Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Δεύτερο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 26 Μαρτίου 1999 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:4. Πριν από τη λήψη τέτοιας απόφασης, η Επιτροπή δίνει στα Μέρη την ευκαιρία να καταστήσουν γνωστές τις απόψεις τους. Κεφάλαιο 4 Ποινική ευθύνη και δικαιοδοσία Άρθρο 15 Σοβάρές παραβιάσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου 1.Διαπράττει αδίκημα κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου όποιος από πρόθεση και κατά παράβαση της Σύμβασης ή του παρόντος Πρωτοκόλλου τελέσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις: 1)καθιστά πολιτιστικά αγαθά υπό ενισχυμένη προστασία αντικείμενο επίθεσης, 2)χρησιμοποιεί πολιτιστικά αγαθά υπό ενισχυμένη προστασία ή τον άμεσο περίγυρο τους προς υποστήριξη στρατιωτικής δράσης, 3)προκαλεί εκτεταμένη καταστροφή ή ιδιοποιείται πολιτιστικά αγαθά που προστατεύονται από τη Σύμβαση και το παρόν Πρωτόκολλο, 4)καθιστά πολιτιστικά αγαθά που προστατεύονται από τη Σύμβαση και το παρόν Πρωτόκολλο αντικείμενο επίθεσης, 5)κλέβει, λεηλατεί ή υπεξαιρεί ή προβαίνει σε πράξεις βανδαλισμού που στρέφονται εναντίον πολιτιστικών αγαθών που προστατεύονται από τη Σύμβαση, 2.Κάθε Μέρος υιοθετεί τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ποινικοποίηση στο εσωτερικό του δίκαιο των αδικημάτων που προβλέπονται στο παρόν Αρθρο και την τιμωρία τους με προσήκουσες ποινές. Κατά την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, τα Μέρη συμμορφώνονται με τις γενικές αρχές του δικαίου και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που επεκτείνουν την ατομική ποινική ευθύνη σε πρόσωπα άλλα εκτός από αυτά που διαπράττουν άμεσα την πράξη. Άρθρο 16 Δικαιοδοσία1.Μη θιγομένης της παραγράφου 2, κάθε Μέρος λαμβάνει τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας του επί των αδικημάτων που προβλέπονται στο Άρθρο Αρθρο 15, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν τέτοιο αδίκημα διαπράττεται στο έδαφος του Κράτους αυτού, (β) όταν ο φερόμενος ως δράστηςείναι υπήκοος του Κράτους αυτού, (γ) στην περίπτωση των αδικημάτων που προβλέπονται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι (α) έως (γ), όταν ο φερόμενος ως δράστης είναι παρών στο έδαφος του Κράτους αυτού. 2.Σε σχέση με την άσκηση δικαιοδοσίας και μη θιγομένου του Αρθρου 28 της Σύμβασης: 1)το παρόν Πρωτόκολλο δεν αποκλείει την ατομική ποινική ευθύνη ή την άσκηση δικαιοδοσίας σύμφωνα με το εσωτερικό και διεθνές δίκαιο που μπορεί να τυχχάνει εφαρμογής ούτε επηρεάζει την άσκηση δικαιοδοσίας σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές δίκαιο, 2)εκτός από την περίπτωση που ένα Κράτος που δεν είναι Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο αποδέχεται και εφαρμόζει τις διατάξεις του, σύμφωνα με το Αρθρο 3 παράγραφος 2, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και οι υπήκοοι Κράτους που δεν είναι Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο, με εξαίρεση τους υπηκόους του που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις Κράτους που είναι Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο, δεν υπέχουν ατομική ποινική ευθύνη δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου ούτε το παρόν Πρωτόκολλο επιβάλλει την υποχρέωση θεμελίωσης δικαιοδοσίας ,επί των προσώπων αυτών ή έκδοσής τους. Άρθρο 17 Δίωξη1.Το Μέρος στο έδαφος του οποίου διαπιστώνεται ότι είναι παρών ο φερόμενος ως δράστης αδικήματος πού προβλέπεται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι 1(α) έως (γ), εάν δεν τον εκδόσει, υποβάλλει, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές του με σκοπό τη δίωξη, μέσω διαδικασίας που είναι σύμφωνη με το εσωτερικό του δίκαιο ή, εάν τυγχάνουν εφαρμογής, με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. 2.Μη θιγομένων, εάν τυχχάνουν εφαρμογής, των σχετικών κανόνων του διεθνούς δικαίου σε κάθε πρόσωπο αναφορικά με το οποίο διεξάγεται διαδικασία σε σχέση με τη Σύμβαση ή το παρόν Πρωτόκολλο, παρέχονται εγγυήσεις για δίκαιη μεταχείριση και δίκαιη δίκη, σύμφωνα με το εσωτερικό και το διεθνές δίκαιο, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται στο πρόσωπο αυτό εγγυήσεις λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που παρέχονται από το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 18 Έκδοση1.Τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι 1(α) έως (γ) θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στα αδικήματα που υπόκεινται σε έκδοση σε κάθε συμφωνία έκδοσης που υφίσταται μεταξύ οποιωνδήποτε από τα Μέρη πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να συμπεριλάβουν τα αδικήματα αυτά σε κάθε συμφωνία έκδοσης που θα συναφθεί στη συνέχεια μεταξύ τους. 2.Όταν ένα Μέρος που εξαρτά την έκδοση από την ύπαρξη συμφωνίας δέχεται αίτημα έκδοσης από ένα άλλο Μέρος με το οποίο δεν έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δύναται, κατ’επιλογήν του, να θεωρήσει το παρόν Πρωτόκολλο ως νομική βάση για την έκδοση σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι 1 (α) έως (γ). 3.Τα Μέρη που δεν εξαρτούν την έκδοση από την ύπαρξη συμφωνίας αναγνωρίζουν στις μεταξύ τους σχέσεις τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι 1(α) έως (γ) ως αδικήματα που υπόκεινται σε έκδοση, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. 4.Εάν είναι αναγκαίο, τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι 1(α) έως (γ) αντιμετωπίζονται, για το σκοπό της έκδοσης μεταξύ των Μερών, ωσάν να είχαν τελεστεί όχι μόνο στον τόπο στον οποίο συνέβησαν αλλά και στο έδαφος των Μερών που έχουν θεμελιώσει δικαιοδοσία σύμφωνα με το Αρθρο 16 παράγραφος 1. Άρθρο 19 Αμοιβαία δικαστική συνδρομή 1.Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο το μέγιστο βαθμό συνδρομής σε σχέση με έρευνες ή ποινικές διαδικασίες ή διαδικασίες έκδοσης που διεξάγονται σχετικά με τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που έχουν στη διάθεση τους και είναι απαραίτητα για τη διαδικασία. Τα Μέρη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις για αμοιβαία δικαστική συνδρομή που μπορεί να υφίστανται μεταξύ τους. Ελλείψει τέτοιου είδους συμφωνιών ή ρυθμίσεων, τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο συνδρομή σύμφωνα με το εσωτερικό τους δίκαιο. Άρθρο 20 Λόγοι άρνησης 1.Για το σκοπό της έκδοσης τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι 1(α) έως (γ) και για το σκοπό της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 δεν θεωρούνται ως πολιτικά αδικήματα ούτε ως αδικήματα συναφή με πολιτικά αδικήματα ούτε ως αδικήματα τα κίνητρα των οποίων είναι πολιτικά. Συνεπώς, αίτημα έκδοσης ή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής που βασίζεται στα αδικήματα αυτά δεν μπορεί να απορριφθεί για το λόγο και μόνο ότι αφορά πολιτικό αδίκημα ή αδίκημα συναφές με πολιτικό αδίκημα ή αδίκημα τα κίνητρα του οποίου είναι πολιτικά. 2.Καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν ερμηνεύεται ότι επιβάλλει υποχρέωση έκδοσης ή παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής εάν το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα έχει ουσιώδεις λόγους να πιστεύει ότι το αίτημα έκδοσης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 υποπαράγραφοι 1(α) έως (γ) ή το αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 15 έχει υποβληθεί με σκοπό τη δίωξη ή την τιμωρία προσώπου λόγω της φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, εθνικής καταγωγής ή των πολιτικών πεποιθήσεων του προσώπου αυτού, ή ότι η συμμόρφωση με το αίτημα θα βλάψει τη θέση του προσώπου αυτού για οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς. Άρθρο 21 Μέτρα που αφορούν άλλες παραβιάσεις Μη θιγομένου του Αρθρου 28 της Σύμβασης, κάθε Μέρος υιοθετεί τα νομοθετικά, διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα που είναι αναγκαία για την καταστολή των ακόλουθων πράξεων όταν τελούνται με πρόθεση: (α) κάθε χρήση πολιτιστικών αγαθών κατά παράβαση της Σύμβασης ή του παρόντος Πρωτοκόλλου, (β) κάθε παράνομη εξαγωγή, άλλη απομάκρυνση ή μεταβίβαση κυριότητας πολιτιστικών αγαθών από κατεχόμενο έδαφος κατά παράβαση της Σύμβασης ή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Κεφάλαιο 5 Προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα Άρθρο 22 Ενοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα 1.Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης μη διεθνούς χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στο έδαφος ενός από τα Μέρη. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο δεν εφαρμόζεται σε καταστάσεις εσωτερικών αναταραχών και εντάσεων, όπως εξεγέρσεις, μεμονωμένες και σποραδικές πράξεις βίας και άλλες πράξεις παρόμοιας φύσης. 3.Δεν μπορεί να γίνει επίκληση καμίας διατάξεως του παρόντος Πρωτοκόλλου με σκοπό την προσβολή της κυριαρχίας ενός Κράτους ή της ευθύνης της κυβέρνησης να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει το νόμο και την τάξη στο Κράτος ή να προασπίσει την εθνική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους, με όλα τα νόμιμα μέσα. 4.Καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν θίγει την πρωταρχική δικαιοδοσία του Μέρους, στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα ένοπλη σύρραξη μη διεθνούς χαρακτήρα, επί των παραβιάσεων που προβλέπονται στο Αρθρο 15. 5.Δεν μπορεί να γίνει επίκληση καμίας διατάξεως του παρόντος Πρωτοκόλλου ως δικαιολογία για άμεση ή έμμεση επέμβαση, για οποιονδήποτε λόγο, στην ένοπλη σύρραξη ή στις εσωτερικές ή εξωτερικές υποθέσεις του Μέρους, στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η σύρραξη αυτή. 6.Η εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει το νομικό καθεστώς των μερών στη σύρραξη. 7.Η ΟΥΝΕΣΚΟ μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της στα μέρη στη σύρραξη. Κεφάλαιο 6 Θεσμικά ζητήματα Άρθρο 23 Συνάντηση των Μερών 1.Η Συνάντηση των Μερών συγκαλείται ταυτόχρονα με τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ και σε συντονισμό με τη Συνάντηση των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, εάν η συνάντηση αυτή έχει συγκληθεί από τον Γενικό Διευθυντή. 2.Η Συνάντηση των Μερών υιοθετεί τους Κανόνες Διαδικασίας της. 3.Η Συνάντηση των Μερών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)εκλέγει τα Μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το Άρθρο Αρθρο 24 παράγραφος 1, (β) υιοθετεί τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που αναπτύσσει η Επιτροπή σύμφωνα με το Αρθρο 27 υποπαράγραφος 1 (α), (γ) παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και εποπτεύει τη χρήση του Ταμείου από την Επιτροπή, (δ) εξετάζει την έκθεση που υποβάλλεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το Αρθρο 27 υποπαράγραφος 1 (δ), (ε) συζητά κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, και διατυπώνει συστάσεις, όπως αρμόζει. 4.Με αίτηση τουλάχιστον του ενός πέμπτου των Μερών, ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί Εκτακτη Συνάντηση των Μερών. Άρθρο 24 Επιτροπή για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης 1.Με το παρόν συστήνεται η Επιτροπή για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης. Αποτελείται από δώδεκα Μέρη που εκλέγονται από τη Συνάντηση των Μερών. 2.Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το χρόνο σε τακτική σύνοδο και σε έκτακτες συνόδους κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο. 3.Κατά τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής, τα Μέρη επιδιώκουν να διασφαλίσουν δίκαιη εκπροσώπηση των διαφόρων περιοχών και πολιτισμών του κόσμου. 4.Τα Μέρη μέλη της Επιτροπής επιλέγουν ως εκπροσώπους τους πρόσωπα με εξειδίκευση στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, της άμυνας ή του διεθνούς δικαίου και προσπαθούν, με διαβουλεύσεις μεταξύ τους, να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή στο σύνολο της διαθέτει επαρκή εμπειρία σε όλους αυτούς τους τομείς. Άρθρο 25 Θητεία1.Ένα Μέρος εκλέγεται στην Επιτροπή για τέσσερα έτη και δύναται να επανεκλεγεί αμέσως μία μόνο φορά. 2.Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1, η θητεία του ημίσεως των μελών που επιλέγονται κατά το χρόνο της πρώτης εκλογής παύει στο τέλος της πρώτης τακτικής συνόδου της Συνάντησης των Μερών που έπεται εκείνης κατά την οποία εξελέγησαν. Τα μέλη αυτά επιλέγονται με κλήρωση από τον Πρόεδρο της Συνάντησης αυτής μετά την πρώτη εκλογή. Άρθρο 26 Κανόνες διαδικασίας 1.Η Επιτροπή υιοθετεί τους Κανόνες Διαδικασίας της. 2.Η πλειοψηφία των μελών συνιστά απαρτία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφιζόντων μελών της. 3.Τα μέλη δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία για οποιεσδήποτε αποφάσεις που αφορούν πολιτιστικά αγαθά που θίγονται από ένοπλη σύρραξη στην οποία είναι μέρη. Άρθρο 27 Αρμοδιότητες1.Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)αναπτύσσει Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου, 2)χορηγεί αναστέλλει ή καταργεί την ενισχυμένη προστασία για πολιτιστικά αγαθά και καταρτίζει, τηρεί και προάγει τον Κατάλογο των πολιτιστικών αγαθών υπό ενισχυμένη προστασία, 3)ελέγχει και εποπτεύει την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου και προάγει τον προσδιορισμό των πολιτιστικών αγαθών υπό ενισχυμένη προστασία, 4)εξετάζει και σχολιάζει τις εκθέσεις των Μερών, ζητά διευκρινίσεις όπου απαιτείται και ετοιμάζει τη δική της έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου για τη Συνάντηση των Μερών, 5)λαμβάνει και εξετάζει αιτήματα διεθνούς συνδρομής σύμφωνα με το Αρθρο 32, 6)καθορίζει τη χρήση του Ταμείου, 7)ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να της ανατεθεί από τη Συνάντηση των Μερών. 2.Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ασκούνται σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή. 3.Η Επιτροπή συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικούς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που οι στόχοι τους είναι παρόμοιοι με εκείνους της Σύμβασης του Πρώτου Πρωτοκόλλου αυτής και του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, με συμβουλευτική ιδιότητα, εξέχουσες επαγγελματικές οργανώσεις, όπως αυτές που έχουν επίσημες σχέσεις με την ΟΥΝΕΣΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Επιτροπής της Κυανής Ασπίδας (ΙGΒS) και των συστατικών φορέων της, για να την επικουρούν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Εκπρόσωποι του Διεθνούς Κέντρου για τη Μελέτη της Διατηρήσεως και Αποκαταστάσεως της Πολιτιστικής Περιουσίας (Κέντρο Ρώμης) (ΙCCRΟΜ) και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΙCRC) μπορούν επίσης να καλούνται να παρευρεθούν με συμβουλευτική ιδιότητα. Άρθρο 28 ΓραμματείαΗ Επιτροπή επικουρείται από τη Γραμματεία της ΟΥΝΕΣΚΟ, η οποία ετοιμάζει τα έγγραφα της Επιτροπής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της. Άρθρο 29 Το Ταμείο για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης 1.