΑΦΗΤο παρόν Πρωτόκολλο τίθεται προς υπογραφή στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι από Κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης από τις 15 έως τις 26 Μαΐου 2000 και στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από τις 5 Ιουνίου 2000 έως τις 4 Ιουνίου 2001. Άρθρο 37 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 1.Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία κατά την οποία κατατίθεται το πεντηκοστό μέσο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης εκ μέρους Κρατών ή περιφερειακών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης που συγκαταλέγονται μεταξύ των Μερών της Σύμβασης. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ για έκαστο Κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει το Πρωτόκολλο αυτό ή προσχωρεί σε αυτό, αφού τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, κατά την ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία κατά την οποία το συγκεκριμένο Κράτος ή ο συγκεκριμένος περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης καταθέτει σχετικό κείμενο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ή την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση τίθεται σε ισχύ για το συγκεκριμένο Κράτος ή τον συγκεκριμένο περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης και δη κατά την πλέον υστερόχρονη αυτών. 3.Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, οιοδήποτε κείμενο κατατίθεται εκ μέρους περιφερειακού οργανισμού οικονομικής ολοκλήρωσης δεν προστίθεται σε αντίστοιχα κείμενα που ήδη έχουν καταθέσει τα κράτη μέλη του οργανισμού αυτού. Άρθρο 38 ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣΔεν διατυπώνονται επιφυλάξεις στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 39 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ1.Καθ οιανδήποτε στιγμή, μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο έχει τεθεί σε ισχύ για κάποιο από τα Μέρη, το συγκεκριμένο Μέρος δύναται να αποχωρήσει από το πρωτόκολλο εφόσον υποβάλλει σχετική γραπτή κοινοποίηση στο θεματοφύλακα. 2.Ανάλογη αποχώρηση πραγματοποιείται κατά την εκπνοή ενός έτους μετά από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής γνωστοποίησης, εκ μέρους του θεματοφύλακα ή σε ημερομηνία που έπεται και αναφέρεται προς τούτο στην γνωστοποίηση της αποχώρησης. Άρθρο 40 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Το πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου, του οποίου θεωρούνται εξίσου αυθεντικές οι μορφές στα αραβικά, τα κινέζικα, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ρωσικά και τα ισπανικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πιστοποιώντας τα ανωτέρω οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις εικοσιεννέα Ιανουαρίου, δύο χιλιάδες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8, 10 και 13 (α) Όνομα, διεύθυνση και λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία με τον εξαγωγέα. (β) Όνομα, διεύθυνση και λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία με τον εισαγωγέα. (γ) Όνομα και ταυτότητα του έμβιου τροποποιημένου οργανισμού, καθώς επίσης και η εθνική συστηματική κατάταξή του/ταξινόμηση εφόσον υφίσταται, σχετικά με το επίπεδο βιολογικής ασφάλειας του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού στο Κράτος εξαγωγής. (δ) Προτεινόμενη ημερομηνία ή ημερομηνίες διασυνοριακής κίνησης, εφόσον είναι γνωστές. (ε) Ταξινομική θέση, κοινή ονομασία σημείο συλλογής ή απόκτησης και χαρακτηριστικά του οργανισμού υποδοχής ή των γονικών οργανισμών σχετικά με τη βιοασφάλεια. (στ) Κέντρα προέλευσης και γενετικής ποικιλότητας, εφόσον είναι γνωστά, του οργανισμού δέκτη και/ή των γονικών οργανισμών και περιγραφή των οικοτόπων στους οποίους οι οργανισμοί μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα ή να πολλαπλασιασθούν. (ζ) Ταξινομική θέση, κοινό όνομα, σημείο συλλογής ή απόκτησης και χαρακτηριστικά του οργανισμού δότη ή των οργανισμών δοτών σχετικά με την βιοασφάλεια. (η) Περιγραφή των νουκλεϊνικών οξέων ή της εισαχθείσας τροποποίησης, της χρησιμοποιηθείσας τεχνικής και των συνακόλουθων χαρακτηριστικών του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. (θ) Σκόπιμη χρήση του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού ή προϊόντων αυτού, δηλαδή, επεξεργασμένων υλικών που προέρχονται από τον έμβιο τροποποιημένο οργανισμό και περιέχουν ανιχνεύσιμους καινοφανείς συνδυασμούς ινανού προς διπλασιασμό γενετικού υλικού που δημιουργούνται με τη χρήση μεθόδων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας. (ι) Ποσότητα ή όγκος του προς μεταφορά εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. (ια) Προηγούμενη και υφιστάμενη έκθεση για την εκτίμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. (ιβ) Προτεινόμενες μέθοδοι ασφαλούς χειρισμού, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης περιλαμβανομένης της συσκευασίας, της επισήμανσης, της τεκμηρίωσης, της διάθεσης και των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, κατά περίπτωση. (ιγ) Κανονιστικό καθεστώς για τον έμβιο τροποποιημένο οργανισμό στο Κράτος εξαγωγής (για παράδειγμα κατά πόσον απαγορεύεται στο Κράτος εξαγωγής, εφόσον υφίστανται άλλοι περιορισμοί ή κατά πόσον επιτρέπεται η γενικευμένη ελευθέρωσή του) και σε περίπτωση που ο έμβιος τροποποιημένος οργανισμός απαγορευθεί από Κράτος εξαγωγής, ο λόγος ή οι λόγοι της ως άνω απαγόρευσης. (ιδ) Αποτελέσματα και σκοποί οιασδήποτε γνωστοποίησης εκ μέρους του εξαγωγέως σε άλλα Κράτη σχετικά με τον προς μεταφορά έμβιο τροποποιημένο οργανισμό. (ιε) Δήλωση περί της ακρίβειας των προαναφερθεισών πληροφοριών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 (α) Όνομα και λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλλει αίτηση για απόφαση χρήσης σε εθνικό επίπεδο. (β) Όνομα και λεπτομέρειες σχετικά με τις την επικοινωνία με την αρμόδια αρχή για τη λήψη της απόφασης αυτής. (γ) Όνομα και ταυτότητα του έμβιου τροποποιημένου οργανισμού. (δ) Περιγραφή της γονιδιακής τροποποίησης, των χρησιμοποιηθεισών τεχνικών και των συνακόλουθων χαρακτηριστικών του έμβιου τροποποιημένου οργανισμού. (ε) Οιαδήποτε μοναδική ταυτοποίηση του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. (στ) Ταξινομική θέση κοινή ονομασία, σημείο συλλογής ή απόκτησης και χαρακτηριστικά του οργανισμού δέκτη ή των γονικών οργανισμών σε ό,τι αφορά την βιοασφάλεια. (ζ) Κέντρα προέλευσης και γενετικής ποικιλότητας, εφόσον είναι γνωστά, του οργανισμού δέκτη και/ή των γονικών οργανισμών καθώς και περιγραφή των οικοτόπων στους οποίους οι οργανισμοί ενδέχεται να εγκατασταθούν ή να πολλαπλασιαστούν. (η) Ταξινομική θέση, κοινή ονομασία, σημείο συλλογής ή απόκτησης και χαρακτηριστικά του οργανισμού δότη ή των οργανισμών δοτών σχετικά με την βιοασφάλεια. (θ) Εγκεκριμένες χρήσεις του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. (ι) Έκθεση σχετικά με την επικινδυνότητα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. (ια) Προβλεπόμενες μέθοδοι ασφαλούς χειρισμού, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης, περιλαμβανομένης κατά περίπτωση της συσκευασίας, της επισήμανσης, της τεκμηρίωσης, της διάθεσης και των διαδικασιών περιορισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 Στόχος1.Η εκτίμηση επικινδυνότητας, δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αξιολόγηση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων εμβίων τροποποιημένων οργανισμών στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας στον αναμενόμενο αποδέκτη περιβάλλον λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Χρήση της εκτίμησης επικινδυνότητας 2.Η εκτίμηση επικινδυνότητας χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων εκ μέρους των αρμοδίων αρχών προκειμένου να καταλήξουν σε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς. Γενικές αρχές 3.Η εκτίμηση επικινδυνότητας πραγματοποιείται με επιστημονικώς αξιόπιστες και διαφανείς μεθόδους και λαμβάνει υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και τις κατευθύνσεις των αντιστοίχων διεθνών οργανισμών. 4.Έλλειψη επιστημονικών γνώσεων ή επιστημονικής συναίνεσης δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά ότι υπάρχει ένδειξη συγκεκριμένου επιπέδου κινδύνου, απουσία κινδύνου ή αποδεκτός κίνδυνος. 5.Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς ή προϊόντα αυτών, δηλαδή, επεξεργασμένα υλικά που προέρχονται από έμβιους τροποποιημένους οργανισμούς, περιέχουν ανιχνεύσιμους καινοφανείς συνδυασμούς ικανού προς διπλασιασμό γενετικού υλικού, το οποίο δημιουργείται με τη χρήση μεθόδων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, επιβάλλεται να εξετάζονται στο πλαίσιο των κινδύνων που αντιπροσωπεύουν οι μη τροποποιημένοι δέκτες ή γονικοί οργανισμοί εις τους εν δυνάμει πιθανούς αποδέκτες περιβάλλοντα. 6.Η εκτίμηση των επικινδυνότητας θα πρέπει να εκτελείται κατά περίπτωση. Οι απαιτούμενες πληροφορίες ενδέχεται να ποικίλουν ως προς τον χαρακτήρα τη λεπτομέρεια ανάλογα με τον έμβιο τροποποιημένο οργανισμό, την προβλεπόμενη χρήση του εις τον πιθανό αποδέκτη περιβάλλον. Μεθοδολογία7.Η διαδικασία της εκτίμησης επικινδυνότητας ενδέχεται αφενός να οδηγήσει σε ανάγκες περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, που μπορεί να εντοπιστούν και για τα οποία μπορεί να υποβληθούν σχετικά αιτήματα κατά τη διαδικασία εκτίμησης, ενώ παράλληλα ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι ενίοτε ορισμένες άλλες πληροφορίες κρίνονται εν προκειμένω άσχετες. 8.Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, προβλέπονται τα κάτωθι στάδια, κατά περίπτωση, για την εκτίμηση επικινδυνότητας: 1)ταυτοποίηση οιωνδήποτε καινοφανών γονοτυπικών και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τον έμβιο τροποποιημένο οργανισμό και ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τη βιολογική ποικιλότητα στο αναμενόμενο αποδέκτη περιβάλλον λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου 2)αξιολόγηση της πιθανότητας των ως άνω δυσμενών επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο και το είδος της έκθεσης του πιθανού αποδέκτη περιβάλλοντος στον έμβιο τροποποιημένο οργανισμό· 3)αξιολόγηση των συνεπειών σε περίπτωση παρατήρησης των προβλεπόμενων δυσμενών επιπτώσεων· 4)εκτίμηση του συνολικού κινδύνου που αντιπροσωπεύει ο έμβιος τροποποιημένος οργανισμός βάσει της αξιολόγησης της πιθανότητας και των συνεπειών που αναμένεται να έχουν οι προσδιορισθείσες δυσμενείς επιπτώσεις· 5)σύσταση σχετικά με το κατά πόσον οι κίνδυνοι κρίνονται αποδεκτοί ή διαχειρίσιμοι, περιλαμβάνοντας, εφόσον είναι απαραίτητο, ταυτοποίηση των στρατηγικών για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών 6)η ασάφεια σχετικά με το επίπεδο του κινδύνου ενδέχεται να αντιμετωπιστεί ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τα συγκεκριμένα θέματα προβληματισμού ή εφαρμόζοντας τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων και/ή παρακολουθώντας τον έμβιο τροποποιημένο οργανισμό εις τον αποδέκτη περιβάλλον. Προς εξέταση σημεία 9.Η εκτίμηση επικινδυνότητας λαμβάνει κατά περίπτωση υπόψη τις αντίστοιχες τεχνικές και επιστημονικές λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εξής θεμάτων: 1)Οργανισμός δέκτης ή γονικοί οργανισμοί. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά του οργανισμού δέκτη ή των γονικών οργανισμών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών για την ταξινομική τους θέση, την κοινή ονομασία, την προέλευση, τα κέντρα προέλευσης και τα κέντρα γενετικής ποικιλότητας, εφόσον είναι γνωστά, καθώς και περιγραφή του οικοτόπου στον οποίο οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να εγκατασταθούν μόνιμα ή να πολλαπλασιαστούν. 2)Οργανισμός ή οργανισμοί δότες. Ταξινομική θέση και κοινή ονομασία, πηγή και αντίστοιχα βιολογικά χαρακτηριστικά των οργανισμών δοτών· 3)Φορέας. Χαρακτηριστικά του φορέα, συμπεριλαμβανόμενης της ταυτότητάς του, εφόσον υφίσταται, και της πηγής προέλευσής του, αναφέροντας παράλληλα το φάσμα των ξενιστών· 4)Ένθεμα ή ενθέματα και/ή χαρακτηριστικά της τροποποίησης. Γενετικά χαρακτηριστικά του εισαχθέντος νουκλεϊνικού οξέος, ρυθμιζόμενες από αυτό λειτουργίες, και/ή χαρακτηριστικά της εισαχθείσας τροποποίησης· 5)Έμβιος τροποποιημένος οργανισμός. Ταυτότητα του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού και διαφορές μεταξύ των βιολογικών χαρακτηριστικών του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού και των αντιστοίχων του οργανισμού δέκτη ή των γονικών οργανισμών. 6)Ανίχνευση και ταυτοποίηση του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού. Προτεινόμενες μέθοδοι ανίχνευσης και ταυτοποίησης αναφέροντας την εξειδίκευση, ευαισθησία και αξιοπιστία τους· 7)Πληροφορίες σχετικά με την σκόπιμη χρήση. Πληροφορίες σχετικές με την σκόπιμη χρήση του εμβίου τροποποιημένου οργανισμού, περιλαμβάνοντας νέες ή τροποποιημένες χρήσεις συγκριτικά προς τον οργανισμό δέκτη ή τους γονικούς οργανισμούς· 8)Αποδέκτης περιβάλλον. Πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τα γεωγραφικά, κλιματικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, περιλαμβανομένων των αντιστοίχων πληροφοριών για τη βιολογική ποικιλότητα και τα κέντρα προέλευσης του αναμενόμενου αποδέκτη περιβάλλοντος. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ / ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Με κοινές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων, και τους κατά περίπτωση αρμοδίους Υπουργούς, Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου, τα οποία αφορούν τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων που έχουν σχέση με τη σύσταση και τη συγκρότηση διοικητικών οργάνων, τον καθορισμό των αναγκαίων διαδικασιών και τη θέσπιση διοικητικών κυρώσεων. 2.Με κοινές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και Εξωτερικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό είναι δυνατόν να ενσωματώνονται και/ή να θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής των αποφάσεων των Διασκέψεων των Μερών που υπέχουν θέση Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου, τα οποία αφορούν αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται αντικαταστάσεις ή τροποποιήσεις των Παραρτημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 8,11,13 και 15 του Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 37 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία