ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41Α του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 τέσσερις εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από τους οποίους ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνιολόγος
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41Α του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Η Δ.Ε.Α.Β. συνεδριάζει σε εννεαμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε επταμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Άρθρο 2
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής: Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 1 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των μελών του ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130.
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3057/2002, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του κυπέλλου Ελλάδος όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. καθορίζονται και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια. 2 Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:« 2 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-09-15 Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/173
2008-10-08 Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η ΔΕΑΒ δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.
 • Τα μέλη και οι παρατηρητές της ΔΕΑΒ δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απρόσκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, πλην του χώρου των αποδυτηρίων των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών, όπου λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση.
 • Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα μέλη ή τους παρατηρητές της ΔΕΑΒ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄), όπως αυτά ισχύουν.
 • Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της ΔΕΑΒ στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με.αα) πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειομένης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.
 • Προσθήκη
  A/2008/210
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/141 1991
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού. 2005/3372 2005
  Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
  Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις. 2006/3479 2006
  Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
  Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
  Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων -Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις. 2009/3773 2009
  Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
  Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
  Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. 2014/4229 2014