Με το παρόν συστήνεται Ταμείο για τους ακόλουθους σκοπούς: 1)την παροχή οικονομικής ή άλλης συνδρομής για την υποστήριξη προπαρασκευαστικών ή άλλων μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε καιρό ειρήνης σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το Αρθρο 5, το Άρθρο Αρθρο 10 υποπαράγραφος (β) και το Αρθρο 30, και (β) την παροχή οικονομικής ή άλλης συνδρομής σε σχέση με επείγοντα, προσωρινά ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια περιόδων ένοπλης σύρραξης ή για την άμεση αποκατάσταση μετά την παύση των εχθροπραξιών σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το Αρθρο 8 υποπαράγραφος (α). 2.Το Ταμείο αποτελεί καταπίστευμα (trust fund), σύμφωνα με τις διατάξεις των οικονομικών κανονισμών της ΟΥΝΕΣΚΟ. 3.Οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αποφασίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, όπως ορίζονται στο Άρθρο 23 υποπαράγραφος 3(γ). Η Επιτροπή μπορεί να δέχεται εισφορές που θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ένα ορισμένο πρόγραμμα ή έργο, με την προϋπόθεση ότι η ήπτροπή θα έχει αποφασίσει την υλοποίηση του προγράμματος ή έργου αυτού. /. Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται από: (α) εθελοντικές εισφορές, των Μερών, (β) εισφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα από: (i) άλλα Κράτη, (ii) την ΟΥΝΕΣΚΟ ή άλλους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, (iii) άλλους διακυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς, και (iν) δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή ιδιώτες, (γ) τόκους που σωρρεύονται στο Ταμείο, 1)κεφάλαια που συγκεντρώνονται από εράνους και έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς όφελος του Ταμείου, και 2)οποιουσδήποτε άλλους πόρους, οι οποίοι επιτρέπονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες που εφαρμόζονται σχετικά με το Ταμείο. Κεφάλαιο 7 Διάδοση πληροφόρησης και διεθνής συνδρομή Άρθρο 30 Διάδοση1.Τα Μέρη προσπαθούν με κατάλληλα μέσα και ιδίως με εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα να ενδυναμώσουν την εκτίμηση και το σεβασμό των πολιτιστικών αγαθών από το σύνολο του πληθυσμού τους. 2.Τα Μέρη διαδίδουν όσο το δυνατόν ευρύτερα το παρόν Πρωτόκολλο, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό ένοπλης σύρραξης. 3.Κάθε στρατιωτική ή πολιτική αρχή που σε καιρό ένοπλης σύρραξης αναλαμβάνει ευθύνες σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου θα είναι πλήρως εξοικειωμένη με το κείμενο αυτού. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη, όπως αρμόζει. 1)ενσωματώνουν στους στρατιωτικούς κανονισμούς τους τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, 2)αναπτύσσουν και υλοποιούν, σε συνεργασία με την ΟΥΝΕΣΚΟ και τους αρμόδιους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης σε καιρό ειρήνης, 3)κοινοποιούν το ένα στο άλλο, μέσω του Γενικού Διευθυντή, πληροφορίες για τους νόμους, τις διοικητικές διατάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β), 4)κοινοποιούν το ένα στο άλλο, το ταχύτερο δυνατό, μέσω του Γενικού Διευθυντή, τους νόμους και τις διοικητικές διατάξεις που υιοθετούν για τη διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 31 Διεθνής συνεργασία Σε καταστάσεις σοβαρών παραβιάσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα Μέρη αναλαμβάνουν να ενεργήσουν, από κοινού μέσω της Επιτροπής ή μεμονωμένα, σε συνεργασία με την ΟΥΝΕΣΚΟ και τα Ηνωμένα Εθνη και σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 32 Διεθνής συνδρομή 1.΄Ενα Μέρος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή διεθνή συνδρομή για πολιτιστικά αγαθά υπό ενισχυμένη προστασία καθώς και συνδρομή για την προπαρασκευή, την ανάπτυξη ή την εφαρμογή των νόμων, διοικητικών διατάξεων και μέτρων που αναφέρονται στο Αρθρο 10. 2.Ενα μέρος στη σύρραξη που δεν είναι Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο αλλά αποδέχεται και εφαρμόζει τις διατάξεις του σύμφωνα με το Αρθρο 3 παράγραφος 2 μπορεί να ζητήσει κατάλληλη διεθνή συνδρομή από την Επιτροπή. 3.Η Επιτροπή υιοθετεί κανόνες για την υποβολή των αιτημάτων διεθνούς συνδρομής κανκαθορίζει τις μορφές που δύναται να λάβει η διεθνής συνδρομή. 4.Τα Μέρη ενθαρρύνονται να παρέχουν τεχνική συνδρομή κάθε είδους, μέσω της Επιτροπής, σε εκείνα τα Μέρη ή μέρη στη σύρραξη που τη ζητούν. Άρθρο 33 Συνδρομή της ΟΥΝΕΣΚΟ 1.Ενα Μέρος μπορεί να απευθυνθεί στην ΟΥΝΕΣΚΟ για τεχνική συνδρομή στην οργάνωση της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών του, όπως προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διαφύλαξη των πολιτιστικών αγαθών, προληπτικά και οργανωτικά μέτρα για επείγουσες καταστάσεις και κατάρτιση εθνικών ευρετηρίων των πολιτιστικών αγαθών ή σε σχέση με κάθε άλλο πρόβλημα που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η ΟΥΝΕΣΚΟ παρέχει τη συνδρομή αυτή εντός των ορίων που καθορίζονται από το πρόγραμμα και τους πόρους της. 2.Τα Μέρη ενθαρρύνονται να παρέχουν τεχνική συνδρομή σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. 3.Η ΟΥΝΕΣΚΟ εξουσιοδοτείται να διατυπώνει με δική της πρωτοβουλία προτάσεις για τα θέματα αυτά στα Μέρη. Κεφάλαιο 8 Εκτέλεση του παρόντος Πρωτοκόλλου Άρθρο 34 Προστάτιδες Δυνάμεις Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται με τη συνεργασία των Προστάτιδων Δυνάμεων που είναι υπεύθυνες για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των Μερών στη σύρραξη. Άρθρο 35 Διαδικασία συνδιαλλαγής 1.Οι Προστάτιδες Δυνάμεις παρέχουν τις καλές υπηρεσίες τους σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνουν ότι είναι χρήσιμο για το συμφέρον των πολιτιστικών αγαθών, ιδίως εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των Μερών στη σύρραξη ως προς την εφαρμογή ή ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Για το σκοπό αυτό κάθε Προστάτιδα Δύναμη μπορεί, είτε με πρόσκληση ενός Μέρους, του Γενικού Διευθυντή ή με δική της πρωτοβουλία, να προτείνει στα Μέρη στη σύρραξη συνάντηση των εκπροσώπων τους, και ιδιαιτέρως των αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, εάν κριθεί κατάλληλο, στο έδαφος Κράτους που δεν μετέχει στη σύρραξη. Τα Μέρη στη σύρραξη δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις προτάσεις για συνάντηση που τους υποβάλλονται. Οι Προστάτιδες Δυνάμεις προτείνουν για έγκριση από τα Μέρη στη σύρραξη πρόσωπο που προέρχεται από Κράτος που δεν μετέχει στη σύρραξη ή πρόσωπο που προτείνεται από τον Γενικό Διευθυντή, το οποίο καλείται να συμμετάσχει στην συνάντηση αυτή με την ιδιότητα του Προέδρου. Άρθρο 36 Συνδιαλλαγή σε περίπτωση απουσίας Προστάτιδων Δυνάμεων 1.Σε μία σύρραξη όπου δεν έχουν οριστεί Προστάτιδες Δυνάμεις, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να παρέχει τις καλές υπηρεσίες του ή να ενεργήσει με οποιαδήποτε άλλφϊορφή συνδιαλλαγής ή μεσολάβησης με σκοπό τη διευθέτηση της διαφωνίας. 2.Με πρόσκληση ενός Μέρους ή του Γενικού Διευθυντή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να προτείνει στα Μέρη στη σύρραξη συνάντηση των εκπροσώπων τους, και ιδιαιτέρως των αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, εάν κριθεί κατάλληλο, στο έδαφος Κράτους που δεν μετέχει στη σύρραξη. Άρθρο 37 Μεταφράσεις και εκθέσεις 1.Τα Μέρη μεταφράζουν το παρόν Πρωτόκολλο στις επίσημες γλώσσες τους και κοινοποιούν τις επίσημες αυτές μεταφράσεις στον Γενικό Διευθυντή. 2.Τα Μέρη υποβάλλουν στην Επιτροπή, κάθε τέσσερα χρόνια, έκθεση για την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 38 Ευθύνη των Κρατών Καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου σχετικά με την ατομική ποινική ευθύνη δεν επηρεάζει την ευθύνη των Κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επανόρθωσης. Κεφάλαιο 9 Τελικές Διατάξεις Άρθρο 39 ΓλώσσεςΤο παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται στην Αραβική, Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα, και τα έξι κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 40 ΥπογραφήΤο παρόν Πρωτόκολλο φέρει την ημερομηνία της 26ης Μαρτίου 1999. Ανοίγει για υπογραφή από όλα τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Χάγη από 17 Μαΐου 1999 έως 31 Δεκεμβρίου 1999. Άρθρο 41 Επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα Υψηλά αλλόμενα Μέρη που το υπέγραψαν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες. 2.Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στον Γενικό Διευθυντή. Άρθρο 42 Προσχώρηση1.Το παρόν Πρωτόκολλο ανοίγει για προσχώρηση από άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη από την 1η Ιανουαρίου 2000. 2.Η προσχώρηση πραγματοποιείται με την κατάθεση του οργάνου προσχώρησης στον Γενικό Διευθυντή. Άρθρο 43 Θέση σε ισχύ 1.Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση είκοσι οργάνων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2.Στη συνέχεια, τίθεται σε ισχύ για κάθε Μέρος τρεις μήνες μετά την κατάθεση του σχετικού οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Άρθρο 44 Θέση σε ισχύ σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης Οι καταστάσεις που αναφέρονται στα Αρθρα 18 και 19 της Σύμβασης προσδίδουν άμεση ισχύ σε επικυρώσεις, αποδοχές ή εγκρίσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή σε προσχωρήσεις σε αυτό που έχουν κατατεθεί από τα μέρη στη σύρραξη είτε πριν είτε μετά την έναρξη των εχθροπραξιών ή της κατοχής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Γενικός Διευθυντής διαβιβάζει, δια της ταχυτέρας οδού, τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο Αρθρο 46. Άρθρο 45 Καταγγελία1.Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο. 2.Η καταγγελία ανακοινώνεται με έγγραφο που Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή. 3.Η καταγγελία ισχύει ένα έτος μετά τη λήψη του εγγράφου καταγγελίας. Εάν, εντούτοις, κατά την εκπνοή της περιόδου αυτής, το καταγγέλον Μέρος έχει εμπλακεί σε ένοπλη σύρραξη, η καταγγελία δεν ισχύει παρά μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών ή έως ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες για τον επαναπατρισμό των πολιτιστικών αγαθών, όποιο από τα δύο συμβεί τελευταίο. Άρθρο 46 ΑνακοινώσειςΟ Γενικός Διευθυντής ενημερώνει όλα τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς και τα Ηνωμένα Εθνη για την κατάθεση όλων των οργάνων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που προβλέπονται στα Αρθρα 41 και 42, καθώς και των εγγράφων καταγγελίας που προβλέπονται στο Αρθρο 45. Άρθρο 47 Πρωτοκόληση στα Ηνωμένα ΄Εθνη Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν Πρωτόκολλο πρωτοκολείται στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών με αίτηση του Γενικού Διευθυντή. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στη Χάγη, την εικοστή έκτη ημέρα του Μαρτίου 1999, σε ένα αντίτυπο που κατατίθεται στα αρχεία της ΟΥΝΕΣΚΟ, επικυρωμένα αντίγραφα του οποίου θα χορηγηθούν σε όλα τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 43 παρ. 2 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία