ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3270

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης Το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο έχει ανασυσταθεί με το π.δ. 122/2004, μετονομάζεται σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι εξής αρμοδιότητες:"
1.  
  Ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και η διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων θεσμικών και λοιπών ρυθμίσεων, καθώς και ο σχεδιασμός των απαι- τούμενων μέτρων εφαρμογής
2.  
  Η εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσμα- τική λειτουργία του τουριστικού τομέα και η παρακολού- θηση της απόδοσής του, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς
3.  
  Η έρευνα και μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία, στην κοινωνική ζωή της Χώρας, καθώς και των όρων του ανταγωνισμού στη διεθνή τουριστική αγορά, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών δεικτών και δεικτών αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και της απαραίτητης τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών
4.  
  Οι κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προ- γραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης
5.  
  Η από κοινού με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικο- νομικών προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυ- ση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού
6.  
  Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρι- σμό και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υπο- βοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Χώρας
7.  
  Η εκπροσώπηση της Χώρας στους διεθνείς οργανι- σμούς και στις διακρατικές σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό, η σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής διεθνών σχέσεων και της προώθησης του τουριστικού προϊόντος, τα γραφεία εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. εντάσσονται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, ιδρύονται και νέα Γραφεία Εξωτερικού σε πόλεις όπου δεν λειτουργούν ήδη Γραφεία του Ε.Ο.Τ. αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς. Τα Γραφεία Εξωτερικού προωθούν την τουριστική πολιτική στο εξωτερικό και υποστηρίζουν ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Επικεφαλής των γραφείων αυτών τοποθετούνται υπάλληλοι του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων φορέων με τριετή θητεία. Κάθε θέμα για τη λειτουργία και στελέχωση των Γραφείων Εξωτερικού ρυθμίζεται με τον Οργανισμό του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
8.  
  Η προώθηση των ελληνικών θέσεων στον τομέα τουρισμού προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, η μέριμνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και άλλα Υπουργεία με συναφές αντικείμενο, ως αρμόδιας Εθνικής Αρχής, για την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων, καθώς και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο σε θέματα τουρισμού
9.  
  Ο σχεδιασμός του προγράμματος τουριστικής προβολής της Χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο σχεδιασμός αυτός καθίσταται υποχρεωτικός για τις νησιωτικές περιοχές.
10.  
  Ο σχεδιασμός της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών της Χώρας και ιδίως, η αξιολόγηση των προτεινόμενων προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), η εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, ιδίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Κοινωνικό Ταμείο της Ε. Ε.
11.  
  Η πρόταση έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για την κήρυξη τόπων ως τουριστικών και για το χαρακτηρισμό πηγών υδάτων ως ιαματικών, καθώς και για την άρση των χαρακτηρισμών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 313/2001.
12.  
  Ο καθορισμός του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων με την έκδοση αντίστοιχων κανονιστικών αποφάσεων του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
13.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική επιτροπή για θέματα τουρισμού με μέλη τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού και τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και έναν Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο.
 2. Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού.
 3. Σκοπός της επιτροπής είναι.α) η επεξεργασία προτάσεων για θέματα τουρισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και λοιπούς κρατικούς φορείς, β) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό.
 4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, συνιστώνται πενταμελείς Επιτροπές για την εξέταση των θεμάτων και την επεξεργασία των προτάσεων αυτών.
 5. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη συνιστάται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας.
 7. Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με μέλη τους Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και από έναν εκπρόσωπο από τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και έναν εκπρόσωπο από το τοπικό, εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο.
 8. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό.
 9. Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.
 10. Ο συντονιστής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις τους αρμόδιους Διευθυντές ή άλλα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και τυχόν άλλων φορέων της περιφερειακής ενότητας.
 11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Τουρισμού συνιστάται επιτροπή, στην οποία μετέχουν, ο Υπουργός Τουρισμού ως Πρόεδρος και ως μέλη δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.) με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τις Ενώσεις αυτές.
 12. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η επισήμανση των αιτίων που τα προκαλούν και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής τους.
 13. Την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρός της, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο.
 14. Στην Επιτροπή αυτή ο Υπουργός Τουρισμού μπορεί, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. αντίστοιχα, να καλεί και Δημάρχους και Περιφερειάρχες ή αντιπεριφερειάρχες συγκεκριμένων περιοχών, για συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, που αφορούν την αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων περιοχών και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής.
