ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Συνεργασίας σε θέματα Δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τυνησίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Διοικητικής Συνεργασίας σε θέματα Δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τυνήσιας, που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 7 Οκτωβρίου 2003, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΠρωτόκολλοΔιοικητικής συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τυνησίας Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας Στο εξής αναφερόμενα ως τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, Έχοντας πεισθεί για τη σκοπιμότητα δημιουργίας, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, στενών σχέσεων συνεργασίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης της Δικαιοσύνης, Έχοντας πεισθεί ότι αυτός ο τύπος συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο των καλών φιλικών σχέσεων που συνδέουν τα δυο Κράτη, Και επιθυμώντας να αξιοποιήσουν την αμοιβαία εμπειρία τους σ αυτόν τον τομέα και τις δυνατότητες που προσφέρονται σε κάθε ένα από αυτά, Συμφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις: Άρθρο 1 Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην ανταλλαγή πληροφοριών για τη δικαστική οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστικών αρχών, οι οποίες ανήκουν στο αντίστοιχο δικαστικό τους σύστημα. Επιπλέον μπορούν ν ανταλλάσσουν σχέδια δικαστικών αποφάσεων, υποδείγματα, έντυπα και αρχεία. Άρθρο 2 Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν κάθε χρήσιμη εμπειρία για θέματα διοίκησης δικαιοσύνης, κυρίως στον τομέα εφαρμογών της πληροφορικής, ανταλλάσσουν, επίσης , κάθε πληροφορία σε σχέση με την εφαρμογή στατιστικών στοιχείων που χρησιμεύουν στη διοίκηση της δικαιοσύνης και ανταλλάσσουν, επιπλέον, μετά από αίτηση του ενός από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, εκδόσεις βιβλίων και νομικών περιοδικών που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα των δικαστικών αρχών καθώς και επίσημα δελτία που περιλαμβάνουν νέες νομοθεσίες. Άρθρο 3 Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα εκπαίδευσης των δικαστών και του προσωπικού των δικαστηρίων (γραμματείς δικαστηρίων, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, διερμηνείς δικαστηρίων). Άρθρο 4 Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ανακοινώνουν τα συμπεράσματα των διεθνών συνεδρίων που διοργανώνουν για νομικά και δικαστικά θέματα και μπορούν ν απευθύνουν προσκλήσεις συμμετοχής στα συνέδρια αυτά. Άρθρο 5 Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την επέκταση της συνεργασίας τους και σε άλλους τομείς που δεν αναφέρονται ανωτέρω, στο μέτρο που η αρμοδιότητα τους και τα μέσα που διαθέτουν το επιτρέπουν. Άρθρο 6 Για τη συνέχιση της επικοινωνίας τους, κάθε ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υποδεικνύει έναν υπεύθυνο από τη διοικητική του αρχή. Άρθρο 7 Η συνεργασία που αρχίζει με το παρόν πρωτόκολλο εντάσσεται στα πλαίσια και τα όρια των πιστώσεων που έχουν προσδιοριστεί για τη νομική και δικαστική συνεργασία. Άρθρο 8 Το παρόν πρωτόκολλο συμφωνείται για απεριόριστη χρονική περίοδο. Τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του. Κάθε ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να παύσει τη συνεργασία με απλή γραπτή κοινοποίηση. Έγινε στην Τύνιδα την 7η Οκτωβρίου 2003 σε τρία αντίτυπα το καθένα στα ελληνικά, αραβικά και γαλλικά, τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Τυνησίας Ανδρέας Λοβέρδος Saida Chtiοui Υφυπουργός Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται, από της υπογραφής του, σύμφωνα με το άρθρο 8 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία