ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3310

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  εφαρμογής Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβά­σεων, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και την κατοχύρωση της πολυφωνίας και της αντικειμενικής και με ίσους όρους ενημέρωσης.
Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται ως:"
1.  
  «Δημόσιες Συμβάσεις»: Οι συμβάσεις εκτέλεσης έργου ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών ή μελετών που συνάπτονται μεταξύ αφ ενός φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και αφ ετέρου του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το δε οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι ανώτερο του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, καθώς επίσης και οι συμβάσεις των οποίων το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι κατώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, αλλά έχουν ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ή συμπλήρωση ανατιθέμενου έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει συνολικά το ποσό αυτό, ανεξαρτήτως εάν το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα συνεπάγεται ή όχι δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή.
2.  
  «Δημόσιο»: Το Κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτά ή εκπροσωπούνται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών.
3.  
  «Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας»:
 1. τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε υπάγονται στο άρθρο 1 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄) είτε η διοίκησή τους διορίζεται από το Δημόσιο, εξαιρουμένων των νομικών προσώπων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών δεν ανήκει στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,.
 2. οι τράπεζες, στις οποίες ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διοικητής ή ο διευθύνων σύμβουλός τους διορίζονται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της,
 3. τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από αυτό και η επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από το Δημόσιο και η επιχορήγηση υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό,
 4. τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγράφου και αποτελούν συνδεδεμένη με αυτά εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες.
4.  
  «Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης»: Η επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή φύσης αυτής, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄) και έχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή μη:.
 1. την έκδοση ή εκτύπωση ή διανομή εφημερίδων ή περιοδικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή εντύπων που περιέχουν ύλη, πολιτικού ή οικονομικού χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε μορφή εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέμονται, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, ή
 2. την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση τηλεοπτικού σταθμού ή την εκπομπή ή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, όπως είναι η ελεύθερη λήψη, καλωδιακή, συνδρομητική, δορυφορική, ψηφιακή, ενσύρματη, ασύρματη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή
 3. την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση ραδιοφωνικού σταθμού ή εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος με οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή
 4. την παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών οπτικού ή/και ακουστικού περιεχομένου, εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ειδικότερα περιλαμβάνει, κατά το πρότυπο των έντυπων εφημερίδων, ειδήσεις για πολιτικά ή κοινωνικά ή οικονομικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά.
 5. Η επιχείρηση η οποία έχει ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν θεωρείται επιχείρηση μέσων ενημέρωσης.
 6. Η «Ελληνική Ραδιοφωνία -Τηλεόραση Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τα Μέσα Ενημέρωσης που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στις επιχειρήσεις αυτών, δεν θεωρούνται για την εφαρμογή του νόμου αυτού επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.
5.  
  «Βασικός Μέτοχος»: Ο μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων που λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα ή στελέχη της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της. Ειδικότερα, βασικός μέτοχος είναι:.
 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει στην κυριότητά του:
  • είναι κύριος αριθμού μετοχών που τον κατατάσσουν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων της επιχείρησης, ή
  • κατέχει από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση που τον κατατάσσουν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, ή
  • έχει το δικαίωμα είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό της επιχείρησης είτε μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων να διορίζει ή να ανακαλεί ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή
  • υπήρξε κύριος ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούσε τουλάχιστον στο ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε ή άσκησε το δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης για την εκλογή ή την ανάκληση του εκάστοτε τελευταίου διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή της πλειοψηφίας των μελών αυτού, ή
  • κατάρτισε, αμέσως ή εμμέσως, συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες με την επιχείρηση, από τις οποίες η τελευταία απέκτησε έσοδα ή άλλα οικονομικά οφέλη κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση της, τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα δέκατο (1/10) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά τη χρήση αυτή
 2. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο:
  • είναι κύριος αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ή
  • είναι κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της επιχείρησης
 3. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι μέτοχος είτε απευθείας στην επιχείρηση είτε και σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης αυτής ή μέτοχοι των νομικών αυτών προσώπων ή μέτοχοι των μετόχων τους απεριορίστως μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο είναι κύριος τόσου αριθμού μετοχών, οι οποίες συνυπολογιζόμενες και αναγόμενες σε αριθμό μετοχών στην επιχείρηση αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ή κατέχει τόσα δικαιώματα ψήφου σε αυτά, τα οποία συνυπολογιζόμενα και αναγόμενα σε αριθμό δικαιωμάτων ψήφου στην επιχείρηση αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της επιχείρησης.
 4. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου που αναφέρονται στις προηγούμενες με τα στοιχεία α΄ και β΄ και γ΄ περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται:
 5. από παρένθετα πρόσωπα ή από επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο μέτοχο ή από συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και από συνδεδεμένες με αυτές άλλες εταιρείες, ή από άλλο μέτοχο, με τον οποίο έχει συναφθεί συμφωνία για τη διαμόρφωση διαρκούς κοινής πολιτικής ως προς τη διοίκηση της επιχείρησης, με συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει.
 6. Επίσης, υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, τα οποία κατέχονται από άλλο μέτοχο βάσει συμβάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας ή ως συνέπεια λήψης ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος του κυρίου των αντίστοιχων μετοχών, καθώς και ο αριθμός μετοχών που δεν ανήκουν στην κυριότητά του, αλλά από τις οποίες ο μέτοχος αυτός δικαιούται να λαμβάνει μέρισμα.
 7. Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται με κληρονομική διαδοχή υπολογίζονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την απόκτησή τους.
5.  
  «Επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις».Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η με οποιαδήποτε νομική μορφή οντότητα που συνάπτει δημόσια σύμβαση, κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού, ή συμμετέχει σε διαγωνισμό ή διαδικασία ανάθεσης με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
6.  
  «Εταίρος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετέχει ή κατέχει εταιρικά μερίδια είτε απευθείας στην επιχείρηση είτε σε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εταίρος ή βασικός μέτοχος της επιχείρησης αυτής
7.  
  «Διευθυντικά στελέχη»: Τα πρόσωπα τα οποία, είτε βάσει του νόμου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης είτε βάσει του καταστατικού της επιχείρησης είτε κατόπιν ανάθεσης ή σύναψης σύμβασης με την επιχείρηση, ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντα που είναι, από τη φύση τους και το περιεχόμενό τους, ουσιώδη για την επίτευξη των σκοπών ή τη λειτουργία της επιχείρησης
8.  
  «Παρένθετα πρόσωπα»: Είναι:
 1. οι σύζυγοι,
 2. οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας,
 3. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ υπόδειξη ή κατ εντολή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει, είτε το ίδιο είτε μέσω άλλου παρένθετου προσώπου, μία ή περισσότερες ιδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 3 σε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ή εξαρτάται οικονομικά μέσω χρηματοδότησης ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο ή επηρεάζεται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με τη διοίκηση ή λειτουργία της επιχείρησης
Άρθρο 3 "Ασυμβίβαστες ιδιότητες"
1.  
  Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης, που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.
2.  
  Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει, επίσης, και τα παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας, εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.
3.  
  Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου αυτού ερευνάται αυτοτελώς για κάθε μέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.
4.  
  Η διαπίστωση της ασυμβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή και ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου αυτού, εφόσον, λόγω της συνδρομής της κατά τα ως άνω ασυμβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997). Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ενεργητική διαφθορά στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέλημα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να μην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των νόμιμων καθηκόντων του. Με την οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου πρέπει να διαπιστώνεται η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε., με την οποία συνδέεται ο υποψήφιος εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητά του ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή άμεσου συνεργού στην τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς. Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική καταδικαστική απόφαση, εάν μεν συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα μέλη έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί, τα μέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα και τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, είτε μεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα έκπτωτα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η Αναθέτουσα Αρχή. Για τον αποκλεισμό του υποψηφίου, που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή για την έκπτωση του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, πρέπει να προηγείται οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, που να διαπιστώνει το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, όπως ορίζεται ανωτέρω. Ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποκλεισμού ορίζεται σε πέντε έτη. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, καθώς και οι αποφάσεις της Αρχής που, κατά το άρθρο 5 του νόμου αυτού, είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 3 "Ασυμβίβαστες ιδιότητες"
1.  
  Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. Σε περίπτωση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού αυτού προσώπου.
2.  
  Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει επίσης και τα παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών
3.  
  Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου αυτού ερευνάται αυτοτελώς για κάθε μέλος τους
Άρθρο 4 "Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων"
1.  
  Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού. Απαγορεύεται, επίσης, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις, των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού.
Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και με τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.
2.  
  Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταλαμβάνει και:
 1. τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού,
 2. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται οικονομικά, μέσω χρηματοδότησης ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής
3.  
  Από την απαγόρευση του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Επίσης, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται με επιχειρήσεις των οποίων βασικός μέτοχος είναι πολιτικό κόμμα που χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει άλλος βασικός μέτοχος που κατέχει τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
4.  
 1. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄).
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
 3. Οι εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.
 4. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή μέτοχοι των μετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών, το οποίο συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
 5. Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίρος του εταίρου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης.
 6. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, ή μέτοχοι των μετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών το οποίο συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση μέσων ενημέρωσης αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
 7. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων με τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, η επιχείρηση που πρόκειται να συμμετάσχει ή συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή η επιχείρηση μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται να καλέσουν την εξωχώρια εταιρεία να εκποιήσει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά περίπτωση αριθμό μετοχών, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε εταίρος ή εταίρος των εταίρων ή βασικός μέτοχος της αντίστοιχης επιχείρησης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνώση της παράβασης εκ μέρους της επιχείρησης.
 8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές της εξωχώριας εταιρείας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση ή, εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες σε ημεδαπό χρηματιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οφείλει να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία μετόχων ή τις βάσεις δεδομένων του Συστήματος άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα.
 9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του κ.ν 2190/1920, του προϊόντος της εκποίησης αποδιδομένου στον κύριο των ακυρουμένων μετοχών.
Άρθρο 5 "Διαδικασία ελέγχου"
1.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Αναθέτουσες Αρχές.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού. Ο έλεγχος του άρθρου αυτού είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη συμμετοχή της επιχείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης αυτής. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Αναθέτουσες Αρχές.
2.  
  Για τη συμμετοχή επιχείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης απαιτείται με ποινή αποκλεισμού αυτής, η υποβολή στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναφέρεται η μη συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, καθώς και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και τα στοιχεία του αντικειμένου του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει. Ο υπευθύνως δηλών υποχρεούται να ελέγξει τη συνδρομή ή όχι των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού. Για το σκοπό αυτόν η επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ζητά από τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της να δηλώσουν εγγράφως εάν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις του νόμου αυτού. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής. Η βεβαίωση εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το άλλο αποστέλλεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διενεργεί τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά η βεβαίωση και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να επισυναφθούν στο σώμα της δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει η βεβαίωση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση της βεβαίωσης σε μεγαλύτερο αριθμό πρωτοτύπων ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλλομένων.
3.  
  Πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και του αντικειμένου της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού.
4.  
  Τα έγγραφα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του νόμου αυτού που ανάγονται τόσο στο χρόνο υποβολής της υπευθύνου δηλώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, όσο και στο χρόνο καταθέσεως των εγγράφων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επήλθε μεταβολή των αναγκαίων στοιχείων της επιχείρησης που εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και στις απαγορεύσεις του νόμου αυτού
5.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του νόμου αυτού έγγραφα, που υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.: α) οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και β) οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του προβλεπομένου από τις διατάξεις του Π.Δ. 310/1996 μητρώου των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, καθώς και του προβλεπομένου από τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού μητρώου των επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν οποιαδήποτε ιδιότητα από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού.
6.  
  Μετά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. οποιαδήποτε αλλαγή των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης και έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσής της.
7.  
  Τα έγγραφα των επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού καταχωρίζονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών ή, εφόσον έχει εγερθεί δικαστική αμφισβήτηση, έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Το ειδικό μητρώο ενημερώνεται με βάση τις γνωστοποιούμενες ή εντοπιζόμενες μεταβολές, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει.
8.  
  Το Ε.Σ.Ρ. διασταυρώνει τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλονται σε αυτό με τα στοιχεία των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που τηρούνται στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) και 10α του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α΄). Η διασταύρωση των στοιχείων καταλαμβάνει και τον έλεγχο της μεταβολής αυτών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της επιχείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
Άρθρο 6 "Συνέπειες ελέγχου"
1.  
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από απόφαση του Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος του ενδιαφερομένου σε αυτό. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό, καθώς και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία απευθύνεται. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το άλλο αποστέλλεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διενεργεί τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να επισυναφθούν στο σώμα της δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του πιστοποιητικού σε μεγαλύτερο αριθμό πρωτοτύπων ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλλομένων. Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών μπορεί να παραταθεί για αποκλειστική προθεσμία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., η οποία κοινοποιείται και στην Αναθέτουσα Αρχή.
2.  
  Εάν το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της προαναφερόμενης αποκλειστικής προθεσμίας σχετική απορριπτική πράξη που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. Η απορριπτική πράξη κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο, ο οποίος και υποχρεούται στην τήρηση της σχετικής διαδικασίας για την έκδοση του πιστοποιητικού από το Ε.Σ.Ρ., με την επιφύλαξη εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 12 του νόμου αυτού.
3.  
  Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, προβαίνει στην κατάρτιση της δημόσιας σύμβασης ωσάν να είχε εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό
4.  
  Εάν μετά τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της διαπιστωθεί από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., η συνδρομή σχετικά με τον ανάδοχο μιας από τις προαναφερθείσες ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του νόμου αυτού κυρώσεις.
5.  
  Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδρομή ή μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων ή απαγορεύσεων, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού, με την έκδοση ρητής διοικητικής πράξης, δεσμεύει τα όργανα που ελέγχουν τη νομιμότητα της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, με εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.Δ. 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει.
6.  
  Οι πράξεις του Ε.Σ.Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου αυτού αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ασκεί ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και, ανεξάρτητα από την προηγούμενη άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου.
7.  
  Η σύναψη δημόσιας σύμβασης, χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζομένης προθεσμίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι άκυρη.
Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή παρά την έκδοση εντός της οριζόμενης προθεσμίας της απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι άκυρη και επισύρει για τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους στην ανωτέρω σύναψη, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
8.  
  Τα μέλη και το επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό του Ε.Σ.Ρ., τα οποία δεν προβαίνουν στην έκδοση εντός της οριζόμενης προθεσμίας της απόφασης ή του πιστοποιητικού, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι ή τρίτος όφελος ή να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτο, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 7 "Κυρώσεις"
1.  
  Α. Διοικητικές κυρώσεις . Στην περίπτωση που το φυσικό αυτό πρόσωπο διαπιστώνεται, με την παραπάνω δικαστική απόφαση, ότι δεν συνδέεται, κατά την έννοια της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση Μ.Μ.Ε., η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάσει τη σχετική καταδικαστική απόφαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας το αργότερο τριών μηνών από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης.
 1. Για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται ως βάση.1Για τον ιδιοκτήτη, το κεφάλαιο της επιχείρησης ή η αξία του εξοπλισμού της ή το μετοχικό του κεφάλαιο ή τα εταιρικά μερίδια που κατέχει, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών. 2Για το μέτοχο, η αξία του συνόλου των μετοχών που συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του φυσικού ή νομικού προσώπου ως μετόχου της επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτή προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
 2. Σε περίπτωση εισηγμένων σε χρηματιστήριο αξιών μετοχών, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών. 3Για τον εταίρο εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη για το μέτοχο, και 4Στο μέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατωτέρω.
 3. Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο συνδέεται, υπό την έννοια της συνδρομής των κατά τα ως άνω ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, συνυπολογίζεται η αξία ή το πρόστιμο που προκύπτει από την κατοχή των ανωτέρω ιδιοτήτων τόσο στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις όσο και στην επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, με ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων αα΄ έως δδ΄ της παραγράφου αυτής.
 4. Ύψος προστίμου.Το πρόστιμο επιβάλλεται στα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής.1Στον ιδιοκτήτη, πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της βάσης υπολογισμού προστίμου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω. 2Στο μέτοχο, πρόστιμο ύψους από το τριπλάσιο έως το επταπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω.
 5. Σε περίπτωση υποτροπής, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει στο δεκαπενταπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου. 3Στον εταίρο εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη για το μέτοχο. 4Στο μέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος, πρόστιμο ύψους από πεντακόσιες χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ.
 6. Σε περίπτωση υποτροπής, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να επιβάλει και την κύρωση της απαγόρευσης εκλογής ή διορισμού, από ένα μέχρι τρία έτη, σε θέση μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.
2.  
  Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), και εντός προθεσμίας το αργότερο τριών μηνών, η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειάς του, επιβάλλει εις βάρος της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης τις ακόλουθες κυρώσεις.
 1. Πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κεφαλαίου της επιχείρησης ή της αξίας του εξοπλισμού της ή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της αξίας των εταιρικών μεριδίων, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/ 1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως ισχύει, και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών.
 2. Διακοπή λειτουργίας έως ένα μήνα ή, σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
3.  
  Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλούμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της.
4.  
  Σε περίπτωση επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, οι σχετικές κυρωτικές αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
5.  
  Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. ή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξή τους ως δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
6.  
  Σε περίπτωση μη υποβολής ή πλημμελούς υποβολής ή υποβολής εσφαλμένων στοιχείων για την τήρηση των ανωτέρω μητρώων εκ μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, επιβάλλεται από το Ε.Σ.Ρ. πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.
7.  
  Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώσει το διαγωνισμό ή αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Εάν Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς, εφόσον γι’ αυτά τα νομικά πρόσωπα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Β. Ποινικές κυρώσεις .
Άρθρο 7 "Κυρώσεις"
1.  
  Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του νόμου αυτού, η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., επιβάλλει τις κυρώσεις: α) του διοικητικού προστίμου και β) της υποχρέωσης εκποίησης των μετοχών εις βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων των επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και τα οποία εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή στις απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού. Α. Διοικητική κύρωση του προστίμου Η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται εντός προθεσμίας το αργότερο τριών (3) μηνών από την έκδοση της απορριπτικής πράξης ή απόφασης του Ε.Σ.Ρ.
 1. Για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται ως βάση:
  • Για τον ιδιοκτήτη το κεφάλαιο της επιχείρησης ή η αξία του εξοπλισμού της ή το μετοχικό του κεφάλαιο ή τα εταιρικά μερίδια που κατέχει, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών.
  • Για το βασικό μέτοχο η αξία του συνόλου των μετοχών που συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του φυσικού ή νομικού προσώπου ως βασικού μετόχου της επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτή προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
  • Σε περίπτωση εισηγμένων σε χρηματιστήριο αξιών μετοχών λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών και.
  • Για τον εταίρο εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη για το βασικό μέτοχο
  • Για μέλος οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος οι συνολικές αποδοχές και αποζημιώσεις που έλαβε από την επιχείρηση κατά το προηγούμενο έτος.
  • Σε κάθε περίπτωση, στην παραπάνω βάση υπολογισμού προστίθεται η αξία που προκύπτει από την κατοχή της ασυμβίβαστης ιδιότητας σε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης με αναλογική εφαρμογή των εδαφίων (αα) έως (δδ) της παραγράφου αυτής.
 2. Ύψος προστίμου:
 3. Το πρόστιμο επιβάλλεται στα ακόλουθα πρόσωπα, ως εξής:
  • Στον ιδιοκτήτη πρόστιμο ύψους μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) της βάσης υπολογισμού προστίμου
  • Στο βασικό μέτοχο πρόστιμο ύψους από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου.
  • Σε περίπτωση υποτροπής, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει στο εικοσαπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου.
  • Στον εταίρο εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη για το βασικό μέτοχο
  • Στο μέλος οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος, πρόστιμο ύψους μέχρι το εικοσαπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου.
  • Σε περίπτωση υποτροπής, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να επιβάλει επιπλέον την κύρωση της απαγόρευσης εκλογής ή διορισμού, από ένα μέχρι πέντε έτη, σε θέση μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.
  • Β. Υποχρέωση εκποίησης μετοχών Το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει επίσης την εκποίηση των μετοχών του βασικού μετόχου, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, του συνολικού ή του υπερβαίνοντα, κατά περίπτωση, αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε ως βασικός μέτοχος της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, κατ ελεύθερη επιλογή του μετόχου.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και όσο χρόνο αυτή διαρκεί, ο ανωτέρω αριθμός μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τον υπολογισμό της απαρτίας για τη νόμιμη συγκρότηση των γενικών συνελεύσεων ούτε για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τις γενικές συνελεύσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων.
  • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τρεις (3) μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας, που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ο μέτοχος εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με αυτήν, το σύνολο των μετοχών της επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις που ανήκουν σε αυτόν, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και το αρμόδιο όργανο της εταιρείας ή, εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών οφείλει να τον διαγράψει από τα οικεία βιβλία μετόχων ή τις βάσεις δεδομένων, αντίστοιχα.
  • Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920 και το προϊόν της σχετικής εκποίησης αποδίδεται στον κύριο των μετοχών που ακυρούνται.
2.  
  Μετά την έκδοση της απορριπτικής πράξης ή απόφασης του Ε.Σ.Ρ., με την οποία διαπιστώνεται η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης του νόμου αυτού και εντός προθεσμίας το αργότερο τριών (3) μηνών, η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειάς του, εφόσον διαπιστωθεί ότι μία επιχείρηση μέσων ενημέρωσης άσκησε ή επιδίωξε να ασκήσει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία σύναψης μίας ή περισσοτέρων δημοσίων συμβάσεων, επιβάλλει εις βάρος της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης τις ακόλουθες κυρώσεις:.
 1. Πρόστιμο ύψους μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του κεφαλαίου της επιχείρησης ή της αξίας του εξοπλισμού της ή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της αξίας των εταιρικών μεριδίων, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/ 1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών.
 2. Διακοπή λειτουργίας έως έναν (1) μήνα ή ανάκληση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης σε περίπτωση υποτροπής
3.  
  Μετά του υποχρέου προς καταβολή του προστίμου προσώπου ευθύνεται εις ολόκληρον και η επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. Το πρόστιμο αναζητείται από το υπόχρεο πρόσωπο και σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία καταβολής του από αυτό εντός εξαμήνου από τότε που το πρόστιμο κατέστη απαιτητό, αναζητείται από την επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.
4.  
  Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλούμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της.
5.  
  Σε περίπτωση επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, οι σχετικές κυρωτικές αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
6.  
  Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης των ίδιων προσώπων
7.  
  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επί των οποίων επιβάλλονται οι κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, ευθύνονται ατομικά έναντι της επιχείρησης που συνάπτει δημόσια σύμβαση σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας της που τυχόν υπέστη λόγω παράβασης από αυτά των διατάξεων του νόμου αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον αποδειχθεί ότι ενήργησαν με σκοπό να μην μπορεί η επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις να συμμετέχει στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης ή να συνάψει δημόσια σύμβαση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
8.  
  Οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται να ελέγχουν κατά πόσον τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε αυτές, εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή στις απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού. Η παράγραφος 1 περ. Β΄ του άρθρου αυτού, που προβλέπει υποχρέωση εκποίησης των μετοχών του βασικού μετόχου, εφαρμόζεται αναλόγως σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το όργανο διοίκησης της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις λαμβάνει γνώση με οποιονδήποτε τρόπο ότι εταίρος ή βασικός μέτοχός της κατέχει τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Η σχετική προθεσμία εκποίησης τάσσεται με ειδικό έγγραφο που απευθύνει το όργανο διοίκησης της επιχείρησης στον ανωτέρω εταίρο ή βασικό μέτοχο.
9.  
  Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξή τους ως δημοσίων εσόδων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
10.  
  Σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων ή παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου του Ε.Σ.Ρ. επιβάλλεται στο υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
11.  
  Σε περίπτωση μη υποβολής ή πλημμελούς υποβολής ή υποβολής εσφαλμένων στοιχείων για την τήρηση των ανωτέρω μητρώων εκ μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, επιβάλλεται από το Ε.Σ.Ρ. πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.
12.  
  Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώσει το διαγωνισμό ή αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, ο ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Εάν Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς.
13.  
  Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται, εφόσον με άλλη διάταξη νόμου δεν τιμωρούνται βαρύτερα
Άρθρο 8 "Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις."
1.  
  Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
2.  
  Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον υπάρχει αδυναμία ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο κάθε αναγκαίο στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η σύνθεση του μετοχικού του κεφαλαίου. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του υποψηφίου να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη διαδικασία.
3.  
  Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.
Ως προς τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) εταιρείες, η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές - Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (ΙΟSCΟ), υπό τους περιορισμούς των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), καθώς και από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄), από ασφαλιστικές εταιρείες, από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω έχουν την έδρα τους σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. Τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%).
4.  
  Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού αποτελούν προϋποθέσεις για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρείας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητας στη σχετική διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία ή στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου αυτού. Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αμέσως μετά το άνοιγμα του υποφακέλου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.
5.  
  Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα μέλη οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, μέχρι και τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εκάστοτε συναπτόμενης δημόσιας σύμβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.
6.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται μεταξύ άλλων: α) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών, β) ο τρόπος παρακολούθησης της ονομαστικοποίησης από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την ανώνυμη εταιρεία Αποθετηρίων Εγγράφων, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού εξαίρεσης, γ) κάθε άλλο συναφές ζήτημα σε σχέση με την ονομαστικοποίηση των μετοχών ή με την απαγόρευση συμμετοχής των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
7.  
  Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4, 2 παρ. 1 αυτού, οι οποίες καταργούνται δια του νόμου αυτού. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 82/1996 τροποποιείται ως ακολούθως: Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος δικαιολογητικά υποβάλλονται από την ανάδοχο εταιρεία στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. πριν από την υπογραφή της σχετικής δημόσιας σύμβασης Η αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2β΄ του άρθρου 1 περιέχει τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και του ειδικού μετοχολογίου της αναδόχου εταιρείας, όπως αυτά είναι καταχωρημένα, το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και στην περίπτωση του άρθρου αυτού.
