ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3269

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος που υπογράφηκε στη Λουμπλιάνα στις 27 Σεπτεμβρίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, καλούμενες εφεξής «Μέρη», εκφράζοντας την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τον κίνδυνο εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας, σεβόμενες τις διεθνείς συμφωνίες και την ισχύουσα νομοθεσία σε αμφότερα τα Κράτη, και υπό την επιφύλαξη των προηγούμενων δεσμεύσεών τους, βασιζόμενων σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα συνεργάζονται και θα παρέχουν αμοιβαία βοήθεια στους ακόλουθους τομείς: α. Καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, β. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, γ. Καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, δ. Καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων σχετικών με όπλα, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών, καθώς και δηλητηριωδών ουσιών, ε. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των διεθνών παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων και της νομιμοποίησης των εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από εγκληματικές δραστηριότητες, στ. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ζ. Καταπολέμηση της πλαστογραφίας και μεταβολής κάθε είδους εγγράφου, η. Καταπολέμηση της παραποίησης και παραχάραξης τραπεζογραμματίων, πιστωτικών καρτών, αξιών και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, θ. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης ζωής, υγείας, ελευθερίας και σεξουαλικής ακεραιότητας, ι. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας και ιδιαίτερα της κλοπής και παράνομης διακίνησης αυτοκινήτων, ια. Έρευνα για εξαφανισθέντα άτομα και άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα στην επικράτεια του άλλου Μέρους, καθώς και εξακρίβωση της ταυτότητας πτωμάτων, ιβ. Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης έργων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, καθώς και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, ιγ. Βελτίωση μεθόδων και μέσων τήρησης και αποκατάστασης της δημόσιας τάξης και χειρισμού καταστάσεων κρίσης, όπως αεροπειρατείες, απαγωγές κ.λπ., ιδ. Εκπαίδευση και επιμόρφωση αστυνομικών, ιε. Συνεργασία σε πολιτικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς τομείς μέσω ανταλλαγής αστυνομικών αντιπροσωπειών. Τα Μέρη θα συνεργάζονται σε άλλους τομείς που αφορούν την εγκληματικότητα γενικά, την πρόληψη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης, εφ’ όσον υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον. Άρθρο 2 Η συνεργασία των δύο Μερών στους προαναφερθέντες τομείς στο Άρθρο 1, θα επιτυγχάνεται μέσω: α) ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, β) ανταλλαγής εμπειριών στη χρήση εργαστηριακής τεχνολογίας, καθώς και στις μεθόδους και μέσα εγκληματολογικής έρευνας, γ) ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, καθώς και υλικής και τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών ελέγχου διαβατηρίων, για την ανίχνευση πλαστών και παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την πρόληψη της παράνομης εισόδου και μετανάστευσης, δ) ανταλλαγής δειγμάτων νέων ταξιδιωτικών εγγράφων, σφραγίδων και τύπων θεωρήσεων εισόδου (νisa) για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διέλευσης των συνόρων, ε) ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκλήματος, ιδιαίτερα πράξεων τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και παράνομης διακίνησης όπλων και ραδιενεργών υλικών, στ) ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βοήθειας, επί των νέων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, για τη διεθνή τους διακίνηση, απόκρυψη και διανομή, καθώς και επί των νέων μεθόδων για την καταπολέμηση αυτών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του Άρθρου 1, σύμφωνα με την Ενιαία Σύμβαση περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του 1972, την Σύμβαση περί Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1971 και την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. του 1988 κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, ζ) ανταλλαγής νομοθεσιών που αφορούν θέματα της παρούσας Συμφωνίας, η) ανταλλαγής δημοσιευμάτων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, μέσω της οργάνωσης και λήψης μέτρων κοινού συμφέροντος. Άρθρο 3 Τα Μέρη, προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, θα οργανώνουν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, οποτεδήποτε συμφωνούν αμφότερα ότι αυτό είναι απαραίτητο. Άρθρο 41.Κάθε Μέρος μπορεί συνολικώς ή μερικώς να αρνηθεί τη συνεργασία σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική του κυριαρχία, ασφάλεια ή τα εθνικά του συμφέροντα ή είναι αντίθετες στην εθνική του νομοθεσία. Η άρνηση για συνεργασία κοινοποιείται γραπτώς στο άλλο Μέρος χωρίς καθυστέρηση. 2.Η εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας υπόκειται στην εθνική νομοθεσία κάθε Μέρους. 3.Κανένα Μέρος δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτη χώρα οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, εκτός και έχει την συναίνεση του άλλου Μέρους. 4.Υπεύθυνες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας είναι: Για την Ελληνική Δημοκρατία: Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Για την Δημοκρατία της Σλοβενίας: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, Τμήμα Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Για άμεση συνεργασία σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις, τα Μέρη θα ανταλλάξουν μια λίστα που θα περιέχει τις εξουσιοδοτημένες Υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για επικοινωνία και συνεργασία. Άρθρο 51.Τα Μέρη θα συστήσουν μια Συντονιστική Επιτροπή, υπεύθυνη για την εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία θα προεδρεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για την Ελληνική Δημοκρατία και από τον Υπουργό Εσωτερικών για την Δημοκρατία της Σλοβενίας, ή από εκπροσώπους των δύο Υπουργείων, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Η Συντονιστική Επιτροπή θα διασφαλίζει επίσης την προώθηση και αξιολόγηση της παρούσης Συμφωνίας. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων μπορούν να παρακολουθήσουν τις συσκέψεις της Επιτροπής εφ’ όσον είναι απαραίτητο. 2.Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε περιόδους που θα καθορίζονται μέσω διαβουλεύσεων, διαδοχικά, στην Ελλάδα και Σλοβενία. 3.Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική, χωρίς να αποκλείεται η χρήση κάποιας άλλης ευρέως ομιλούμενης διεθνούς γλώσσας. Άρθρο 6 Τα Μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν όλες τις σχετικές διατάξεις, που περιέχονται στους νόμους τους περί προστασίας δεδομένων, κατά την διάρκεια της ανταλλαγής κάθε είδους προσωπικών στοιχείων για τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 7 Η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν τα Μέρη. Άρθρο 81.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 30ή ημέρα μετά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας κάθε Μέρος πληροφορεί το άλλο για την ολοκλήρωση τον σχετικών εσωτερικών του διαδικασιών. 2.Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστη περίοδο. Καθένα από τα Μέρη μπορεί να την τερματίσει μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα ημερών προς το άλλο Μέρος μέσω των διπλωματικών καναλιών. 3.Καθένα Μέρος μπορεί να αναστείλει ολοσχερώς ή μερικώς την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας. Η αναστολή θα κοινοποιείται στο άλλο Μέρος μέσω των διπλωματικών καναλιών. Άρθρο 9 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μέσω κοινής Συμφωνίας των Μερών. Κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 8. Υπογράφηκε στην Λουμπλιάνα στις 27.9.2002 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, το καθένα στην ελληνική, σλοβένικη και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση κάποιας διάστασης ως προς την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία