Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 1 "Σύσταση - επωνυμία - έδρα"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία Ένωση Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.  
  Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) της Ε.Ν.Ε. ορίζονται τα ακόλουθα.1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, 4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Ευβοίας) με έδρα τη Λάρισα και 5ο Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά τμήματα (Π.Τ.) λειτουργούν σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες.
Άρθρο 2 "Σκοποί Οι σκοποί της Ε.Ν.Ε. είναι οι εξής:"
1.  
  Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης, για την εξύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο
2.  
  Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και η σύνταξη και υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά προβλήματα της χώρας
3.  
  Η διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν πρόσκλησης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4.  
  Η συμβολή στην εξεύρεση και εφαρμογή μεθόδων και τρόπων για ορθολογική διοίκηση και διαχείριση των πόρων της
5.  
  Η εισήγηση για θέματα εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης - συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του νοσηλευτικού κλάδου, η αξιοποίηση προς το σκοπό αυτό υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η υλοποίησή τους
6.  
  Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με τη Νοσηλευτική
7.  
  Η έκδοση των απαιτούμενων για την απόκτηση - ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πιστοποιητικών στα μέλη της, η τήρηση μητρώων, καθώς και ο περιορισμός της αντιποίησης της άσκησης του επαγγέλματος
8.  
  Η συνεργασία με τους φορείς που παρέχουν νοσηλευτική εκπαίδευση και φροντίδα
9.  
  Η αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας
10.  
  Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα όργανα που αφορούν το νοσηλευτικό επάγγελμα, αλλά και τη γενικότερη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Υγείας
11.  
  Η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς του νοσηλευτικού κλάδου
12.  
  Η έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγγραμμάτων και φυλλαδίων που αφορούν τη νοσηλευτική για την ενημέρωση των μελών της, αλλά και του κοινωνικού συνόλου
13.  
  Ο καθορισμός και η διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος
14.  
  Η εισήγηση για τον καθορισμό των νοσηλευτικών πράξεων και την κοστολόγησή τους
15.  
  Ο έλεγχος τήρησης του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος
16.  
  Η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η οργάνωση επιστημονικών νοσηλευτικών συνεδρίων
17.  
  Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών της
18.  
  Η επιστημονική προαγωγή των μελών της
19.  
  Η συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού
Άρθρο 3 "Μέλη"
1.  
  Τα μέλη της Ε.Ν.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
2.  
  Τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών Α.Ε.Ι., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
3.  
  Αλλοδαποί που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν τη Νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε., με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
4.  
  Επίτιμα μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην προαγωγή και την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.
Άρθρο 4 "Εγγραφή - Συνδρομή"
1.  
  Κάθε νοσηλευτής της παρ. 2 του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία πρόκειται να ασκήσει τη Νοσηλευτική. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί ισοτιμίας του διατάξεις, και την καταβολή του εφάπαξ ποσού των είκοσι (20) ευρώ για έξοδα εγγραφής.
2.  
  Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλει, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα της Περιφέρειάς τους. Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. μπορεί με απόφασή του να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Μαζί με την ετήσια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρεούται να καταβάλει και την ετήσια εισφορά στην Ε.Ν.Ε. που ορίζεται στα σαράντα πέντε (45) ευρώ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς και εξόδων εγγραφής.
3.  
  Το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
4.  
  Η δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταχωρείται στο μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος και κατατίθεται στον τηρούμενο φάκελο για κάθε νοσηλευτή μέλος του Τμήματος
5.  
  Σε όποιον υποβάλλει εμπρόθεσμα πλήρη δήλωση, καθώς και την ετήσια συνδρομή χορηγείται δελτίο ταυτότητας νοσηλευτή, που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που μπορεί να τον εξυπηρετεί κατά την άσκηση του λειτουργήματος. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος και τον κάτοχο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο.
6.  
  Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται όπως προβλέπεται κατωτέρω
7.  
  Το ήμισυ των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά από τα Περιφερειακά Τμήματα στην κεντρική Διοίκηση της Ε.Ν.Ε. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε οικονομικού έτους βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Η καθυστέρηση ή η μη απόδοση αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα.
8.  
  Η οικονομική σχέση ανάμεσα στα Περιφερειακά Τμήματα και την Κεντρική Διοίκηση ως προς τα ποσοστά των εισφορών μπορεί να μεταβάλλεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., έτσι ώστε το Περιφερειακό Τμήμα να μπορεί να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές του δαπάνες.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ε.Ν.Ε. είναι: Α) Τα έσοδα από την εγγραφή των νέων μελών. Β) Η ετήσια τακτική εισφορά των μελών. Γ) Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Δ) Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, καθώς και το προϊόν από εισπράξεις εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων, λαχείων, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση της Ε.Ν.Ε.
2.  
  Δωρητές - Ευεργέτες - Μεγάλοι Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες ποσό που ισοδυναμεί με το 1/50, 1/20, 1/10 του ετήσιου προϋπολογισμού της Ε.Ν.Ε. αντιστοίχως.
3.  
  Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων, καθώς και το λογιστικό της Ε.Ν.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄).
Άρθρο 6 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Η Ε.Ν.Ε. διαρθρώνεται σε κεντρική Διοίκηση με έδρα την Αθήνα και Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.), όπως αυτά ορίζονται με τις έδρες τους στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
Η Ε.Ν.Ε. διαρθρώνεται σε κεντρική Διοίκηση και Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.), τα οποία λειτουργούν σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, όπως αυτές ορίζονται από την Πολιτεία. Έδρα της κεντρικής διοίκησης είναι η Αθήνα, ενώ έδρα του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι η έδρα της αντίστοιχης υγειονομικής περιφέρειας.
2.  
  Τα όργανα διοίκησης της Ε.Ν.Ε. είναι η Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.  
  Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και το Περιφερειακό Συμβούλιο
4.  
