ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3242

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1558/1985"
1.  
  Στον Πρωθυπουργό συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων: 3 Επιτροπή 1 Στην Κυβερνητική Επιτροπή μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β. Οικονομίας και Οικονομικών, γ. Εξωτερικών, δ. Εθνικής Άμυνας, ε. Ανάπτυξης, στ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και ζ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τακτικά μέλη. 2 Στην Κυβερνητική Επιτροπή μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Οικονομικού και Σχεδιασμού Στρατηγικής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα. 3 Καθήκοντα Γραμματέα της Κυβερνητικής Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. 4 Η Κυβερνητική Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών της και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της Κυβέρνησης και συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που παραπέμπει σ αυτήν ο Πρωθυπουργός. ΙΙ. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.» Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 αντιστοίχως.
2.  
  Το άρθρο 4 του Ν. 1558/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) 1 Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β. Οικονομίας και Οικονομικών, γ. Εξωτερικών, δ. Εθνικής Άμυνας, ε. Ανάπτυξης, στ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και ζ. Δημόσιας Τάξης Επίσης μετέχουν ως τακτικά μέλη η. ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης και θ. ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον συζητούνται θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, ι. ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για την επιλογή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και ια. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2 Στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Προϊστάμενοι του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα. 3 Καθήκοντα Γραμματέα του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 3 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α΄), επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης στα καθήκοντα του Γραμματέα του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του ΚΥ.Σ.Ε.Α. 4 Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την ΠΥΣ 31 της 26.5.2000 (ΦΕΚ 134/Α΄) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.
3.  
  Στο άρθρο 7 του Ν. 1558/1985 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής: 9 Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 32/2004 (ΦΕΚ 28/Α΄).
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν. 1558/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στον Πρωθυπουργό υπάγονται, ως δημόσιες υπηρεσίες α) το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, β) η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, γ) η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και δ) η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Τα Υπουργεία ορίζονται ως εξής α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Εξωτερικών, δ) Εθνικής Άμυνας, ε) Ανάπτυξης, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ια) Δικαιοσύνης, ιβ) Πολιτισμού, ιγ) Τουρισμού, ιδ) Μεταφορών και Επικοινωνιών, ιε) Δημόσιας Τάξης, ιστ) Εμπορικής Ναυτιλίας, ιζ ) Μακεδονίας - Θράκης και ιη) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Στο κάθε Υπουργείο ανήκουν οι αρμοδιότητες που είναι ανατεθειμένες σ αυτό από τις κείμενες διατάξεις.
6.  
  Στο άρθρο 27 του Ν. 1558/1985 πριν την παράγραφο 1 τίθεται παράγραφος, ως εξής:«
Άρθρο 2 "Κατάργηση Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Σύσταση Γενικών Γραμματειών"
1.  
  Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καταργείται.
2.  
  Συνιστάται Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας ως δημόσια υπηρεσία και θέση Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας ασκεί τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καταργείται, εκτός από τις αρμοδιότητες που περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
3.  
  Συνιστάται Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ως δημόσια υπηρεσία και θέση Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καταργείται.
4.  
  Στις παραπάνω Γενικές Γραμματείες που συνιστώνται μεταφέρονται με το ίδιο νομικό καθεστώς οι υπηρεσίες και οι θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και υπαλλήλων με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση ως εξής: Οι υπηρεσίες και οι θέσεις του Υπουργείου που καταργείται μεταφέρονται με το ίδιο νομικό καθεστώς στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, οι υπηρεσίες και οι θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου που καταργείται μεταφέρονται με το ίδιο νομικό καθεστώς στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Οι υπάλληλοι που κατέχουν τις θέσεις που μεταφέρονται είναι εφεξής υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, αντιστοίχως.
5.  
  Ως τη θέσπιση του πιο πάνω οργανισμού, ισχύουν οι οργανισμοί των υπηρεσιών του Υπουργείου που καταργείται.
6.  
  Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών θέση Υφυπουργού ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου αριθμού της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται όσες αρμοδιότητες περιέρχονται σ αυτόν με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών, καθώς και να ανατίθεται η άσκηση εποπτείας τους σε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου
7.  
  Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), που συστάθηκε με το Π.Δ. 432/1994 (ΦΕΚ 243/Α΄) για το καταργούμενο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄), όσον αφορά τις δαπάνες των Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στις οποίες και θα λειτουργεί.
Άρθρο 3 "Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 1558/1985"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του Ν. 1558/1985.
2.  
  Στην κωδικοποίηση μπορεί να περιληφθούν και διατάξεις προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και αποφάσεων του Πρωθυπουργού που αφορούν Κυβερνητικά Όργανα, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και Διϋπουργικές Επιτροπές
3.  
  Το έργο της κωδικοποίησης ανατίθεται στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης
Άρθρο 4 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι δαπάνες του Υπουργείου Τουρισμού, που έχει ανασυσταθεί με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄), καλύπτονται έως το τέλος του 2004 από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κύριος διατάκτης των πιστώσεων του ειδικού φορέα «Υπηρεσίες Τουρισμού» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται ο Υπουργός Τουρισμού.
2.  
  Οι δαπάνες των Γενικών Γραμματειών που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του νόμου καλύπτονται έως το τέλος του 2004 από τον προϋπολογισμό του καταργούμενου Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 5 "Αυτεπάγγελτες ενέργειες της Διοίκησης"
1.  
  Το άρθρο 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν, αυτεπαγγέλτως, στις ενέργειες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εντός των οριζομένων, σχετικών, προθεσμιών Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, η ενέργεια συντελείται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο.
2.  
  Στο άρθρο 3 του Ν. 2690/1999 προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως: 6 α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, που η έκδοσή τους δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του αιτούντος και τα οποία δεν συνυποβάλλονται με την αίτησή του, η αρμόδια υπηρεσία, για την έκδοση της τελικής πράξης, τα αναζητεί από τις οικείες υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 1 Για το σκοπό αυτόν παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, η οποία εμπεριέχεται στην αίτησή του. 2 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να καθορίζονται κατηγορίες δικαιολογητικών, τα οποία, από τη φύση τους, δεν είναι δυνατό να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 6 "Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄), καθώς και η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 1 Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες. 2 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ αυτήν. 2 Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα 1 τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
2.  
  Στο άρθρο 4 του Ν. 2690/1999 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως ακολούθως: 5 Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει. 6 Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου, και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.
3.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6 Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.
4.  
 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καταργείται η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία, οι ενέργειες της οποίας αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση των επόμενων σταδίων της διοικητικής διαδικασίας
 2. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή, προκειμένου για ανανέωση άδειας, η κατάργηση δικαιολογητικών, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται σε στοιχεία των οποίων πιθανολογείται η μεταβολή μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της αρχικής άδειας
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία υποχρεωτικής ανασύστασης φακέλου ο οποίος έχει απωλεσθεί με υπαιτιότητα της υπηρεσίας και στον οποίο εμπεριέχονται πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπονται το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της ανασύστασης, οι προϋποθέσεις σύμπραξης του ενδιαφερομένου, καθώς και οι τρόποι προσωρινής διεκπεραίωσης του αιτήματος για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ως την ολοκλήρωση της ανασύστασης.
6.  
  Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική περιγραφή των δικαιολογητικών που ελλείπουν στη σχετική απόδειξη παραλαβής η οποία χορηγείται από την υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο.
7.  
  Στο άρθρο 14 του Ν. 2690/1999 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: 13 Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατό να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) Στις περιπτώσεις αυτές, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
8.  
  Για την έκδοση απλών διοικητικών πράξεων, που προαπαιτούν υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, όταν αυτή κατατίθεται σε Κ.Ε.Π., λογίζεται ως υποβληθείσα στην καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Για το σκοπό αυτόν το Κ.Ε.Π. αποστέλλει ηλεκτρονικώς σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στην καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία.
Άρθρο 7 "Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση"
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7 Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.
2.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 8 Το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Περιφέρειας, που επιλαμβάνονται μετά από αίτηση του πολίτη Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως α) το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, β) οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση, γ) το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη Η απόφαση της Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού Αν η καταβολή αυτή δεν γίνει μέσα σ έναν μήνα, από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί προθεσμία διάρκειας ενός έτους.
3.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 12 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του, κατά τις παραγράφους 7 και 8, χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, είναι δυνατόν οι αρμοδιότητες των επιτροπών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου να ανατεθούν στον Συνήγορο του Πολίτη. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται και όλα τα θέματα που ανακύπτουν από τη μεταφορά αυτών των αρμοδιοτήτων στον Συνήγορο του Πολίτη, ιδίως δε τα θέματα που σχετίζονται με την αναγκαία στελέχωση των υπηρεσιών του και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
Άρθρο 8 "Ολοκληρωμένες διοικητικές συναλλαγές"
1.  
  ΄Ολες οι διοικητικές συναλλαγές που συνδέονται με την έκδοση ατομικής πράξης φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και οι οποίες αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων με τα οποία βεβαιώνονται πραγματικά περιστατικά, στοιχεία ή έννομες σχέσεις, διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ιδίως προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2.  
  Η υπηρεσία αυτή προβαίνει στην αναζήτηση ή διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες που τα κατέχουν και είναι αρμόδιες για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν με τα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικά μέσα τη συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοση της ατομικής πράξης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η αναζήτηση και διασταύρωση των στοιχείων ή η αποστολή της απαιτούμενης πληροφορίας στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα προαναφερόμενα μέσα ή όταν λόγοι που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων το επιβάλλουν.
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 25 του Ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄) και 1 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 342/ 2002 (ΦΕΚ 284/Α΄) και των ειδικών διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
4.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία για την έκδοση της πράξης απαιτείται αίτηση, η οποία, εφόσον ειδικές διατάξεις το προβλέπουν, πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένα δικαιολογητικά που προκύπτουν από σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄), ο αιτών συμπληρώνει και υπογράφει σε κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης όλες τις αναγκαίες για την έκδοση της πράξης πληροφορίες. Η υπηρεσία (ή το Κ.Ε.Π. που παραλαμβάνει την αίτηση) προβαίνει υποχρεωτικά σε επαλήθευση των αναγκαίων πληροφοριών, πριν από την έκδοση της πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού καθορίζονται οι υπηρεσίες και οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή τους λεπτομέρεια
Άρθρο 9 "Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να περιορίζονται ή να καταργούνται συναρμοδιότητες Υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων
Άρθρο 10 "Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (Κ.Ε.Α.Δ.), η οποία αποτελείται από:.
 1. τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο,
 2. τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 3. δύο στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών,
 4. ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή νομικό αναγνωρισμένου κύρους,.
 5. έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,
 6. έναν εκπρόσωπο του Σώματος Επιθεωρητών Ελε-γκτών Δημόσιας Διοίκησης,
 7. έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή
2.  
  Η Κ.Ε.Α.Δ., για την υποβοήθηση του έργου της, μπορεί να καλεί Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., κοινωνικούς εταίρους και ιδίως εκπροσώπους των ενώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προτάσεις και γνώμες που θα εκφράζονται στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης θα ανακοινώνονται και θα δημοσιοποιούνται.
3.  
  Ως έργο της Κ.Ε.Α.Δ. ορίζεται: α) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση προγράμματος απλούστευσης περίπλοκων και πολύπλοκων νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών που δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά βάρη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, β) η εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για τη βιώσιμη απλούστευση των προηγούμενων διαδικασιών, γ) η επεξεργασία και πρόταση των πρόσφορων οργανωτικών δομών για την υποστήριξη και καλή εφαρμογή της πολιτικής της απλούστευσης, δ) η γνωμοδότηση για το βαθμό αναγκαιότητας, οικονομικότητας και φιλικότητας νέων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, με τις οποίες δημιουργούνται κάθε είδους διοικητικά βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν παραπέμπονται από τον οικείο Υπουργό, ε) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και την εξοικείωση των αρμόδιων στελεχών της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές απλούστευσης.
4.  
  Τα μέλη της Κ.Ε.Α.Δ. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται το υπό στοιχείο β΄ της παρ. 1 μέλος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ως τρεις (3) εισηγητές από υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.  
  Ως μέλη της Γραμματείας της Κ.Ε.Α.Δ. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ως δύο (2) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με απόφαση του Προέδρου της.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Κ.Ε.Α.Δ.
7.  
  Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τους εισηγητές και στους γραμματείς της Κ.Ε.Α.Δ., καθώς και στους αναπληρωτές τους καταβάλλεται αποζημίωση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 11
1.  
  Αστική ευθύνη υπαλλήλων για μη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις Στο άρθρο 5 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄) προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως: 3 Σε περίπτωση επιβολής οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, κατά τις προβλέψεις των προηγούμενων παραγράφων, οι υπάλληλοι υπέχουν και αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 12 "Θέματα του Συνηγόρου του Πολίτη"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως: Δύναται, επίσης, να μην ανακοινωθεί το όνομα και τα άλλα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που κατέθεσε αναφορά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και εφόσον η διερεύνηση της αναφοράς είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόματος Αν εκ των πραγμάτων η διερεύνηση δεν είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόματος, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται ότι η αναφορά του θα τεθεί στο αρχείο, εφόσον ο ίδιος δεν συναινέσει εγγράφως στην ανακοίνωση του ονόματός του.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3094/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως: Η προκήρυξη μπορεί να προβλέπει ότι ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη προβαίνει σε προεπιλογή μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα Κατά την προεπιλογή εξετάζονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και η συνάφεια των σπουδών και της επαγγελματικής εμπειρίας τους προς τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων.
3.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 3094/2003 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως ακολούθως: Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α΄).
4.  
  Στο άρθρο 4 του Ν. 3094/2003 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 10, οι δε υπάρχουσες 10 και 11 αναριθμούνται σε 11 και 12, αντιστοίχως, η οποία έχει ως ακολούθως: 10 Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική έκθεση από την Ανεξάρτητη Αρχή προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Άρθρο 13 "Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων"
1.  
  Σε θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών Γραμματέων Προϊσταμένων Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματέων επιτρέπεται να διορίζονται και υπάλληλοι ή στελέχη δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται η τήρηση ειδικού αρχείου και η διαδικασία για το συντονισμό και την επιτάχυνση της επιβολής και άρσης του μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα
3.  
  Το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.
4.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός τους.» Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, εφόσον η σχετική υποχρέωση ανέκυψε μετά τη διενέργεια των εκλογών της 7ης Μαρτίου 2004. 1 Στο άρθρο 9 του Ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:« 5 Ως την έκδοση και δημοσίευση των προβλεπόμενων στο νόμο αυτόν, για την εφαρμογή του, υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 25 έως και 29 του Ν. 2429/1996 ( ΦΕΚ 155 Α΄) Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 ισχύει και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
Άρθρο 14 "Σύσταση Επιτροπών Κωδίκων"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για την αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., η οποία αποτελείται από:.
 1. τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,
 2. δύο Συμβούλους του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.
 3. Ο αρχαιότερος αυτών αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,.
 4. το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 5. δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές δημοσίου δικαίου,
 6. τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 7. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας του αυτού Υπουργείου,
 8. έναν ειδικό επιστήμονα στο δημόσιο δίκαιο,
 9. δύο εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 10. Ως μέλη της γραμματείας της επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου.
2.  
  Στο ίδιο Υπουργείο συνιστάται Επιτροπή για τη σύνταξη νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, η οποία αποτελείται από:
 1. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,
 2. έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
 3. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 4. έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή δημοσίου δικαίου,
 5. τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 6. τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 7. τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 8. τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 9. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 10. δύο εκπροσώπους της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,.
 11. έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Π. - Ο.Τ.Α.
 12. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Το σχέδιο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που θα συντάξει η αντίστοιχη Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
4.  
  Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας των Επιτροπών, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή τους.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω επιτροπών, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας τους, καθώς και ο τρόπος καταβολής της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 15 "Απιστία"
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 2172/1993 (ΦΕΚ 207/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών Εάν η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
Άρθρο 16 "Εκλογική χρηματοδότηση και ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών"
1.  
 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 4 1 Η εκλογική χρηματοδότηση καταβάλλεται κάθε φορά που διεξάγονται γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε ποσοστό έως μηδέν κόμμα είκοσι δύο τοις χιλίοις (0,22 ‰) των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές Αν διεξαχθούν περισσότερες της μίας εκλογές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί, αθροιστικά, το μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35 ‰).
 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. 5 Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οι πιστώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα κόμμα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (1,24 ‰) των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους και σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων της μίας εκλογών, το ένα κόμμα τριάντα επτά τοις χιλίοις (1,37 ‰).
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 3023/2002 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Εάν εντός του ίδιου έτους διεξαχθούν περισσότερες από μία εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε χρονικό διάστημα μικρότερο του τετραμήνου, συντάσσεται και δημοσιεύεται ενιαία ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών και για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το δε ποσοστό του άρθρου 13 υπολογίζεται στο διπλάσιο. Η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη διενέργεια της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης.».
Άρθρο 17 "Διορισμοί και κωλύματα εντοπιότητας των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του Π.Δ. 351/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται , με κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου.
2.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 68 του Π.Δ. 351/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 12 Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν μπορούν να διορισθούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ούτε στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται, ούτε στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται ολικά ή μερικά το πρωτοδικείο, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, με εξαίρεση όσους κατάγονται από τις εκλογικές περιφέρειες ή υπηρετούν στις περιφέρειες που υπάγονται στη δικαιοδοσία των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1427/1984 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ο διορισμός τους γίνεται με κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβεία ή προξενείο.
Άρθρο 18 "Υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης"
1.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α΄), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ 203/Α΄), το άρθρο 14 παρ.11 του Ν. 3038/2002 (ΦΕΚ 180 Α΄) και την κοινή απόφαση 196445/16.12.2002 (ΦΕΚ 1573/Β΄) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και το άρθρο 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165/Α΄) και την κοινή απόφαση 170260/27.11.2003 (ΦΕΚ 1826/Β΄) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αναφορικά με τη δύναμη των βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, που διατίθεται για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρατείνεται ως την 31.12.2004.
2.  
  Οι προθεσμίες της παραγράφου 12 του άρθρου 14 του Ν. 3038/2002, οι οποίες παρατάθηκαν με το άρθρο 60 παράγραφος 5 του Ν. 3160/2003, αναφορικά με τις μεταγωγές κρατουμένων από την Ελληνική Αστυνομία, παρατείνονται ως την 31η Δεκεμβρίου 2004.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 19 "Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμων και Κοινοτήτων και σχετικά οικονομικά θέματα"
1.  
 1. Οι ληξιπρόθεσμες, ως τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον ο δήμος, η κοινότητα ή η δημοτική επιχείρηση καταβάλουν εφάπαξ τη βασική οφειλή μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Οι υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. προς το Ι.Κ.Α., Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δημοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα καταβάλουν στους ασφαλιστικούς φορείς εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής τους, μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
 3. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της παραπάνω οφειλής καθίσταται απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νομίμων προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
 4. Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά, καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
 5. Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
2.  
  Οι ληξιπρόθεσμες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων και αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων:
 1. προς τις Δ.Ε.Κ.Ο.,.
 2. προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων ή εργασιών συντήρησης και επισκευών, διενέργεια απαλλοτριώσεων, εκτέλεση προμηθειών ή σύνταξη μελετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 3. προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις οφειλές από δάνεια που τους έχει χορηγήσει, καθώς και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
 4. προς τους εργαζόμενους στους οικείους Ο.Τ.Α.,.
 5. από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξοφλούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους
3.  
  Με σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται επίσης μετά από αίτηση του δήμου, της κοινότητας ή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης και τα υφιστάμενα, ως τη δημοσίευση του παρόντος, χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και κοινοτήτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να βεβαιώνει τα ανωτέρω χρεωστικά ανοίγματα στις οικείες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
4.  
  Το επιτόκιο ορίζεται με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας
5.  
 1. Το επιτόκιο των πιο πάνω δανείων αναπροσαρμόζεται την 1.1 και 1.7 κάθε έτους, υποχρεωτικά, με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η δε αναπροσαρμογή γίνεται με βάση το μέσο όρο του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας.
 2. Ο πιο πάνω μέσος όρος ορίζεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους) και αφορά τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας.
 3. Ειδικά το αρχικό επιτόκιο ορίζεται με βάση το μέσο όρο του δευτέρου εξαμήνου του 2003.
 4. Όλα τα ανωτέρω επιτόκια ορίζονται κάθε φορά προσαυξημένα κατά 0,5%.
 5. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 2744/1999 καταργείται.
 6. Όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή δάνεια αναπροσαρμόζονται και αυτά υποχρεωτικά την 1.1 και 1.7 κάθε έτους, με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 7. Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με βάση το μέσο όρο του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας, ο δε μέσος όρος ορίζεται από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή τις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αφορά τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας.
 8. Τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κάθε φορά κατά 0,5%.
6.  
  Το προϊόν των δανείων αυτού του άρθρου απαγο-ρεύεται να διατίθεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας, με τίτλο «Δάνειο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών», με αναφορά στον παρόντα νόμο. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος του κωδικού αυτού, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, είναι άκυρη και ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας υποχρεούται να μην την εκτελέσει.
7.  
  Τα δάνεια του παρόντος άρθρου χορηγούνται στους δικαιούχους των οποίων οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αθροιζόμενες με το μέρος των τακτικών τους εσόδων που παρακρατούνται, ετησίως, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, υπερβαίνουν:
 1. το 5% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 2003, που δεν υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και.
 2. το 10% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 2003, που υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.
8.  
  Για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών λαμβάνονται υπόψη και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 3. Ως τακτικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2003 του οικείου δήμου ή κοινότητας.
9.  
  Το ύψος και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση εξόφλησής του να μην υπερβαίνει το 15% ή το 30% των τακτικών εσόδων των δήμων και κοινοτήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ αντιστοίχως της παραγράφου 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση δανείων σε δήμους και κοινότητες με χρόνο εξόφλησης μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ετών, εάν από την εν γένει οικονομική κατάσταση του οικείου δήμου ή κοινότητας προκύπτει ότι με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται καλύτερα η ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου. Ομοίως δύναται να χορηγείται περίοδος χάριτος έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, χωρίς επιβάρυνση σε όλα τα δάνεια του παρόντος άρθρου.
10.  
  Για τη σύναψη από τους Ο.Τ.Α., των δανείων του παρόντος άρθρου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.
11.  
  Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 30 του Ν. 3202/ 2003 (ΦΕΚ 284 Α΄) εφαρμόζονται και για τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων.
12.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 291 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231/Α΄) αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 4 Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία δήμος ή κοινότητα αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την ανάθεση σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έργου, εργασίας, μεταφοράς και προμήθειας από τα ιδρύματα, τους συνδέσμους και τα άλλα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 20 "Θέματα αιρετών οργάνων και προσωπικού Ο.Τ.Α."
1.  
  Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄), παρατείνεται ως την 31.12.2004 από τη λήξη της.
2.  
  Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμφωνίες για θέματα μονίμων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/ 1999, καθώς επίσης και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α., που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α΄), συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.), αντιστοίχως, οι οποίοι και τις συνυπογράφουν.
3.  
  Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αθηναίων, του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, των Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και των «Ολυμπιακών Δήμων», που προκύπτουν από την προετοιμασία και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες και η οποία λήγει σε κάθε περίπτωση την 30.11.2004. Η πρόσληψη αυτή εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή της σε αορίστου χρόνου είναι, αυτοδικαίως, άκυρη.
4.  
 1. Μετά τη σύσταση και λειτουργία των ταμειακών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. οι Ελεγκτές Εσόδων - Εξόδων (ΔΕ14) και οι Εισπράκτορες Εσόδων Ο.Τ.Α. (ΔΕ 15) διατίθενται αποκλειστικώς για τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
 2. Οι θέσεις τους στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, διατηρούνται ως την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από την υπηρεσία.
 3. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω κλάδοι εξυπηρετούσαν ομάδα Ο.Τ.Α. στις Δ.Ο.Υ. η κατανομή τους στους Ο.Τ.Α. γίνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή την οικονομική τους δυνατότητα, βάσει των προϋπολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών.
 4. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται προσωρινές θέσεις στους αντίστοιχους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.
 5. Οι γενικές οργανικές θέσεις των Ελεγκτών Εσόδων και Εξόδων Ο.Τ.Α. και των Εισπρακτόρων Ο.Τ.Α. και όσες θα κενωθούν καταργούνται.
 6. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπηρετούντων ρυθμίζεται από τις διατάξεις που αφορούν το λοιπό μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α.
5.  
  Στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής, του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και των «Ολυμπιακών Δήμων», που ανήκει σε υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, από τη δημοσίευση του παρόντος και ως την 31η Οκτωβρίου 2004 μπορεί να αυξηθούν στην καθ υπέρβαση εργασία οι ώρες, μέχρι είκοσι (20) πέραν των δεκαέξι (16) ωρών που προβλέπονται στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄).
Άρθρο 21 "Καθορισμός αρμοδιότητας"
1.  
  Οι εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για τη βιομηχανική, εμπορική, τουριστική και πολεοδομική ανάπτυξη εκτάσεων γης που αποτελούν ή πρόκειται να συνενωθούν σε ενιαίο ακίνητο το οποίο τέμνεται από το όριο δύο ή περισσότερων νομών, χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του νομού ή περιφέρειας όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του ενιαίου αυτού ακινήτου. Κάθε σχετική αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
2.  
  Εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου που έχουν ήδη εκδοθεί από αρμόδιες υπηρεσίες γειτνιάζοντος νομού ή περιφέρειας θεωρούνται ισχυρές
Άρθρο 22
1.  
  Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 29 παρ. 1 στοιχείο δ΄ του Ν. 3196/2003. Το Π.Δ. 477/1993 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ 209/Α΄) καταργείται.
2.  
  Το γ΄ εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 2594/1998 τροποποιείται ως εξής: Το ποσό της ανωτέρω κράτησης κατατίθεται, ανά επταήμερο, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός Διευθυντής Διοικήσεως και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Διευθυντής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
3.  
  Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 2594/1998 τροποποιείται ως εξής: Από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληροί, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Γενικός Διευθυντής Διοικήσεως.
4.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2731/1999 «Ρύθμιση θεμάτων διμερούς κρατικής, αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» τροποποιείται ως εξής: Ο διορισμός τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 23
1.  
  Η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 11 παρ.1 του Ν. 3021/2002 αρμοδιότητα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπάγεται εφεξής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης εκτελούνται και ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Άρθρο 24
1.  
  Το άρθρο 36 του Ν. 3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Η ισχύς του παρόντος νόμου αναστέλλεται μέχρι την 31.12.2004, με εξαίρεση τα άρθρα 31 έως και 35, των οποίων η ισχύς αρχίζει από τις 2.7.2003, παρατεινομένης αντίστοιχα της ισχύος του Ν. 716/1977 και των λοιπών σχετικών, με την ανάθεση και εκπόνηση των μελετών, διατάξεων Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3164/ 2003, των οποίων η πρώτη τουλάχιστον δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης ή πρόσκλησης έγινε πριν από τις 3.3.2004, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/1977, ενώ οι απομένουσες διαδικασίες που αφορούν στους λοιπούς διαγωνισμούς διακόπτονται και οι σχετικοί διαγωνισμοί ματαιώνονται, δυνάμενοι να επαναληφθούν με τήρηση του Ν. 716/1977 και των λοιπών σχετικών διατάξεων.
2.  
  Στο άρθρο 24 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α΄/ 31.12. 2003, η φράση «εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, παρ. 4 του άρθρου 5, 8 και παρ. 1 του άρθρου 23, των οποίων η ισχύς αρχίζει έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε με τη φράση «εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, παρ. 4 του άρθρου 5, 8 και παρ. 1 του άρθρου 23, των οποίων η ισχύς αναστέλλεται μέχρι 31.12.2004.».
Άρθρο 25
1.  
  Παράταση προθεσμίας για την έκδοση αδειών εργασίας και διαμονής αλλοδαπών α. Άδειες διαμονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2003, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3103/ 2003 (ΦΕΚ 23 Α΄), καθώς και άδειες διαμονής που έληξαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ή θα λήξουν έως τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 30.6.2004, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Αλλοδαποί οι οποίοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι τις 30.6.2004. β. Η αίτηση για τη λήψη άδειας εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του Ν. 2910/2001, όπως ισχύει. Ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που ρυθμίζονται από τον ίδιο νόμο, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα (150) ημερών για το διάστημα από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004. Όσοι εκ των ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόμενη προϋπόθεση δύνανται να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για μικτή ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα (150) ημερών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις. γ. Η παράγραφος 12 του άρθρου 32 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄) ισχύει και για την παρούσα ρύθμιση.
Άρθρο 26
1.  
  Άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων και από βαθμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 27 του Ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα εφέδρων αυτής και είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, η διαδικασία πρόσληψης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, που καταβάλλονται στους ανωτέρω, πέραν του ποσοστού της δικαιούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, σύνταξης.».
Άρθρο 27 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενό του
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-05-24 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/102
2009-01-28 Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών θέση Υφυπουργού ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου αριθμού της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
Αντικατάσταση
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών. .
Αντικατάσταση
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, θεσπίζεται ο οργανισμός των παραπάνω Γενικών Γραμματειών, κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. .
Αντικατάσταση
A/2009/8
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/196445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/196445 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/170260 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/170260 2003
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1427 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/ 1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1993/2172 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε[...]" 1996/2429 1996
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1999/2731 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2001/2943 2001
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. 2002/3023 2002
Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις. 2002/3038 2002
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις. 2002/3068 2002
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3160 2003
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/477 1993
Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1994/432 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων. 2002/342 2002
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 2003/351 2003
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
) Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α). 2009/20_27-10-2009 2009
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2015/2_6-2-2015 2015
Έγκριση Μεταβίβασης στην Κυριότητα του ΑΟΟΑ, Ακινήτων, που ανήκαν στην περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ(Συνεδρίαση 4η/30.5.2006) 2006/1_16.06.2006 2006
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2005/3388 2005
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/1988, 79/1990 και 206/2001. 2004/264 2004
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 2005/114 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2006/216 2006
Περιορισμός συναρμοδιότητας Υπουργών προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004. 2006/92 2006
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991». 2008/35 2008
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Δι[...]" 2009/122 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Διορισμός Υφυπουργού Εσωτερικών. 2009/6 2009
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2010/108 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 2010/15 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2010/94 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2011/40 2011
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/117 2012
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012/96 2012
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. 2014/102 2014
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 2014/4 2014
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2014/64 2014