ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3253

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στην Καστοριά στις 10 Νοεμβρίου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που εφεξής θα καλούνται «Μέρη», Στο πλαίσιο της υπάρχουσας Γενικής συνεργασίας μεταξύ των Μερών και παράλληλα με τα σημαντικά αναπτυξιακά προγράμματα που έχει αναλάβει η Ελληνική πλευρά στην Αλβανία, τα Μέρη μέσω της παρούσας συμφωνίας επιθυμούν να εμπλουτίσουν την ανωτέρω συνεργασία, Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα τις αρχές περί της απαγόρευσης της χρήσης βίας ή της απειλής χρήσης βίας σε διεθνείς σχέσεις όπως και του σεβασμού της κυριαρχίας, του απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών, Ακολουθώντας τις διατάξεις των Εγγράφων Πλαισίου για τη Σύμπραξη για την Ειρήνη, που υιοθετήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών του 1994, Σεβόμενα τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε συμμόρφωση με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (1975), της Χάρτας των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη (1990) και του Εγγράφου της Βιέννης για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (1999), όπως και τα άλλα σχετικά Έγγραφα του ΟΑΣΕ. Έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφαλείας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπεγράφη στα Τίρανα στις 21 Μαρτίου 1996. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη εκτενούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας, η οποία απορρέει από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την συνεχή υποστήριξη που παρέχει στις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Αλβανίας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαϊκών Δομών. Επιθυμώντας να προάγουν περαιτέρω την διμερή στρατιωτική συνεργασία τους, Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣΣκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να εδραιώσει το νομικό πλαίσιο και τις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας μεταξύ των Μερών στον στρατιωτικό τομέα, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους παρέχονται στο την εθνική τους νομοθεσία, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους. Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίας, ούτε και τα δικαιώματα των Μερών να συνάπτουν παρόμοιες συμφωνίες με τρίτα μέρη. Η παρούσα Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κανενός άλλου κράτους ή ομάδας κρατών. Άρθρο 3 ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς και κατευθύνσεις: - Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας. - Θέματα Τεχνολογίας Εξοπλισμών και Άμυνας. - Στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικευμένου προσωπικού. - Υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. - Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Σύμπραξης για την Ειρήνη (ΡfΡ). - Στρατιωτικοί τομείς ελέγχου όπλων και αφοπλισμού. - Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. - Χειρισμός κρίσεων. - Στρατιωτικές πληροφορίες. - Στρατιωτική ιατρική. - Μηχανολογία. - Στρατιωτική νομοθεσία - Στρατιωτική επιστημονική έρευνα (θεωρητική και εφαρμοσμένη). Οι ανωτέρω δραστηριότητες μπορεί να διευρύνονται ή να περιορίζονται και άλλοι τομείς συνεργασίας μπορεί να προβλέπονται όπως θα συμφωνούνται από τα Μέρη. Άρθρο 4 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η συνεργασία μεταξύ των Μερών μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μορφές: - Επίσημες επισκέψεις και τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο Υπουργών Αμύνης, Υφυπουργών Αμύνης, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ή άλλων εκπροσώπων των Μερών. - Συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις και επιδείξεις στρατιωτικού εξοπλισμού. - Συμμετοχή σε επίσημες, πολιτιστικές ή άλλου είδους δραστηριότητες, που θα διοργανώνονται από τα Μέρη. Άρθρο 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα αναπτύσσουν, σε ετήσια βάση, το Πρόγραμμα Συνεργασίας του ακόλουθου έτους. Για τον προσδιορισμό του Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν προτάσεις με τη μορφή αιτήσεων. Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στα αρμόδια τμήματα των Μερών μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε χρόνο. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας θα περιλαμβάνει: - Μία περιγραφή των δραστηριοτήτων. - Τον αριθμό των συμμετεχόντων. - Την διάρκεια, τον τόπο και τον χρόνο των δραστηριοτήτων. - Άλλα απαραίτητα στοιχεία. Το ετήσιο Πρόγραμμα Συνεργασίας θα είναι σε έγγραφη μορφή και θα υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Μερών μέχρι την 1 Δεκεμβρίου του έτους που θα προηγείται του έτους στο οποίο αναφέρεται. Άρθρο 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τα Μέρη θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις δαπάνες στις οποίες θα υποβάλλονται σε σχέση με την υλοποίηση των προβλεπόμενων στα Προγράμματα Συνεργασίας δραστηριοτήτων στη βάση της αμοιβαιότητας. Το επισκεπτόμενο Μέρος θα αναλαμβάνει τα ακόλουθα: - Τα έξοδα μετάβασης της αντιπροσωπείας από το σημείο της αναχώρησης στο καθορισθέν σημείο προορισμού στην υποδεχόμενη χώρα, και το αντίθετο. - Τις δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά ασθενούς/τραυματία στην χώρα του. Το υποδεχόμενο Μέρος θα αναλαμβάνει τα ακόλουθα: - Τα έξοδα τοπικής μεταφοράς των αντιπροσωπειών από το σημείο της άφιξης τους στον χώρο των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, όπως και τα έξοδα διαμονής, πλήρους διατροφής και τα έξοδα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα διοργανώνονται. - Την παροχή πλήρων ιατρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας σε επείγουσες περιπτώσεις. - Δαπάνες που αφορούν την εκπαίδευση σε ειδικές δραστηριότητες που θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των Μερών. Άρθρο 7 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Οι διατάξεις της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών Μερών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και των Άλλων Κρατών που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη για την Ειρήνη σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής της Σύμβασης, που έχει γίνει στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 1995, θα εφαρμόζονται δεόντως, τηρουμένων των αναλογιών, στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα Μέρη δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιούν, θα διαχειρίζονται, θα φυλάσσουν τυχόν διαβαθμισμένο υλικό ή πληροφορίες στο οποίο θα αποκτούν πρόσβαση στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς των Μερών περί της προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών. Κάθε Μέρος θα παρέχει στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που θα λαμβάνει από το άλλο Μέρος τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό προστασίας που παρέχει στις δικές του διαβαθμισμένες πληροφορίες του αντίστοιχου επιπέδου. Διαβαθμισμένο υλικό και πληροφορίες θα μεταβιβάζονται μόνον μέσω της επίσημης οδού μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο Μερών. Τυχόν διαβαθμισμένο υλικό ή πληροφορίες που θα λαμβάνονται για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας δεν επιτρέπεται να γνωστοποιείται ή να αποκαλύπτεται άμεσα σε τρίτα μέρη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Μέρους από το οποίο προέρχονται. Άρθρο 9 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για τον σκοπό της υλοποίησης των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη μπορούν να συνάπτουν ειδικούς διακανονισμούς. Άρθρο 10 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τυχόν διαφορές που θα ανακύψουν από την ερμηνεία ή υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύονται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Μερών και δεν θα παραπέμπονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή δικαστήριο για διακανονισμό. Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚάθε ένα από τα Μέρη μπορεί να προτείνει εγγράφως τροποποιήσεις σε σχέση με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις, από την στιγμή που θα έχουν συμφωνηθεί και από τα δύο Μέρη, θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 12. Άρθρο 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της παραλαβής της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας τα Μέρη θα ειδοποιούν το ένα το άλλο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι νόμιμες εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ισχύ της παρούσας. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών, και κατόπιν θα ανανεώνεται για περαιτέρω περιόδους πέντε (5) ετών, εκτός εάν έξι μήνες πριν την εκπνοή της κάποιο από τα Μέρη εκφράσει την πρόθεση του να την ανακαλέσει. Οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να λύσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή με έγγραφη σχετική καταγγελία στο άλλο Μέρος. Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας θα παύει ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία της παραλαβής της καταγγελίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά θέματα ή απαιτήσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα κατά τον χρόνο της καταγγελίας ή λήξης, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα ή απαιτήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την οριστική διευθέτηση των συγκεκριμένων θεμάτων. Από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου 1992, θα πάψει να ισχύει. Υπεγράφη στην Καστοριά, στις 10 Νοεμβρίου 2003, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, κάθε ένα στην Ελληνική, την Αλβανική και την Αγγλική γλώσσα, όπου όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία