ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3293

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση Μονάδων Υγείας
Άρθρο 2 "Νομική μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια"
1.  
  Το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας κοινής ωφέλειας που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, λειτουργεί για χάρη του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ανταγωνιστικής οικονομίας και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκουμένη από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επ αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά του Ν. 2190/1920.
2.  
  Η εταιρεία φέρει την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας και το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
3.  
  Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εδρεύει στο Νομό Αττικής.
4.  
  Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα χρόνια, που αρχίζουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι: α) η πιλοτική ανάπτυξη της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, η κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης αθλητών και η παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας - περίθαλψης, β) η ανάπτυξη νέων μορφών φροντίδας υγείας, γ) η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, όπως η κατ οίκον νοσηλεία, η προληπτική ιατρική, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία, δ) η ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, ε) η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας, στ) η εξασφάλιση τρόπων άμεσης πρόσβασης του Έλληνα ασθενή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, ζ) η εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η) η προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας.
Άρθρο 4 "Μετοχικό κεφάλαιο"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εκατό ισόποσες μετοχές που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε χρήμα ή σε είδος. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών μόνο σε φορείς του δημόσιου τομέα, και ιδίως σε οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, και σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό μέχρι 49 %.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Οι πόροι της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι έσοδα από: α) το κεφάλαιό της, επιχορηγήσεις του Δημοσίου, κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού και προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, β) δωρεές ή επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) τη λειτουργία της εταιρίας και την εκμετάλλευση του ενεργητικού της.
Άρθρο 6 "Γενική Συνέλευση"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. αποτελείται από τους μετόχους της εταιρείας.
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι: α) η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, η οποία εγκρίνεται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος ή η λύση της εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία εγκρίνεται με την έκδοση νόμου, β) η έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας και των οικονομικών της καταστάσεων, καθώς και η έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), γ) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, δ) ο ορισμός των ελεγκτών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) ο διορισμός εκκαθαριστών, στ) η έγκριση για την άσκηση αγωγών κατά των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, σε περίπτωση παράβασης των εκ του νόμου καθηκόντων τους, ζ) η λήψη απόφασης για την αξιοποίηση, επανεπένδυση ή διανομή των κερδών.
Άρθρο 8 "Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο στην έδρα της εταιρίας και έκτακτα εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των μετόχων ή οι ελεγκτές, εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο από το ήμισυ του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 μετοχικού κεφαλαίου και, τέλος, οποτεδήποτε κρίνει το Δ.Σ. αναγκαία τη σύγκληση της Γ.Σ.
2.  
  Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, η δε σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει τον τόπο, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μια οικονομική και πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία η πρόσκληση αυτή γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών. Όταν πρόκειται για επαναληπτική συνεδρίαση της Γ.Σ., οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο ήμισυ.
Άρθρο 9 "Διαδικασία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σε αυτήν οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας των μετόχων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους
2.  
  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8
3.  
  Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών.
4.  
  Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογράφονται από τον εκπρόσωπο των μετόχων ή το νόμιμο αναπληρωτή τους και το γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, και υποβάλλονται σε αντίγραφο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών
5.  
  Στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών υποβάλλονται επίσης αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, καθώς και η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά αντίγραφα των δημοσιεύσεων της πρόσκλησης.
Άρθρο 10 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
2.  
  Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού των μελών του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Δ.Σ., γίνεται διορισμός νέου μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με την ίδια διαδικασία. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορισθούν.
3.  
  Το Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. αποτελείται από έντεκα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας. Στο Δ.Σ. μετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται από τα μέλη αυτού.
5.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τήρηση των προϋποθέσεων του ν. 2190/1920 και πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη επαγγελματική απασχόληση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του τον Πρόεδρο του Δ.Σ., στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, και ασκεί τις αρμοδιότητες που μπορούν να του εκχωρήσουν ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.
6.  
  Ο μέτοχος που κατέχει ποσοστό 10% του κεφαλαίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προτείνει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρόσκλησης από αυτόν και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ένα μέλος του Δ.Σ. μαζί με τον αναπληρωτή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα μέλη του Δ.Σ. που αντιστοιχούν στις μετοχές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίζονται. Η αναπλήρωση ενός μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
8.  
  Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 11 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.: α) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. υποβάλλονται στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β) Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ) Καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, καθώς και κάθε άλλο κανονισμό που είναι απαραίτητος για την εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Επιτρέπεται να εκδίδει προσωρινούς κανονισμούς, μέχρι την έκδοση των οριστικών. Όλοι οι ανωτέρω κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. δ) Καταρτίζει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της επιχείρησης, το οποίο και υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2414/1996. ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, τους νομικούς, οικονομικούς και λοιπούς συμβούλους, δίδει και ανακαλεί πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. στ) Ζητεί τις συμβουλές ειδικών εμπειρογνωμόνων για θέματα αρμοδιότητας της εταιρίας, συνάπτοντας συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου. ζ) Ενημερώνει τον εποπτεύοντα Υπουργό, όποτε του ζητηθεί. η) Ασκεί την οικονομική διαχείριση της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. θ) Παρακολουθεί την όλη λειτουργία της Α.Ε. ι) Αποφασίζει για όλα τα θέματα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για τα οποία δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γ.Σ. ια) Αποφασίζει σχετικά με το ύψος των αποδοχών (μισθός, αμοιβή, επιδόματα, υπερωρίες, οδοιπορικά, έξοδα παράστασης) του προσωπικού και των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με βάση ενιαίας κλίμακας μισθολογικά κλιμάκια. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12
1.  
  Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι αρμόδιος να: α. συγκαλεί το Δ.Σ. και να διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, β. εκπροσωπεί την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και έναντι τρίτων, και τη δεσμεύει με την υπογραφή του, γ. εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της εταιρίας, δ. εισηγείται μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό, καθώς και την πρόσληψη συμβούλων και λοιπού προσωπικού, ε. ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ.
Άρθρο 13 "Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου"
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όπως αυτές διαρθρώνονται και στελεχώνονται σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της και τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού. Επίσης ασκεί όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από το Δ.Σ.
Άρθρο 14 "Ελεγκτές"
1.  
  Η Γ.Σ. ορίζει τους τακτικούς και αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές και καθορίζει την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων.
2.  
  Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων και εγγράφων της εταιρίας, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων του Δ.Σ. Έχουν δικαίωμα, εφόσον εξακριβώσουν παράβαση διατάξεων νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Στο τέλος κάθε χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν έκθεση στην Τακτική Γ.Σ. και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το πόρισμα του ελέγχου. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:.
 1. αν παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες από τα όργανα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου των ελεγκτών,.
 2. αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής και τήρησης των λογαριασμών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
 3. αν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις,.
 4. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13α του Ν. 2190/ 1920,.
 5. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 15 "Οικονομική διαχείριση"
1.  
  Η οικονομική διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. γίνεται από το Δ.Σ. ύστερα από εντολή του προς τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ανάλογα με τους υφιστάμενους κανόνες της λογιστικής και ελεγκτικής και με χρήση του διπλογραφικού συστήματος. Επίσης το Δ.Σ. καταρτίζει Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και περιλαμβάνει: α) τον ετήσιο προγραμματισμό, β) τον τρόπο εκτέλεσης, γ) τη διαχειριστική λειτουργία, δ) τις προμήθειες και τον τρόπο προμηθειών, ε) τον τρόπο κοστολόγησης προϋπολογιστικά και απολογιστικά, στ) την ταμειακή λειτουργία.
Άρθρο 16 "Προσωπικό"
1.  
  Τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη και κατάσταση του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καθορίζονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού. Ειδικότερα, οι διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη και κατάσταση του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. βασίζονται στους παρακάτω κανόνες:.
 1. Όλο το προσωπικό προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄).
 2. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
 3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα του προσωπικού κρίνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού
2.  
  Απαγορεύεται η απόσπαση προσωπικού ή άλλων στελεχών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα. Επιτρέπεται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Οι αποσπώμενοι μισθοδοτούνται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με βάση τις αποδοχές που ορίζονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.
Άρθρο 17 "Τελική διάταξη"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., καταρτίζεται το καταστατικό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Το καταστατικό περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 18 "Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης"
1.  
  Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2.  
  Κατά την άσκηση των σχετικών με τα δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγείται προς το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα για την αποκατάσταση και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξάλειψη των φαινομένων κακοδιοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και των σχέσεών τους με τον πολίτη
3.  
  Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παραπέμπει στο Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου αυτός να διερευνήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναφορές πολιτών που στρέφονται κατά των δημόσιων υγειονομικών και προνοιακών υπηρεσιών
4.  
  Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους του Πολίτη
5.  
  Για την άσκηση των καθηκόντων του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη τρεις θέσεις ειδικών επιστημόνων, η πλήρωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) και του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται κατά περίπτωση: α) Για την εισαγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς εν γένει, καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές εφαρμογές εν γένει, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη πενταμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαγορεύεται ο διορισμός, ως μέλους της Επιτροπής, προσώπου, που είναι ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού, εταίρος ή μέτοχος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος εταιρείας, με αντικείμενο την παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση ή εκμετάλλευση μηχανημάτων, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Προϋπόθεση για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας είναι η προηγούμενη κτήση άδειας σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Η απόφαση για τη χορήγηση της άδειας σκοπιμότητας πρέπει να περιέχει ειδική αιτιολογία στα εξής κριτήρια: 1) εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 2) καταλληλότητα της περιοχής για εγκατάσταση του μηχανήματος, 3) πυκνότητα του πληθυσμού και πιθανότητα επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων της περιοχής από την άσκοπη διασπορά πηγών και μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, 4) ανάπτυξη νέων τεχνικών και ανάγκη εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων εργαστηρίων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κριτήρια, κοινωνικά, χωροταξικά, υγειονομικά και οικονομικά και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση της άδειας σκοπιμότητας. Εκκρεμείς αιτήσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο, κατά την ημέρα δημοσίευσης της διάταξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επανεξετάζονται ως νέες αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας..
Άρθρο 20
1.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., ανά ειδικότητα, ως ακολούθως : α) Πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Α΄ και Β΄ Αττικής, με έδρα του την έδρα του Α΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής, β) Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής, των Πε.Σ.Υ.Π. Α΄ και Β΄ Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης, με έδρα του την έδρα του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής, γ) Τρίτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Α΄ και Β΄ Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα του την έδρα του Α΄ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, δ) Τέταρτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας και ε) Πέμπτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας. Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης είναι διετής. Α. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Όταν πρόκειται για ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας. Αν δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας. β) Δύο Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α΄ Ιατρούς Ε.Σ.Υ., με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κε.Σ.Υ. γ) Έναν Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ Ιατρό Ε.Σ.Υ., με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Π.Ι.Σ. δ) τον Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής, με το νόμιμο αναπληρωτή του. Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κε.Σ.Υ., δύο Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α΄ Ιατροί Ε.Σ.Υ., με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διευκρινίσεων. Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., εκτός του Διοικητή με τον αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ των Περιφερειακών Συμβουλίων προτείνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο φορέα. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα το μέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εφαρμόζεται για την επιλογή η υπουργική απόφαση ΔΥ 13α/οικ. 39832/4.12.1997 Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 1088 Β΄/9.12.1997) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση Υ10α/οικ. ΓΠ 19940/ 17.10.2001 Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 1440/22.10.2001). Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Επιμελητή Α΄ και Β΄, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσότερων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής ειδικότητας. Όταν πρόκειται για επιλογή Επιμελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών / Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Υγείας, το μέλος της περίπτωσης α΄, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. με απόφαση του Προέδρου του. Β. Τα ανωτέρω Συμβούλια είναι αρμόδια και για την κρίση των Επιμελητών Γ΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού..
Άρθρο 21
1.  
  Στο άρθρο 35 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής: 5Α. Οι μόνιμοι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Γ΄ που έχουν λάβει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αφού συμπληρώσουν συνολική υπηρεσία δεκαπέντε (15) εξαμήνων στο βαθμό που υπηρετούν, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό Επιμελητή Β΄. Σε κάθε περίπτωση, ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό (Επιμελητή Γ΄) προσμετράται για την εξέλιξή τους στον επόμενο βαθμό. Οι προαγωγές γίνονται μία φορά το χρόνο μετά από θετική αξιολόγηση και κρίση από το οικείο Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. .
2.  
  Κατ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, το οικείο Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. οφείλει να συνεδριάσει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να αποφασίσει για την προαγωγή των Επιμελητών Γ΄.
Άρθρο 22
1.  
  Στους εργαζόμενους στο Ε.Κ.Α.Β. και στους αποσπασμένους σε αυτό, εκτός του ιατρικού προσωπικού, χορηγείται μηνιαίως επίδομα ετοιμότητας που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 και στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής. Το ως άνω επίδομα δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η καταβολή του επιδόματος συναρτάται με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων.
Άρθρο 23
1.  
  Το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Αθηνών ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ καταργείται από την 23η Ιουνίου 2004, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄). Το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από την κατάργηση του ως άνω Τ.Ε.Ε. μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων υπηρεσιακής τακτοποίησης ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού του, θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής, που καταβάλλουν και τις αποδοχές του από την 1η Ιουλίου 2004. Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από το Τ.Ε.Ε. ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ μέχρι την 30η Ιουνίου 2004.
Άρθρο 24
1.  
  Οι ιατροί - ελεγκτές, οι οποίοι αρχικά είχαν διορισθεί με τριετή θητεία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), έχουν διαπιστωθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και συνεχίζουν να υπηρετούν, μεταφέρονται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση (τριετή θητεία), στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου από την 26η Ιουνίου 2004. Από την ανωτέρω ημερομηνία, αρχίζει να υπολογίζεται η νέα τριετής τους θητεία και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου. Οι ανωτέρω ελεγκτές ιατροί νομίμως εισέπραξαν τις αποδοχές τους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι την 25η Ιουνίου 2004.
Άρθρο 25
1.  
  Οι διατάξεις για την επιχορήγηση των φορέων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄) εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2005.
Άρθρο 26
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : Μετά την 10η Οκτωβρίου 2004, οι ανωτέρω μονάδες δύναται να παραχωρηθούν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης..
Άρθρο 27
1.  
  Η πρόσληψη του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) πραγματοποιείται ανά Νοσοκομείο και ανά μονάδα κοινωνικής φροντίδας αντίστοιχα, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.
2.  
  Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη, στη μεν περίπτωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. από τον Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ.Π., τον Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου και τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής του Υπηρεσίας, στη δε περίπτωση των μονάδων κοινωνικής φροντίδας από τον Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ.Π., τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης της οικείας μονάδας κοινωνικής φροντίδας και τον Διευθυντή της Διοικητικής της Υπηρεσίας.
3.  
  Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο οικείο Νοσοκομείο ή μονάδα κοινωνικής φροντίδας, στην οικεία Νομαρχία και στα Κέντρα Υγείας που υπάγονται στο οικείο Νοσοκομείο και, συγχρόνως, αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας των ως άνω αναρτήσεων. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, των προβλεπόμενων με την υπ αριθμ. 42948/2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1854 Β΄/19.12.2003) αντιρρήσεων και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, αποφαίνεται οριστικά και σύμφωνα με την απόφασή του αυτή καταρτίζονται από το οικείο Νοσοκομείο ή την οικεία μονάδα κοινωνικής φροντίδας αντίστοιχα, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, εκ των οποίων οι πίνακες διοριστέων αποστέλλονται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Η πρόσληψη του προσωπικού μπορεί να γίνεται από το Νοσοκομείο ή την οικεία μονάδα κοινωνικής φροντίδας αντίστοιχα, αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι τυχόν προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς, απολύονται.
5.  
  Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ισχύουν για μία διετία από την κύρωσή τους από το Α.Σ.Ε.Π. και καλύπτονται από αυτούς με βάση τη σειρά κατάταξης οι θέσεις που κενούνται κατά τη διάρκεια της διετίας.
Άρθρο 28
1.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄/ 8.3.2001) προστίθενται, μετά το δεύτερο εδάφιο, εδάφια γ΄ και δ΄ ως εξής: Στο ίδιο γραφείο συνιστώνται τρεις θέσεις δικηγόρων - νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής, εκ των οποίων η μία στην Υ.Π.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Προσόντα διορισμού είναι η άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ Εφέταις ή παρ Αρείω Πάγω..
Άρθρο 29
1.  
  Η παρ. 3α του άρθρου 16 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) εφαρμόζεται και για τους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς με ειδικότητα που εντάχθηκαν ως μόνιμοι στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 30
1.  
  Το προσωπικό που υπηρετούσε την 31η Οκτωβρίου 2004 και συνεχίζει να υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.) με απόσπαση από τις θυγατρικές του εταιρίες, μπορεί με αίτησή του να μεταφέρεται στον Ε.Ο.Φ. σε κενές θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον έχει τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται αυτοδικαίως, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2.  
  Η μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των ανωτέρω υπαλλήλων.
3.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που διανύθηκε στο φορέα από όπου προέρχεται, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Το προσωπικό που μεταφέρεται επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του ή αν θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του θέσης.
Άρθρο 31
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/13Α/ΟΙΚ.39832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/13Α_ΟΙΚ_39832 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/42948 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/42948 2003
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 2003/3172 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2003/3204 2003
Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 2004/3252 2004
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/181 1974
Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). 2001/52 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. 2005/3418 2005
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑνώνυμηΕταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.») 2006/23 2006