ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3245

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η ειδική μηναία εισφορά υπέρ του Δημοσίου, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2592/ 1998 (ΦΕΚ 254 Α΄) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α΄), καθώς και η ειδική εισφορά υπέρ Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.2084/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) και 39 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) και τροποποιήθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Ν. 3029/ 2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), καταργούνται από 1ης Ιουλίου 2004.
2.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε αυτές βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του Ν.Δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α΄).
Άρθρο 2 "Κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων μοτοσικλετών."
1.  
  Καινούργιες δίκυκλες μοτοσικλέτες, νέας τεχνολογίας, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά της δασμολογικής κλάσης ΕΧ 8711 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, οι οποίες τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση μοτοσικλετών με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το έτος 1994 και οι οποίες αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία και καταστρέφονται, απαλλάσσονται του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) τέλους ταξινόμησης. Απαλλάσσονται επίσης και των τελών κυκλοφορίας εις το διηνεκές αν έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 300 κυβικά εκατοστά και για πέντε (5) ημερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυλινδρισμό κινητήρα. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας της καινούργιας μοτοσικλέτας. Οι ανωτέρω απαλλαγές παρέχονται ανεξάρτητα από τον κυλινδρισμό κινητήρα της αποσυρόμενης μοτοσικλέτας, εφόσον αυτός είναι πάνω από 50 κυβικά εκατοστά.
2.  
  Ως δίκυκλες μοτοσικλέτες νέας τεχνολογίας, κατά την παράγραφο 1, νοούνται οι δίκυκλες μοτοσικλέτες με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 50 κυβικών εκατοστών, που πληρούν εκ κατασκευής την οδηγία 2002/51/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις εκπομπές καυσαερίων ή νεότερη αν αυτή εν τω μεταξύ καταστεί υποχρεωτική για την αρχική ταξινόμηση καινούργιων δικύκλων μοτοσικλετών. Εξαιρετικά νοούνται ως νέας τεχνολογίας και οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που εκ κατασκευής πληρούν την οδηγία 97/24/ΕΚ Κεφάλαιο 5, για τις οποίες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει υποβληθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δήλωση Άφιξης Οχήματος, αίτηση για λήψη στοιχείων, προκειμένου για δίκυκλες μοτοσικλέτες με κυλινδρισμό κινητήρα από 51 μέχρι 125 κυβικά εκατοστά, έχουν τεθεί σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή έχουν τεθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο όνομα του εισαγωγέα ή και σε ανάλωση ή για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης ή άδεια κυκλοφορίας ως καινούργιες στο όνομα του εισαγωγέα.
3.  
  Οι αποσυρόμενες δίκυκλες μοτοσικλέτες πρέπει να φέρουν το βασικό τους λειτουργικό εξοπλισμό (πλαίσιο, κινητήρα έστω και αν ο κινητήρας τους δεν λειτουργεί, τροχούς, ελαστικά) και να έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2004 και μέχρι το έτος της απόσυρσης. Στις περιπτώσεις που η προς απόσυρση δίκυκλη μοτοσικλέτα στερείται άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων, λόγω απώλειας ή φθοράς, εκδίδονται ατελώς νέα άδεια κυκλοφορίας για απόσυρση ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, αντίστοιχα.
4.  
  Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσικλετών γίνεται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. και εναλλακτικά για τους νομούς που δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ. και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η καταστροφή των αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσικλετών και η διάθεσητων υλικών πραγματοποιείται από τον Ο.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόσυρσης, βάσει του αριθμού των αποσυρόμενων, από καθεμία από αυτές, δικύκλων μοτοσικλετών.
5.  
  Για την παροχή των κινήτρων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, η απόσυρση της παλαιάς δίκυκλης μοτοσικλέτας και η θέση σε κυκλοφορία της νέας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2009. Εξαιρετικά, για την παροχή των κινήτρων για τις τιθέμενες σε κυκλοφορία δίκυκλες μοτοσικλέτες, που πληρούν εκ κατασκευής την οδηγία 97/24/ΕΚ Κεφάλαιο 5 και που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η απόσυρση και η θέση σε κυκλοφορία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2004.
6.  
  Το τέλος ταξινόμησης που έχει καταβληθεί κατά τον τελωνισμό δικύκλων μοτοσικλετών νέας τεχνολογίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 επιστρέφεται στις εμπορικές επιχειρήσεις με την τήρηση της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο αυτό, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν πωληθεί και ταξινομηθεί στο όνομα ιδιωτών
7.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί η διαδικασία απόσυρσης των δικύκλων, η διαδικασία απαλλαγής ή επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για να τύχουν οι ενδιαφερόμενοι των προβλεπόμενων απαλλαγών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 3
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Εξαιρετικά, για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές, σε πελάτες στους οποίους το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών αποκτήθηκε στο έτος 2Θ03, το τιμολόγιο για την απαιτητή αμοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2004. .
Άρθρο 4 "Διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ"
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Τα Δημόσια ΚΤΕΟ διαπιστεύονται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορέα διαπίστευσης Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο.
Άρθρο 5
1.  
  Εγκρίνεται με αλλαγή της υφιστάμενης χρήσης τους η λειτουργική ενοποίηση με τους χώρους του Μεγάρου της Βουλής και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της των κτισμάτων που βρίσκονται στην πρασιά του οικοδομικού τετραγώνου 132 του ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας, όπως αναθεωρήθηκε με το β.δ/μα της 1.12.1948 (ΦΕΚ 313 Α΄), τα οποία είναι δημόσια κτήματα με αριθμούς καταχώρισης ΒΚ 226 μέχρι και ΒΚ 236 και εμιυ-πτουν εντός του περιγράμματος του προαυλίου χώρου του Μεγάρου της Βουλής, όπως έχει εγκριθεί η οριοθέτηση του με το άρθρο τρίτο του Ν. 2274/1994 (ΦΕΚ 237 Α΄).
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 1 του οποίου η ισχύς αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2004. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3395 1955
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007