Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ονομαζόμενα στο εξής «κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ονομαζόμενη στο εξής «Κοινότητα», αφενός, και αφετέρου Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ονομαζόμενη στο εξής «Κίνα», ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Μαΐου του 1985^ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σημασία των ναυτιλιακών σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Κίνας^ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ η συνεργασία μεταξύ των μερών στο πεδίο της διεθνούς ναυτιλίας θα ωφελήσει την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Κοινότητας και των κρατών μελών της^ ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν περαιτέρω και να παγιώσουν τις σχέσεις, με βάση την ισότητα και το αμοιβαίο όφελος, στο πεδίο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών^ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών και επιθυμώντας να προωθήσουν ακόμη περισσότερο τις πολυτροπικές μεταφορές με σκέλος θαλάσσιων μεταφορών, ώστε να αυξήσουν την απόδοση της αλυσίδας μεταφορών^ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω μία ευέλικτη αντιμετώπιση με βάση την αγορά και να αυξηθούν τα οφέλη των οικονομικών φορέων αμφότερων των συμβαλλομένων μερών από τον έλεγχο και την εκτέλεση των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού διεθνούς συστήματος θαλάσσιων μεταφορών^ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες στις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας^ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές στο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου^ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία και προς τούτο όρισαν ως πληρεξουσίους τους: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ: Ιsabelle DURΑΝΤ Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και Υπουργό Κινητικότητας και Μεταφορών ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ: Βendt ΒΕΝDΤSΕΝ Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Μanfred SΤΟLΡΕ Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, Οικισμού και Πολεοδομίας Wilhelm SCΗΦΝFΕLDΕR Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Γεώργιος ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: Franciscο ΑLVΑRΕΖ-CΑSCΟS FΕRΝΑΝDΕΖ Υπουργό Χωροταξικής Ανάπτυξης Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ρierre SΕLLΑL Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Γαλλικής Δημοκρατίας Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Ρeter GUΝΝΙΝG Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ιρλανδίας Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ρietrο LUΝΑRDΙ Υπουργό Έργων Υποδομής και Μεταφορών ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: Ηenri GRΕΤΗΕΝ Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Υπουργό Μεταφορών ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ: Rοelf Ηendrik de ΒΟΕR Υπουργό Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: Μathias RΕΙCΗΗΟLD Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Luis Franciscο VΑLΕΝΤΕ DΕ ΟLΙVΕΙRΑ Υπουργό Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Οικισμού Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ: Κimmο SΑSΙ Υπουργό Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Ulrica ΜΕSSΙΝG Υπουργό Επικοινωνιών ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ Daνid JΑΜΙΕSΟΝ Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό, Υπουργείο Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Βendt ΒΕΝDΤSΕΝ Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας του Βασιλείου της Δανίας Εν ενεργεία Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Lοyοla de ΡΑLΑCΙΟ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ: Chunxian ΖΗΑΝG Υπουργό Επικοινωνιών ΤΑ ΟΠΟΙΑ, αφού αντήλλαξαν τα πληρεξούσια έγγραφά τους, που ευρέθησαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣΗ παρούσα συμφωνία αποβλέπει στη βελτίωση των όρων υπό τους οποίους εκτελούνται οι θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές από και προς την Κίνα, από και προς την Κοινότητα, καθώς και από και προς την Κοινότητα και την Κίνα, αφενός και αφετέρου, τις τρίτες χώρες, προς όφελος των οικονομικών φορέων των μερών. Η συμφωνία βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, της ελεύθερης πρόσβασης στα φορτία και το διακομιστικό εμπόριο, της απεριόριστης πρόσβασης και της μη διακρισιακής μεταχείρισης στη χρήση των λιμένων και των επικουρικών υπηρεσιών, καθώς και όσον αφορά την εμπορική παρουσία. Η παρούσα συμφωνία καλύπτει όλες τις πτυχές των μεταφορών από πόρτα σε πόρτα. Άρθρο 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στις διεθνείς θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές και τις υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών μεταφορών με σκέλος θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ των λιμένων της Κίνας και των κρατών μελών της Κοινότητας, καθώς επίσης και στις διεθνείς θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των λιμένων των κρατών μελών της Κοινότητας. Εφαρμόζεται επίσης στο διακομιστικό εμπόριο και στη διακίνηση υλικών, όπως είναι τα άδεια εμπορευματοκιβώτια, τα οποία δεν μεταφέρονται ως φορτίο έναντι αμοιβής, μεταξύ των λιμένων της Κίνας ή μεταξύ των λιμένων ενός κράτους μέλους της Κοινότητας. Όταν τα σκάφη ενός μέρους αποπλέουν από λιμένα του άλλου μέρους προς άλλο λιμένα ή από λιμένα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας προς άλλο λιμένα για να φορτώσουν φορτίο προοριζόμενο για ξένες χώρες ή να εκφορτώσουν φορτίο προερχόμενο από το εξωτερικό, ο πλους αυτός θεωρείται μέρος των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις καθαρά εσωτερικές μεταφορές μεταξύ των λιμένων της Κίνας ή μεταξύ των λιμένων κάποιου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 2.Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών για τις θαλάσσιες μεταφορές που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κίνας και των κρατών μελών της Κοινότητας, οι οποίες αφορούν θέματα εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. 3.Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα των σκαφών τρίτων χωρών να μεταφέρουν φορτίο και επιβάτες μεταξύ των λιμένων των μερών ή μεταξύ των λιμένων ενός από τα μέρη και ενός τρίτου μέρους. Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: (α) Οι «διεθνείς θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές και υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης» καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες χειρισμού και αποθήκευσης εμπορευμάτων, τελωνειακών διατυπώσεων, στάθμευσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων στους λιμένες και το εσωτερικό της χώρας, εξυπηρέτησης μέσω ναυτιλιακών πρακτορείων και υπηρεσία ΕΣ αποστολής των εμπορευμάτων^ (β) «Πολυτροπικές μεταφορές» είναι οι μεταφορές εμπορευμάτων με πλείονες τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου σκέλους, με μία και μόνον φορτωτική^ (γ) «Υπηρεσίες ναυτικού πρακτορείου» νοούνται δραστηριότητες συνιστάμενες στην αντιπροσώπευση μέσω ενός πράκτορα, εντός μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, των επιχειρηματικών συμφερόντων μιας ή περισσοτέρων ναυτιλιακών γραμμών ή ναυτιλιακών εταιρειών, για τους εξής σκοπούς: - την προώθηση και την πώληση υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και άλλων σχετικών υπηρεσιών, από την προσφορά τιμών έως την έκδοση τιμολογίων, και την έκδοση φορτωτικών για λογαριασμό των εταιρειών, την ανάληψη των αναγκαίων σχετικών υπηρεσιών, την ετοιμασία των παραστατικών και την παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών^ - ενέργειες για λογαριασμό των εταιρειών που οργανώνουν την προσέγγιση του πλοίου ή που αναλαμβάνουν τα εμπορεύματα, όταν απαιτείται^ (δ) «Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων» νοούνται δραστηριότητες συνιστάμενες στην οργάνωση και την παρακολούθηση των αποστολών για λογαριασμό των αποστολέων, μέσω της ανάληψης των σχετικών υπηρεσιών, της ετοιμασίας των παραστατικών και της παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών^ (ε) «Ναυτιλιακή εταιρεία» νοείται μία εταιρεία πληρούσα τους ακόλουθους όρους^ (i) έχει συσταθεί σύμφωνα με το δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο της Κίνας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή κράτους μέλους της Κοινότητας^ (ii) έχει την επίσημη έδρα της ή τα κεντρικά της γραφεία ή το κύριο σημείο δραστηριοτήτων της στην Κίνα ή την Κοινότητα αντίστοιχα^ (iii) εκτελεί διεθνείς αποστολές με σκάφη που της ανήκουν ή εκμεταλλεύεται. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Κίνας και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κίνας αντίστοιχα, απολαμβάνουν επίσης των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην Κίνα σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία^ (στ) «Θυγατρική εταιρεία» νοείται μία εταιρεία διαθέτουσα νομική προσωπικότητα η οποία ανήκει σε ναυτιλιακή εταιρεία. (ζ) «Υποκατάστημα» νοείται ένα επιχειρηματικό σημείο άνευ νομικής προσωπικότητας που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία. (η) «Αντιπροσωπία» νοείται ένα γραφείο αντιπροσωπίας της ναυτιλιακής εταιρείας ενός συμβαλλομένου μέρους, εγκατεστημένο στο άλλο μέρος^ (θ) «Σκάφος» νοείται κάθε πλοίο της εμπορικής ναυτιλίας νηολογημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κίνας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή των κρατών μελών της, στο νηολόγιο ενός των μερών, το οποίο φέρει την εθνική σημαία αυτού του μέρους και εκτελεί διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας αλλά ανήκουν ή είναι υπό την εκμετάλλευση εμπορικής εταιρείας της Κίνας ή κράτους μέλους της Κοινότητας. Ωστόσο, ο όρος δεν περιλαμβάνει τα πολεμικά πλοία και κάθε άλλο μη εμπορικό πλοίο. Άρθρο 4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Κάθε μέρος συνεχίζει να παρέχει μη διακρισιακή μεταχείριση στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του άλλου μέρους, ή είναι υπό την εκμετάλλευση υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους, σε σχέση με τη μεταχείριση που παρέχει στα δικά του σκάφη, όσον αφορά την πρόσβαση στους λιμένες, τη χρήση της υποδομής και τις επικουρικές ναυτιλιακές υπηρεσίες των λιμένων αυτών, καθώς επίσης και όσον αφορά τα τέλη και τους δασμούς, τις τελωνειακές διατυπώσεις και την κατανομή των αγκυροβολίων και των εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης. 2.Τα μέρη αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν την αρχή της απεριόριστης πρόσβασης στην αγορά και την κυκλοφορία διεθνών θαλάσσιων μεταφορών σε μη διακρισιακή και εμπορική βάση. 3.Κατά την εφαρμογή των αρχών των παραγράφων 1 και 2, τα μέρη: 1)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές συμφωνίες με τρίτες χώρες που αφορούν τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών ή και καταργούν τις διατάξεις αυτές εφόσον υπάρχουν σε προηγούμενες διμερείς συμφωνίες, εντός εύλογης χρονικής περιόδου^ 2)καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή διοικητικά, τεχνικά ή άλλα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμμεσο περιορισμό και να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές^ 3)από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, απέχουν από την εφαρμογή διοικητικών, τεχνικών ή νομοθετικών μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διακρίσεις κατά υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους στην παροχή υπηρεσιών στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. 4.Το ένα μέρος επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου την πρόσβαση και τη χρήση, χωρίς διακρίσεις και υπό τους όρους που έχουν συμφωνήσει οι ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες, των τροφοδοτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι εγκατεστημένες στο πρώτο μέρος ναυτιλιακές εταιρείες για το διεθνές φορτίο μεταξύ των λιμένων της Κίνας ή μεταξύ των λιμένων κράτους μέλους της Κοινότητας. Άρθρο 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Όσον αφορά τις δραστηριότητες διεθνών θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών και την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πολυτροπικές μεταφορές από πόρτα σε πόρτα, κάθε μέρος επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου, να εγκαθιστά πλήρως ή από κοινού ελεγχόμενες θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπίες και, όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα, να έχουν οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με το δίκαιο και τους κανονισμούς του. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: 1) η προσέλκυση φορτίου και η κράτηση χώρου^ 2) η σύνταξη, η επικύρωση, ο χειρισμός και η έκδοση φορτωτικής, συμπεριλαμβανομένης της φορτωτικής που είναι κοινώς αποδεκτή στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές^ η προετοιμασία τεκμηρίωσης σχετικά με τα έγγραφα μεταφοράς και τα τελωνειακά παραστατικά^ 3) ο καθορισμός, είσπραξη και έμβαση των εξόδων μεταφοράς και άλλων εξόδων με βάση τις συμβάσεις υπηρεσιών ή τους ναύλους^ 4) η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων υπηρεσιών^ 5) η υπογραφή συμβάσεων για τη μεταφορά φορτίων οδικώς και σιδηροδρομικώς, την αγοραπωλησία φορτίων και για άλλες σχετικές επικουρικές υπηρεσίες^ 6) ο καθορισμός και η δημοσίευση των ναύλων^ 7) η ανάληψη δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τους^ 8) η κατοχή του αναγκαίου εξοπλισμού για τις οικονομικές δραστηριότητες^ 9) η παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών με οιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηχανογραφημένων συστημάτων και της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων (υποκείμενη σε χωρίς διακρίσεις περιορισμούς όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες)^ 10) η δημιουργία κοινοπραξιών με οιοδήποτε εγκατεστημένο επιτόπου ναυτιλιακό γραφείο για την ανάληψη σχετικών με το γραφείο αυτό εμπορικών συναλλαγών, όπως είναι η οργάνωση ελλιμενισμού των σκαφών ή η παραλαβή των φορτίων για την αποστολή τους. Άρθρο 6 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ1.Κάθε μέρος, κατόπιν διαβούλευσης και κατάλληλης προειδοποίησης, δημοσιεύει ταχέως όλα -τα σχετικά μέτρα γενικής εφαρμογής, τα οποία αφορούν ή θίγουν τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. 1.Αν η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πρακτικώς αδύνατη, οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται άλλως. 3.Κάθε μέρος ανταποκρίνεται ταχέως στα αιτήματα του άλλου μέρους για την παροχή ειδικών πληροφοριών σχετικά με κάποια από τα μέτρα γενικής εφαρμογής υπό την έννοια της παραγράφου 1. Άρθρο 7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1.Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα γενικής εφαρμογής που άπτονται του εμπορίου στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εφαρμόζονται με λογικό, αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο. 2.Όταν απαιτείται άδεια, οι αρμόδιες αρχές ενός μέρους πληροφορεί τον αιτούντα για την απόφαση σχετικά με την αίτηση του εντός εύλογης χρονικής περιόδου μετά την υποβολή μιας αίτησης θεωρούμενης ότι είναι πλήρης με βάση τους εσωτερικούς νόμους και ρυθμίσεις. Εφόσον το ζητήσει ο αιτών, οι αρμόδιες αρχές ενός μέρους παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες περί την έκβαση της αίτησης. 3.Για να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα που σχετίζονται με τα τεχνικά πρότυπα και τις απαιτήσεις έκδοσης αδείας δεν αποτελούν άσκοπους φραγμούς στο εμπόριο, οι απαιτήσεις βασίζονται σε αντικειμενικά, χωρίς διακρίσεις, προδημοσιευμένα και διαφανή κριτήρια, όπως είναι η ικανότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας^ στην περίπτωση των διαδικασιών έκδοσης αδείας, τα κριτήρια αυτά δεν πρέπει αφ’ εαυτά να περιορίζουν ή να παρακωλύουν την παροχή υπηρεσιών. Άρθρο 8 ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι πλήρως ή από κοινού ελεγχόμενες θυγατρικές εταιρείες, τα υποκαταστήματα ή οι αντιπροσωπίες των ναυτιλιακών εταιρειών ενός μέρους που εγκαθίστανται στο άλλο μέρος δικαιούνται να απασχολούν βασικό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής, ανεξαρτήτως της εθνικότητας των απασχολουμένων. Κάθε μέρος διευκολύνει την απόκτηση αδειών εργασίας και θεωρήσεων για αλλοδαπούς απασχολούμενους. Άρθρο 9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.Τα έσοδα των υπηκόων ή εταιρειών ενός μέρους που απορρέουν από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και τις πολυτροπικές μεταφορές στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος μπορούν να καθορίζονται σε ελεύθερα μετατρέψιμα νομίσματα. 2.Τα έσοδα και οι δαπάνες από τις οικονομικές δραστηριότητες των θυγατρικών, των υποκαταστημάτων και των αντιπροσωπιών των ναυτιλιακών εταιρειών ενός μέρους που έχουν εγκατασταθεί στο άλλο μέρος μπορούν να καθορίζονται στο νόμισμα της χώρας υποδοχής. Το υπόλοιπο μετά την πληρωμή των τοπικών αμοιβών από τις ανωτέρω ναυτιλιακές εταιρείες, τις θυγατρικές, τα υποκαταστήματα ή τις αντιπροσωπίες μπορεί να εμβάζεται ελεύθερα στο εξωτερικό με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας έμβασης. Άρθρο 10 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τα μέρη, για να προωθήσουν την ανάπτυξη της ναυτιλίας τους, ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές τους, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους λιμένες, τα σχετικά ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τα κολέγια να συνεργάζονται στα ακόλουθα, ενδεικτικώς, πεδία. 1) να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο των διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών^ 2) να εκπονούν και να τελειοποιούν τη νομοθεσία σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και τη διαχείριση της αγοράς^ 3) να προωθούν αποτελεσματικές μεταφορές για το διεθνές εμπόριο δια θαλάσσης με αποτελεσματική εκμετάλλευση των λιμένων και των στόλων των μερών^ 4) να διασφαλίζουν την ασφάλεια της ναυτιλίας και να αποτρέπουν τη θαλάσσια ρύπανση^ 5) να προωθούν τη ναυτική εκπαίδευση και επιμόρφωση, και ειδικά την επιμόρφωση των ναυτικών^ 6) να ανταλλάσσουν προσωπικό, επιστημονικές πληροφορίες και τεχνολογία^ 7) να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της πειρατείας και της τρομοκρατίας. Άρθρο 11 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1.Τα μέρη θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 2.Αν ανακύψει κάποια διαφορά μεταξύ των μερών περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές τους επιζητούν την επίλυση της διαφοράς με φιλικές διαβουλεύσεις. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διαφορά διακανονίζεται μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΗ παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών και η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 15 παράγραφος 2. Άρθρο 13 ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη στα οποία ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συνθήκη, αφενός, και στο έδαφος της Κίνας, αφετέρου. Άρθρο 14 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική, σουηδική και κινεζική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1.Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για μία περίοδο πέντε ετών. Ανανεώνεται σιωπηρά ετησίως εκτός εάν ένα από τα μέρη την καταγγείλει γραπτώς έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξεώς της. 2.Η παρούσα συμφωνία θα εγκριθεί από τα μέρη σύμφωνα με τις διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη θα κοινοποιήσουν μεταξύ τους ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο έχουν ολοκληρωθεί. 3.Αν σε ορισμένα θέματα η παρούσα συμφωνία είναι λιγότερο ευνοϊκή από τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας, υπερέχουν οι πλέον ευνοϊκές διατάξεις με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και λαμβανομένης υπόψη της συνθήκης. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας αντικαθιστούν εκείνες προηγούμενων διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας, εφόσον οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών είτε δεν συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, είτε είναι ταυτόσημες. Οι διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία εξακολουθούν να ισχύουν.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία