Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 5 Μαρτίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία υπογράφουν το παρόν ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία υπεγράφη στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950 (στο εξής αναφερόμενη ως « η Σύμβαση»). ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 6 Μαΐου 1969. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το 11ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης με αντικείμενο την αναδιάρθρωση του μηχανισμού ελέγχου που συγκροτείται με αυτήν, το οποίο υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 11 Μαΐου 1994 (στο εξής αναφερόμενο ως «το 11ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης») και με το οποίο ιδρύεται μόνιμο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής αναφερόμενο ως «το Δικαστήριο») σε αντικατάσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ, εν όψει αυτής της εξέλιξης, ότι είναι σκόπιμο, για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της Σύμβασης, τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου να χαίρουν ορισμένων ασυλιών και διευκολύνσεων στο πλαίσιο μιας νέας Συμφωνίας, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής αναφερόμενη ως « η παρούσα Συμφωνία»), ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 11.Τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Συμφωνία είναι τα εξής : 1)Οποιαδήποτε πρόσωπα που συμμετέχουν σε διαδικασίες οι οποίες πραγματοποιούνται ενώπιον του Δικαστηρίου ως διάδικοι, οι εκπρόσωποι και σύμβουλοί τους. 2)Μάρτυρες και εμπειρογνώμονες οι οποίοι καλούνται από το Δικαστήριο και άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν προσκληθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου να συμμετάσχουν στη διαδικασία. 2.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο όρος «Δικαστήριο» περιλαμβάνει επιτροπές, τμήματα, το συμβούλιο του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης, το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης και τους δικαστές. Ο όρος « συμμετέχουν σε διαδικασίες « συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε επικοινωνία με σκοπό την υποβολή προσφυγής κατά Κράτους-μέρους στη Σύμβαση. 3.Εάν κατά τη διάρκεια της άσκησης από την Επιτροπή Υπουργών των καθηκόντων της σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω κληθεί να παραστεί ενώπιον, ή να καταθέσει έγγραφες δηλώσεις στην Επιτροπή Υπουργών, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Άρθρο 21.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας απολαμβάνουν ασυλίας σε σχέση με προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις στις οποίες έχουν προβεί ή έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει ενώπιον ή στο Δικαστήριο. 2.Η ασυλία αυτή δεν ισχύει για τη γνωστοποίηση εκτός του Δικαστηρίου οποιασδήποτε παρόμοιας δήλωσης, εγγράφου ή αποδεικτικού στοιχείου που έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο. Άρθρο 31.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη σέβονται το δικαίωμα των προσώπων στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 του Άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας να αλληλογραφούν ελεύθερα με το Δικαστήριο. 2.Σε ό,τι αφορά τα υπό κράτηση πρόσωπα, η άσκηση του δικαιώματος αυτού συνεπάγεται ειδικότερα ότι: 1)Η αλληλογραφία τους αποστέλλεται και παραδίδεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς αλλοίωση β. Τα πρόσωπα αυτά δεν υπόκεινται καθ’οιονδήποτε τρόπο σε πειθαρχικά μέτρα σχετικά με οποιαδήποτε κοινοποίηση έχει λάβει χώρα δια των καταλλήλων οδών προς το Δικαστήριο γ. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα να αλληλογραφούν και να συμβουλεύονται κατ’ιδίαν δικηγόρο, ο οποίος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας όπου τα πρόσωπα αυτά κρατούνται, αναφορικά με οποιαδήποτε αίτηση προς το Δικαστήριο ή οποιαδήποτε διαδικασία απορρέει από αυτήν. 3.Κατά την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επέμβαση από δημόσια αρχή εξαιρουμένων αυτών οι οποίες προβλέπονται από το νόμο και είναι αναγκαίες σε μια δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, για την ανακάλυψη ή τη δίωξη ποινικών παραβάσεων ή για την προστασία της υγείας. Άρθρο 41.1)Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εμποδίζουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας να κυκλοφορούν και να ταξιδεύουν ελεύθερα προκειμένου να παραστούν σε διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου και να επιστρέψουν από αυτές. 2)Κανείς περιορισμός δεν θα τίθεται στη μετακίνηση και το ταξίδι τους πέραν αυτών οι οποίοι προβλέπονται από το νόμο και είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. 2.1)Τα πρόσωπα αυτά, στις χώρες από τις οποίες διέρχονται και στη χώρα όπου διεξάγονται οι διαδικασίες δεν διώκονται ή κρατούνται ή υπόκεινται σε οποιοδήποτε άλλο περιορισμό της προσωπικής τους ελευθερίας σε σχέση με πράξεις ή καταδίκες προγενέστερες της ενάρξεως του ταξιδιού τους. 2)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της παρούσας Συμφωνίας, να δηλώσει ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένειά του. Παρόμοια δήλωση μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με σχετική ανακοίνωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δεχθούν εκ νέου κατά την επιστροφή του στο έδαφός τους κάθε πρόσωπο που άρχισε το ταξίδι του από το εν λόγω έδαφος. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου παύουν να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε τη δυνατότητα, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε συνεχόμενων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία δεν απαιτείτο πλέον η παρουσία του από το Δικαστήριο, να επιστρέψει στην χώρα από την οποίαν άρχισε το ταξίδι του. 5.Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των υποχρεώσεων Συμβαλλομένου Μέρους που απορρέουν από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αυτών οι οποίες απορρέουν από σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ή από σύμβαση περί εκδόσεως ή οποιαδήποτε συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπερισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 51.Οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις παρέχονται προς τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να τους εξασφαλιστούν η αναγκαία ελευθερία του λόγου και ανεξαρτησία για τη διεκπεραίωση της αποστολής, των εργασιών ή των καθηκόντων τους ή για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με το Δικαστήριο. 2.1)Το Δικαστήριο είναι το μόνο αρμόδιο να προβεί στην άρση, εν όλω ή εν μέρει, της ασυλίας η οποία παρέχεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας Συμφωνίας. Το Δικαστήριο έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να άρει την ασυλία σε κάθε περίπτωση που, κατά την κρίση του, παρόμοια ασυλία θα μπορούσε να παρεμποδίσει το έργο της δικαιοσύνης και η άρση της, εν όλω ή εν μέρει, δεν θα έθιγε το σκοπό ο οποίος ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 2)Η ασυλία μπορεί να αρθεί από το Δικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους ή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου. 3)Οι αποφάσεις που αίρουν την ασυλία ή απορρίπτουν την άρση συνοδεύονται από αιτιολογία. 3.Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος βεβαιώσει ότι η άρση της ασυλίας η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας Συμφωνίας είναι αναγκαία για τους σκοπούς διαδικασιών που αφορούν αδίκημα κατά της εθνικής ασφάλειας, το Δικαστήριο αίρει την ασυλία κατά την έκταση η οποία προσδιορίζεται στη βεβαίωση. 4.Στην περίπτωση κατά την οποίαν αποκαλυφθεί γεγονός που θα μπορούσε, εκ της φύσεώς του, να είναι αποφασιστικής σημασίας και το οποίο κατά τη στιγμή της λήψης της απόφασης που αρνείται την άρση ασυλίας δεν ήταν γνωστό στον αιτούντα την άρση, ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα προς το Δικαστήριο. Άρθρο 6 Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που περιορίζει ή παρεκκλίνει από οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δυνάμει της Σύμβασης ή των πρωτοκόλλων της. Άρθρο 71.Η παρούσα Συμφωνία είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία μπορούν να εκφράσουν την συγκατάθεσή τους να δεσμευθούν από αυτήν με : 1)υπογραφή, χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή 2)υπογραφή, υπό την επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ακολουθούμενη από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση 2.Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 81.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία δέκα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμεύονται από τη Συμφωνία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 ή την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του 11ου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, αναλόγως ποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη. 2.Για κάθε Κράτος-Μέλος που θα εκφράσει μεταγενέστερα τη συγκατάθεσή του να δεσμεύεται από αυτή, η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου ενός μηνός από την ημερομηνία αυτής της υπογραφής ή της κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 91.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή οποτεδήποτε μεταγενέστερα, με δήλωσή του προς τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την παρούσα Συμφωνία σε οποιοδήποτε έδαφος ή εδάφη τα οποία ορίζονται στην εν λόγω δήλωση, για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο ή για λογαριασμό των οποίων είναι εξουσιοδοτημένο να αναλαμβάνει δεσμεύσεις. 2.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ για οποιοδήποτε έδαφος ή εδάφη ορίζονται στη δήλωση που έγινε σύμφωνα προς την παράγραφο 1 την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί τη λήξη μιας χρονικής περιόδου ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα. 3.Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να αποσύρεται σε σχέση με οποιοδήποτε έδαφος που ορίζεται σε αυτήν, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται για την καταγγελία στο άρθρο 10 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 101.Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σε ό,τι το αφορά, να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με σχετική ανακοίνωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3.Η καταγγελία αυτή καθίσταται ενεργή έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήψης από το Γενικό Γραμματέα της σχετικής ανακοίνωσης. Παρόμοια καταγγελία δεν επιφέρει την απαλλαγή των ενδιαφερόμενων Συμβαλλόμενων Μερών από οποιαδήποτε υποχρέωση ενδέχεται να έχει προκύψει υπό την παρούσα Συμφωνία σε σχέση προς οιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1. Άρθρο 11 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοινώνει στα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου: α. κάθε υπογραφή, β. την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης γ. κάθε ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 αυτής, δ. κάθε άλλη πράξη, ανακοίνωση ή γνωστοποίηση που αφορά την παρούσα Συμφωνία. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο Στρασβούργο, στις 5 Μαρτίου 1996, στα αγγλικά και τα γαλλικά, με τα δύο κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα αντίτυπο το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος-Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου της Ανδόρας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου Για την Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας Για την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λετονίας Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση της Μάλτας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ολλανδίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Για την Κυβέρνηση της Σχοβακικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Για την Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας Για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία