Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης, που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 7 Οκτωβρίου 2003, και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας, Επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, Αποφασισμένες να προωθήσουν την συνεργασία στον τομέα των οδικών μεταφορών, Πεπεισμένες περί της χρησιμότητας και των αμοιβαίων πλεονεκτημάτων που έχει μία συμφωνία στον τομέα των οδικών μεταφορών και διαμετακόμισης. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Κεφάλαιο Ι. Γενικές διατάξεις Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής (1) Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται σε οδικές μεταφορές, που πραγματοποιούνται από μεταφορείς εγκατεστημένους στην επικράτεια ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, κάνοντας χρήση οχημάτων τα οποία φέρουν αριθμό κυκλοφορίας της εν λόγω επικράτειας, κατά την αναχώρηση, με προορισμό την επικράτεια ή την διέλευση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. (2) Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διεθνείς δεσμεύσεις για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 2. ΟρισμοίΣτην παρούσα Συμφωνία, νοείται ως: «Μεταφορέας», ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μία εταιρεία ή μία ομάδα προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, ένας οργανισμός εξαρτώμενος από μία δημόσια αρχή, είτε φέρει δική του νομική προσωπικότητα, είτε εξαρτάται από μία αρχή η οποία έχει αυτή την προσωπικότητα, - με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό - με έγκριση της αρμόδιας αρχής να ασκεί την δραστηριότητα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων οδικώς σε διεθνές επίπεδο α) με την ιδιότητα του επαγγελματία μεταφορέα του οποίου το αντικείμενο είναι η δραστηριότητα της μεταφοράς, βάσει ειδικής εθνικής νομοθεσίας σχετικής με το επάγγελμα του μεταφορέα, β) με την ιδιότητα του μεταφορέα για προσωπικό του λογαριασμό, ασκώντας την δραστηριότητα της μεταφοράς σε δευτερεύουσα βάση στα πλαίσια του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησής του ή της εταιρείας του βάσει ειδικής εθνικής νομοθεσίας. «όχημα»α) οποιοδήποτε αυτοκίνητο οδικό όχημα κατασκευασμένο ή διαμορφούμενο για, - την μεταφορά προσώπων που περιλαμβάνει περισσότερες από εννέα (9) θέσεις, με την θέση του οδηγού, - την μεταφορά εμπορευμάτων και του οποίου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ξεπερνά τους 3,5 τόνους, - την έλξη οποιουδήποτε άλλου οχήματος κατασκευασμένου ή διαμορφωμένου για την μεταφορά εμπορευμάτων, β) οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο ή ημι-ρυμουλκούμενο γ) οποιοσδήποτε δυνατός συνδυασμός βάσει των Νόμων και των κανονισμών που ισχύουν στις χώρες των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, οχημάτων που υπάγονται στις κατηγορίες α) και β) «Άδεια» νοείται η άδεια που χορηγείται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος για την είσοδο και την έξοδο ή για την προσωρινή διέλευση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ενός οχήματος που φέρει αριθμό κυκλοφορίας της χώρας ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη άδεια αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία. «Ποσόστωση» ο αριθμός των αδειών που ανταλλάσσεται ετησίως μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. «Μεταφορά», η διακίνηση ενός οχήματος με φορτίο ή κενού, ακόμη και αν για κάποιο μέρος της διαδρομής, το όχημα ταξιδεύει με τρένο ή με πλοίο. «Ενδομεταφορά», η μεταφορά στην επικράτεια του συμβαλλόμενου μέρους, χώρα υποδοχής, τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης, τα οποία βρίσκονται στην εν λόγω επικράτεια, από μεταφορέα εγκατεστημένο στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Η μετακίνηση κενου οχήματος στο εσωτερικό της επικράτειας ανάμεσα σε δύο διεθνείς μεταφορές δεν θεωρείται ως ενδομεταφορά. «Επικράτεια ενός συμβαλλόμενου μέρους», αντίστοιχα η επικράτεια της Τυνησίας και η επικράτεια της Ελλάδας. «Χώρα εγκατάστασης», η επικράτεια ενός συμβαλλόμενου μέρους στην οποία ο μεταφορέας είναι εγκατεστημένος και στην οποία το όχημα φέρει αριθμό κυκλοφορίας. «Χώρα υποδοχής», η επικράτεια ενός συμβαλλόμενου μέρους στην οποία κυκλοφορεί ένα όχημα χωρίς να φέρει αριθμό κυκλοφορίας από την εν λόγω επικράτεια και χωρίς ο μεταφορέας να είναι εκεί εγκατεστημένος. «Λεωφορείο», ένα όχημα το οποίο σύμφωνα με το είδος κατασκευής του και τον εξοπλισμό του προορίζεται να μεταφέρει πρόσωπα και περιλαμβάνει περισσότερες από εννέα (9) θέσεις καθήμενων, περιλαμβανομένης της θέσης του οδηγού. «Τακτικές υπηρεσία επιβατών», μία υπηρεσία που εξασφαλίζει την μεταφορά προσώπων βάσει μίας σχέσης και σύμφωνα με ένα ωράριο προκαθορισμένα, εφαρμόζοντας προκαθορισμένο τιμολόγιο. Οι επιβάτες μπορεί να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται σε στάσεις εκ των προτέρων καθορισμένες. Στην υπηρεσία αυτή έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε, με την υποχρέωση ενδεχομένως να κάνει κράτηση. Επίσης, ως τακτική υπηρεσία θεωρείται μια υπηρεσία που πληροί ουσιαστικά τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν και που λειτουργεί ως τέτοια. Ως «ειδική τακτική υπηρεσία» θεωρείται κυρίως μια υπηρεσία που εξασφαλίζει την μεταφορά καθορισμένων κατηγοριών επιβατών αποκλείοντας άλλους επιβάτες. Ο χαρακτήρας τακτικής υπηρεσίας μίας παρόμοιας υπηρεσίας δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η οργάνωση της μεταφοράς είναι προσαρμοσμένη στις ποικίλες ανάγκες των χρηστών. «Υπηρεσία ειδικών δρομολογίων κυκλικής διαδρομής» επιβατών, μία υπηρεσία που είναι οργανωμένη για να μεταφέρει, εκτελώντας πολλά δρομολόγια, από την ίδια αφετηρία στο ίδιο τέρμα, επιβάτες που αποτελούν εκ των προτέρων μία ομάδα. Κάθε ομάδα, η οποία αποτελείται από επιβάτες οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει την διαδρομή της μεταβάσεως, επαναφέρεται στην αφετηρία σε μεταγενέστερο δρομολόγιο. Ως ζώνη αναχώρησης και ζώνη προορισμού, νοείται ο χώρος της αφετηρίας και ο χώρος του τέρματος καθώς και οι χώροι σε ακτίνα 50 χλμ. Το πρώτο δρομολόγιο επιστροφής στην αφετηρία και το τελευταίο δρομολόγιο των λεωφορείων προς το τέρμα πραγματοποιούνται χωρίς επιβάτες. Ο χαρακτήρας του λεωφορείου δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ορισμένοι επιβάτες μίας ομάδας πραγματοποιούν το δρομολόγιο επιστροφής με μία άλλη ομάδα, ούτε από το γεγονός ότι το πρώτο δρομολόγιο μεταβάσεως και το τελευταίο δρομολόγιο επιστροφής πραγματοποιούνται χωρίς επιβάτες. Αυτή η τελευταία κατηγορία λεωφορείου ονομάζεται «αντίθετο δρομολόγιο λεωφορείου». «Έκτακτη υπηρεσία» επιβατών, μία υπηρεσία που δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό της τακτικής υπηρεσίας, ούτε στον ορισμό της υπηρεσίας ειδικών δρομολογίων κυκλικής διαδρομής. Η συχνότητα ή ο αριθμός υπηρεσιών δεν επηρεάζει τον χαρακτήρα της ευκαιριακής υπηρεσίας. «Μεταφορά τουριστών» (δρομολόγια «κεκλεισμένων των θυρών») η μεταφορά μιας ομάδας προσώπων ένα ή πολλά οχήματα σε ταξίδι «κεκλεισμένων των θυρών», με αναχώρηση από σημείο το οποίο βρίσκεται στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους του οποίου το όχημα φέρει αριθμό κυκλοφορίας, με προορισμό ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και καταλήγοντας στην επικράτεια του πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, από επιχειρήσεις εγκεκριμένες σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, οι οποίες χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό τα δικά τους οχήματα ή οχήματα μισθωμένα. «Μεταφορά υπό διαμετακόμιση» νοείται η μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων που πραγματοποιείται μέσω της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μεταξύ δύο σημείων των οποίων οι τόποι αναχώρησης και προορισμού είναι εκτός της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. «Μεταφορά για ίδιο λογαριασμό προσώπων», η μεταφορά - που πραγματοποιείται με οχήματα που ανήκουν στον μεταφορέα ή που τα διαθέτει με χρονομίσθωση, - πραγματοποιείται από το προσωπικό της επιχείρησης ή από ένα μέλος της εταιρείας, - αποτελεί μόνο δευτερεύουσα δραστηριότητα στα πλαίσια του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή της εταιρείας, - των εργαζομένων της επιχείρησης ή των μελών μιας εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία εκτελεί την μεταφορά στα πλαίσια του εταιρικού της αντικειμένου. «Έγγραφο ελέγχου», το φύλλο πορείας για λεωφορεία, σύμφωνα με το πρότυπο που καθορίστηκε από την Μικτή Επιτροπή και αναφέρεται στο άρθρο 17 της παρούσας Συμφωνίας. Κεφάλαιο ΙΙ. Μεταφορά προσώπων Άρθρο 3. Τακτικές υπηρεσίες (1) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης συμφωνίας των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, οι μεταφορείς που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε Μέρους μπορούν να εκμεταλλεύονται τακτικές υπηρεσίες μεταξύ των χωρών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών με λεωφορεία και βάσει συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ αυτών των μεταφορέων και θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, καθορίζοντας τους όρους εκμετάλλευσης αυτών των υπηρεσιών. Ωστόσο και ελλείψει προσδιορισμού ενός μεταφορέα από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, οι τακτικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από ένα μόνο μεταφορέα που έχει οριστεί από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και με την επιφύλαξη της παροχής της άδειας των δύο συμβαλλομένων μερών και της έγκρισης αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης αυτών των υπηρεσιών. (2) Ένας μεταφορέας ενός Συμβαλλομένου Μέρους δύναται, κατόπιν αιτήσεως του Μέρους να εκμεταλλευτεί μία τακτική υπηρεσία διαμετακόμισης μέσα στην επικράτεια του αλλού Συμβαλλόμενου Μέρους αφού λάβει προηγουμένως μια ετήσια άδεια της αρμόδιας αρχής του αλλού Συμβαλλομένου Μέρους. (3) Οι τροποποιήσεις των όρων εκμετάλλευσης και η κατάργηση της υπηρεσίας υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων αρχών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 4. Έκτακτες μεταφορές (1) Οι Έκτακτες μεταφορές και οι υπηρεσίες ειδικών δρομολογίων κυκλικής διαδρομής με λεωφορεία υπόκεινται σε καθεστώς αδειών που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή της χώρας αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης. (2) Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου (1) απαλλάσσονται από οποιοδήποτε καθεστώς άδειας στην επικράτεια της χώρας υποδοχής, οι ακόλουθες υπηρεσίες: 2 1. η μεταφορά τουριστών 2.2. η μεταφορά με οχήματα μικρότερα των εννέα (9) θέσεων, με τον οδηγό 2.3. η μεταφορά για ίδιο λογαριασμό. (3) Απαγορεύεται να πραγματοποιούνται ενδιάμεσες επιβιβάσεις ταξιδιωτών κατά τη διάρκεια μιας επιτρεπόμενης υπηρεσίας, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση. Η μικτή επιτροπή, που προβλέπεται από το άρθρο 17 της παρούσας Συμφωνίας, δύναται να επεκτείνει την απαλλαγή έγκρισης και σε άλλες κατηγορίες εκτάκτων μεταφορών. Στην περίπτωση αυτή, η μικτή επιτροπή καθορίζει τους ορούς αυτής της επιτρεπόμενης υπηρεσίας. (4) Η αίτηση έγκρισης απευθύνεται στην αρμόδια αρχή της χώρας υποδοχής. Η μικτή επιτροπή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 της παρούσας Συμφωνίας καθορίζει τον τύπο της αίτησης έγκρισης και τα έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν για την τεκμηρίωση της. Η απόφαση έγκρισης ή άρνησης λαμβάνεται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. (5) Οι απαλλαγμένες από έγκριση υπηρεσίες, που εκτελούνται με λεωφορεία, θα πρέπει να καλύπτονται με έγγραφο ελέγχου. Οι προϋποθέσεις χρήσης και το περιεχόμενο του εγγράφου ελέγχου καθορίζονται από την μικτή επιτροπή όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 5. Κοινές διατάξεις για τις υπηρεσίες επιβατών (1) Οι εγκρίσεις μεταφοράς είναι προσωπικές. Δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλους μεταφορείς. (2) Απαγορεύεται η εκτέλεση υπηρεσιών ενδομεταφοράς. Οι τοπικές εκδρομές, αποκλειστικά ομάδων επιβατών που μεταφέρθηκαν στον εν λόγω τόπο από τον ίδιο μεταφορέα δεν θεωρούνται υπηρεσίες ενδομεταφοράς, υπό τον όρο να είναι καταγεγραμμένες στο φύλλο πορείας Κεφάλαιο ΙΙΙ. Μεταφορά εμπορευμάτων Άρθρο 6. Καθεστώς έγκρισης Οι μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια ενός συμβαλλόμενου μέρους μπορούν να εκτελέσουν υπό το καθεστώς προηγούμενης έγκρισης στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους: α) μεταφορές μεταξύ των εδαφών των δυο συμβαλλομένων μερών β) μεταφορές διαμετακόμισης. Άρθρο 7. Απαλλαγή έγκρισης (1) Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 6, οι ακόλουθες κατηγορίες μεταφοράς απαλλάσσονται έγκρισης: (1) Οι μεταφορές με οχήματα των οποίων το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος, με εκείνο του ρυμουλκούμενου, δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους 2) οι ταχυδρομικές μεταφορές 3) οι μεταφορές οχημάτων κατεστραμμένων ή προς επιδιόρθωση και οι μετακινήσεις οχημάτων οδικής βοήθειας 4) οι μετακινήσεις κενού οχήματος το οποίο χρησιμοποιείται για την μεταφορά εμπορευμάτων και προορίζεται να αντικαταστήσει ένα χαλασμένο όχημα που βρίσκεται στην χώρα υποδοχής καθώς και η επιστροφή του χαλασμένου οχήματος αφού επιδιορθωθεί. 