ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3250

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Φορείς μερικής απασχόλησης"
1.  
  Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες
2.  
  Οι ανωτέρω προσλήψεις αποβλέπουν, αποκλειστικώς, στην αντιμετώπιση αναγκών συμπληρωματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και δεν ασκούν επιρροή στη οργανική σύνθεση των υπηρεσιών των φορέων της προηγούμενης παραγράφου
3.  
 1. Για την παροχή υπηρεσιών, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, οι φορείς της παραγράφου 1 καταρτίζουν αντίστοιχο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και εγκρίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5
 2. Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής στοιχεία:
 3. ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
4.  
  Εγκρίσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3250/ 2004 και 3448/2006 ή που θα χορηγηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν δημοσιοποιηθούν οι σχετικές προκηρύξεις πρόσληψης εντός εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης των εγκρίσεων, παύουν να ισχύουν.
Άρθρο 2 "Σύμβαση μερικής απασχόλησης"
1.  
  Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, με πρόσωπα από τις κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 4
2.  
  Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες. Νέα σύμβαση με τον ίδιο απασχολούμενο επιτρέπεται να καταρτιστεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών, τουλάχιστον, από τη λήξη της προηγούμενης. Ο χρόνος εργασίας, για κάθε συμβασιούχο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι ώρες εβδομαδιαίως.
3.  
  Για το εργασιακό καθεστώς των μερικώς απασχολουμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως ισχύει και, συμπληρωματικώς, οι σχετικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 3 "Υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα"
1.  
  Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε φορείς αρμόδιους για την απασχόληση και την ανεργία.
Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, καθώς και σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2.  
  Στο επιχειρησιακό σχέδιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού αυτών που θα προσληφθούν, επιτρέπεται κατ εξαίρεση και μόνο, με ειδική αιτιολογία, να περιληφθούν υπηρεσίες που δεν έχουν, αμιγώς, κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά υπηρετούν έκτακτες ανάγκες δημόσιου συμφέροντος που μπορεί να καλυφθούν με μερική απασχόληση
Άρθρο 4 "Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων"
1.  
  Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες
 1. Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.
 2. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
 3. Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
 4. Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
 5. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
 6. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
2.  
  Αυτοτελή κοινωνική ομάδα αποτελούν άτομα που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν. Για την κατηγορία αυτή καταρτίζονται ειδικά επιχειρησιακά σχέδια από τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για άτομα που διαβιούν στην περιοχή της αντίστοιχης χωρικής τους αρμοδιότητας. Τα ειδικά αυτά επιχειρησιακά σχέδια καλύπτουν κατ’ εξαίρεση οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος.
3.  
  Για τις κοινωνικές ομάδες α΄- στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες και κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις. Ομοίως, για τις κοινωνικές ομάδες α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 ποσοστό εξήντα τοις εκατό καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων. Για τις κοινωνικές ομάδες α΄-στ΄ της παρ. 1 επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική ομάδα, όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3.
4.  
  Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα κριτήρια επιλογής για κάθε κοινωνική ομάδα διαμορφώνονται ως ακολούθως
 1. Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.
 2. Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται οι υποψήφιοι με το μικρότερο χρόνο που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.
 3. Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.
 4. Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, θα πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται.
 5. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα.
 6. Σε κάθε περίπτωση, για την ίδια ομάδα δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτομα της ίδιας οικογένειας είτε πρόκειται περί γονέων είτε πρόκειται περί τέκνων.
 7. Εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δημότες και μόνιμους κατοίκους, συμπληρώνονται από τους λοιπούς υποψηφίους με τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ - ε΄.
 8. Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμιά από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.
5.  
  Για τους ανέργους της παραγράφου 2, κριτήρια προτίμησης είναι, με τη σειρά που αναφέρονται, ο χρόνος που έχουν διανύσει ως άνεργοι, ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους, το οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.
6.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά των κατηγοριών και να αυξάνονται ή να μειώνονται τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
 2. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.
 3. Στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης σε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού είτε αυτό αμείβεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 είτε σύμφωνα με σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν καταβάλλονται τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β΄) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 4 "Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων"
1.  
  Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:
 1. Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, που έχουν εξαντλήσει το χρόνο της τακτικής επιδότησης ανεργίας και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη λήξη αυτής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.
 2. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
 3. 1) πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, 2) γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
 4. Η περίπτωση 2 ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους.
 5. Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
 6. Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
 7. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα στην επιλογή έχουν άτομα που καθίστανται άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 8. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
 9. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
 10. Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ποσοστό εξήντα τοις εκατό καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.
2.  
  Όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3 επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν σε κάθε κοινωνική ομάδα, κατά τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης και ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξής τους σε σχέση με τους λοιπούς. Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.
3.  
  Σε καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της παρ. 1 ορίζεται βασικό κριτήριο επιλογής, ως ακολούθως:.
 1. Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι
 2. Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν το μικρότερο χρόνο, που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους
 3. Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα
 4. Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία και προσλαμβάνεται
 5. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο των τριών τέκνων.
 6. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο της ιδιότητας του πολύτεκνου
4.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να αυξομειώνονται μέχρι δέκα τοις εκατό τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, αναλόγως με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που διαμορφώνονται κάθε φορά
 2. Με όμοια απόφαση μπορεί, εφόσον απαιτείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα, από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών
4.  
 1. Στις κοινωνικές ομάδες της παρ. 1 περιλαμβάνονται, ως αυτοτελής κατηγορία, άτομα που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν.
 2. Για την κατηγορία αυτή καταρτίζονται ειδικά επιχειρησιακά σχέδια από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για άτομα που διαβιούν στην περιοχή της αντίστοιχης χωρικής τους αρμοδιότητας.
 3. Η παραπάνω ιδιότητά τους πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 4. Κριτήρια προτίμησης για την επιλογή τους, είναι ο χρόνος που έχουν διανύσει ως άνεργοι, ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους, το οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.
 5. Τα ανωτέρω ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία καλύπτουν οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος, εγκρίνονται από την Επιτροπή του άρθρου 5.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά των κατηγοριών και να αυξάνονται ή να μειώνονται τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
 7. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να αυξομειώνονται μέχρι δέκα τοις εκατό τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, αναλόγως με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που διαμορφώνονται κάθε φορά
Με όμοια απόφαση μπορεί, εφόσον απαιτείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα, από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών
Άρθρο 5 "Επιτροπή έγκρισης μερικής απασχόλησης και κατανομής της χρηματοδότησης"
1.  
  Συνιστάται τριμελής επιτροπή από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι Υφυπουργοί είναι δυνατόν να αναπληρώνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστοιχων Υπουργείων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και τους γραμματείς της.
2.  
  Η Επιτροπή είναι αρμόδια, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου, κατά την κείμενη νομοθεσία, οργάνου για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, την κατανομή του αριθμού αυτών που θα προσληφθούν για μερική απασχόληση και τη διάθεση της χρηματοδότησης σε αντιστοιχία προς τον εγκριθέντα αριθμό προσλαμβανομένων, ανά φορέα. Παραλλήλως ελέγχει την εφαρμογή των εγκριθέντων επιχειρησιακών σχεδίων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει κατά το στάδιο εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου.
3.  
  Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα με μερική απασχόληση, αποκλειστικώς σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο, και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της Επιτροπής, η αμοιβή των γραμματέων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους τρεις, και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 6 "Διαδικασία πρόσληψης"
1.  
  Μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου και τον καθορισμό των θέσεων μερικής απασχόλησης, ο φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς:
 1. Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του προηγούμενου άρθρου
 2. Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν και οι τομείς υπηρεσιών στους οποίους θα απασχοληθούν
 3. Οι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4
 4. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 5. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις
2.  
  Η ανακοίνωση πρόσληψης, πριν από τη δημοσιοποίησή της, κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί το σχετικό σχέδιο μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευσή της σε αυτό. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο τρόπος δημοσιοποίησης των ανακοινώσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των προσλαμβανόμενων, ο τρόπος δημοσιοποίησης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, η χρονική ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης
Άρθρο 7 "Χρηματοδότηση"
1.  
  Η χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προέρχεται ιδίως από:
 1. Ειδικές πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού
 2. Πιστώσεις του προϋπολογισμού των φορέων που προσλαμβάνουν προσωπικό με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 3. Προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές
2.  
  Οι πιο πάνω χρηματοδοτήσεις περιλαμβάνονται σε αυτοτελείς κωδικούς αριθμούς που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος προσλαμβάνει προσωπικό μερικής απασχόλησης
Άρθρο 8 "Μεταβατικές ρυθμίσεις"
1.  
 1. Εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 203 Α΄), για τις οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι πίνακες των προσλαμβανόμενων μέχρι τη 10.5.2004, ματαιώνονται.
 2. Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5 και στο πλαίσιο του υπόλοιπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης, για το έτος 2004, κατανέμει τις θέσεις μερικής απασχόλησης ύστερα από προηγούμενη έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της επόμενης παραγράφου
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα επιχειρησιακά σχέδια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 καταρτίζονται μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος και καλύπτουν ανάγκες μερικής απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004 με παράλληλη συνεκτίμηση και όσων θα ανακύψουν για το έτος 2005
Άρθρο 9
1.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3227/ 2004 (ΦΕΚ 31 Α΄), παρατείνεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών αν το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ, το ποσό καταβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Αν το οφειλόμενο ποσό ρυθμιστεί σε δόσεις, η πρώτη δόση και η προκαταβολή καταβάλλονται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
2.  
  Ο αριθμός των δόσεων για εξόφληση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄), καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α. και όχι σε περισσότερα από δώδεκα ημερολογιακά εξάμηνα.
Άρθρο 10
1.  
  Για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2004 με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται: α) ολυμπιακό οδικό δίκτυο, το οποίο διατίθεται για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των μελών της ολυμπιακής οικογένειας και γενικότερα για δραστηριότητες που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, β) λωρίδες κυκλοφορίας ή οδοί στις οποίες κυκλοφορούν αποκλειστικά οχήματα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και διαθέτουν ειδική άδεια (διαπιστευμένα οχήματα) από την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004» Α.Ε. (Ο.Ε.Ο.Α.) και τα οχήματα άμεσης ανάγκης, γ) ζώνες ελεγχόμενης εισόδου και κυκλοφορίας (Ζ.Ε.Ε.Κ.) σε περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα με ολυμπιακές εγκαταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η είσοδος και κυκλοφορία οχημάτων μετά από ειδική άδεια και ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης (Ζ.Ε.Σ.) γύρω από ολυμπιακές εγκαταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η στάση και στάθμευση μόνο στους μόνιμους κατοίκους και εργαζομένους στην περιοχή μετά από ειδική άδεια και δ) οι δημόσιοι χώροι στους οποίους διεξάγονται αγωνίσματα δρόμου. Στην απόφαση καθορίζεται επίσης ο ακριβής χρόνος ισχύος των παραπάνω ρυθμίσεων, το είδος των οχημάτων για τα οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία, στάση και στάθμευση, ο φορέας που χορηγεί τη σχετική άδεια, ο τρόπος πρόσβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω αποφάσεων τιμωρείται για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α΄), για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με πρόστιμο 156,50 ευρώ. Επιπλέον στους παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρις ενός έτους.
2.  
  Κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2004 στους νομούς όπου τελούνται οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες, καθώς και σε σημεία εισόδου της Χώρας, σε λιμένες και αερολιμένες, τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας της παρ. 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μέτρα που αφορούν την προσωρινή κατάληψη του οδοστρώματος με ειδικές διαμορφώσεις, καθώς και κάθε συναφές προς τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθυντών ή Διευθυντών Τροχαίας ή Λιμεναρχών κατά περίπτωση, ύστερα από μελέτη της Ο.Ε.Ο.Α. Ειδικά για τα μέτρα που αφορούν το ολυμπιακό οδικό δίκτυο η παραπάνω μελέτη εκπονείται ή εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή την οικεία Περιφέρεια ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, κατά λόγο αρμοδιότητας.
3.  
  Η λήψη των μέτρων των παραγράφων 1 και 2 γνωστοποιείται στους Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) ή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, κατά περίπτωση, εφόσον από αυτά επηρεάζονται οι υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
4.  
  Ομοίως, κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 5 Οκτωβρίου 2004 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
 1. Τα μέτρα που αφορούν την κυκλοφορία μέσων μαζικής μεταφοράς και την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων, όπως τοποθέτηση κινητών εμποδίων και κατάληψη οδοστρώματος, σε σταθμούς των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς, του Αττικού Μετρό, του προαστιακού σιδηροδρόμου, του τροχιοδρόμου (τραμ) και σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων, χώρους προσωρινής παραμονής λεωφορείων κατά μήκος του οδικού δικτύου, αφετηρίες, τέρματα και στάσεις ολυμπιακών γραμμών, καθώς και κατά μήκος της διαδρομής αυτών, λαμβάνονται με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Τροχαίας, ύστερα από μελέτη του Ο.Α.Σ.Α. για τις περιοχές αρμοδιότητάς του.
 2. Για την απομάκρυνση κυκλοφοριακών εμποδίων στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο που οφείλονται σε ανατροπή ή ακινητοποίηση οχημάτων, καθώς και μεταφερόμενων υλικών ή ουσιών επικίνδυνων για την κυκλοφορία, στις περιπτώσεις που δεν μπορούν οι χρήστες των οδών να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Τροχαίας ή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα αναγκαία τεχνικά μέσα.
 3. Η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από μελέτη της Ο.Ε.Ο.Α. ή του Ο.Α.Σ.Α. και κοινή πρόταση των φορέων αυτών, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η προσωρινή λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων ιδίως για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των μέσων μαζικής μεταφοράς.
 5. Στην απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης, τα λαμβανόμενα μέτρα προστασίας και πυρασφάλειας, οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας και σήμανσης και ο χρόνος λειτουργίας του χώρου.
 6. Από τον Ο.Α.Σ.Α. αποφασίζεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμαρχείων, εποπτειών, χώρων αναμονής και κυλικείων για την εξυπηρέτηση των επιβατών και του προσωπικού κίνησης και χώρων πληροφόρησης του κοινού.
 7. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας συνδέουν τις εγκαταστάσεις αυτές με τα αντίστοιχα δίκτυα.
 8. Στα γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) και ΗΛΠΑΠ στις περιοχές Άνω Λιοσίων και Ρουφ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών περιτοίχισης, περιμετρικού φωτισμού, ασφαλτόστρωσης και ανεφοδιασμού οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών οχημάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς
5.  
  Αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των ασφαλτοταπήτων του ολυμπιακού οδικού δικτύου και των οδών διεξαγωγής αγωνισμάτων δρόμου ορίζεται μέχρι 4.10.2004 η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Ως προς την επισήμανση επικίνδυνων σημείων και βλαβών εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 28 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄). Απαγορεύεται μέχρι 4.10.2004 η εκτέλεση εργασιών τομής και εκσκαφής και πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο, καθώς και η εναπόθεση σε αυτό οικοδομικών υλικών ή κάδων αποκομιδής οικοδομικών υλικών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ολοκλήρωσης των ολυμπιακών έργων. Κατ εξαίρεση και μετά από σχετική άδεια της παραπάνω Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιτρέπεται η επισκευή βλαβών σε δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η άδεια θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας. Οι Οργανισμοί κοινής ωφέλειας οφείλουν να τηρούν σε επιφυλακή τα κατάλληλα συνεργεία για την άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυά τους στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία συντήρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων τα δίκτυα διέρχονται από το ολυμπιακό οδικό δίκτυο.
6.  
  Με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Τροχαίας ή Αστυνομικού Διευθυντή επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων και καθορίζεται το ωράριο ανεφοδιασμού των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων, ο οποίος γίνεται από φορτηγά αυτοκίνητα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων σε περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Αχαΐας και Ηλείας κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2004 έως 4.9.2004.
7.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων συνιστώνται και λειτουργούν προσωρινά για την υποστήριξη της διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων οι εξής επιχειρησιακοί φορείς, που συνεργάζονται άμεσα με το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:.
 1. Επιχειρησιακός Φορέας Διαχείρισης Κυκλοφορίας που θα στελεχωθεί με προσωπικό που διατίθεται από το Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 και από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του παραπάνω φορέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 3. Επιχειρησιακός Φορέας Συντήρησης Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου, Οδικού Δικτύου εντός Ζ.Ε.Ε.Κ. και Ζ.Ε.Σ. και λοιπών οδών που εξυπηρετούν την ομαλή τέλεση των Αγώνων, που θα στελεχωθεί με προσωπικό που διατίθεται από τη Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), την Ειδική Υπηρεσία Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ), τη ΔΚΕΣΟ, τη Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.), τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), την ΕΥΔΑΠ και εκπροσώπους της ΤΥΔΚ και του Δήμου Αθηναίων.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του παραπάνω φορέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8.  
  Η Ο.Ε.Ο.Α. εκπονεί πρόγραμμα επικοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των οδηγών, πεζών και του επιβατικού κοινού κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τους συγκοινωνιακούς φορείς και τους Ο.Τ.Α.».
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς της διατάξεως του άρθρου 23 πάρ.1 του Ν. 3202/ 2003 (ΦΕΚ 284 Α΄) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α΄), καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος, καταργούνται.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-07-07 Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/124
2006-03-15 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τροποποίηση Τύπος
 • Στις κοινωνικές ομάδες της παρ. 1 περιλαμβάνονται, ως αυτοτελής κατηγορία, άτομα που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν.
 • Για την κατηγορία αυτή καταρτίζονται ειδικά επιχειρησιακά σχέδια από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για άτομα που διαβιούν στην περιοχή της αντίστοιχης χωρικής τους αρμοδιότητας.
 • Η παραπάνω ιδιότητά τους πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 • Κριτήρια προτίμησης για την επιλογή τους, είναι ο χρόνος που έχουν διανύσει ως άνεργοι, ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους, το οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.
 • Τα ανωτέρω ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία καλύπτουν οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος, εγκρίνονται από την Επιτροπή του άρθρου 5.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά των κατηγοριών και να αυξάνονται ή να μειώνονται τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
 • Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/57
  2006-04-07 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • 1) πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, 2) γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
 • Η περίπτωση 2 ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους.
 • Αντικατάσταση
 • Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο των τριών τέκνων.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/75
  2007-02-23 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
  Τροποποίηση Τύπος
  Εγκρίσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3250/ 2004 και 3448/2006 ή που θα χορηγηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν δημοσιοποιηθούν οι σχετικές προκηρύξεις πρόσληψης εντός εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης των εγκρίσεων, παύουν να ισχύουν.
  Προσθήκη
  Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες
  ομάδες για την επιλογή υποψηφίων
 • Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
 • Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
 • Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
 • Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
 • Αυτοτελή κοινωνική ομάδα αποτελούν άτομα που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν.
  Για την κατηγορία αυτή καταρτίζονται ειδικά επιχειρησιακά σχέδια από τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για άτομα που διαβιούν στην περιοχή της αντίστοιχης χωρικής τους αρμοδιότητας.
  Τα ειδικά αυτά επιχειρησιακά σχέδια καλύπτουν κατ’ εξαίρεση οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος.
  Για τις κοινωνικές ομάδες α΄- στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες και κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις.
  Ομοίως, για τις κοινωνικές ομάδες α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 ποσοστό εξήντα τοις εκατό καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.
  Για τις κοινωνικές ομάδες α΄-στ΄ της παρ. 1 επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική ομάδα, όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3.
  Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα κριτήρια επιλογής για κάθε κοινωνική ομάδα διαμορφώνονται ως ακολούθως
 • Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.
 • Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται οι υποψήφιοι με το μικρότερο χρόνο που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.
 • Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.
 • Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, θα πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται.
 • Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα.
 • Σε κάθε περίπτωση, για την ίδια ομάδα δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτομα της ίδιας οικογένειας είτε πρόκειται περί γονέων είτε πρόκειται περί τέκνων.
 • Εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δημότες και μόνιμους κατοίκους, συμπληρώνονται από τους λοιπούς υποψηφίους με τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ - ε΄.
 • Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμιά από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.
 • Για τους ανέργους της παραγράφου 2, κριτήρια προτίμησης είναι, με τη σειρά που αναφέρονται, ο χρόνος που έχουν διανύσει ως άνεργοι, ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους, το οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά των κατηγοριών και να αυξάνονται ή να μειώνονται τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
 • Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.
 • Στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης σε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού είτε αυτό αμείβεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 είτε σύμφωνα με σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν καταβάλλονται τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β΄) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως κάθε φορά ισχύει.
 • Αντικατάσταση
  Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε φορείς αρμόδιους για την απασχόληση και την ανεργία.
  Αντικατάσταση
  A/2007/42
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/2/50025/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/2_50025_0022 2006
  Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
  Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
  Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
  Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
  Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. 2003/3174 2003
  Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
  ΝΟΜΟΣ 2003/3205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3205 2003
  Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
  ΝΟΜΟΣ 2004/3250 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/3250 2004
  ΝΟΜΟΣ 2006/3448 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/3448 2006
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
  Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 2006/33_27-12-2006 2006
  Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
  Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
  Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
  Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011