Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου επί των διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων μετά των ανταλλαγεισών ρηματικών διακοινώσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ισχύουν επί των διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, από ή προς την εδαφική επικράτεια ενός εκ των Συμβαλλομένων Μερών καθώς επίσης και κατά την διέλευση μέσω της εδαφικής περιοχής του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, με την χρησιμοποίηση οχημάτων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην επικράτεια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
2.  
  Η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις των δύο συμβαλλομένων, ούτε επηρεάζει την νομοθεσία αμφοτέρων των χωρών και τις συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ ενός Συμβαλλομένου Μέρους και μιας τρίτης χώρας
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας Συμφωνίας:"
1.  
  Ο όρος «Μεταφορέας» («Τranspοrt Οperatοr ή carrier») σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε κοινοπραξία καταχωρημένη στην επικράτεια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ο οποίος μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα επ’ αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας οι οποίοι ρυθμίζουν την πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα και την πρόσβαση στην αγορά
2.  
  Ο όρος «Όχημα» («νehicle») σημαίνει αυτοκίνητο όχημα: — ενιαίο ή συνδυασμό οχημάτων, εγγεγραμμένο στην επικράτεια ενός από τα Συμβαλλόμενα,Μέρη, — (αυτοκίνητο όχημα) προορισμένο για την οδική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, — (αυτοκίνητο όχημα) το οποίο ευρίσκεται στην διάθεση του μεταφορέα λόγω του ότι αποτελεί ιδιοκτησία του ή λόγω του ότι ο μεταφορέας το έχει βάσει απλής μισθώσεως ή χρηματοδοτικής μισθώσεως
3.  
  Ο όρος «Ταξινόμηση» («καταχώρηση») σημαίνει την διάθεση αριθμού κυκλοφορίας στο όχημα από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση συνδυασμού οχημάτων, το έλκον όχημα αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα για την έκδοση της αδείας ή την εξαίρεση απ’ αυτή.
4.  
  Ο όρος «Μεταφορά» («Τranspοrt») σημαίνει τις διαδρομές από ένα όχημα είτε έμφορτο είτε άφορτο ακόμη και εάν το όχημα, το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο μεταφέρεται σιδηροδρομικώς ή με πλοίο για ένα τμήμα του ταξιδιού
5.  
  Ο όρος «Ενδομεταφορές» («Cabοtage») σημαίνει μεταφορές στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους, της χώρας, υποδοχής με τα σημεία φορτώσεως και εκφορτώσεως να ευρίσκονται σε αυτήν την επικράτεια, από έναν μεταφορέα εγκατεστημένο στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους
6.  
  Ο όρος «Μεταφορά δι’ ίδιον λογαριασμό» («Τranspοrt οn οwn accοunt») σημαίνει μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την δικιά του οικονομική δραστηριότητα ή προέρχεται από αυτήν ή εξυπηρετεί τους δικούς του υπαλλήλους, ή εκτελείται από μή κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος μεταφέρει τα μέλη του σύμφωνα με τις κοινωνικές του επιδιώξεις. Η μεταφορά αυτή εκτελείται άνευ πληρωμής υπό την προϋπόθεση ότι, η μεταφορική δραστηριότητα αποτελεί μόνον βοηθητική δραστηριότητα της επιχειρήσεως ή του οργανισμού, - τα οχήματα τα αποία χρησιμοποιούνται ανήκουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Μισθώνονται ή αποκτώνται δια συμβάσεως μακράς διαρκείας ή δια χρηματοδοτικής μισθώσεως. Επίσης οδηγούνται από οδηγό ο οποίος είναι μέλος του προσωπικού της επιχειρήσεως ή του οργανισμού.
7.  
  Ο όρος «Πολυτροπική Μεταφορά» (Μultimοdal transpοrt») σημαίνει την μεταφορά εμπορευμάτων κατά την οποία το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το επικαθήμενο, το απλό εμπορευματοκιβώτιο (κοντέϊνερ) ή το εμπορευματοκιβώτιο πολυμορφικών μεταφορών (swap bοdy), με ή χωρίς τράκτορα, χρησιμοποιούν την οδική μεταφορά για το αρχικό ή το τελικό σκέλος του ταξιδίου και την σιδηροδρομική, την πλωτή, την θαλάσσια ή την αεροπορική μεταφοράς για το έτερο σκέλος του ταξιδίου
8.  
  Ο όρος «Επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους» («Τerritοry οf a Cοntracting Ρarty») σημαίνει αντιστοίχως την επικράτεια της Δημοκρατίας του Λιβάνου και την επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας
9.  
  Ο όρος «Χώρα Εγκαταστάσεως» («Cοuntry οf Εstablishment») σημαίνει την επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους εντός της οποίας ο μεταφορέας είναι εγκατεστημένος και το όχημα είναι εγγεγραμμένο - ταξινομημένο
10.  
  Ο όρος «Χώρα Υποδοχής» («Ηοst Cοuntry») σημαίνει την επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους στην οποία το όχημα κυκλοφορεί χωρίς να είναι εγγεγραμμένο εκεί και χωρίς ο μεταφορέας να είναι εγκατεστημένος εκεί
11.  
  Ο όρος «Λεωφορεία και Πούλμαν» («Βus») και «Τουριστικό Λεωφορείο/Πούλμαν» («Cοach») σημαίνει οχήματα τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα και σχεδιασμένα για την μεταφορά προσώπων και τα οποία, εκτός της θέσεως του οδηγού, έχουν αριθμό θέσεων μεγαλύτερο από οκτώ θέσεις καθήμενων
12.  
  Ο όρος «Μισθωμένο Όχημα» («Ηire Car») σημαίνει όχημα εγγεγραμμένο σε ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το οποίο.είναι κατασκευασμένο και σχεδιασμένο για την μεταφορά ενός αριθμού μέχρι 9 ατόμων και των αποσκευών τους, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, και το οποίο χρησιμοποιείται για επ’αμοιβή μεταφορά για λογαριασμό τρίτου.
13.  
  Ο όρος «Τακτική επιβατική γραμμή» («Regular passenger serνice») σημαίνει γραμμή στην οποία μεταφέρονται επιβάτες επί μιας καθορισμένης διαδρομής, σύμφωνα με ένα ωρολόγιο πρόγραμμα και για την οποία χρεώνεται καθορισμένος ναύλος. Οι επιβάτες παραλαμβάνονται ή αποβιβάζονται σε προκαθορισμένες στάσεις και η γραμμή είναι προσιτή στον οποιονδήποτε παρά την ανάγκη, σε ορισμένες περιπτώσεις κράτησης θέσεων. Ανεξάρτητα από το ποιός οργανώνει την γραμμή, ο όρος «Τακτική Επιβατική Γραμμή» («Regular passenger serνice») περιλαμβάνει επίσης την γραμμή στην οποία μεταφέρονται συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών εξαιρουμένων των άλλων κατηγοριών επιβατών στην περίπτωση κατά την οποία η γραμμή αυτή ανταποκρίνεται προς τα ανωτέρω κριτήρια. Αυτή η γραμμή καλείται «ειδική τακτική γραμμή» («special regular serνice»).
14.  
  Ο όρος «Γραμμή κλειστής διαδρομής» («Shuttle serνice») σημαίνει την γραμμή στην οποία, μέσω επαναλαμβανομένων ταξιδίων μετάβασης και επιστροφής, προσχηματισμένες ομάδες επιβατών μεταφέρονται από ένα μοναδικό τόπο αναχώρησης προς ένα μοναδικό τόπο προορισμού. Κάθε ομάδα, αποτελούμενη από επιβάτες οι οποίοι πραγματοποιούν το ταξίδι μετάβασης, μεταφέρεται πίσω στον τόπο αναχώρησης σε ένα από τα επόμενα ταξίδια. Οι όροι τόπος αναχώρησης και επιστροφής (place οf departure and destinatiοn) αντίστοιχα σημαίνουν τον τόπο όπου το ταξίδι αρχίζει και τον τόπο όπου το ταξίδι ολοκληρώνεται, μαζί με την περιβάλλουσα τοποθεσία μέσα σε μία ακτίνα 50 χιλιομέτρων. Το πρώτο ταξίδι επιστροφής και το τελευταίο ταξίδι μετάβασης σε μία σειρά κλειστών διαδρομών πραγματοποιούνται σε άφορτα. Ο ορισμός μιας γραμμής ως γραμμής κλειστών διαδρομών (shuttle serνice) δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι μερικοί από τους επιβάτες συμμετέχουν σε άλλη ομάδα κατά το ταξίδι επιστροφής τους. Η γραμμή κλειστών διαδρομών (shuttle serνice) η οποία παρέχει κατάλυμα για ένα ποσοστό τουλάχιστον 80% των επιβατών στον τόπο προορισμού και, εάν παραστεί ανάγκη, κατά την διάρκεια του ταξιδίου, με ή χωρίς γεύματα, καλείται «κλειστή διαδρομή μετά καταλύματος» (shuttle with accοmmοdatiοn).
15.  
  Ο όρος «Έκτακτη γραμμή» («Οccasiοnal serνice») σημαίνει γραμμή η οποία δεν εμπίπτει ούτε στον ορισμό της τακτικής επιβατικής γραμμής ούτε στον ορισμό της γραμμής κλειστών διαδρομών
16.  
  Ο όρος «Έγγραφο ελέγχου» («Cοntrοl dοcument») σημαίνει την φορταπόδειξη για λεωφορεία και τουριστικά λεωφορεία/πούλμαν, ο τύπος του οποίου συμφωνείται και βεβαιώνεται από την Μικτή Επιτροπή που αναφέρεται στο Άρθρο 17

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο 3 "Τακτικές επιβατικές γραμμές"
1.  
  Οι τακτικές επιβατικές γραμμές οι οποίες διενεργούνται με λεωφορείο ή πούλμαν υπόκεινται σε καθεστώς αδειών οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές στην χώρα αναχώρησης, προορισμού και διέλευσης
2.  
  Η αίτηση για την παροχή αδείας πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στην χώρα εγκαταστάσεως του μεταφορέα. Εάν η αρχή εγκρίνει την αίτηση, η άδεια κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Εάν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, είναι δυνατόν να απορριφθεί η άδεια για διμερή τακτική γραμμή. Η Μικτή Επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του Άρθρου 17 του παρόντος αποφασίζει επί της μορφής της αδείας, τις διαδικασίες και των δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται.
3.  
  Οι άδειες εκδίδονται με κοινή συμφωνία των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλομένων Μερών. Η απόφαση περί χορηγήσεως ή απορρίψεως της αδείας λαμβάνεται εντός προθεσμίας 3 μηνών εκτός εάν υφίστανται ειδικές περιστάσεις.
4.  
  Οι μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας και η ακύρωση της γραμμής αποφασίζονται βάσει της διαδικασίας η οποία παρατίθεται στα σημεία 2 και 3. Εάν δεν υφίσταται πλέον ζήτηση για την γραμμή, ο μεταφορέας μπορεί να την ακυρώσει δίδοντας προηγούμενη γνωστοποίηση προθεσμίας 4 εβδομάδες νωρίτερα, προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξέδωσαν την άδεια, και προς τους πελάτες.
5.  
  Εάν μία γραμμή λειτουργεί στη βάση υπεργολαβίας, τότε η άδεια εκδίδεται υπέρ της κύριας εταιρίας αναφέρονται δε σε αυτήν τα ονόματα/επωνυμίες των υπεργολάβων, εφ’ όσον η μεταφορά εκτελείται για λογαριασμό της κύριας εταιρείας
Άρθρο 4 "Γραμμές Κλειστής διαδρομής (Shuttle serνices)"
2.  
  Η αίτηση για άδεια πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας εγκαταστάσεως του μεταφορέα. Η Μικτή Επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του Άρθρου 17 αποφασίζει για τη μορφή και το περιεχόμενο της αιτήσεως αδείας, με τη διαδικασία και τους όρους συμφωνίας καθώς και για με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.
3.  
  Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει πιο φιλελεύθερο καθεστώς για τις γραμμές κλειστής διαδρομής
Άρθρο 5 "Έκτακτες γραμμές"
1.  
  Η λειτουργία των εκτάκτων γραμμών που πραγματοποιούνται με λεωφορείο ή πούλμαν υπόκεινται σε σύστημα αδειών που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή στην χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης. Η αίτηση για την άδεια πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στην χώρα υποδοχής, η οποία μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ή να απορρίψει την άδεια εντός προθεσμίας 1 μηνός εκτός εάν υφίστανται ειδικές περιστάσεις. Η Μικτή Επιτροπή του Άρθρου 17 αποφασίζει ως προς την μορφή της αιτήσεως για την άδεια και ως προς την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση του σημείου 1, οι γραμμές οι οποίες παρατίθενται πιό κάτω εξαιρούνται από οποιοδήποτε σύστημα χορηγήσεως αδειών στην επικράτεια της φιλοξενούσας χώρας. 2.1 Κυκλικές διαδρομές κλειστών θυρών κατά τις οποίες το ίδιο όχημα χρησιμοποιείται για την μεταφορά της ίδιας ομάδας επιβατών καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού και την επιστροφή τους στον τόπο αναχώρησης. 2.2 Υπηρεσίες, στις οποίες, το ταξίδι μετάβασης γίνεται έμφορτο και το ταξίδι επιστροφής άφορτο. 2.3 Υπηρεσίες στις οποίες το ταξίδι μετάβασης γίνεται άφορτο και το ταξίδι επιστροφής έμφορτο, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες:.
 1. αποτελούν ομάδα σχηματιζόμενη βάσει συμβάσεως μεταφοράς η οποία συνήφθη πρό της άφιξής τους στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους, όπου παραλαμβάνονται και μεταφέρονται στην επικράτεια της χώρας εγκατάστασης,
 2. έχουν προηγουμένως μεταφερθεί από τον ίδιο μεταφορέα στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους όπου παραλαμβάνονται ξανά και μεταφέρονται στην επικράτεια της χώρας εγκατάστασης,
 3. έχουν προσκληθεί να ταξιδεύσουν στην επικράτεια της χώρας εγκατάστασης, το δε κόστος μεταφοράς βαρύνει το πρόσωπο το οποίο εξέδωσε την πρόσκληση. 2.4 Γραμμή για ίδιον λογαριασμό.
3.  
  Οι έκτακτες γραμμές οι οποίες εξαιρούνται από την χορήγηση αδείας και λειτουργούν με την χρήση λεωφορείων ή πούλμαν πρέπει να καλύπτονται από έγγραφο ελέγχου (cοntrοl dοcument). Οι όροι χρήσεως και το περιεχόμενο του εγγράφου ελέγχου καθορίζονται από την Μικτή Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο Αρθρο 17 της παρούσας.
4.  
  Η παραλαβή των επιβατών σε ταξίδι απελευθερωμένης γραμμής δεν επιτρέπεται εκτός εάν παρασχεθεί ειδική άδεια. Η Μικτή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται βάσει του Αρθρου 17 της παρούσας, μπορεί να επεκτείνει την απαλλαγή από άδεια σε άλλες κατηγορίες εκτάκτων γραμμών.
Άρθρο 6 "Κοινές διατάξεις που αφορούν τις επιβατικές γραμμές"
1.  
  Οι άδειες διεξαγωγής.-μεταφορών είναι προσωπικές και δεν είναι μεταβιβάσιμες σε άλλους μεταφορείς.
2.  
  Οι άδειες για τις τακτικές γραμμές παραχωρούνται για μέγιστη περίοδο 3 ετών ενώ για τις γραμμές κλειστής διαδρομής (shuttle serνices) για περίοδο ενός έτους το ανώτερο
3.  
  Η διενέργεια γραμμών ενδομεταφορών απαγορεύεται. Τα τοπικά ταξίδια που οργανώνονται αποκλειστικά για μία ομάδα επιβατών η οποία μεταφέρεται στο συγκεκριμένο τόπο από τον ίδιο μεταφορέα δεν θεωρούνται υπηρεσίες ενδομεταφορών υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στο φύλλο ελέγχου (waybill).

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 7 "Είδη μεταφορών"
1.  
  Οι μεταφορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους μπορούν να εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για λογαριασμό άλλων προσώπων (φυσικών ή νομικών):
 1. Μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών (διμερείς)
 2. υπό μορφήν διεύλεσης (transit) μέσω των επικρατειών τους,
 3. το σημείο αναχώρησης είναι η επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους και το σημείο προορισμού είναι μία τρίτη χώρα, και αντιστρόφως (τριγωνική)
2.  
  Επιτρέπονται οι διμερείς μεταφορές και οι μεταφορές διελεύσεως για ίδιο λογαριασμό
3.  
  Απαγορεύεται η λειτουργία υπηρεσιών / ενδομεταφορών
Άρθρο 8 "Πρόσβαση στην Αγορά"
1.  
  Οι μεταφορές που αναφέρονται στις παραγράφους 1α και 1β καθώς και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 υπόκεινται σε σύστημα αδειών. Ο αριθμός των αδειών που ανταλλάσσονται μεταξύ των Συμβαλλομένων ορίζεται ετησίως έτσι ώστε να ικανοποιεί απολύτως τις ανάγκες τους, σε πλήρη συμφωνία με το αίτημα των σχετικών αρμοδίων αρχών κάθε Συμβαλλομένου Μέρους.
2.  
  Οι μεταφορές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1γ του Άρθρου 7 υπόκεινται σε σύστημα ειδικών αδειών, περιορισμένων σε αριθμό, που εκδίδονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ή προς το οποίο εκτελούνται οι μεταφορές
Άρθρο 9 "Εξαιρέσεις από την υποχρέωση χορηγήσεως αδειών"
1.  
  Ως εξαίρεση από του Άρθρου 8, οι ακόλουθες κατηγορίες μεταφορών εξαιρούνται από την υποχρέωση χορήγησης αδειών: 1.1. Μεταφορές επί εκτάκτου βάσεως, προς ή από αεροδρόμια, σε περιπτώσεις παρεκκλίσεως δρομολογίων αερογραμμών. 1.2. Μεταφορές οχημάτων, τα οποία υπέστησαν βλάβη ή ακινητοποιήθηκαν και μεταφορά οχημάτων επισκευής. 1.3. Άφορτες διαδρομές από εμπορευματοφόρα οχήματα τα οποία αποστέλλονται προς αντικατάσταση οχήματος το οποίο υπέστη βλάβη σε μία άλλη χώρα, και επίσης η διαδρομή επιστροφής, μετά την επισκευή, του οχήματος το οποίο είχε υποστεί βλάβη. 1.4. Μεταφορά ζώντων ζώων σε ειδικά κατασκευασμένα οχήματα ή οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μόνιμη μετατροπή για τέτοιου είδους μεταφορές εφ’ όσον υπάρχει η σχετική αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εγκαταστάσεως. 1.5. Μεταφορά ανταλλακτικών για ποντοπόρα πλοία, ποταμόπλοια και αεροσκάφη. 1.6. Μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία χρειάζονται για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και πιό συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιπτώσεων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 1.7. Μεταφορά έργων και αντικειμένων τέχνης για εκθέσεις ή για μή εμπορικούς σκοπούς. 1.8. Μεταφορά για μή εμπορικούς σκοπούς περιουσιακών στοιχείων, εξαρτημάτων και ζώων προς ή από θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές, αθλητικές παραστάσεις ή παραστάσεις τσίρκων, καθώς και από εκείνες οι οποίες έχουν προορισμό τις ραδιοφωνικές εγγραφές ή τις παραγωγές ταινιών κινηματογραφικές και τηλεοπτικές. 1.9. Η πρώτη διαδρομή άφορτων και νεοαγορασθέντων αυτοκινήτων οχημάτων. 1.10. Η μεταφορά νεκρών. 1.11. Η μεταφορά οικοσκευής όταν υφίσταται μετακόμιση. 1.12. Η μεταφορά ταχυδρομείου. Η Μικτή Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 17 του παρόντος, μπορεί να εξαιρέσει από την υποχρέωση αδείας άλλους τύπους μεταφορών συγκεκριμένων φορτίων ή όλων των φορτίων που σχετίζονται με ορισμένους προορισμούς.
Άρθρο 10 "Όροι εκδόσεως αδειών"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλομένων Μερών ανταλλάσσουν των συμπεφωνημένο αριθμό κενών εντύπων αδειών κάθε χρόνο. Οι άδειες εκδίδονται προς εγκατεστημένους μεταφορείς από την αρμόδια αρχή ή από όργανο εξουσιοδοτημένο από την προαναφερθείσα αρχή.
2.  
  Οι άδειες είναι προσωπικές και δεν είναι μεταβιβάσιμες σε τρίτους
3.  
  Οι άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ένα όχημα κάθε φορά. Οι άδειες ισχύουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση συνδυασμού οχημάτων, το αυτοκίνητο όχημα αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα ως προς την χρήση της αδείας ή την εξαίρεση από αυτήν.
4.  
  Η Μικτή Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 17 του παρόντος ορίζει τον αριθμό και τον τύπο των αδειών, σύμφωνα με το Άρθρο 8, τις οποίες τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο, καθώς και οποιουσδήποτε περαιτέρω όρους οι οποίοι διέπουν την έκδοση αδειών

ΜΕΡΟΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11 "Διόδια"
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιβάλει την πληρωμή διοδίων ή τελών χρήστη, αναφορικά με την χρήση της οδικής υποδομής, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, χωρίς διακρίσεις μεταξύ εθνικών μεταφορέων και μεταφορέων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος
Άρθρο 12 "Φορολογικές διατάξεις"
1.  
  Η μεταφορά από οχήματα εγγεγραμμένα στην κρατική επικράτεια ενός εκ των Συμβαλλομένων Μερών, βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας, απαλλάσσεται από την καταβολή όλων των φόρων που σχετίζονται με την κυριότητα, την εγγραφή και την οδήγηση ενός οχήματος
2.  
  Τα καύσιμα τα οποία περιέχονται στις συνήθεις και κατασκευασμένες από τον κατασκευαστή μόνιμες δεξαμενές του οχήματος οι οποίες προορίζονται για την κίνηση του οχήματος καθώς και τα λιπαντικά και τα ανταλλακτικά απαλλάσσονται από κάθε εκτελωνισμό εισαγωγής εντός της επικρατείας της χώρας υποδοχής
Άρθρο 13 "Βάρη και διαστάσεις"
1.  
  Τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη και διαστάσεις των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν εκείνα τα οποία είναι αναγεγραμμένα στα έγγραφα ταξινόμησης ούτε πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα, όρια που ισχύουν στην επικράτεια των Συμβαλλομένων Μερών
2.  
  Ειδική άδεια, εκδιδόμενη από τις αρμόδιες αρχές απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία το μικτό βάρος ή οι διαστάσεις του οχήματος υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια σε αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη
Άρθρο 14 "Εξοπλισμός και άλλα χαρακτηριστικά"
1.  
  Τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα ή ευαίσθητα. εμπορεύματα, πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων ΑDR και ΑΤΡ.
2.  
  Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης του πληρώματος πρέπει να συμφωνεί με τις διατάξεις της Συμφωνίας ΑΕΤR
3.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν, εντός του πλαισίου της παρούσας Συμφωνίας, την χρήση οχημάτων τα οποία ανταποκρίνονται στους κανόνες ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας
Άρθρο 15
1.  
  Έλεγχος Όλα τα αναγκαία έγγραφα πρέπει να τηρούνται στα οχήματα και να προσκομίζονται μετά από σχετικό αίτημα των αρμοδίων ελεγκτών, όπως είναι: η αρχική άδεια, η φύλλο’ ελέγχου (waybill) η οποία αποτελεί τμήμα του εγγράφου ελέγχου (cοntrοl dοcument), άλλες άδειες καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο (όπως το δελτίο αποστολής, η φορτωτική, το πιστοποιητικό ασφάλισης, κ.τ.λ.) που απαιτούνται από τις πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες ή από την νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών. Τα έγγραφα ελέγχου πρέπει να συμπληρώνονται πρό της αναχωρήσεως.
Άρθρο 16 "Υποχρεώσεις μεταφορέων και κυρώσεις"
1.  
  Οι μεταφορείς του ενός Συμβαλλομένου Μέρους έχουν καθήκον, εντός της επικρατείας του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες τα δύο Μέρη αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη, από την παρούσα Συμφωνία καθώς και από άλλες διμερείς Συμφωνίες, και από την εθνική νομοθεσία, και ιδιαίτερα από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τους τελωνειακούς όρους, κ.τ.λ.
2.  
  Οι αρμόδιες αρχές της χώρας εγκαταστάσεως μπορούν, σε περίπτωση σοβαρών ή επαναλαμβανομένων παραβάσεων που διαπράχθηκαν στην επικράτεια της φιλοξενούσας χώρας, και μετά από αίτημα της τελευταίας, να προβούν στις ακόλουθες διοικητικές ενέργειες: — έκδοση επιπλήξεως (warning) — απαγόρευση της πρόσβασης στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους όπου η παράβαση ή οι παραβάσεις διαπράχθηκαν Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή της φιλοξενούσας χώρας μπορεί προσωρινά να απαγορεύσει την πρόσβαση του παραβάτη στην επικράτειά της μέχρι να εκδοθεί απόφαση από την αρχή της χώρας εγκαταστάσεως. Οι Συμβαλλόμενοι αμοιβαία θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλον σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις.
Άρθρο 17 "Συνεργασία και Μικτή Επιτροπή"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και θα διαβιβάζουν οποιαδήποτε χρήσιμα στοιχεία μεταξύ τους. Οι αρμόδιες αρχές επίσης θα αλληλοενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή του εθνικού δικαίου που επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας. Οι αρμόδιες αρχές θα παρέχουν η μία στην άλλη αμοιβαία βοήθεια προς τον σκοπό της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.
2.  
  Θα συγκροτηθεί Μικτή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από αντιπροσώπους από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο 1. Κάθε συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής κλείνει με την υιοθέτηση πρωτοκόλλου υπογεγραμμένου από τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Η Μικτή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και συγκεκριμένα για την εξέταση όλων των θεμάτων τα οποία αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

ΜΕΡΟΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18 "Αρμόδιες αρχές"
1.  
  Σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία οι αρμόδιες αρχές είναι οι ακόλουθες: — για την Ελληνική Δημοκρατία - το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών — για την Δημοκρατία του Λιβάνου - το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών
Άρθρο 19 "Έναρξη Ισχύος και διάρκεια της Συμφωνίας"
1.  
  Η μεταφορά από οχήματα εγγεγραμμένα στην κρατική επικράτεια ενός εκ των Συμβαλλομένων Μερών, βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας, απαλλάσσεται, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, από την καταβολή όλων των φόρων που σχετίζονται με την κυριότητα, την εγγραφή και την οδήγηση ενός οχήματος». Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Λιβάνου θα επιθυμούσε όπως το Υπουργείο Εξωτερικών υποβάλλει την παρούσα πρόταση στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ενημερώσει την Πρεσβεία σχετικά με την έγκρισή τους, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην επικύρωση της Συμφωνίας. Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Λιβάνου δράττεται της ευκαιρίας να εκφράσει εκ νέου την υψηλή εκτίμησή της προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας - Α6 Διεύθυνση.
2.  
  Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο ενός έτους μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της και αυτοδικαίως θα ανανεώνεται για ετήσιες περιόδους εκτός εάν οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος εκφράσει την επιθυμία του, εγγράφως, προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος να καταγγελθεί η Συμφωνία τρεις μήνες το ελάχιστο προ της ημερομηνίας λήξεως. Το παρόν συνήφθη σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα συντεταγμένα το καθένα στην Αραβική, την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αποκλίσεων ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Υπογραφή) (Υπογραφή) Πρεσβεία του Λιβάνου ΑθήναΝο. 584/2004 Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην Αθήνα χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας — Α6 Διεύθυνση και, αναφορικά με τη Συμφωνία μεταξύ του Λιβάνου και της Ελλάδας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επιβατών και Αγαθών που υπεγράφη στο Λίβανο στις 21/01/2004, έχει την τιμή να ενημερώσει το σεβαστό Υπουργείο ως εξής: Οι αρμόδιες αρχές του Λιβάνου προτείνουν να προστεθεί η ακόλουθη πρόταση «στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους» στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 12 της εν λόγω Συμφωνίας, η οποία θα έχει τώρα ως εξής: «Άρθρο 12 Φορολογικές Διατάξεις.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία