Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 19 Ιουλίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: συμφωνια μεταξυ τησ κυβερνησησ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ και του ευρωπαϊκου οργανισμου διαστηματοσ αναφορικα με την ενταξη τησ ελλαδασ στην συνθηκη του ευρωπαϊκου οργανισμου διαστήματος και τους συναφείς ορουσ και προϋποθεσεισ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής η «Ελλάδα»), και, Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (εφεξής ο «Οργανισμός») που ιδρύθηκε δυνάμει της Συνθήκης, εγκαινιάστηκε προς υπογραφή στο Παρίσι, στις 30 Μαΐου 1975 και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 1980 (εφεξής «η Συνθήκη»), ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και της Ελλάδας αναφορικά με τη συνεργασία στο διάστημα για ειρηνικούς σκοπούς που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου 2001, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΄Αρθρο ΧΧΙΙ της Συνθήκης περί του Οργανισμού, οποιοδήποτε Κράτος μπορεί να ενταχθεί στην εν λόγω Συνθήκη μετά από απόφαση του Συμβουλίου λαμβανομένης δυνάμει μιας ομόφωνης ψήφου όλων των Κρατών-Μελών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα για να καταστεί πλήρες μέλος του Οργανισμού, και ότι το Συμβούλιο του Οργανισμού έχει κηρυχθεί υπέρ ένταξης της Ελλάδας, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η εν λόγω ένταξη θα συμβάλει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που ορίζονται στην Συνθήκη του Οργανισμού, ΣΧΕΤΙΚΑ με το άρθρο ΙΙ, ΧΙΙΙ.4 και ΧΧΙΙ της Συνθήκης του Οργανισμού, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μερών στη Συνθήκη για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την προστασία και ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Ο σκοπός αυτής της Συμφωνίας είναι να καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες εντάσσεται η Ελλάδα στην Συνθήκη του Οργανισμού. Άρθρο 2 1) Η Ελλάδα θα καταστεί μέλος του Οργανισμού και μέρος της ιδρυτικής του Συνθήκης. 2) Η Ελλάδα θα εγκρίνει τους όρους που διέπουν την ένταξή της, όπως αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 3 1) Σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧΙ.Ι η Συνθήκη του Οργανισμού θα τεθεί σε ισχύ για την Ελλάδα την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση της Γαλλίας τα Ελληνικά έγγραφα ένταξης. Η Ελλάδα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτό να λάβει χώρα πριν την 30η Νοεμβρίου 2005. Εάν δεν κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, είναι δυνατόν να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των όρων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας όταν το ζητήσουν είτε το ένα είτε το άλλο των μερών. 2) Με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία ένταξης, οι διατάξεις της Συνθήκης με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από το Συμβούλιο, θα δεσμεύουν την Ελλάδα και θα ισχύσουν για αυτό το Κράτος. Η Ελλάδα θα τεθεί στην ίδια θέση όπως τα άλλα Κράτη Μέλη αναφορικά με τις αποφάσεις, κανονισμούς, ψηφίσματα ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που γίνονται από το Συμβούλιο, ή κατ’ ανάθεση αυτών, από οποιονδήποτε υπεξούσιο φορέα και σε σχέση με οποιαδήποτε Συμφωνία που συνομολογείται από τον Οργανισμό. Συνεπώς, η Ελλάδα θα συμμορφωθεί με τις παραπάνω αρχές και πολιτικές που απορρέουν εκ τούτων και, οποτεδήποτε χρειασθεί, θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή τους. 3) Η Ελλάδα μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσει την εσωτερική της νομοθεσία και κανόνες στα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξη της στον Οργανισμό. Άρθρο 4 Η Ελλάδα σύμφωνα με το Άρθρο ΧΙΙΙ. 4 α της Συνθήκης του Οργανισμού θα προβεί σε μια ειδική πληρωμή ανερχόμενη σε 5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους του έτους θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3.1. Η εν λόγω πληρωμή θα γίνει σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις που θα καταβληθούν με έναρξη το έτος θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας. Άρθρο 5 Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Οργανισμού για την Ελλάδα, η Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και της Ελλάδας που αναφέρεται στο εισαγωγικό της μέρος που υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου 2001, θα καταστεί άκυρη και χωρίς ισχύ. Το ίδιο θα ισχύσει για τις Συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και του Οργανισμού αναφορικά με την συμμετοχή της σε ορισμένα προαιρετικά προγράμματα του Οργανισμού. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ελλάδας σαν ένα Κράτος που συμμετέχει στα παραπάνω προγράμματα θα διέπονται από τις αντίστοιχες Δηλώσεις και τους κατ’ εφαρμογή κανόνες. Άρθρο 6 Ο συντελεστής βιομηχανικής απόδοσης θα υπολογισθεί χρησιμοποιώντας την μέθοδο η οποία ισχύει στον Οργανισμό και εφαρμόζεται σε όλα τα Κράτη - Μέλη, με εξαίρεση τον συντελεστή απόδοσης για τα υποχρεωτικά προγράμματα και δραστηριότητες του Οργανισμού, όπως αυτό ορίζεται στο ΄Αρθρο V.Ι.a της Συνθήκης (εφεξής οι «υποχρεωτικές δραστηριότητες του Οργανισμού») για τις οποίες θα ισχύσουν τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται στο παρακάτω Άρθρο 7. Άρθρο 7 Θα ισχύσουν τα παρακάτω μεταβατικά μέτρα κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου έξη (6) ετών με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης. 1.Ετήσιο ποσό 3,92 εκ. ΕΥΡΩ (στους οικονομικούς όρους του έτους θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις τους Άρθρου 3.1) από την συνεισφορά της Ελλάδας στις υποχρεωτικές δραστηριότητες του Οργανισμού θα χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του, για χρηματοδοτικές δραστηριότητες που σκοπεύουν στην προσαρμογή της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, της επιστημονικής κοινότητας και άλλων φορέων της Ελλάδας στις απαιτήσεις του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, ενημέρωσης, εγρήγορσης και επίδειξης. 2.Ο Οργανισμός θα καταβάλλει τις καλλίτερες προσπάθειες του για να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες τους Οργανισμού που ισχύουν σε όλα τα Κράτη -Μέλη, την διαφορά μεταξύ της ιδανικής απόδοσης για την εισφορά της Ελλάδας στις υποχρεωτικές δραστηριότητες του Οργανισμού και του ποσού που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1, για την σύναψη συμβάσεων στον τομέα των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά στη βιομηχανική απόδοση και δεν θα οφείλεται καμιά αποζημίωση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. 3.Η στατιστική απόδοσης της Ελλάδας θα διακοπεί στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Με έναρξη ισχύος από την πρώτη ημέρα μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, ο συντελεστής βιομηχανικής απόδοσης για την Ελλάδα θα υπολογιστεί βάσει και σύμφωνα με την μέθοδο που ισχύει στον Οργανισμό και εφαρμόζεται σε όλα τα Κράτη - Μέλη. Οι συνεισφορές που καταβάλλονται και τα συμβόλαια που συνάπτονται πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη προς το σκοπό υπολογισμού του συντελεστή βιομηχανικής απόδοσης της Ελλάδας μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Άρθρο 81.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση εντός της Ελλάδας. 2.Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα κατάθεσης των εγγράφων ένταξης από την Ελλάδα στην Κυβέρνηση της Γαλλίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία