Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα διεθνών οδικών μεταφορών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα διεθνών οδικών μεταφορών, που υπογράφηκε στο Μπακού στις 21 Ιουνίου 2004 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (που εφεξής θα καλούνται «τα Συμβαλλόμενα Μέρη») επιθυμώντας να προάγουν τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα μεταξύ και υπό διαμετακόμιση μέσω των εδαφών των δύο χωρών, συμφώνησαν στα ακόλουθα: Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας έχουν εφαρμογή στις οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών όπως και υπό διαμετακόμιση μέσω των αντίστοιχων εδαφών τους. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν αποκλείουν την δυνατότητα εφαρμογής περιορισμών στην κυκλοφορία των μεταφορών για λόγους εθνικής ασφάλειας, οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 2 Ορισμοί1.«Χώρα Προέλευσης» σημαίνει το έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους όπου ένα όχημα είναι καταχωρημένο. 2.«Χώρα Υποδοχής» σημαίνει το έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους όπου ένα όχημα χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις μεταφοράς, εκτός της χώρας καταχώρησης του οχήματος. 3.«Φορέας εκμετάλλευσης μεταφορών» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε ένωση ή όμιλο προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που είναι εγγεγραμμένος στο έδαφος ενός εκ των Συμβαλλόμενων Μερών, και που μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα είτε έναντι αμοιβής είτε προς ίδιον λογαριασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζει την πρόσβαση στο επάγγελμα του φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών και στην αγορά. 4.«Όχημα» σημαίνει: 1)στη μεταφορά επιβατών - οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα οδικών μεταφορών που είναι προσαρμοσμένο για τη μεταφορά επιβατών, έχει παραπάνω από εννέα θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, και είναι καταχωρημένο στο έδαφος ενός εκ των Συμβαλλόμενων Μερών, 2)στη μεταφορά εμπορευμάτων - ένα μηχανοκίνητο όχημα ή ένας συνδυασμός οχήματος, που είναι καταχωρημένα σε οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλόμενων Μερών και που χρησιμοποιούνται και είναι εξοπλισμένα αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων. 5.«Τακτικές επιβατικές γραμμές» σημαίνει τις μεταφορές επιβατών μέσω δρομολογίων και σύμφωνα με προγράμματα που θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων και βάσει των οποίων οι επιβάτες μπορούν να εισέλθουν ή να κατέλθουν από το όχημα σε προσδιορισμένες εκ των προτέρων στάσεις. 6.«Γραμμή κλειστής διαδρομής» σημαίνει μία γραμμή δια της οποίας, μέσω επαναλαμβανόμενων μεταβάσεων και διαδρομών επιστροφής, εκ των προτέρων σχηματισμένες ομάδες επιβατών μεταφέρονται από ένα και μόνο τόπο αναχώρησης σε ένα και μόνο τόπο προορισμού. Κάθε ομάδα, αποτελούμενη από τους επιβάτες που πραγματοποίησαν την διαδρομή της μετάβασης, μεταφέρεται πίσω στον τόπο αναχώρησης με μία από τις επόμενες κατοπινές διαδρομές. Τόποι αναχώρησης και προορισμού, αντίστοιχα, σημαίνουν τον τόπο όπου η διαδρομή ξεκινά και τον τόπο όπου λήγει, μαζί με τα περίχωρά τους εντός μίας ακτίνας 50 χιλιομέτρων. Η πρώτη διαδρομή επιστροφής και η τελευταία διαδρομή μετάβασης σε μία σειρά γραμμών κλειστής διαδρομής γίνονται άνευ φορτίου. Ο χαρακτηρισμός μίας γραμμής ως γραμμής κλειστής διαδρομής δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ορισμένοι από τους επιβάτες ίσως ενωθούν με μια άλλη ομάδα για την διαδρομή της επιστροφής. Μία γραμμή κλειστής διαδρομής που παρέχει κατάλυμα σε τουλάχιστον 80% των επιβατών στον προορισμό και, εάν είναι ανάγκη, κατά την διάρκεια της διαδρομής, με ή χωρίς γεύματα, καλείται «γραμμή κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος». 7.«Έκτακτη γραμμή» σημαίνει μία γραμμή που δεν εμπίπτει ούτε στον ορισμό της τακτικής επιβατικής γραμμής ούτε στον ορισμό της γραμμής κλειστής διαδρομής. 8.«Άδεια» σημαίνει ένα έγγραφο που θα εκδοθεί από τις Αρμόδιες Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο όχημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για την διενέργεια μεταφορών μεταξύ των εδαφών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών ή για την διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή από/προς τρίτες χώρες, όπως και για την φόρτωση στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 9.«Διαμετακόμιση» σημαίνει τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών από έναν φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών που είναι εγγεγραμμένος σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 10.«Ενδομεταφορές» σημαίνει τις μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων με οχήματα καταχωρημένα στο έδαφος μίας εκ των Συμβαλλόμενων Μερών μεταξύ δύο σημείων εντός του εδάφους της Χώρας Υποδομής. ΙΙ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 3 ΈγκρισηΌλες οι επιχειρήσεις μεταφορών με επιβατικά μηχανοκίνητα οχήματα μεταξύ των εδαφών των Συμβαλλόμενων Μερών όπως και υπό διαμετακόμιση μέσω αυτών, με την εξαίρεση εκείνων που προσδιορίζονται στο Άρθρο 5.1, θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη έγκριση που θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Χώρας Υποδοχής. Άρθρο 4 Τακτικές Επιβατικές Γραμμές 1.Οι τακτικές επιβατικές γραμμές που λειτουργούν μεταξύ των εδαφών των Συμβαλλόμενων Μερών ή υπό διαμετακόμιση μέσω αυτών θα εγκρίνονται από κοινού από την αρμόδια αρχή τους εκ των προτέρων. Αυτές οι τακτικές επιβατικές γραμμές θα καθιερώνονται σε βάση αμοιβαιότητας. Κάθε αρμόδια αρχή θα εκδίδει τις άδειες για το τμήμα του δρομολογίου που περνά από το έδαφός της. 2.Οι φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών θα πρέπει να απευθύνουν την αίτηση για εγκρίσεις τακτικών επιβατικών γραμμών στην αρμόδια αρχή της Χώρας Προέλευσής τους. Εάν αυτή η αρμόδια αρχή εγκρίνει την αίτηση, τότε προωθεί την ανωτέρω αίτηση στην αρμόδια αρχή της Χώρας Υποδοχής, μαζί με μία σύσταση και συνημμένως τα δικαιολογητικά. Άρθρο 5 Μη Τακτικές Επιβατικές Γραμμές 1.Γραμμές που λειτουργούν με την χρήση οχημάτων καταχωρημένων στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν θα απαντούν καμία άδεια στο έδαφος της Χώρας Προέλευσης, ήτοι: γραμμές κυκλικής διαδρομής, δηλαδή γραμμές όπου το ίδιο όχημα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της ίδιας ομάδας επιβατών καθόλη την διάρκεια της διαδρομής και την επιστροφή τους στον ίδιο τόπο αναχώρησης. 2.Γραμμές που πραγματοποιούν την διαδρομή της μετάβασης φορτωμένες και την διαδρομή της επιστροφής άδειες. 3.Γραμμές που πραγματοποιούν την διαδρομή της μετάβασης άδειες και την διαδρομή της επιστροφής έμφορτες, με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες: 1)αποτελούν μία ομάδα που έχει συσταθεί βάσει σύμβασης μεταφοράς συναφθείσας πριν από την άφιξή τους στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους όπου περισυλλέγονται και μεταφέρονται στο έδαφος της χώρας εγκατάστασης, 2)έχουν παλαιότερα μεταφερθεί από τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους όπου περισυλλέγονται εκ νέου και μεταφέρονται στο έδαφος της χώρας εγκατάστασης, 3)έχουν προσκληθεί στο έδαφος της χώρας εγκατάστασης, με έξοδα μεταφοράς που βαρύνουν το πρόσωπο που εξέδωσε την πρόσκληση. Οι ανωτέρω γραμμές των παραγράφων 2 και 3 υπόκεινται σε καθεστώς εγκρίσεων. 4.Διαμετακομιστικές μεταφορές που εκτελούνται με τις γραμμές που ορίζονται στις υποπαραγράφους 1, 2, 3 δεν απαιτούν καμία έγκριση. 5.Οι διαδρομές με λεωφορείο ή πούλμαν που αποστέλλονται σε αντικατάσταση λεωφορείου που έχει υποστεί βλάβη δεν απαιτούν καμία έγκριση. 6.Οι γραμμές που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 πρέπει να έχουν στα οχήματά τους ένα δεόντως συμπληρωμένο δελτίο μεταφοράς, που θα περιλαμβάνει τον κατάλογο των επιβατών, υπογεγραμμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών και σφραγισμένο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. 7.Το δελτίο μεταφοράς θα συμπληρώνεται στην Χώρα Προέλευσης και πρέπει να διατηρείται στο όχημα καθ όλη την διάρκεια της διαδρομής για την οποία έχει εκδοθεί, και να επιδεικνύεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργάνου ελέγχου. Άρθρο 6 Γραμμές Κλειστής Διαδρομής. 1.Οι γραμμές κλειστής διαδρομής που πραγματοποιούνται με λεωφορείο ή πούλμαν, με ή χωρίς παροχή καταλύματος, υπόκεινται σε ένα καθεστώς εγκρίσεων εκδιδόμενων από την αρμόδια αρχή της χώρας αναχώρησης, προορισμού, και διαμετακόμισης. 2.Η αίτηση έγκρισης θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών. Η Μικτή Επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με το Άρθρο 12 αποφασίζει σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης, την διαδικασία όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3.Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να καθιερώσει περισσότερο φιλελεύθερο καθεστώς για τις γραμμές κλειστής διαδρομής. ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 7 Τύποι Μεταφοράς 1.Οι φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να διενεργούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό άλλων προσώπων (φυσικών ή νομικών): 1)μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών (διμερείς), 2)υπό διαμετακόμιση μέσω των εδαφών τους, 3)με το σημείο της αναχώρησης να είναι το έδαφος του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και το σημείο προορισμού να είναι μία τρίτη χώρα, και το αντίθετο (τριγωνικές). 2.Επιτρέπονται οι διμερείς και διαμετακομιστικές μεταφορές προς ίδιον λογαριασμό. Άρθρο 8 Πρόσβαση στην Αγορά 1.Οι μεταφορές, που αναφέρονται στην παράγραφο 1α και 1β όπως και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 υπόκεινται σε καθεστώς αδειών. Ο αριθμός των αδειών που ανταλλάσσονται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών θα προσδιορίζεται ετησίως από τη Μικτή Επιτροπή, έτσι που να ικανοποιούνται οι ανάγκες. 2.Οι μεταφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1γ του Άρθρου 7 υπόκεινται σε ένα καθεστώς ειδικών αδειών, αριθμητικώς περιορισμένων, που εκδίδονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος από ή προς το οποίο διενεργούνται οι μεταφορές. Άρθρο 9 Όροι Άδειας 1.Οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών ανταλλάσσουν τον συμφωνηθέντα αριθμό λευκών εντύπων άδειας κάθε χρόνο. Οι άδειες εκδίδονται στους φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών που είναι εγκατεστημένοι στο Συμβαλλόμενο Μέρος από την αρμόδια αρχή ή από έναν οργανισμό που θα καθορίζεται από την ανωτέρω αρχή. 2.Οι άδειες είναι προσωπικές και μη μεταβιβάσιμες σε τρίτα μέρη. 3.Επιτρέπεται η χρήση των αδειών για ένα όχημα την φορά. Οι άδειες θα ισχύουν μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση συνδυασμού οχημάτων, το μηχανοκίνητο όχημα είναι ο προσδιοριστικός παράγοντας για την χρήση ή απαλλαγή από την άδεια. 4.Η Μικτή Επιτροπή που αναφέρεται στο ΄Αρθρο 12 της παρούσας προσδιορίζει τον αριθμό και τον τύπο αδειών, σε συμμόρφωση με το ΄Αρθρο 7, που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών κάθε έτος, όπως και τυχόν περαιτέρω όρους που θα διέπουν την έκδοση των αδειών. Άρθρο 10 Απαλλαγή από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Άδειας. 1.Οι ακόλουθες κατηγορίες μεταφορών θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας: 1)μεταφορές με οχήματα των οποίων (το Συνολικό Επιτρεπόμενο Έμφορτο Βάρος (ΣΕΕΒ), συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους, ή όπου το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, 2)μεταφορές σε περιστασιακή βάση, προς ή από αεροδρόμια, σε περιπτώσεις εκτροπής των αεροπορικών γραμμών, 3)μεταφορές οχημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, ή έχουν χαλάσει και μεταφορές των οχημάτων επισκευής βλαβών, 4)διαδρομές χωρίς φορτίο οχήματος εμπορευματικών μεταφορών που αποστέλλεται προς αντικατάσταση οχήματος που έχει χαλάσει σε άλλη χώρα, όπως και διαδρομές επιστροφής μετά την επισκευή, του οχήματος που είχε χαλάσει, 5)μεταφορές ανταλλακτικών και προμηθειών για ποντοπόρα πλοία και αεροσκάφη, 6)μεταφορές ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και για ανθρωπιστική βοήθεια, 7)μεταφορές έργων και αντικειμένων τέχνης για εκθέσεις και παρουσιάσεις ή για μη εμπορικούς σκοπούς, 8)μεταφορές για μη εμπορικούς σκοπούς περιουσιακών στοιχείων, εξαρτημάτων και ζώων προς ή από θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές, αθλητικές εκδηλώσεις ή παραστάσεις τσίρκου, εκθέσεις ή εορταστικές εκδηλώσεις, όπως και εκείνες που προορίζονται για ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις ή για κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, 9)μεταφορές σορών, 10)ταχυδρομικές μεταφορές ως δημόσια υπηρεσία, 11)η πρώτη διαδρομή κενών φορτίου νεο-αποκτηθέντων μηχανοκίνητων οχημάτων, 12)μεταφορές οικοσκευών υπό μετακόμιση. 2.Η Μικτή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τον κατάλογο των κατηγοριών μεταφορών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εξασφάλισης της άδειας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου και να συμφωνεί για τα έγγραφα που θα πρέπει να μεταφέρονται επί του οχήματος κατά την εκτέλεση των ανωτέρω μεταφορών. ΙV. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 ΕνδομεταφορέςΟι φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών δεν επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές επί του εδάφους της Χώρας Υποδοχής. Άρθρο 12 Μικτή Επιτροπή και αρμόδιες αρχές 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συστήνουν μία Μικτή Επιτροπή που θα αποτελείται από τους αντιπροσώπους που θα ορίζουν οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Αυτή η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους και οι συνεδριάσεις της θα πραγματοποιούνται εναλλάξ στις χώρες των Συμβαλλόμενων Μερών. 3.Κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται από την Μικτή Επιτροπή. 4.Βάσει της παρούσας Συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές θα είναι: - Για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, - Για την Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, το Υπουργείο Μεταφορών. Άρθρο 13 Συμμόρφωση με Εθνική Νομοθεσία 1.Οι φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών και το προσωπικό τους θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στο έδαφος της Χώρας Υποδοχής κατά την εκτέλεση οδικών μεταφορικών επιχειρήσεων εντός του εδάφους της Χώρας Υποδοχής. 2.Οι νόμοι και οι κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου θα εφαρμόζονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατοίκους της Χώρας Υποδοχής, προκειμένου να εμποδίζεται η διάκριση για λόγους εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης. Άρθρο 14 Παραβιάσεις και Κυρώσεις 1.Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης μεταφορών ή το προσωπικό που επιβαίνει σε όχημα καταχωρημένο σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν τηρήσει τη νομοθεσία που ισχύει στο έδαφος της Χώρας Υποδοχής, ή τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ή τους όρους που αναγράφονται στην άδεια, τότε η αρμόδια αρχή της Χώρας Προέλευσης θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής της Χώρας Υποδοχής, να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις: 1)να εκδώσει μία προειδοποίηση προς τον φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών που διέπραξε την παραβίαση, 2)να ακυρώσει ή να αποσύρει προσωρινά τις άδειες που επιτρέπουν στον φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών να εκτελεί μεταφορές στό έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους όπου διαπράχθηκε η παραβίαση. 2.Η αρμόδια αρχή, που έχει υιοθετήσει μία τέτοια κύρωση, θα την γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή της Χώρας Υποδοχής, η οποία την πρότεινε. 3.Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου δεν θα αποκλείουν τις νόμιμες κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές της χώρας όπου διαπράχθηκε η παραβίαση. Άρθρο 15 Φορολογία1.Οχήματα καταχωρημένα στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, κατά την εκτέλεση: 1)τακτικών επιβατικών μεταφορών, 2)μη τακτικών γραμμών, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5, 3)εμπορευματικών μεταφορών εντός των ορίων των ποσοστώσεων, 4)των μεταφορικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 10 της παρούσας Συμφωνίας, στην Χώρα Υποδοχής στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, θα απαλλάσσονται, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, από τους φόρους και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε μεταφορικές επιχειρήσεις διενεργούμενες στο έδαφος της Χώρας Υποδοχής. 2.Η απαλλαγή αυτή, όμως, δεν θα ισχύει για την καταβολή διοδίων, δικαιωμάτων διέλευσης γεφυρών και άλλων παρεμφερών χρεώσεων, που θα απαιτούνται πάντα με βάση την αρχή της μη διάκρισης. 3.Σε σχέση με τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, θα υπάρχει απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για: 1)τα οχήματα, 2)τα λιπαντικά και τα καύσιμα που περιέχουν οι συνήθεις δεξαμενές τροφοδοσίας των οχημάτων και οι δεξαμενές για τον εξοπλισμό ψύξης, που δεν θα υπερβαίνουν, την μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται στην Χώρα Υποδοχής, 3)τα ανταλλακτικά που εισάγονται στο έδαφος της Χώρας Υποδοχής, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης ενός οχήματος. Τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά θα επανεξάγονται ή θα καταστρέφονται, υπό την εποπτεία των αρμόδιων τελωνειακών αρχών. Άρθρο 16 Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα ή ευπαθή εμπορεύματα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα και θα διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβάσεων ΑDR και ΑΤΡ και να τελούν σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία. Άρθρο 17 Βάρη και Διαστάσεις 1.Όσον αφορά τα βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην επιβάλλει στα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους όρους περισσότερο περιοριστικούς από εκείνους που επιβάλλει στα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο δικό του έδαφος. 2.Εάν τα βάρη και οι διαστάσεις του οχήματος, έμφορτου ή κενού, που χρησιμοποιείται για τις μεταφορικές επιχειρήσεις υπερβαίνουν τα ισχύοντα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια στο έδαφος της Χώρας Υποδοχής, τότε απαιτείται η έκδοση μίας ειδικής άδειας από την αρμόδια αρχή αυτής της χώρας. Ο φορέας εκμετάλλευσης μεταφορών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτήν την άδεια. Άρθρο 18 Διεθνείς Υποχρεώσεις Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των δύο Συμβαλλόμενων Μερών που περιλαμβάνονται στις Διεθνείς Συμβάσεις, Συμφωνίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτά. Άρθρο 19 ΤροποποίησηΟποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας που θα συμφωνείται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών θα τίθεται σε ισχύ βάσει των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 20 και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 20 Θέση σε ισχύ και διάρκεια 1.Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την τριακοστή ημέρα μετά την λήψη της τελευταίας επίσημης γνωστοποίησης δια της οποίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιούν μεταξύ τους την ολοκλήρωση των απαραίτητων εσωτερικών διαδικασιών τους. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα εξακολουθήσει να ισχύει, εκτός εάν λυθεί μέσω της διπλωματικής οδού από ένα εκ των Συμβαλλόμενων Μερών. Σε αυτήν την περίπτωση, η λύση της Συμφωνίας θα ισχύσει έξι μήνες αφού το Συμβαλλόμενο Μέρος έχει λάβει την σχετική γνωστοποίηση. Έγινε εις διπλούν στό Μπακού, στις 21 Ιουνίου 2004, όπου κάθε αντίγραφο συντάχθηκε στην Ελληνική, Αζέρικη και Αγγλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διισταμένης ερμηνείας, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία