Κύρωση της Συμφωνίας πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας καιη Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, εφεξής αναφερόμενες ως «τα Μέρη», Οδηγούμενες από την επιθυμία να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τους δεσμούς φιλίας που υφίστανται μεταξύ των δύο χωρών, Επιθυμώντας να προαγάγουν τη συνεργασία τους στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και άλλους σχετικούς τομείς, Αποφάσισαν να συνάψουν την παρούσα Συμφωνία και συμφώνησαν τα εξής : Άρθρο 1 Προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν : α) πρωτοβουλίες με σκοπό τη διοργάνωση εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και την παρουσίαση έργων Τέχνης και ταινιών μέσω των αρμόδιων φορέων κάθε χώρας, β) παρουσίαση λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας, συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων, ανταλλαγής βιβλίων και εκδόσεων, καθώς και άλλων μορφών πολιτιστικού υλικού, γ) συμμετοχή αντιπροσώπων τους σε διεθνή συνέδρια, διαγωνισμούς, φεστιβάλ και συναντήσεις σχετικά με πολιτιστικά θέματα, που διοργανώνει το άλλο Μέρος, δ) ανάπτυξη επαφών μεταξύ ενώσεων καλλιτεχνών και συγγραφέων των δύο χωρών και ανταλλαγή ειδικών σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς και στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, καθώς και ανταλλαγή συγγραφέων, ομιλητών και καλλιτεχνών, ε) ανταλλαγή θεατρικών, μουσικών, χορευτικών, καλλιτεχνικών και φολκλορικών ομάδων ή επιμέρους ερμηνευτών. στ) ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και επισκέψεων ειδικών στους τομείς της μουσειολογίας και της συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα συνεργασθούν στον τομέα των δημόσιων αρχείων και βιβλιοθηκών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, σχετικού υλικού και ειδικών στους τομείς αυτούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της κάθε χώρας. Άρθρο 3 Με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον εκπαιδευτικό τομέα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα Μέρη: α) θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δυο χωρών, β) θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη διδασκαλία της γλώσσας, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και άλλων πλευρών της ζωής της άλλης χώρας. γ) θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καθηγητών και ερευνητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών και θα τους βοηθούν στις έρευνές τους. δ) θα καλούν, όποτε είναι δυνατόν, αντιπροσώπους του ενός από τα Μέρη για να συμμετάσχουν σε συνέδρια, διασκέψεις και άλλες συναντήσεις στον εκπαιδευτικό τομέα τις οποίες προωθεί το άλλο Μέρος. ε) θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και θα εξετάζουν την πιθανότητα αμοιβαίας χορήγησης υποτροφιών υπό προϋποθέσεις που θα συμφωνούνται μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων των δύο Μερών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε Μέρους, στ) θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ειδικών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει την ίδρυση στο έδαφός του πολιτιστικών ιδρυμάτων της άλλης χώρας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. Άρθρο 5 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των εθνικών τους οργανισμών ραδιοτηλεόρασης, καθώς και μεταξύ ειδησεογραφικών πρακτορείων, με σκοπό την ανταλλαγή ειδήσεων και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, καθώς και τις επαφές μεταξύ αθλητικών ενώσεων των δύο χωρών. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής θα συμφωνούνται από τις οικείες αρμόδιες αρχές τους. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νεολαίας τους σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες και εμπειρίες σε κάθε τομέα που αφορά τη νεολαία, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των νέων. Άρθρο 8 Η παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει τη δυνατότητα καθιέρωσης και άλλων μορφών διμερούς συνεργασίας σε άλλους τομείς που σχετίζονται ή βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους σκοπούς της. Άρθρο 9 Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα καταρτίζουν προγράμματα συνεργασίας, τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες περιόδους και θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας, εκδηλώσεις και ανταλλαγές, καθώς και τους οργανωτικούς και οικονομικούς όρους της εφαρμογής τους. Τα προαναφερθέντα προγράμματα συνεργασίας θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από μικτές επιτροπές, τις οποίες θα συγκαλούν τα Μέρη όποτε είναι απαραίτητο, στην Ελλάδα και τη Βραζιλία εναλλάξ. Άρθρο 10 Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών. Άρθρο 11 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία αμοιβαίας ενημέρωσης των Μερών, δια της διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών νομικών διατυπώσεων. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καταγγελθεί με προηγούμενη αποστολή ειδοποίησης από οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη δια της διπλωματικής οδού. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας, αυτή θα παύσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης καταγγελίας. Άρθρο 12 Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δε θα επηρεάσει αναληφθέντα προγράμματα, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών. Έγινε στην Αθήνα, στις 27 Μαρτίου 2003, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, την Πορτογαλική και την Αγγλική. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς κατά την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 9 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία