ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3307

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, που υπογράφηκε στη Βηρυτό στις 21 Ιανουαρίου 2004, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Λιβάνου, στο εξής αναφερόμενες ως τα συμβαλλόμενα μέρη, Επιθυμώντας να ενισχύσουν τους φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, Αναγνωρίζοντας το αμοιβαίο ενδιαφέρον για προώθηση και ενίσχυση της οικονομικής, τεχνικής και επιστημονικής προόδου προς όφελος και των δύο Μερών, Θεωρώντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Στον τομέα της αγροτικής πολιτικής, της φυτικής παραγωγής, της φυτοπροστασίας, της κτηνοτροφίας και αναπαραγωγής, της υγείας των ζώων, της διαχείρισης του εδάφους, των έγγειων βελτιώσεων, της γεωργικής έρευνας και των εφαρμογών, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, της βιομηχανίας τροφίμων, της δασοπονίας και των φυσικών πόρων, της διαχείρισης και των περιφερειακών θεμάτων, τα δύο Μέρη συμφώνησαν στην: α) Ανταλλαγή γενικής επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης β) Ανταλλαγή πληροφόρησης στα επιτεύγματα της επιστημονικής έρευνας γ) Ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων δ) Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφόρησης για νόμους και νομοθεσία ε) Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και συναντήσεων σε αμφότερες τις χώρες στ) Δημιουργία άμεσων κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των αντίστοιχων ερευνητικών ινστιτούτων ζ) Ενθάρρυνση μικτών επιχειρήσεων μεταξύ του συνεταιριστικού και ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών η) Ενθάρρυνση του αγρο-τουρισμού και οικολογικού τουρισμού θ) Ενθάρρυνση του γεωργικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών ι) Ενθάρρυνση των επενδύσεων Άρθρο 2 Τα Μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία Μικτής Ελληνο-Λιβανικής Επιτροπής με σκοπό την υλοποίηση της συνεργασίας που προβλέπεται στο Άρθρο 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας των δύο χωρών και θα συναντάται περιοδικά και εναλλακτικά στην Ελλάδα και στο Λίβανο. Άρθρο 3 Όλες οι δαπάνες που θα προκύπτουν από την ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων θα καλύπτονται από την αποστέλλουσα χώρα. Η χώρα υποδοχής πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επισκέψεις ένα μήνα πριν την άφιξη. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς. Η εκ μέρους των Μερών αναλαμβανόμενη χρηματοδότηση θα υπόκειται στην ύπαρξη ή μη των χρηματοδοτικών πόρων στα δύο Μέρη. Οι δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Κρατικής Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας θα χρηματοδοτούνται από την Ελληνική πλευρά. Άρθρο 4 Το Πρωτόκολλο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, δια της οποίας το ένα Μέρος γνωστοποιεί στο άλλο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες. Θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών και μπορεί να ανανεωθεί για πρόσθετες περιόδους πέντε (5) ετών δια της ανταλλαγής διακοινώσεων μεταξύ των Μερών. Κάθε Μέρος δύναται να τερματίσει την ισχύ του με γραπτή διακοίνωση έξι μήνες νωρίτερα είτε κατά την αρχική είτε και την συνεχιζόμενη περίοδο ισχύος. Το παρόν Πρωτόκολλο δύναται να τροποποιηθεί με γραπτή συναίνεση των Μερών. Κάθε τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου. Έγινε στη Βηρυτό, στις 21 Ιανουαρίου 2004, σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία