Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.) που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουνίου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εφεξής θα καλείται «Φιλοξενόν Έθνος», και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που εφεξής θα καλείται «Μέρος». Επαναδιαβεβαιώνοντας την αφοσίωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές που προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρώντας ότι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας θα συνεισφέρει στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και θα βοηθήσει στην βελτίωση των καλών σχέσεων μεταξύ τωνχωρών. Γνωρίζοντας ότι η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών στην ασφάλεια και την διατήρηση της ειρήνης. Σίγουροι ότι πρέπει να υπάρξει μία περαιτέρω εξέλιξη στην συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των χωρών σε θέματα Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ). Επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και δια-λειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων τους, σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης. Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣΟ βασικός σκοπός του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (που εφεξής θα καλείται «ΠΚΕΕΥΕ») είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΕΥΕ και να παρέχει τον κατάλληλο χώρο για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειρίας σε σχέση με θέματα ΕΥΕ. Άρθρο 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.Το Φιλοξενόν Έθνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις/ευκολίες, την κατάλληλη υποδομή για Υποστήριξη Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής όπως και την απαραίτητη Διοικητική Μέριμνα και «Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους» για την ανεμπόδιστη λειτουργία του ΠΚΕΕΥΕ και την εκπλήρωση της αποστολής του. 2.Το Φιλοξενόν Έθνος και το Μέρος βεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες του ΠΚΕΕΥΕ είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 3.Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του ΠΚΕΕΥΕ δεν κατευθύνεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους, ούτε έχει σκοπό την εκπαίδευση προσωπικού ή στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας ή ομάδας χωρών. 4.Η εκπαίδευση που θα παρέχεται από το ΠΚΕΕΥΕ θα είναι διαφανής. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο θα δημοσιευθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 3, στο άλλο Μέρος και στους διεθνείς οργανισμούς. 5.Οι δραστηριότητες του Κέντρου συμφωνούν με τις βασικές αρχές ίδρυσης του Ευρω-Ατλαντικού Συμβουλίου Συνεργασίας (ΕΑΡC), συμπεριλαμβάνονται επίσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Σύμπραξης για την Ειρήνη (ΡfΡ) και θα βοηθήσουν την εκπαίδευση ατόμων και μονάδων του Μέρους που συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης που εκτελούνται από διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 6.Η παρούσα Συμφωνία δεν θα θίξει κατά κανένα τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Φιλοξενούντος Έθνους και του Μέρους, που απορρέουν από τις συνθήκες και τις συμφωνίες στις οποίες είναι μέρη. 7.Το Φιλοξενόν Έθνος διατηρεί το πλήρες δικαίωμα της έναρξης συνομιλιών και της σύναψης άλλων διμερών Συμφωνιών παρόμοιας φύσεως με άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Το άλλο Μέρος θα ενημερώνεται αμέσως μετά την σύναψη οποιασδήποτε τέτοιας Συμφωνίας. 8.Η Αγγλική θα είναι η γλώσσα εργασίας του Κέντρου. Υπηρεσίες διερμηνείας σε άλλες γλώσσες θα μπορεί να διατίθενται, μετά από συντονισμό μεταξύ του Φιλοξενούντος Έθνους και της ενδιαφερόμενης χώρας. Άρθρο 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΚΕΕΥΕ 1.Η αποστολή του ΠΚΕΕΥΕ είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και εκπαίδευση, με εκτεταμένη κάλυψη των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης στα στελέχη (Αξιωματικούς Επιτελείου, Διοικητές Διμοιριών, Λόχων και Μονάδων, Παρατηρητές), όπως και σε πολυεθνικά στρατεύματα (Διμοιρίες - Λόχους - Μονάδες), σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα (ΗΕ- Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη - ΝΑΤΟ - ΔΕΕ). 