Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 17 Ιουνίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής τα κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής η Κοινότητα, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, εφεξής ο Λίβανος, αφετέρου,ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την εγγύτητα και την αλληλεξάρτηση που έχει δημιουργηθεί λόγω των ιστορικών δεσμών και των κοινών αξιών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Λιβάνου· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και ο Λίβανος επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη, την εταιρική σχέση και την κοινή ανάπτυξη· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως, στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και των οικονομικών ελευθεριών, που αποτελούν την ίδια τη βάση της σύνδεσης· ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις τόσο στην ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και στη Μέση Ανατολή, και τις επακόλουθες κοινές ευθύνες όσον αφορά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρωμεσογειακή περιοχή· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που έχει για την Κοινότητα και τον Λίβανο το ελεύθερο εμπόριο, όπως διασφαλίζεται από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994 (GΑΤΤ) και από άλλες πολυμερείς συμφωνίες που επισυνάπτονται στη συνθήκη για την ίδρυση του ΠΟΕ· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη διαφορά που υπάρχει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μεταξύ του Λιβάνου και της Κοινότητας και την ανάγκη ενίσχυσης της διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο Λίβανο· ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο του μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως ξεχωριστά συμβαλλόμενα μέρη, και όχι ως μέρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μέχρις ότου το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (ανάλογα με την περίπτωση) κοινοποιήσει στο Λίβανο ότι έχει δεσμευτεί ως μέρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει για τη Δανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται ως παράρτημα στις εν λόγω συνθήκης σχετικά με τη θέση της Δανίας· ΕΠΙΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πλήρη επίτευξη των στόχων της σύνδεσης μεταξύ τους με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας ώστε να προκύψει σύγκλιση των επιπέδων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κοινότητας και του Λιβάνου· ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας της παρούσας συμφωνίας η οποία βασίζεται στην αμοιβαιότητα των συμφερόντων, των παραχωρήσεων, της συνεργασίας και του διαλόγου· ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να στηρίξει τον Λίβανο στις προσπάθειές του για επίτευξη οικονομικής ανασυγκρότησης, μεταρρύθμισης και προσαρμογής και κοινωνικής ανάπτυξης· ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν, να διατηρήσουν και να εντείνουν τη συνεργασία, ενισχυόμενη από τακτικό διάλογο, στον οικονομικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, οπτικοακουστικό και κοινωνικό τομέα, ώστε να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους, ειδικότερα στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων που είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος οικονομικής ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης και για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό· ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 11.Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Λιβάνου, αφετέρου. 2.Η παρούσα συμφωνία σκοπεύει: - να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για πολιτικό διάλογο μεταξύ των μερών, με στόχο την ανάπτυξη στενών σχέσεων σε όλους τους τομείς που θεωρείται ότι εμπίπτουν σε τέτοιο διάλογο· - να καθορίσει τους όρους της σταδιακής ελευθέρωσης στο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, - να προωθήσει το εμπόριο και την επέκταση αρμονικών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μερών, κυρίως μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η ευημερία του Λιβάνου και του λαού του· να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, χρηματοδοτική και νομισματική συνεργασία. να προωθήσει τη συνεργασία σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 2 Οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της ίδιας της συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που καθορίζονται στην παγκόσμια διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία καθοδηγεί τις εσωτερικές και τις διεθνείς τους πολιτικές και συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 31.Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών. Θα βοηθήσει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των εταίρων, οι οποίο θα συμβάλλουν στην ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής αυτής της Μεσογείου και θα οδηγήσουν στην επικράτηση κλίματος κατανόησης και ανοχής μεταξύ των πολιτισμών. 2.Ειδικότερα, ο διάλογος και η συνεργασία έχουν ως στόχο: 1)να διευκολύνουν την προσέγγιση των μερών μέσω της ανάπτυξης καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και τακτικού συντονισμού επί διεθνών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος· 2)να επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους· 3)να συμβάλλουν στην εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ειδικότερα· 4)θα προωθήσουν τις κοινές πρωτοβουλίες. Άρθρο 4 Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τα μέρη, εξετάζοντας ειδικότερα τους όρους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια μέσω της στήριξης της συνεργασίας. Με τον διάλογο επιδιώκεται επίσης να δημιουργηθούν νέες μορφές συνεργασίας που στοχεύουν απευθείας σε κοινούς στόχους. Άρθρο 51.Ο πολιτικός διάλογος διενεργείται σε τακτά διαστήματα και κάθε φορά που χρειάζεται, ιδίως: 1)σε υπουργικό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης· 2)σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων του Λιβάνου, αφενός, και της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αφετέρου· 3)με πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών και, ιδίως, με τακτικές ενημερώσεις από υπαλλήλους, διαβουλεύσεις με την ευκαιρία διεθνών συνόδων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες· 4)όπου κρίνεται σκόπιμο, με οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση του διαλόγου και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. 2.Καθιερώνεται πολιτικός διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Λιβάνου. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 6 Η Κοινότητα και ο Λίβανος καθιερώνουν σταδιακά ζώνη ελευθέρων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δώδεκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με τον τρόπο που περιγράφεται στον παρόντα Τίτλο και σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των λοιπών πολυμερών συμφωνιών για το εμπόριο, οι οποίες προσαρτώνται στη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), εφεξής GΑΤΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 7 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Λιβάνου που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του λιβανικού δασμολογίου, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1. Άρθρο 8 Επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Λιβάνου με απαλλαγή από δασμούς και κάθε άλλη επιβάρυνση ισοδύναμου αποτελέσματος. Άρθρο 91.Οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στο Λίβανο προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 88% του βασικού δασμού, - έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 76% του βασικού δασμού, - εφτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 64% του βασικού δασμού, - οχτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 52% του βασικού δασμού, - εννιά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 40% του βασικού δασμού - δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 28% του βασικού δασμού - ένδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 16% του βασικού δασμού, - δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί και επιβαρύνσεις. 2.Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για ένα συγκεκριμένο προϊόν, το χρονοδιάγραμμα που ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 1 δύναται να αναθεωρηθεί από την επιτροπή σύνδεσης, κατόπιν κοινής συμφωνίας και με την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ζητείται η αναθεώρηση δεν μπορεί να παραταθεί για το συγκεκριμένο προϊόν πέραν της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών. Εάν η επιτροπή σύνδεσης δεν αποφασίσει σχετικά εντός τριάντα ημερών από την υποβολή αίτησης εκ μέρους του Λιβάνου για αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, ο Λίβανος δύναται να αναστείλει προσωρινά το χρονοδιάγραμμα για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 3.Για κάθε συγκεκριμένο προϊόν, ο βασικός δασμός που πρόκειται να μειωθεί σταδιακά όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 19. Άρθρο 10 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών δασμών ισχύουν επίσης για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 111.Ο Λίβανος δύναται να λαμβάνει, υπό μορφή αύξησης ή επαναφοράς δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9. 2.Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νέες και νηπιακές βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στην περίπτωση που οι δυσχέρειες αυτές προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. 3.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζει ο Λίβανος στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας βάσει αυτών των έκτακτων μέτρων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το 25% κατ αξία και πρέπει να διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου μέσου όρου των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα κατά την τελευταία τριετία για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. 4.Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν η επιτροπή σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο με τη λήξη της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών. 5.Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισαχθούν για οποιοδήποτε προϊόν, εάν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την κατάργηση όλων των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών ή των επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν. 6.Ο Λίβανος ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης για κάθε έκτακτο μέτρο που προτίθεται να λάβει και, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, διενεργούνται διαβουλεύσεις σχετικά με τα εν λόγω μέτρα και τους τομείς που αφορούν, πριν τεθούν σε εφαρμογή. Κατά την έγκριση αυτών των μέτρων, ο Λίβανος υποβάλλει στην επιτροπή σύνδεσης χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση των σχετικών δασμών με ετήσια ισόποση μείωση, αρχής γενομένης το αργότερο κατά τη λήξη του δεύτερου έτους που έπεται της εισαγωγής τους. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. 7.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, και προκειμένου να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται με τη δημιουργία νέων βιομηχανιών, η επιτροπή σύνδεσης δύναται, κατ εξαίρεση, να εγκρίνει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ο Λίβανος βάσει της παραγράφου 1 για μέγιστη περίοδο τριών ετών πέραν της δωδεκαετούς μεταβατικής περιόδου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 12 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Λιβάνου που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του λιβανικού δασμολογίου και στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1. Άρθρο 13 Η Κοινότητα και ο Λίβανος καθιερώνουν σταδιακά μεγαλύτερη ελευθέρωση του εμπορίου τους στον τομέα των προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καθώς και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τα δύο μέρη. Άρθρο 141.Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Λιβάνου που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου. 2.Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους στον Λίβανο, στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου. 3.Το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο υπόκειται στις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3. Άρθρο 151.Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και ο Λίβανος αξιολογούν την κατάσταση με σκοπό τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμόσουν η Κοινότητα και ο Λίβανος ένα έτος μετά την αναθεώρηση της συμφωνίας, σύμφωνα με το στόχο του άρθρου 13. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 και λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των μεταξύ τους συναλλαγών στον τομέα των προϊόντων γεωργίας και αλιείας και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και ο Λίβανος εξετάζουν σε τακτική βάση, στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά και σε αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω αμοιβαίων παραχωρήσεων. Άρθρο 161.Σε περίπτωση εισαγωγής ειδικών κανόνων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της γεωργικής του πολιτικής ή τροποποίησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων ή σε περίπτωση οιασδήποτε τροποποίησης ή επέκτασης των διατάξεων που σχετίζονται με την εφαρμογή της γεωργικής του πολιτικής, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία, όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. 2.Το μέρος που προβαίνει στις εν λόγω αλλαγές ενημερώνει σχετικά την επιτροπή σύνδεσης. Μετά από αίτηση του άλλου μέρους, η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται για να λάβει υπόψη, με τον κατάλληλο τρόπο, τα συμφέροντα του άλλου μέρους. 3.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή ο Λίβανος, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, παραχωρούν, για τις εισαγωγές καταγωγής του άλλου μέρους, πλεονέκτημα συγκρίσιμο προς το προβλεπόμενο στην παρούσα συμφωνία. 4.Κάθε τροποποίηση των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία αποτελούν το αντικείμενο, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης. Άρθρο 171.Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για τη μείωση των δυνατοτήτων διάπραξης απάτης κατά την εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 2.Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, όταν ένα μέρος διαπιστώνει ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για απάτη, όπως η σημαντική αύξηση στο εμπόριο προϊόντων από ένα μέρος προς το άλλο μέρος, άνω του επιπέδου που αντανακλά τις οικονομικές συνθήκες όπως η κανονική παραγωγή και οι εξαγωγικές ικανότητες, ή διαπιστώσει αδυναμία διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που προέρχονται από το άλλο μέρος, αμφότερα τα μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις με σκοπό την εξεύρεση λύσης. Εν αναμονή της εξεύρεσης λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία των ρυθμίσεων που ορίζει η παρούσα συμφωνία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 181.Απαγορεύεται η εισαγωγή νέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος ή η αύξηση αυτών που ήδη εφαρμόζονται, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία. 2.Απαγορεύεται η επιβολή οποιουδήποτε νέου ποσοτικού περιορισμού κατά την εισαγωγή ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου. 3.Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ Λιβάνου και Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 4.Η Κοινότητα και ο Λίβανος δεν εφαρμόζουν μεταξύ τους κατά την εξαγωγή δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε ποσοτικούς περιορισμούς και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 191.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να διενεργηθούν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 είναι ο δασμός που πράγματι ίσχυε έναντι της Κοινότητας την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων. 2.Στην περίπτωση προσχώρησης του Λιβάνου στον ΠΟΕ, οι δασμοί που ισχύουν κατά τις εισαγωγές μεταξύ των μερών είναι ισοδύναμοι προς τους παγιοποιημένους δασμούς ΠΟΕ ή προς χαμηλότερο, όντως εφαρμοζόμενο, δασμό ο οποίος ισχύει από την ημερομηνία της προσχώρησης. Σε περίπτωση που, μετά την προσχώρηση στον ΠΟΕ, εφαρμοστεί δασμολογική μείωση erga οmnes, ισχύει ο μειωμένος δασμός. 3.Η παράγραφος 2 ισχύει για κάθε δασμολογική μείωση που εφαρμόζεται erga οmnes μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων. 4.Τα μέρη ανακοινώνουν αμοιβαία τους συντελεστές που εφαρμόζουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων. Άρθρο 20 Τα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου δεν απολαύουν, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, μεταχείρισης ευνοϊκότερης από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 211.Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές φορολογικού χαρακτήρα στο εσωτερικό τους με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών των έμμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έμμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις που τους επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα. Άρθρο 221.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπει η παρούσα συμφωνία. 2.Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, όσον αφορά συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, τρίτης χώρας που προσχωρεί στην Ένωση, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και του Λιβάνου. Άρθρο 23 Αν κάποιο από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις συναλλαγές του με το άλλο μέρος κατά την έννοια των ισχυόντων διεθνών κανόνων που περιέχονται στο άρθρο VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) 1994 και κατά την έννοια της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών βάσει της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της GΑΤΤ 1994 και της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας. Άρθρο 241.Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, η συμφωνία ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 2.Μέχρις ότου θεσπιστούν οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2, σε περίπτωση που κάποιο μέρος διαπιστώσει ότι επιδοτούνται οι εμπορικές συναλλαγές με το άλλο μέρος σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες κατά την έννοια των άρθρων VΙ και ΧVΙ της GΑΤΤ 1994 και της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας, μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα κατά της εν λόγω πρακτικής σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη συμφωνία ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα και τη σχετική εσωτερική νομοθεσία. Άρθρο 251.Οι διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της GΑΤΤ 1994 και της συμφωνίας ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης καθώς και η σχετική εσωτερική νομοθεσία εφαρμόζονται μεταξύ των μερών. 2.Προτού εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, το μέρος που προτίθεται να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξοδική εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Για να εξευρεθεί τέτοια λύση, τα μέρη διενεργούν αμέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν, εντός τριάντα ημερών από την έναρξή τους, σε συμφωνία των μερών όσον αφορά λύση για αποφυγή της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης, το μέρος που προτίθεται να εφαρμόσει τα μέτρα διασφάλισης δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της GΑΤΤ 1994 και της συμφωνίας ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης. 3.Κατά την επιλογή των μέτρων διασφάλισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα μέρη δίδουν προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 4.Τα μέτρα διασφάλισης γνωστοποιούνται αμέσως στην επιτροπή σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, με σκοπό, ιδίως, την κατάργησή τους μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Άρθρο 261.Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 4 οδηγεί σε: (i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή (ii) σοβαρή έλλειψη, ή κίνδυνο έλλειψης, προϊόντος ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και εφόσον οι προαναφερθείσες καταστάσεις προκαλούν, ή ενδέχεται να προκαλέσουν, μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2. 2.Οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται προς εξέταση στην επιτροπή σύνδεσης. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα ημερών από την υποβολή του ζητήματος, το εξάγον μέρος δύναται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα κατά την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Άρθρο 27 Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποκλείει απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων εφόσον δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας· προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών· προστασίας εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας· προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας· από κανόνες που ισχύουν σχετικά με τον χρυσό και το ασήμι και τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται, πάντως, να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 28 Η έννοια προϊόντα καταγωγής, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου και των σχετικών μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 4. Άρθρο 29 Η συνδυασμένη ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα. Το λιβανικό δασμολόγιο εφαρμόζεται για την κατάταξη εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στον Λίβανο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 301.Η μεταχείριση που παραχωρεί κάθε ένα από τα μέρη στο άλλο όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης και την παροχή υπηρεσιών βασίζεται στις δεσμεύσεις και στις λοιπές υποχρεώσεις του κάθε μέρους που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GΑΤS). Η παρούσα διάταξη αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της οριστικής προσχώρησης του Λιβάνου στον ΠΟΕ. 2.Ο Λίβανος αναλαμβάνει να παρουσιάσει, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη μέλη της χρονοδιάγραμμα των συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τις υπηρεσίες, το οποίο καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ της GΑΤS, μόλις αυτό λάβει την τελική του μορφή. 3.Τα μέρη δεσμεύονται να εξετάσουν την αξιοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με σκοπό την εκπόνηση συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης όπως ορίζεται στο άρθρο V της GΑΤS. 4.Ο στόχος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 υπόκειται σε μία πρώτη εξέταση από το συμβούλιο σύνδεσης, ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 5.Τα μέρη, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και την προσχώρηση του Λιβάνου στον ΠΟΕ, δεν λαμβάνουν μέτρα ή δεν προβαίνουν σε ενέργειες που θα καθιστούσαν τους όρους παροχής υπηρεσιών από κοινοτικούς ή λιβανούς φορείς παροχής υπηρεσιών περισσότερο διακριτικούς από τους όρους που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 6.Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου: 1)ως φορέας παροχής υπηρεσιών ενός μέρους νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει να παράσχει ή παρέχει υπηρεσία· 2)ως νομικό πρόσωπο νοείται κάθε εταιρεία ή θυγατρική της που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Κοινότητας ή του Λιβάνου και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή τον κύριο τόπο των επιχειρήσεών της στην επικράτεια είτε της Κοινότητας ή του Λιβάνου. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο έχει μόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική διοίκησή του στο έδαφος είτε της Κοινότητας ή του Λιβάνου, δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο της Κοινότητας ή του Λιβάνου, εκτός αν οι δραστηριότητές του διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία είτε της Κοινότητας ή του Λιβάνου· 3)ως θυγατρική εταιρεία νοείται το νομικό πρόσωπο επί του οποίου ασκείται ουσιαστικός έλεγχος από άλλο νομικό πρόσωπο· 4)ως φυσικό πρόσωπο νοείται πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Κοινότητας ή του Λιβάνου, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 31 Εντός του πλαισίου των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 33 και 34, δεν ισχύουν περιορισμοί μεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και του Λιβάνου, αφετέρου, όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων και δεν ισχύουν διακρίσεις βάσει της υπηκοότητας ή του τόπου κατοικίας των υπηκόων των μερών ή βάσει του τόπου όπου έχει επενδυθεί το κεφάλαιο. Άρθρο 32 Οι τρέχουσες πληρωμές που συνδέονται με την κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς. Άρθρο 331.Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και άλλων διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας και του Λιβάνου, οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 δεν θίγουν την εφαρμογή τυχόν περιορισμών που ισχύουν μεταξύ τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά την μεταξύ τους κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν άμεσες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ακίνητα, την εγκατάσταση, την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή την εισαγωγή τίτλων στις κεφαλαιαγορές. 2.Ωστόσο, ουδόλως θίγεται η μεταφορά στο εξωτερικό επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο Λίβανο από κατοίκους της Κοινότητας ή στην Κοινότητα από κατοίκους του Λιβάνου, καθώς και τα κέρδη που απορρέουν από αυτές. Άρθρο 34 Όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή ο Λίβανος αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών, η Κοινότητα ή ο Λίβανος, αντίστοιχα, δύναται, σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και τα άρθρα VΙΙΙ και ΧΙV του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να λάβει περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις τρέχουσες πληρωμές, εφόσον τα μέτρα αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία. Η Κοινότητα ή ο Λίβανος, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα για την άρση των μέτρων αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 351.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου: (i) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες των μερών· (ii) η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης στο έδαφος της Κοινότητας ή του Λιβάνου συνολικά, ή σε σημαντικό τμήμα του, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους. 2.Τα μέρη εφαρμόζουν τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους περί ανταγωνισμού και ανταλλάσσουν πληροφορίες λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλουν οι απαιτήσεις περί του απορρήτου. Οι αναγκαίοι κανόνες συνεργασίας για την εφαρμογή της παραγράφου 1 εγκρίνονται από την επιτροπή σύνδεσης εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 3.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή ο Λίβανος θεωρούν ότι μία συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, και ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβούλευση στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την αίτηση διεξαγωγής αυτών των διαβουλεύσεων. Άρθρο 36 Τα κράτη μέλη και ο Λίβανος προσαρμόζουν σταδιακά, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της GΑΤΤ, όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εφαρμόζονται διακρίσεις όσον αφορά τους όρους προμήθειας και εμπορίας των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και του Λιβάνου. Η επιτροπή σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Άρθρο 37 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το συμβούλιο σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέμπτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα μέτρο που ενδέχεται να στρεβλώσει το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου σε βαθμό που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των μερών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, τη διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σαυτές τις επιχειρήσεις. Άρθρο 381.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 2, τα μέρη εξασφαλίζουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων επιβολής αυτών των δικαιωμάτων. 2.Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 2 εξετάζεται τακτικά από τα μέρη. Αν προκύψουν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις συνθήκες άσκησης εμπορίου, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις, μετά από αίτηση ενός μέρους, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης. Άρθρο 391.Τα μέρη δεσμεύονται να επιτύχουν την αμοιβαία και σταδιακή ελευθέρωση των δημόσιων συμβάσεων έργου. 2.Το συμβούλιο σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου 1. ΤΙΤΛΟΣ V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 40 Στόχοι1.Τα δύο μέρη καθορίζουν από κοινού τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη συνεργασίας στους τομείς που καλύπτει ο παρών Τίτλος. 2.