8.  
 1. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής τους σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης, τα ακόλουθα έγγραφα:
  • πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
  • Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές,.
  • αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας,
  • κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας
 2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από την ανάδοχο εταιρεία στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 3. Από τα έγγραφα του εδαφίου α΄ περ. (ββ) και (γγ) της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου της αναδόχου εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.
 4. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
9.  
  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής τους σε διαγωνιστική διαδικασία, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής τους σε διαγωνιστική διαδικασία κάθε αναγκαίο στοιχείο, από το οποίο θα προκύπτει η σύνθεση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
10.  
  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στη σχετική προκήρυξη ή στη σχετική πρόσκληση για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης να αναφέρει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 9 "Συμφωνίες μεταξύ μετόχων ή εταίρων και τρίτων προσώπων"
1.  
  Οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύναψη δανείου, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου ή εταίρων των επιχειρήσεων αυτών γνωστοποιείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. επί ποινή ακυρότητας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων για ποσοστό κατώτερο του ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.
2.  
  Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου των επιχειρήσεων αυτών, περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο, ανεξαρτήτως του τόπου καταρτίσεώς της, επί ποινή ακυρότητας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει την ενεχυρίαση ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.
3.  
  Η ανωτέρω υποχρέωση όσον αφορά στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτείνεται καθ όλο το χρονικό διάστημα από τη συμμετοχή της στην εν λόγω διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης
4.  
  Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή ιδιωτικά συμφωνητικά ή αντέγγραφα που αφορούν στην εικονική συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων σε Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης ή σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις και οδηγούν σε καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού είναι άκυρα. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 10 "Ελεγκτικές αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας Ε.Σ.Ρ."
1.  
  Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και ιδίως κατά τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων, που υποβάλλονται σε αυτό από τις επιχειρήσεις, έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2.  
  Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, να απευθύνεται και να ζητά στοιχεία από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, από πρόσωπα που ως εκ της ιδιότητάς τους μπορεί να εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και από κάθε εν γένει δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και υπηρεσία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αποστολή όλων των αιτουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου του εφαρμόζονται αναλόγως οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο Ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των προβλεπόμενων από το νόμο αυτό κυρώσεων. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου αυτού, ισχύει η υποχρέωση εχεμύθειας.
Άρθρο 11 "Αναδιοργάνωση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης"
1.  
 1. Στο Ε.Σ.Ρ. συνιστάται αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης, το οποίο υπάγεται ευθέως στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. και το οποίο είναι κυρίως αρμόδιο για:.
  • την παροχή νομικής συνδρομής για την άσκηση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και για την άσκηση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ.,.
  • την υποστήριξη των πράξεων του Ε.Σ.Ρ. ενώπιον των δικαστηρίων.
 2. Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης προΐσταται νομικός σύμβουλος και υπηρετούν δικηγόροι σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
 3. Ο νομικός σύμβουλος υπάγεται στο Ε.Σ.Ρ. και προΐσταται του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, καθώς και του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Παρίσταται, εφόσον κληθεί, στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., προσυπογράφει τις εισηγήσεις για την έκδοση ή μη του πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού και γνωμοδοτεί επί των νομικών θεμάτων που αναφύονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ.
 4. Οι δικηγόροι και ο νομικός σύμβουλος του αυτοτελούς γραφείου νομικής υποστήριξης δεν μπορούν να αναλαμβάνουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασής τους με το Ε.Σ.Ρ., είτε ως συνήγοροι είτε ως αντίδικοι, υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών που εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις του νόμου αυτού.
2.  
  Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης συνιστώνται δεκατέσσερις (14) θέσεις ως εξής:
 1. μία (1) θέση νομικού συμβούλου,
 2. δέκα (10) θέσεις δικηγόρων, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικώς τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας,
 3. τρεις (3) θέσεις λοιπού προσωπικού κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.  
  Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. συνιστώνται, πέραν των υφισταμένων, δεκαεπτά (17) θέσεις προσωπικού ως εξής:.
 1. εννέα (9) θέσεις επιστημονικού προσωπικού οικονομολόγων και ειδικών στην πληροφορική,
 2. οκτώ (8) θέσεις λοιπού προσωπικού, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
4.  
  Το ανωτέρω προσωπικό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού επιλέγεται και προσλαμβάνεται από το Ε.Σ.Ρ. ύστερα από προκήρυξή του και με τα κριτήρια, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζονται σε αυτήν, τηρουμένων των αρχών της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι αμοιβές του πάσης φύσεως προσωπικού, αναλόγως των προσόντων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί αμοιβών του. Για τις αποδοχές του λοιπού προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. μετά από δημόσια πρόσκληση. Για την επιλογή του προσωπικού είναι υποχρεωτική η συνέντευξη.
5.  
  Το ανωτέρω προσωπικό είναι μόνιμο ή προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής και η υπηρεσιακή του κατάσταση διέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις: α) του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το τακτικό προσωπικό που εφαρμόζεται ανάλογα, β) του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 410/1988 ΦΕΚ 191 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και γ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.
6.  
  Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς και εμπειρογνώμονες για ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής και το ύψος της αποζημίωσης των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων.
7.  
  Το Ε.Σ.Ρ. παρίσταται σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο τη νομιμότητα των πράξεων ή παραλείψεών του και εκπροσωπείται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί σε ολομέλεια ή σε ειδικά κλιμάκια, τα οποία μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση της ολομέλειας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή ευρύτερων θεμάτων. Στα κλιμάκια αυτά μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση της ολομέλειας μπορούν να μεταβιβάζονται επί συγκεκριμένων θεμάτων ήσσονος σημασίας αποφασιστικές αρμοδιότητες στα κλιμάκια, εφόσον ο νομοθέτης για τα θέματα αυτά δεν έχει αναθέσει αρμοδιότητα στην ολομέλεια. Τα κλιμάκια υποχρεούνται να παραπέμπουν στην ολομέλεια όσες εκ των ανωτέρω υποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι μείζονος σπουδαιότητας.
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθώς και του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., μπορεί να αποφασίζεται η αναδιοργάνωση του Ε.Σ.Ρ. για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
9.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 2863/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 5.
Άρθρο 12 "Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 9.
Η παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα Συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές - Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (ΙΟSCΟ), υπό τους περιορισμούς των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), καθώς και από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/ 1991 (ΦΕΚ 167 Α΄), από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω έχουν την έδρα τους σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε ανάλογο ποσό, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτησή της Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με τις εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπάνω Υπουργών.
2.  
  Η δεύτερη περίοδος της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού του κεφαλαίου της τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.
3.  
  Η τρίτη περίοδος της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.
4.  
  Η παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 13 Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών Η χορήγηση δανείων από τους εταίρους, τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη με οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, προς την εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου απαγορεύεται Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2328/ 1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.
5.  
  Η παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 16 Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού ή τα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του σταθμού.
6.  
  Η παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 17 Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με έγγραφό του προς το Ε.Σ.Ρ. Εάν το Ε.Σ.Ρ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.
7.  
  Η παρ. 19 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται.
8.  
 1. Το εδάφιο η΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2328/ 1995, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
 2. 2 Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία που ζητά την άδεια Στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους, καθώς και των οικονομικών στοιχείων, των νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο εδάφιο δ΄ της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.
 3. Μετά το εδάφιο η΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο θ΄ ως εξής:
 4. 4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3021/2002, όπως κάθε φορά ισχύει Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.
9.  
  Η παρ. 6α του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3166/ 2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως.«6α) Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο, από τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.».
Η παρ. 6α του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 22 του Ν. 3166/ 2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6α) Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο, από τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές - Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (ΙΟSCΟ), υπό τους περιορισμούς των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), καθώς και από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/ 1991 (ΦΕΚ 167 Α΄), από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας Ελλάδας, από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω έχουν την έδρα τους σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.
10.  
  Το τρίτο εδάφιο της τρίτης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Φυσικά πρόσωπα, μέλη προσωπικών εταιρειών, μεριδιούχοι Ε.Π.Ε. και μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που ζητούν ή κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.
11.  
 1. Η τέταρτη περίοδος της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3213/ 2003, όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.
 3. Στην παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται πέμπτη περίοδος ως ακολούθως:
 4. Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ., του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρμόδιος για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, έλεγχο των δηλώσεων ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.
12.  
  Η δεύτερη και η τρίτη περίοδος της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους ή τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη με οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ΄ της παρ. 8 του άρθρου αυτού, προς την επιχείρηση και για ποσό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου της, απαγορεύεται Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας.
13.  
  Η παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 16 1 Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 ή τα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του σταθμού. 2 Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με έγγραφό του προς το Ε.Σ.Ρ. Εάν το Ε.Σ.Ρ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.
 1. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκαν δια του παρόντος, πρέπει να τηρούνται διαρκώς.
 2. Το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδρομή τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.
 3. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.
 4. Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθμό, προσδιορίζονται και καταλογίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά.
 5. Άρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή καθυστέρησή τους πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθμού.
 6. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιες απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
 7. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν, για το προσωπικό που εκτελεί δημοσιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που συνάπτει η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.
 8. Αντιστοίχως για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται για το προσωπικό που ασκεί ομοειδή ή παρεμφερή εργασία σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους.
 9. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για τους οποίους υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.».
14.  
  Η δεύτερη περίοδος της παρ. 23 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται.
15.  
 1. Το εδάφιο ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2328/ 1995, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
 2. 2 ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία που ζητά την άδεια Σε περίπτωση εταιρείας, στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των μεριδίων των εταίρων ή των μετοχών από όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους, καθώς και των οικονομικών στοιχείων, των νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο εδάφιο δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995.
 3. Μετά την περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2328/ 1995, όπως ισχύει, προστίθεται περ. ια΄ ως εξής:
 4. 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3021/2002, όπως κάθε φορά ισχύει Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.
16.  
  Το άρθρο 15 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται.
17.  
  Το άρθρο 24 του ν. 1746/1988, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2206/1994 και του άρθρου 11 του ν. 2225/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως.« Άρθρο 24 1.
Το άρθρο 24 του Ν. 1746/1988, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2206/1994 και του άρθρου 11 του Ν. 2225/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 24 1 Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες εφημερίδων ή περιοδικών κατά την έννοια των άρθρων 4 και 5 του Α.Ν. 1092/1938 «περί Τύπου», καθώς και οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εκτύπωση ή τη διανομή εφημερίδων ή περιοδικών, είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. 2 Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. 3 Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές - Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (ΙΟSCΟ), υπό τους περιορισμούς των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, καθώς και από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1991, από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω έχουν την έδρα τους σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές και περισσοτέρων της μίας ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των διατάξεων της περ. α΄ παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 ως προς καθεμία από αυτές. 4 Τράπεζες ή ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, που προσφέρουν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 350/1985, όπως ισχύει, υπηρεσίες, αναδόχου της έκδοσης των μετοχών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ή επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και εισάγονται στο Χρηματιστήριο, εφόσον καθίστανται κάτοχοι ονομαστικών μετοχών των παραπάνω εταιρειών λόγω της μη διάθεσής τους σε επενδυτές, δεν μπορούν να ασκούν το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις ούτε να αντιπροσωπεύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές και προβαίνουν σε σχετική δήλωση παραίτησης από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές πριν την έναρξη της εγγραφής Υπό τους περιορισμούς αυτούς, οι τράπεζες και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές περισσοτέρων της μίας ανωνύμων εταιρειών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο και είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών. 5 Αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου, εκτός από το αναγραφόμενο στην ονομαστική μετοχή, είναι απολύτως άκυρο. 6 Για τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ αυτών (ενέχυρο) απαιτείται υποχρεωτικώς συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Ε.Σ.Ρ. και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών Σε περίπτωση συστάσεως ενεχύρου επί των μετοχών απαιτείται και η γνωστοποίησή του, καθώς και της αιτίας του, από τις στήλες του εντύπου που αποτελεί την ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας Η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών καθιστά άκυρη τη σύσταση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 7 Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνεται και με τη διαδικασία μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» υποχρεούται να θέτει στη διάθεση εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Ε.Σ.Ρ., της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το Αρχείο Μετόχων, που κατά νόμο τηρεί, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακίνησης των μετοχών αυτών, καθώς και να παρέχει στους παραπάνω κάθε σχετική πληροφορία. 8 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες εφημερίδων ή περιοδικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και οι περιορισμοί στη συγκέντρωση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών, εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν, η δε παράβασή τους επιφέρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό κυρώσεις που εφαρμόζονται κάθε φορά, ως και κάθε άλλη προβλεπόμενη διοικητική ή άλλης φύσεως κύρωση Ως προς τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών, όποιος αποκτά μετοχές που αντιπροσω-πεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου τους, στερείται του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετόχων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ως προς τις μετοχές που υπερβαίνουν το πιο πάνω ποσοστό Το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το πεντηκονταπλάσιο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση. 9 Η ονομαστικοποίηση μετοχών, καθώς και η μεταβίβαση αυτών ή η σύσταση επ αυτών εμπραγμάτου δικαιώματος γίνονται ατελώς. 10 Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 10 του άρθρου αυτού καταργούνται.
18.  
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2644/ 1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 2.
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2644/ 1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι στο σύνολό τους ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και να ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα και δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα τρία (3) τουλάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές - Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (ΙΟSCΟ), υπό τους περιορισμούς των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), καθώς και από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄), από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας Ελλάδας, από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω έχουν την έδρα τους σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.
19.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7 Οι μέτοχοι του κατόχου άδειας του Ν. 2644/1998 και οι μέτοχοι αυτών, εφόσον κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω εταιρειών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως αυτός ισχύει.
20.  
  Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της πρώτης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2644/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως: Για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η κάτοχος της άδειας οφείλει να κοινοποιήσει στο Ε.Σ.Ρ. τις σχετικές συμβάσεις μεταβίβασης και ενεχυρίασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών Σε περίπτωση κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών, η υποχρέωση έγκρισης της παρούσας παραγράφου αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις και ενεχυριάσεις μετοχών στο ίδιο πρόσωπο, με μία ή περισσότερες πράξεις, οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου.
21.  
  Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2644/ 1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Αναλυτική κατάσταση μετόχων Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, η κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλει πρόσθετη αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι στις εταιρείες αυτές, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998, όπως τροποποιήθηκε δια του παρόντος, εξαίρεσης Η υποχρέωση υποβολής της πρόσθετης αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των νέων μετόχων Για τη μεταβίβαση των μετοχών κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών, η ανωτέρω κατάσταση υποβάλλεται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα έως την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα Για τις κατόχους άδειας που δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών, οι προηγούμενες καταστάσεις μετόχων συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένα αντίγραφα του προβλεπόμενου στην αντίστοιχη νομοθεσία βιβλίου μετοχών.
22.  
  Το εδάφιο στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2644/ 1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α~, εφόσον πρόκειται για μετόχους που κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου των εταιρειών αυτών τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) Για τις εταιρείες-μετόχους, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%).
23.  
  Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Για τις εταιρείες-μετόχους, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων οι διαχειριστές προγράμματος, που κατέχουν άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ. 310/1996.
24.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2644/1998 καταργείται.
25.  
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 3 Οι συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, που υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που υπάγονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002 και με τις οποίες εκχωρείται στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα ή για θέματα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, εγκρίνονται από το Ε.Σ.Ρ. ύστερα από έλεγχο συνδρομής, ως προς τον ενεχυρούχο δανειστή, των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει η οικεία νομοθεσία για τους μετόχους ή τους εταίρους των ανωτέρω επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης Η απόφαση για την έγκριση ή μη των ανωτέρω συμβάσεων εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίησή τους στην αρμόδια για την έγκριση αρχή Στην έγκριση της παρούσας παραγράφου υπόκειται και η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου για κάθε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία.
 3. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. 2 Η ενεχυρίαση άϋλων ονομαστικών μετοχών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για τη σύσταση βαρών επί άϋλων μετοχών Σε περίπτωση που η σχετική σύμβαση περιβάλλεται τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, απαιτείται να βεβαιώνεται επί του ίδιου εγγράφου από αρμόδια αρχή ότι οι υπογραφές των συμβαλλομένων είναι γνήσιες Το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» οφείλει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., τις κατατιθέμενες συμβάσεις ενεχυρίασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού, σε κάθε άλλη περίπτωση οι συμβάσεις ενεχυρίασης άϋλων μετοχών των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ισχύουν έναντι πάντων από το χρόνο καταχώρισής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αξιών του «Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.».
26.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 καταργούνται.
27.  
 1. Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.Δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την πρώτη περίοδο του άρθρου 15 του Ν. 2145/ 1993 (ΦΕΚ 88 Α΄) και ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) και την τροποποίησή της από το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α΄) και το άρθρο 9 του Ν. 3090/ 2002 (ΦΕΚ 329 Α΄), έλεγχος νομιμότητας επί των συμβάσεων προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), παροχής υπηρεσιών και για την εκτέλεση έργων διενεργείται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψή τους, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
 2. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν την κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητα των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τους φορείς που υπάγονται στον προληπτικό του έλεγχο
28.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄) καταργούνται.
29.  
 1. Το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει, χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής μέχρι 30.11.2005.
 2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας το Ε.Σ.Ρ. εκδίδει σχετική προκήρυξη.
 3. Έως τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του Νομού Αττικής και με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Νομού Αττικής, υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:
 4. i) εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31.12. 2004, ii) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που προκηρύχθηκε με τις υπ αριθμ. 1430/9.12.1996 (ΦΕΚ 1109 Β΄) και 4925/Ε/ 21.2.2001 (ΦΕΚ 184 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 9615/Ε/10.4. 2001 (ΦΕΚ 414 Β΄) και 17563/Ε/ 23.7.2001 (ΦΕΚ 954 Β΄) όμοιες, και iii) την 31.12.2004 ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου.
 5. Η κατά τα ως άνω νόμιμη λειτουργία καταλαμβάνει και το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης μέχρι τη χορήγηση των αδειών, εφόσον υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στη νέα διαγωνιστική διαδικασία.
 6. Κατά το χρόνο της λειτουργίας τους, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και των κωδίκων δεοντολογίας του Ε.Σ.Ρ.
Άρθρο 13 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ονομαστικοποίηση, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις γίνονται ατελώς.
2.  
  Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας.
3.  
  Εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθώς επίσης και οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης που προκηρύσσονται ή ανατίθενται κατά το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού συνεχίζουν και ολοκληρώνονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 14 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Απαγορεύονται μέτρα, μέσα, πρακτικές ή συμπεριφορές ισοδύναμου αποτελέσματος που οδηγούν στην καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Οι προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν κυρώσεις επιβάλλονται και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμπράττει ή συνεργεί ή συμμετέχει, με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού.
2.  
  Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο του νόμου αυτού καταργείται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του
3.  
  Όπου η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-02-14 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/30
2005-11-10 Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005).
Τροποποίηση Τύπος
εφαρμογής Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβά­σεων, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και την κατοχύρωση της πολυφωνίας και της αντικειμενικής και με ίσους όρους ενημέρωσης.
Αντικατάσταση
Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 2863/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 5.
Προσθήκη
«Επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις».Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η με οποιαδήποτε νομική μορφή οντότητα που συνάπτει δημόσια σύμβαση, κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού, ή συμμετέχει σε διαγωνισμό ή διαδικασία ανάθεσης με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
Προσθήκη
Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης, που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.
ιδιότητες
Σε περίπτωση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.
Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει, επίσης, και τα παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας, εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.
Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου αυτού ερευνάται αυτοτελώς για κάθε μέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.
Η διαπίστωση της ασυμβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή και ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου αυτού, εφόσον, λόγω της συνδρομής της κατά τα ως άνω ασυμβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997).
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ενεργητική διαφθορά στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέλημα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να μην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των νόμιμων καθηκόντων του.
Με την οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου πρέπει να διαπιστώνεται η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε., με την οποία συνδέεται ο υποψήφιος εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητά του ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή άμεσου συνεργού στην τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς.
Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική καταδικαστική απόφαση, εάν μεν συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Εάν η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα μέλη έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί, τα μέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα και τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, είτε μεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα έκπτωτα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η Αναθέτουσα Αρχή.
Για τον αποκλεισμό του υποψηφίου, που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή για την έκπτωση του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, πρέπει να προηγείται οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, που να διαπιστώνει το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, όπως ορίζεται ανωτέρω.
Ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποκλεισμού ορίζεται σε πέντε έτη.
Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, καθώς και οι αποφάσεις της Αρχής που, κατά το άρθρο 5 του νόμου αυτού, είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
Αντικατάσταση
Α. Διοικητικές κυρώσεις .
Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του προστίμου στο φυσικό πρόσωπο που συνδέεται, κατά την έννοια της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση Μ.Μ.Ε.
Στην περίπτωση που το φυσικό αυτό πρόσωπο διαπιστώνεται, με την παραπάνω δικαστική απόφαση, ότι δεν συνδέεται, κατά την έννοια της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση Μ.Μ.Ε., η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάσει τη σχετική καταδικαστική απόφαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας το αργότερο τριών μηνών από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης.
 • Για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται ως βάση.1Για τον ιδιοκτήτη, το κεφάλαιο της επιχείρησης ή η αξία του εξοπλισμού της ή το μετοχικό του κεφάλαιο ή τα εταιρικά μερίδια που κατέχει, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών. 2Για το μέτοχο, η αξία του συνόλου των μετοχών που συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του φυσικού ή νομικού προσώπου ως μετόχου της επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτή προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
 • Σε περίπτωση εισηγμένων σε χρηματιστήριο αξιών μετοχών, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών. 3Για τον εταίρο εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη για το μέτοχο, και 4Στο μέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατωτέρω.
 • Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο συνδέεται, υπό την έννοια της συνδρομής των κατά τα ως άνω ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, συνυπολογίζεται η αξία ή το πρόστιμο που προκύπτει από την κατοχή των ανωτέρω ιδιοτήτων τόσο στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις όσο και στην επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, με ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων αα΄ έως δδ΄ της παραγράφου αυτής.
 • Ύψος προστίμου.Το πρόστιμο επιβάλλεται στα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής.1Στον ιδιοκτήτη, πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της βάσης υπολογισμού προστίμου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω. 2Στο μέτοχο, πρόστιμο ύψους από το τριπλάσιο έως το επταπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω.
 • Σε περίπτωση υποτροπής, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει στο δεκαπενταπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου. 3Στον εταίρο εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη για το μέτοχο. 4Στο μέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος, πρόστιμο ύψους από πεντακόσιες χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ.
 • Σε περίπτωση υποτροπής, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να επιβάλει και την κύρωση της απαγόρευσης εκλογής ή διορισμού, από ένα μέχρι τρία έτη, σε θέση μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.
 • Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), και εντός προθεσμίας το αργότερο τριών μηνών, η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειάς του, επιβάλλει εις βάρος της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης τις ακόλουθες κυρώσεις.
 • Πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κεφαλαίου της επιχείρησης ή της αξίας του εξοπλισμού της ή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της αξίας των εταιρικών μεριδίων, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/ 1.4.2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως ισχύει, και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών.
 • Διακοπή λειτουργίας έως ένα μήνα ή, σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
 • Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλούμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα.
  Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της.
  Σε περίπτωση επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, οι σχετικές κυρωτικές αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. ή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξή τους ως δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
  Σε περίπτωση μη υποβολής ή πλημμελούς υποβολής ή υποβολής εσφαλμένων στοιχείων για την τήρηση των ανωτέρω μητρώων εκ μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, επιβάλλεται από το Ε.Σ.Ρ. πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.
  Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώσει το διαγωνισμό ή αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο.
  Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση.
  Η πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
  Εάν Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς, εφόσον γι’ αυτά τα νομικά πρόσωπα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
  Β. Ποινικές κυρώσεις .
  Αντικατάσταση
  Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 9.
  Αντικατάσταση
  Το άρθρο 24 του ν. 1746/1988, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2206/1994 και του άρθρου 11 του ν. 2225/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως.« Άρθρο 24 1.
  Αντικατάσταση
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2644/ 1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 2.
  Αντικατάσταση
  Η παρ. 6α του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3166/ 2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως.«6α) Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
  Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.
  Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο, από τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
  Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
  Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
  Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
  Στην περίπτωση αυτή, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας.
  Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
  Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
  Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού.
  Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών.
  Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.».
  Αντικατάσταση
  Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.
  Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού.
  Απαγορεύεται, επίσης, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις, των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού.
  Αντικατάσταση
  Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού.
  Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της.
  Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Αναθέτουσες Αρχές.
  Αντικατάσταση
  Η σύναψη δημόσιας σύμβασης, χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζομένης προθεσμίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι άκυρη.
  Αντικατάσταση
  Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
  Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
  Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
  Αντικατάσταση
  Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
  Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
  Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας.
  Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
  Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
  Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
  Αντικατάσταση
  Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.
  Αντικατάσταση
  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής τους σε διαγωνιστική διαδικασία, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας.
  Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
  Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
  Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
  Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
  Αντικατάσταση
  A/2005/279
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1430 1996
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/4925/Ε (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/4925_Ε 2001
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1030366/10307/Β0012 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1030366_10307_Β0012 2003
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1746 1988
  Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
  ΝΟΜΟΣ 1994/2206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2206 1994
  ΝΟΜΟΣ 1994/2225 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2225 1994
  ΝΟΜΟΣ 1994/2238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2238 1994
  Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
  ΝΟΜΟΣ 1995/2328 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2328 1995
  Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
  Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
  ΝΟΜΟΣ 1997/2522 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2522 1997
  ΝΟΜΟΣ 1998/2644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2644 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2863 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2863 2000
  Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
  Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2002/3060 2002
  Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις. 2002/3090 2002
  Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
  ΝΟΜΟΣ 2003/3166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3166 2003
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1092 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1092 1938
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
  Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.). 1995/213 1995
  Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. 1996/310 1996
  Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 1996/82 1996
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/100 2000
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, [...]" 2012/1_05.12.2012 2012
  Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012. 2012/1_19.11.2012 2012
  Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
  Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 2005/3414 2005
  Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». 2006/3439 2006
  Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
  Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. 2006/3453 2006
  Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
  Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
  Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
  Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
  Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικ[...]" 2015/4339 2015
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απρ[...]" 2016/4374 2016