2.Το Κέντρο έχει την αποστολή να παρέχει την κατάλ- ληλη εκπαίδευση, προσανατολισμένη προς την αποστολή, πριν από την ανάπτυξη του προσωπικού, σε όλες τις συναφείς πλευρές των ΕΥΕ, σε αξιωματικούς επιτελείου, στρατιωτικούς παρατηρητές και εθνικά ή πολυεθνικά αποσπάσματα, πριν την ανάπτυξη τους σε συγκεκριμένη αποστολή, όπως και στους αντικαταστάτες τους. Άρθρο 4 ΣΩΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ 1.Το ΠΚΕΕΥΕ είναι ένα οργανωμένο σώμα επανδρωμένο με προσωπικό από τους τρείς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ του Φιλοξενούντος Έθνους. 2.Το οργανόγραμμα του ΠΚΕΕΥΕ απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». 3.Το μόνιμο προσωπικό του ΠΚΕΕΥΕ (διδακτικό και διοικητικό) θα αποτελείται από στρατιωτικό (από τον Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό, την Αεροπορία) και πολιτικό προσωπικό. 4.Το Φιλοξενόν Έθνος θα παρέχει το σύνολο του απαραίτητου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, με την εξαίρεση των ακόλουθων θέσεων που θα πρέπει να καλυφθούν από διεθνές προσωπικό, μετά από προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των δύο Μερών: 1)Αξιωματικός Επιτελείου 2)Εκπαιδευτές.5.Το Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το προσωπικό του από το Κέντρο, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση προς το Φιλοξενόν Έθνος- Η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να έχει τη μο.ρφή επίσημης έγγραφης γνωστοποίησης που θα επιδίδεται από την αρμόδια αρχή του Μέρους στο Φιλοξενόν Έθνος ένα (1) μήνα εκ των προτέρων. Άρθρο 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΤο Φιλοξενόν Έθνος θα υποβάλλει στο Μέρος το ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Κέντρου του επόμενου έτους μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου κάθε έτος. Άρθρο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1.Οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με το μέγεθος της συμμετοχής (τον αριθμό των στελεχών ή των οπλιτών) και τις διαδικασίες μεταφοράς, άδειας οπλισμού κατά την είσοδο και την έξοδο, όπως και άλλα στοιχεία θα παρέχονται από την αρμόδια διεύθυνση του Μέρους στο ΠΚΕΕΥΕ και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας ώστε να μπορέσει το Φιλοξενόν Έθνος να προγραμματίσει την υποδοχή και τη μεταφορά από το σημείο εισόδου στο Κέντρο. 2.Οι ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία άφιξης των συμμετεχόντων, δια της αποστολής «Αναφοράς Συμμετοχής». 3.Το Μέρος μπορεί να αποστείλει στο Κέντρο για εκπαίδευση στρατευμάτων οργανικές διμοιρίες ή λόχους, με πλήρη εξοπλισμό, και θα συντονίζει με το Φιλοξενόν Έθνος την δομή του αποσπάσματος του όπως και τις λεπτομέρειες άφιξης, διαμονής και αναχώρησης. 4.Συνήθως δεν δίνονται άδειες ή ημερήσιες άδειες κατά την διάρκεια του προγράμματος. Σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή του Μέρους, ο Διοικητής του Κέντρου μπορεί να παρέχει σύντομες άδειες είτε για την Ελλάδα είτε για την χώρα προέλευσης. 5.Οι εκπαιδευόμενοι, κατά την διάρκεια του προγράμματος, θα πρέπει να φορούν είτε στολές υπηρεσίας είτε στολές εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. 6.Οι αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι (στρατιώτες ή πολίτες) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων του Φιλοξενούντος Έθνους. Άρθρο 7 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Το νομικό καθεστώς του προσωπικού του Μέρους κατά την παραμονή του στην Ελλάδα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας θα διέπεται από τις Διατάξεις της ΡfΡ SΟFΑ (Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μερών του Οργανισμού της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και Άλλων Κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σύμπραξης για την Ειρήνη αναφορικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους), που υπεγράφη στις 19 Ιουνίου 1995. 2.Ο Διοικητής του Κέντρου εξουσιοδοτείται να εκδίδει διαταγές σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου σε όλους τους κατωτέρους του, όπως και στους εκπαιδευόμενους. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να υπακούει σε αυτές τις διαταγές, στον βαθμό που δεν αντιβαίνουν τους εθνικούς τους νόμους και κανονισμούς. 3.Η ιεραρχία και η πειθαρχία εντός κάθε εθνικού αποσπάσματος θα ορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς της χώρας προέλευσης. 4.Η επίσημη αλληλογραφία του Κέντρου με το Μέρος θα διεξάγεται μέσω της οριζόμενης Διεύθυνσης του Μέρους. Άρθρο 8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ 1.Η υποστήριξη του Κέντρου σε όρους διοικητικής μέριμνας αποτελεί ευθύνη του Φιλοξενούντος Έθνους. 2.Οι λεπτομέρειες της Υποστήριξης του Φιλοξενούντος Έθνους προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Συμφωνίας. 3.Το Φιλοξενόν Έθνος έχει την ευθύνη για την διατήρηση της Διμοιρίας Λογιστικής και Διοικητικής Υποστήριξης στην κατάλληλη ισχύ και ετοιμότητα ώστε να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου. Άρθρο 9 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Διαφορές που θα ανακύπτουν από την ερμηνεία ή υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετούνται με άμεση συνεννόηση μεταξύ του Φιλοξενούντος Έθνους και του Μέρους χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 1.Είτε το Φιλοξενόν Έθνος είτε το Μέρος έχει το δικαίωμα να προτείνει έγγραφες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις οποιουδήποτε άρθρου της παρούσας Συμφωνίας, 2.Οι τροποποιήσεις αυτές θα αρχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 11 παρ. 1. Άρθρο 11 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα της θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής των. Άρθρο 12 ΔΙΑΡΚΕΙΑΗ παρούσα Συμφωνία θα έχει αόριστη ισχύ, εκτός εάν το Φιλοξενόν Έθνος ή το Μέρος αποφασίσουν διαφορετικά. Άρθρο 13 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ1.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από το Φιλοξενόν Έθνος ή το Μέρος ανά πάσα στιγμή. 2.Είτε το Φιλοξενόν Έθνος είτε το Μέρος που ενδιαφέρεται να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, θα στείλει μία έγγραφη ειδοποίηση στο άλλο Μέρος. 3.Ο τερματισμός θα ισχύσει ένα μήνα μετά την λήψη της προαναφερόμενης έγγραφης ειδοποίησης. 4.Σε περίπτωση που εκκρεμούν οικονομικά ζητήματα ή αξιώσεις κατά τον χρόνο του τερματισμού, η παρούσα Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τον οριστικό διακανονισμό των συγκεκριμένων αυτών ζητημάτων. Υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουνίου 2003 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (Τ.Υ) (Τ.Υ) Γιάννος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Νikοlai SVΙΝΑRΟV Υπουργός Εθνικής Άμυνας Υπουργός Άμυνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ«Α» Οργανόγραμμα του ΠΚΕΕΥΕ «Β» Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ 1.ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ είναι να ορίσει τις απαραίτητες λεπτομέρειες της Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους (ΥΦΕ), που θα παρέχονται στο μόνιμο προσωπικό του Αποστέλλοντας Έθνους το οποίο θα παραχωρείται στο Κέντρο και στους εκπαιδευόμενους του Αποστέλλοντας Έθνους που θα εκπαιδεύονται στο Κέντρο. 2.ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1)Το Φιλοξενόν Μέρος ευθύνεται για την παροχή υποδομής και ευκολιών για την λειτουργία του Κέντρου. 2)Το Φιλοξενόν Μέρος θα εξασφαλίζει την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους στο μόνιμο προσωπικό του Μέρους καθ’όλη την διάρκεια της παραμονής του. 3.ΕΥΘΥΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Η Ελλάδα ως Φιλοξενόν Μέρος για την λειτουργία του Κέντρου θα παρέχει δωρεάν τα ακόλουθα: 1)Υποδομή(1) Γραφείο με κατάλληλο εξοπλισμό και έπιπλα, (2) Αίθουσες διδασκαλίας - εργαστήρια με τον απαραίτητο διδακτικό εξοπλισμό, (3) Βοηθητικές αίθουσες (βιβλιοθήκη, αίθουσα αναψυχής), (4) Πεδία αθλοπαιδιών, (5) Πεδία εκπαίδευσης. 2)Υπηρεσίες(1) Ιατρική υποστήριξη ρόλου 1-4 θα παρέχεται στο μόνιμο προσωπικό και στα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους υπό τους ίδιους όρους που παρέχεται στο στρατιωτικό προσωπικό του Φιλοξενούντος Έθνους και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Όταν το Απόστελλαν Έθνος επιθυμεί την διακομιδή για ιατρικούς λόγους ενός μέλους του προσωπικού του που βρίσκεται στην επικράτεια του σε μία άλλη χώρα για νοσηλεία, θα μπορεί να το κάνει με δική του ευθύνη και δαπάνες. (2) Θα παρέχεται οδοντιατρική φροντίδα σε επείγουσες καταστάσεις και όχι για χρόνια προβλήματα, με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 3(β)(1). (3) Ταχυδρομική υπηρεσία. (4) Τηλεφωνικές επικοινωνίες - Φαξ - Σύνδεση με το διαδίκτυο θα παρέχεται για την ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών. (5) Τραπεζική Ανταλλαγή Συναλλάγματος. (6) Δώρα (αναμνηστικές πλάκες - σουβενίρ - τελετές - πολιτιστικές δραστηριότητες - περιηγήσεις). (7) Οι εκπαιδευόμενοι θα φιλοξενηθούν δωρεάν σε ένα διαμέρισμα, ενοικιαζόμενο από το Φιλοξενόν Μέρος, ή σε ένα από Διαμερίσματα για Ανύπανδρους Αξιωματικούς στο Κέντρο, όταν θα κατασκευαστούν. (8) Προσφέρεται πλήρης διατροφή δωρεάν στους εκπαιδευόμενους. 3)Το Μέρος μπορεί να υποβάλει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, άλλες από εκείνες που προσδιορίζονται στο παρόν Παράρτημα, οι οποίες θα εξεταστούν, αλλά τα έξοδα θα βαρύνουν το Μέρος. 4)Άλλες Ευκολίες Η είσοδος και η χρήση του Εστιατορίου των Αξιωματικών, των Παραθαλάσσιων θέρετρων και της Καντίνας επιτρέπονται με τους ίδιους όρους που παρέχονται στο στρατιωτικό προσωπικό του Φιλοξενούντος Μέρους και στα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. 5)ΜεταφορέςΤο Φιλοξενόν Μέρος θα παρέχει τις ακόλουθες μεταφορές: (1) Υποστήριξη Εσωτερικής Μεταφοράς (από τα σημεία εισόδου στην Ελλάδα στο Κέντρο και το αντίθετο). (2) Μεταφορά από το Κέντρο στα πεδία εκπαίδευσης και το αντίθετο. (3) Μεταφορά για συμμετοχή σε επίσημες πολιτιστικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. (4) Μεταφορά σε νοσοκομείο, εάν χρειαστεί. 4.ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 1)Το προσωπικού του Μέρους θα πρέπει να σέβεται τους νόμους του Φιλοξενούντος Μέρους όπως και την κουλτούρα, τα έθιμα και τις παραδόσεις του πληθυσμού του. 2)Το προσωπικό του Μέρους θα τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του Φιλοξενούντος Μέρους. 5.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1)Η παραχώρηση θα γίνει μετά από συνεννόηση μεταξύ του Μέρους και του Φιλοξενούντος Μέρους. 2)Το Μέρος θα αποστείλει στην αρμόδια διεύθυνση της Ελληνικής Εθνικής Άμυνας του Φιλοξενούντος Μέρους μία «Επιστολή Πρόθεσης Παραχώρησης» η οποία θα περιλαμβάνει: (1) Όνομα - Βαθμό (2) Βιογραφικό (3) Χρονική περίοδο παραχώρησης. 3)Το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Φιλοξενούντος Μέρους θα αποδέχεται την παραχώρηση με απαντητική επιστολή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη της επιστολής του Μέρους. 4)Μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των επιστολών, το προσωπικό του Μέρους θα μπορεί να παρουσιαστεί στο Κέντρο. 6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο μισθός του μόνιμου προσωπικού θα καταβάλλεται από το Μέρος. 7.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1)Οι πληροφορίες που παρέχονται εμπιστευτικά μεταξύ των Μερών είτε θα διατηρούν την αρχική τους διαβάθμιση είτε θα λαμβάνουν μία διαβάθμιση που θα διασφαλίζει έναν βαθμό προστασίας κατά της γνωστοποίησής τους. 2)Κάθε Μέρος θα λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για να προφυλάσσει από την γνωστοποίηση όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας. 3)Η παρούσα συμφωνία θα λάβει κατάλληλη διαβάθμιση ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των περιεχομένων της. Η διαβάθμιση αυτή θα μπορεί να μεταβάλλεται με αμοιβαία συμφωνία. 8.ΑΣΦΑΛΕΙΑΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινώς από την ημερομηνία υπογραφής της και οριστικώς από την ως άνω δημοσίευση. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία