Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που εφεξής θα καλούνται Μέρη, Επαναδιαβεβαιώνοντας την αφοσίωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Υπενθυμίζοντας ότι οι σκοποί και οι αρχές της Χάρτας των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη όπως και η υπογραφή της Συνθήκης επί των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη από τις Ευρωπαϊκές χώρες, παρέχουν μία νέα διάσταση στις σχέσεις τους, Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την διάσκεψη για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη για την προώθηση πιο ανοικτών και διαφανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας, Σκοπεύοντας να υλοποιήσουν στις διμερείς τους σχέσεις άλλα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας, επιπροσθέτως του Εγγράφου της Βιέννης για τις Διαπραγματεύσεις περί Μέτρων Οικοδόμησης Ασφάλειας και Συνεργασίας που εγκρίθηκε το 1994, Υπογραμμίζοντας την πρόθεσή τους να προάγουν τις υπάρχουσες σχέσεις στη βάση της φιλίας και της συνεργασίας. Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η θέσπιση Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στον Στρατιωτικό τομέα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται από την εθνική τους νομοθεσία. Άρθρο 2 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών θα επιτευχθεί στους ακόλουθους τομείς: - Θέματα προγραμμάτων εξοπλισμού - Αμυντική Βιομηχανία. - Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Σύμπραξης για την Ειρήνη. - Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. - Διαχείριση κρίσεων. - Αμυντική και Στρατιωτική νομοθεσία. - Στρατιωτικές πλευρές του ελέγχου των όπλων και του αφοπλισμού. - Οργανωτική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. - Επιλογή, επιμόρφωση και εκπαίδευση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού. - Εκπαίδευση των εφέδρων. - Οικονομικό λογιστικό σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων (προϋπολογισμός, προμήθειες). - Στρατιωτική ιατρική. - Θέματα ευθύνης τοπο-γεωδαιτικών και υδρογραφικών υπηρεσιών. - Στρατιωτική ιστορία, στρατιωτικές δημοσιεύσεις και στρατιωτικά μουσεία. - Διοικητική μέριμνα - εφοδιασμός. - Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις. - Στρατιωτική επιστημονική έρευνα. - Θέματα στρατιωτικής δικαιοσύνης και στρατιωτικής νομοθεσίας που αφορούν το Διεθνές Δίκαιο. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην Συμφωνία μπορούν να επεκτείνονται ή να περιορίζονται με αμοιβαία Συμφωνία μεταξύ των Μερών που θα λαμβάνει τη μορφή πρόσθετου Πρωτοκόλλου και που θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13. Προκειμένου να υλοποιηθεί η συνεργασία σε ορισμένους τομείς που αναφέρονται ανωτέρω, θα μπορούσαν να συνάπτονται πρόσθετες συμφωνίες ή πρωτόκολλα υλοποίησης, που να περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τα σχετικά θέματα. Άρθρο 3 ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Συνεργασία μεταξύ των Μερών θα υλοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: - Επίσημες επισκέψεις και επισκέψεις εργασίας αντιπροσωπειών, επικεφαλής των οποίων θα είναι υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι των Μερών. - Ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων των Μερών σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. - Συμβάσεις μεταξύ παρόμοιων στρατιωτικών ιδρυμάτων. - Αμοιβαίες προσκλήσεις για τις επιδείξεις εξοπλισμού, οπλισμού και στρατιωτικών ασκήσεων. - Επαφές λεκτόρων και φοιτητών μεταξύ εκπαιδευτικών στρατιωτικών ιδρυμάτων όπως και διδακτικό υλικό. - Παρακολούθηση προγραμμάτων, σεμιναρίων και συμποσίων. - Ανταλλαγή έγγραφου υλικού και μελετών. - Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Άρθρο 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το στρατιωτικό προσωπικό θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς κάθε Μέρους αναφορικά με την προστασία μυστικών διαβαθμισμένων πληροφοριών που θα λαμβάνονται από το άλλο Μέρος εντός του πλαισίου της συνεργασίας. Θα προστατεύονται όλες οι στρατιωτικές μυστικές διαβαθμισμένες πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται μεταξύ των Μερών όπως και οι πληροφορίες κοινού ενδιαφέροντος που θα αποκτώνται με άλλους τρόπους από κάθε Μέρος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: - Το Μέρος που θα λαμβάνει την πληροφορία δεν θα την γνωστοποιεί σε τρίτο κράτος χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Μέρους που παρέχει την πληροφορία. - Το Μέρος που λαμβάνει την πληροφορία θα της αποδίδει την ίδια διαβάθμιση με εκείνη που της έχει δώσει το αποστέλλον Μέρος και συνεπώς θα τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. - Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνον για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν ή εξασφαλίστηκαν. - Τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα εμπορικών μυστικών στον στρατιωτικό τομέα θα τηρούνται όπως αρμόζει. Οι πληροφορίες θα παρέχονται μέσω της επίσημης οδού. Μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και θα τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της στρατιωτικής συνεργασίας. Άρθρο 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για την προώθηση των στόχων και της υλοποίησης των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη συνιστούν δια της παρούσας την Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (που εφεξής θα καλείται Επιτροπή). Η Επιτροπή, που θα αποτελείται από ίσο αριθμό προσώπων από κάθε Μέρος, θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο, στην Δημοκρατία της Μολδαβίας και στην Ελληνική Δημοκρατία εναλλάξ, και οι ημερομηνίες αυτών των ετήσιων συνεδριάσεων θα ορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των Μερών. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της φιλοξενούσας χώρας θα προεδρεύει της συνεδριάσεως της Επιτροπής. Τα Μέρη συμφωνούν ότι το ημερήσια πρόγραμμα της Επιτροπής θα περιλαμβάνει τους τομείς συνεργασίας της παρούσας Συμφωνίας. Εκείνοι οι τομείς δραστηριοτήτων που πρόκειται να περιληφθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα της Επιτροπής θα προσδιορίζονται και θα συμφωνούνται αμοιβαία τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία της συνεδριάσεως της Επιτροπής. Οι Στρατιωτικοί Ακόλουθοι, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη της Επιτροπής, θα ασχολούνται με την προετοιμασία και την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη αναλαμβάνουν την δέσμευση να παρέχουν ένα ετήσιο Πρόγραμμα Συνεργασίας. Αυτό το Πρόγραμμα Συνεργασίας θα υπογράφεται από τον Αρχηγό του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό του Βασικού Επιτελείου του Εθνικού Στρατού της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους το αργότερο κατά την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της υλοποίησης του προγράμματος. Η παρουσίαση του ανωτέρω προγράμματος θα ολοκληρώνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του έτους που προηγείται της υλοποίησης του προγράμματος μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Το πρόγραμμα συνεργασίας θα περιλαμβάνει: - Δραστηριότητες. - Την διάρκεια και περίοδο ισχύος των Δραστηριοτήτων. - Τον τόπο των Δραστηριοτήτων. - Τον αριθμό των συμμετεχόντων και τους εμπλεκόμενους φορείς. Άρθρο 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ Όλες οι δαπάνες του στρατιωτικού προσωπικού που δραστηριοποιείται σε αποστολές συνεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα καλύπτονται με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, ως εξής: - Το Υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει στέγη και διατροφή, μετακινήσεις στην επικράτειά του, όπως και ιατρικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. - Το Αποστέλλον Μέρος θα βαρύνεται με τις δαπάνες ταξιδιού όπως και με τις δαπάνες που δεν αναφέρονται ανωτέρω. Άρθρο 8 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Όλα τα νομικά θέματα που θα ανακύψουν από την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετούνται σύμφωνα με την Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και των Άλλων Κρατών που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη για την Ειρήνη επί του Νομικού Καθεστώτος των Δυνάμεών τους. Άρθρο 9 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τυχόν διαφορές που θα ανακόψουν από την ερμηνεία ή την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και των Άλλων Κρατών που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη για την Ειρήνη επί του Νομικού Καθεστώτος των Δυνάμεών τους, θα επιλύονται φιλικά και χωρίς καθυστερήσεις μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των Μερών και δεν θα παραπέμπονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή δικαστήριο για διακανονισμό. Άρθρο 10 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κάθε Μέρος στο πλαίσιο άλλων διεθνών συμφωνιών ούτε θα θίγει την ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών. Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να τροποποιούνται με αμοιβαία συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 13 και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 12 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών και κατόπιν θα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός (1) έτους. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από κάποιο από τα Μέρη με έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσής του να διακόψει την Συμφωνία. Ο τερματισμός θα ισχύσει τρεις (3) μήνες μετά την λήψη της ανωτέρω γνωστοποίησης. Άρθρο 13 ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δυο Μέρη θα έχουν ειδοποιήσει το ένα το άλλο για την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την ισχύ της παρούσας. Υπογράφεται στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου 2003, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, το κάθε ένα στην Ελληνική, Μολδαβική και Αγγλική γλώσσα, όπου όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αποκλίσεων στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ VΙCΤΟR GΑΙCLUC ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία