. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, όπως συμπληρώθηκε με τις ανταλλαγείσες διακοινώσεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, που υπογράφηκε στο Έρεβαν στις 20 Μαρτίου 1997, όπως συμπληρώθηκε με την ανταλλαγή των υπ’ αριθμ. 1251/6/ΑΣ390-3.6.2002 και 16/07222-8.7.2002 ρηματικών διακοινώσεων, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχουν ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Το Υπουργείο Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας (στο εξής αναφερόμενα ως Συμβαλλόμενα Μέρη), Επιθυμώντας να υλοποιήσουν την Συμφωνία της Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 1992. Επιθυμώντας να αναπτύξουν και να προωθήσουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, Εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση μιας τέτοιας συνεργασίας θα ωφελήσει αμοιβαία αμφότερες τις χώρες. Θεωρώντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να τηρεί την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν. Συνεφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής: - φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής κηπευτικών. - ζωική παραγωγή, - παραγωγή ζωοτροφών, - μετασυλλεκτική επεξεργασία και μεταποίηση, - γεωργική έρευνα, - γεωργικές εφαρμογές και εκπαίδευση, - βιοτεχνολογία, - φυτοϋγειονομικός έλεγχος, - κτηνιατρικές υπηρεσίες, - εκμηχάνιση της γεωργίας, - έγγειες βελτιώσεις, - προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες και -δάση.Άρθρο 2 Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα υλοποιείται με: α. Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, β. Ανταλλαγή γενετικού και βιολογικού υλικού, γ. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα, δ. Ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, ε. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων σε αμφότερες τις χώρες. στ. Τριμερής συνεργασία (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και διεθνείς οργανισμούς), με σκοπό την διευκόλυνση της οικονομικής αναμόρφωσης και την ανάπτυξη και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων που στοχεύουν στην βελτίωση της παραγωγής και των συστημάτων εμπορίας. ζ. Ενθάρρυνση των μικτών επιχειρήσεων μεταξύ των συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων παραγωγής εισροών, διακίνησης και εξωτερικού εμπορίου. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν να συστήσουν μια Μικτή Ελληνο- Αρμενική Επιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας και όπου αποκτείται, από εκπροσώπους συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών. Η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας θα λειτουργεί στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής Και Τεχνολογικής Συνεργασία^που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία. Η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας θα συνέρχεται περιοδικά και εναλλάξ στην Αθήνα και στην Έρεβαν, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται, κάθε φορά. δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 4 - Μικτή Επιτροπή θα είναι αρμόδια για: - την διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας, - την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση, - την ανασκόπηση των εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο συνόδων, - την εξέταση και έγκριση προτάσεων για συνεργασία σε ειδικούς τομείς και επί μέρους θέματα, όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 1. - την θέσπιση οδηγιών και προτεραιοτήτων για την εξέλιξη που τίθεται ως στόχος μέχρι την επόμενη συνοδό. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας μπορεί να συστήνει Υποεπιτροπές, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη εκτέλεση των καθηκόντων της. Άρθρο 5 Όλες οι δαπάνες που θα προκύπτουν από την ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων θα καλύπτονται από την αποστέλλουσα χώρα. Η χώρα υποδοχής πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επισκέψεις, ένα μήνα πριν την άφιξη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευρευνήσουν τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς. Η εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβανόμενη χρηματοδότηση θα υπόκεινται στην ύπαρξη ή μη των χρηματοδοτικών πόρων στα δύο μέρη. Άρθρο 6 Η παρούσα Συμφωνία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας διακοινώσεως, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν, δια της διπλωματικής οδού, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες, κατά την εσωτερική τους έννομη τάξη, διαδικασίες για την θέση σε ισχύ και την ενεργοποίηση της Συμφωνίας. Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε (5) ετών. Άρθρο 7 Η Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία συγκατάθεση. Για την οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας θα ακολουθείται η διαδικασία της θέσης της Συμφωνίας σε ισχύ. Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας παρατείνεται αυτόματα για μια πρόσθετη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης, εκτός αν καταγγελθεί από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την καταγγελία απαιτείται η αποστολή τουλάχιστον έξι (6) μήνες ενωρίτερα, έγγραφης δήλωσης του ενδιαφέροντος Μέρους προς το άλλο Μέρος σχετικά με την βούληση του να καταγγείλει την Συμφωνία. Παρά την λήξη της Συμφωνίας, οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς της υποχρεώσεις, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα τηρεί τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογραφόμενοι, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις των χωρών τους, υπέγραψαν την Συμφωνία. Έγινε στην Έρεβαν στις 20 Μαρτίου 1997 σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, στην Αρμενική και στην Αγγλική γλώσσα, ιδίας ισχύος. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ Vladimir ΜΟVSΙSΙΑΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία