ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3257

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 64 του Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 64 1 Οι απόφοιτοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) αξιωματικοί αναλαμβάνουν από την ονομασία τους ως Ανθυπολοχαγών, Σημαιοφόρων ή Ανθυποσμηναγών υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) για χρόνο διπλάσιο των ετών φοίτησής τους, όπως αυτά καθορίζονται από τους Οργανισμούς των Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). 2 Όσοι κατατάσσονται απευθείας ύστερα από διαγωνισμό στις Ε.Δ. ως αξιωματικοί αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής για έξι έτη από την ονομασία τους ως αξιωματικών. 3 Αξιωματικοί που αποστέλλονται από την υπηρεσία τους στο εξωτερικό για εκπαίδευση για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για χρόνο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης, σε καμία όμως περίπτωση λιγότερο από δύο έτη. 4 Αξιωματικοί που ορίζονται από την υπηρεσία τους για φοίτηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για χρόνο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης, ανεξάρτητα αν λάβουν πτυχίο ή όχι. 5 Όσοι αξιωματικοί αποφοιτούν από Τεχνικές Στρατιωτικές Σχολές και αποκτούν πτυχίο, που τους δίνει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για χρονικό διάστημα διπλάσιο του χρόνου φοίτησής τους. 6 Αξιωματικοί που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για το εσωτερικό ή το εξωτερικό για χρόνο μεγαλύτερο των έξι μηνών αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για χρόνο διπλάσιο του χρόνου της άδειας και των τυχόν παρατάσεων αυτής. 7 Αξιωματικοί του υγειονομικού σώματος, που αποκτούν με μέριμνα της υπηρεσίας εξειδίκευση, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για πέντε έτη. 8 Αποστολές για εκπαίδευση ή εκπαιδευτικές άδειες για το εξωτερικό διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών υπολογίζονται αθροιστικά, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα σε περίοδο δύο ετών. 9 Οι αξιωματικοί που αποστέλλονται για εκπαίδευση στο εξωτερικό από την υπηρεσία, με ή χωρίς διενέργεια διαγωνισμού, θεωρείται ότι μεταβαίνουν με τη θέλησή τους. 10 Οι αξιωματικοί, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είτε αποστέλλονται από την υπηρεσία τους είτε επιλέγονται από την υπηρεσία τους ύστερα από αίτησή τους για εκπαίδευση, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν. 11 Ο χρόνος φοίτησης στα Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) υπολογίζεται από την εγγραφή του μαθητή στη δύναμη της Σχολής μέχρι την ονομασία του ως Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού Δεν συνυπολογίζονται στο χρόνο φοίτησης τα έτη κατά τα οποία ο μαθητής παρέμεινε στην ίδια τάξη. 12 Ο χρόνος εκπαίδευσης ή φοίτησης, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, υπολογίζεται από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εκπαίδευσης ή φοίτησης Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι προβλεπόμενες κατά το διάστημα αυτό διακοπές. 13 Στις εκπαιδευτικές άδειες ως χρόνος εκπαίδευσης λογίζεται η διάρκεια της άδειας Στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι παρατάσεις της άδειας, που τυχόν χορηγήθηκαν. 14 Σε όλες τις περιπτώσεις ο μήνας υπολογίζεται ότι έχει τριάντα ημέρες. 15 Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως και 8 υπολογίζονται μετά τη λήξη της εκπαίδευσης που δημιούργησε την υποχρέωση και προστίθενται στην αρχική υποχρέωση των παραγράφων 1 και 2 Ο χρόνος εκπαίδευσης δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση της αναλαμβανόμενης υποχρέωσης. 16 Όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α΄). 17 Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 8 του Ν.Δ 268/1968 (ΦΕΚ 13 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 1 Οι απόφοιτοι από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για πέντε έτη από την ονομασία τους σε Λοχίες, Κελευστές και Σμηνίες. 2 Οι μόνιμοι υπαξιωματικοί, που κατατάσσονται απευθείας στις Ε.Δ. ύστερα από διαγωνισμό, καθώς και οι μονιμοποιούμενοι υπαξιωματικοί αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής πέντε ετών από την ονομασία τους ως μόνιμων υπαξιωματικών. 3 Μόνιμοι υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές, που αποστέλλονται από την υπηρεσία τους στο εξωτερικό για εκπαίδευση και για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για χρόνο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης, σε καμία όμως περίπτωση λιγότερο από δύο έτη Αποστολές για εκπαίδευση στο εξωτερικό διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών υπολογίζονται αθροιστικά, εφόσον αυτές συντελούνται μέσα σε περίοδο δύο ετών. 4 Μόνιμοι υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές, που αποστέλλονται για εκπαίδευση στο εξωτερικό από την υπηρεσία, με ή χωρίς διενέργεια διαγωνισμού, θεωρείται ότι μεταβαίνουν με τη θέλησή τους. 5 Μόνιμοι υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είτε αποστέλλονται από την υπηρεσία είτε επιλέγονται από την υπηρεσία ύστερα από αίτησή τους για εκπαίδευση, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν. 6 Ο χρόνος εκπαίδευσης λογίζεται από την έναρξη μέχρι τη λήξη της και στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι προβλεπόμενες κατά το διάστημα αυτό διακοπές. 7 Η υποχρέωση, που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, υπολογίζεται μετά τη λήξη της εκπαίδευσης που δημιούργησε την υποχρέωση και προστίθεται στην αρχική υποχρέωση των παραγράφων 1 και 2 Ο χρόνος εκπαίδευσης δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση της αναλαμβανόμενης υποχρέωσης. 8 Όσοι απομακρύνονται από τις Ε.Δ., λόγω καταστατικής ποινής, που συνεπάγεται την έξοδό τους ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας, καθώς και όσοι θα εξέλθουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση της κατά περίπτωση ανειλημμένης υποχρέωσής τους, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα. 9 Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. 10 Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α΄).
Άρθρο 3
1.  
  Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), ισότιμο με τις σχολές που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) και υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).
2.  
  Από το σπουδαστικό έτος 2005 - 2006 η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των σπουδαστών της Σ.Α.Ν. παρέχεται από το οικείο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η δε στρατιωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής σύμφωνα με τον Οργανισμό της.
3.  
  Τα προσόντα, καθώς και τα κωλύματα για την εισαγωγή των υποψηφίων στη Σ.Α.Ν., πρέπει να είναι αντίστοιχα με τα προσόντα και κωλύματα διορισμού των υποψηφίων για εισαγωγή στα Α.Σ.Ε.Ι., που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄).
4.  
  Οι εισαγόμενοι στη Σ.Α.Ν. εγγράφονται ως σπουδαστές της πρώτης τάξης αυτής, ακαδημαϊκώς δε εισάγονται και ακολουθούν το πρόγραμμα του αντίστοιχου έτους σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έναρξη και η λήξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης συμπίπτει με αυτήν του Πανεπιστημίου, ενώ η έναρξη και λήξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Σχολής. Η διάρκεια της (ακαδημαϊκής και στρατιωτικής) εκπαίδευσης είναι αντίστοιχη των ετών σπουδών που προβλέπονται από τις διατάξεις για απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του παραπάνω Πανεπιστημίου και των ετών σπουδών που προβλέπονται για απόκτηση πτυχίου της Σ.Α.Ν. Ειδικώς οι υπηρετούντες στις Ε.Δ., καθώς και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), που εισάγονται στη Σ.Α.Ν., αποβάλλουν από την ορκωμοσία τους την αντίστοιχη ιδιότητα και βαθμό που έφεραν, διεπόμενοι εφεξής από τις ισχύουσες για τη Σχολή διατάξεις.
5.  
  Στην περίπτωση που ο επιτυχών υποψήφιος έχει ήδη φοιτήσει σε οποιοδήποτε έτος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας, κατατάσσεται στην πρώτη τάξη της Σχολής. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και όσοι εισάγονται στη Σχολή ύστερα από δικαστική απόφαση, εφόσον κατά το χρόνο εισαγωγής τους είναι φοιτητές σε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ανεξαρτήτως έτους σπουδών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, που δίδεται για την εγγραφή των επιλαχόντων, οι εισαγόμενοι στη Σ.Α.Ν. κατόπιν δικαστικών αποφάσεων εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο έτος του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
6.  
  Με εισήγηση της Σχολής και ύστερα από έγκριση του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., μπορεί να διενεργείται μέσα στη Σχολή συμπληρωματική φροντιστηριακή εκπαίδευση, καθώς και διδασκαλία επιμορφωτικών μαθημάτων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Οργανισμό της.
7.  
  Κάθε έτος σπουδών στην οικεία Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί την αντίστοιχη τάξη στη Σχολή. Οι σπουδαστές της Σ.Α.Ν. προάγονται στην επόμενη τάξη εφόσον επιτύχουν στα μαθήματα που διδάσκονται στην οικεία Σχολή του Πανεπιστημίου, στα μαθήματα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και γενικής μόρφωσης, καθώς και στα στρατιωτικά προσόντα. Σπουδαστής, που αποτυγχάνει σε μάθημα στρατιωτικής εκπαίδευσης και γενικής μόρφωσης, επανεξετάζεται δεύτερη και τρίτη φορά. Η συνολική διάρκεια φοίτησης στη Σχολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη πλέον αυτών που προβλέπονται από την Πανεπιστημιακή Σχολή. Θέματα σχετικά με τη σειρά αρχαιότητας των σπουδαστών κάθε τάξης της Σ.Α.Ν. ρυθμίζονται από τον Οργανισμό της Σχολής.
8.  
  Εκτός από τους λόγους διαγραφής από τη Σ.Α.Ν., που προβλέπονται στα άρθρα 100 και επόμενα του π.δ. 270/1998 (ΦΕΚ 197 Α΄), σπουδαστής της Σχολής διαγράφεται και για τους παρακάτω λόγους:.
 1. Αν αποτύχει για τρίτη φορά στις εξετάσεις του αυτού μαθήματος στρατιωτικής εκπαίδευσης και γενικής μόρφωσης
 2. Αν υπερβεί το συνολικό χρόνο σπουδών, που προβλέπεται από την οικεία Πανεπιστημιακή Σχολή, κατά δύο έτη, εκτός και αν τούτο οφείλεται σε ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητα εμπόδια, τα οποία δεν έχουν σχέση με τον σπουδαστή και βεβαιώνονται επισήμως από το Πανεπιστήμιο
 3. Αν καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα από εκείνα που συνιστούν κώλυμα, κατά την παράγραφο 3, για την εισαγωγή τους στη Σχολή, καθώς και αν καταδικασθεί σε φυλάκιση μεγαλύτερη των τριών μηνών ή σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, από τότε που η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη
9.  
 1. Για τους σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχολή ο χρόνος από την ορκωμοσία τους μέχρι τη διαγραφή τους λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της στρατολογικής νομοθεσίας
 2. Οι σπουδαστές, που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σ.Α.Ν. για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10.  
  Οι σπουδαστές αποφοιτούν ευδοκίμως από τη Σχολή κατατασσόμενοι στις Ε.Δ. με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχου των άλλων Κλάδων, εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο της οικείας Σχολής του Πανεπιστημίου και περατώσουν επιτυχώς τη στρατιωτική τους εκπαίδευση. Η μεταξύ των αποφοιτούντων σειρά αρχαιότητας στον Κλάδο, όπου κατανέμονται, καθορίζεται με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων για όλα τα έτη φοίτησης που διδάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο και στη Σχολή, καθώς και των στρατιωτικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό της Σχολής.
11.  
  Οι δαπάνες της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης βαρύνουν το Δημόσιο, το οποίο απαλλάσσεται της καταβολής δικαιωμάτων άσκησης Πανεπιστημιακής Λέσχης και τελών χαρτοσήμου για τους σπουδαστές της Σχολής
12.  
  Οι σπουδαστές, που φοιτούν στη Σ.Α.Ν. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διέπονται μέχρι την αποφοίτησή τους από αυτή από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εισαγωγή τους. Οι σπουδαστές, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτούν στην πρώτη τάξη της Σχολής, σε περίπτωση που αποτύχουν να προαχθούν στην επόμενη τάξη, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
13.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα πτυχία των αξιωματικών νοσηλευτριών της Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων (Σ.Α.Α.Ν.) εξομοιώνονται με τα πτυχία των αποφοίτων της Σ.Α.Ν., εφόσον οι απόφοιτοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή τους στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού.
14.  
  Από το σπουδαστικό έτος 2005 - 2006 δημιουργείται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Τμήμα Ψυχολόγων, που εντάσσεται στην Πτέρυγα Υγειονομικού της Σχολής. Οι μαθητές εισάγονται στη Σχολή υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις κατά την κείμενη νομοθεσία με τους λοιπούς υποψήφιους μαθητές της. Οι μαθητές φοιτούν στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
15.  
  Συστήνεται γενική ειδικότητα Ψυχολόγων των Σωμάτων Υγειονομικού του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) και του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και της ειδικότητας Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.). Για την ονομασία των μαθητών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., την αρχαιότητα μεταξύ τους και την κατανομή τους στους Κλάδους των Ε.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 παρ. 3 του Ν.Δ 562/1970 (ΦΕΚ 127 Α΄). Επίσης αναφορικά με τον εξελικτικό βαθμό των αξιωματικών ψυχολόγων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), οι οποίες ισχύουν για τους αξιωματικούς οδοντιάτρους των τριών Κλάδων των Ε.Δ.
Άρθρο 4
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά κλάσεις ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ε.Δ. και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους ή της δωδεκάμηνης ή της εξάμηνης μειωμένης θητείας, όχι όμως πριν να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο της πλήρους, το ένα τρίτο της δωδεκάμηνης και το ήμισυ της εξάμηνης θητείας.
2.  
  Η περίοδος δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι πατέρες τριών ή περισσοτέρων ζώντων τέκνων
3.  
  Η περίπτωση 1 της περιόδου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο δεύτερος αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια
4.  
  Στον Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), προστίθεται άρθρο 11Α΄ ως εξής: Άρθρο 11Α΄ Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ε.Δ. των ατόμων που κατά την ημερομηνία της αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ε.Δ. προστεθούν τρία έτη, μπορεί δε να διακοπεί με αίτησή του.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 4 Κατ εξαίρεση των καθοριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, κάθε έτος, ανυποτάκτων του εξωτερικού.
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των ανυποτάκτων του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 1.8.2004 έως 30.9.2004 Η ποινική δίωξη των παραπάνω προσώπων αναστέλλεται για το ως άνω χρονικό διάστημα.
Άρθρο 5
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιτρέπεται η απόλυση αντιρρησιών συνείδησης από τις μονάδες ή τους φορείς όπου υπηρετούν και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου πλήρους ή μειωμένης άοπλης ή εναλλακτικής πολιτικής - κοινωνικής υπηρεσίας, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο Οι υπόχρεοι άοπλης θητείας δεν μπορούν να απολυθούν πριν από την πάροδο του χρόνου της ένοπλης θητείας, που ισχύει κάθε φορά για την κατηγορία τους, προσαυξημένης κατά το 1/2 αυτής Οι υπόχρεοι εναλλακτικής πολιτικής - κοινωνικής υπηρεσίας δεν μπορούν να απολυθούν πριν από την πάροδο του διπλάσιου, μειωμένου κατά ένα (1) μήνα, της ένοπλης θητείας, που ισχύει κάθε φορά για την κατηγορία τους.
2.  
  Οι περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 4 Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα, που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία. 5 Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
3.  
  Οι παράγραφοι 8 έως 11 του άρθρου 33 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 8 Αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Η υπηρεσία που αναγνωρίζεται καλύπτει στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, την οποία υπέχουν πριν, κατά ή μετά την υπηρεσία τους σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή Κράτους - Μέλους της Ε.Ε., καθώς και τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί οποτεδήποτε. 9 Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτών, μετά προηγούμενη αναγνώριση τριών (3) τουλάχιστον μηνών υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄) εφαρμόζονται και στην προκείμενη περίπτωση. 10 Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού διατελούν ή διατέλεσαν οποτεδήποτε σε ανυποταξία, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες από την ημερομηνία αναγνώρισης της υπηρεσίας τους στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου Στρατιωτικού Δικαστηρίου. 11 Στις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού υπάγονται και όσοι έχουν υπηρετήσει σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. πριν από την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Άρθρο 6
1.  
  Παρέχεται το δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους, σε αυτούς που οποτεδήποτε τελούν σε ανυποταξία, καθώς και σε όσους βρίσκονται νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ε.Δ. και αφού προηγουμένως εκπληρώνουν χρόνο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης τουλάχιστον ίσο με αυτόν της εκάστοτε προβλεπόμενης βασικής εκπαίδευσης οπλίτη.
2.  
  Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι λιγότερο των εκάστοτε καταβαλλόμενων καθαρών μηνιαίων αποδοχών σε νεοκατατασσόμενο επαγγελματία οπλίτη. Το ποσό αυτό καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3.  
  Το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων εμπίπτουν στην παράγραφο 1 εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου Στρατιωτικού Δικαστηρίου.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι όροι και προϋποθέσεις τμηματικής καταβολής του ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 2 Οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ε.Δ., χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. / Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Για τους αξιωματικούς του Π.Ν. ειδικής μονιμότητας, προέλευσης εκ του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στο Μ.Τ.Ν. ο χρόνος φοίτησής τους στις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ακαδημίες Ε.Ν., καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που ισχύει κάθε φορά και αποτελεί τυπικό προσόν των υποψηφίων για κατάταξή τους ως Επικούρων Αξιωματικών του Π.Ν. Για τους υπαξιωματικούς του Λ.Σ. αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) ο προβλεπόμενος χρόνος σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Ακαδημίες Ε.Ν., υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής αποτελεί τυπικό προσόν των υποψηφίων για την κατάταξή τους ως Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λ.Σ.
3.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τους νυν μετόχους του Μ.Τ.Ν. που είναι στην ενέργεια κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για τους μέλλοντες μετόχους αυτού.
4.  
  Η ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των εργαζομένων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ. (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των συνταξιούχων υπαλλήλων του Μ.Τ.Σ. και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., οι οποίοι δεν υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους του.Οι συμμετοχές - κρατήσεις επί των αποδοχών και συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και επόμενα του β.δ. 665/1962 (ΦΕΚ 167 Α΄) περιέρχονται στο Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο χρόνος εφαρμογής της παραγράφου αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 10 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 1 Το στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ., το οποίο έχει τέκνα ή σύζυγο, που δεν εργάζεται και πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής, μέχρι τριάντα ημέρες το χρόνο. 2 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα νοσήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ύστερα από εισήγηση του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω ειδικής άδειας, η ανάκλησή της για έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Στο άρθρο 8 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6 Όσοι αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών από μία στρατιωτική σχολή προκειμένου να εγγραφούν σε άλλη στρατιωτική σχολή δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης, που προβλέπεται στις προη- γούμενες παραγράφους Αν αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή και από τη δεύτερη στρατιωτική σχολή σε οποιοδήποτε έτος σπουδών και για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας ειδικά για τους μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο σύνολο των μηνών, που ήταν μαθητές στρατιωτικής σχολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτούς.
4.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του Ν. 1295/1982 (ΦΕΚ 126 Α΄), που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1407/1983, αντικαθίσταται ως εξής: 5 Το προσωπικό που καλείται να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιτρέπεται κατ εξαίρεση να κληθεί για κατάταξη προσωπικό με συμπληρωμένο το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους αυτού, όταν στην περιοχή δεν επαρκεί προσωπικό προς στράτευση από τις άλλες προβλεπόμενες ηλικίες.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται κατ έτος ο αριθμός των εκάστοτε, προς χρησιμοποίηση του επόμενου έτους, εθνοφυλάκων για τη φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Σ.Ξ. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής των, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 1295/1982 (ΦΕΚ 126 Α΄).
6.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν.Δ 376/1974 (ΦΕΚ 98 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 9 Στρατιωτικά μετάλλια ξένων κρατών ή αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών (Ο.Η.Ε., Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο.), που δρουν στα πλαίσια ειρηνευτικών αποστολών, φέρονται ύστερα από έγκριση, που παρέχεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Όσοι συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ειρηνευτικές αποστολές φέρουν μόνο το ξένο μετάλλιο της κατηγορίας αυτής, που απονεμήθηκε την πρώτη φορά.
7.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ 107/1969 (ΦΕΚ 28 Α΄), που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄), μετά τη λέξη «μόνιμο» προστίθεται η λέξη «πολιτικό», μετά τη λέξη «προσωπικό» προστίθενται οι λέξεις «και τα μέλη των οικογενειών του, τα οποία είναι ασφαλισμένα από το δικαιούχο ή έχουν ασφάλεια δημοσίου» και μετά την ακροτελεύτια λέξη «Άμυνας» προστίθενται οι λέξεις: «και τέλος οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών τους, που υπηρετούν και για όσο χρόνο υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με οποιαδήποτε ιδιότητα.».
Άρθρο 9
1.  
  Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ε.Δ., που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, ανεξαρτήτως του αριθμού των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.), στο οποίο εργάζεται. Στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία.
2.  
  Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, εφόσον η αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου είναι άνω του 67%
3.  
  Για την ασθένεια ή την αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου γνωματεύει η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των Ε.Δ., ύστερα από παραπομπή από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο της μονάδας, υπηρεσίας, οργανισμού ή νομικού προσώπου, όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, μαζί με σχετική αίτησή του, την ιατρική γνωμάτευση.
Άρθρο 10
1.  
  Στους υπαξιωματικούς του Π.Ν., που πήγαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Μέση Ανατολή ως πληρώματα πολεμικών πλοίων και στη συνέχεια αποστρατεύτηκαν για λόγους υγείας βαθμολογικά και συνταξιοδοτικά ως υπαξιωματικοί, απονέμεται τιμητικά, μετά από αίτησή τους, χωρίς κρίση ο βαθμός του Σημαιοφόρου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι αξιωματικοί, που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά πέντε έτη.
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν.Δ 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται εξαίρεση από τη φοίτηση.
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και όσοι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως οπλίτες γενικώς, μόνιμοι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές, μόνιμοι και εθελοντές και εθελόντριες υπαξιωματικοί, εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, επαγγελματίες οπλίτες ή έφεδροι αξιωματικοί, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, εφαρμοζομένης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄).
6.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 3186/2003 (ΦΕΚ 230 Α΄), διαγράφεται η λέξη «κενών», μετά δε τις λέξεις «από Γενικό Επιτελείο» προστίθενται οι λέξεις «και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
7.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 16 και της παραγράφου 1 β΄ του άρθρου 22 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) και μόνον όσον αφορά στις τακτικές - έκτακτες κρίσεις του έτους 2005 - 2006, οι προαχθέντες κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2004 με τις τακτικές - έκτακτες κρίσεις του έτους 2004 - 2005 στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό.
8.  
 1. Στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) διαγράφεται η φράση «για χρονική διάρκεια δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος».
 2. Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) διαγράφεται η φράση «για χρονική περίοδο δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος».
 3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) διαγράφεται η φράση «για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος».
 4. Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) διαγράφεται η φράση «για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος».
Άρθρο 11
1.  
  Το άρθρο 13 του Ν.Δ 1013/1971 (ΦΕΚ 204 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 13 1 Ως «γεωγραφικό υλικό» κατά το νόμο αυτόν νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων ξηράς, καθώς επίσης ναυτικών και αεροναυτικών χαρτών, αναλογικών ή ψηφιακών. 2 Τα γεωγραφικά υλικά που παράγονται από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των Ε.Δ. και η διάθεσή τους σε τρίτους διέπεται από τις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. 3 Επιτρέπεται η έκδοση χαρτών της χώρας, αναλογικών ή ψηφιακών, οποιασδήποτε κλίμακας από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με χρήση γεωγραφικών υλικών της Γ.Υ.Σ. μόνον ύστερα από έγκριση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) Για τη χρήση αυτή οφείλονται από τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 4 Όσοι λαμβάνουν έγκριση για την έκδοση χαρτών υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις του Γ.Ε.Σ. για το εμπιστευτικό ή όχι τούτων, το περιεχόμενο και την εν γένει σύνθεση των χαρτών Η έγκριση αυτή σημειώνεται επί των αντιτύπων των χαρτών. 5 Επιτρέπεται η εκτέλεση πτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με δικά τους μέσα για τη λήψη αεροφωτογραφιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή οποιουδήποτε γεωγραφικού υλικού, αναλογικού ή ψηφιακού, μετά από άδεια του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και με την υποχρεωτική συμμετοχή Αξιωματικού Ελέγχου - Φωτοναυτίλου της Γ.Υ.Σ. στις πτήσεις, καθώς και στις σχετικές εργασίες επεξεργασίας των στοιχείων που λαμβάνονται Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον έλεγχο των παραπάνω εργασιών, καθώς και με τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι. 6 Επιτρέπεται η παραγωγή, διάθεση, διακίνηση γεωγραφικών υλικών από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με χρήση χαρτογραφικών παραγώγων διαχωριστικής ικανότητας μικρότερης του ενός (1) μέτρου, δορυφορικών εικόνων ή άλλων στοιχείων που λαμβάνονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, μόνο ύστερα από έλεγχο αυτών από τη Γ.Υ.Σ., για τη διαπίστωση του εμπιστευτικού ή μη χαρακτήρα τους. 7 Η ενέργεια των προβλεπόμενων από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πράξεων, χωρίς προηγούμενη λήψη άδειας του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και συμμετοχή Αξιωματικού Ελέγχου - Φωτοναυτίλου της Γ.Υ.Σ. σε αυτές, διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ Η έκδοση ή η παραγωγή, διάθεση, διακίνηση γεωγραφικών υλικών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος άρθρου, χωρίς την προηγούμενη συμμόρφωση προς την εγκριτική διαταγή του Γ.Ε.Σ. ή τον προηγούμενο έλεγχο από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού αντίστοιχα διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ Τα κατά παράβαση των πιο πάνω εδαφίων εκδοθέντα γεωγραφικά υλικά μετά των δοκιμίων αυτών, μητρών και αντιτύπων κατάσχονται και δημεύονται.
Άρθρο 12
1.  
  Αν για τη διάθεση των μαθητών των Α.Σ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ε.Δ. στα πλαίσια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004 απαιτηθεί, κατ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄), τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων Σχολών και Ιδρυμάτων, η τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται με μέριμνα των Σχολών και Ιδρυμάτων αυτών και με βάση το σχεδιασμό του Κλάδου Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Α.) 2004 του Γ.Ε.ΕΘ.Α., κατά παρέκκλιση των προβλέψεων των οργανισμών λειτουργίας τους.
2.  
  Το κάθε κατηγορίας προσωπικό των Ε.Δ. που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, κατ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2833/ 2000 (ΦΕΚ 150 Α΄), επιτρέπεται να αποσπάται στη Δύναμη Ασφαλείας Ο.Α. 2004, η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ. αριθ. Φ.000 /161566 /Σ.446 /5.2.2002 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Σύσταση Κλάδου Ολυμπιακών Αγώνων 2004» και στις υποκείμενες σε αυτήν μονάδες, για χρονικό διάστημα μέχρι και οκτώ μήνες. Η απόσπαση των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους μπορεί να γίνει έστω και εάν δεν έχει παρέλθει ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος από την κατάταξή τους.
3.  
  Κατά τη διάρκεια της απόσπασης της προηγούμενης παραγράφου, τα ατομικά έγγραφα του αποσπώμενου προσωπικού εξακολουθούν να τηρούνται από τις μονάδες από τις οποίες προέρχονται. Η αξιολόγηση του προσωπικού αυτού γίνεται από τα πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του αξιολογούντος και του γνωματεύοντος πριν από την απόσπαση, με βάση σημείωμα απόδοσης του διοικητή του κατά τη διάρκεια της απόσπασης, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά στην απόδοσή του κατά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται στα πλαίσια της υπηρεσίας του στη Δύναμη Ασφάλειας Ο.Α. 2004.
4.  
  Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του μετατιθέμενου ή αποσπασμένου προσωπικού στη Δύναμη Ασφάλειας Ο.Α. 2004 και στις μονάδες που υπάγονται σ αυτήν θεωρείται χρόνος διοίκησης κατά την έννοια των διατάξεων περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ε.Δ.
5.  
  Ο διοικητής της Δύναμης Ασφαλείας Ο.Α. 2004 έχει πειθαρχική δικαιοδοσία διοικητή μεραρχίας επί των διοικητών των υπαγομένων σ αυτή μονάδων και του λοιπού προσωπικού της Δύναμης. Οι διοικητές των μονάδων αυτών έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία διοικητού μονάδος επί όλου του προσωπικού που αποσπάται στις μονάδες τους.
6.  
 1. Μετά το πέρας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004 χορηγείται τιμητική άδεια δέκα (10) ημερών στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ., που απασχολήθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πριν, αλλά και κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω Αγώνων.
 2. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από τη μονάδα ή υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί το παραπάνω προσωπικό μετά το πέρας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από το πέρας των Παραολυμπιακών Αγώνων, καθορίζονται ο χρόνος και τρόπος χορήγησης της άδειας αυτής, τα πρόσωπα που δικαιούνται άδειας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
 4. Η κανονική άδεια του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ. του έτους 2004 μπορεί να χορηγηθεί μέχρι τις 31.3.2005.
7.  
  Στη ρύθμιση της παραγράφου 16 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) υπάγονται και οι αξιωματικοί, μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί και επαγγελματίες οπλίτες των Ε.Δ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο αυτήν. Οι παραπάνω μετατίθενται στη Γραμματεία Α.Σ.Α.Ε.Δ./Α.Κ.Ε.Δ. μέχρι την ημερομηνία λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Όσοι φοιτούν στα οικεία σχολεία επιμόρφωσης του όπλου ή του σώματός τους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού μετατίθενται στη Γραμματεία Α.Σ.Α.Ε.Δ./Α.Κ.Ε.Δ. μετά τη λήξη της εκπαίδευσής τους.
Άρθρο 13
1.  
  Οι γυναίκες που υπηρετούν ως μόνιμες με βαθμό Ανθυπασπιστή του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄), που κατετάγησαν τα έτη 1979, 1980, 1981 και 1982, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση είκοσι ενός ετών αντίστοιχα συνολικής πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την αρχική τους κατάταξη, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του Ν.Δ 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), πλην της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού. Ειδικώς για την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων, κρίνονται, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), με τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία αναδρομικής προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου, σε περίπτωση δε τυχόν οφειλόμενης αναδρομικής προαγωγής και για το βαθμό αυτόν του Υπολοχαγού η κρίση είναι έκτακτη.
2.  
  Για την προαγωγή των ανωτέρω στους βαθμούς Λοχαγού, Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων ως χρόνος αξιωματικού υπολογίζεται ο χρόνος υπαξιωματικού και ανθυπασπιστή πέραν των 15 ετών από την ονομασία τους στο βαθμό του λοχία και αντιστοίχου
3.  
  Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών
4.  
  Κατ εξαίρεση, για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1, στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων προστίθεται στον εκάστοτε προβλεπόμενο για το βαθμό αυτόν χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και το ήμισυ του εκάστοτε ομοίως προβλεπόμενου χρόνου του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων
5.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: 1 μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄).
6.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Πληρωμάτων Στόλου, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Υπηρεσιών και Τεχνών, που προέρχονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες ανθυπασπιστών, καθώς και των μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/ 1977 (ΦΕΚ 279 Α΄).
7.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τις γυναίκες αξιωματικούς, που προέρχονται από μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄) τηρείται επετηρίδα κατά όπλα ενιαία κατά γενική σειρά αρχαιότητας και ξεχωριστή για κάθε σώμα με γενική σειρά αρχαιότητας εντός εκάστου σώματος.
8.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Για τους Αξιωματικούς του Π.Ν. τηρούνται οι επετηρίδες Μάχιμων, Μηχανικών, Οικονομικού, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών, καθώς και Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών -Τεχνών των μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/ 1977 (ΦΕΚ 279 Α΄) Ειδικά για τους καταταγέντες στη ΣΜΥΝ από το έτος 1982 και εφεξής τηρείται ενιαία επετηρίδα Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών - Τεχνών.
9.  
  Στο άρθρο 4 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής: 25 Οι γυναίκες αξιωματικοί, που προέρχονται από τις μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄), είναι νεότερες όλων των λοιπών ομοιοβάθμων τους μόνιμων αξιωματικών, που απέκτησαν το βαθμό το ίδιο ημερολογιακό έτος, χωρίς να θίγεται η γενική αρχή της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.
10.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Σμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄) .
11.  
  Η παράγραφος 35 του άρθρου 6 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 35 Οι αξιωματικοί ειδικοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης (Αεράμυνας και Εφοδιαστών), Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών και Άμυνας Αεροδρομίων) και μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/1977, συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για τις ειδικότητες Ελεγκτών Αεράμυνας, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων, αντίστοιχα.
12.  
  Οι γυναίκες με βαθμό μόνιμου Ανθυπασπιστή του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄) των τριών Κλάδων των Ε.Δ., που κατετάγησαν τα έτη 1979, 1980, 1981 και 1982, οι οποίες αποστρατεύτηκαν λόγω κατάληψής τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, επανέρχονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από αίτησή τους, στην ενεργό υπηρεσία στη θέση (όπλο, σώμα ή ειδικότητα) και επετηρίδα στην οποία ανήκαν, διεπόμενες κατά τα λοιπά από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 και 9 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Άρθρο 14
1.  
  Το επίτακτο προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που εργάζεται στο Π.Ν., κατόπιν διαταγής επίταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α΄), κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, η κατάταξη διενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστώνται με την πράξη κατάταξης.
2.  
  Η κατάταξη των ενδιαφερομένων διενεργείται ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας
3.  
  Η κατάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
4.  
  Οι κατατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας τους θέσης από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης κατάταξής τους
5.  
  Ο χρόνος της προσωπικής εργασίας, που παρασχέθηκε από τους κατατασσομένους μέχρι τη δημοσίευση της πράξης κατάταξής τους, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, εκτός από τις συνταξιοδοτικές
Άρθρο 15
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄) εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εφέδρους εξ επικούρων του α.ν. 794/1948 (ΦΕΚ 246 Α΄) Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.
2.  
  Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.
Άρθρο 16 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α. η παράγραφος 13 του άρθρου 46 του Ν.Δ 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄), αναριθμουμένης της παραγράφου 14 σε 13, β. το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2292/1995 και το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 2439/1996, γ. η περίπτωση 4 της παραγράφου 1 α΄ του άρθρου 7 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.
Άρθρο 17
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του α.Ν. 1316/1938 (ΦΕΚ 266 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Δύνανται να ενεργούνται επίσης ναυλώσεις πλοίων με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αιτήματος Ελληνικής Αρχής για κάλυψη διεθνών υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής διακρατικής συμφωνίας και για πλόες πέραν της Ελληνικής Επικράτειας.
Άρθρο 18
1.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 41 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) προστίθενται εδάφια, ως εξής: Ειδικά, η προθεσμία απόδοσης των ενταλμάτων προπληρωμής που αφορούν δαπάνες και προμήθειες εξωτερικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με εξαίρεση τις δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό των στρατιωτικών των Κλάδων αυτών και των μελών των οικογενειών τους, δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, να παρατείνεται μέχρι και πέντε (5) έτη από την προθεσμία απόδοσής τους Στην περίπτωση που οι προμήθειες υλικών ή η παροχή υπηρεσιών από το εξωτερικό των Κλάδων, πραγματοποιούνται μέσω διακρατικών συμφωνιών, η προθεσμία αυτή δύναται, με όμοια απόφαση, πλήρως αιτιολογημένη, να παρατείνεται μέχρι και τρία (3) επιπλέον των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο έτη, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων παραδόσεων και διαδικασιών.
2.  
  Παράταση της προθεσμίας απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να χορηγείται και για ανάλογα εντάλματα προπληρωμής των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν έχει λήξει η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού αυτών
3.  
  Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ 251 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 19
1.  
  Η υποπαράγραφος γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: γ. Της υποπαραγράφου γ΄ το εικοστό πέμπτο για φοίτηση σε ανώτερη σχολή με διάρκεια σπουδών μέχρι τρία έτη, το εικοστό όγδοο για φοίτηση σε ανώτερη σχολή με διάρκεια σπουδών μεγαλύτερη από τρία έτη ή σε ανώτατη σχολή και το εικοστό ένατο για όσους εγγράφονται σε ανώτατη σχολή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, ως πτυχιούχοι άλλης ανώτερης ή ανώτατης σχολής .
Άρθρο 20
1.  
  Στο άρθρο 9 παρ. 2 υποπαράγραφος δ΄ του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο προστίθεται εδάφιο ως εξής: …τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο έτη για τους πάσχοντες από δυσλεξία
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-07-29 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/000/161566/Σ.446 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/000_161566_Σ_446 2002
ΝΟΜΟΣ 1929/4442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4442 1929
ΝΟΜΟΣ 1977/705 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/705 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1295 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1295 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1407 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1483 1984
ΝΟΜΟΣ 1989/1848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1848 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του ά[...]" 2000/2833 2000
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. 2001/2936 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. 2003/3186 2003
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/268 1968
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/107 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/107 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/562 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/562 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1013 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1013 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/376 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/445 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1316 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/794 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/794 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
Οργανισμός της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. 1998/270 1998
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης. 2003/292 2003