ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3274

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1 "Νομαρχιακές Επιτροπές"
1.  
  Το άρθρο 13 του Π.Δ. 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 13 Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.), οι Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.) και ο Νομάρχης.
2.  
  Το άρθρο 15 του Π.Δ. 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 15 Επιτροπές 1 Ο αριθμός των Νομαρχιακών Επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι ως δύο (2) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, ως τέσσερις (4) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό από 100.001 έως 200.000 κατοίκους και ως έξι (6) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό περισσότερους από 200.001 κατοίκους. 2 Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρό της και δύο μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει είκοσι ένα (21) μέλη, τέσσερα (4) μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει μέχρι τριάντα ένα (31) μέλη και έξι (6) μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει τριάντα επτά (37) μέλη Τα μισά από τα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αν σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Η θητεία των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου. 3 Στην έδρα των ενιαίων ή διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνιστώνται δύο Νομαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη Η τριμελής επιτροπή του άρθρου 116 παρ. 12 του Π.Δ. 30/1996 καταργείται Καταργούνται, επίσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της Οι αρμοδιότητές της ασκούνται εφεξής από τις Νομαρχιακές Επιτροπές. 4 Τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, εκτός από τους προέδρους, μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Νομάρχη ή αριθμού μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου ίσου με το διπλάσιο του αριθμού των μελών της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής μπορεί να αντικατασταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη Η θητεία των Αντινομαρχών είναι ετήσια.
3.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 58 του Π.Δ. 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 15 του Ν. 2503/ 1997, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου το Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του, εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών μεταξύ των μελών του, εκτός από τον πρόεδρό του.
4.  
  Η παρ. 28 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 28 Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα το Νομάρχη επικουρούν οι Αντινομάρχες Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα που λειτουργούν δύο (2) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται δύο (2) Αντινομάρχες, όπου λειτουργούν τέσσερις (4) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται τέσσερις (4) Αντινομάρχες και όπου λειτουργούν έξι (6) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται έξι (6) Αντινομάρχες.
5.  
  Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται η ιδιότητα «βοηθός νομάρχης», από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νοείται «αντινομάρχης»
6.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 31 του άρθρου 15 του Ν. 2503/ 1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του Νομάρχη, μεταξύ των Αντινομαρχών Η θητεία του Προέδρου είναι ετήσια.
7.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2503/ 1997 τροποποιείται ως εξής: Στους ανωτέρω γραμματείς καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
8.  
  Η περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του Π.Δ. 30/1996 καταργείται, με αντίστοιχη αναρίθμηση των υπόλοιπων περιπτώσεων και προστίθεται περίπτωση κε΄ ως εξής: 1 Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Επιτροπών"
1.  
  Το άρθρο 60 του Π.Δ. 30/1996 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 60 1 Η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος. 2 Επεξεργάζεται, προελέγχει τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. 3 Καθορίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφής δημοπρασία Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή δημόσιους υπαλλήλους, που λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας. 4 Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Όταν για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ειδικές επιτροπές, η συγκρότησή τους γίνεται από τη Νομαρχιακή Επιτροπή. 5 Μελετούν την ανάγκη σύναψης δανείων, καθορίζουν τους όρους τους και κάνουν σχετική εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. 6 Αποφασίζουν για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά. 7 Αποφασίζουν για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 8 Αποφασίζουν για το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ Στα θέματα, για τα οποία επιτρέπεται συμβιβασμός και κατάργηση δίκης, δεν περιλαμβάνονται όσα αφορούν απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής. 9 Αποφασίζουν για την πρόσληψη δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα «Περί Δικηγόρων», όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 10 Προετοιμάζουν τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 2 Το Νομαρχιακό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει και άλλες αρμοδιότητες στις Νομαρχιακές Επιτροπές Ο καθορισμός του τομέα αρμοδιότητας κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου, μετά την εκλογή του προεδρείου του. 3 Ο Νομάρχης μπορεί να προεδρεύει συνεδριάσεων Νομαρχιακών Επιτροπών, αλλά στις συνεδριάσεις αυτές δεν μετέχει ο οικείος Αντινομάρχης Συντονίζει το έργο των Προέδρων των Νομαρχιακών Επιτροπών και εκτελεί τις αποφάσεις τους Σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτές, εφόσον δεν έχει προεδρεύσει στην οικεία συνεδρίαση, αναπέμπει άπαξ αιτιολογημένα τα θέματα για τα οποία διαφωνεί στην ίδια Επιτροπή για λήψη νέας απόφασης ή τα παραπέμπει αιτιολογημένα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Άρθρο 3 "Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων"
1.  
 1. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, ως τη δημοσίευση του νόμου αυτού, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταβάλει εφάπαξ τη βασική οφειλή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο αντίστοιχος της δημοσίευσης.
 3. Οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α. από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δημοσίευση του παρόντος απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταβάλει σε αυτό εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής της, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης περίπτωσης.
 4. Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω του ποσού των παραπάνω οφειλών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους νόμιμες προσαυξήσεις.
 5. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
2.  
  Οι ληξιπρόθεσμες ως τη δημοσίευση του παρόντος οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων:
 1. προς τις Δ.Ε.Κ.Ο.,.
 2. προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα,
 3. προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, εργασιών, προμηθειών, ανάθεση μελετών ή τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 4. προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για οφειλές από δάνεια που τους έχει χορηγήσει, καθώς και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του νόμου αυτού και
 5. από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 7 του Ν. 3242/ 2004.
 6. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του Ν. 2672/1998, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3.  
  Το επιτόκιο ορίζεται με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας
4.  
  Το επιτόκιο των δανείων του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζεται την 1/1 και 1/7 κάθε έτους υποχρεωτικά, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η δε αναπροσαρμογή γίνεται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. Ο πιο πάνω μέσος όρος υπολογίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους) ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και αφορά τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας. Ειδικά το αρχικό επιτόκιο ορίζεται με βάση το μέσο όρο του προηγούμενου της χορήγησης του δανείου εξαμήνου. Όλα τα ανωτέρω επιτόκια υπολογίζονται κάθε φορά προσαυξημένα κατά 0,5, πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975.
5.  
  Το προϊόν των δανείων αυτού του άρθρου απαγορεύεται να διατίθεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τον τίτλο «Δάνειο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών», με αναφορά στον παρόντα νόμο. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος του κωδικού αυτού, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, είναι άκυρη και ο αρμόδιος οικονομικός υπάλληλος υποχρεούται να μην την εκτελέσει.
6.  
  Στο στάδιο της χορήγησης το ύψος και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση να μην υπερβαίνει το 20% των τακτικών εσόδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου 1 α περ. 1, 2 και 4 του Ν. 2672/1998. Η μέγιστη διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη. Επίσης μπορεί να χορηγείται περίοδος χάριτος έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε όλα τα δάνεια του άρθρου αυτού με καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος.
7.  
  Η εξόφληση των δανείων γίνεται με παρακράτηση ανάλογων ποσών, από τα συνολικά έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που είναι δυνατό να εκχωρηθούν. Η παρακράτηση γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε μηνιαίες δόσεις.
8.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
9.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαγράφονται τα υφιστάμενα χρέη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς το Δημόσιο, τα οποία προέρχονται από οφειλές των πρώην Νομαρχιακών Ταμείων
10.  
  Για την αντιμετώπιση του έργου του προληπτικού ελέγχου δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3202/2003, συνιστώνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εβδομήντα (70) θέσεις ΠΕ κατηγορίας. Η κατανομή των θέσεων γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πλήρωση των ως άνω θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν. 3202/ 2003.
Άρθρο 4 "Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα και ειδικές ρυθμίσεις"
1.  
  Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα συνιστάται μία θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και παύεται με απόφαση του Νομάρχη, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και παύεται αυτοδικαίως, όταν ο Νομάρχης που τον προσέλαβε αποβάλει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.
2.  
  Σε θέση Γενικού Γραμματέα επιτρέπεται ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.
3.  
  Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Νομάρχη, όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Νομαρχιακού Διαμερίσματος και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφονται από το Νομάρχη ή τον Αντινομάρχη
4.  
  Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών
5.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 2623/ 1998 οι λέξεις «ή στις νησιωτικές περιοχές αν διαμένουν σε άλλο νησί» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή σε νησί εκτός της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
Άρθρο 5 "Σύσταση επιτροπών"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην Επιτροπή μετέχουν:.
 1. Ένας Σύμβουλος της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού, ως Πρόεδρος
 2. Ο αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει
 3. Δύο μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος Νομικής με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, που ορίζονται από τον οικείο Πρύτανη.
 4. Οι Γενικοί Διευθυντές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 5. Ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
 6. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου
 7. Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, που ορίζονται με απόφαση του προέδρου της.
 8. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 9. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της.
 10. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της.
 11. Η γραμματεία της Επιτροπής αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με ισάριθμους αναπληρωτές τους του ίδιου κλάδου και από την ίδια Γενική Διεύθυνση.
 12. Το σχέδιο του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα συντάξει η ανωτέρω Επιτροπή, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
2.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης, οι οποίες θα μεταβιβασθούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Στην Επιτροπή μετέχουν:.
 1. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρος
 2. Ένας Σύμβουλος της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποίος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει
 3. Ο αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 4. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Νομικής με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.
 5. Ο Γενικός Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 6. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 7. Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, που ορίζονται με απόφαση του προέδρου τους.
 8. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ολοκληρώνει το έργο της το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότησή της.
 9. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής.
 10. Η γραμματεία αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με ισάριθμους αναπληρωτές τους του ιδίου κλάδου.
 11. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται επίσης τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της.
 12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»
Άρθρο 6 "Σκοπός και διάρκεια του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»"
1.  
  Για την υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρτίζεται Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»).
2.  
  Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» καταρτίζεται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτού του νόμου με στόχο:.
 1. το συντονισμό του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και των μεταξύ τους συνεργασιών,.
 2. την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους, και.
 3. την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.
3.  
  Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έχει πενταετή διάρκεια (2005-2009), η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για δύο επιπλέον έτη (2005-2011)
Άρθρο 7
1.  
  Περιεχόμενο του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» συντίθεται από τα ακόλουθα Υποπρογράμματα και Μέτρα: Α. Υποπρόγραμμα 1 «Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού: Υποστηρικτικές δράσεις οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών τους, χρηματοδότηση πολιτικών συνολικής υποστήριξής τους και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών, οριζόντιες πολιτικές. Το Υποπρόγραμμα 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: Μέτρο 1.1: Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μέτρο 1.2: α. Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Ο.Τ.Α. με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών - επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων). Μέτρο 1.3: Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Μέτρο 1.4: Μηχανοργάνωση των Ο.Τ.Α. και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής. Μέτρο 1.5: Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 1. Μέτρο 1.6: Οριζόντιες δράσεις. Μέτρο 1.7: Αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών λειτουργικών δαπανών. Μέτρο 1.8: Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Υποπρόγραμμα 2 «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού: Υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του Υποπρογράμματος, απαλλοτριώσεις, χρηματοδότηση της μελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, καθώς και λοιπών επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων, οριζόντιες πολιτικές. Το Υποπρόγραμμα 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: Μέτρο 2.1: α. Μελέτες β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Ο.Τ.Α. με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών - επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων). Μέτρο 2.2: Συγκοινωνιακά έργα - Μεταφορές. Μέτρο 2.3: Ύδρευση. Μέτρο 2.4: Αποχέτευση - Επεξεργασία λυμάτων. Μέτρο 2.5: Διαχείριση απορριμμάτων. Μέτρο 2.6: Οικισμοί. Μέτρο 2.7: Εγγειοβελτιωτικά - Αντιπλημμυρικά έργα. Μέτρο 2.8: Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέτρο 2.9: Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός των Ο.Τ.Α. Μέτρο 2.10: Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Μέτρο 2.11: Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 2. Μέτρο 2.12: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 2. Μέτρο 2.13: Οριζόντιες δράσεις. Μέτρο 2.14: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Γ. Υποπρόγραμμα 3 «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες» για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού: Υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του Υποπρογράμματος, χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, μελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και σχετικών προγραμμάτων, χρηματοδότηση έργων διοικητικής εξυπηρέτησης, οριζόντιες πολιτικές. Το Υποπρόγραμμα 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: Μέτρο 3.1: α. Μελέτες β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Ο.Τ.Α. με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών - επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων). Μέτρο 3.2: Υποδομές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης. Μέτρο 3.3: Υγεία - Πρόνοια - Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού. Μέτρο 3.4: Αθλητισμός. Μέτρο 3.5: Πολιτισμός. Μέτρο 3.6: Εκπαίδευση - κατάρτιση. Μέτρο 3.7: Προγράμματα νέας γενιάς. Μέτρο 3.8: Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Μέτρο 3.9: Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3. Μέτρο 3.10: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3. Μέτρο 3.11: Οριζόντιες δράσεις. Μέτρο 3.12: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Δ. Υποπρόγραμμα 4 «Τεχνική στήριξη του Προγράμματος». Το Υποπρόγραμμα 4 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: Μέτρο 4.1: Αμοιβές συμβούλων και προσωπικού. Μέτρο 4.2: Μελέτες στήριξης του προγράμματος. Μέτρο 4.3: Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος. Μέτρο 4.4: Δημοσιοποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 8 "Πόροι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»"
1.  
  Πόροι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι:
 1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό.
 2. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ).
 3. Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου των τόκων καταθέσεων του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2503/ 1997.
 4. Το ποσό των τόκων των χρηματικών υπολοίπων του άρθρου 232 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1995, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 5. Εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τους οποίους χρηματοδοτούνται έργα δήμων και κοινοτήτων και οι οποίοι αντιστοιχούν τουλάχιστον στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των πόρων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ αυτής της παραγράφου.
 6. Οι πόροι αυτοί εγγράφονται σε ειδική Συλλογική Απόφαση Έργων (Σ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 7. Το ως άνω ποσοστό συντίθεται από τα κατωτέρω ποσοστά συμμετοχής ανά φορέα χρηματοδότησης:
 8. 1) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών:
 9. 7% 2) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:
 10. 3% 3) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
 11. 2% 4) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
 12. 1% 5) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
 13. 2% 6) Υπουργείο Πολιτισμού:
 14. 6% 7) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών:
 15. 2% 8) Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης:
 16. 1% 9) Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:
 17. 1% 10) Γενικές Γραμματείες Περιφερειών:
 18. 10%.
 19. Το σύνολο των πόρων των προηγούμενων παραγράφων κατατίθεται σε Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ».
 20. Οι πιστώσεις του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού διατίθενται για την πληρωμή των έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε Περιφέρειας στη διαμόρφωση του συνολικού ποσού, με το οποίο οι Περιφέρειες συμβάλλουν στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
2.  
  Τα ποσά των ειδικών λογαριασμών και λοιπών εθνικών πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα οποία διαχειρίζονται Υπουργεία, Περιφέρειες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί που αφορούν έργα των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, δεν μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης της πορείας πραγματοποίησης των αντίστοιχων έργων και οι οικείες πληρωμές γίνονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία και Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ανωτέρω ποσά προσυπολογίζονται υποχρεωτικώς στους πόρους που διατίθενται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» κατά την ακόλουθη διαδικασία:.
 1. Η πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας γνωστοποιείται στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
 2. Η πρόταση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τίτλος έργου, προϋπολογισμός, διάρκεια κατασκευής έργου, φορέας υλοποίησης του έργου κ.λπ.
 3. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» εκδίδει βεβαίωση ότι η πρόταση εντάσσεται στο πρόγραμμα, η οποία και αποστέλλεται στον αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
 4. Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται αμέσως στις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», με παράλληλη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος
 5. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος κωδικού αριθμού, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση χωρίς να τηρηθεί η καθοριζόμενη από το παρόν άρθρο διαδικασία, είναι άκυρη και δεν εκτελείται από τον αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό ταμία
 6. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω έργων ή δράσεων
Άρθρο 9 "Σύστημα διοίκησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Για την παρακολούθηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» δημιουργείται το παρακάτω σύστημα διοίκησης:"
1.  
  Σε εθνικό επίπεδο, για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση της εφαρμογής του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μακεδονίας- Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία μετέχουν όλοι οι ως άνω Υπουργοί ή οι οριζόμενοι από αυτούς αναπληρωτές. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με μόνη τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
 1. Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι:
 2. α1) Η αποτύπωση των πολιτικών και προτεραιοτήτων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». α2) Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων των Υπουργείων για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. α3) Η προένταξη και ένταξη έργων, δράσεων και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» κατά τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος. α4) Η εξέταση της πορείας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος και η λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». α5) Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.
 3. Οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες α1 και α5 ασκούνται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
 4. Το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» υποστηρίζεται από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 5. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου αναφορικά με το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» είναι:
 6. β1) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος. β2) Η παρακολούθηση της κατάρτισης και εφαρμογής του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». β3) Η εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» για την προένταξη και ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», με βάση την πρόταση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης και το πρακτικό αξιολόγησής της. β4) Η υποβολή προτάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». β5) Η διατύπωση στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς και των κριτηρίων ένταξης έργων στο Πρόγραμμα, όπως καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
 7. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου επικουρείται από Γραμματεία, τα μέλη της οποίας ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Ομάδος και προέρχεται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 8. Έργο της Γραμματείας είναι:
 9. γ1) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των έργων, μελετών και ενεργειών του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από τις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η μηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος. γ2) Η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης του προγράμματος και η υποβολή τους στην Ομάδα Διοίκησης Έργου. γ3) Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ομάδας Διοίκησης Έργου και των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
 10. Για την επίτευξη του έργου της η Γραμματεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των άλλων Υπουργείων.
2.  
  Σε περιφερειακό επίπεδο, αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της κάθε Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή εκπρόσωπός του και μέλη της οι πρόεδροι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), οι Διευθυντές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ο συντονιστής της Γραμματείας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ειδικά στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ενώ στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 1. Αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
 2. α1) Η εξειδίκευση των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας. α2) Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων από τις Τεχνικές Επιτροπές Νομών, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά τους με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». α3) Η έκδοση απόφασης προένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και η υποβολή της στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», συνοδευόμενη από πρακτικό αξιολόγησης. α4) Η έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», σύμφωνα με τη διαδικασία της δεύτερης φάσης του άρθρου 10 του παρόντος και η κοινοποίησή της στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». α5) Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος στην Περιφέρεια. α6) Η διατύπωση προτάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την υλοποίηση του προγράμματος. α7) Η συνεργασία με τις Επιτροπές Παρακολούθησης άλλων προγραμμάτων, στα οποία εντάσσονται έργα του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
 3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης επικουρείται από Γραμματεία, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από αριθμό μελών ίσο προς τους συντονιστές των Τεχνικών Επιτροπών των αντίστοιχων νομών.
 4. Επίσης, με απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας ορίζει και συντονιστή της Γραμματείας, ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 5. Έργο της Γραμματείας είναι:
 6. γ1) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των προτεινόμενων έργων και ενεργειών του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από τις Τεχνικές Επιτροπές Νομών, η μηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους, με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της Περιφέρειας. γ2) Η σύνταξη και η αποστολή των μηνιαίων δελτίων προόδου του προγράμματος στη Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». γ3) Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
3.  
  Σε επίπεδο νομού αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι η Τεχνική Επιτροπή Νομού (Τ.Ε.Ν.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Τεχνική Επιτροπή Νομού αποτελείται από τους προϊσταμένους Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή από υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών που ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και από έναν σύμβουλο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης, με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας ορίζει υπάλληλο της Περιφέρειας ως συντονιστή της Τεχνικής Επιτροπής Νομού, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της.
 1. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Νομού είναι:
 2. α1) Η ενημέρωση των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού για τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», ώστε οι προτάσεις τους να εναρμονίζονται σε αυτό το πλαίσιο. α2) Η υποβοήθηση για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων των προτεινόμενων έργων, μελετών ή ενεργειών από τους Ο.Τ.Α., όπου αυτό απαιτείται. α3) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των προτάσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». α4) Η σύνταξη της πρότασης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του νομού και η υποβολή της στη Γραμματεία της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» για αξιολόγηση. α5) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος σε επίπεδο νομού. α6) Η εισήγηση προτάσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος. α7) Η ενημέρωση των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού για τα προγράμματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η υποβοήθησή τους, ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών σε αυτά.
 3. Για την υποστήριξη του έργου της Τεχνικής Επιτροπής Νομού συγκροτείται ολιγομελής Γραμματεία, η σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
4.  
  Για την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση όλων των έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», σε κάθε επίπεδο παρακολούθησης, χρησιμοποιείται ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα
Άρθρο 10 "Διαδικασίες κατάρτισης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»"
1.  
  Στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» εντάσσονται έργα, μελέτες και ενέργειες που προέρχονται από δήμους και κοινότητες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων, συμπολιτείες και κάθε μορφής διαδημοτικές συνεργασίες αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στα επί μέρους Τεχνικά Δελτία των Μέτρων και ανταποκρίνονται στο σκοπό και το περιεχόμενο του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος. Τα έργα, οι μελέτες και οι ενέργειες αυτής της παραγράφου εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» σε δύο φάσεις με τις ακόλουθες διαδικασίες: Α) Προένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»:.
 1. Ο φορέας πραγματοποίησης του έργου υποβάλλει αίτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία συνοδεύεται από το φάκελο του έργου.
 2. Για την οριστική ένταξη έργου στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει ιδίως:
 3. Η πρόταση, μαζί με το τεχνικό δελτίο ανά έργο, υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή Νομού.
 4. Τη συμβατότητα του έργου με τις προτεραιότητες του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως ορίζονται κάθε φορά από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης. α2.
 5. Τίτλο του έργου, σύντομη περιγραφή του έργου, τα οικονομικά στοιχεία του έργου, την πηγή χρηματοδότησης, εφόσον πρόκειται για συνεχιζόμενο έργο, χρονοδιάγραμμα φάσεών του, συνάφεια με άλλα υπό εκτέλεση ή σχεδιαζόμενα έργα, ιδίως δε με έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Κ.Π.Σ. και το Ταμείο Συνοχής και περιληπτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς του με βάση τις προτεραιότητες του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», επιπτώσεις στη διαφύλαξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στη διευκόλυνση της απασχόλησης.
 6. Την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότησή του.
 7. Εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει την οριστική ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το φορέα χρηματοδότησης του έργου, την ομαλή χρηματοδότησή του.
 8. Η απόφαση αυτή της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιείται αμέσως στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 9. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγγραφη διαπίστωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της τήρησης του ετήσιου ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
 10. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναπέμπει την απόφαση στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης προκειμένου να επανελεγχθεί και να αναμορφωθεί.
 11. Γ) Τροποποιήσεις του εγκεκριμένου προγράμματος:
 12. Τροποποιήσεις του εγκεκριμένου προγράμματος, που βαρύνουν τις πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, θα γίνονται με άμεσα εκτελεστές αποφάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Παρακολούθησης, εφόσον δεν οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας και των οικείων Ο.Τ.Α., δεν μεταφέρονται πιστώσεις έργου ή δράσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και έχει ενταχθεί η τροποποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
 13. Η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» αξιολογεί το σύνολο των προτάσεων που της υποβάλλονται από τις Τεχνικές Επιτροπές Νομού της Περιφέρειας, με βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις που θέτει υπόψη της η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 11 του νόμου αυτού και αποφασίζει την προσωρινή ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
 14. Η απόφαση, η οποία συνοδεύεται από πρακτικό αξιολόγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
 15. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» αξιολογεί, ύστερα από πρόταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Παρακολούθησης και τις εγκρίνει ή τις τροποποιεί, προκειμένου να καταρτίσει το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για το σύνολο της χώρας.
 16. Β) Οριστική ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»:
 17. Έργα, μελέτες και ενέργειες, που έχουν προενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», εντάσσονται οριστικά σε αυτό, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» κατά την ακόλουθη διαδικασία:.
2.  
  Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» αποφασίζει για την ένταξη μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
3.  
  Το άθροισμα των ποσών που διατίθενται στα μέτρα 1.2β, 1.6, 1.7, 2.1β, 2.13, 2.14, 3.1β, 3.11 και 3.12, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 του νόμου αυτού, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του συνολικού προγράμματος.
Άρθρο 11 "Κριτήρια ένταξης"
1.  
  Τα κριτήρια για την ένταξη έργων, μελετών ή ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», με απόφασή της. Τα κριτήρια αυτά είναι ιδίως: α) Η συμβολή της υπό ένταξη μελέτης, έργου ή ενέργειας στους αναπτυξιακούς στόχους του αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασμού και στην ανάδειξη της ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργική ολοκλήρωση έργων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. β) Η συμβολή της υπό ένταξη μελέτης, έργου ή ενέργειας στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του οικείου Ο.Τ.Α. γ) Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικών και τεχνικών υποδομών. δ) Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων. ε) Η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας και, γενικότερα, ο σχεδιασμός των δράσεων σε ευρύτερες προγραμματικές ενότητες, όπου αυτό είναι δυνατόν. στ) Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. ζ) Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.
Άρθρο 12 "Ειδικές ρυθμίσεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι δυνατό να μεταβάλλονται ο αριθμός και το είδος των υποπρογραμμάτων και μέτρων του άρθρου 7, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
2.  
  Από 1ης Ιανουαρίου 2005 η χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού από τους πόρους της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος πραγματοποιείται μόνον εφόσον τηρηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να μεταφέρεται το αναγκαίο ποσό από τους πόρους του άρθρου 8 του παρόντος στο λογαριασμό του άρθρου 68 του Ν. 3033/ 1954, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Υποπρογράμματος 2.
4.  
  Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) του άρθρου 13 του Ν. 2539/ 1997 συνεχίζονται και οι πληρωμές τους μπορούν να καταβάλλονται έως την 31.12.2005. Σε περίπτωση που τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επαρκούν, οι ανωτέρω πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος των πόρων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου, των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης, των μελών των Τεχνικών Επιτροπών Νομού, καθώς και των υπαλλήλων που απαρτίζουν τις γραμματείες των αντίστοιχων επιτροπών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από τις λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος του Υποπρογράμματος Δ του άρθρου 7 αυτού του νόμου (Μέτρο 4.3).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 13 "Έννοια - σκοπός - τρόπος κατάρτισης"
1.  
  Καταρτίζεται Εθνικό Δημοτολόγιο, το οποίο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών και μεταβολών των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των δήμων και κοινοτήτων της Χώρας, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Π.Δ. 497/1991, όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Η σύστασή του αποβλέπει στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισμό των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην παροχή δυνατότητας πρόσβασης στην αντίστοιχη κεντρική βάση δεδομένων των κάθε είδους φορέων κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του δημόσιου τομέα, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος
3.  
  Η κατάρτισή του πραγματοποιείται, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που αποσκοπεί στη δημιουργία και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων, στην οποία θα ενταχθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και η οποία θα χαρακτηρίζεται από διαρκή ενημερότητα και πληρότητα δεδομένων
Άρθρο 14 "Υπηρεσίες άσκησης αρμοδιοτήτων"
1.  
 1. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου και είναι υπεύθυνη επεξεργασίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2472/1997.
 2. Στην ανωτέρω Διεύθυνση συνιστάται Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου, με αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και συγκεκριμένα κατά τέσσερις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και κατά μία κατηγορία ΔΕ, αντιστοίχως.
 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος, οι κλάδοι του προσωπικού του, οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγεται ο προϊστάμενός του και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.
2.  
  Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού υποχρεούνται, μετά την ολοκλήρωση του περιγραφόμενου έργου στο άρθρο 16, να αποστείλουν αμέσως, σε ηλεκτρονική μορφή, στην κεντρική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όλα τα στοιχεία εγγραφών και μεταβολών, τα οποία καταχωρίζονται στα δημοτολόγιά τους.
Άρθρο 15 "Πρόσβαση στο Εθνικό Δημοτολόγιο"
1.  
  Στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης οι κάθε είδους φορείς του, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, δημόσιου τομέα, μόνον όμως ως προς τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
2.  
  Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιείται με την επιφύλαξη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και των συναφών σχετικών ρυθμίσεων.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προσδιορίζονται οι κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα, οι ειδικοί όροι και η σχετική διαδικασία για την πρόσβασή τους στο Εθνικό Δημοτολόγιο
Άρθρο 16 "Ένταξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στο Εθνικό Δημοτολόγιο"
1.  
 1. Η ένταξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου οριστικοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου έργου του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
 2. Η συνεργασία του Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας και των αρμόδιων υπαλλήλων, για τον ανωτέρω σκοπό, είναι υποχρεωτική
2.  
  Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προσδιορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την οριστική ένταξη και καθορίζεται η σχετική διαδικασία
3.  
 1. Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι ως άνω Ο.Τ.Α. οφείλουν να αποστείλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, την τοπική βάση δεδομένων του Δημοτολογίου τους στο εν λόγω Υπουργείο, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται, ειδικώς για κάθε Ο.Τ.Α., στην πρόσκληση.
 2. Η διαδικασία της οριστικής ένταξης κάθε Ο.Τ.Α. στο Εθνικό Δημοτολόγιο ολοκληρώνεται μέσα σε επτά (7) μήνες από την παραπάνω πρόσκληση.
 3. Στο διάστημα αυτό ο οικείος Ο.Τ.Α. υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης των στοιχείων της βάσης δεδομένων του Δημοτολογίου του, η οποία κατά την ένταξή της θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενημερότητα και πληρότητα.
 4. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μόνον εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση αυτή
Άρθρο 17 "Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου"
1.  
  Μετά την οριστική ένταξη στην κεντρική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τη ρύθμιση του προηγούμενου άρθρου, τα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου που έχουν περιληφθεί σε αυτήν έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στο Δημοτολόγιο του οικείου Ο.Τ.Α.
2.  
  Η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών εξακολουθεί να διενεργείται από τους Ο.Τ.Α. και δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 18 "Καθιέρωση Ενιαίου Αριθμού Δημότη"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να καθιερωθεί ο Ενιαίος Αριθμός Δημότη. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται ο τρόπος διαμόρφωσής του και καθορίζονται, περιοριστικώς, οι σκοποί της χρήσης του.
Άρθρο 19 "Σύσταση Επιτροπής Κωδίκων για τις Ληξιαρχικές Πράξεις και τα Δημοτολόγια"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα περί Ληξιαρχείων και Ληξιαρχικών Πράξεων, καθώς και Κώδικα για την κατάρτιση και τήρηση των Δημοτολογίων, η οποία αποτελείται από:
 1. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρο
 2. Τον αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει
 3. Τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 4. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Νομικής, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.
 5. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Νομικής, με ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.
 6. Ένα μέλος του Ελληνικού - Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης
 7. Τους Διευθυντές Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
 8. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
2.  
  Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
3.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές, οι γραμματείς της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία της.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των γραμματέων, καθώς και ο τρόπος καταβολής της
5.  
  Τα σχέδια των Κωδίκων, που θα συντάξει η Επιτροπή, υποβάλλονται στη Βουλή για να κυρωθούν κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λειτουργικά θέματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού
Άρθρο 20 "Έξοδα παράστασης"
1.  
  Στην παρ. 8 του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ Στους δικαιούχους δεν καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995.
Άρθρο 21 "Αντιδήμαρχοι και δικηγόροι δήμων"
1.  
  Το άρθρο 115 του Π.Δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 115 1 Στους δήμους το δήμαρχο επικουρούν αντιδήμαρχοι i Σε δήμους που έχουν πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, ενώ στους δήμους με πληθυσμό πάνω από δύο και έως δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται δύο αντιδήμαρχοι. ii Σε δήμους που έχουν πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες έναν και έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους και σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τρεις αντιδήμαρχοι. iii Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν και έως σαράντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τέσσερις αντιδήμαρχοι. iν. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από σαράντα χιλιάδες έναν και έως εκατό χιλιάδες κατοίκους ορίζονται πέντε αντιδήμαρχοι. ν. Σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν και έως εκατό πενήντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται έξι αντιδήμαρχοι. νi Στους μεγαλύτερους δήμους ο αριθμός αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 2 Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει με απόφασή του ο δήμαρχος Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Ο δήμαρχος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά οποτεδήποτε τον αντιδήμαρχο. 3 Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο δήμαρχος. 4 Οι διατάξεις του άρθρου 104 του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται και στους αντιδημάρχους. 5 Στους δήμους που έχουν δέκα και πλέον τοπικά διαμερίσματα μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον αντιδήμαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στην παρ. 1 του διατάγματος αυτού.
2.  
  Τα άρθρα 247 και 248 του Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α΄), καταργούνται, τα δε άρθρα 245 και 246 του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως ακολούθως: 245 Δήμων και Ιδρυμάτων 1 Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων και των ιδρυμάτων τους μπορεί να συνιστώνται θέσεις δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. με σχέση εντολής και με τη διαδικασία που καθορίζεται με το Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. 2 Με τη διαδικασία της παρ. 1 μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση δικηγόρου σε δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και δύο (2) θέσεις σε δήμους με πληθυσμό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους Στους λοιπούς δήμους ο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων δικηγόρων καθορίζεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 3 Οι δικηγόροι, που προσλαμβάνονται σε δήμους ή ιδρύματά τους, παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στους δήμους, στα νομικά πρόσωπα και σε άλλα ιδρύματα των ίδιων δήμων χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή. 4 Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, δήμων και κοινοτήτων ή κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. 5 Οι απασχολούμενοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. 6 Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση και τη διάρκεια κανονικών και αναρρωτικών αδειών εφαρμόζονται αναλόγως και για τους δικηγόρους που απασχολούνται κατά τις προηγούμενες παραγράφους. 7 Για τη λύση της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου.
3.  
  Το άρθρο 246 του Ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 246 1 Οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. με πάγια αντιμισθία. 2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πάγια αντιμισθία των δικηγόρων των δήμων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, όπως αυτή διαμορφώνεται συνολικά κάθε φορά, από τις εκάστοτε ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις, προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι εκατό χιλιάδες κατοίκους και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων, επί του ύψους της παραπάνω αντιμισθίας Στους Νομικούς Συμβούλους - Διευθυντές των Νομικών Διευθύνσεων των Δήμων καταβάλλεται και επίδομα θέσεως ίσο με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου της κατά το προηγούμενο εδάφιο διαμορφωμένης αντιμισθίας τους. 3 Στους παραπάνω δικαιούχους χορηγούνται τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και το επίδομα της περιπτώσεως γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν .
Άρθρο 22 "Έργα, προμήθειες και οικονομικά θέματα"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Δεν επιτρέπεται κατάτμηση των δημοτικών ή κοινοτικών έργων και σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, ούτε αναγραφή στον προϋπολογισμό δήμου ή κοινότητας κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, εκτός από εκείνα, των οποίων η εκτέλεση αφορά περισσότερα του ενός δημοτικά διαμερίσματα ή οικισμούς.
2.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 καταργείται.
3.  
  Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 268 του Π.Δ. 410/1995, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 15 του Ν. 3146/2003, αντικαθίστανται ως εξής: Οι μελέτες προμηθειών, μεταφορών και εργασιών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων Η επίβλεψη εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Για τις ανωτέρω προμήθειες, μεταφορές ή εργασίες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας, μεταφοράς ή εργασίας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται στη σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη.
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2130/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Για τις έκτακτες ανάγκες έργων, που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους και κοινότητες, τους συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Π.Δ. 609/1985, όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον διαπιστώνεται με ειδική αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου Η πρόσληψη αυτή γίνεται με απόφαση του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του προέδρου του συνδέσμου ή του εξαρτημένου νομικού προσώπου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως και δεν υφίσταται δυνατότητα ανανέωσης Για την ανωτέρω πρόσληψη εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 Η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994. 5 Στην παρ. 11 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής «Αν έχουν συναφθεί δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3202/2003, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και δήμων και κοινοτήτων, το επιτόκιο που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους υποχρεωτικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 Α του άρθρου αυτού Όροι δανειακών συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3202/2003, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον υποβληθεί, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων τούτου, αίτημα από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια για λήψη συμπληρωματικού δανείου, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
6.  
  Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο ως την 31.12.2004, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Ο.Τ.Α. μπορούν να τις εξοφλήσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο ή την κοινότητα, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση αυτής, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Αν δεν καταβληθούν δύο από τις δόσεις, ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης αυτής. Ποσά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μισθώματα ακινήτων των Ο.Τ.Α., πριν την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, δεν επιστρέφονται.
7.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 175 του Π.Δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αντιδήμαρχοι που μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τους αντιδημάρχους που μετέχουν στις συνεδριάσεις του ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήμαρχο ένα τοις εκατό (1%) επί των εξόδων παράστασης του δημάρχου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 173 του νόμου αυτού.
8.  
  Στην παρ. 8 του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του δημοτικού συμβούλου του οικείου δήμου.
9.  
  Επιτρέπεται η σύσταση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από δήμους, κοινότητες, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, την Ε.Ν.Α.Ε. και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, με απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους ή η συμμετοχή τους σε αυτές. Οι παραπάνω αστικές εταιρείες μπορούν να μετέχουν στις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/ 1995. Υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν οι ανωτέρω φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως. Συμμετοχή των ανωτέρω αστικών εταιρειών σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, που έχουν καταρτισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της ρύθμισης αυτής θεωρείται έγκυρη.
10.  
  Το άρθρο 240 του Ν. 1188/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 240 1 Οι αποδοχές των υπαλλήλων του παρόντος κεφαλαίου ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του οικείου συμβουλίου, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του 14ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας που ανήκουν (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). 2 Ο μισθός των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται όπως και στους δημοτικούς υπαλλήλους. 3 Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στους αδιαβάθμιστους υπαλλήλους των κοινοτήτων.
11.  
  Το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες αποφάσεις δεν επιτρέπεται να έχουν αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής τους Η δημοσίευση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού γίνεται με ανάρτηση στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α.
Άρθρο 23
1.  
  Κατανομή πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας, ο οποίος και προεδρεύει. β) Δύο εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της με τους αναπληρωτές τους και γ) Τους προϊστάμενους των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τους αναπληρωτές τους.
Άρθρο 24 "Ταμειακή υπηρεσία"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 228 του Π.Δ. 410/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 3202/ 2003, αντικαθίσταται ως εξής: 228 1 Η ταμειακή λειτουργία των δήμων με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων διεξάγεται υποχρεωτικά από 1.1.2005 από ίδια ταμειακή υπηρεσία, που συνιστάται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 25 "Παραχώρηση χρήσης Εθνικού Κήπου στο Δήμο Αθηναίων"
1.  
  Παραχωρείται δωρεάν, κατά χρήση, για διάρκεια ενενήντα (90) ετών στο Δήμο Αθηναίων ο Εθνικός Κήπος μαζί με την περίφραξη και τις υπάρχουσες σε αυτόν κάθε είδους εγκαταστάσεις που ανήκουν στη διοίκηση και διαχείριση του Ν.Π.Δ.Δ. «Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών».
2.  
  Η παράδοση της χρήσης του Εθνικού Κήπου θα γίνει σε εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων από το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. ή τους εκκαθαριστές της παραγράφου 6 του νόμου αυτού. Για την παράδοση θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα επισυναφθεί τοπογραφικό διάγραμμα που θα απεικονίζει την περίφραξη και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
3.  
  Ο Δήμος Αθηναίων υποχρεούται, με ευθύνη του, να συντηρεί και να βελτιώνει τη βλάστηση, να διοικεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και φυλάσσει και γενικά να προστατεύει τον παραχωρούμενο Εθνικό Κήπο, ο οποίος θα διατηρεί στο ακέραιο το δασικό του χαρακτήρα και προορισμό και θα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
4.  
  Η παραχώρηση του Εθνικού Κήπου γίνεται με τις κατωτέρω πρόσθετες υποχρεώσεις:
 1. Απαγορεύεται η δημιουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης μέσα στον Κήπο, εκτός από εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για τη δημόσια υγεία και έχουν σχετική έγκριση από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα
 2. Εργασίες συντήρησης και κάθε είδους εξωραϊστικά λειτουργικά και λοιπά έργα οφείλουν να διατηρούν και να αναδεικνύουν τον υπάρχοντα κηποτεχνικό ρυθμό και υπόκεινται σε ευρύτερο σχεδιασμό του χώρου, ο οποίος σέβεται την αναλογία ανοικτών και κλειστών χώρων, συμβάλλει στη διατήρηση και ανανέωση του σταθερού φυτικού υλικού και προστατεύει όλα τα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική αξία στον Εθνικό Κήπο και
 3. Οι μελέτες που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων εντός του Εθνικού Κήπου, συμπεριλαμβανομένων και των αρχιτεκτονικών μελετών για την επισκευή ή επέκταση υπαρχόντων κτισμάτων υποδομής, υποβάλλονται προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
 4. Οι κάθε είδους εργασίες εκτελούνται ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (Γ΄ Ε.Π.Κ.Α.) και υπό την επίβλεψη εκπροσώπου της.
 5. Αν εντοπισθούν αρχαιότητες, ακολουθεί ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας και εξαρτάται η περαιτέρω πορεία των εργασιών.
5.  
  Η Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών, που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1618 της 30 Ιουλίου / 11 Αυγούστου 1942, το οποίο κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 256/1946 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει, λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της απόφασης της επόμενης παραγράφου.
6.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται τριμελής επιτροπή εκκαθάρισης του κατά την προηγούμενη παράγραφο νομικού προσώπου.
 2. Η επιτροπή υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις του νομικού προσώπου, να εισπράξει τις απαιτήσεις του, να εξοφλήσει τις οφειλές του και να καταγράψει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από το διορισμό της.
 3. Με την ίδια απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται η αμοιβή των εκκαθαριστών και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα
 4. Μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, το διοικητικό συμβούλιο του ως άνω νομικού προσώπου υποχρεούται να αποστείλει στην επιτροπή εκκαθαριστών έκθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων του, καθώς και των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και οφειλών.
 5. Μετά την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄ αυτής της παραγράφου και τη σύνταξη της ανωτέρω έκθεσης, λήγει η θητεία του διοικητικού συμβουλίου.
 6. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης τα υπάρχοντα κινητά περιουσιακά στοιχεία αποδίδονται από τους εκκαθαριστές στο Δήμο Αθηναίων και συντάσσεται πρωτόκολλο.
 7. Η έκθεση για το πέρας της εκκαθάρισης υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και στον Δήμαρχο Αθηναίων.
 8. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο καθώς και τα κάθε είδους χρεόγραφα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου
7.  
 1. Το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις του νομικού προσώπου, μετατάσσεται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, στο Δήμο Αθηναίων και καταλαμβάνει αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού Κήπου.
 3. Για τη μετάταξη του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς το καθεστώς του ως άνω προσωπικού.
 5. Στους μετατασσόμενους καταβάλλονται οι αποδοχές μαζί με τα κάθε είδους επιδόματα της νέας τους θέσης, όπως ισχύουν και για το λοιπό προσωπικό του Δήμου Αθηναίων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.
 6. Αν οι μηνιαίες αποδοχές μαζί με τα κάθε είδους επιδόματα της νέας τους θέσης είναι μικρότερες από αυτές που λάμβαναν συνολικά πριν από τη μετάταξή τους στο Δήμο Αθηναίων, το ποσό της διαφοράς διατηρείται ως προσωρινό προσωπικό επίδομα, το οποίο μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται έως την πλήρη εξίσωσή τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.
 7. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ως τη δημοσίευση της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις έννομες συνέπειες
 8. Το ποσό της μισθοδοσίας τους, ως την καθ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη με αυτοτελή κωδικό αριθμό
8.  
  Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο, μετά την περαίωση της εκκαθάρισης, συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως την αμετάκλητη περάτωσή τους
9.  
  Οι δαπάνες συντήρησης φυτικού εμπλουτισμού, φύλαξης και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου βαρύνουν εφεξής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη με αυτοτελή κωδικό αριθμό. Οι πιστώσεις του κωδικού αυτού διατίθενται στο Δήμο Αθηναίων που υποχρεούται να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του Εθνικού Κήπου.
Άρθρο 26 "Νομιμοποίηση δαπανών αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. και υπαλλήλων Υ.Δ.Ε."
1.  
  Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2003 από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους και κοινότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και συνδέσμους πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφόσον αυτές: α) προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή συνάδουν προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των παραπάνω φορέων, β) έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα, γ) διενεργήθηκαν για σκοπό που έχει επιτελεσθεί και δ) δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2.  
  Καταλογισμοί που έχουν γίνει εις βάρος αιρετών οργάνων ή υπαλλήλων των ανωτέρω φορέων, καθώς και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου αίρονται, τυχόν δε βεβαιωθέντα ποσά από την ίδια αιτία διαγράφονται.
3.  
  Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν υπάγονται δαπάνες, οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή για τις οποίες έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις
4.  
  Οι υπάλληλοι των Υ.Δ.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά τις διατάξεις του Υ.Κ., ανεξάρτητα από τον φορέα ή το νομικό πρόσωπο, του οποίου ελέγχουν ή εκκαθαρίζουν τις δαπάνες και εκδίδουν τα χρηματικά εντάλματα.
Άρθρο 27 "Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης"
1.  
  Το άρθρο 187 του Π.Δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 187 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης 1 Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους 1 Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 2 Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 3 Αν καταδικαστούν, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή στα πλημμελήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ή για το λαθρεμπόριο, καθώς και της παράβασης καθήκοντος, εφόσον από την τελευταία προξενείται συγκεκριμένη οικονομική βλάβη στο δήμο, στην κοινότητα ή στα νομικά τους πρόσωπα Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 2 1 Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή απευθείας κλήση, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει να θέσει τον εγκαλούμενο σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου Σε περίπτωση έκδοσης αθωωτικής πρωτόδικης απόφασης αίρεται αυτοδικαίως η αργία και η διοικητική ποινή θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα. 2 Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας ώσπου να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως η αργία, η δε διοικητική ποινή θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα. 3 Οι διατάξεις των άρθρων 183 έως 187 εφαρμόζονται και στους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων.
Άρθρο 28 "Κωλύματα - ασυμβίβαστα"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αντικαθίσταται ως εξής: Το κώλυμα και το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει και για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μετόχους και εταίρους κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο ή την κοινότητα, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, εταίρους προσωπικών εταιρειών, καθώς και για τα κοινοπρακτούντα πρόσωπα.
Άρθρο 29 "Ειδικές άδειες αιρετών και άλλες διατάξεις"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 298 του Π.Δ. 410/1995, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 και συμπληρωθεί με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2880/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στους δημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους των κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, στους αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων δήμων που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, στους προέδρους δημοτικών διαμερισμάτων που είναι πρωτεύουσες νομών, καθώς και στους Προέδρους Αναπτυξιακών Συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, περιλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως είχε, αρχικώς, οριοθετηθεί, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, ανεξαρτήτως εάν μεταγενέστερα εξήλθαν αυτού, χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης η ειδική άδεια του άρθρου αυτού για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., καθώς και αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.2003.
2.  
  Η ρύθμιση της παραγράφου 36 του άρθρου 13 του Ν. 2307/1995 έχει εφαρμογή και στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων.
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 241 του Ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 30 "Ειδικά θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α."
1.  
  Τα κατ αποκοπήν έξοδα κίνησης, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, όπως αυτά καθορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2685/1999, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.4.1998, τυχόν καταλογισμοί που συντελέσθηκαν για την ανωτέρω αιτία δεν εκτελούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος των αιρετών οργάνων ή υπαλλήλων διαγράφονται. Εκκρεμείς διαδικασίες καταλογισμού για την ίδια αιτία καταργούνται.
2.  
  Το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσλαμβάνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5α του άρθρου 27 του Ν. 3013/2002, που προστέθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 2539/1997, αντικαθίσταται ως εξής: και του προσωπικού όλων των άλλων κατηγοριών και κλάδων
4.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 50/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 18 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/2003, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το ανωτέρω πρόσθετο προσόν δεν είναι υποχρεωτικό για το διορισμό σε θέσεις όλων των ειδικοτήτων και κλάδων της κατηγορίας ΔΕ, πλην του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.
5.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 23/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι ανωτέρω εκπαιδεύονται είτε στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων και του Δήμου Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης είτε στις κατά τόπο Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της εκπαίδευσής τους.
6.  
  Παιδικοί σταθμοί, που έχουν συγχωνευθεί σε ένα νομικό πρόσωπο, οργανώνονται σε επίπεδο διεύθυνσης ή αυτοτελούς τμήματος, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων. Παιδικοί σταθμοί που δεν έχουν συγχωνευθεί σε ένα νομικό πρόσωπο, οργανώνονται σε αυτοτελή γραφεία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς.
Άρθρο 31 "Ειδικοί συνεργάτες Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Τ.Ε.Δ.Κ."
1.  
  Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων μπορούν να προσλαμβάνουν έως τρεις και έναν, αντιστοίχως, ειδικούς συμβούλους ή ειδικούς συνεργάτες ή επιστημονικούς συνεργάτες. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του οργάνου που τους προσλαμβάνει, και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2.  
  Για την πρόσληψη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτούνται:
 1. Πτυχίο σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ανώτατης σχολής
 2. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν.
 3. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
 4. Ειδικά για τους επιστημονικούς συνεργάτες, απαιτείται και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμος τίτλος αλλοδαπής ανώτατης σχολής, που αντιστοιχεί στο αντικείμενο ενασχόλησής τους.
 5. Για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται, χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής
3.  
  Η πρόσληψη των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση δια του ημερήσιου τύπου από τον Πρόεδρο της κάθε Ένωσης, ο οποίος και προσλαμβάνει, με αιτιολογημένη απόφασή του, τα πρόσωπα που είναι κατάλληλα. Η απόφαση αυτή καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με την Ένωση και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.
4.  
  Η πρόσληψη των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη, άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1416/1984. Οι αποσπώμενοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης που είναι ασφαλισμένοι.
5.  
  Οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της κάθε Ένωσης, την οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Ειδικά οι επιστημονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα, που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες των Ενώσεων, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Πρόεδρο.
6.  
  Το έργο των ειδικών συμβούλων δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του λειτουργήματος του ειδικού συμβούλου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες. Οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται, καθ οιονδήποτε τρόπο, στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών των Ενώσεων.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των επιστημονικών συνεργατών. Σε περίπτωση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών της κύριας θέσης τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32 "Λειτουργικά θέματα γραφείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997 αντικαθίστανται ως εξής: Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συνιστώνται δύο ενιαίες θέσεις ειδικώ [...]"
2.  
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2503/1997, μετά τη φράση «και από υπουργείο» προστίθεται η φράση «ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου».
 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2503/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται ως τέσσερα έτη.
 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2503/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται, με απόφασή του, η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων από αυτούς που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες της Περιφέρειας ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να αποσπασθούν περισσότεροι των δύο υπαλλήλων από το ίδιο νομικό πρόσωπο Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση, με τήρηση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες οργανισμών, επιχειρήσεων ή εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει τουλάχιστο το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο, οι οποίες λειτουργούν στην εδαφική περιοχή της Περιφέρειας, με εξαίρεση τους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισμό Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τον φορέα, στον οποίο ανήκουν οργανικά.
Άρθρο 33 "Ρυθμίσεις θεμάτων Δ.Ε.Υ.Α."
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν. 2218/ 1994 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 εδ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 και την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2839/ 2000, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους 1 τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων, 2 τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, 3 τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, 4 την εμφιάλωση και εμπορία νερού, 5 τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεμάτων, αναγκαίων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων Αν συμπεριληφθεί στους σκοπούς της επιχείρησης η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, μπορεί η τυχόν υφιστάμενη αμιγής δημοτική ή διαδημοτική επιχείρηση φυσικού αερίου να απορροφάται από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο επιχειρήσεων.
2.  
  Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής: γ) Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων.
3.  
  Στο άρθρο 7 του Ν. 1069/1980 προστίθεται παράγραφος 4, με αντίστοιχη αναρίθμηση των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 σε 5, 6, 7 και 8, η οποία έχει ως εξής: 4 Αν απορροφηθεί η δημοτική επιχείρηση φυσικού αερίου από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, το προσωπικό που υπηρετούσε στην πρώτη και κατείχε οργανικές θέσεις, μπορεί με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. να μεταφέρεται στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και να καταλαμβάνει τις ανάλογες με την ειδικότητά του θέσεις που έχουν προβλεφθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Ν. 1069/1980, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995, καταργείται και προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής: 4 Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαμβάνει και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την εμφιάλωση και εμπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται 1 το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, 2 τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων εργασιών, 3 η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου, 4 οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα, 5 τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης και 6 τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5 Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αντικείμενα της τηλεθέρμανσης, του φυσικού αερίου και των άλλων δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει διευρυνθεί το αντικείμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980.
Άρθρο 34 "Θέματα αδειών διαμονής αλλοδαπών"
1.  
  Αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν λάβει θεώρηση εισόδου (VΙSΑ) για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα μετά την 1.7.2002, αλλά δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας παραμονής ως τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να την υποβάλουν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2910/ 2001 και, παραλλήλως, αποδεικνύεται, με βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, ότι συνεχίζουν να φοιτούν κανονικά σε αυτά.
2.  
  Το άρθρο 15 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 15 κατεύθυνσης σπουδών Αλλοδαπός, ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου (VΙSΑ) ή άδεια παραμονής για σπουδές ή για επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει εκπαιδευτικό ίδρυμα ή δημόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, καθώς και κατεύθυνση σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, μόνο μία φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του χρόνου παραμονής που προβλεπόταν για τις αρχικές σπουδές.
3.  
  Στο άρθρο 16 του Ν. 2910/2001 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Σε αλλοδαπούς φοιτητές, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, χορηγείται άδεια διαμονής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, ισχύος έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν. Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου ο αλλοδαπός φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει στο ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας του:.
 1. διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 2. βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αλλοδαπός γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες,
 3. πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από τις αρχές της χώρας προέλευσης του αλλοδαπού,
 4. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
 5. στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένος καθ όλη τη διάρκεια παραμονής στην ημεδαπή.
 6. Η άδεια διαμονής χορηγείται χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 8 του νόμου αυτού, με την επίδειξη της ειδικής θεώρησης εισόδου και την προσκόμιση του παραβόλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ίδιου νόμου.».
4.  
  Η παράγραφος 1α του άρθρου 32 του Ν. 3202/2003 αντικαθίσταται ως εξής: Όταν πρόκειται για ανανέωση άδειας διαμονής, που αφορά διαφορετικό εργασιακό καθεστώς από εκείνο για το οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, δεν απαιτείται η αντίστοιχη για το σκοπό αυτόν ειδική θεώρηση εισόδου Η διαδικασία αυτή δεν αφορά τους κατόχους άδειας διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 10-18, 34, 35, 36, 37 παρ. 6α και β, 37 παρ. 7α, εφόσον οι κάτοχοί τους εισήλθαν στην Ελλάδα ειδικά για το σκοπό αυτόν Άδειες διαμονής, που χορηγήθηκαν με βάση το άρθρο 37 παρ. 1 και 4 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ καθώς και 37 παρ. 7β, δεν μπορούν να ανανεωθούν για λόγο διαφορετικό από αυτόν, για τον οποίο είχαν αρχικώς χορηγηθεί. 5 Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του Ν. 2910/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:« 4 Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται 1 οι σύζυγοι, 2 τα κάτω του 21ου έτους τέκνα των συζύγων, 3 οι γονείς των συζύγων, καθώς και τα τέκνα αυτών άνω του 21ου έτους, εφόσον αποδεικνύεται ότι θα συντηρούνται από αυτούς.
6.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Οι παραπάνω αλλοδαποί μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά το άρθρο 28 παράγραφος 2 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια παραμονής που λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής των αλλοδαπών, εφόσον προσκομίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
7.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 44 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 7 Η απέλαση αλλοδαπών, που βρίσκονται παράνομα στη Χώρα και καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής σε πορνεία, μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν Αν η καταμήνυση αποδειχθεί ψευδής, η απέλαση εκτελείται Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, άδεια διαμονής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2910/2001 Η ανωτέρω άδεια διαμονής επέχει και θέση άδειας εργασίας, χορηγείται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα ως την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και για τη χορήγησή της δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου του άρθρου 71 Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του Ν. 3064/ 2002.
8.  
  Σε τέκνα αλλοδαπών, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2910/2001 δεν είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είτε τους είχε χορηγηθεί προσωρινή εξάμηνη άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 του ίδιου νόμου, καίτοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 67 του ανωτέρω νόμου είτε ήταν εγγεγραμμένα ως προστατευόμενα μέλη στις άδειες διαμονής των γονέων τους και δεν τους χορηγήθηκε αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου είτε δεν έλαβαν άδεια διαμονής καίτοι οι γονείς τους ήταν ή έγιναν κάτοχοι άδειας διαμονής, χορηγείται: α) αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2910/2001, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, β) άδεια διαμονής για σπουδές, εφόσον έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του Ν. 2910/2001 και γ) άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους του Ν. 2910/2001, εφόσον έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις εκ του νόμου οριζόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 2910/2001. Οι ανωτέρω αλλοδαποί έχουν δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης στο δήμο του τόπου κατοικίας τους, συνοδευόμενη από τα εκ του νόμου, σε κάθε περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος ως την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω αίτησης, οι αλλοδαποί θεωρούνται νόμιμα διαμένοντες χωρίς την ανάγκη έκδοσης οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης.
Άρθρο 35 "Μεταβατικές διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις"
1.  
  Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νομαρχιακές Επιτροπές εξακολουθούν να λειτουργούν ως την 31.12.2004 σύμφωνα με τις αντικαθιστώμενες διατάξεις.
2.  
  Επιτρέπεται η παρέμβαση της Ε.Ν.Α.Ε., της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ., ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων αυτών, έπειτα από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της Ε.Ν.Α.Ε., της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. και αν από το αντικείμενο της διαφοράς επηρεάζεται το γενικότερο συμφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε διαφορές μεταξύ Ο.Τ.Α. αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση, με την εξαίρεση των διαφορών μεταξύ Ο.Τ.Α. διαφορετικού βαθμού.
3.  
 1. Οι πρόεδροι των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Νομάρχες, οι Αντινομάρχες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και οι Γενικοί Γραμματείς αυτών μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών.
 2. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών.
 4. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων.
 5. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών
4.  
 1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των αντίστοιχων Υπουργείων, του Ι.Κ.Α., του Ο.Γ.Α. και της ΔΙΑΣ Α.Ε. («ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»). β.i.
 2. Αντικείμενο της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας είναι ο σχεδιασμός οργάνωσης ηλεκτρονικού αρχείου, στο οποίο θα περιληφθούν τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων των συνταξιούχων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και η περαιτέρω διασταύρωση των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα των ασφαλιστικών φορέων, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση διαγραφή των αποβιούντων που είναι συνταξιούχοι αυτών. ii.
 3. Η ίδια Ομάδα Εργασίας θα προτείνει και τις αναγκαίες τροποποιήσεις των στοιχείων που εμπεριέχονται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.
 4. Με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση σύστασης της Ομάδας Εργασίας, ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου που προεδρεύει, η γραμματειακή υποστήριξή της, ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς και η αποζημίωση των μελών της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 5. Η εταιρία «ΔΙΑΣ Α.Ε.» δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική αξίωση από το Δημόσιο, πλην της προβλεπόμενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου αυτής αποζημίωσης για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή.
5.  
  Το άρθρο 47 του Ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν 1 την κατάρτιση και τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, 2 την προσθήκη ή αντικατάσταση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων και την καταχώριση αυτών στα ληξιαρχικά βιβλία, 3 την έκδοση αντιγράφων, πιστοποιητικών και αποσπασμάτων των ληξιαρχικών βιβλίων, 4 κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του νόμου. 2 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην επιθεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων. 3 Ως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 1 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη εκδοθέντα σχετικά προεδρικά διατάγματα.
6.  
  Η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 1400/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 1943/1991 και την παρ. 9 του άρθρου 57 του Ν. 2218/ 1994, εφαρμόζεται και για τους τοπικούς συμβούλους.
7.  
  Η παρ. 12 του άρθρου 68 του Π.Δ. 351/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3242/ 2004, αντικαθίσταται ως εξής: 12 Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να διορισθούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, τόσο στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται, όσο και στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται ολικά ή μερικά το πρωτοδικείο, στο οποίο είναι διορισμένοι και ασκούν τα καθήκοντά τους.
8.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 19/ 8.2.1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1878/1990, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Από κάθε φορέα του δημόσιου τομέα (υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) δεν επιτρέπεται διάθεση αριθμού μεγαλύτερου του τέσσερα τοις εκατό (4%), υπολογιζομένου επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού.
 3. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994 η φράση «επιφυλασσομένου του ορίου 2% της διάταξης της παραγράφου 2 της ΠΥΣ 19/8.2.1990» αντικαθίσταται με τη φράση «επιφυλασσομένου του ορίου 4% της διάταξης της παραγράφου 2 της ΠΥΣ 19/ 8.2.1990.» Από το άρθρο 24 του Ν. 3051/2002 διαγράφεται η φράση «από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ».
 4. Υπάλληλοι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί, ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 216/ 1974, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εν συνεχεία έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στα γραφεία των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες, για τις οποίες έγινε η διάθεσή τους και μετά την έξοδο από το δημόσιο τομέα του φορέα στον οποίο ανήκουν.
 5. Τυχόν αποφάσεις ανάκλησης αποσπάσεων και διάθεσης των παραπάνω υπαλλήλων δεν ισχύουν.
9.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002 «Απαγόρευση παιγνίων» και μετά τη λέξη «Αποκέντρωσης,» προστίθενται οι λέξεις: «Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,».
10.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να ορίζεται ημέρα αργίας σε πόλεις, νομούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα
11.  
  Η ημέρα αργίας για την περιφέρεια του Δήμου Πόρου, Ν. Αττικής, που καθιερώθηκε με το Β.Δ. 565/ 26.8.1962 για την εορτή της Αναλήψεως, μεταφέρεται για την εορτή του πολιούχου Αγίου Λεωνίδη, η οποία εορτάζεται την Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά.
12.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 2819/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: γ.i Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές των περιπτώσεων 1,2,3,6,10,12, 13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του διατάγματος 23/2002. ii Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, ύστερα από προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του αστυνομικού διευθυντή του νομού. iii Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). iν. Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/ 1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων στους πεζοδρόμους Οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα.
13.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο εικοστό δεύτερο του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 των καταστατικών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα τρίτο και όγδοο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπόλοιπων μελών.
 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του καταστατικού των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο εικοστό δεύτερο του Ν. 2932/2001, όπως και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 των καταστατικών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα τρίτο και όγδοο του Ν. 2688/1999, αντικαθίστανται ως εξής:
 4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης.
Άρθρο 36 "Δημοσιότητα εσόδων και δαπανών των Πολιτικών Κομμάτων"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α΄) προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής: 1 Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων Στο τεύχος αυτό γίνονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου 19 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 2 Τα Πολιτικά Κόμματα και οι Συνασπισμοί που λαμβάνουν κρατική εκλογική χρηματοδότηση, εντός δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάσσουν και δημοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, στην οποία καταχωρίζονται, με αναφορά του αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που συγκέντρωσε το Κόμμα ή ο Συνασπισμός κατά τον εκλογικό αγώνα, καθώς και οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 εκλογικές δαπάνες Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών δημοσιεύεται εντός της παραπάνω προθεσμίας στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ειδική έκθεση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4 Αντίγραφο του ισολογισμού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων και του οικείου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα, αποστέλλονται από τα Κόμματα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21, καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Τα Κόμματα και οι Συνασπισμοί που συμμετείχαν, αυτοτελώς ή σε συνασπισμό, σε γενικές ή αναπληρωματικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δε δικαιούνται κρατική, τακτική ή εκλογική χρηματοδότηση υποχρεούνται να δημοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, εντός δύο (2) μηνών από τη διενέργεια των εκλογών στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 2 Αντίγραφο της κατάστασης των εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα φύλλα του οικείου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία δημοσιεύτηκε, αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 21 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση.
4.  
  Για τα Πολιτικά Κόμματα και τους Συνασπισμούς των Πολιτικών Κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 και στις εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 13ης Ιουνίου του ίδιου έτους η προθεσμία για τη δημοσίευση της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου 19 παρατείνεται μέχρι 30 Νοεμβρίου 2004 και η δημοσίευση αυτή γίνεται αποκλειστικά στο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που συνιστάται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
Άρθρο 37 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έχει αντίθετο περιεχόμενο
Άρθρο 38 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-10-19 Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/195
2006-03-15 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τροποποίηση Τύπος
Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» αποφασίζει για την ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Αντικατάσταση
 • στ.
 • Η ακίνητη περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχεται στην κυριότητα του Δημο­σίου.
 • Προσθήκη
  A/2006/57
  2008-08-05 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Ειδικά για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και για την υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, η χρηματοδότηση μελετών και έργων της κατηγορίας αυτής με φορέα υλοποίησης τις Γενικές Γραμματείες των οικείων Περιφερειών.
  Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις των διαδημοτικών έργων κάθε Περιφέρειας ή και τις πιστώσεις της προηγούμενης παραγράφου.
  Προσθήκη
  A/2008/163
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1946/256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/256 1946
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1990/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/19 1990
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/23 2002
  ΝΟΜΟΣ 1954/3033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3033 1954
  ΝΟΜΟΣ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
  ΝΟΜΟΣ 1975/128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/128 1975
  ΝΟΜΟΣ 1976/301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/301 1976
  ΝΟΜΟΣ 1976/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/344 1976
  ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
  ΝΟΜΟΣ 1981/1188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1188 1981
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1983/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1400 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1416 1984
  ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986
  ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
  Τροποποΐηση των διατάξεων δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοί. κησης ν.1622 /] 986 χκαι άλλες διατάξεις 1990/1878 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξας. 1993/2130 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
  Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
  Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
  Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
  Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
  Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
  Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
  Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες. 1999/2688 1999
  Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
  Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
  Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
  ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
  Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
  Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
  Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
  Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
  Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. 2002/3023 2002
  Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
  Απαγόρευση παιγνίων. 2002/3037 2002
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
  Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών. 2002/3064 2002
  Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
  Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
  Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/524 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/524 1980
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/497 1991
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
  Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
  Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
  Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
  Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 2003/351 2003
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/565 1962
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας. 2012/1_31.12.2012 2012
  Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
  Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
  Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
  Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
  Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
  Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
  Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις. 2009/3748 2009
  Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
  Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
  Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
  Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης, Δημοτικού Διαμερίσματος Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων. 2005/73 2005
  Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού. 2006/135 2006
  Καθορισμός αρμοδιοτήτων, κλάδων προσωπικού, κλάδων επιλογής προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2006/3 2006
  Καθιέρωση της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Κω, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Κω. 2007/73 2007
  Καθιέρωση της 18ης Ιανουαρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Αθανασίου, πολιούχου της Αμαλιάδας, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Αμαλιάδας. 2007/74 2007
  Καθιέρωση της 21ης Μαΐου, εορτής της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πολιούχων της Γλυφάδας, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Γλυφάδας. 2009/82 2009
  Καθιέρωση του, προ της 12ης Ιουλίου, Σαββάτου, εορτής της μνήμης της Παναγίας της Τριχερούσας ως ημέρας αργίας για το τοπικό διαμέρισμα Φοινικούντος Δήμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας. 2010/62 2010
  Καθιέρωση της 5ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης της Οσίας Μεθοδίας, ως ημέρας αργίας για τη νήσο Κίμωλο. 2010/86 2010
  Καθιέρωση της 20ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου, ως ημέρας αργίας για το Δήμο Μυκόνου (Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου). 2013/139 2013
  Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) - Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. 2013/155 2013
  Καθιέρωση της 21ης Νοεμβρίου, εορτής της μνήμης της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, ως ημέρας αργίας για το Δήμο Αμοργού. 2013/49 2013
  Καθιέρωση της 18ης Οκτωβρίου ως ημέρας αργίας για τη δημοτική ενότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας. 2014/33 2014
  Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2014/64 2014