  Η θητεία των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι τριετής
Άρθρο 7 "Συνέλευση Αντιπροσώπων"
1.  
  Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από αιρετούς αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την αναλογία: ανά 50 μέλη 1 αντιπρόσωπος. Για τα Περιφερειακά Τμήματα που έχουν έως 50 μέλη εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος.
2.  
  Η Συνέλευση των αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς της και ιδίως εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Ε.Ν.Ε., καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ε.Ν.Ε.
3.  
  Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
4.  
  Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έτος, εντός δύο μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους και εκτάκτως, εφόσον κρίνεται αυτό αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν αυτό ζητείται από το ένα τρίτο των μελών της, με έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία αναγράφονται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν
5.  
  Τη σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε., με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στις προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Εκτός από τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση, μπορεί να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί και γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών.
6.  
  Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν λαμβάνεται απόφαση.
7.  
  Η ψηφοφορία για κάθε προσωπικό θέμα ή για την εκλογή προσώπου είναι μυστική
8.  
  Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. Αν ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παρευρεθεί, τον αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος.
9.  
  Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων τηρούνται Πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ν.Ε., τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ν.Ε.
Άρθρο 8 "Εκλογή Αντιπροσώπων"
1.  
  Η εκλογή των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. γίνεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Τμημάτων συγχρόνως με την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων. Επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλέγεται μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και αντιπρόσωπος στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν αντιπρόσωποι, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Περιφερειακό Τμήμα του οποίου είναι μέλη, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.
2.  
  Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Περιφερειακό Τμήμα και να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής
3.  
  Οι εκλογές διεξάγονται υπό την ευθύνη πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με κλήρωση ανάμεσα στα μη υποψήφια μέλη του Περιφερειακού Τμήματος, δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά την ψηφοφορία, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει. Για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την εφορευτική επιτροπή Πρακτικό Ψηφοφορίας. Το Πρακτικό Ψηφοφορίας υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
4.  
  Οι ψηφοφόροι - μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί στο 1/3 των υποψηφίων κατ ανώτατο όριο
5.  
  Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο
6.  
  Στα Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν περισσότερα από 500 μέλη η εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Αντιπροσώπων τους γίνεται σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ψηφίζουν μέχρι 500 νοσηλευτές. Η εκλογή στα Τμήματα αυτά μπορεί να διεξάγεται για δύο συνεχείς ημέρες. Σαν εκλογικά τμήματα μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου Περιφερειακού Τμήματος νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλα οικήματα, καθώς και δημόσια κτίρια που είναι κατάλληλα για αυτόν το σκοπό μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των εκλογέων ανά εκλογικό τμήμα και καθορίζονται με αλφαβητική σειρά οι εκλογείς κάθε εκλογικού τμήματος, καθώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας. Η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος και τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.
7.  
  Στις περιπτώσεις όπου οι εκλογές γίνονται κατά τμήματα σε κάθε τμήμα ορίζεται με κλήρωση από το Περιφερειακό Συμβούλιο τριμελής εφορευτική επιτροπή ανάμεσα στα μέλη που δεν είναι υποψήφιοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν Πρωτοδίκη των Πολιτικών Δικαστηρίων και τέσσερα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος που κληρώνονται ανάμεσα στους μη υποψηφίους.
8.  
  Οι Εφορευτικές Επιτροπές των τμημάτων μετά το τέλος της ψηφοφορίας διαβιβάζουν τα αποτελέσματα μαζί με τα σχετικά πρακτικά, καθώς και τις ενστάσεις επί του αποτελέσματος που τυχόν έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται σχετικά με τις ενστάσεις αυτές. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά από τον έλεγχο των αποτελεσμάτων προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγμένων με τη σύνταξη πρακτικού ψηφοφορίας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά ψηφοφορίας στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση για την επικύρωσή τους.
9.  
  Οι Αντιπρόσωποι του Περιφερειακού Τμήματος υποχρεώνονται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν καλούνται για ενημέρωσή τους
10.  
  Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων κατά τις ημέρες της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων βαρύνουν το Περιφερειακό Τμήμα
Άρθρο 9 "Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ν.Ε."
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Ν.Ε. αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων και είναι μέλη της Ε.Ν.Ε. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή των εκλογών, όποιο από τα μέλη του Δ.Σ. έλαβε τις περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας το αρχαιότερο βάσει του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει, καλεί τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί προς εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
2.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί από επτά (7) τουλάχιστον μέλη.
3.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο.
4.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους όσοι παρίστανται.
5.  
  Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - Διοικεί την Ε.Ν.Ε. - Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. - Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανατίθεται σε αυτό από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. - Εποπτεύει και συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Τμημάτων. - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κι απολογισμό. - Διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια. - Εκδίδει νοσηλευτικό περιοδικό το οποίο αποστέλλεται υποχρεωτικά, είτε απευθείας είτε μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων, σε όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε.
6.  
  Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Μετά από δύο συνεχείς απουσίες ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το μέλος του Δ.Σ. που απουσίαζε για τις συνέπειες της τρίτης συνεχόμενης απουσίας του.
7.  
  Μία φορά κάθε χρόνο το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. υποχρεούται να συγκαλέσει σε κοινή σύσκεψη τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων. Τα πορίσματα των συσκέψεων αυτών αξιολογούνται από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
8.  
  Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα δικαιούνται άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους για δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, όσο διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. δικαιούνται να πάρουν άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών το μήνα.
9.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., εφόσον διαμένουν εκτός Αττικής, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και η καταβολή της γίνεται από αυτό. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Άρθρο 10 "Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε."
1.  
  Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. με σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε έναν (1) μήνα από την εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειακών Τμημάτων.
2.  
  Οι προσκλήσεις για την εκλογή του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκλεγμένους αντιπροσώπους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
Οι προσκλήσεις για την εκλογή του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στους εκλεγμένους αντιπροσώπους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
3.  
  Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων
4.  
  Όσα από τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων επιθυμούν να εκλεγούν στο Δ.Σ., στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας στον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ψηφοφορία και εκτίθενται σε ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
5.  
  Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., η οποία γνωστοποιείται κατάλληλα.
6.  
  Η εκλογή του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενεργείται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε. με κλήρο μεταξύ των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων που δεν είναι υποψήφιοι. Ο ορισμός της εφορευτικής επιτροπής γίνεται τρεις (3) ημέρες πριν από τις εκλογές. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ε.Ν.Ε., καθώς και το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης, συνδράμουν την εφορευτική επιτροπή για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Η αδικαιολόγητη άρνηση μελών που κληρώθηκαν να συμμετέχουν στην εφορευτική επιτροπή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
7.  
  Κατά την εκλογή, η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει
8.  
  Για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό ψηφοφορίας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό ψηφοφορίας υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Άρθρο 11 "Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και κάθε έγγραφο που αφορά την κίνηση των κεφαλαίων της Ε.Ν.Ε.
2.  
  Ο Πρόεδρος, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Β΄ Αντιπρόεδρος
3.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.
4.  
  Εφόσον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. είναι και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, επιλέγει μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αξίωμα το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Άρθρο 12 "Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Ν.Ε. Τηρεί την αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για το αρχείο, το μητρώο και τη σφραγίδα της, συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ν.Ε. και κάθε άλλο έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, καθώς και πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα
Άρθρο 13 "Αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα"
1.  
  Διοικητικού Συμβουλίου Ο Οργανωτικός Γραμματέας, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση και οργάνωση των Περιφερειακών Τμημάτων
Άρθρο 14 "Αρμοδιότητες Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Ν.Ε. Φροντίζει για την είσπραξη του ποσοστού των ετήσιων εισφορών από τα Περιφερειακά Τμήματα, καθώς και για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο της Ε.Ν.Ε. Τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και ενημερώνει το Δ.Σ. επί των οικονομικών της Ε.Ν.Ε. Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τηρεί βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2.  
  Κάθε πληρωμή ενεργείται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά εις χείρας για τις επείγουσες δαπάνες της Ε.Ν.Ε. ποσό καθοριζόμενο κάθε φορά από το Δ.Σ. και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από το Δ.Σ.
3.  
  Κάθε είσπραξη για λογαριασμό της Ε.Ν.Ε. διενεργείται από τον Ταμία ή εντεταλμένο υπάλληλο της Ε.Ν.Ε.
4.  
  Ο Ταμίας, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται ως αναπληρωτής του από αυτό.
Άρθρο 15 "Εξελεγκτική Επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. ασκείται έλεγχος νομιμότητας και οικονομικός έλεγχος από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, τα τακτικά μέλη της οποίας μαζί με δύο αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
2.  
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται επί της εκθέσεως πεπραγμένων που υποβάλλει στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Στη συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει τη δική της έκθεση σε ειδική συνεδρία και τη θέτει υπόψη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
Άρθρο 16 "Γενική Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. (Γ.Σ.) αποτελείται από όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. στη συγκεκριμένη περιφέρεια, που είναι γραμμένα στα μητρώα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παραστούν χωρίς δικαίωμα ψήφου και μέλη της Ε.Ν.Ε. που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2.  
  Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Αντιπροσώπων τους στην Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων.
3.  
  Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες: - Την εκλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τον έλεγχο των πράξεών τους. - Την εκλογή των μελών της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος. - Την εκλογή των αντιπροσώπων του Περιφερειακού Τμήματος στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. - Την απόφαση για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Περιφερειακού Τμήματος, το οποίο υποβάλλει σε αυτή το Περιφερειακό Συμβούλιο ή το ζητά εγγράφως το ένα τρίτο των μελών.
4.  
  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους και έκτακτα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου των μελών. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία τους από αυτήν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
5.  
  Τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος καλούνται από τον Πρόεδρο με ατομικές προσκλήσεις που αναγράφουν κατά σειρά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
6.  
  Τα μέλη που προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και χρησιμεύει για να βεβαιώνει την απαρτία ή σε ειδικό βιβλίο
7.  
  Για τη συγκρότηση νομίμου απαρτίας απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αν η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας, επαναλαμβάνεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εάν και τότε δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και εάν παρίστανται.
8.  
  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ανακοινώνονται στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
9.  
  Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Περιφερειακού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ε.Ν.Ε. έχουν όσοι νοσηλευτές έχουν εγγραφεί στο μητρώο των μελών και έχουν ανανεώσει το δελτίο ταυτότητας. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος, δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν την εκλογή, κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο κατάλογος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Περιφερειακού Τμήματος και διορθώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από αίτηση, η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν τη συνεδρίαση για την εκλογή.
10.  
  Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Περιφερειακών Τμημάτων έχουν τα μέλη που ανανέωσαν το δελτίο ταυτότητας και δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. Τελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος συνεπάγεται την έκπτωση του τιμωρημένου από όλα τα αξιώματα που τυχόν κατέχει. Στερούνται το δικαίωμα να εκλέγουν όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσίδικα πριν παρέλθει έτος από την τιμωρία τους. Εφόσον αυτός που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει από τη θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντά του από τον κατά σειρά πρώτο αναπληρωματικό, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί του ενδίκου βοηθήματος που έχει ασκήσει.
Άρθρο 17 "Εκλογή Περιφερειακού Συμβουλίου"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος εκλέγει ανά τριετία Περιφερειακό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε.
2.  
  Υποψήφιοι για τις εκλογές μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος που δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
3.  
  Η εκλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των Αντιπροσώπων ενεργείται σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος με τη σύγκλιση συνέλευσης ειδικά για το σκοπό αυτόν κάθε τριετία, σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής
4.  
  Τα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται σε αυτά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκλογή. Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των Αντιπροσώπων που πρόκειται να εκλεγούν.
5.  
  Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή κατά το άρθρο 8 του παρόντος
6.  
  Η εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Π.Τ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Η εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο
7.  
  Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των υποψηφίων κατ ανώτατο όριο
8.  
  Όλα τα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται κατά πλειοψηφία από την εφορευτική επιτροπή
9.  
  Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα δεν επιτρέπεται η παραμονή άλλων προσώπων εκτός των μελών της εφορευτικής επιτροπής, των υποψηφίων, των εκπροσώπων των υποψηφίων και αυτών που ασκούν το εκλογικό δικαίωμα
10.  
  Η ανακήρυξη υποψηφίων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος ενεργείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκλογή. Η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Περιφερειακού Τμήματος σχετικά με την εγγραφή σε αυτό και την ανανέωση του δελτίου ταυτότητας. Μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Περιφερειακό Συμβούλιο ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους από τους οποίους υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις.
11.  
  Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί να κηρύξει τη λήξη της ψηφοφορίας και πριν από τη δύση του ηλίου, εφόσον ψήφισαν όλοι οι νοσηλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
12.  
  Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογράφονται από την εφορευτική επιτροπή και τον δικαστικό αντιπρόσωπο
13.  
  Η εφορευτική επιτροπή διαβιβάζει τα πρακτικά των εκλογών μαζί με τις ενστάσεις στον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση για την επικύρωσή τους
14.  
  Στην περίπτωση μερικής ή ολικής ακυρώσεως κάποιας εκλογής, το οικείο Περιφερειακό Τμήμα διενεργεί νέα εκλογή μέσα σε δύο (2) το πολύ μήνες, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 18 "Περιφερειακό Συμβούλιο"
1.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται: Α) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν έως 500 μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία (5μελές). Β) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν από 501 έως 1.500 μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Συμβούλους (7μελές). Γ) Για Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν από 1.501 έως 3.000 μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους (9μελές). Δ) Για Περιφερειακά Τμήματα με πάνω από 3.001 μέλη, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και έξι (6) Συμβούλους (11μελές).
2.  
  Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επικύρωση της εκλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο αρχαιότερος βάσει του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος όπου ανήκει καλεί τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Αυτοί εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων και αρκεί σχετική πλειοψηφία για την εκλογή.
3.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το 1/3 των μελών του.
4.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο
5.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων ή περί άλλων σοβαρών θεμάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση. Για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους όσοι παρίστανται.
6.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: - Διοικεί το Περιφερειακό Τμήμα. - Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος. - Ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος. - Ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.
7.  
  Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τη Γ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος και το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
8.  
  Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό
9.  
  Οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ε.Ν.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, λαμβάνουν άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους τεσσάρων (4) ημερών το μήνα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ε.Ν.Ε. δικαιούνται άδεια απουσίας δύο (2) ημερών το μήνα.
10.  
  Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ε.Ν.Ε., εφόσον διαμένουν έξω από την έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο και για την καταβολή της.
11.  
  Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ε.Ν.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Άρθρο 19 "Αρμοδιότητες Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, καθώς και κατά τις δημόσιες εν γένει υποχρεώσεις του. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος, εισάγει στο Δ.Σ. την ετήσια έκθεση πεπραγμένων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ε.Ν.Ε., υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών και κάθε έγγραφο που αφορά την κίνηση των κεφαλαίων του Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε.
2.  
  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφασή του.
Άρθρο 20 "Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. Τηρεί την αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για το αρχείο, το μητρώο και τη σφραγίδα της, συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Ε.Ν.Ε. και την υποβάλλει στον Πρόεδρο και κάθε εν γένει έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε., τα οποία και συνυπογράφει με τους προέδρους, καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
2.  
  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα
Άρθρο 21 "Αρμοδιότητες Ταμία Περιφερειακού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Ταμίας μετά από απόφαση του Δ.Σ. είναι υπεύθυνος για την εν γένει διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ετήσιων εισφορών από τα μέλη, καθώς και για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο του Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. Τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και ενημερώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο επί των οικονομικών. Ο Ταμίας συντάσσει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς κατάρτιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στη συνέχεια προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος. Επίσης καταθέτει τον απολογισμό και προϋπολογισμό στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. Τηρεί βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2.  
  Κάθε πληρωμή γίνεται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά εις χείρας για τις επείγουσες δαπάνες του Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. ποσό καθοριζόμενο κάθε φορά από το Περιφερειακό Συμβούλιο και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
3.  
  Κάθε είσπραξη για λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. διενεργείται από τον Ταμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος.
4.  
  Ο Ταμίας υποχρεούται να καταβάλλει εγκαίρως προς το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. το ποσοστό των ετήσιων εισφορών των μελών του Περιφερειακού Τμήματος. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
5.  
  Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 22 "Εξελεγκτική Επιτροπή Περιφερειακού Συμβουλίου"
1.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. ελέγχεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, τα τακτικά μέλη της οποίας μαζί με τα δύο αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος ταυτόχρονα με την εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η διάρκεια της θητείας της είναι τριετής.
2.  
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται επί της εκθέσεως πεπραγμένων που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος. Στη συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει τη δική της έκθεση σε ειδική συνεδρία και τη θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
Άρθρο 23 "Επιτροπές - Τομείς κατά ειδικότητα"
1.  
  Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν επιτροπές αποτελούμενες από ένα μέλος αυτών ως Πρόεδρο και δύο ή περισσότερα μέλη. Οι επιτροπές αυτές καταρτίζονται για συγκεκριμένο έργο ή συγκεκριμένη περίοδο, προκειμένου να συμβάλλουν στη μελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως υφιστάμενων ή εκτάκτως εμφανιζόμενων στην Ε.Ν.Ε. θεμάτων, απαρτίζονται δε από μέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται προς τα υπό μελέτη θέματα. Το Δ.Σ. και τα Περιφερειακά Συμβούλια μπορεί να συνεδριάζουν από κοινού με την επιτροπή για την καλύτερη ενημέρωσή τους επί του υπό κρίση θέματος. Με τις αυτές διαδικασίες μπορούν να δημιουργούνται ομάδες εργασίας ή ερευνητικές ομάδες με συγκεκριμένο σκοπό, όπως η εκπόνηση μίας ερευνητικής μελέτης.
Άρθρο 24 "Πειθαρχικά Συμβούλια"
1.  
  Πειθαρχικό Συμβούλιο: Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι και Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του οικείου Περιφερειακού Τμήματος
2.  
  Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο: Αποτελείται από επτά (7) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων ένας Εφέτης Πολιτικών Δικαστηρίων με τον αναπληρωματικό του, ο οποίος και προεδρεύει. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Ε.Ν.Ε., μετά από παραπομπή ή ένσταση. Επίσης είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στην περίπτωση αυτή δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Άρθρο 25 "Πειθαρχικά παραπτώματα"
1.  
  Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: Α. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους νοσηλευτές από τις διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Ν.Ε., των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκει ο νοσηλευτής. Το παράπτωμα κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο με πειθαρχική ποινή, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη ή άλλη συνέπεια σύμφωνα με τους κείμενους νόμους. Β. Η αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του νοσηλευτή, ακόμα και όταν δεν αποτελεί βαρύτερη ποινικά κολάσιμη πράξη.
Άρθρο 26 "Πειθαρχικές ποινές"
1.  
  Οι ποινές που επιβάλλονται για τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα άρθρα πειθαρχικά παραπτώματα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες: Α) Επίπληξη. Β) Πρόστιμο από εξήντα (60) ευρώ έως το 1/3 του βασικού μισθού ενός μήνα του νοσηλευτή που τιμωρείται. Το πρόστιμο καταβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο νοσηλευτής. Γ) Προσωρινή διαγραφή από μέλος, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Δ) Οριστική διαγραφή εφόσον το μέλος είναι υπότροπο.
Άρθρο 27 "Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων"
1.  
  Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από τριετία από την τέλεσή τους, η κίνηση όμως της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και η κίνηση της ποινικής δίωξης διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος για την οριστική παραγραφή δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από το χρόνο τέλεσης της πράξης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίωξης εφόσον εκκρεμεί ποινική δίωξη και μέχρι το τέλος αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα (1) έτος από την τελεσιδικία της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.
2.  
  Ο Γραμματέας κάθε ποινικού δικαστηρίου αποστέλλει προς την Ε.Ν.Ε. αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοσή τους.
Άρθρο 28 "Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή με έγγραφη ή προφορική αναφορά ή ανακοίνωση Δημόσιας Αρχής ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου
2.  
  Σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών το αργότερο από την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση
3.  
  Εάν για την ίδια πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του νοσηλευτή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν εμποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη και δικαιούται να αναστείλει, κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου δεν αποτελεί δεδικασμένο για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4.  
  Μετά από απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν υποβολής σε αυτό καταγγελίας κατά νοσηλευτή ή με τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώματος από το Δ.Σ., παραπέμπεται το πειθαρχικό παράπτωμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί πρωτοβάθμια πειθαρχική δικαιοδοσία.
5.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση με κάποιο από τα μέλη του, που ορίζεται ως εισηγητής. Ο εισηγητής έχει την εξουσία να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες ενόρκως.
6.  
  Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία και δεν εμφανιστεί ο νοσηλευτής που διώκεται πειθαρχικά
7.  
  Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να καλεί το νοσηλευτή που διώκεται πειθαρχικά με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, που συντάχθηκε από τον εισηγητή
8.  
  Η προθεσμία για απολογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών και μικρότερη των τριών (3) από την επίδοση της κλήσης
9.  
  Μετά την υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο εισηγητής ενημερώνει τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει την ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου
10.  
  Η προθεσμία για κλήση σε παράσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αυτή της παραγράφου 3. Εάν το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συμπλήρωση των στοιχείων του ανακριτικού υλικού, καλεί μέσα στην ίδια προθεσμία τον εγκαλούμενο σε συμπληρωματική απολογία.
11.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ημέρα που έχει προσδιορίσει μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του και, μετά την απολογία του διωκομένου πειθαρχικά ή σε περίπτωση που αυτός δεν εμφανίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόμιμα κληθεί, εκδίδει απόφαση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης. Σε κάθε περίπτωση ο κατηγορούμενος δικαιούται να παρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο.
12.  
  Μετά την απολογία ή την ερημοδικία του διωκομένου πειθαρχικά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης
13.  
  Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, συντάσσεται από τον εισηγητή και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και κοινοποιείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την έκδοση στο νοσηλευτή
Άρθρο 29 "Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο νοσηλευτής που καταδικάστηκε και το Περιφερειακό Τμήμα που άσκησε τη δίωξη έχουν δικαίωμα μέσα σε τρεις (3) μήνες από την επίδοση της απόφασης να την εκκαλέσουν ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
2.  
  Η έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση και συντάσσεται πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον εκκαλούντα και τον Γραμματέα. Ο Γραμματέας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να τη μεταβιβάσει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στη Γραμματεία του Δ.Σ. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ.
3.  
  Για το παραδεκτό της έφεσης απαιτείται η καταβολή του ποσού των δέκα (10) ευρώ ως έξοδα έφεσης, εκτός εάν εκκαλών είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η απόδειξη καταβολής εκδίδεται από το Περιφερειακό Τμήμα και αποδίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση παραδοχής της έφεσης.
4.  
  Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να διατάξει νέα ανάκριση που ενεργείται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, να καλεί τον καταδικασθέντα νοσηλευτή και να μεταρρυθμίζει ή να εξαφανίζει την εκκαλούμενη απόφαση
5.  
  Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριμήνου από τη διαβίβαση σε αυτό της υπόθεσης. Η απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος, ο οποίος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να την κοινοποιήσει προς τον τιμωρηθέντα νοσηλευτή.
6.  
  Οι τελεσίδικες αποφάσεις εκτελούνται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 30 "Αίτηση εξαίρεσης μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστών ισχύουν αναλογικά και για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
2.  
  Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου
3.  
  Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η νόμιμη συγκρότησή του, η αίτηση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το δε Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενέργειά του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως.
4.  
  Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως, αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τότε η υπόθεση παραπέμπεται από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
5.  
  Νοσηλευτής που διώκεται πειθαρχικά μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μία φορά μόνο κατά βαθμό δικαιοδοσίας
Άρθρο 31 "Άδεια άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος"
1.  
  Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να την καταθέσουν άμεσα στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν.
2.  
  Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνομη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συμβούλια ή στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
3.  
  Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι νοσηλευτές να εγγραφούν στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε., θεσπίζονται διαδικασίες για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
5.  
  Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε. αναστέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Άρθρο 32
1.  
  Σφραγίδα της Ε.Ν.Ε. Η σφραγίδα της Ε.Ν.Ε. αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου. Στο εσωτερικό τους υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά στο επάνω μέρος οι λέξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και στο κάτω μέρος οι λέξεις ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, οι οποίες προκειμένου για Περιφερειακό Τμήμα συμπληρώνονται με τις λέξεις ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ…. . Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 33 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων του παρόντος νόμου, μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτών (Ε.Σ.Α.Ν.), ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ν.Ε.
2.  
  Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες έως ότου αναδειχθεί το πρώτο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε: Α) Την ενημέρωση των νοσηλευτών σε όλες τις υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Β) Την καταγραφή και εγγραφή των νοσηλευτών στην Ε.Ν.Ε. Γ) Τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε όλες τις Περιφέρειες με σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Περιφερειακών Συμβουλίων, Εξελεγκτικών Επιτροπών και Αντιπροσώπων των Περιφερειών. Δ) Τη σύγκληση Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, αφού ολοκληρωθούν οι εκλογές στα Περιφερειακά Τμήματα με σκοπό την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε.
3.  
  Μετά από απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και μετά τη συνολική καταγραφή των μελών της Ε.Ν.Ε. μπορεί να ενοποιηθούν Περιφερειακά Τμήματα που αριθμούν λιγότερα από 100 μέλη.
4.  
  Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δικαιούνται άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.
5.  
  Τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού της Ε.Ν.Ε. και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καταβάλλονται από την Ε.Ν.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄).
6.  
  Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μετά την ανάδειξη των μελών κάθε Περιφερειακού Συμβουλίου παραδίδει σε αυτό το μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος μαζί με το 50% των εισπράξεων από τις εγγραφές που έγιναν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια
7.  
  Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα
Άρθρο 34 "Θέσεις προσωπικού"
1.  
  Επικουρεί τον Οικονομικό Διευθυντή στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, εφόσον παρίσταται ανάγκη Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά έξοδα των υπαλλήλων της Ε.Ν.Ε. καλύπτονται από τους ίδιους πόρους της Ε.Ν.Ε. και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
2.  
  Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, που θα πιστοποιείται με πτυχίο Ρrοficiency Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να μεταβάλλεται ο αριθμός των οργανικών αυτών θέσεων.
3.  
  Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, που θα πιστοποιείται με πτυχίο Ρrοficiency
4.  
  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ Α. Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών. Α. Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών.
5.  
  Καταρτίζει τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό του έτους, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Κεντρικής Διοίκησης και αποδεικτικά εισαγωγής υλικού και λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά Β. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Λογιστικός.
6.  
  Είναι ο σύμβουλος για πάσης φύσεως οικονομικά θέματα που προκύπτουν στην Περιφερειακή Διοίκηση Β. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Λογιστικός.
7.  
  Εισπράττει τα έσοδα της Κεντρικής Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. και έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας της.
8.  
  Μεταφράζει κείμενα από την ελληνική σε αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα ανάλογα και αντίστροφα. Δ. Κλάδος ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων.
9.  
  Τον υπάλληλο του κλάδου αυτού, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού. Γ. Κλάδος ΤΕ ή ΔΕ Λογιστικός - Διοικητικός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄/23.12.2003) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 8. Μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής, μπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ., ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, μετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 58 του Ν. 2683/1999. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης..
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2920/2001 Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 131 Α΄) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: ζ. Η εντολή διενέργειας, από Επιθεωρητή Υγείας, πειθαρχικής ανακρίσεως και η σύνταξη σχετικού πορίσματος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών Ε.Σ.Υ., με απόφασή του που κοινοποιείται στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας..
3.  
  Στην περίπτωση δ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), και πριν από τη φράση μπορούν να ζητήσουν το διορισμό τους …, προστίθεται η φράση καθώς και ιατροί και φαρμακοποιοί που πάσχουν από αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια πρακτική κώφωση.
Άρθρο 36
1.  
  Εξεταστικές επιτροπές ιατρικών ειδικοτήτων ορίζονται και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, για εξέταση των εκπαιδευθέντων σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς της Θεσσαλίας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.Δ. 3366/1955 (ΦΕΚ 258 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα.
Άρθρο 37
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 40 του Ν. 2071/ 1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής: ε. Έναν εκπρόσωπο των ιατρών του Ε.Κ.Α.Β., που εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. μαζί με τον αναπληρωτή του. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 160 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπ. αριθμ. Α.Π. ΔΙΚΠΡ/ Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β΄/ 19.9.1988) και ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/2.12.1988 (ΦΕΚ 876/ Β΄/7.12.1988) υπουργικών αποφάσεων Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.. Μέχρι την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών, το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του..
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1579/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: γ. Έναν εκπρόσωπο των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β., που εκλέγεται από τους εργαζόμενους σε αυτό, μαζί με τον αναπληρωτή του. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 160 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπ. αριθμ. Α.Π. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β΄/19.9.1988) και ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/2.12.1988 (ΦΕΚ 876/Β΄/7.12.1988) υπουργικών αποφάσεων Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.. Μέχρι την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του..
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α΄), προστίθεται νέα περίοδος ως εξής: Δύο εκ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα είναι ιατροί του Ε.Κ.Α.Β., εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον με βαθμό Διευθυντή. Τα μέλη αυτά διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β..
Άρθρο 38
1.  
  Εντάσσονται και λειτουργούν με ευθύνη των νοσοκομείων υποδοχής και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2004 έως 10.10.2004, προκατασκευασμένες Μονάδες Α΄ Βοηθειών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Υγειονομικής Περίθαλψης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα νοσοκομεία υποδοχής των προκατασκευασμένων Μονάδων Α΄ Βοηθειών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια λειτουργίας τους. Μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, οι ανωτέρω μονάδες δύναται να παραχωρηθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 39
1.  
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄), παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.
Άρθρο 40
1.  
  Ιατροί ή οδοντίατροι που υπηρετούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. Ιατρικών και Οδοντιατρικών Πανεπιστημιακών Σχολών μπορεί να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι για ειδίκευση στην ειδικότητα της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως άμισθοι, διατηρώντας τις θέσεις και τις αποδοχές τους, εφόσον κατέχουν και τα δύο πτυχία, δηλαδή της ιατρικής και της οδοντιατρικής. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από επιτυχία στις εξετάσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 41
1.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄) παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005.
Άρθρο 42
1.  
  Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο η θητεία είτε αυτή καθορίζεται από συγκεκριμένη διάταξη είτε απορρέει από σύμβαση των Προέδρων των Πε.Σ.Υ.Π., των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Πε.Σ.Υ.Π., των Διοικητών των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και των Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Επίσης, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μη αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.  
  Τα μονομελή όργανα διοίκησης, των οποίων η θητεία λήγει, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις ως την αντικατάστασή τους, η οποία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Σε κάθε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται μία οργανική θέση Διοικητή με βαθμό 1 της κατηγορίας ΕΘ, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων του. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι: πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς του Δημοσίου ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμωμένων και των μεταπτυχιακών σπουδών και επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας νοσοκομείων ή επιχειρήσεων, οικονομικών της υγείας ή κοινωνικής διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Σε νοσοκομεία με δυναμικότητα μέχρι 200 κλίνες μπορεί να διορίζεται ως Διοικητής και πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. που διαθέτει τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου..
4.  
  Οι οργανικές θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Πε.Σ.Υ.Π., οι οποίες είχαν συσταθεί με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001, καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Η αρμοδιότητα αναπλήρωσης του Προέδρου στη Διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης του Πε.Σ.Υ.Π. μεταβιβάζεται στον Αντιπρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π. Οι αρμοδιότητες σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π., αλλά δύναται να μεταβιβάζονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Αντιπρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π. Στην περίπτωση αυτή, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές και επιδόματα του Αντιπροέδρου του Πε.Σ.Υ.Π. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση παρέχονται επιδόματα εορτών και άδειας, καθώς και αποζημίωση για έξοδα κίνησης και έξοδα παράστασης.
Άρθρο 43
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) και τα εδάφια 1 και 4α της παρ. Δ του άρθρου 20 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., ανά ειδικότητα, ως ακολούθως: α) Πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.ΣΥ.Π. Α΄ και Β΄ Αττικής, με έδρα του την έδρα του Α΄ Πε.ΣΥ.Π. Αττικής, β) Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Γ΄ Πε.ΣΥ.Π. Αττικής και των Πε.ΣΥ.Π. Α΄ και Β΄ Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου, με έδρα του την έδρα του Γ΄ Πε.ΣΥ.Π. Αττικής, γ) Τρίτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Α΄ και Β΄ Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα του την έδρα του Α΄ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, δ) Τέταρτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, με έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας, ε) Πέμπτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, με έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου, στ) Έκτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, ζ) Έβδομο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η) Όγδοο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης, με έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης. Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης είναι διετής. Α. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:.
 1. Ιατρικό Τμήμα Αθηνών με το Πρώτο και το Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης
 2. Όταν πρόκειται για ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.
 4. Δύο (2) Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές Ιατρούς Ε.Σ.Υ., με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κε.Σ.Υ.
 5. Έναν (1) Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή Ιατρό Ε.Σ.Υ., με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Π.Ι.Σ.
 6. Έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, που προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Ιατρικού Τμήματος, σύμφωνα με το εδάφιο Γ της παρούσας παραγράφου.
 7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής του Τμήματος ή της Κλινικής, συμμετέχει ο Διευθυντής του οικείου τομέα.
 8. Όταν πρόκειται για θέση ιατρού Κέντρου Υγείας συμμετέχει ένας Διευθυντής ή Επιμελητής Α΄, ιατρός Ε.Σ.Υ. του οικείου Κέντρου Υγείας, της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με αυτήν για την οποία γίνεται η κρίση, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής ή Επιμελητής Α΄ στο Κέντρο Υγείας, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π., Διευθυντής ή Επιμελητής Α΄ από άλλο Κέντρο Υγείας του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κε.Σ.Υ., δύο (2) Επιμελητές Α΄ Ιατροί Ε.Σ.Υ., με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας.
 9. Β. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:.
 10. Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., εκτός του Διοικητή με τον αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι.
 11. Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α΄ και Β΄, εκτός από τον Διοικητή του Νοσοκομείου για θέση του οποίου γίνεται η κρίση και του αναπληρωτή του, προτείνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο φορέα.
 12. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα το μέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 13. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζεται για την επιλογή η υπουργική απόφαση αριθμ.
 15. ΔΥ 13α/οικ. 39832/4.12.1997 Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 1088 Β΄/9.12.1997) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση αριθμ.
 16. Υ10α/οικ.
 17. ΓΠ19940/17.10.2001 Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 1440 Β΄/22.10.2001).
 18. Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας.
 19. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής Ειδικότητας.
 20. Όταν πρόκειται για επιλογή Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών / Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Υγείας, το μέλος της περίπτωσης α΄, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Πε.Σ.Υ.Π., με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 21. Γ. Η αντιστοιχία των Ιατρικών Τμημάτων με τις έδρες των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. έχει ως εξής:.
 22. Ιατρικό Τμήμα Θεσσαλίας με το Έκτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης
 23. Ιατρικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης με το Έβδομο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης
 24. Ιατρικό Τμήμα Κρήτης με το Όγδοο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.
 25. Η αντιστοιχία των Οδοντιατρικών Τμημάτων με τις έδρες των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. έχει ως εξής:.
2.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 9. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 για τη λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.)..
3.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 καταργείται.
4.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 4β της παρ. Δ του Ν. 3172/2003, αντικαθίσταται ως εξής: 11. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κάθε ειδικότητα, Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι διετής. Τα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης αποτελούνται από:.
 1. Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου.
 2. Όταν πρόκειται για Διευθυντή Ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.
 4. Δύο (2) Διευθυντές Ιατρούς Ε.Σ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κε.Σ.Υ.
 5. Έναν (1) Διευθυντή Ιατρό Ε.Σ.Υ., με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Π.Ι.Σ.
 6. Έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, που προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 7. Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κε.Σ.Υ., δύο (2) Διευθυντές Ιατροί Ε.Σ.Υ., με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας.
 8. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 9. Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως μέλη των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ., εκτός του Διοικητή και του αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι.
 10. Τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ., εκτός του Διοικητή του Νοσοκομείου για θέση του οποίου γίνεται η κρίση και του αναπληρωτή του, προτείνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο φορέα.
 11. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα το μέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 12. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα του ενός Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης για την ίδια ειδικότητα.
 13. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται για την επιλογή η υπουργική απόφαση αριθμ.
 15. ΔΥ 13α/ οικ. 39832/4.12.1997 Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 1088 Β΄/9.12.1997) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση αριθμ.
 16. Υ10α/οικ.
 17. ΓΠ 19940/ 17.10.2001 Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 1440 Β΄/22.10.2001).
 18. Ως τόπος των συνεδριάσεων ορίζεται η Αθήνα.
 19. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχουν την αναγκαία διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης.
 20. Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Διευθυντών, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας.
 21. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής Ειδικότητας.
 22. Όταν πρόκειται για επιλογή Διευθυντών Ιατρών / Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Υγείας, το μέλος της περίπτωσης α΄, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Πε.ΣΥ.Π. με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης..
5.  
  Η παράγραφος 14 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε με τα εδάφια 2, 3 της παρ. Δ του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) και τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄), καταργείται.
6.  
  Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις αξιολογούνται από τα αντίστοιχα Συμβούλια Αξιολόγησης Επιμελητών και όσοι Επιμελητές Ιατροί μονιμοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα αντίστοιχα Συμβούλια Αξιολόγησης Επιμελητών του παρόντος νόμου είναι αρμόδια και για τα θέματα εξέλιξης των ιατρών Ε.Σ.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997.
7.  
  Οι διαδικασίες Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. και Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραπέμπονται στα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Στις περιπτώσεις αυτές η κρίση ή αξιολόγηση γίνεται εξ αρχής, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται.
Άρθρο 44
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-07-16 Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/132
2005-10-17 Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται, σε κάθε Νοσοκομείο Ε.Σ.Υ., πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα εξέλιξης ιατρών Ε.Σ.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2519/1997. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη. 1 το Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ., 2 το Διοικητή του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 3 το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι εισηγητής των θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο τομεάρχη του Νοσοκομείου, 4 τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό Διευθυντή του Νοσοκομείου, 5 το Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής ή το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο οποίο ανήκει ο κρινόμενος ιατρός, με το νόμιμο αναπληρωτή του, και, αν αυτός δεν υπάρχει, τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του οικείου Τμήματος, Κλινικής ή Κέντρου Υγείας. Το Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999. .
Αντικατάσταση
A/2005/258
2014-07-11 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα.
Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) της Ε.Ν.Ε. ορίζονται τα ακόλουθα.1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, 4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Ευβοίας) με έδρα τη Λάρισα και 5ο Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
Αντικατάσταση
Οι προσκλήσεις για την εκλογή του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκλεγμένους αντιπροσώπους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
Αντικατάσταση
Η εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Π.Τ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Αντικατάσταση
Η Ε.Ν.Ε. διαρθρώνεται σε κεντρική Διοίκηση με έδρα την Αθήνα και Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.), όπως αυτά ορίζονται με τις έδρες τους στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
Αντικατάσταση
A/2014/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/ΔΙΚΠΡ_Φ80_54_11988 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/13Α/ΟΙΚ.39832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/13Α_ΟΙΚ_39832 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 2003/3172 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2003/3204 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3366 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/ΔΙΚΠΡ_Φ80_30_8703 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/235 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/235 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2004/3293 2004
Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2005/3305 2005
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις. 2009/3754 2009
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2010/3854 2010
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014