 15. Τα στοιχεία δ΄ και ε΄ καταργούνται.
Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κρατικούς και άλλους φορείς με σκοπό:
την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων της Χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών,
την υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, συνιστώνται πενταμελείς Επιτροπές για την εξέταση των θεμάτων και την επεξεργασία των προτάσεων αυτών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Επιτροπών αυτών.
β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συνίσταται μόνιμη επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων τουρισμού και υποβοήθησης για τη διαχείριση κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Χώρας. Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης και μέλη οι Δήμαρχοι της περιφερειακής ενότητας. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα ιδίως συντονισμού στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας. Η επιτροπή προτείνει στα αρμόδια όργανα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα και την ευταξία όλων των περιοχών της χώρας. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι τοπικών φορέων και επιμελητηρίων, καθώς και αρμόδιοι Διευθυντές ή άλλα στελέχη των κατά τόπο αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της επιτροπής.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης ως Πρόεδρος και ως μέλη δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τις Ενώσεις αυτές. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο, η επισήμανση των αιτίων που τα προκαλούν και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής τους. Την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρός της, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην Επιτροπή αυτή ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης μπορεί, μέσω της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.Π. και της Ε.Ν.Α.Ε. αντίστοιχα, να καλεί και Δημάρχους και Νομάρχες συγκεκριμένων περιοχών, για συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητας τους, που αφορούν την αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων περιοχών και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής.
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών συνιστώνται Επιτροπές, στις οποίες μετέχουν τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος, και δύο εκπρόσωποι καθενός από τα άλλα Υπουργεία, με αντικείμενο την εξέταση θεμάτων τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης και την υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς, με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών, που επηρεάζουν τον τουρισμό. Με πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, μέσω των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καλούνται στην Επιτροπή και εκπρόσωποι άλλων φορέων για συνεργασία σε θέματα αρμοδιότητάς τους, που αφορούν γενικά την ανάπτυξη, την προβολή και την εικόνα του τουρισμού, καθώς και την εξυπηρέτηση των τουριστών.
Άρθρο 2 "Εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα"
1.  
  Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης εποπτεύει τα εξής νομικά πρόσωπα:
 1. τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.),.
 2. τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),.
 3. το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.),.
 4. την Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (Ε.Τ.Α. Α.Ε.), η οποία μετονομάζεται σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Α. Α.Ε.),.
 5. τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εκ της υφιστάμενης νομοθεσίας εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και.
 6. τις εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις, στις οποίες τα άνω νομικά πρόσωπα είναι αποκλειστικοί μέτοχοι ή μέτοχοι πλειοψηφίας
2.  
  Η εποπτεία επί των ως άνω νομικών προσώπων ασκείται κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου αυτού
Άρθρο 3 "Συλλογικές αρμοδιότητες για τον τουρισμό"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να ανατίθεται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων για την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001, με σκοπό την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής. Οι εκτάσεις αυτές παραμένουν κοινόχρηστες και εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς.
Άρθρο 4 "Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Τ."
6Α.  
  6Α. α) Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 του π.δ. 313/2001 αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ.
 1. Οι αποφάσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), όπως έγκριση σχεδίων, χορήγηση, ανάκληση ή αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η σφράγιση αυτών, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οι εντολές ελέγχου, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.
 2. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης σε τουριστικές επιχειρήσεις από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., αυτές επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ.
 3. Επί επιβολής διοικητικού προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου της παράβασης και εισπράττεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
 4. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης καλείται ο υπόχρεος να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993.
 5. Εκκρεμείς διαδικασίες από την άσκηση προσφυγών στις επιτροπές προσφυγών των Περιφερειών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 313/2001 περαιώνονται από την πενταμελή Επιτροπή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
1Α.  
  1Α. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Επιθεώρησης και να καθορισθούν οι αρμοδιότητές της.
2.  
  Ο Ε.Ο.Τ. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και έξι μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, μπορεί να ανανεώνεται και τα μέλη του είναι ελευθέρως ανακλητά. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Ε.Ο.Τ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και επτά μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στον γενικό γραμματέα ή τον πρόεδρο αρμοδιότητες και να τις ανακαλεί ελεύθερα. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης του Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς σχέσεις του μπορεί να μεταβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά περίπτωση στον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα ή σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο γενικός γραμματέας ή ο πρόεδρος, με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζουν περαιτέρω στους γενικούς διευθυντές, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, τους προϊσταμένους των γραφείων εξωτερικού και τους προϊσταμένους των τμημάτων που κατέχουν θέσεις ευθύνης του Ε.Ο.Τ., τις μεταβιβασθείσες σε αυτούς από το διοικητικό συμβούλιο αρμοδιότητες και οφείλουν να ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
4.  
  Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.
 1. Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του.
 2. Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 3. Προς τούτο ενημερώνεται από τον γενικό γραμματέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Ασκεί τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, που του μεταβιβάζονται από αυτό.
 5. Αν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και, αν και αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει, από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ.:.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις του
Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνεται από το Γενικό Γραμματέα επ’ αυτών
Ασκεί την άμεση αρμοδιότητα για τη διεθνή προβολή του ελληνικού τουρισμού και εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις διεθνείς οργανώσεις και στις διεθνείς σχέσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά στην άσκηση των καθηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας.
5.  
  Ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού, διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, χορηγεί στους δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το διοικητικό συμβούλιο. Αν εκλείψει, απουσιάζει ή κωλύεται ο γενικός γραμματέας, αναπληρώνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι αποδοχές του γενικού γραμματέα, καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Για την υποβοήθηση του γενικού γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του συνίστανται μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Για την αντίστοιχη υποβοήθηση του έργου του προέδρου συνίσταται μία θέση ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση πρόσληψης έχει διάρκεια έξι μηνών και μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τον προσέλαβε.Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στην παράγραφο 6 του όρθρου 1 του ν 1256/ 1982 (ΦΕΚ 65 Α΄). Όσον αφορά τα προσόντα και τις αποδοχές των προσώπων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. ασκεί κάθε διοικητική αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και προΐσταται του προσωπικού του. Ειδικότερα:.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. ενώπιον Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
Συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, εκπροσωπεί τον Οργανισμό κατά την υπογραφή τους και εγκρίνει την καταβολή των δαπανών του προϋπολογισμού, εφόσον το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει συνολικά για το αντικείμενο της σύμβασης το ποσό των 50.000 ευρώ, άλλως ενεργεί ύστερα από ρητή εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.  
  Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ., ιδίως.
 1. Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 2. Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 3. Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 4. Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως.1Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών, σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως.οικολογικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ιατρικός, αθλητικός τουρισμός και κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων.
 5. Εγκρίνει προγράμματα προβολής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος. 2Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς. 3Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και προσωπικότητες κύρους.
 6. Δύναται να μισθώνει παντός είδους μεταφορικά με ή άνευ οδηγού μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προσκεκλημένων προσωπικοτήτων, δημοσιογράφων, κινηματογραφικών – τηλεοπτικών συνεργείων, ομάδων προσκεκλημένων που περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης ανεξαρτήτως ποσού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 4Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια (wοrkshοps) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών. 5Διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς - tοur οperatοrs, εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Οργανισμό φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι 6 μήνες.
 7. Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 8. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
 9. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της.
 10. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει.1Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
 11. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες. 2Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους.
 12. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 3Την εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Ε.Ο.Τ. σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση και την προβολή της χώρας στη διεθνή τουριστική αγορά.
 13. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους από τον Ε.Ο.Τ. μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης, διαφήμισης στην αλλοδαπή και ημεδαπή από κοινού με οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ημεδαπής στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Προς το σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Τ., ιδίως:.
Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της Χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Χορηγεί άδειες, εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και την τουριστική αγορά γενικότερα.
Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και ιδίως: i) Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των Τουριστικών Επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της Χώρας, τουριστικών περιοχών, σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως: οικολογικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, και κλάδων Τουριστικών Επιχειρήσεων και ii) Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους είτε μόνος είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς
6.  
 1. Από 1ης Ιανουαρίου 2005 συνιστώνται σε κάθε Περιφέρεια Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α΄) και ειδικότερα της παραγράφου 1 (για τις Διευθύνσεις Τουρισμού), των διατάξεων της παραγράφου 3 (για τις έδρες και την κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού) και των διατάξεων της παραγράφου 4 (για τη στελέχωση των μονάδων τουρισμού).
 2. Οι Π.Υ.Τ. διακρίνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού.
 3. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι Διευθύνσεις Τουρισμού, τα Τμήματα και τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού των Περιφερειών, που είχαν συσταθεί με το άρθρο 15 του π.δ. 313/2001 και προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 313/2001, καταργούνται αυτοδικαίως και όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβασθεί σε αυτές με το άρθρο 14 του π.δ. 313/2001, καθώς και όσες άλλες έχουν ανατεθεί σε αυτές, ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ. δια των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, οι οποίες συνιστώνται με το νόμο αυτό.
 4. Κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο ΕΟΤ μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
 5. Στην Επιτροπή παρίσταται υποχρεωτικά ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 6. Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από εισηγητή, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, και από δύο γραμματείς.
 7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής κυρώνονται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να καταστούν εκτελεστές ή αναπέμπονται στην Επιτροπή για επανεξέταση.
 8. Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, της Επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής.
 9. Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. έχουν την αντίστοιχη οργανωτική σύνθεση, την ίδια στελέχωση και τις ίδιες οργανικές θέσεις, την ίδια έδρα και την ίδια καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα με τις καταργούμενες αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες τουρισμού των Περιφερειών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του π.δ. 313/2001.
 10. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζονται και άλλες αρμοδιότητες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. και μπορεί να μεταβάλλεται η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών ή να ιδρύονται νέες, με κριτήριο την τουριστική σημασία της περιοχής.
 11. Με όμοιες αποφάσεις, προσωρινά και ως τη στελέχωση των ως άνω Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Εσωτερικού του Ε.Ο.Τ., οι αρμοδιότητες οποιασδήποτε από αυτές είναι δυνατό να ασκούνται, εν μέρει ή στο σύνολο τους, από άλλη ή άλλες Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. που θα ορίζονται με τις αποφάσεις αυτές.
7.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης εγκρίνονται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. που αφορούν:.
 1. Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων
 2. Τη σύναψη συμβάσεων και εν γένει ανάληψη οικονομικών δεσμεύσεων του Οργανισμού που υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ κατά περίπτωση.
8.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μπορεί να διατάσσεται διαχειριστικός έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων του Ε.Ο.Τ. και από ορκωτούς ελεγκτές.
9.  
 1. Η διάθεση των ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων του Ε.Ο.Τ. των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2837/2000, για την εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικών υποδομών, που κρίνεται ότι συμβάλλουν στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας, αποφασίζεται από τη Διϋπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002.
 2. Με την ίδια απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων καθορίζονται οι αναγκαίες διασφαλίσεις του Δημοσίου για την εκτέλεση των προβλεπόμενων έργων
Άρθρο 5 "Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)"
1.  
  Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α. Ε.) ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ., με σκοπό την αξιοποίηση της σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής της Χώρας. Αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας με μακροχρόνιο αναπτυξιακό χαρακτήρα, η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού (Ιαματικός, Συνεδριακός, Αγροτουρισμός, κ.λπ.) και η προώθηση έργων ειδικής τουριστικής υποδομής (μαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.λπ.), σύμφωνα με τους στόχους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
2.  
  Στο άρθρο 31 Α του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 8 Τα τιμολόγια ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και οι Ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των τουριστικών λιμένων που ανήκουν κατά διοίκηση και διαχείριση στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.), καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκάστοτε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993, φορέα διαχείρισης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Άρθρο 6 "Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού"
1.  
  Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 2636/1998 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα σαράντα (40).
Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 2636/1998 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα τριάντα (30).
2.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 2636/1998 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Επταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, ορίζεται η σύνθεσή της, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτής, οι αρμοδιότητες της, μεταξύ των οποίων και η σύνταξη σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων, η καταπολέμηση των αντικινήτρων στον τουρισμό, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της λειτουργίας της
Άρθρο 7 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται: α) το άρθρο 2 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α΄), β) το π.δ. 207/1989 (ΦΕΚ 98 Α΄), γ) η Υ.Α. υπ’ αριθμ. 7681 της 31ης Μαρτίου /12 Απριλίου 1989 «Μεταφορά αρμοδιότητας αντισταθμιστικών οφελών τουρισμού» (ΦΕΚ 251 Β΄), δ) το π.δ. 459/1993 (ΦΕΚ 193 Α΄), πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5, ε) το άρθρο 1 παράγραφοι α΄, β΄, γ΄ και το άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ. 365/1997 (ΦΕΚ 241 Α΄), στ) το άρθρο 3 του π.δ. 142/2001 (ΦΕΚ 123 Α΄), ζ) τα άρθρα 1 και 19 του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α΄), από της ισχύος των νέων Οργανισμών, η) τα άρθρα 2,3,4,11,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 του π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231 Α΄), από της ισχύος των νέων Οργανισμών, θ) το άρθρο 3 του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ι) η παράγραφος 7δ του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄).
Άρθρο 8 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Τουριστικής Αστυνομίας και λαμβάνονται τα αναγκαία οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την άσκηση αυτών στο πλαίσιο της γενικότερης τουριστικής πολιτικής
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και καθορίζονται οι όροι υπαγωγής τους στην κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι λειτουργίας και έκδοσης αδειών και άλλων μορφών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.
3.  
  Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης μετέχει, από τη δημοσίευση του παρόντος, στην Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 2742/1999 ( ΦΕΚ 207 Α΄).
4.  
  Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδονται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και τους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών τα προεδρικά διατάγματα περί Οργανισμών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του Ε.Ο.Τ και των λοιπών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με τους Οργανισμούς αυτούς επιτρέπεται η σύσταση νέων υπηρεσιών και νέων οργανικών θέσεων τακτικού, ειδικού, επιστημονικού, τεχνικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού. Επίσης επιτρέπεται η σύσταση στο Υπουργείο θέσεων προσωπικού αορίστου χρόνου, ειδικών συμβούλων, συνεργατών, ως και επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα του Υπουργείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και των Γραμματέων των ως άνω Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.
5.  
 1. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη ή μεταφορά μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, με την (δια σχέση εργασίας, στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
 2. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων, σε κενές οργανικές θέσεις ίδιας κατηγορίας και κλάδου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο
 3. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται ύστερα από αίτηση, σε αντίστοιχες κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με δέσμευση ισάριθμων κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού και σε ειδικότητες αντίστοιχες με τους κλάδους του μόνιμου προσωπικού.
 4. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που τις κατέχει.
 5. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται από Ν.Π.Ι.Δ. στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγεται στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγεται το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
 6. Για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια των μεταφερομένων εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 3 του,άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄/25.7.1997).
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής Ανάπτυξης είναι δυνατόν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
 8. Αιτήσεις για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, υποβάλλονται εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατό να αποσπώνται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης μόνιμοι υπάλληλοι και άλλων Υπουργείων, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Οι αποσπάσεις αυτές μπορεί να παρατείνονται για χρόνο μέχρι διπλάσιο από εκείνον που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι αποσπάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για κάθε έννομη συνέπεια για τον υπάλληλο, ως υπηρεσία στην οργανική του θέση.
7.  
  Το ειδικό επίδομα του άρθρου 15 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) καταβάλλεται σε βάρος των εσόδων που εισπράττονται από το Δημόσιο επί των μικτών κερδών των Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας και προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄), στο μόνιμο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής προσωπικό, στο αποσπασμένο πάσης κατηγορίας και στο μετακλητό προσωπικό, που υπηρετεί στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ανεξάρτητα από το φορέα που μισθοδοτείται, αναδρομικά από την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το επίδομα αυτό και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα απομένοντα χρηματικά ποσά των ως άνω εσόδων αποδίδονται ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β’ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 2206/ 1994 (ΦΕΚ 62 Α΄).
8.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1.17 του άρθρου 6 του ν. 3105/2003 προστίθενται οι εξής λέξεις: «Καθώς και για κάθε ενέργεια δημοσιότητας, προβολής και διαφήμισης του έργου του Ο.Τ.Ε.Κ.».
9.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3α του άρθρου 34 του ν. 3105/2003 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. καθορίζονται οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών σπουδών και πρακτικής άσκησης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, σε απόφοιτους εκπαιδευτικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτους Αρχικής Κατάρτισης του Οργανισμού ή σε τρίτους, που έχουν αποφοιτήσει από μονάδες τουριστικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής .
10.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης συγκροτείται εννεαμελής “Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων”. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν (1) εκπρόσωπο από τον Ε.Ο.Τ. και έναν (1) πτυχιούχο Α. Ε.Ι. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Τουρισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αναπληρούμενος από τον Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται με απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων. Η Επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από χρηματοοικονομικό Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος προσλαμβάνεται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα της Επιτροπής .
11.  
  Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 οι λέξεις «30ή Ιουνίου 2004» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Αυγούστου 2004».
12.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους φορείς του αμέσως προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), ο οποίος λογίζεται για το σκοπό αυτόν, ως φορέας ανάθεσης του άρθρου 7 του ν. 2860/2000». Η παραπάνω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του π.δ. 4/2002.
13.  
  Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των σπουδαστών των Σχολών Ξεναγών και των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για την πραγματοποίηση υποχρεωτικών εκδρομών - πρακτική άσκηση - εσωτερικού ή εξωτερικού, βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε.Κ. ή και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιεί ο Οργανισμός. Τα ποσά που προβλέπονται για κάθε κατηγορία εξόδων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, μη δυνάμενα να υπερβούν τα όρια που ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) της κατηγορίας ΙV των δημοσίων υπαλλήλων. Οι μετακινήσεις των σπουδαστών θα πραγματοποιούνται οδικώς, σιδηροδρομικώς, ακτοπλοϊκώς ή με μισθωμένα οχήματα δημόσιας χρήσης (πούλμαν). Κατ’ εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. επιτρέπεται η αεροπορική μετακίνηση. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2003-2006.
Τα έξοδα διαμονής και η εκτός έδρας αποζημίωση των σπουδαστών των Σχολών Ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ. για την πραγματοποίηση υποχρεωτικών εκδρομών βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε.Κ. Η αποζημίωση εκτός έδρας ανέρχεται, για κάθε σπουδαστή, σε ποσοστό 80% των αντίστοιχων ποσών που προβλέπονται για υπαλλήλους της κατηγορίας ΙV στο άρθρο 4 του ν. 2685/1999. Οι μετακινήσεις των σπουδαστών θα πραγματοποιούνται οδικώς, σιδηροδρομικώς, ακτοπλοϊκώς ή με μισθωμένα οχήματα δημόσιας χρήσης (πούλμαν). Κατ’ εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για τη μετάβαση σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας επιτρέπεται η αεροπορική μετακίνηση.
Άρθρο 9
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 191α του ν. 1815/ 1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ 250 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2898/2001, αντικαθίστανται ως εξής: 191α διατάξεις 1 Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενσωματώνονται, σε μετάφραση, στο Εθνικό Δίκαιο Κανονισμοί και Εγχειρίδια του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities, JΑΑ), καθώς και οι Αποφάσεις και Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια των πτήσεων (ΕURΟCΟΝΤRΟL). 2 Με αποφάσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενσωματώνονται, σε μετάφραση, στο Εθνικό Δίκαιο τα Παραρτήματα (Αnnexes) και Τεχνικά Εγχειρίδια ( Dοcuments and Circulars) της κυρωθείσας με το ν. 211/1947 (ΦΕΚ 35 Α΄) Σύμβασης του Σικάγο «Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας», καθώς και οι τροποποιήσεις τους (Versiοns) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εκάστοτε, κατά το άρθρο 90 της ως άνω Συμβάσεως, έναρξη της ισχύος τους Στην (δια απόφαση αναφέρονται και οι καταργούμενες διατάξεις. 3 Με όμοιες αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Π.Α. λαμβάνονται τα αναγκαία για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων μέτρα και παρέχονται στην Υ.Π.Α. οι σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις εφαρμογής .
2.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενσω. ματώνονται, σε μετάφραση, στο Εθνικό Δίκαιο τα υπ’ αριθμ. 9760/2001 και 8335/2001 Τεχνικά Εγχειρίδια (Dοcuments) της κυρωθείσας με το ν. 211/1947 Σύμβασης του Σικάγο.
 2. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής των ανωτέρω Τεχνικών Εγχειριδίων.
 3. Το Προεδρικό Διάταγμα της περίπτωσης α΄ εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
 4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των επιθεωρητών, οι διαδικασίες για την απόκτηση ανάκληση πιστοποιητικού επιθεωρητή, οι διαδικασίες αξιολόγησης πειθαρχικού ελέγχου των επιθεωρητών, οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των επιθεωρητών, ο αριθμός τους ανά κατηγορία και ειδικότητα, τα ασυμβίβαστα απόκτησης ειδικότητας επιθεωρητή και ρυθμίζονται συναφή θέματα
3.  
  Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις νόμων και κάθε άλλης κανονιστικής πράξης της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πτητικής ασφάλειας, καθώς και οι εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται να γίνει αναδιάρθρωση του νομοθετικού υλικού, απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον στάδιο εφαρμογής, μεταγλώττιση των κειμένων στη δημοτική και οι αναγκαίες φραστικές προσαρμογές και άλλες μεταβολές που είναι απαραίτητες για την κωδικοποίηση, χωρίς αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που κωδικοποιούνται.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-10-11 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/187
2006-10-24 Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
6Α. α) Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 του π.δ. 313/2001 αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ.
 • Οι αποφάσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), όπως έγκριση σχεδίων, χορήγηση, ανάκληση ή αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η σφράγιση αυτών, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οι εντολές ελέγχου, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.
 • Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης σε τουριστικές επιχειρήσεις από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., αυτές επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ.
 • Επί επιβολής διοικητικού προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου της παράβασης και εισπράττεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
 • Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης καλείται ο υπόχρεος να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993.
 • Εκκρεμείς διαδικασίες από την άσκηση προσφυγών στις επιτροπές προσφυγών των Περιφερειών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 313/2001 περαιώνονται από την πενταμελή Επιτροπή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 • Προσθήκη
  1Α. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Επιθεώρησης και να καθορισθούν οι αρμοδιότητές της.
  Προσθήκη
  Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 2636/1998 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα σαράντα (40).
  Αντικατάσταση
  Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των σπουδαστών των Σχολών Ξεναγών και των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για την πραγματοποίηση υποχρεωτικών εκδρομών - πρακτική άσκηση - εσωτερικού ή εξωτερικού, βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε.Κ. ή και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιεί ο Οργανισμός.
  Τα ποσά που προβλέπονται για κάθε κατηγορία εξόδων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, μη δυνάμενα να υπερβούν τα όρια που ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) της κατηγορίας ΙV των δημοσίων υπαλλήλων.
  Οι μετακινήσεις των σπουδαστών θα πραγματοποιούνται οδικώς, σιδηροδρομικώς, ακτοπλοϊκώς ή με μισθωμένα οχήματα δημόσιας χρήσης (πούλμαν).
  Κατ’ εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. επιτρέπεται η αεροπορική μετακίνηση.
  Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2003-2006.
  Αντικατάσταση
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 • Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης, διαφήμισης στην αλλοδαπή και ημεδαπή από κοινού με οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ημεδαπής στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/230
  2009-07-01 Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο ΕΟΤ μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Στην Επιτροπή παρίσταται υποχρεωτικά ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 • Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από εισηγητή, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, και από δύο γραμματείς.
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής κυρώνονται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να καταστούν εκτελεστές ή αναπέμπονται στην Επιτροπή για επανεξέταση.
 • Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, της Επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής.
 • Αντικατάσταση
  A/2009/102
  2010-09-20 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού.
  Τροποποίηση Τύπος
  Ο Ε.Ο.Τ. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και έξι μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, μπορεί να ανανεώνεται και τα μέλη του είναι ελευθέρως ανακλητά.
  Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα.
  Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αντικατάσταση
  Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα.
  Αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα.
  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στον γενικό γραμματέα ή τον πρόεδρο αρμοδιότητες και να τις ανακαλεί ελεύθερα.
  Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης του Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς σχέσεις του μπορεί να μεταβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά περίπτωση στον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα ή σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
  Ο γενικός γραμματέας ή ο πρόεδρος, με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζουν περαιτέρω στους γενικούς διευθυντές, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, τους προϊσταμένους των γραφείων εξωτερικού και τους προϊσταμένους των τμημάτων που κατέχουν θέσεις ευθύνης του Ε.Ο.Τ., τις μεταβιβασθείσες σε αυτούς από το διοικητικό συμβούλιο αρμοδιότητες και οφείλουν να ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.
  Αντικατάσταση
  Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.
 • Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 • Προς τούτο ενημερώνεται από τον γενικό γραμματέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ασκεί τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, που του μεταβιβάζονται από αυτό.
 • Αν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και, αν και αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει, από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
 • Αντικατάσταση
  Ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού, διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, χορηγεί στους δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το διοικητικό συμβούλιο.
  Αν εκλείψει, απουσιάζει ή κωλύεται ο γενικός γραμματέας, αναπληρώνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι αποδοχές του γενικού γραμματέα, καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
  Για την υποβοήθηση του γενικού γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του συνίστανται μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  Για την αντίστοιχη υποβοήθηση του έργου του προέδρου συνίσταται μία θέση ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  Η σύμβαση πρόσληψης έχει διάρκεια έξι μηνών και μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο.
  Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τον προσέλαβε.Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στην παράγραφο 6 του όρθρου 1 του ν 1256/ 1982 (ΦΕΚ 65 Α΄).
  Όσον αφορά τα προσόντα και τις αποδοχές των προσώπων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
  Αντικατάσταση
  A/2010/161
  2013-08-08 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική επιτροπή για θέματα τουρισμού με μέλη τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού και τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και έναν Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο.
 • Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού.
 • Σκοπός της επιτροπής είναι.α) η επεξεργασία προτάσεων για θέματα τουρισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και λοιπούς κρατικούς φορείς, β) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό.
 • Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, συνιστώνται πενταμελείς Επιτροπές για την εξέταση των θεμάτων και την επεξεργασία των προτάσεων αυτών.
 • Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη συνιστάται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας.
 • Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με μέλη τους Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και από έναν εκπρόσωπο από τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και έναν εκπρόσωπο από το τοπικό, εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο.
 • Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό.
 • Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.
 • Ο συντονιστής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις τους αρμόδιους Διευθυντές ή άλλα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και τυχόν άλλων φορέων της περιφερειακής ενότητας.
 • Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Τουρισμού συνιστάται επιτροπή, στην οποία μετέχουν, ο Υπουργός Τουρισμού ως Πρόεδρος και ως μέλη δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.) με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τις Ενώσεις αυτές.
 • Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η επισήμανση των αιτίων που τα προκαλούν και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής τους.
 • Την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρός της, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο.
 • Στην Επιτροπή αυτή ο Υπουργός Τουρισμού μπορεί, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. αντίστοιχα, να καλεί και Δημάρχους και Περιφερειάρχες ή αντιπεριφερειάρχες συγκεκριμένων περιοχών, για συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, που αφορούν την αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων περιοχών και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής.
 • Τα στοιχεία δ΄ και ε΄ καταργούνται.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/175
  2014-02-17 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συνίσταται μόνιμη επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων τουρισμού και υποβοήθησης για τη διαχείριση κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Χώρας.
 • Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης και μέλη οι Δήμαρχοι της περιφερειακής ενότητας.
 • Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα ιδίως συντονισμού στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας.
 • Η επιτροπή προτείνει στα αρμόδια όργανα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα και την ευταξία όλων των περιοχών της χώρας.
 • Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι τοπικών φορέων και επιμελητηρίων, καθώς και αρμόδιοι Διευθυντές ή άλλα στελέχη των κατά τόπο αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών.
 • Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της επιτροπής.
 • Αντικατάσταση
  A/2014/38
  2014-07-30 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας.
  Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ., ιδίως.
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 • Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως.1Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών, σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως.οικολογικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ιατρικός, αθλητικός τουρισμός και κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Εγκρίνει προγράμματα προβολής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος. 2Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς. 3Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και προσωπικότητες κύρους.
 • Δύναται να μισθώνει παντός είδους μεταφορικά με ή άνευ οδηγού μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προσκεκλημένων προσωπικοτήτων, δημοσιογράφων, κινηματογραφικών – τηλεοπτικών συνεργείων, ομάδων προσκεκλημένων που περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης ανεξαρτήτως ποσού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 4Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια (wοrkshοps) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών. 5Διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς - tοur οperatοrs, εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Οργανισμό φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι 6 μήνες.
 • Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 • Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
 • Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της.
 • Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει.1Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
 • Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες. 2Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους.
 • Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 3Την εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Ε.Ο.Τ. σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση και την προβολή της χώρας στη διεθνή τουριστική αγορά.
 • Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους από τον Ε.Ο.Τ. μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
 • Αντικατάσταση
  A/2014/155
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
  ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
  ΝΟΜΟΣ 1993/2160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2160 1993
  Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
  Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
  ΝΟΜΟΣ 1998/2636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2636 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
  Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2837 2000
  ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
  Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
  Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
  Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
  Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
  Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
  Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
  Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
  Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
  ΝΟΜΟΣ 2004/3270 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/3270 2004
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/207 1989
  Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
  Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/313 2001
  Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 2001/343 2001
  Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. 2002/4 2002
  Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/63 2005
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
  Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. 2009/3766 2009
  Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού. 2010/3878 2010
  Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
  Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2013/4179 2013
  Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
  Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
  Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
  Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...]" 2017/4465 2017
  Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2005/149 2005
  Παράταση παραχώρησης της εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής Αγίων Αποστόλων, Δ.Δ Δουμπιών, στο Δήμο Ανθεμούντος Ν. Χαλκιδικής. 2006/5 2006
  Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. 2007/14 2007
  Κύρωση τροποποίησης του Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2007/173 2007
  Κανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων 2008/102 2008
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 2010/15 2010
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο[...]" 2010/29 2010
  Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Ελικόπτερα με κύρωση τροποποιήσεών του. 2012/64 2012
  Κύριος Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού/Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών. 2012/65 2012
  Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων ΠτητικήςΙκανότητας για Πτητικές Λειτουργίες. 2012/66 2012
  Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού. 2014/112 2014
  Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΑΤ), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (ΙFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδ[...]" 2017/143 2017