Τα μέρη δεσμεύονται να εντείνουν την οικονομική τους συνεργασία, προς εξυπηρέτηση του αμοιβαίου τους συμφέροντος και στο πνεύμα της εταιρικής σχέσης που αποτελεί τη βάση της παρούσας συμφωνίας. 3.Η οικονομική συνεργασία αποσκοπεί στη στήριξη των προσπαθειών του Λιβάνου για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Άρθρο 41 Πεδίο εφαρμογής 1.Η συνεργασία επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στους τομείς δραστηριοτήτων που πλήττονται από τις επιπτώσεις εσωτερικών προβλημάτων και δυσχερειών ή θίγονται από τη διαδικασία ελευθέρωσης της οικονομίας του Λιβάνου συνολικά, και ειδικότερα από την ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ Λιβάνου και Κοινότητας. 2.Ομοίως, η συνεργασία επικεντρώνεται σε τομείς που δύνανται να συμβάλλουν στην προσέγγιση των οικονομιών της Κοινότητας και του Λιβάνου, ιδίως αυτούς που δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση. 3.Η διατήρηση του περιβάλλοντος και οι οικολογικές ισορροπίες αποτελούν βασικό στοιχείο των διάφορων τομέων οικονομικής συνεργασίας. 4.Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν να επεκτείνουν την οικονομική συνεργασία και σε άλλους τομείς που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου. Άρθρο 42 Μέθοδοι και τρόποι εφαρμογής Η οικονομική συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω: (α) τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των μερών, που καλύπτει όλους τους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής, (β) τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών σε κάθε τομέα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων, (γ) μεταφοράς συμβουλών, πραγματογνωμοσύνης και κατάρτισης, (δ) ανάληψης κοινών δράσεων, όπως η διοργάνωση σεμιναρίων και η σύσταση ομάδων εργασίας, (ε) παροχής τεχνικής, διοικητικής και ρυθμιστικής βοήθειας, (στ) διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία. Άρθρο 43 Εκπαίδευση και κατάρτιση Στόχος της συνεργασίας είναι: α) να προσδιοριστούν τα μέσα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ειδικότερα της επαγγελματικής κατάρτισης· β) να ενθαρρυνθεί η δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ φορέων που ειδικεύονται σε κοινές δράσεις, και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, κυρίως, οι ανταλλαγές νέων και οι ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημιακών και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την πολιτισμική προσέγγιση· γ) να ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα η πρόσβαση του γυναικείου πληθυσμού στην εκπαίδευση, περιλαμβανομένης και της τεχνικής και ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση. Άρθρο 44 Επιστημονική, τεχνική και τεχνολογική συνεργασία Η συνεργασία αποσκοπεί: (α) να διευκολύνει τη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των μερών μέσω, ιδίως: - της παροχής, στο Λίβανο, πρόσβασης στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή μη κοινοτικών χωρών σε τέτοια προγράμματα· - της συμμετοχής του Λιβάνου στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας· - της προώθησης συνεργιών μεταξύ των τομέων κατάρτισης και έρευνας· (β) να βελτιώσει τις ερευνητικές ικανότητες, και την τεχνολογική ανάπτυξη του Λιβάνου· (γ) να τονώσει την τεχνολογική καινοτομία, τη μεταφορά νέων τεχνολογιών και τη διάδοση τεχνογνωσίας· (δ) να μελετήσει τρόπους με τους οποίους ο Λίβανος θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσια στον τομέα της έρευνας. Άρθρο 45 Περιβάλλον1.Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τον έλεγχο της ρύπανσης και τη διασφάλιση της ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, με σκοπό τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται: - στην ποιότητας του νερού της Μεσογείου και τον έλεγχο και πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, - στη διαχείριση των αποβλήτων, ειδικότερα των τοξικών αποβλήτων, - στο πρόβλημα της εναλάτωσης εδαφών και υδάτων, - στην περιβαλλοντική διαχείριση ευαίσθητων παράκτιων ζωνών, - στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, - στη χρησιμοποίηση προηγμένων μέσων για τη διαχείριση και παρακολούθηση του περιβάλλοντος, ιδίως, τη χρήση του συστήματος περιβαλλοντικών πληροφοριών και μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, - στις επιπτώσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον και, ειδικότερα, την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, - στις επιπτώσεις της γεωργίας στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, - στη διατήρηση και συντήρηση του εδάφους, - στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, - στις κοινές δράσεις έρευνας και παρακολούθησης καθώς και τα προγράμματα και έργα. Άρθρο 46 Βιομηχανική συνεργασία Στόχος της συνεργασίας είναι: (α) να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των μερών, περιλαμβανομένης και της συνεργασίας στο πλαίσιο της προσχώρησης του Λιβάνου στα κοινοτικά επιχειρηματικά δίκτυα· (β) να στηριχθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του δημόσιου και ιδιωτικού βιομηχανικού τομέα του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της βιομηχανίας γεωργικών ειδών διατροφής)· (γ) να προωθηθεί η ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ιδιωτική πρωτοβουλία, με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής που προορίζεται τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις εξαγωγικές αγορές· (δ) να βελτιωθούν το ανθρώπινο δυναμικό του Λιβάνου και οι βιομηχανικές δυνατότητες μέσω της καλύτερης εφαρμογής πολιτικής στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης· (ε) να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιουχικές αγορές για την χρηματοδότηση των παραγωγικών επενδύσεων. (στ) να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των ΜΜΕ, ειδικότερα μέσω: - της προώθησης επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, εν μέρει με τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών δικτύων και οργάνων για την προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης· - της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην πίστωση με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων· - της διάθεσης υπηρεσιών ενημέρωσης και στήριξης· - της προώθησης του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, και της δημιουργίας σχεδίων και οικονομικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 47 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων 1.Η συνεργασία αποσκοπεί στην αύξηση της ροής κεφαλαίων, της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνολογίας στον Λίβανο, μεταξύ άλλων, μέσω: 1)των κατάλληλων μέσων εντοπισμού των επενδυτικών ευκαιριών και των διαύλων πληροφόρησης σχετικά με κανονισμούς επενδύσεων· 2)της παροχής πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά επενδυτικά καθεστώτα (τεχνική βοήθεια, άμεση χρηματοδοτική στήριξη, φορολογικά κίνητρα, ασφάλεια των επενδύσεων κ.λπ.) σχετικά με επενδύσεις στο εξωτερικό και μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Λιβάνου να επωφεληθεί από αυτά· 3)της εξέτασης της δυνατότητας ίδρυσης κοινών επιχειρήσεων (ιδίως ΜΜΕ), και, όταν κρίνεται αναγκαίο, της σύναψης συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και του Λιβάνου·(δ) της δημιουργίας μηχανισμών για την ενθάρρυνση και την προώθηση των επενδύσεων· 4)της θέσπισης νομικού πλαισίου που ευνοεί τις επενδύσεις μεταξύ των δύο μερών, με τη σύναψη μεταξύ του Λιβάνου και των κρατών μελών, όταν κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών προστασίας των επενδύσεων και συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. 2.Η συνεργασία δύναται να επεκταθεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που αποδεικνύουν την αποτελεσματική απόκτηση και χρήση βασικών τεχνολογιών, τη χρήση προτύπων, την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Άρθρο 48 Συνεργασία για την τυποποίηση και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης Τα μέρη συνεργάζονται: (α) για τη μείωση των αποκλίσεων σε θέματα τυποποίησης, μετρολογίας, ποιοτικού ελέγχου και διαπίστωσης της συμμόρφωσης· (β) γαι την ανάπτυξη της αναβάθμισης των λιβανικών εργαστηρίων· (γ) για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης μόλις δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες· (δ) για την ενίσχυση των λιβανικών θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την τυποποίηση, την ποιότητα και τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 49 Προσέγγιση των νομοθεσιών Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσέγγιση των αντίστοιχων νομοθεσιών τους με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 50 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Στόχος της συνεργασίας είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη προσέγγιση των κοινών κανόνων και των προτύπων σε τομείς που περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: (α) ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στον Λίβανο· (β) βελτίωση των λογιστικών μεθόδων, του λογιστικού ελέγχου, της εποπτείας και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της χρηματοπιστωτικής παρακολούθησης στο Λίβανο. Άρθρο 51 Γεωργία και αλιεία Στόχος της συνεργασίας είναι: (α) να στηριχθούν πολιτικές για τη διαφοροποίηση της παραγωγής· (β) να αυξηθεί η αυτάρκεια σε τρόφιμα· (γ) να προωθηθεί μορφή γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον· (δ) να καθιερωθούν στενότερες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ομίλων και επαγγελματικών οργανώσεων των δύο μερών· (ε) να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια και κατάρτιση· να στηριχθούν η αγρονομική έρευνα, οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών, η γεωργική εκπαίδευση και η τεχνική κατάρτιση των απασχολουμένων στον γεωργικό τομέα· (στ) να εναρμονιστούν τα πρότυπα στον φυτοϋγειονομικό και κτηνιατρικό τομέα· (ζ) να στηριχθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, περιλαμβανομένης και της βελτίωσης των βασικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης συνοδευτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα στις περιοχές που πλήττονται λόγω της εκρίζωσης των παράνομων καλλιεργειών· (η) η συνεργασία μεταξύ αγροτικών περιοχών, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου· (θ) η ανάπτυξη της θαλάσσιας αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας· (ι) η ανάπτυξη τεχνικών συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας· η βελτίωση των διαύλων διανομής· (κ) η ανάπτυξη γεωργικών υδάτινων πόρων· (λ) η ανάπτυξη του τομέα της δασοκομίας, ειδικότερα όσον αφορά την αναδάσωση, την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση και τους δασικούς βοσκότοπους και την καταπολέμηση της απερήμωσης· (μ) η ανάπτυξη των μηχανικών μέσων στον γεωργικό τομέα και η προώθηση των γεωργικών συνεταιρισμών· (ν) η ενίσχυση του συστήματος γεωργικής πίστωσης. Άρθρο 52 ΜεταφορέςΣτόχος της συνεργασίας είναι: (α) η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών που συνδέονται με τους μεγάλους διευρωπαϊκούς άξονες επικοινωνίας κοινού ενδιαφέροντος, (β) ο καθορισμός και η τήρηση προτύπων λειτουργίας και ασφάλειας συγκρίσιμων προς αυτά που ισχύουν στην Κοινότητα, (γ) η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, σε επίπεδο κοινοτικών προτύπων, για τις μεταφορές πολλαπλών μέσων, τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και τη μεταφόρτωση, (δ) η βελτίωση της οδικής, θαλάσσιας και πολλαπλών μέσων διαμετακόμισης και η διαχείριση των λιμένων, και των αερολιμένων, ο έλεγχος εναερίου κυκλοφορίας, των σιδηροδρόμων και των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας, (ε) η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση του τομέα μέσων μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων μεταφορών. Άρθρο 53 Κοινωνία των πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες 1.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν βασικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας, ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ακρογωνιαίο λίθο της αναδυόμενης κοινωνίας των πληροφοριών. 2.Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα στοχεύει: 1)σε διάλογο σχετικά με τις διάφορες πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιακών πολιτικών· 2)στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας για ρυθμιστικά θέματα, τυποποίηση, δοκιμές συμμόρφωσης και πιστοποίησης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και τις τηλεπικοινωνίες· 3)στη διάδοση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, και στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων για προηγμένες επικοινωνίες, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και τεχνολογίας· 4)στην προώθηση και την εφαρμογή κοινών σχεδίων για την έρευνα, την τεχνική ανάπτυξη ή τις βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών, των επικοινωνιών, της τηλεματικής και της κοινωνίας των πληροφοριών· 5)στη συμμετοχή των λιβανικών οργανισμών σε πρότυπα πειραματικά σχέδια και σε ευρωπαϊκά προγράμματα εντός των καθορισμένων πλαισίων· 6)στη διασύνδεση και στη διαλειτουργικότητα τηλεματικών δικτύων και υπηρεσιών της Κοινότητας και του Λιβάνου· 7)στην καθιέρωση διαλόγου για τη ρυθμιστική συνεργασία σε θέματα διεθνών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και της προσωπικής ζωής. Άρθρο 54 ΕνέργειαΗ συνεργασία επικεντρώνεται στα ακόλουθα: (α) προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· (β) προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· (γ) εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με δίκτυα τραπεζών δεδομένων που συνδέουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες των δύο μερών· (δ) στήριξη του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των ενεργειακών δικτύων και διασύνδεση των δικτύων αυτών με τα δίκτυα της Κοινότητας. Άρθρο 55 ΤουρισμόςΗ συνεργασία στοχεύει: α) στην προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, β) στη βελτίωση των γνώσεων της τουριστικής βιομηχανίας και στη εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής των πολιτικών που έχουν συνέπειες για τον τουρισμό, γ) στην προώθηση της καλής εποχιακής κατανομής του τουρισμού, δ) στην υπογράμμιση της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς για τον τουρισμό, ε) στη διασφάλιση της διασύνδεσης μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος, στ) στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μέσω της στήριξης αυξημένων προδιαγραφών και επαγγελματισμού, ζ) στη βελτίωση των ροών πληροφοριών, η) στην εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης ξενοδοχείων, και κατάρτισης σε άλλα ξενοδοχειακά θέματα, θ) στη διοργάνωση ανταλλαγής εμπειριών έτσι ώστε να διασφαλιστεί μία ισορροπημένη, βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, κυρίως μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εκθέσεων, συνεδρίων και δημοσιεύσεων για τον τουρισμό. Άρθρο 56 Τελωνειακή συνεργασία 1.Τα μέρη αναπτύσσουν τελωνειακή συνεργασία για να διασφαλίσουν την τήρηση των εμπορικών διατάξεων. Για το σκοπό αυτό καθιερώνουν διάλογο για τελωνειακά θέματα. 2.Η συνεργασία θα επικεντρωθεί κυρίως: 1)στην απλούστευση των ελέγχων και διατυπώσεων σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, 2)στη δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και του Λιβάνου, 3)στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και στην επαγγελματική κατάρτιση, 4)ενδεχομένως, στην παροχή τεχνικής βοήθειας. 3.Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και, ιδίως, όσον αφορά τον αγώνα κατά των ναρκωτικών και του ξεπλύματος χρήματος, οι διοικητικές αρχές των συμβαλλομένων μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5. Άρθρο 57 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής Στόχος της συνεργασίας είναι να εναρμονιστεί η μεθοδολογία που εφαρμόζουν τα μέρη και να χρησιμοποιηθούν δεδομένα, μεταξύ άλλων και τραπεζικά δεδομένα, σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία για τους οποίους μπορούν να συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία. Άρθρο 58 Προστασία των καταναλωτών Η συνεργασία στον τομέα αυτό πρέπει να έχει ως στόχο την εναρμόνιση των συστημάτων προστασίας του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον Λίβανο και να αφορά, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό: α) αύξηση της εναρμόνισης της νομοθεσίας για τους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγονται οι φραγμοί στο εμπόριο· β) καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων αμοιβαίας ενημέρωσης για τα επικίνδυνα βιομηχανικά προϊόντα και τα είδη διατροφής και τη διασύνδεσή τους (συστήματα ταχείας προειδοποίησης)· γ) ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων· δ) διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και παροχή τεχνικής βοήθειας. Άρθρο 59 Συνεργασία για την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων και του κράτους δικαίου Τα μέρη επαναλαμβάνουν τη σημασία που έχει το κράτος δικαίου και η ικανοποιητική λειτουργία, σε όλα τα επίπεδα, των θεσμικών οργάνων στους τομείς της διοίκησης και της επιβολής του νόμου, γενικότερα, και του μηχανισμού της δικαιοσύνης, ειδικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, μία ανεξάρτητη και αποτελεσματική δικαστική εξουσία και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι ιδιαίτερης σημασίας. Άρθρο 60 Νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες 1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας με σκοπό να προληφθεί η χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γενικά, και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ειδικότερα. 2.Η συνεργασία σαυτόν τον τομέα περιλαμβάνει ιδίως την παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας ώστε να καθοριστούν και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Άρθρο 61 Πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 1.Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: παράνομη διακίνηση ανθρώπων· σεξουαλική εκμετάλλευση· διαφθορά· παραποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων· παράνομη κυκλοφορία απαγορευμένων, παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων και παράνομες συναλλαγές σχετικά, κυρίως, με τα βιομηχανικά απόβλητα ή τα ραδιενεργά υλικά· παράνομη διακίνηση όπλων και εκρηκτικών· εγκληματικότητα στον ηλεκτρονικό τομέα· κλεμμένα αυτοκίνητα. 2.Τα μέρη συνεργάζονται στενά ώστε να καθιερώσουν κατάλληλους μηχανισμούς και πρότυπα. 3.Η τεχνική και διοικητική συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάρτισης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αρχών και τη δημιουργία δομών αρμόδιων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εγκληματικότητας καθώς και την εκπόνηση μέτρων για την πρόληψη του εγκλήματος. Άρθρο 62 Συνεργασία για τις παράνομες ναρκωτικές ουσίες 1.Εντός του πλαισίου των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ισορροπημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος των ναρκωτικών. Οι πολιτικές και οι δράσεις για τα ναρκωτικά πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της προσφοράς, της παράνομης διακίνησης και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών καθώς και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πρόδρομων ουσιών. 2.Τα μέρη συμφωνούν για τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας προς επίτευξη των στόχων αυτών. Οι δράσεις βασίζονται σε κοινά συμφωνηθείσες αρχές με πρότυπο τις πέντε βασικές αρχές που εγκρίθηκαν στην ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά το 1998 (UΝGΑSS). 3.Η συνεργασία μεταξύ των μερών δύναται να περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: σχεδιασμός των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών· δημιουργία θεσμικών οργάνων και κέντρων ενημέρωσης· κατάρτιση προσωπικού· έρευνα σε θέματα ναρκωτικών· και, πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών. Τα μέρη δύνανται να συμφωνούν ώστε να περιλαμβάνουν και άλλους τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 63 Τα δύο μέρη αποφασίζουν από κοινού τις μεθόδους που απαιτούνται για την επίτευξη συνεργασίας στους τομείς που καλύπτει ο παρών Τίτλος. Άρθρο 641.Τα μέρη διεξάγουν τακτικό διάλογο για κάθε θέμα του κοινωνικού τομέα που τα ενδιαφέρει. 2.Με τον διάλογο αυτό επιζητείται η επίτευξη προόδου όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ένταξη των υπηκόων του Λιβάνου και της Κοινότητας που κατοικούν νόμιμα στα εδάφη των κρατών υποδοχής τους. 3.Ο διάλογος καλύπτει ιδίως όλα τα θέματα σχετικά με: 1)τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών, 2)τη μετανάστευση, 3)την παράνομη μετανάστευση, 4)τις δράσεις και τα προγράμματα που ευνοούν την ίση μεταχείριση μεταξύ υπηκόων του Λιβάνου και της Κοινότητας, την αμοιβαία γνωριμία του πολιτισμού και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, την ανάπτυξη της ανοχής και την εξάλειψη των διακρίσεων. Άρθρο 651.Για να εδραιωθεί η συνεργασία μεταξύ των μερών στον κοινωνικό τομέα, εφαρμόζονται σχέδια και προγράμματα για κάθε θέμα που τα ενδιαφέρει, και μεταξύ άλλων: 1)τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ειδικότερα σε μειονεκτικές περιοχές και περιοχές εκτοπισμένων· 2)την προώθηση του ρόλου των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική αναπτυξιακή διαδικασία, ειδικότερα μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης· 3)την ανάπτυξη και την ενίσχυση των λιβανικών προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού και προστασίας της μητέρας και του παιδιού· 4)τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας· 5)τη βελτίωση του συστήματος περίθαλψης, κυρίως μέσω της συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης και διαχείρισης του ιατρικού προσωπικού· 6)την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ανταλλαγών και ψυχαγωγίας για μεικτές ομάδες νέων ευρωπαϊκής και λιβανικής καταγωγής, νέων εργαζομένων, νέων αντιπροσώπων ΜΚΟ, και άλλων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της νεολαίας που κατοικούν στα κράτη μέλη, με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας γνωριμίας των αντίστοιχων πολιτισμών και την ενίσχυση της ανοχής. 2.Τα μέρη δεσμεύονται να καθιερώσουν διάλογο για όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και ειδικότερα για τα κοινωνικά προβλήματα όπως ή ανεργία, η αποκατάσταση των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, οι εργασιακές σχέσεις, η επαγγελματική εκπαίδευση και η ασφάλεια και η υγιεινή στον χώρο της εργασίας. Άρθρο 66 Οι δράσεις συνεργασίας μπορούν να υλοποιούνται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Άρθρο 671.Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού για τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Καθιερώνουν διαρκή διάλογο επί πολιτιστικών θεμάτων. Η συνεργασία αυτή προωθεί ιδίως: 1)τη συντήρηση και την αποκατάσταση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, τεχνουργήματα, σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, κ.λπ.)· 2)την ανταλλαγή εκθεμάτων και καλλιτεχνών· 3)την κατάρτιση ατόμων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα. 2.Η συνεργασία στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η συμπαραγωγή και η κατάρτιση. Τα μέρη αναζητούν τρόπους για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή του Λιβάνου σε κοινοτικές πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα. 3.Τα μέρη συμφωνούν ότι τα υπάρχοντα πολιτιστικά προγράμματα της Κοινότητας και ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και οι άλλες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα δύο μέρη είναι δυνατό να επεκταθούν και στον Λίβανο. 4.Τα μέρη προσπαθούν, επίσης, να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία εμπορικού χαρακτήρα, ιδίως μέσω κοινών προγραμμάτων (παραγωγή, επενδύσεις ή εμπορία), κατάρτισης και ανταλλαγής πληροφοριών. 5.Τα μέρη καταβάλλουν, κατά τον καθορισμό δράσεων και προγραμμάτων συνεργασίας καθώς και των κοινών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, στην έκφραση των προσωπικών απόψεων, στα θέματα που συνδέονται με τη διατήρηση της κληρονομιάς, στη διάδοση του πολιτισμού και στα γραπτά και οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας. 6.Η συνεργασία υλοποιείται με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 42. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 681.Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για να εμποδίσουν και να ελέγξουν την παράνομη μετανάστευση. Προς το σκοπό αυτό: 1)κάθε κράτος μέλος συμφωνεί να υποδέχεται υπηκόους του που διαμένουν παράνομα στο έδαφος του Λιβάνου, μετά από αίτηση του Λιβάνου και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, μόλις εξακριβωθεί ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν όντως αυτή την ιδιότητα. 2)ο Λίβανος συμφωνεί να υποδέχεται υπηκόους του που διαμένουν παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους, μετά από αίτηση του τελευταίου και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, μόλις εξακριβωθεί ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν όντως αυτή την ιδιότητα. Τα κράτη μέλη και ο Λίβανος εφοδιάζουν επίσης τους υπηκόους τους με τα κατάλληλα έγγραφα αναγνώρισης της ταυτότητας για ανάλογες περιπτώσεις. 2.Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοί τους, για τους σκοπούς της Κοινότητας, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 2 που επισυνάπτεται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 3.Όσον αφορά τον Λίβανο, η υποχρέωση που επιβάλλει το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοι του Λιβάνου σύμφωνα με τη λιβανική νομοθεσία και όλους τους νόμους που αφορούν την ιθαγένεια. Άρθρο 691.Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη, εφόσον το ζητήσει ένα από τα μέρη, διαπραγματεύονται και συνάπτουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ τους για τη ρύθμιση ειδικών υποχρεώσεων σχετικά με την επαναπροώθηση των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από ένα μέρος, ρυθμίσεις για την επαναπροώθηση υπηκόων τρίτων χωρών. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από τις εν λόγω ρυθμίσεις καθώς και τον τρόπο επαναπροώθησής τους. 2.Παρέχεται στον Λίβανο η δέουσα χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Άρθρο 70 Το συμβούλιο σύνδεσης εξετάζει άλλες κοινές προσπάθειες που ενδεχομένως μπορούν να αναληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 711.Για να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της συμφωνίας, εξετάζεται χρηματοδοτική συνεργασία για τον Λίβανο, σύμφωνα με τις κατάλληλες χρηματοδοτικές διαδικασίες και μέσα. 2.Οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών με τη βοήθεια των καταλληλότερων μέσων, μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. 3.Παράλληλα με τους τομείς που περιλαμβάνονται στους τίτλους V και VΙ της παρούσας συμφωνίας, η συνεργασία δύναται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 1)διευκόλυνση των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, 2)ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό της οικονομικής υποδομής, 3)προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων που δημιουργούν απασχόληση, 4)εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει για τη λιβανική οικονομία η σταδιακή καθιέρωση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, ειδικότερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των εμπλεκόμενων οικονομικών τομέων, κυρίως της βιομηχανίας· 5)συνοδευτικά μέτρα για πολιτικές που εφαρμόζονται στους κοινωνικούς τομείς, ειδικότερα για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο 72 Στο πλαίσιο των κοινοτικών μέσων που προορίζονται για τη στήριξη των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής στις μεσογειακές χώρες - και σε στενή συνεργασία με τις αρχές του Λιβάνου και τους λοιπούς χορηγούς, ιδίως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - η Κοινότητα εξετάζει τα μέσα που ενδείκνυνται για τη στήριξη των διαρθρωτικών πολιτικών που εφαρμόζει ο Λίβανος με σκοπό την αποκατάσταση των οικονομικών ισορροπιών σε όλα τα βασικά πεδία και στη δημιουργία οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργεί ανάπτυξη, και ταυτόχρονα προωθεί την κοινωνική ευημερία. Άρθρο 73 Για να διασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των έκτακτων μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλημάτων που θα προέκυπταν ενδεχομένως από τη σταδιακή εφαρμογή της συμφωνίας, τα μέρη παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη των εμπορικών και χρηματοδοτικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου στο πλαίσιο του οικονομικού διαλόγου που καθιερώνεται βάσει του Τίτλου V. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 741.Συγκροτείται συμβούλιο σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, με πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. 2.Εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας καθώς και όλα τα διμερή ή διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 751.Το συμβούλιο σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης του Λιβάνου, αφετέρου. 2.Τα μέλη του συμβουλίου σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το συμβούλιο σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Την προεδρία του συμβουλίου σύνδεσης ασκεί εναλλάξ ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης του Λιβάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. Άρθρο 761.Για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης διαθέτει την εξουσία λήψης αποφάσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται σαυτήν. 2.Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Το συμβούλιο σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις. 3.Εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 771.Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, συστήνεται επιτροπή σύνδεσης η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της συμφωνίας. 2.Το συμβούλιο σύνδεσης δύναται να αναθέτει στην επιτροπή σύνδεσης, πλήρως ή εν μέρει, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. Άρθρο 781.Η επιτροπή σύνδεσης, που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων, αποτελείται από αντιπροσώπους των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Λιβάνου, αφετέρου. 2.Η επιτροπή σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Η επιτροπή σύνδεσης συνήθως συνέρχεται εναλλάξ στην Κοινότητα και στο Λίβανο. Άρθρο 791.Η επιτροπή σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της συμφωνίας, καθώς και σε τομείς στους οποίους το συμβούλιο σύνδεσης της έχει παραχωρήσει αρμοδιότητα. 2.Εκδίδει τις αποφάσεις της κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Άρθρο 80 Το συμβούλιο σύνδεσης δύναται να αποφασίζει τη σύσταση ομάδων εργασίας ή οργάνων αναγκαίων για την εφαρμογή της συμφωνίας. Καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε τέτοιας ομάδας εργασίας ή οργάνου που υπάγεται σαυτό. Άρθρο 81 Το συμβούλιο σύνδεσης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, καθώς και μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και του αντίστοιχου εταίρου στον Λίβανο. Άρθρο 821.Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει προς διευθέτηση στο συμβούλιο σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί να επιλύσει τη διαφορά μέσω απόφασης. 3.Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό διαιτητή· το άλλο μέρος υποχρεούται στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς. Το συμβούλιο σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε μέρος της διαφοράς πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης των διαιτητών. Άρθρο 83 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λάβει μέτρα τα οποία: (α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών που αντιβαίνουν στα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς του· (β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, την ανάπτυξη ή την παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν πλήττουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς· (γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που επηρεάζει τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Άρθρο 841.Στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: 1)οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει ο Λίβανος έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών και επιχειρήσεών τους, 2)οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι του Λιβάνου δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ υπηκόων του Λιβάνου ή εταιρειών και επιχειρήσεών του. Άρθρο 85 Όσον αφορά την άμεση φορολογία, καμία διάταξη της συμφωνίας δεν συνεπάγεται: α) την επέκταση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παραχωρεί ένα μέρος στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης με την οποία αυτό δεσμεύεται, β) την παρεμπόδιση της θέσπισης ή της εφαρμογής από ένα μέρος οποιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην πρόληψη της απάτης ή της φοροδιαφυγής, γ) την παρεμπόδιση του δικαιώματος ενός μέρους να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής του νομοθεσίας έναντι των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 861.Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που θέτει η παρούσα συμφωνία. 2.Αν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προτού το πράξει, υποχρεούται, με εξαίρεση την περίπτωση έκτακτης ειδικής ανάγκης, να παράσχει στο συμβούλιο σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξοδική εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. 3.Κατά την επιλογή των κατάλληλων μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη συμφωνούν, επίσης, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να είναι ανάλογα προς την παραβίαση. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο συμβούλιο σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης, μετά από αίτηση του άλλου μέρους. Άρθρο 87 Τα παραρτήματα 1 και 2 και τα πρωτόκολλα 1 έως και 5 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 88 Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ο όρος «τα μέρη» σημαίνει, αφενός, την Κοινότητα, ή τα κράτη μέλη, ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και, αφετέρου, το Λίβανο. Άρθρο 891.Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου διαρκείας. 2.Κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίησή του προς το άλλο μέρος. Η συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 90 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος του Λιβάνου. Άρθρο 91 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αραβική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 921.Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες. 2.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. 3.Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Λιβάνου, που υπεγράφησαν στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου 1977. Άρθρο 93 Ενδιάμεση συμφωνία. Σε περίπτωση που, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας, ιδίως αυτές που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, τεθούν σε ισχύ μέσω ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου, τα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές για τους σκοπούς των τίτλων ΙΙ και ΙV της παρούσας συμφωνίας και των παραρτημάτων 1 και 2 και των πρωτοκόλλων 1 έως 5 αυτής, με τους όρους «ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας» νοείται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της ενδιάμεσης συμφωνίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις που περιέχονται στα εν λόγω άρθρα, παραρτήματα και πρωτόκολλα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 2 Γενικοί όροι Άρθρο 3 Διμερής σώρευση καταγωγής Άρθρο 4 Διαγώνια σώρευση καταγωγής Άρθρο 5 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου Άρθρο 6 Επαρκώς επεξεργασμένα ή κατεργασμένα προϊόντα Άρθρο 7 Ανεπαρκώς επεξεργασμένα ή κατεργασμένα προϊόντα Άρθρο 8 Μονάδα χαρακτηρισμού Άρθρο 9 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Άρθρο 10 Συνδυασμοί εμπορευμάτων Άρθρο 11 Ουδέτερα στοιχείαΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 12 Αρχή της εδαφικότητας Άρθρο 13 Απευθείας μεταφορά Άρθρο 14 ΕκθέσειςΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ Άρθρο 15 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς (τροποποιημένο)ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 16 Γενικοί όροι Άρθρο 17 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 Άρθρο 18 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 Άρθρο 19 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 Άρθρο 20 Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 21 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου Άρθρο 22 Εγκεκριμένος εξαγωγέας Άρθρο 23 Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής Άρθρο 24 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 25 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Άρθρο 26 Απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 27 Δικαιολογητικά έγγραφα Άρθρο 28 Φύλαξη των πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων Άρθρο 29 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης Άρθρο 30 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΤΙΤΛΟΣ VΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 31 Αμοιβαία συνδρομή Άρθρο 32 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής Άρθρο 33 Διακανονισμός διαφορών Άρθρο 34 Κυρώσεις Άρθρο 35 Ελευθερές ζώνεςΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 36 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Άρθρο 37 Ειδικοί όροιΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 38 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Άρθρο 39 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Άρθρο 40 Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή αποθήκευσηΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακας επεξεργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών οι οποίες προσδίδουν τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα: Πίνακας επεξεργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών οι οποίες προσδίδουν τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Πίνακας προϊόντων καταγωγής Τουρκίας στα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4, που απαριθμούνται με τη σειρά των κεφαλαίων και κωδικών του ΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υποδείγματα πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 και αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Δήλωση τιμολογίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Κοινές δηλώσεις ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως: α) κατασκευή ή παρασκευή, κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, β) ύλη, όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος, γ) προϊόν, το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία, δ) εμπορεύματα, τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα, ε) δασμολογητέα αξία, η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας του 1994 περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία), στ) τιμή εκ του εργοστασίου, η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος, ζ) αξία υλών, η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, η) αξία καταγόμενων υλών, η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται κατ* αναλογία, θ) προστιθέμενη αξία, η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία καθενός από τα ενσωματωθέντα προϊόντα που δεν κατάγονται από τη χώρα στην οποία παρήχθησαν τα εν λόγω προϊόντα, ι) κεφάλαια και κλάσεις τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως εναρμονισμένο σύστημα ή ΕΣ, ια) ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση, ιβ) αποστολή εμπορευμάτων τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο, ιγ) εδάφη, τα εδάφη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 2 Γενικοί όροι 1.Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου, 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Κοινότητα επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου 7. 2.Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Λιβάνου: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στον Λίβανο κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου, 2)τα προϊόντα που παράγονται στον Λίβανο και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στον Λίβανο, επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Διμερής σώρευση καταγωγής 1.Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Λιβάνου όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στον Λίβανο. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο, όμως, ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Τα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο, όμως, ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Διαγώνια σώρευση καταγωγής 1.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ύλες καταγωγής οποιασδήποτε από τις χώρες που έχει υπογράψει ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης, κατά την έννοια των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα και τον Λίβανο με τις εν λόγω χώρες, θεωρούνται ως καταγόμενες από την Κοινότητα ή την Λίβανο όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Οι εν λόγω ύλες δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τις ύλες καταγωγής Τουρκίας που αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής βάσει της παραγράφου 1 εξακολουθούν να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Λιβάνου, όταν η προστιθέμενη εκεί αξία υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται ότι κατάγονται από τη χώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από την οποία κατάγονται οι χρησιμοποιηθείσες ύλες με τη μεγαλύτερη αξία. Κατά τον προσδιορισμό της καταγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψη ύλες καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Κοινότητα ή τον Λίβανο. 3.Η σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει μόνον εφόσον οι ύλες που χρησιμοποιήθηκαν απέκτησαν τον χαρακτήρα προϊόντων καταγωγής κατ εφαρμογή κανόνων καταγωγής πανομοιότυπων με τους κανόνες του παρόντος πρωτοκόλλου. Η Κοινότητα και ο Λίβανος διαβιβάζουν ο ένας στον άλλο μέσω της Επιτροπής τις λεπτομέρειες των συμφωνιών και τους αντίστοιχους κανόνες καταγωγής που έχουν συμφωνηθεί με τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 4.Μόλις τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 3 και συμφωνηθεί ημερομηνία για τη θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων, κάθε μέρος συμμορφώνεται με τις δικές του υποχρεώσεις γνωστοποίησης και ενημέρωσης. Άρθρο 5 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου 1.θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στον Λίβανο: 1)τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφος τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνιο βυθό τους, 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές, 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα σ αυτές, 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές, 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές, 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας ή του Λιβάνου με τα σκάφη τους, 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ), 8)τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σ αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα, 9)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές, 10)τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους, 11)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σ αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ία). 2.Οι όροι πλοία τους και πλοίων-εργοστασίων τους στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν μόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία: 1)είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στον Λίβανο, β) φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της ΕΚ ή του Λιβάνου, 2)ανήκουν, κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της ΕΚ ή του Λιβάνου ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΚ ή του Λιβάνου και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών, 3)των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Λιβάνου, και 4)το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, κατά 75 τοις εκατό τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της ΕΚ ή του Λιβάνου. Άρθρο 6 Επαρκώς επεξεργασμένα ή κατεργασμένα προϊόντα 1.Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και απαριθμούνται στο παράρτημα Π α) θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ α). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 3.Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι: 1)η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 τοις εκατό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 2)με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. 4.Οι παράγραφοι 1,2 και 3 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7. Άρθρο 7 Ανεπαρκώς επεξεργασμένα ή κατεργασμένα προϊόντα 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εξής επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6: 1)οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες), 2)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσεων, βαφής, κοπής, 3)i) οι αλλαγές συσκευασίας καθώς και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας, 4)η επίθεση επ αυτών των ιδίων προϊόντων, ή επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων, 5)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγωγής Κοινότητας ή Λιβάνου. 6)η απλή συνένωση μερών για τη σύσταση ενός πλήρους προϊόντος, 7)ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), 8)η σφαγή ζώων. 2.Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή του Λιβάνου σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. Άρθρο 8 Μονάδα χαρακτηρισμού 1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Επομένως:1)όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού, 2)όταν μια αποστολή εμπορευμάτων αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Όταν, κατ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής Άρθρο 9 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού του εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα. Άρθρο 10 Συνδυασμοί εμπορευμάτων Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Εντούτοις, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από καταγόμενα και μη είδη θεωρείται στο σύνολο του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 11 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα εμπόρευμα έχει το χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του: α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, γ) των μηχανημάτων και εργαλείων, δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 12 Αρχή της εδαφικότητας 1.Οι όροι του τίτλου Π σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγμή στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, με την επιφύλαξη του άρθρου 4. 2.Εάν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τον Λίβανο προς μία άλλη χώρα, επανεισαχθούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: 1)τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν, και 2)δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. Άρθρο 13 Απευθείας μεταφορά 1.Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τη παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου ή μέσω των εδαφών των άλλων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 4. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφερθούν μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. Τα καταγόμενα προϊόντα είναι δυνατόν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή του Λιβάνου. 2.Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής: 1)ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης, ή 2)βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία: i)παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων, ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, και iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης, ή 3)ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 14 Εκθέσεις1.Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στον Λίβανο εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι: 1)κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από την Κοινότητα ή τον Λίβανο στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί, 2)ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε ποόσωπο στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση, και 4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν τα προϊόντα. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη, δημόσια εκδήλωση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ Άρθρο 15 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς 1.Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, Λιβάνου ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή τον Λίβανο αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους. 2.Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, απαλλαγή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, σε ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, όταν οι ρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν, ρητά ή έμμεσα, αυτή την επιστροφή, την απαλλαγή ή τη μη καταβολή, στην περίπτωση που τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό αυτών. 3.Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν σ αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασμούς εμπορευμάτων κατά την έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η παρούσα συμφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή συστήματος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 6.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται κατά τα έξι πρώτα έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 7.Μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο Λίβανος μπορεί να εφαρμόζει ρυθμίσεις για την επιστροφή δασμών ή την απαλλαγή από δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται σε ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων: 1)εισπράττεται δασμολογική επιβάρυνση 5% για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 49 και 64 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος ή χαμηλότερος δασμός που ισχύει στον Λίβανο, 2)εισπράττεται δασμολογική επιβάρυνση 10% για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος ή χαμηλότερος δασμός που ισχύει στον Λίβανο. Πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου θα αναθεωρηθούν. ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 16 Γενικοί όροι 1.Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στον Λίβανο και τα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στην παρούσα συμφωνία, εφόσον προσκομιστεί: 1)πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙV, ή 2)στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, δήλωση το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα V, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας τους (εφεξής δήλωση τιμολογίου). 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, στην παρούσα συμφωνία χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα. Άρθρο 17 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. 2.Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες, στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γι αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Λιβάνου, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα, τον Λίβανο ή κάποια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 5.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργήσουν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν η θέση που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 6.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR-1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 7.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 18 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 1.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν: 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων, ή 2)αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας πρέπει να αναφέρει στην αίτηση του τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3.Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 4.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας, εμπορευμάτων ΕUR. 1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις: 5.Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 Άρθρο 19 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 1.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR-1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες λέξεις: 3.Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση Παρατηρήσεις του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR-1 4.Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUΙU, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία. Άρθρο 20 Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Κοινότητας ή του Λιβάνου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR. 1 με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Κοινότητας ή του Λιβάνου. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης ΕUR.1, εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα. Άρθρο 21 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου 1.Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να συνταχθεί: 1)από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22, ή 2)από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. 2.Αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Λιβάνου ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορεί να συνταχθεί δήλωση τιμολογίου. 3.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, μετά από σχετική αίτηση των τελωνειακών αρχών της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την πλήρωση των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Η δήλωση τιμολογίου πρέπει να αναγράφεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με αποτύπωση μέσω σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα V, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 5.Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του. 6.Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Άρθρο 22 Εγκεκριμένος εξαγωγέας 1.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της συμφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την άδεια αυτή πρέπει να προσφέρει κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες. 3.Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου. 4.Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 5.Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμβαίνει όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια. Άρθρο 23 Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής 1.Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 2.Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία. Άρθρο 24 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής καθώς επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 25 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα ΧVΙ και ΧVΙΙ ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 26 Απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής 1.Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η κατάθεση επίσημου πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και εφόσον αυτές έχουν δηλωθεί ως ανταποκρινόμενες στους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου και δεν υφίσταται καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CΝ22/CΝ23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο. 2.θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα ατομικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους 7 τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να παρουσιάζουν, από τη φύση τους ή την ποσότητα τους, οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον. 3.Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ΕUR στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1 200 ΕUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών. Άρθρο 27 Δικαιολογητικά έγγραφα Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Λιβάνου ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες έχει εφαρμόσει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία, β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα ή τον Λίβανο και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή τον Λίβανο σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο ή σε μια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 σύμφωνα με κανόνες καταγωγής πανομοιότυπους με τους κανόνες του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 28 Φύλαξη του πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων 1.Ο εξαγωγέας, που υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1, υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. 2.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3. 3.Οι τελωνειακές αρχές της χωράς εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1 υποχρεούνται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2. 4.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR-1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ αυτές. Άρθρο 29 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης 1.Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αφεαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. 2.Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 30 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.Η χώρα εξαγωγής καθορίζει τα ποσά στο εθνικό νόμισμα της χώρας εξαγωγής, που αντιστοιχούν στα εκφρασμένα σε ευρώ ποσά, τα οποία ανακοινώνονται στις χώρες εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2.Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που έχει καθορίσει η χώρα εισαγωγής, η τελευταία οφείλει να τα αποδεχθεί εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα της χώρας εξαγωγής. Εάν τα προϊόντα τιμολογούνται στο νόμισμα κράτους μέλους της Κοινότητας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό που δηλώνει η ενδιαφερόμενη χώρα. 3.Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, των ποσών σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου 1999. 4.Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και το ισόποσο τους στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της Κοινότητας και του Λιβάνου επανεξετάζονται από την επιτροπή σύνδεσης μετά από αίτηση της Κοινότητας ή του Λιβάνου. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, η επιτροπή σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει περαιτέρω τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 31 Αμοιβαία συνδρομή 1.Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και του Λιβάνου διαβιβάζουν η μία στην άλλη, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου. 2.Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και ο Λίβανος παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR-1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ αυτά τα έγγραφα. Άρθρο 32 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 1.Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1, το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή το αντίστοιχο αντίγραφο, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησης τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς. 3.Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4.Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής των προληπτικών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα. 5.Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Λιβάνου ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και ότι πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 6.Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων. Άρθρο 33 Διακανονισμός διαφορών Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια του ή όταν δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται στην Επιτροπή Σύνδεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διακανονίζονται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας. Άρθρο 34 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης προϊόντων. Άρθρο 35 Ελεύθερες ζώνες 1.Η Κοινότητα και ο Λίβανος προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφος τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν να εμποδίσουν τη φθορά τους. 2.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή του Λιβάνου εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό ΕUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 36 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1.Ο όρος Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. 2.Προϊόντα καταγωγής Λιβάνου υπάγονται, όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια, στο ίδιο από κάθε άποψη τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Ο Λίβανος παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Κοινότητα. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, το παρόν πρωτόκολλο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 37. Άρθρο 37 Ειδικοί όροι 1.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως: (1) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από τον Λίβανο ή την Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. (2) προϊόντα καταγωγής Λιβάνου: 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στον Λίβανο, 2)τα προϊόντα που παράγονται στον Λίβανο στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα εκτός αυτών του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 2.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος. 3.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποχρεούται να αναγράψει τις μνείες Λίβανος και Θέουτα και Μελίλια στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, τούτο πρέπει να αναγράφεται στο πλαίσιο 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. 4.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη θέουτα και Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 38 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 39 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και ο Λίβανος προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 40 Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε υπό αποθήκευση στην Κοινότητα ή τον Λίβανο, υπό προσωρινή αποθήκευση, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερες ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, και εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αυτή πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο επισυνάπτεται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Σημείωση 1: Ο, πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου. Σημείωση 2: 2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη ex, αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 2.2. Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. 2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στη στήλη 3 ή 4. 2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3. Σημείωση 3: 3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω χαρακτήρας αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην Κοινότητα ή στον Λίβανο. Π.χ.:Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα της κλάσης ex 7224. Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη τον χαρακτήρα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα, ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί 3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης τον χαρακτήρα καταγωγής, αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, ηχρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται. 3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης (ακόμη και ύλες με την ίδια περιγραφή και κλάση με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ........ ή κατασκευή από ύλες οποιαδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τις ύλες στις οποίες αντιστοιχεί η ίδια περιγραφή με εκείνη του προϊόντος που περιλαμβάνεται στη στήλη 2 της κατάστασης. 3.4. Όταν ένας κανόνας του πίνακα ορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Π.χ.:Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί. 3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα, (βλ. επίσης τη σημείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). Π.χ.:Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά. Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες τηο ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας. Π.χ.:Στην περίπτωση ενδύματος του κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφασμένες ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. 3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες. Σημείωση 4: 4.1. Ο όρος φυσικές ίνες όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος φυσικές ίνες περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 4.2. Ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις ίνες από βαμβάκι των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305. 4.3. Οι όροι υφαντικοί πολτοί, χημικές ύλες και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί. 4.4. Ο όρος τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 5: 5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολο τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται, (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4 παρακάτω). 5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες: - μετάξι, - μαλλί, - χοντροειδείς ζωικές τρίχες, - ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας, - τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, - βαμβάκι, - ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, λινάρι,- κάνναβι, - γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος), - σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, - ίνες από κοκκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, συνθετικές ίνες συνεχείς, - τεχνητές ίνες συνεχείς, - νήματα μεταφοράς ρεύματος, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυϊμίδια, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο, συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(φαινυλοσουλφίδιο), συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(βινυλοχλωρίδιο), - άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, - τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη, - άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς, - νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, - νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, - προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, - άλλα προϊόντα της κλάσης 5605. Π.χ.:Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό βάρος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει 10% κατά βάρος του νήματος. Π.χ.:Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) η συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 τοις εκατό κατά βάρος του υφάσματος. Π.χ.:Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο ύφασμα από βαμβάκι είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα. Π.χ.:Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές υφαντικές ύλες βάσης και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν. 5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, αυτή η ανοχή είναι 20% όσον αφορά τα νήματα. 5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30% όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα. Σημείωση 6: 6.1. Όταν ο πίνακας παραπέμπει στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. Π.χ.:Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Πα τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες. 6-3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Σημείωση 7: 7.1. Οι ειδικές επεξεργασίες, σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707,2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες: α) η εν κενώ απόσταξη, β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης, γ) η πυρόλυση, δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, ζ) ο πολυμερισμός, η) η αλκυλίωση, θ) ο ίσο μερισμός. 7.2. Οι ειδικές επεξεργασίες σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710, 2711 και 2712 είναι οι ακόλουθες: α) η εν κενώ απόσταξη, β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης, γ) η πυρόλυση, δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, ζ) ο πολυμερισμός, η) η αλκυλίωση, θ) ο ισομερισμός, ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 τοις εκατό της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ΑSΤΜ D 1266-59 Τ), ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710, ιβ) η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για βαριά λάδια του κωδικού ΣΟ ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250� C με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως ειδικές επεξεργασίες, ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα καύσιμα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ* όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 τοις εκατό στους 300ο C, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86, ιδ) η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για βαριά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως του κωδικού ΣΟ ex 2710, ιέ) όσον αφορά τα ακατέργαστα προϊόντα (άλλα από τη βαζελίνη, τον οζοκηρίτη, το κερί από λιγνίτη ή το κερί από τύρφη, την παραφίνη, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 0,75% λάδι), αποκλειστικά για τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση ex 2712, αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση. 7.3. Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΣ Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 0401 έως 0402 ex 0403 - Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου 0404 έως 04100511 Κεφάλαιο 6 0701 έως 0709 ex 0710 - Λαχανικά, (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα ex 0711 - Λαχανικά, εκτός από το γλυκό καλαμπόκι της κλάσης 0711 90 30, διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή νερό στο οποίο προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρηση τους), αλλά ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκονται 0712 έως 0714 Κεφάλαιο 8 ex κεφάλαιο 9 Κούρες, τσάι και μπαχαρικά, εκτός από το ματέ της κλάσης 0903 Κεφάλαιο 10 Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12 ex 1302 - Πηκτίνη 1501 έως 1514 ex 1515 - Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (εκτός από το λάδι jοjοba και τα κλάσματα του) και τα κλάσματα τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικός μετασχηματισμένα ex 1516 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματα τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, εκτός από ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία οpal wax ex 1517 και ex 1518 - Μαργαρίνες, απομίμηση στεατίνης και άλλα έτοιμα βρώσιμα λίπη ex 1522 - Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών εκτός από λάδια δερμάτων Κεφάλαιο 16 1701 ex 1702 - Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακιόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα εκτός από αυτά των κλάσεων 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 και 170290 101801 και 1802 ex 1902 - Ζυμαρικά εν γένει, παραγεμισμένα που περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% κατά βάρος ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, από κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων, παντός είδους συμπεριλαμβανομένων των λιπών κάθε είδους ex 2001 - Αγγούρια και αγγουράκια, κρεμμύδια, τσάτνυ μάγγων, καρπούς του γένους Capsicum εκτός από τις γλυκοπιπεριές ή τις καυτερές πιπεριές, μανιτάρια και ελιές, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 2002 και 2003 ex 2004 - Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006, εκτός από τις πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών και τις νιφάδες γλυκού καλαμποκιού ex 2005 - Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006, εκτός από τα προϊόντα πατάτας ή γλυκού καλαμποκιού 2006 και 2007 ex 2008 - Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός από το βούτυρο αράπικων φιστικιών, τις καρδιές φοινίκων, το καλαμπόκι, το ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), τις γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας ίσης ή ανώτερης του 5% κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους αμπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών 2009 ex 2106 - Ζάχαρη, σιρόπια ή μελάσσες αρωματισμένα ή χρωματισμένα2206 ex 2207 - Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ* όγκο αλκοολικό τίτλο 80% νοl ή περισσότερο, που λαμβάνεται από τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται εδώ ex 2208 - Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ¥ όγκο αλκοολικό τίτλο μικρότερο από 80% νοl, που λαμβάνεται από τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται εδώ.Κεφάλαιο 234501 5301 και 5302 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕUR.1 ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕUR.1 Οδηγίες εκτύπωσης 1.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR. 1 είναι 210 χ 297 χιλιοστά όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή κατ ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι χρώματος λευκού, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 2.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και του Λιβάνου μπορούν να αναλάβουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 ή να την αναθέσουν σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1 φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 1.Κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας και του Λιβάνου αποδέχονται ως έγκυρη απόδειξη καταγωγής κατά την έννοια του πρωτοκόλλου 4, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR. 1 και ΕUR.2 που εκδίδονται στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 1977. 2.Αιτήματα για μεταγενέστερο έλεγχο των προαναφερόμενων εγγράφων πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας και του Λιβάνου για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έκδοση και τη σύνταξη του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σύμφωνα με τον τίτλο VΙ του πρωτοκόλλου 4 της συμφωνίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ 1.Προϊόντα καταγωγής Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος θα γίνονται δεκτά από τον Λίβανο ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας. 2.Το πρωτόκολλο 4 εφαρμόζεται κατ αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 1.Προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στον Λίβανο ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας. 2.Το πρωτόκολλο 4 εφαρμόζεται κατ αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως: α) τελωνειακή νομοθεσία, οι νομικές και κανονιστικές διατάξεις που εγκρίνονται από την Κοινότητα ή τον Λίβανο, και οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, β) αιτούσα αρχή, η αρμόδια διοικητική αρχή που έχει οριστεί από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, γ) αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, η αρμόδια διοικητική αρχή που έχει οριστεί από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, δ) προσωπικά δεδομένα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν κάποιο φυσικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται ή δύναται να αναγνωριστεί, ε) πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο1.Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή των πράξεων που παραβιάζουν την εν λόγω νομοθεσία. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται κατ αίτηση μιας δικαστικής αρχής, εκτός αν η αρχή αυτή έχει δώσει τη συγκατάθεση της. 3.Το παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη συνδρομή για την είσπραξη δασμών, φόρων ή προστίμων. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως 1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβιάζουν ή είναι δυνατό να παραβιάσουν την τελωνειακή νομοθεσία. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την ενημερώνει: 1)εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους με τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα, 2)εάν εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα μέρη εξήχθησαν από το έδαφος του άλλου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει, στο πλαίσιο των νομικών και κανονιστικών της διατάξεων, τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση: 1)φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)χώρων όπου έχουν συγκεντρωθεί ή ενδέχεται να συγκεντρωθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να πιθανολογείται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 3)εμπορευμάτων τα οποία μεταφέρονται ή ενδέχεται να μεταφερθούν κατά τρόπο που δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 4)μεταφορικών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται ή δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 4 Αυτεπάγγελτη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομικές ή κανονιστικές διατάξεις τους, εφόσον θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, παρέχοντας ιδίως πληροφορίες που αφορούν: - δράσεις που συνιστούν ή που παρέχουν την εντύπωση ότι συνιστούν πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, - νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, - εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, - φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, - μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι χρησιμοποιούνται ή δύνανται να χρησιμοποιηθούν για πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 5 Παράδοση, κοινοποίηση Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες σ αυτήν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε: - να παραδίδονται όλα τα έγγραφα ή - να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτήσεις παράδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε επίσημη γλώσσα της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την αρχή. Άρθρο 6 Μορφή και περιεχόμενο των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να είναι γραπτές. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης. Προφορικές αιτήσεις γίνονται δεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται από τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: 1)την αιτούσα αρχή, 2)το ζητούμενο μέτρο, 3)το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης, 4)τις νομικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία, 5)στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβή και κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών γεγονότων και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί. 3.Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της τελωνειακής αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωση της, ενδέχεται, εν τω μεταξύ, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, όπως θα ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του ίδιου συμβαλλόμενου μέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει, και διεξάγοντας ή ζητώντας τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών. Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης για οιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση από την αιτούσα αρχή, όταν η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ εαυτής. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής εκτελούνται σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται και να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή οιασδήποτε άλλης ενδιαφερόμενης σύμφωνα με την παράγραφο 1 αρχής, πληροφορίες σχετικά με δράσεις που συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, τις οποίες η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τους όρους που αυτό καθορίζει, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία Ι. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ανακοινώνει εγγράφους τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, και διαβιβάζει τα έγγραφα, τα επικυρωμένα αντίγραφα αυτών ή άλλα στοιχεία. 2.Τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατό να παρέχονται με ηλεκτρονική μορφή. 3.Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται μόνο κατόπιν αιτήσεως, εφόσον αποδειχθούν ανεπαρκή τα επικυρωμένα αντίγραφα. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής ή να την υποβάλουν σε ορισμένες προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου θα ήταν ενδεχόμενο: 1)να θίξει την κυριαρχία του Λιβάνου ή κάποιου κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε η παροχή συνδρομής σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο- ή 2)να πλήξει τη δημοσία τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σημαντικά συμφέροντα, ειδικότερα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ή 3)να παραβιάσει το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Η παροχή συνδρομής είναι δυνατό να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σε περίπτωση που έχει σχέση με διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συμβουλεύεται την αιτούσα αρχή για να καθοριστεί αν η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί, αλλά με συγκεκριμένους όρους ή τρόπους που μπορεί να απαιτήσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 3.Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή επιδιώξει παροχή συνδρομής που η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της ζητηθεί, εφιστά στην αίτηση της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην αίτηση. 4.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτιολόγηση της πρέπει να ανακοινώνονται αμελλητί στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικός χαρακτήρας 1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, έχει εμπιστευτικό ή απόρρητο χαρακτήρα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της προστασίας που εξασφαλίζουν οι σχετικοί νόμοι που ισχύουν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους που την έλαβε, καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν στις κοινοτικές αρχές. 2.Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνον όταν το συμβαλλόμενο μέρος που τα λαμβάνει δεσμεύεται να τα προστατεύσει με τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο προς αυτόν που ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση στο συμβαλλόμενο μέρος που τα παρέχει. Προς τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν σ αυτά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των νομικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Κοινότητας. 3.Η χρησιμοποίηση πληροφοριών που ελήφθησαν δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που κινήθηκαν μετά τη διαπίστωσης πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, θεωρείται ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες καθώς και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Η αρμόδια αρχή που χορήγησε τις πληροφορίες αυτές ή που έδωσε πρόσβαση στα έγγραφα ενημερώνεται για τη χρησιμοποίηση αυτή. 4.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες πληροφορίες για άλλους σκοπούς, πρέπει να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που παρέσχε τις πληροφορίες. Τέτοια χρησιμοποίηση πληροφοριών υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλει η εν λόγω αρχή. Άρθρο 11 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρούμενης άδειας, ως εμπειρογνώμονας ή μάρτυρας, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που κινούνται στους τομείς που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο, και να προσκομίζει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα τους τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει επακριβώς τη δικαστική ή διοικητική αρχή ενώπιον της οποίας θα παραστεί, και σε ποια υπόθεση και υπό ποία ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα ακουσθεί Άρθρο 12 Δαπάνες συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από τις δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και από δαπάνες για διερμηνείς και μεταφραστές οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 13 Εφαρμογή1.Ή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός, στις τελωνειακές αρχές του Λιβάνου και, αφετέρου, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, ανά περίπτωση. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Δύνανται επίσης να προτείνουν στις αρμόδιες αρχές τις τροποποιήσεις που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις και, στη συνέχεια, ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 14 Άλλες συμφωνίες 1.Αφού ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου: - δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες ή συμβάσεις, - Θεωρείται ότι συμπληρώνουν συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λιβάνου και - δεν θίγουν τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση, μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και οι οποίες θα ήταν δυνατό να ενδιαφέρουν την Κοινότητα. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου υπερισχύουν των διατάξεων των διμερών συμφωνιών για την αμοιβαία συνδρομή που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λιβάνου, εφόσον οι διατάξεις αυτών δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Όσον αφορά ζητήματα εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις για να επιλύσουν το θέμα στο πλαίσιο της (επιτροπής ad hοc) που έχει συσταθεί από το συμβούλιο σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της συμφωνίας σύνδεσης. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο εξής κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, στο εξής η Κοινότητα, αφενός,και οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, (εφεξής ο Λίβανος) αφετέρου,συνελθόντες στο Λουξεμβούργο, στις 17.6.2002, για την υπογραφή της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, στο εξής η Συμφωνία, κατά τη στιγμή της υπογραφής ενέκριναν τα εξής κείμενα: τη Συμφωνία, τα παραρτήματα 1 και 2 αυτής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων υπαγομένων στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου Συστήματος που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία που αναφέρεται στο άρθρο 38 και τα πρωτόκολλα 1 έως 5: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στον Λίβανο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ του Λιβάνου και της Κοινότητας σχετικά με τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στον Λίβανο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 για τον ορισμό της εννοίας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι του Λιβάνου. ενέκριναν επίσης τις εξής δηλώσεις, που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη: ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή Δήλωση σχετικά με το Προοίμιο της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 3 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 14 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 27 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 28 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 35 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 38 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 47 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 60 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με τους εργαζόμενους (άρθρο 65 της Συμφωνίας) Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 67 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 86 της Συμφωνίας Κοινή Δήλωση σχετικά με τις θεωρήσεις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Τουρκία Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 35 της Συμφωνίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία