ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3258

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Άδεια στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς για την ανατροφή των τέκνων τους Στο άρθρο 44 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) προστίθενται μετά την παρά [...]"
21.  
  Στη μητέρα δικαστική λειτουργό χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και ύστερα από αίτησή της, άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού. Η ημερομηνία έναρξής της ορίζεται: α) από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης σε όσα Δικαστήρια διευθύνονται από Τριμελές Συμβούλιο, β) από τον προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σε κάθε άλλη περίπτωση και πρέπει να προσδιορίζεται το συντομότερο δυνατόν, οπωσδήποτε, όμως, μέσα σε δύο (2) μήνες από το πέρας της άδειας που έλαβε η ίδια δικαστική λειτουργός λόγω της κυοφορίας της. Κατ εξαίρεση η μητέρα δικαστική λειτουργός, η οποία έλαβε άδεια λόγω κυοφορίας, που έληξε οποτεδήποτε, εντός πάντως του έτους 2004 και μέχρι το χρόνο της έναρξης της ισχύος του νόμου τούτου, δικαιούται να λάβει πλήρη άδεια για ανατροφή παιδιού.
22.  
  Στις Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται: 1) από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης για το Ειρηνοδικείο Αθηνών, 2) από τον διευθύνοντα το δικαστήριο, αν υπηρετούν πέντε (5) τουλάχιστον Ειρηνοδίκες ή Πταισματοδίκες σε αυτό και 3) από τον Πρόεδρο του οικείου Πρωτοδικείου στις λοιπές περιπτώσεις. Οι παραπάνω ορίζουν και την ημερομηνία έναρξης της άδειας.».
Άρθρο 2 "Κωλύματα εντοπιότητας δικαστικών λειτουργών"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988, αντικαθίσταται ως εξής: Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 3 "Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών"
1.  
  Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυξάνεται από 1ης Ιουλίου 2004 ως εξής: Α. α) των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τρεις (3) και ορίζεται, συνολικά, σε δέκα (10), β) των Συμβούλων της Επικρατείας κατά δύο (2) και ορίζεται, συνολικά, σε πενήντα (50) και από 1.6.2005 σε πενήντα δύο (52) (άρθρο 12 παράγραφος 1γ,δ του Ν. 3068/ 2002 (ΦΕΚ 274 Α΄), γ) των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά δύο (2) και ορίζεται, συνολικά, σε πενήντα τέσσερις (54). Β. α) των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου κατά μία (1) και ορίζεται, συνολικά, σε δέκα (10), β) των Αρεοπαγιτών κατά πέντε (5) και ορίζεται, συνολικά, σε πενήντα πέντε (55), γ) των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά δύο (2) και ορίζεται, συνολικά, σε δεκατέσσερις (14), δ) των Προέδρων Εφετών κατά τρεις (3) και ορίζεται, συνολικά, σε ενενήντα τρεις (93), ε) των Εφετών κατά δέκα (10) και ορίζεται, συνολικά, σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις (394), στ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3) και ορίζεται, συνολικά, σε εκατόν τέσσερις (104). Γ. α) των Αντιπροέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά δύο (2) και ορίζεται, συνολικά, σε οκτώ (8), β) των Συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά δύο (2) και ορίζεται, συνολικά, σε είκοσι οκτώ (28), γ) των Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τέσσερις (4) και ορίζεται, συνολικά, σε σαράντα τέσσερις (44).
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι πιο πάνω θέσεις πληρώνονται με προαγωγή δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Κατά την πρώτη πλήρωση των θέσεων αυτών δεν ισχύει η προϋπόθεση της μη συμπλήρωσης του εξηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας που προβλέπεται από το άρθρο 8 του νόμου αυτού Οι θέσεις Συμβούλων της Επικρατείας, που κενώνονται στη συνέχεια και μέχρι να συμπληρωθεί το ποσοστό του ενός πέμπτου που κατά το Σύνταγμα καλύπτεται με προαγωγή δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, πληρώνονται εκ περιτροπής με προαγωγή παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 4 "Ενιαίες θέσεις Ειρηνοδικών πλήρωση κενών θέσεων Ειρηνοδικών"
1.  
  Το άρθρο 12 του Ν. 2944/2001 (ΦΕΚ 222 Α΄), με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 8 του Ν. 1071/1980 (ΦΕΚ 207 Α΄) και 10 του Ν. 1183/1981 (ΦΕΚ 191 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Α. Οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄ τάξης από 1ης Ιανουαρίου 2005 είναι ενιαίες Οι Ειρηνοδίκες προάγονται από την προηγούμενη στην αμέσως επόμενη τάξη ως ακολούθως 1 Οι Δ΄ τάξης στη Γ΄ τάξη, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών υπηρεσίας. 2 Οι Γ΄ τάξης στη Β΄ τάξη, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών υπηρεσίας στη Γ΄ τάξη. 3 Οι Β΄ τάξης στην Α΄ τάξη, μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας στη Β΄ τάξη ή μετά τη συμπλήρωση συνολικά δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας στις τάξεις Δ΄, Γ΄, και Β΄ Β. Η προαγωγή από την αμέσως προηγούμενη στην επόμενη τάξη γίνεται μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι κενές μέχρι 30 Ιουνίου 2004 θέσεις Ειρηνοδικών θα καλυφθούν από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 (και μετ αναβολή της 25ης Οκτωβρίου 1997) που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Παράρτημα) αριθμός 33/9.7.1998, παρατεινομένης της ισχύος του πίνακα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.
Άρθρο 5 "Θέματα Συμβολαιογράφων"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 2830/2000 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Η τυχόν υπάρχουσα έδρα συμβολαιογραφείου στην έδρα καταργούμενου Ειρηνοδικείου μεταφέρεται στην έδρα του Ειρηνοδικείου στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η πόλη, όπου η έδρα του καταργουμένου. Εάν, όμως, ο συμβολαιογράφος της καταργούμενης έδρας επιθυμεί να παραμείνει σε αυτή, οφείλει να δηλώσει μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση της πράξης κατάργησης της έδρας του Ειρηνοδικείου την επιλογή του αυτή στο οικείο Πρωτοδικείο.».
2.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Ν. 2830/2000 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: Επιτρέπεται, επίσης, η αμοιβαία μετάθεση συμβολαιογράφων πρώτου βαθμού συγγενείας μεταξύ τους ή συζύγων, μετά από κοινή αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται οποτεδήποτε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 6 "Σύσταση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στην έδρα του Εφετείου Λαμίας"
1.  
  Πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) περί Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, ιδρύεται Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην έδρα του Εφετείου Λαμίας, για τη λειτουργία της οποίας συνιστώνται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου θέσεις.
2.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπαρχουσών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Ο Νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 2, η οποία αρχίζει να ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2005. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1071 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1071 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1183 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1183 1981
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
Κώδικας Συμβολαιογράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ως Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος και άρθρο 16 παρ. 15 του Ν. 2298/95, το ακόλουθο σχέδιο νόμου[...]" 2000/2830 2000
Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων. 2001/2944 2001
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις. 2002/3068 2002