Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τακτικές κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2004"
1.  
  Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας του έτους 2004 θα διενεργηθούν τον Οκτώβριο του έτους 2004. Μέχρι τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δεν γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών.
2.  
  Η θητεία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας παρατείνεται μέχρι την έναρξη των κρίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
3.  
  Η προαγωγή όσων αξιωματικών προαχθούν στον επόμενο βαθμό ανατρέχει στις 20.3.2004, εφόσον οι αξιωματικοί αυτοί είχαν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προσόντα στο χρόνο αυτό, άλλως στην επομένη της ημερομηνίας συμπλήρωσής τους. Από την ίδια ημερομηνία οι προαγόμενοι αξιωματικοί αρχίζουν να αποκτούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα του βαθμού στον οποίο προήχθησαν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής.
4.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για όσους αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως σε εκτέλεση των πινάκων και των αποφάσεων των συμβουλίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29 Α΄).
5.  
  Οι ανώτεροι αξιωματικοί που συμπληρώνουν 35ετία από 20.3.2004 μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των τακτικών κρίσεων παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι το χρόνο διενέργειας των κρίσεων αυτών, εφόσον το επιθυμούν. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η αίτηση αυτή δεν ανακαλείται. Όσοι από τους αξιωματικούς παραμείνουν και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 24/1997 κρίνονται προς προαγωγή. Όσοι προαχθούν μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κρίνονται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις για την 35ετία (άρθρο 50 του π.δ. 24/1997).
6.  
  Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των κατώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2004 αρχίζουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται και για τους αξιωματικούς αυτούς.
Άρθρο 2 "Άδειες και μεταθέσεις αστυνομικού προσωπικού για το έτος 2004"
1.  
  Η κανονική και η βραχεία άδεια του αστυνομικού προσωπικού για το έτος 2004 χορηγείται μέχρι 31.5.2005.
2.  
  Αναβάλλεται μέχρι 5.10.2004 η εκτέλεση των αποφάσεων για τις τοποθετήσεις και τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού. Μέχρι 5.10.2004 αναβάλλεται επίσης ο χρόνος έναρξης των μετεκπαιδεύσεων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. Κατά το διάστημα από 1ης Ιουλίου έως 5 Οκτωβρίου 2004 οι αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού ενεργούνται χωρίς να εφαρμόζονται οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του π.δ. 100/2003 (ΦΕΚ 94 Α΄). Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται η ημερομηνία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις τοποθετήσεις και τακτικές μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού, ο χρόνος έναρξης των μετεκπαιδεύσεων και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις μεταθέσεις, τοποθετήσεις και την τροποποίηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3.  
  Οι δόκιμοι των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου έως 5 Οκτωβρίου 2004 επιτρέπεται να διατίθενται για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες διατίθενται οι δόκιμοι, τα καθήκοντα που ασκούν και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να συντέμνεται ο χρόνος θεωρητικής εκπαίδευσης των δοκίμων κατά το έτος 2004, να τροποποιούνται τα προγράμματα εκπαίδευσης για τα έτη 2004 και 2005, να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη χορήγηση σχολικών ή μετασχολικών αδειών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 3 "Θέματα Πυροσβεστικού Σώματος"
1.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγεται για θητεία δύο ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί έως ένα έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται είτε ύστερα από αίτηση είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσης του.
2.  
  Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι Πύραρχοι, Αρχιπύραρχοι, Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι πλην του Αρχηγού που έχουν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμη υπηρεσία κατά την ημερομηνία διενέργειας των κρίσεων και δεν αξιολογούνται με βαθμό τουλάχιστον οκτώ σε όλα τα ουσιαστικά τους προσόντα
Άρθρο 4 "Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του π.δ. 63/2001 (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 2/2003 (ΦΕΚ 2 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Το υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο με τα μόνιμα μέλη του και με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού, του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του διευθύνοντος συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004» ή εκπροσώπου του που ορίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Άρθρο 5 "Έκδοση διαβατηρίων"
1.  
  Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) αρχίζει την 1η Ιουλίου 2005. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης μπορεί να αναβληθεί η έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών μέχρι έξι μήνες. Διαβατήρια που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 παύουν να ισχύουν από 1.1.2007, εφόσον δεν λήγει η ισχύς τους πριν από την ημερομηνία αυτή.
Άρθρο 6
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Κατ’ εξαίρεση, στο προαναφερόμενο προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και δικαιούται διατροφής με πρόχειρο φαγητό, μπορεί να χορηγείται αντί του πρόχειρου φαγητού η αξία αυτού σε χρήμα Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου του πρόχειρου φαγητού, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-06-01 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/103
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων. 2001/63 2001
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/100 2003
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 63/2001 (Α΄ 54). 2003/2 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004