5) οι μεταφορές ειδών μετακόμισης. 6) οι μεταφορές ειδών απαραίτητων για ιατρικές φροντίδες σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, κυρίως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών μεταφορών. 7) οι μεταφορές έργων τέχνης που προορίζονται για εκθέσεις, παζάρια ή για σκοπούς μη εμπορικούς. 8) οι μεταφορές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υλικού, εξαρτημάτων και ζώων με προορισμό ή προερχόμενα από θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές, αθλητικές εκδηλώσεις, τσίρκα, παζάρια ή πανηγύρια, καθώς και όσα προορίζονται για ραδιοφωνικές εγγραφές, κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές λήψεις. 9)οι μεταφορές νεκρών. (2) Η μικτή επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 της παρούσας Συμφωνίας, δύναται να συμπληρώσει τον κατάλογο των κατηγοριών μεταφοράς απαλλαγμένων από έγκριση όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1). Άρθρο 8. Προϋποθέσεις εγκρίσεων (1) Οι αρμόδιες αρχές των δύο συμβαλλόμενων μερών ανταλλάσσουν ετησίως μία ποσόστωση αδειών που επιτρέπουν την εκτέλεση διμερών μεταφορών και διαμετακόμισης. Οι άδειες χορηγούνται στους μεταφορείς από την αρμόδια αρχή ή από τις υπηρεσίες που είναι εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό. (2) Οι άδειες είναι προσωπικές. Δεν είναι μεταβιβάσιμες σε τρίτους. (3) Οι άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα μόνο όχημα κάθε φορά. (4) Η μικτή επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, καθορίζει την ποσόστωση, τις κατηγορίες και τις συμπληρωματικές προϋποθέσεις χρήσεως των αδειών. Η μικτή επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, ορίζει τις εθνικές νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις της χώρας υποδοχής που εφαρμόζονται στην ενδομεταφορά. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Κεφάλαιο ΙV. Κοινές διατάξεις Άρθρο 9. Φορολογικές διατάξεις Σε φορολογικό επίπεδο, τα οχήματα που φέρουν αριθμό κυκλοφορίας μίας χώρας εκ των δύο συμβαλλομένων μερών τα οποία πραγματοποιούν μία μεταφορά ή μία διαμετακόμιση που διέπεται από την παρούσα συμφωνία, απαλλάσσονται από φόρους, τέλη, δασμούς επί της εισαγωγής, κατά την περίοδο της παραμονής τους στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, τα οχήματα αυτά υπόκεινται, χωρίς καμία διάκριση εκ μέρους της χώρας της οποίας φέρουν αριθμό κυκλοφορίας, στις ακόλουθες επιβαρύνσεις: α) επιβαρύνσεις για την χρήση της οδικής υποδομής (διόδια και γέφυρες) β) επιβαρύνσεις που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για την συντήρηση, την προστασία και την διαχείριση των οδών και των μεταφορών γ) επιβαρύνσεις που εισπράττονται σε περίπτωση που το βάρος, οι διαστάσεις του οχήματος που χρησιμοποιείται ή του εμπορεύματος που μεταφέρεται ξεπερνούν τα όρια που έχουν καθορίσει οι εθνικές νομοθεσίες των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 10. Βάρος και διαστάσεις (1) Το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος, το βάρος στους άξονες και οι διαστάσεις των οχημάτων δεν μπορούν να ξεπερνούν τα ανώτατα όρια που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. (2) Κατ’εξαίρεση, η χρήση στη χώρα υποδοχής, οχημάτων των οποίων το βάρος και οι διαστάσεις ή το φορτίο ξεπερνούν τα ανώτατα όρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο με ειδική έγκριση η οποία θα πρέπει να ζητηθεί εκ των προτέρων από τις αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής. Άρθρο 11. ΈλεγχοςΟι εγκρίσεις, τα έγγραφα ελέγχου και τα άλλα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και τα πιστοποιητικά ασφάλισης και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των οχημάτων. Άρθρο 12. Υποχρεώσεις των μεταφορέων και κυρώσεις (1) Οι μεταφορείς ενός συμβαλλόμενου μέρους υποχρεούνται να σέβονται στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες τα δύο μέρη είναι και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και από την εθνική νομοθεσία, ειδικότερα τους κανόνες κυκλοφορίας και τις αστυνομικές διατάξεις, την τελωνειακή νομοθεσία και τους όρους και ενδεχόμενους περιορισμούς των εγκρίσεων. (2) Με την επιφύλαξη ποινικών διώξεων, οι αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης μπορούν, σε περίπτωση σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων που διαπράχθηκαν στην επικράτεια της χώρας υποδοχής και κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας, να λάβουν τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα: - την προειδοποίηση, - την απαγόρευση εισόδου στην επικράτεια του συμβαλλόμενου μέρους στην οποία η/οι παραβάση(εις) έλαβαν χώρα. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά σοβαρές, η αρμόδια αρχή της χώρας υποδοχής μπορεί να εκδώσει μία προσωρινή απαγόρευση εισόδου, αναμένοντας να πάρει μία απόφαση η αρχή της χώρας εγκατάστασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις. Άρθρο 13. Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών Οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ των χωρών των δύο συμβαλλόμενων μερών ή κατά τη διέλευση από την επικράτεια του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπόκεινται σε ειδική έγκριση η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, από άποψη υγιεινής για τον ανθρωπο, τα ζώα και τα φυτά, με προορισμό και/ή προέλευση από τις χώρες των συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 14. Ασφάλεια.Τα οχήματα των συμβαλλόμενων μερών που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, τόσο στην επικράτεια των χωρών που διέρχονται όσο και στην χώρα προορισμού. Άρθρο 15. ΕνδομεταφοράΗ ενδομεταφορά δεν επιτρέπεται τόσο στον τομέα των οδικών μεταφορών προσώπων όσο και στο τομέα μεταφοράς εμπορευμάτων. Άρθρο 16. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων Οποιοδήποτε όχημα του συμβαλλόμενου μέρους το οποίο εκτελεί μία διμερή μεταφορά ή μία μεταφορά σε διαμετακόμιση στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα πιστοποιητικό εν ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή και να βεβαιώνει την τεχνική κατάσταση του οχήματος. Άρθρο 17. Συνεργασία και Μικτή Επιτροπή (1) Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών λαμβάνουν τα μέτρα για την υλοποίηση και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και κοινοποιούν αμοιβαία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εξ άλλου, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται αμοιβαία και εκ των προτέρων για οποιαδήποτε αλλαγή του εθνικού δικαίου η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών απολαμβάνουν εγγυήσεων εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους κοινοποιήθηκαν. (2) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (1), δημιουργείται μία μικτή επιτροπή η οποία αποιελείται από εκπροσώπους κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Η μικτή επιτροπή είναι επιφορτισμένη για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και γενικότερα, για τον έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στον τομέα των οδικών μεταφορών, των τεχνικών θεμάτων και την διαχείριση τον κρίσεων. Κεφάλαιο V. Τελικές διατάξεις Άρθρο 18. Θέση σε ισχύ και διάρκεια Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων, οι οποίες θα βεβαιώνουν την επικύρωση της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των συμβαλλομένων μερών και παραμένει σε ισχύ για πέντε έτη. Η παρούσα Συμφωνία παρατείνεται σιωπηρά για ένα ακόμη έτος, εκτός της περίπτωσης έγγραφης καταγγελίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη λήξη της ισχύος της. Συνετάχθη σε δύο αντίγραφα, στις 7 Οκτωβρίου 2003, στην ελληνική, αραβική και γαλλική γλώσσα, τα τρία κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ελληνικού και του αραβικού κειμένου, το γαλλικό κείμενο θα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Τυνησιακής Δημοκρατίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Saida Chtiοui Υφυπουργός Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία