ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3283

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 46 του παρόντος νόμου σκοπείται κυρίως η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία (L 41/13.2.2002 σελ. 20), της Οδηγίας 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όσον αφορά τις επενδύσεις των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (L 41/13.2.2002 σελ. 35), της Οδηγίας 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2000 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες (L 290/17.11.2000 σελ. 27), καθώς και η ρύθμιση συναφών θεμάτων. Προς τούτο καταργούνται τα άρθρα 17 έως και 49στ΄ του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει. Με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του παρόντος νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ανωνύμων χρηματιστηριακών εταιρειών (Α.Χ.Ε.) και των ανωνύμων εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Α.Ε.Π.Ε.Υ.) των νόμων 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α΄) και 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύουν. Με τις διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) του Ν. 1969/1991, όπως ισχύει, και την πιστοποίηση στελεχών της κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (εφεξής Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Οι οργανισμοί αυτοί λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 12.
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. νοούνται οι οργανισμοί:.
 1. που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 21, τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και
 2. των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των δικαιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών.
 3. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους.
3.  
  Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά:
 1. Σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου αναδυομένων αγορών του Ν. 1969/1991, όπως ισχύει.
 2. Σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τμήμα της.
 3. Σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. οι οποίοι βάσει του κανονισμού τους πωλούν τα μερίδιά τους μόνο στο κοινό τρίτων χωρών.
 4. Σε κατηγορίες των Ο.Σ.Ε.Κ.Α., για τους οποίους, λόγω της επενδυτικής και δανειοληπτικής τους πολιτικής, οι κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 21 έως και 27 δεν είναι κατάλληλοι.
 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να θέτει κανόνες για τον προσδιορισμό των ανωτέρω κατηγοριών.
 6. Σε επενδυτικά κεφάλαια αναδυομένων αγορών του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α΄), όπως ισχύει.
4.  
  Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που υπάγονται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, μπορούν να λάβουν συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου διαχειριζόμενο από εταιρεία διαχείρισης ή, στα κράτη μέλη όπου αυτό προβλέπεται από την οικεία τους νομοθεσία, μορφή καταπιστεύματος (unit trust) ή καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων).
5.  
  Απαγορεύεται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο να μεταβάλλονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγονται σε αυτόν.
Άρθρο 3 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: 1) Κινητές αξίες: α) Οι μετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι εξομοιούμενοι με μετοχές εταιρειών (εφεξής μετοχές). β) Οι ομολογίες, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και λοιπά είδη χρεογράφων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει τα λοιπά είδη χρεογράφων του προηγούμενου εδαφίου. γ) Κάθε άλλος διαπραγματεύσιμος τίτλος που παρέχει δικαίωμα απόκτησης κινητών αξιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή, εξαιρουμένων των τεχνικών και μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 25. 2) Μέσα χρηματαγοράς: τα επαρκούς ρευστότητας μέσα που κατά κανόνα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα μέσα χρηματαγοράς του προηγούμενου εδαφίου. 3) Θεματοφύλακας: το πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή είναι εγκατεστημένο σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος, εφόσον η καταστατική του έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, και στο οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 8. 4) Εταιρεία διαχείρισης: η εταιρεία της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στη διαχείριση Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και η οποία δύναται να παρέχει και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4. 5) Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής Α.Ε.Δ.Α.Κ.): η εταιρεία διαχείρισης η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 6) Κράτος μέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας διαχείρισης. 7) Κράτος μέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες. 8) Κράτος μέλος καταγωγής Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: α) για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν συσταθεί με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή καταπιστεύματος (unit trust) είναι το κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της εταιρείας διαχείρισης, β) για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν συσταθεί με τη μορφή εταιρείας επενδύσεων είναι το κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της εταιρείας επενδύσεων. 9) Κράτος μέλος υποδοχής Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: το κράτος μέλος, πλην του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων. 10) Υποκατάστημα: η μονάδα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια η εταιρεία διαχείρισης. Όλες οι μονάδες εκμετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος μέλος από εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος λογίζονται ως ένα υποκατάστημα. 11) Αρμόδιες αρχές: οι αρχές τις οποίες ορίζει κάθε κράτος μέλος βάσει του άρθρου 49 της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει. Για την Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 12) Στενοί δεσμοί: οι δεσμοί οι οποίοι ορίζονται στο στοιχείο στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει. 13) Ειδική συμμετοχή: η συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, σε εταιρεία διαχείρισης η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή η οποία επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης στην οποία υπάρχει η συμμετοχή. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α΄), όπως ισχύει. 14) Μητρική επιχείρηση: η μητρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 42ε παρ. 5 και 96 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 15) Θυγατρική επιχείρηση: η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 42ε παρ. 5 και 96 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Κάθε θυγατρική επιχείρηση της θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών. 16) Ίδια κεφάλαια: τα ίδια κεφάλαια τα οποία ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.
Άρθρο 4 "Σκοπός και υπηρεσίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ."
1.  
 1. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και επιπροσθέτως την ανάληψη της διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για τους οποίους υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και για τους οποίους δεν επιτρέπεται η διάθεση μεριδίων τους σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ορίζει τις κατηγορίες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος στοιχείου α΄.
 3. Η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:
  • τη διαχείριση επενδύσεων,
  • τη διοίκηση του αμοιβαίου κεφαλαίου:
  • νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμηση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων του (περιλαμβανομένων τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων, διανομή εσόδων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων, τήρηση αρχείων, και
  • τη διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου και την προώθηση των μεριδίων του
2.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να παρέχει, επιπρόσθετα, και τις ακόλουθες υπηρεσίες:.
 1. διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει,.
 2. παρεπόμενες υπηρεσίες:
  • επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει,.
  • φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
  • Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν δύναται να λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή μόνο των υπηρεσιών που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ούτε για την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών του στοιχείου β΄ χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της παρούσας παραγράφου.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να απαντήσει στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. που αιτείται άδεια για την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή σε αυτή του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων για την παροχή της εν λόγω άδειας.
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 3 και τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 11 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, εφαρμόζονται για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με αποφάσεις της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με το προηγούμενο εδάφιο.
Άρθρο 5 "Ύψος κεφαλαίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ."
1.  
  Οι μετοχές της Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι ονομαστικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ. Υφιστάμενες Α.Ε.Δ.Α.Κ. των οποίων τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ανωτέρω ποσού οφείλουν να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αυξάνει το ποσό της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Α.Ε.Δ.Α.Κ. που λειτουργούν κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαιά τους.
2.  
 1. Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ τότε η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της με πρόσθετο ποσό.
 2. Το πρόσθετο ποσό θα αντιστοιχεί στο 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ.
 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν υποχρεούται στην καταβολή πρόσθετου ποσού όταν το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της και του πρόσθετου ποσού υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
 4. Επιτρέπεται να μην καταβληθεί μέχρι και το πενήντα τοις εκατό (50%) του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο στοιχείο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφόσον προσκομισθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισόποση τραπεζική εγγυητική επιστολή στην οποία θα αναφέρεται ότι σε πρώτη ζήτηση θα κατατεθεί σε λογαριασμό της Α.Ε.Δ.Α.Κ. το ως άνω ποσό με σκοπό την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
 5. Εκδότης της εγγυητικής επιστολής δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και εντολείς της εγγυητικής επιστολής είναι οι μέτοχοι της Α.Ε.Δ.Α.Κ. η οποία υπόκειται στην υποχρέωση του στοιχείου α΄ της παρούσας παραγράφου.
 6. Τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια της Α.Ε.Δ.Α.Κ.:.
  • των αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ., συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατόπιν ανάθεσης,.
  • των άλλων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. τους οποίους διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ., συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατόπιν ανάθεσης.
3.  
  Σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια της Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν πρέπει να είναι μικρότερα από το ποσό που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.
4.  
  Τα ίδια κεφάλαια της Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν πρέπει να είναι μικρότερα από τα ποσά που προκύπτουν από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Εάν παρά ταύτα είναι μικρότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να θέτει περιορισμένη προθεσμία στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. για να βελτιώσει την κατάστασή της ή να παύσει τις δραστηριότητές της.
5.  
  Το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ. πρέπει να ανήκει:.
 1. σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ή/και πιστωτικούς συνεταιρισμούς του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄), εφόσον έχουν ο καθένας από αυτούς ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος, ή/και σε μία, ή περισσότερες Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον η καθεμία από αυτές τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ασφαλιστικές εταιρείες έχει ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το ήμισυ του εκάστοτε οριζόμενου ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος, ή/και.
 2. σε μία ή περισσότερες εταιρείες συμμετοχών που έχουν η καθεμία από αυτές ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το αναφερόμενο στο ανωτέρω στοιχείο α΄ και των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση ποσοστού τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ιδίων κεφαλαίων τους σε πιστωτικά ιδρύματα, ή/και ασφαλιστικές εταιρείες ή/και Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή/και Α.Ε.Δ.Α.Κ., ή/και.
 3. σε ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ελάχιστο ύψος αποθεματικού τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο ύψος αποθεματικού των ασφαλιστικών ταμείων.
 5. Α.Ε.Δ.Α.Κ. οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου οφείλουν να προσαρμοστούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.
7.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 6 "Σύσταση, υποκατάστημα και εποπτεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ."
1.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαιτείται να έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. εφόσον αυτή έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική της διοίκηση στην Ελλάδα. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και η άδεια σύστασης η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ισχύει και στα άλλα κράτη μέλη.
2.  
  Με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο και έκθεση σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ., απαιτεί από αυτήν ότι:.
 1. θα διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ειδικότερα, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της και για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση ιδίων κεφαλαίων της και θα εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και του χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό τους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και.
 2. θα διαθέτει δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων των αμοιβαίων κεφαλαίων ή των πελατών της από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, μεταξύ δύο πελατών της, μεταξύ ενός πελάτη και ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή μεταξύ δύο αμοιβαίων κεφαλαίων.
 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.
 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. εάν δεν κοινοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων της, άμεσων ή έμμεσων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή και το ύψος αυτής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν, εν όψει της ανάγκης για χρηστή και συνετή διοίκηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., κρίνει ανεπαρκή την καταλληλότητα των εν λόγω μετόχων της.
4.  
  Όταν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον οι δεσμοί αυτοί δεν εμποδίζουν την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις μιας τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατηρεί στενούς δεσμούς ή οι δυσκολίες εφαρμογής τους, εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσής της με τους όρους της παρούσας παραγράφου.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα άδεια λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή σε αυτή του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
6.  
 1. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε.Δ.Α.Κ., κάθε μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου και κάθε μεταβίβαση μετοχών της που έχει ως συνέπεια την απόκτηση ειδικής συμμετοχής υπόκεινται στην άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 2. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών χωρίς άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι άκυρη εάν ο αποκτών, δια της μεταβιβάσεως, συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 3. Για τη χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των αμοιβαίων κεφαλαίων.
 4. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Α.Ε.Δ.Α.Κ. η οποία δεν υπόκειται στην παραπάνω άδεια γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δικαιούται να ζητεί για μετόχους όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατόν οι μέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διοίκηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 5. Οι ειδικές συμμετοχές σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. διέπονται από τις διατάξεις της τρίτης πρότασης της παραγράφου 7 και των παραγράφων 8 έως και 10 του άρθρου 3 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.
 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, τα στοιχεία των διευθυντικών στελεχών της και κάθε μεταβολή των εν λόγω προσώπων.
 7. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και την επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους ζητεί από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. την απομάκρυνσή τους.
 8. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή των στοιχείων β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου.
7.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί τη γνώμη των αρμόδιων αρχών του άλλου, αναφερόμενου κατωτέρω, κράτους μέλους προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. η οποία:.
 1. είναι θυγατρική άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος,
 2. είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή
 3. ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν και μια άλλη εταιρεία διαχείρισης, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος
8.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανεξάρτητα από το εάν αυτή ιδρύει ή όχι υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου που αναθέτουν αρμοδιότητες στις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.
9.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., η άδεια λειτουργίας της οποίας καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη διάταξη του στοιχείου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4:.
 1. δεν επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε αμοιβαία κεφάλαια ή σε εταιρείες επενδύσεων ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, εκτός εάν λάβει προηγούμενη γενική έγκριση από τον επενδυτή,.
 2. υπόκειται, όσον αφορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4, στις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α΄), όπως ισχύει, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.
10.  
  Α.Ε.Δ.Α.Κ. που προτίθεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου η τελευταία να παράσχει σχετική έγκριση, αναγράφοντας τα εξής:.
 1. τη διεύθυνση του υποκαταστήματος,
 2. το πρόγραμμα των εργασιών του, όπου προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, την οργανωτική και τη λειτουργική του δομή, και
 3. τα στοιχεία των υπευθύνων του υποκαταστήματος, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 4. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει τα προσόντα των υπευθύνων των υποκαταστημάτων των Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 5. Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν αυτή λάβει χώρα, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει εάν η μεταβολή επηρεάζει την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του υποκαταστήματος της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Άρθρο 7 "Ανάθεση δραστηριοτήτων της Α.Ε.Δ.Α.Κ."
1.  
  Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση αμοιβαίου κεφαλαίου παρά μόνον εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ. Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.
2.  
  Η νέα Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποκαθίσταται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται. Απερχόμενη και νέα Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης έναντι του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων από τη νέα Α.Ε.Δ.Α.Κ.
3.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να αναθέτει σε άλλη εταιρεία με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων της, τη διεξαγωγή για λογαριασμό της μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
 1. Ενημερώνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 2. Η ανάθεση δεν εμποδίζει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί της Α.Ε.Δ.Α.Κ., τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τον πλέον επωφελή για τους επενδυτές τρόπο.
 3. Όταν η σύμβαση ανάθεσης αφορά τη διαχείριση επενδύσεων και καταρτίζεται με εταιρεία κράτους μέλους, η εταιρεία αυτή πρέπει να έχει λάβει άδεια ή να έχει αναγνωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων από αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής της και να υπόκειται σε προληπτική εποπτεία.
 4. Η σύμβαση ανάθεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κριτήρια κατανομής των επενδύσεων τα οποία ορίζει περιοδικώς η Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 5. Όταν η σύμβαση ανάθεσης αφορά τη διαχείριση επενδύσεων και καταρτίζεται με εταιρεία τρίτου κράτους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εταιρεία αυτή υπόκειται σε κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα και ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει με την αντίστοιχη εποπτική αρχή του τρίτου κράτους συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών
 6. Η σύμβαση ανάθεσης που αφορά τη διαχείριση επενδύσεων δεν επιτρέπεται να καταρτισθεί με το θεματοφύλακα ή με άλλη εταιρεία τα συμφέροντα της οποίας είναι δυνατόν να συγκρούονται με εκείνα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή των μεριδιούχων του υπό ανάθεση αμοιβαίου κεφαλαίου ή των επενδυτών.
 7. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. λαμβάνει μέτρα τα οποία επιτρέπουν στα διευθυντικά της στελέχη να παρακολουθούν αποτελεσματικά, ανά πάσα στιγμή, τη δραστηριότητα της εντολοδόχου εταιρείας.
 8. Η σύμβαση ανάθεσης δεν εμποδίζει τα διευθυντικά στελέχη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. να δίνουν, ανά πάσα στιγμή, περαιτέρω οδηγίες στην εταιρεία στην οποία έχουν ανατεθεί λειτουργίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και να καταγγέλουν τη σύμβαση ανάθεσης, με άμεση ισχύ, όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των επενδυτών.
 9. Η εταιρεία προς την οποία πρόκειται να ανατεθούν λειτουργίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. πρέπει να διαθέτει την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπό ανάθεση λειτουργιών.
 10. Τα ενημερωτικά δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32, αναφέρουν τις λειτουργίες που η Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει αναθέσει.
4.  
  Η ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει αναθέσει οποιεσδήποτε λειτουργίες της σε τρίτους. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες της σε βαθμό που την καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 8 "Θεματοφύλακας"
1.  
  Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανατίθεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ένα θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας εκτελεί καθήκοντα ταμία του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς το νόμο και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η δε Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των οδηγιών της από το θεματοφύλακα.
2.  
  Ο θεματοφύλακας συνυπογράφει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, τις εκθέσεις και τις καταστάσεις του άρθρου 28 και εξασφαλίζει ότι:
 1. η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή της αξίας των εξαγοραζόμενων μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και η ακύρωσή τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του και του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου,
 2. η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο υπολογισμός της καθαρής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και η διανομή των κερδών προς τους μεριδιούχους του πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του και του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου,
 3. το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται προς αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες
3.  
  Ο θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει, με προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Ε.Δ.Α.Κ., τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ως τρίτα πρόσωπα νοούνται πιστωτικά ιδρύματα ή άλλοι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής και υπόκεινται σε κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα. Ο θεματοφύλακας φέρει ευθύνη εις ολόκληρον σχετικά με την ανωτέρω ανάθεση έναντι των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου και της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
4.  
 1. Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει προ τριών (3) τουλάχιστον μηνών την Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 2. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 3. Ο θεματοφύλακας μπορεί να αντικατασταθεί ύστερα από αίτημα της Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 4. Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 5. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή ζητήθηκε η αντικατάστασή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα.
 6. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα μέσω δύο (2) ημερήσιων εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας ή με άλλο τρόπο που ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 9 "Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα"
1.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο θεματοφύλακας και η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
2.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46, ευθύνεται έναντι των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου για κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείρισή του.
3.  
  Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου και της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για κάθε αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Άρθρο 10 "Δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις"
1.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή ο θεματοφύλακας δεν μπορούν να δανείζονται όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί πάντως να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνειο αντιστήριξης (back tο back).
2.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου, αποκλειστικά με πιστωτικό ίδρυμα, μέχρι ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων του εφόσον κρίνεται ως μη συμφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Για την ασφάλεια των δανείων αυτών μπορεί να συνίσταται ενέχυρο επί κινητών αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.
3.  
 1. Με την επιφύλαξη τήρησης των άρθρων 21 έως και 25, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου.
 2. Η διάταξη του στοιχείου α΄ της παρούσας παραγράφου δεν αποκλείει στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή στο θεματοφύλακα να αποκτήσουν κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα αναφερόμενα στα στοιχεία ε΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 21, που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.
4.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν μπορούν να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, αναφερόμενων στα στοιχεία ε΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 21.
Άρθρο 11 "Κανονισμός συμπεριφοράς"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της θεσπίζει κανονισμό συμπεριφοράς που πρέπει να τηρείται από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τα καλυπτόμενα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω απόφαση.
2.  
  Κατ ελάχιστον, ο κανονισμός συμπεριφοράς περιέχει κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα παραπάνω νομικά και φυσικά πρόσωπα:
 1. ενεργούν εντίμως και νομίμως κατά τη διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των συλλογικών ή ατομικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται, και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς,
 2. ενεργούν με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, προς το συμφέρον των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς,.
 3. διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
 4. λαμβάνουν μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μεριμνούν ώστε τα συλλογικά και ατομικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, και
 5. τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπουν την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους και η ακεραιότητα της αγοράς
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά και για τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1991, όπως ισχύει.
Άρθρο 12 "Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Οι μεριδιούχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης Α.Ε.Δ.Α.Κ. της οποίας η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση είναι στην Ελλάδα, συνιστάται κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3.  
  Προκειμένου να λάβει την άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω:.
 1. Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ευρώ.
 2. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20.
 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αναπροσαρμόζει το ανωτέρω ποσό.
 4. Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
 5. Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το θεματοφύλακα.
4.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου εφόσον έχει εγκρίνει την Α.Ε.Δ.Α.Κ., το θεματοφύλακα και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου ελέγχεται η νομιμότητα του κανονισμού του, η νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του και η επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
5.  
  Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια σύστασης σε αμοιβαίο κεφάλαιο όταν οι διευθύνοντες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτόν, ανακοινώνονται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο η ταυτότητα των διευθυνόντων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα όσο και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών. Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή το θεματοφύλακα, σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά έγγραφά τους.
6.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια σύστασης σε αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου ο κανονισμός του δεν επιτρέπει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα
7.  
  Εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του, άλλως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασής του.
8.  
  Η άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου και κάθε τροποποίηση αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν επιτρέπεται η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της άδειας σύστασής του και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του θεματοφύλακα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
9.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό μόνο μετά τη δημοσίευση της άδειας σύστασής του. Εκτός από την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία της απόφασης σύστασής του.
Άρθρο 13 "Κανονισμός αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει κατ ελάχιστον τα παρακάτω:
 1. Την ονομασία και τη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα.
 2. Τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, την επενδυτική του πολιτική, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις μεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του και τα χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το αμοιβαίο κεφάλαιο
 3. Την τυχόν εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 22.
 4. Το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου
 5. Την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της σύστασής του
 6. Τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές, με διάκριση μεταξύ αυτών που βαρύνουν τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου και αυτών που καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών
 7. Το χρόνο και τη διαδικασία διανομής των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου στους μεριδιούχους
 8. Τους όρους συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο και της εξαγοράς των μεριδίων του
 9. Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 και των άρθρων 14, 19, 20 και 29.
2.  
  Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το θεματοφύλακα. Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και εάν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την προστασία των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της τροποποίησης του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τις διατάξεις του κανονισμού που ίσχυαν πριν την τροποποίησή του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει περαιτέρω τρόπο γνωστοποίησης στους μεριδιούχους της τροποποίησης του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Άρθρο 14 "Μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή, εφόσον τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 24α του παρόντος νόμου, και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου.
2.  
  Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή, εφόσον τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24α, με την καταχώρηση των μεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον τα μερίδια δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, μπορεί να ανατεθεί από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε τρίτο, με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7.
3.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 24α παράγραφος 1 για τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό αρχείο της παραγράφου 2 που τηρεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά περίπτωση.
4.  
  Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίου προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό αρχείο της παραγράφου 2 που τηρεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά περίπτωση. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται είτε με αίτησή του προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. για εξαγορά των μεριδίων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951, όπως ισχύει και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα, είτε, για τα αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 24α παράγραφος 3, σύμφωνα με τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση που εφαρμόζονται επί μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει, με σχετική απόφασή της, τα ειδικότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι καταχωρήσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
6.  
  Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται ανάλογα και στα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου.
Άρθρο 14 "Μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας μερίδια ή κλάσματα μεριδίου
2.  
  Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, που εκδίδεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και προσυπογράφεται από το θεματοφύλακα (τίτλος μεριδίων). Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δικαιούται, με ρητή συναίνεση του μεριδιούχου, να μην εκδίδει τίτλο μεριδίων, αλλά να καταχωρεί τα μερίδια σε ειδικό μητρώο μεριδιούχων που θα τηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο και να τα παρακολουθεί με σχετικές εγγραφές σε αυτό το αρχείο. Ο μεριδιούχος δύναται, με την υποβολή σχετικού αιτήματός του προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ., να απαιτήσει την έκδοση τίτλου μεριδίων, ο οποίος φυλάσσεται από το θεματοφύλακα. Εφόσον η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν εκδίδει τίτλο χορηγεί στο μεριδιούχο βεβαίωση που αναγράφει τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Ο τίτλος μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να εκδίδεται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσματα μεριδίων του και πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:
 1. την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα στοιχεία της άδειας σύστασής του,
 2. την επωνυμία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακά του,.
 3. τα στοιχεία του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου και τον αριθμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο, και
 4. βεβαίωση σχετικά με την ολοσχερή καταβολή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου
4.  
  Οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου.
5.  
  Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι απολύτως άκυρη, με εξαίρεση τη μεταβίβαση μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού σε ευθεία γραμμή
6.  
  Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτλου μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 843 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαίωσης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια ως προς τις σχέσεις του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., ύστερα από σχετική αίτηση του μεριδιούχου ή ενός από τους συνδικαιούχους μεριδιούχους, εκδίδει νέα βεβαίωση, σε αντικατάσταση της παλαιάς.
7.  
  Τα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να ενεχυραστούν για εξασφάλιση απαίτησης κατά τους όρους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1818/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει, και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχύραση ισχύει έναντι της Α.Ε.Δ.Α.Κ. από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί σε αυτήν από τον ενεχυριούχο δανειστή.
Άρθρο 15 "Διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτούνται τα παρακάτω:
 1. γραπτή αίτηση προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ.,.
 2. αποδοχή του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου και
 3. ολοσχερής καταβολή στο θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., σε κινητές αξίες, κατά την έννοια των στοιχείων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.
 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος στοιχείου γ΄.
2.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να διανείμει στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου δωρεάν μερίδιά του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφασίσει την επανεπένδυση του μερίσματος σε μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου.
3.  
  Η τιμή διάθεσης των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων και προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου της ίδιας ημέρας σύμφωνα με το άρθρο 20, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλισθεί η ολοσχερής καταβολή στο θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων
4.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να διαθέτει μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και διαμέσου αντιπροσώπων της. Ως αντιπρόσωποι αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να ενεργούν μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
5.  
  Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Άρθρο 16 "Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Η εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν την ζητήσει ο μεριδιούχος
2.  
  Για το σκοπό αυτόν, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Για το σκοπό αυτόν, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. και παραδίδει προς ακύρωση τους τίτλους των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που εξαγοράζονται, εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι.
3.  
  Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου για την εξαγορά. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 20, με βάση την αξία του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου της ίδιας ημέρας. Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για την εξαγορά των μεριδίων.
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων του, οπότε και δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους
6.  
  Σε περίπτωση που διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλα κράτη μέλη, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς μεριδίων του ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκλησή της.
Άρθρο 17 "Συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων"
1.  
  Κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων αμοιβαίων κεφαλαίων που τα διαχειρίζεται η ίδια ή διαφορετικές Α.Ε.Δ.Α.Κ., είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου.
2.  
  Η συγχώνευση αποφασίζεται από την ή τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. που διαχειρίζονται τα μετέχοντα στη συγχώνευση αμοιβαία κεφάλαια, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του ή των θεματοφυλάκων τους. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατά περίπτωση, δύνανται να αποφασίσουν την αναστολή εξαγοράς μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και την απαγόρευση έκδοσης νέων, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγχώνευσής τους.
3.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατά περίπτωση, καταρτίζουν με σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα τη σύμβαση συγχώνευσης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή. Η σύμβαση συγχώνευσης υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους συγχωνεύονται τα αμοιβαία κεφάλαια και τους στόχους που αυτή εξυπηρετεί, την ονομασία των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και τα στοιχεία της άδειας σύστασής τους, την επωνυμία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακά τους, τους όρους διενέργειας της συγχώνευσης και την ημερομηνία πραγματοποίησής της, την ενδεχόμενη απόφαση περί αναστολής εξαγοράς μεριδίων τους και την απαγόρευση έκδοσης νέων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία προκειμένου οι μεριδιούχοι τους να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τη συγχώνευση. Μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, η σύμβαση συγχώνευσης τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων στα σημεία διάθεσης μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Περίληψη της σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύεται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε δύο ημερήσιες πολιτικές και δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης συγχώνευσης.
4.  
  Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 20. Η αποτίμηση αυτή αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος συντάσσει έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή αναφέρει, μεταξύ άλλων, τη μέθοδο ή τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου στα σημεία που διατίθενται τα μερίδιά του.
5.  
  Η συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων συνεπάγεται τη λύση τους χωρίς να ακολουθήσει διανομή του ενεργητικού τους. Οι μεριδιούχοι των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνουν μερίδια, κατά περίπτωση, του απορροφώντος ή του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο πρώτο. Εάν η συμμετοχή των μεριδιούχων δεν επαρκεί για να λάβουν ολόκληρο μερίδιο του δεύτερου δύνανται για το εναπομείναν ποσό να καταβάλουν μετρητά, ως συμπλήρωμα για την απόκτηση ολόκληρου μεριδίου, ή να αναλάβουν το ποσό που υπολείπεται από το σχηματισμό μεριδίων. Το ποσό που ενδεχόμενα αναλαμβάνουν οι μεριδιούχοι κατ αυτόν τον τρόπο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφοράς ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου. Δεν αποκλείεται, πάντως, το εναπομείναν ποσό να αντιστοιχεί και σε κλάσμα μεριδίου.
6.  
  Το ενεργητικό των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων μεταβιβάζεται στο σύνολό του στους μεριδιούχους του απορροφώντος ή του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά περίπτωση, οι οποίοι καθίστανται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ ιδίαν στοιχείων του. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται να τακτοποιήσει τυχόν υπερβάσεις των επενδυτικών ορίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως και 27, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
7.  
  Οι δανειστές κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου που μετέχει στη συγχώνευση, οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν από αυτή και είτε έχουν είτε δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο δημοσίευσης της σύμβασης συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να αντιταχθούν στην πραγματοποίησή της υποβάλλοντας έγγραφες αντιρρήσεις το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, εφόσον δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις και η κατάσταση των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης κοινοποιούνται στην ή στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. που διαχειρίζονται τα συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
8.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται για λογαριασμό του απορροφώντος ή του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, της σύμβασης συγχώνευσης στους μεριδιούχους των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, να δεχθεί ενδεχόμενες αιτήσεις εξαγοράς των μεριδίων των τελευταίων σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού τους.
9.  
  Η ανταλλαγή μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 14
10.  
  Η μεταβίβαση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 33, ως προς την απαλλαγή από τη φορολογία της πράξης σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, της διάθεσης ή εξαγοράς των μεριδίων του και της πρόσθετης αξίας από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, εφαρμόζονται στη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων.
11.  
  Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή με αφορμή τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων βαρύνουν αποκλειστικά την ή τις εμπλεκόμενες Α.Ε.Δ.Α.Κ. και δεν επιτρέπεται να βαρύνουν τα συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια ή τους μεριδιούχους τους.
Άρθρο 18 "Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια"
1.  
  Επιτρέπεται η διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου (εφεξής διασπώμενο κεφάλαιο) σε δύο ή περισσότερα νέα αμοιβαία κεφάλαια (εφεξής επωφελούμενα κεφάλαια), με δυνατότητα ταυτόχρονης αντικατάστασης της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή/και του θεματοφύλακα ενός ή περισσότερων επωφελούμενων κεφαλαίων.
2.  
  Με τη διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου το διασπώμενο κεφάλαιο λύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες λύσεώς του, το δε σύνολο της περιουσίας του διαιρείται σε τόσα μέρη όσα τα επωφελούμενα κεφάλαια, τα οποία μέρη καθίστανται αντιστοίχως περιουσία κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου καθίστανται μεριδιούχοι ενός ή περισσότερων επωφελούμενων κεφαλαίων.
3.  
  Η διάσπαση συντελείται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας η Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου υποβάλλει τα εξής:.
 1. Αίτηση στην οποία επισυνάπτονται οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου
 2. Σε περίπτωση αντικατάστασης της Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποβάλλεται η σύμβαση μεταξύ των δύο ή περισσότερων Α.Ε.Δ.Α.Κ. που εμπλέκονται στη διάσπαση (εφεξής σύμβαση διάσπασης), τελούσα υπό την αίρεση της ανωτέρω άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 3. Οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται στη σύμβαση διάσπασης.
 4. Τους κανονισμούς των επωφελούμενων κεφαλαίων, των οποίων το περιεχόμενο θα είναι όμοιο με το περιεχόμενο του κανονισμού του διασπώμενου κεφαλαίου, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις ονομασίες των επωφελούμενων κεφαλαίων, την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τον θεματοφύλακά τους, το ιστορικό σύστασής τους και των σχετικών αδειών τους, καθώς και τις τροποποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται είτε για λόγους προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία είτε για λόγους πρακτικούς.
 5. Οι ανωτέρω κανονισμοί υπογράφονται από τις εμπλεκόμενες Α.Ε.Δ.Α.Κ. και θεματοφύλακες.
 6. Δήλωση του ή των θεματοφυλάκων των επωφελούμενων κεφαλαίων ότι δέχονται να αναλάβουν σχετικά καθήκοντα
 7. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή ότι, κατά την εκτίμησή του, ο τρόπος διαίρεσης της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μεριδιούχων που περιλαμβάνεται στους όρους της διάσπασης, σύμφωνα με το στοιχείο δ΄ της ίδιας παραγράφου, εξασφαλίζει ότι η οικονομική θέση των μεριδιούχων του διασπώμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της διάσπασης δεν μεταβάλλεται εξαιτίας του γεγονότος της διάσπασης
4.  
  Στους όρους της διάσπασης περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον τα εξής:
 1. Η ονομασία, ο σκοπός και τα στοιχεία της άδειας σύστασης του διασπώμενου κεφαλαίου, η επωνυμία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακά του.
 2. Η ονομασία κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου, η επωνυμία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακά τους.
 3. Ο τρόπος με τον οποίο, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, η περιουσία του διασπώμενου κεφαλαίου θα διανεμηθεί σε μέρη, τα οποία θα είναι ισάριθμα με τα επωφελούμενα κεφάλαια σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μεριδιούχων του διασπώμενου κεφαλαίου σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο στοιχείο δ΄.
 4. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η σύνθεση των στοιχείων του μέρους της περιουσίας που αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο θα είναι όμοια με τη σύνθεση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου, πλην αμελητέων κατά αντικειμενική κρίση αποκλίσεων.
 5. Η κατανομή των μεριδιούχων μεταξύ των επωφελούμενων κεφαλαίων ή ο τρόπος της κατανομής αυτής.
 6. Ειδικότερα, θα υπάρχει πρόβλεψη εάν όλοι οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου θα καταστούν μεριδιούχοι ενός εκάστου από τα επωφελούμενα κεφάλαια ή εάν οι μεριδιούχοι θα διαιρεθούν σε ομάδες αντίστοιχες με τα επωφελούμενα κεφάλαια και με βάση τις ομάδες αυτές θα προσδιορισθεί το ποσοστό της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο ή εάν η κατανομή γίνει με άλλον τρόπο.
 7. Η μέθοδος κατά την οποία θα προσδιορισθεί αφ ενός ο αριθμός των μεριδίων στα οποία διαιρείται, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, καθένα από τα επωφελούμενα κεφάλαια και αφ ετέρου ο αριθμός μεριδίων του επωφελούμενου κεφαλαίου που θα περιέλθει σε κάθε μεριδιούχο του
 8. Το χρονικό διάστημα, από την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός του οποίου θα συντελεσθεί η διάσπαση.
 9. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω άδειας, αλλά δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 10. Το χρονικό διάστημα αναστολής του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου ή της μη έκδοσης νέων μεριδίων του, εφόσον η αναστολή αυτή κρίνεται αναγκαία από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 11. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία της διάσπασης.
 12. Σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
 13. Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία προκειμένου οι μεριδιούχοι να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τη διάσπαση
5.  
 1. Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της διάσπασης δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση των εμπλεκόμενων στη διάσπαση Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία περιλαμβάνει τα εξής:.
  • περίληψη των όρων της διάσπασης,
  • την ημερομηνία της διάσπασης, και
  • τα στοιχεία της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων, στα σημεία διάθεσης μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου, οι όροι της διάσπασης ή, κατά περίπτωση, η σύμβαση διάσπασης, καθώς και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που αναφέρεται στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο α΄, οι πιστωτές του διασπώμενου κεφαλαίου των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τη δημοσίευση αυτή, αλλά δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις, εάν η οικονομική κατάσταση του διασπώμενου κεφαλαίου καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή
6.  
  Κατά την ημερομηνία διάσπασης επέρχονται, έναντι πάντων, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 1. Το διασπώμενο κεφάλαιο λύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες λύσεως
 2. Συνιστάται καθένα από τα επωφελούμενα κεφάλαια, αποτελούμενο από το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης και, κατ ακολουθία, η περιουσία κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου αποτελεί αντικείμενο χωριστής διαχείρισης και χωριστής θεματοφυλακής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου
 3. Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου καθίστανται μεριδιούχοι του ή των επωφελούμενων κεφαλαίων κατά την καθοριζόμενη στους όρους της διάσπασης κατανομή και το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στο επωφελούμενο κεφάλαιο μεταβιβάζεται εξ αδιαιρέτου, με την τήρηση της παραγράφου 1 του άρθρου 14, στους μεριδιούχους του επωφελούμενου κεφαλαίου
 4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου, τα οποία αντιστοιχούν στην περιουσία που μεταβιβάζεται στους μεριδιούχους του εν λόγω επωφελούμενου κεφαλαίου.
 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου και η Α.Ε.Δ.Α.Κ. του επωφελούμενου κεφαλαίου ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου έναντι του επωφελούμενου κεφαλαίου μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της η Α.Ε.Δ.Α.Κ. του επωφελούμενου κεφαλαίου.
 7. Επίσης, ο θεματοφύλακας κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και την ταυτόχρονη παράδοση, βάσει πρωτοκόλλου μεταξύ παλαιού και νέου θεματοφύλακα, των κινητών αξιών και της λοιπής περιουσίας του εν λόγω επωφελούμενου κεφαλαίου.
 8. Ο θεματοφύλακας του διασπώμενου κεφαλαίου συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του ο θεματοφύλακας του επωφελούμενου κεφαλαίου.
7.  
  Κατά την ημερομηνία διάσπασης συντάσσονται τα εξής:
 1. Κατάσταση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου και της αποτίμησής τους με βάση τους ισχύοντες κανόνες
 2. Κατάσταση για κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περιουσίας που περιέρχονται στους μεριδιούχους του επωφελούμενου κεφαλαίου, την αξία των στοιχείων αυτών, με βάση τους ισχύοντες κανόνες αποτίμησης, καθώς και την αξία του καθαρού ενεργητικού του επωφελούμενου κεφαλαίου.
 3. Στην ίδια κατάσταση περιλαμβάνεται ο αριθμός μεριδίων του επωφελούμενου κεφαλαίου και η σχέση μεταξύ μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου και του επωφελούμενου κεφαλαίου.
8.  
  Οι καταστάσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου υπογράφονται από τους παρακάτω:
 1. την Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου,.
 2. την Α.Ε.Δ.Α.Κ. του επωφελούμενου κεφαλαίου, εάν είναι διαφορετική από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. του ανωτέρω στοιχείου α΄,.
 3. τον θεματοφύλακα του διασπώμενου κεφαλαίου, και
 4. τον θεματοφύλακα του επωφελούμενου κεφαλαίου, εάν είναι διαφορετικός από τον θεματοφύλακα του ανωτέρω στοιχείου γ΄
9.  
  Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου συντάσσεται έκθεση ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, η οποία βεβαιώνει ότι η διάσπαση έγινε σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης
10.  
  Οι καταστάσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η μεν πρώτη με επιμέλεια της Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου, οι δε άλλες με επιμέλεια της Α.Ε.Δ.Α.Κ. του αντίστοιχου επωφελούμενου κεφαλαίου. Επίσης, υποβάλλεται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με επιμέλεια της Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.
11.  
  Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διάσπασης, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. του διασπώμενου κεφαλαίου δημοσιεύει στον τύπο ανακοίνωση για τη συντέλεση της διάσπασης, στην οποία περιλαμβάνεται περίληψη της έκθεσης ελέγχου της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.
12.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί και εγγράφως κάθε μεριδιούχο του επωφελούμενου κεφαλαίου σχετικά με τον ακριβή αριθμό μεριδίων του εν λόγω επωφελούμενου κεφαλαίου, τα οποία ανήκουν σε αυτόν κατά την ημερομηνία της διάσπασης.
13.  
  Ο μεριδιούχος που επιθυμεί να μεταφερθεί σε άλλο επωφελούμενο κεφάλαιο από εκείνο στο οποίο κατετάγη κατά τη συντέλεση της διάσπασης δύναται, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διάσπασης, να μεταφερθεί σε άλλο από τα επωφελούμενα κεφάλαια χωρίς να καταβάλει προμήθεια εξαγοράς και διάθεσης αντιστοίχως
14.  
 1. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του διασπώμενου κεφαλαίου κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε εγγραφή, πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατανομής της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου μεταξύ των επωφελούμενων κεφαλαίων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών και γενικώς υπέρ οποιουδήποτε οργανισμού, νομικού προσώπου ή τρίτου.
 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 33 εφαρμόζονται και στη διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου.
 3. Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή με αφορμή τη διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες Α.Ε.Δ.Α.Κ. και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτονται στο διασπώμενο κεφάλαιο ή στα επωφελούμενα κεφάλαια ή στους μεριδιούχους.
15.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με αποφάσεις της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 19 "Λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου, συνέλευση των μεριδιούχων του"
1.  
  Σε περίπτωση λύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου η διανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., υπό τον έλεγχο του θεματοφύλακα. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται και από ορκωτό ελε-γκτή. Η έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου στα σημεία που διατίθενται τα μερίδιά του.
2.  
  Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. τη σύ-γκληση συνελεύσεως των μεριδιούχων. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων αμοιβαίου κεφαλαίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούμενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται, αμέσως ή εμμέσως, με τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
3.  
  Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σχέση με την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά έξι δέκατα (6/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων του με σκοπό τη λύση του. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται στην πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Για τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 798 έως και 804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων αμοιβαίου κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων του μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής.
Άρθρο 20 "Κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή του μεριδίου του, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης ημέρας, με μέριμνα της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
2.  
 1. Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου.
 2. Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της Α.Ε.Δ.Α.Κ., του θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον κανονισμό του βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη που διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 3. Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του.
 4. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιμής του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
3.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:.
 1. Η αξία των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της ίδιας ημέρας.
 2. Σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση με βάση την τιμή του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας των ανωτέρω αγορών.
 3. Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης της οργανωμένης αγοράς και εάν δεν έχει ούτε και εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης
 4. Εάν σε οργανωμένη αγορά, στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς, ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή
 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με αποφάσεις της να καθορίζει κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η αποτίμηση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή/και δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά
4.  
  Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα νόμο δημοσιεύσεις, κάθε δημοσίευση σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με έξοδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Άρθρο 21 "Επιτρεπόμενες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε:
 1. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, με τις οποίες αυτά εναρμονίστηκαν προς τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, όπως ισχύει.
 2. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη αγορά κράτους - μέλους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό
 3. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό.
 4. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές του παρόντος στοιχείου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 5. Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των στοιχείων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου 1 και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση
 6. Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριμένων βάσει των εθνικών νομοθεσιών με τις οποίες επήλθε εναρμόνιση με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος μέλος, εφόσον:.
  • οι εν λόγω άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νόμων που προβλέπουν ότι υπόκεινται σε εποπτεία τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συνάψει με την αντίστοιχη εποπτική αρχή συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών,
  • το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με το παρεχόμενο στους μεριδιούχους των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ιδίως οι κανόνες που αφορούν τη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει,.
  • οι δραστηριότητες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσμάτων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση,
  • ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, του οποίου μελετάται η απόκτηση μεριδίων, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια άλλων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
 7. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.
 8. Οι τρίτες χώρες του παρόντος στοιχείου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος.
 9. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου 1 ή/και χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), εφόσον:
  • το υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο 1, σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, που περιλαμβάνονται στους επενδυτικούς στόχους του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτοί καθορίζονται στον κανονισμό του,
  • οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι νομικά πρόσωπα υποκείμενα σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
  • τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και είναι δυνατόν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να κλείνει η θέση τους με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε εύλογη αξία, ύστερα από πρωτοβουλία του αμοιβαίου κεφαλαίου
 10. Μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε εποπτευόμενη αγορά που εμπίπτουν στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου 1, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης και εφόσον τα μέσα αυτά:
  • εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτο κράτος ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από μέλος του ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή
  • εκδίδονται από επιχείρηση της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου 1, ή
  • εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό υποκείμενο σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας, ή από οργανισμό που υπόκειται και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας, θεωρούμενους ως τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους της κοινοτικής νομοθεσίας, ή
  • εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον για τις επενδύσεις στα μέσα αυτά προβλέπεται προστασία των επενδυτών τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στις περιπτώσεις ηα΄, ηβ΄ ή ηγ΄ του παρόντος στοιχείου και εφόσον ο εκδότης είναι:
  • i) εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια (10.000. 000) ευρώ και υποβάλλει και δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με την Οδηγία 78/660/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή ii) οργανισμός, εντός ομίλου εταιρειών που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, ο οποίος έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση του ομίλου, ή iii) οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση εκδότη μέσων τιτλοποίησης, εφόσον ο τελευταίος έχει εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση.
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των στοιχείων δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
3.  
  Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
4.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της ορίζει κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ονομασίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, του σκοπού που αναφέρεται στον κανονισμό του και της επενδυτικής του πολιτικής
Άρθρο 22 "Επενδυτικά όρια του αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη
 2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του.
 3. Ο περιορισμός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με βάση το στοιχείο ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
 4. Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των στοιχείων α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στο παρόν στοιχείο.
2.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24, οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Για τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 2.
3.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα
4.  
 1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του στοιχείου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη
 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των ομολογιούχων.
 3. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται κατά το νόμο σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ όλη τη διάρκεια των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων.
 4. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσει πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες του παρόντος στοιχείου β΄, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του.
 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο των προαναφερόμενων κατηγοριών ομολογιών και των κατηγοριών εκδοτών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δικαιούνται να εκδίδουν ομολογίες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια.
 6. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται σημείωμα που διευκρινίζει το καθεστώς των παρεχόμενων εγγυήσεων.
5.  
  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3 και του στοιχείου β΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε:
 1. επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό,
 2. καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και
 3. κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που διενεργήθηκαν με τον οργανισμό αυτό
6.  
 1. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα στον εν λόγω οργανισμό που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, και 5 του παρόντος άρθρου και το στοιχείο β΄ της παρούσας παραγράφου 6 δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου
 2. Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο στον οποίο εκτίθεται το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
  • το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ως αυτό ορίζεται στο στοιχείο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21, και.
  • το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο βα΄
7.  
  Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς του στοιχείου α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
 1. κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, και
 2. στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αναγράφονται αναλυτικά τα κράτη ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί του στοιχείου α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς στις οποίες προτίθεται το αμοιβαίο κεφάλαιο να επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του.
 3. Στα ενημερωτικά έντυπα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε κάθε διαφημιστικό του δημοσίευμα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε εμφανή θέση ειδική επισήμανση της άδειας σύστασής του που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να αναφέρονται τα κράτη και οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί στις αξίες των οποίων προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του.
8.  
  Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά για τις επενδύσεις του σε εταιρείες του ίδιου ομίλου.
9.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄) Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγγύηση του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, εφόσον προβλέπεται στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν επιτρέπεται η παροχή εγγύησης σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο από τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή από τρίτο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Επίσης, δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εγγύησης επί της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Άρθρο 23 "Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια"
1.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 και εφόσον η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον κανονισμό του, είναι η επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιτρέπεται να αποκτά τα εν λόγω μερίδια μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του ανά αμοιβαίο κεφάλαιο ή ανά οργανισμό συλλογικών επενδύσεων. Το άθροισμα των επενδύσεων του ως άνω αμοιβαίου κεφαλαίου σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του. Για τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του άρθρου 22 δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
2.  
  Όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που τελούν υπό τη διαχείριση, απευθείας ή με ανάθεση, της ίδιας της Α.Ε.Δ.Α.Κ. του ή άλλης εταιρείας συνδεδεμένης με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. του στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, τότε η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία δεν μπορεί να καταλογίζει έξοδα συμμετοχής ή εξαγοράς για τις ως άνω επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου στα άλλα αμοιβαία κεφάλαια ή τους άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 24 "Αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη"
1.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26, το αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η επενδυτική πολιτική, σύμφωνα με τον κανονισμό του, συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δεδομένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολόγων επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή/και ομόλογα του ίδιου εκδότη, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:
 1. η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη,
 2. ο δείκτης αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς της αντίστοιχης αγοράς, και
 3. ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αυξάνει σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) το όριο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις εποπτευόμενες αγορές στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς έχουν σημαντική βαρύτητα. Η παραπάνω υπέρβαση επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα κριτήρια της παραγράφου 1 και να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 25 "Διαχείριση κινδύνων και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα"
1.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγμή, τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική.
2.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ακολουθεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων στα οποία επενδύει για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται.
3.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τακτικά και με τον τρόπο που η τελευταία καθορίζει με απόφασή της τους τύπους των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που αυτή διαχειρίζεται.
4.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση από τα αμοιβαία κεφάλαια τεχνικών και μέσων που συνδέονται με κινητές αξίες, με μέσα χρηματαγοράς και με παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του και στα ενημερωτικά του δελτία.
5.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων.
6.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του, σύμφωνα με τον κανονισμό του και τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 22. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέπει, όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές να μην συνδυάζονται με τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 22.
7.  
  Όταν μία κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο, το παράγωγο αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται με τα επενδυτικά όρια περί παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων του παρόντος άρθρου
8.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ενδεδειγμένες πληροφορίες, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές στις μεθόδους υπολογισμού της έκθεσης σε κινδύνους που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αντισυμβαλλομένου σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
9.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 26 "Απαγόρευση απόκτησης ελέγχου"
1.  
 1. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών.
 2. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος μέλος, είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους έχει θέσει άλλους περιορισμούς.
2.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του:
 1. δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη,
 2. δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη,
 3. δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των ομολόγων ενός εκδότη,
 4. δέκα τοις εκατό (10%) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη,
 5. είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
 6. Τα επενδυτικά όρια των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου μπορούν να μην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγμή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ακαθάριστη αξία των ομολόγων ή των μέσων χρηματαγοράς ή η καθαρή αξία των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
3.  
  Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες και τα μέσα της χρηματαγοράς των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 22, καθώς και για μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους η τοποθέτηση σε μετοχές της εταιρείας αποτελεί τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι η εταιρεία αυτή τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 27 και του παρόντος άρθρου
Άρθρο 27 "Συνέπειες παράβασης των επενδυτικών περιορισμών"
1.  
  Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 26 είναι έγκυρες
2.  
  Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24 και 26 όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί δικαιώματα που συνδέονται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που κατέχει. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 22, 23, 24 και 26 εντός τριών (3) μηνών από την απόκτησή του με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων.
3.  
  Τα νεοσυσταθέντα αμοιβαία κεφάλαια επιτρέπεται να υπερβούν τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στα άρθρα 22, 23 και 24 για διάστημα έξι (6) μηνών κατ ανώτατο όριο από την ημερομηνία της άδειας σύστασής τους, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία λαμβάνει υπόψη την τήρηση της ορθής κατανομής των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου
4.  
  Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο υπερβεί τα επενδυτικά όρια των άρθρων 22, 23, 24 και 26 με βάση τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ή για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ υπέρβαση των ορίων με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 22, 23, 24 και 26 για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απόκτησή του.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 28 "Διαχειριστική χρήση - Εκθέσεις - Καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Η διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορισθεί για διάστημα μικρότερο του ημερολογιακού έτους, με λήξη την 31η Δεκεμβρίου.
2.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει την ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου για κάθε διαχειριστική χρήση.
3.  
  Η ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα παρακάτω:
 1. την περιουσιακή κατάσταση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει αναλυτικά ανά είδος και ποσότητα τα στοιχεία του ενεργητικού του, με αναφορά των οργανωμένων αγορών στις οποίες γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, την τρέχουσα τιμή μονάδας τους, τη συνολική αξία τους, το διαθέσιμο ενεργητικό σε καταθέσεις, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και την καθαρή αξία του ενεργητικού του,
 2. αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, που περιλαμβάνει τις προσόδους κατά κατηγορία, τα κέρδη ή τις ζημίες από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του και τις δαπάνες κατά κατηγορία,
 3. τα διανεμόμενα και τα επανεπενδυόμενα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου, που είτε διανέμονται είτε επανεπενδύονται,
 4. τις συνολικές εισροές και εκροές από τη διάθεση και την εξαγορά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, την υπεραξία ή την υποαξία των επενδύσεών του και άλλες τυχόν μεταβολές, που επηρέασαν το ενεργητικό και το παθητικό του, κατά τη διαχειριστική χρήση,
 5. κατάσταση που περιλαμβάνει τον αριθμό μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου τα οποία διατέθηκαν και αυτών που εξαγοράσθηκαν κατά τη διαχειριστική χρήση του, καθώς και τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του στην αρχή και στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης,
 6. την καθαρή τιμή του μεριδίου,
 7. τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ταξινομημένα κατά τις ειδικότερες κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 και κατά τα βασικά κριτήρια της επενδυτικής του πολιτικής, με αναφορά του ποσοστού που αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία με βάση το συνολικό ενεργητικό του,
 8. συγκριτικό πίνακα των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, από τον οποίο θα προκύπτει η αξία του καθαρού ενεργητικού και η καθαρή τιμή του μεριδίου του στο τέλος κάθε χρήσης,
 9. κάθε άλλη σημαντική πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν γνώμη για τη δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα αποτελέσματά του, και
 10. μνεία του ύψους των υποχρεώσεων που απορρέουν από κάθε κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 25, τις οποίες πραγματοποίησε το αμοιβαίο κεφάλαιο στη διάρκεια της χρήσης
4.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσει έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου, που περιλαμβάνει για το παρελθόν εξάμηνο τα στοιχεία που περιέχονται στα εδάφια α΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της περιόδου σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Οι εκθέσεις του παρόντος άρθρου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης ή ημερολογιακού εξαμήνου, αντιστοίχως. Οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
6.  
  Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του αμοιβαίου κεφαλαίου δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης του και ο τρόπος διάθεσης των κερδών του
7.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με αποφάσεις της να καθορίζει: α) πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου, β) ενιαία μορφή των εκθέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, της συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού του και των λογαριασμών του που τηρούνται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., έτσι ώστε να εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασής του και των αποτελεσμάτων χρήσης του, γ) το περιεχόμενο τριμηνιαίων πινάκων με τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίοι τίθενται στη διάθεση του κοινού, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο της γνωστοποίησης και της δημοσίευσής τους και δ) λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 29 "Διανομή κερδών αμοιβαίου κεφαλαίου"
1.  
  Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 28. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., στο μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από κεφαλαιακές ζημίες που τυχόν έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσης.
Άρθρο 30 "Ενημερωτικά δελτία"
1.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται να εκδίδει για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ένα απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και ένα πλήρες ενημερωτικό δελτίο. Τα ουσιώδη στοιχεία του πλήρους ενημερωτικού δελτίου και τα στοιχεία του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου πρέπει να επικαιροποιούνται αμελλητί μετά από κάθε μεταβολή τους.
2.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. παραδίδει δωρεάν σε αυτόν που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος αμοιβαίου κεφαλαίου, πριν από τη σύναψη σύμβασης για την απόκτηση μεριδίων του, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και ύστερα από αίτησή του το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον κανονισμό του και την τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεσή του. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται να ενημερώνει για το δικαίωμα αυτό όποιον επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.
3.  
  Τόσο το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο όσο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και τους σχετικούς κινδύνους της
4.  
  Τόσο το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο όσο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να ενσωματωθούν σε έγγραφο ή σε μέσο διαρκείας με ισοδύναμη νομική ισχύ εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
5.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών εντός προθεσμίας και σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6.  
  Κάθε διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αμέσως ή εμμέσως, πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων του πρέπει να αναφέρει τους τόπους στους οποίους διατίθενται στο κοινό τα ενημερωτικά του δελτία ή/και τον τρόπο με τον οποίο το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και τη δήλωση με κεφαλαία γράμματα Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Επίσης, η παραπάνω δήλωση πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πληροφοριακό ή ενημερωτικό έντυπο του αμοιβαίου κεφαλαίου.
7.  
  Όλες οι δημοσιεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και κάθε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό τους υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός προθεσμίας και σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται με απόφασή της.
8.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, εάν από προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.
Άρθρο 31 "Πλήρες ενημερωτικό δελτίο"
1.  
  Στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ο κανονισμός του και η τελευταία εξαμηνιαία ή ετήσια έκθεσή του
2.  
  Το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό του:
 1. Πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο:
 2. Πληροφορίες σχετικά με την Α.Ε.Δ.Α.Κ.:.
 3. Πληροφορίες σχετικά με τον θεματοφύλακα:
 4. την εταιρική επωνυμία του, τη νομική μορφή του, την εταιρική έδρα του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, εφόσον είναι διαφορετική από την εταιρική και την κύρια δραστηριότητά του.
 5. Αντίστοιχες πληροφορίες παρέχονται για κάθε τρίτο πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα θεματοφυλακής του αμοιβαίου κεφαλαίου, ύστερα από την ανάθεση σχετικών καθηκόντων από τον θεματοφύλακα.
 6. την επωνυμία του συμβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, στους οποίους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα με έγγραφη σύμβαση, καθώς και τα κύρια σημεία της σύμβασης μεταξύ της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των εν λόγω προσώπων.
 7. Εφόσον η αμοιβή του συμβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή βαρύνει το αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να αναφέρεται το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος υπολογισμού της, και.
 8. αναφορά σε άλλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που τυχόν διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 9. τους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον υπολογισμό της αξίας των μεριδίων του (τιμή διάθεσης, τιμή εξαγοράς και καθαρή τιμή μεριδίου), καθώς και τον τρόπο δημοσίευσης των τιμών αυτών,
 10. τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές, με διάκριση μεταξύ αυτών που βαρύνουν τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου και αυτών που καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών,
 11. τους κανόνες δανεισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, και
 12. τη φορολογία του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων του, καθώς και πληροφορίες για τυχόν παρακρατήσεις στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους του
3.  
  Στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου προσδιορίζονται οι κατηγορίες των επενδυτικών μέσων στις οποίες επιτρέπεται να επενδύονται τα στοιχεία του ενεργητικού του. Επίσης, επισημαίνεται κατά πόσον επιτρέπονται οι πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται εμφανής δήλωση η οποία προσδιορίζει εάν οι πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να γίνονται για κάλυψη κινδύνων ή/και για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
4.  
  Α.Ε.Δ.Α.Κ. που επενδύει για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού που ορίζονται στο άρθρο 21, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς ή αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 24, οφείλει να περιλαμβάνει στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και στις τυχόν άλλες διαφημίσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου εμφανή δήλωση η οποία να επισύρει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σχετικά με την επενδυτική του πολιτική.
5.  
  Το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου και οι τυχόν άλλες διαφημίσεις του περιέχουν εμφανή δήλωση η οποία επισύρει την προσοχή των μεριδιούχων του όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει σημαντική διακύμανση εξαιτίας της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου
6.  
  Κατόπιν αιτήσεως μεριδιούχου αμοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέχει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που εφαρμόζονται για τη διαχείριση κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου, τις γενικές μεθόδους που έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτόν και την πρόσφατη εξέλιξη των κινδύνων, καθώς και των αποδόσεων των κυριότερων επενδυτικών κατηγοριών σύμφωνα με το άρθρο 21.
7.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 32 "Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο"
1.  
  Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει τις παρακάτω ουσιώδεις πληροφορίες:
 1. Συνοπτική παρουσίαση του αμοιβαίου κεφαλαίου όπου θα αναφέρονται:
 2. τα στοιχεία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου και η τυχόν προβλεπόμενη διάρκειά του, το κράτος μέλος όπου έχει συσταθεί, τα στοιχεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ., του θεματοφύλακα, των ορκωτών ελεγκτών, του τυχόν συμβούλου επενδύσεων και του διαχειριστή, καθώς και του χρηματοοικονομικού ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει η Α.Ε.Δ.Α.Κ., ο θεματοφύλακας ή/και το δίκτυο προώθησης του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 3. Επενδυτικές πληροφορίες σχετικά με:
 4. τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, την επενδυτική του πολιτική, όπου θα περιλαμβάνεται εκτίμηση του βαθμού κινδύνου του χαρτοφυλακίου του, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 25, την πορεία των αποδόσεων του, με εμφανή τη δήλωση με κεφαλαία γράμματα Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές και τα χαρακτηριστικά του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το αμοιβαίο κεφάλαιο
 5. Οικονομικές πληροφορίες όπου θα αναφέρονται:
 6. οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε άλλη προμήθεια ή δαπάνη που βαρύνουν το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τους μεριδιούχους του και το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου και τους μεριδιούχους του
 7. Εμπορικές πληροφορίες όπου θα αναφέρονται:
 8. ο τρόπος διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, η συχνότητα και ο τρόπος δημοσίευσης των τιμών των μεριδίων του και ο χρόνος και ο τρόπος διανομής των μερισμάτων του
 9. Συμπληρωματικές πληροφορίες όπου θα αναφέρονται:
 10. η δυνατότητα λήψης κατόπιν αιτήσεως, δωρεάν, πριν ή και μετά από τη σύναψη της σύμβασης του πλήρους ενημερωτικού δελτίου και των ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων, η αρμόδια υπηρεσία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας από την οποία οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφόρηση, η αρμόδια εποπτική αρχή και η ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.
2.  
  Η δομή και η σύνταξη του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι κατανοητή στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Επιτρέπεται η προσάρτηση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του με τρόπο που να επιτρέπει την απόσπασή του.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 33 "Φορολογικές διατάξεις"
1.  
  Η πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων του απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων
2.  
  Τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από την ημεδαπή ή αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά.
Κατά την είσπραξη τόκων στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου για τα εισοδήματα αυτά.
3.  
  Η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει της υπ’ αριθ. 1/317/11.11.2004 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746 Β΄/26.11.2004), όπως εκάστοτε ισχύει.
 1. για αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων άνευ προσαυξήσεως,
 2. για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25),
 3. για μικτά αμοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5),
 4. για μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αμοιβαίων πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία (1) μονάδα.
 5. Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του.
 6. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 7. Σε περίπτωση αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο επενδύει το ενεργητικό του σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 23 του ν. 3283/2004), ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο με βάση την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 8. Ο φόρος ο οποίος αναλογεί επί των επί μέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει καταβληθεί εκπίπτεται μέχρι του ποσού του οφειλόμενου φόρου από το αμοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος εδαφίου.
 9. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.
 10. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδι-ούχων του.
 11. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.
Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται σε καταβολή φόρου τρία τοις χιλίοις (3‰) ετησίως, στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο φόρος λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, με ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων του, επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.
4.  
  Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ ωφελεία των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων
Άρθρο 34 "Διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλο κράτος"
1.  
  Α.Ε.Δ.Α.Κ. που επιθυμεί να διαθέσει μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου της σε άλλο κράτος μέλος υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2.  
  Επιτρέπεται σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. να διαθέσει μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου της σε τρίτο κράτος εφόσον ενημερωθεί προηγουμένως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υπό την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία του τρίτου κράτους διασφαλίζει κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα.
Άρθρο 35 "Διάθεση μεριδίων ή μετοχών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα"
1.  
  Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ο οποίος έχει την έδρα του σε άλλο κράτος μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, μπορεί να διαθέτει τα μερίδιά του ή τις μετοχές του στην Ελλάδα τηρώντας και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που δεν εμπίπτουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την ανωτέρω Οδηγία.
2.  
 1. Σε περίπτωση που Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του ή τις μετοχές του στην Ελλάδα υποχρεούται να γνωστοποιήσει προηγουμένως τις προθέσεις του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες:.
  • βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους της έδρας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. πληροί τους όρους που προβλέπονται από την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει,.
  • τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα, εφόσον πρόκειται για εταιρεία με καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων),
  • το πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό του δελτίο, την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του, και
  • κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών του στην Ελλάδα
 2. Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μπορεί να αρχίσει τη διάθεση και τη διαφήμιση των μεριδίων ή μετοχών του στην Ελλάδα δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των εγγράφων και πληροφοριών του ανωτέρω στοιχείου α΄, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει με αιτιολογημένη απόφασή της, που γνωστοποιεί στον Ο.Σ.Ε.Κ.Α. πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 και το στοιχείο β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3.  
 1. Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μπορεί να διαφημίζεται στην Ελλάδα τηρώντας τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν τη διαφήμιση και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 και της παραγράφου 6 του άρθρου 46.
 2. Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους ή μετόχους του που βρίσκονται στην Ελλάδα οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων ή μετοχών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού του, εφόσον πρόκειται για αμοιβαίο κεφάλαιο ή των καταστατικών του εγγράφων, εφόσον πρόκειται για εταιρεία επενδύσεων, καθώς επίσης και η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
4.  
 1. Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαθέτει τα μερίδια ή τις μετοχές του στην Ελλάδα πρέπει να παρέχει ή/και να δημοσιεύει στην ελληνική γλώσσα το πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό του δελτίο, την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του και κάθε έγγραφο και πληροφορία που δημοσιεύει υποχρεωτικά στο κράτος της έδρας του και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό.
 2. Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μπορεί, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία, όπως εταιρεία επενδύσεων ή αμοιβαίο κεφάλαιο που χρησιμοποιεί και στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του.
 3. Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει για λόγους σαφήνειας να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.
Άρθρο 36 "Διάθεση μεριδίων ή μετοχών άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων με έδρα άλλο κράτος μέλος, οι οποίοι δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή με έδρα τρίτο κράτος, που επιθυμούν να διαθέσουν μερίδια ή μετοχές τους στην Ελλάδα
2.  
  Για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία μπορεί να θέτει, κατά περίπτωση, πρόσθετους όρους που κρίνει σκόπιμους
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35 εφαρμόζονται και ως προς τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 37 "Παροχή υπηρεσιών Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε άλλο κράτος μέλος"
1.  
  Α.Ε.Δ.Α.Κ. που προτίθεται να παράσχει για πρώτη φορά υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία:.
 1. το κράτος μέλος όπου σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες, και
 2. το πρόγραμμα των εργασιών της με καταγραφή των υπηρεσιών που προτίθεται να παρέχει και που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και στοιχεία για το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής τους
3.  
  Η διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση σε άλλο κράτος μέλος μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της.
Άρθρο 38 "Εγκατάσταση Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε άλλο κράτος μέλος"
1.  
  Α.Ε.Δ.Α.Κ. που προτίθεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφέροντας τα εξής:.
 1. το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το υποκατάστημα,
 2. το πρόγραμμα των εργασιών της, στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, καθώς και την οργανωτική δομή του υποκαταστήματός της,
 3. τη διεύθυνση στο κράτος μέλος υποδοχής από την οποία μπορούν να ληφθούν έγγραφα, και
 4. τα στοιχεία των υπευθύνων του υποκαταστήματός της, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
2.  
  Προκειμένου περί υποκαταστήματος που πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εάν θεωρήσει ικανοποιητική τη διοικητική οργάνωση και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Α.Ε.Δ.Α.Κ. σχετικά με τις υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει, κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τα στοιχεία και τις πληροφορίες που της γνωστοποιεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους και ενημερώνει την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στοιχεία σχετικά με το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα αποζημίωσης επενδυτών. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνηθεί να ανακοινώσει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής της στην ενδιαφερόμενη Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη όλων των στοιχείων και πληροφοριών.
3.  
  Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή, έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποφασίσει επί της μεταβολής αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μεταβολής του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αμελλητί, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποφασίσει επί της μεταβολής αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
5.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 41 εφαρμόζονται αναλόγως και για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στα πλαίσια του εποπτικού της έργου επί των υποκαταστημάτων των Α.Ε.Δ.Α.Κ. που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος.
6.  
  Στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος, οι οργανωτικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να αντίκεινται στους κανόνες συμπεριφοράς που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τις συ-γκρούσεις συμφερόντων
Άρθρο 39
1.  
  Λειτουργία εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις προβλεπόμενες στην άδεια λειτουργίας της υπηρεσίες, είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω υποκαταστήματος, χωρίς να υποχρεούται να λάβει πρόσθετη άδεια λειτουργίας ή να καταβάλει πρόσθετο κεφάλαιο ή να υπαχθεί σε άλλο μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος
Άρθρο 40 "Παροχή υπηρεσιών εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα"
1.  
  Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. η πρόθεση της εταιρείας διαχείρισης για παροχή υπηρεσιών της, και
 2. το πρόγραμμα των εργασιών της με καταγραφή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προτίθεται να παρέχει
2.  
  Εάν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην εταιρεία διαχείρισης, μετά την παραλαβή των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τους όρους που πρέπει, για λόγους γενικού συμφέροντος, να τηρεί στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των κανόνων δεοντολογίας σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παροχής υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων και θεματοφύλακα
3.  
  Η εταιρεία διαχείρισης, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις απαιτούμενες από αυτή πληροφορίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας
4.  
  Σε περίπτωση μεταβολής του στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από την πραγματοποίησή της, ώστε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία διαχείρισης τις απαιτούμενες μεταβολές ή προσθήκες
5.  
  Η διαδικασία κοινοποίησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η εταιρεία διαχείρισης αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων ή μετοχών
Άρθρο 41 "Εγκατάσταση εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα"
1.  
  Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, δύναται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας, μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των παρακάτω πληροφοριών και στοιχείων:
 1. την πρόθεση της εταιρείας να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα,
 2. το πρόγραμμα εργασιών της εταιρείας στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει στην Ελλάδα, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, και την οργανωτική δομή του υποκαταστήματός της,
 3. τη διεύθυνση της εταιρείας στην Ελλάδα από την οποία μπορούν να ληφθούν έγγραφα και τη διεύθυνση του υποκαταστήματός της, και
 4. τα στοιχεία των υπευθύνων του υποκαταστήματός της
2.  
  Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος της εταιρείας διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη των πληροφοριών και στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άσκηση του εποπτικού της έργου και εφόσον είναι αναγκαίο γνωστοποιεί τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων για λόγους γενικού συμφέροντος οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ασκούνται στην Ελλάδα. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται οι κανόνες του άρθρου 35 και οι κανόνες δεοντολογίας στην περίπτωση παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4.
3.  
  Η εταιρεία διαχείρισης που εγκαθιστά και λειτουργεί υποκατάστημα στην Ελλάδα δύναται να διανέμει μερίδια ή μετοχές αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αιτιολογημένη απόφασή της που λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος της εταιρείας διαχείρισης και η οποία ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, κρίνει ότι η διάθεση των μεριδίων ή των μετοχών δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 35