ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3322

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάτρα 2006 Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΑΤΡΑ 2006 Α.Ε.
Άρθρο 1 "Σύσταση - Επωνυμία - Μορφή - Εποπτεία"
1.  
  Ιδρύεται «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάτρα 2006 Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Πατραίων.
2.  
  Ο Οργανισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και έχει τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Για τις σχέσεις και συναλλαγές του Οργανισμού με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία αλλοδαπή γλώσσα. Ο Οργανισμός μπορεί να αναφέρεται για λόγους συντομίας Οργανισμός «Πάτρα 2006». Ο ιδρυόμενος Οργανισμός διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων διοικητικών πράξεων, καθώς και από τις διατάξεις του Καταστατικού του. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για τον Οργανισμό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις των τομέων τούτων και τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωπικού οποιασδήποτε φύσης, αμοιβές, υπηρεσιακή κατάσταση, στις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες, την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την τήρηση του δημόσιου λογιστικού.
3.  
  Ο Οργανισμός αποκτά νομική προσωπικότητα από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λύεται την 1.1.2007.
4.  
  Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Η εποπτεία αφορά τα θέματα του παρόντος Νόμου και του Καταστατικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Ο Οργανισμός λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και έχει ως σκοπό την προετοιμασία της πόλης της Πάτρας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2006 και ειδικότερα το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τη διοικητική μέριμνα για την πραγματοποίηση των παραπάνω. Ο Οργανισμός κατά την επιδίωξη των σκοπών του αποβλέπει κυρίως: - Στην προβολή των κοινών ευρωπαϊκών πολιτιστικών ρευμάτων. - Στην καθιέρωση μιας διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. - Στη συμμετοχή μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού και στην ευρύτερη δυνατή διάδοση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. - Στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. - Στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς, της αστικής αρχιτεκτονικής και της ποιότητας ζωής στην πόλη.
Άρθρο 3 "Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που θα καλυφθεί και καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικότερα από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου τούτου. Η καταβολή του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και κάθε αύξησή του.
2.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού αντιστοιχεί σε μια μετοχή, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο την αναλαμβάνει, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασής της. Η μετοχή είναι ονομαστική, αναπαλλοτρίωτη, έχει χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα του Οργανισμού, υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και έναν σύμβουλό του που ορίζεται από το Δ.Σ. και φυλάσσεται από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 4
1.  
  Όργανα διοίκησης Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 5 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος τον Οργανισμό Υπουργού Πολιτισμού. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Δ.Σ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από: α) τον Δήμαρχο της Πάτρας ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) τον Νομάρχη Αχαΐας, δ) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ε) τον Πρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αχαΐας, στ) τον εκπρόσωπο της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάτρας, ζ) έναν δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που προτείνεται από τον Δήμαρχο της Πάτρας, η) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, θ) επτά προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους από τον καλλιτεχνικό, πνευματικό και επιστημονικό χώρο, εκ των οποίων πέντε επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δύο από τον Δήμαρχο της Πάτρας. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του άρθρου 7.
2.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 1.1.2007 και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του ορισμού τους από τον Υπουργό Πολιτισμού. Εάν μέλος του Δ.Σ. εκλείψει, με οποιονδήποτε τρόπο ή παραιτηθεί, ο αντικαταστάτης του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο εντός διμήνου από τότε που κενώθηκε η θέση του συμβούλου. Μέχρι να οριστεί ο αντικαταστάτης, το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέραν του διμήνου, εφόσον υπάρχει απαρτία. Μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, μία φορά το δίμηνο και εκτάκτως στις περιπτώσεις που συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή ζητείται με αίτηση τεσσάρων, τουλάχιστον, μελών του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οκτώ μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του συμβούλου.
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, το Δ.Σ. διοικεί τον Οργανισμό και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του στο πλαίσιο του σκοπού που περιγράφεται στο άρθρο 2. Το Δ.Σ. διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Οργανισμού, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις και τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τους Κανονισμούς του Οργανισμού κατά το άρθρο 8. Η Εκτελεστική Επιτροπή παρέχει στο Δ.Σ. κάθε δυνατή πληροφόρηση και επεξήγηση, ιδίως συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Δ.Σ.
Άρθρο 6 "Εκτελεστική Επιτροπή"
1.  
  Συνιστάται πενταμελής Εκτελεστική Επιτροπή από μέλη του Δ.Σ., που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα είναι ο συντονιστής της. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής. Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία εφαρμογής του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων ως προς το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό τους, μεριμνά για την έγκαιρη - σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα - υλοποίηση των απαραίτητων ρυθμίσεων, εγκρίσεων, αδειών και έργων άλλων φορέων και εισηγείται στο Δ.Σ. τις αναγκαίες τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των επί μέρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τη διαχείριση του Οργανισμού και εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικά και εξώδικα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνάπτει συμβάσεις με φορείς εντός της Ελληνικής Επικράτειας αλλά και στο εξωτερικό και προσλαμβάνει συμβούλους για θέματα των αρμοδιοτήτων της. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε μέλη της την άσκηση επί μέρους αρμοδιοτήτων της.
2.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά δύο τουλάχιστον φορές το μήνα και εκτάκτως, όταν το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο συντονιστής της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Εκτελεστική Επιτροπή καταθέτει έκθεση προόδου εργασιών κάθε δύο (2) μήνες στο Δ.Σ. περιγράφοντας αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων της κατά τους προηγούμενους δύο (2) μήνες. Εάν το Δ.Σ. κρίνει πως το έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής συνολικά ή σε συγκεκριμένους τομείς και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση της περιουσίας του Οργανισμού δεν εκτελείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και την κείμενη νομοθεσία ή παρουσιάζει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, εισηγείται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών του στον Υπουργό Πολιτισμού τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ως και την αντικατάσταση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Όσα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού ορίζονται και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγουν με υπεύθυνη δήλωσή τους την αποζημίωση που αντιστοιχεί σε μία και μόνο ιδιότητα.
Άρθρο 7 "Καλλιτεχνικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγείται στο Δ.Σ. και στην Εκτελεστική Επιτροπή για το σύνολο των δραστηριοτήτων της προετοιμασίας της Πάτρας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2006. Με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Κατάρτισης Καλλιτεχνικού Προγράμματος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αξιολογεί και επιλέγει κατά αποκλειστική κρίση τις εκδηλώσεις εκείνες, που θα αποτελέσουν μέρος του προγράμματος των εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που έχουν σχέση με τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα, καθώς και τις διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές και αντιπροσωπεύσεις. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγείται, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, την πρόσληψη έως δύο βοηθών. Η αμοιβή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
Άρθρο 8 "Καταστατικό και Κανονισμοί του Οργανισμού"
1.  
  Με το Καταστατικό καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις του Οργανισμού, οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες του και η διάρθρωσή τους, η εποπτεία επ αυτών, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και τα προσόντα πρόσληψης, οι αρμοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, ο τρόπος και η διαδικασία αναπλήρωσής τους, η νόμιμη εκπροσώπηση, ο τρόπος διαχείρισης και λειτουργίας του Οργανισμού, τα όργανα που γνωμοδοτούν ή αποφασίζουν σε θέματα μελετών έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεων, οργανώσεων κ.λπ., οι πόροι του, η διάθεση των τυχόν καθαρών κερδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του. Το καταστατικό του Οργανισμού τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τροποποίηση δεν επιτρέπεται να θίγει διατάξεις του Καταστατικού, οι οποίες επαναλαμβάνουν διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου (Κεφάλαιο Πρώτο του παρόντος).
2.  
  Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τις ακόλουθες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προμηθειών, γ) την προκήρυξη διαγωνισμών και δ) τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη Νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με τον Οργανισμό. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους των μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 ΣΤ΄ του Ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄).
Άρθρο 9 "Προσωπικό"
1.  
  Η πρόσληψη του προσωπικού του Οργανισμού ενεργείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται. Ως απόσπαση για ορισμένο χρόνο λογίζεται και η απόσπαση μέχρι τη λύση και τη θέση του Οργανισμού υπό εκκαθάριση. Στην τελευταία περίπτωση η απόσπαση μπορεί, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, να διακοπεί οποτεδήποτε, μετά από αίτηση του αποσπασθέντος ή και ανεξάρτητα από αυτήν. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν από τον Οργανισμό το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, εκτός των επιδομάτων που είναι συνυφασμένα με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους και των ποσών που καταβάλλονται μέσω ειδικών λογαριασμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, η οποία διέπει την Υπηρεσία ή το φορέα από τον οποίο αποσπώνται. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φορέων προέλευσής τους και οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των αποδοχών του τελευταίου πριν από την απόσπαση μηνός, όπως αυτές θα διαμορφώνονταν κάθε φορά, εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση. Οι εισφορές του εργοδότη βαρύνουν από της αποσπάσεως τον Οργανισμό.
2.  
  Από 1.1.2007 το προσωπικό που υπηρετεί στον Οργανισμό με απόσπαση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σύμβαση έμμισθης εντολής μειώνεται στο απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Ειδικότερα, με την εξαίρεση του προσωπικού που παραμένει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στον Οργανισμό επανέρχεται στις Υπηρεσίες ή στους φορείς από τους οποίους αποσπάστηκε και η διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής λήγει υποχρεωτικά την 1.1.2007, χωρίς δικαίωμα καταβολής αποζημιώσεως. Για το προσωπικό, το οποίο παραμένει στον Οργανισμό για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται αναλόγως το προηγούμενο εδάφιο κατά το χρόνο περάτωσης της εκκαθάρισης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την 31.12.2007 σύμφωνα με το άρθρο 11.
Άρθρο 10 "Χρηματοοικονομική διαχείριση και εποπτεία"
1.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Οργανισμός χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον εν λόγω προϋπολογισμό εγγράφεται σχετικός κωδικός για την απαιτούμενη, και εκ μέρους του, χρηματοδότηση του εγκεκριμένου προγράμματος μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006. Ο Οργανισμός χρηματοδοτείται επίσης από προγράμματα, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, από τα περιερχόμενα στο Υπουργείο Πολιτισμού έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό Νο 234372/1 που συστήθηκε με την υπ αριθμ. 28055/2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 709 Β΄) κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄), από δωρεές, κληροδοτήματα, από ειδικούς λαχνούς (λαχεία), από ιδιωτικές χορηγίες, από δικαιώματα εκμετάλλευσης πάσης φύσεως εκδηλώσεων, τηλεοπτικών ή άλλων μεταδόσεων, σημάτων, γραμματοσήμων ή άλλων αναμνηστικών αντικειμένων, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
2.  
  Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Οργανισμού ενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα περί οικονομικού ελέγχου των Ν.Π.Ι.Δ. δημοσίου συμφέροντος και των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τις ανώνυμες εταιρείες. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2648/ 1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) εφαρμόζονται και στον Οργανισμό.
3.  
  Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολών πληρωμής των δαπανών του Οργανισμού γίνεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Νομού Αχαΐας.
Άρθρο 11 "Εκκαθάριση"
1.  
  Ο Οργανισμός εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την κατά το άρθρο 1 λύση του μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι εκκαθαριστές και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού κατά την περίοδο και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και άλλων συναρμόδιων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του
3.  
  Η εκκαθάριση πρέπει να περατωθεί έως την 31.12.2007. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παραταθεί για έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Ο Οργανισμός απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου. Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη, εκτός του Φ.Π.Α. Ωσαύτως απαλλάσσονται και από τέλος χαρτοσήμου όλες οι πράξεις του Οργανισμού.
2.  
  Ο Οργανισμός υπεισέρχεται σε όχι περισσότερες από δεκατέσσερις (14) συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών που φέρουν βεβαία χρονολογία και έχουν συναφθεί έως την έναρξη ισχύος του Νόμου μεταξύ της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» και τρίτων και οι οποίες αφορούν την παροχή από αυτούς υπηρεσιών για την προετοιμασία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάτρα 2006», εφόσον οι αντισυμβαλλόμενοι εγγράφως δηλώσουν στον Οργανισμό, εντός επτά (7) ημερών από το διορισμό του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, ότι αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις, όρους και προϋποθέσεις: α) να υπεισέλθει ο Οργανισμός στις ανωτέρω συμβάσεις στη θέση και αντί της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», β) να τροποποιηθούν οι όροι των συμβάσεων - συμπεριλαμβανομένων και των όρων που αφορούν στο αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών - εάν και στην έκταση που οι διατάξεις τους αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και γ) να λυθούν οι συμβάσεις την 31.12.2006, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως. Σε περίπτωση που οι άνω αντισυμβαλλόμενοι αποδεχθούν την υπεισέλευση του Οργανισμού στις εκκρεμείς με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» αντίστοιχες συμβάσεις, εντάσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σε αντίστοιχες θέσεις του οργανογράμματος αυτού, όπως περιγράφονται στο Καταστατικό του Οργανισμού. Αν ο αριθμός των συμβάσεων, στις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι επιθυμούν να υπεισέλθει ο Οργανισμός υπερβαίνει τον αριθμό των δεκατεσσάρων (14), το Δ.Σ. μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγει τις δεκατέσσερις (14) συμβάσεις, στις οποίες θα υπεισέλθει ο Οργανισμός. Απόρριψη της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής από το Δ.Σ. αποφασίζεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του Δ.Σ.
Άρθρο 13
1.  
  Η διοίκηση και διαχείριση του δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 1559, που βρίσκεται επί των οδών Διστόμου και 34ου Συντάγματος Πεζικού στην πόλη του Πειραιά, η οποία είχε παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν.Δ. 728/1970 (ΦΕΚ 252 Α΄) στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΠΑΤΡΑ 2006 Α.Ε.»
Άρθρο 1 "Επωνυμία"
1.  
  Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάτρα 2006 Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος της «Πάτρα 2006». Για τις σχέσεις και συναλλαγές του Οργανισμού με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία αλλοδαπή γλώσσα.
2.  
  Ο Οργανισμός έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού του Νόμου και των κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων, καθώς και από τις διατάξεις του Καταστατικού του. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 2 "Έδρα"
1.  
  Έδρα του Οργανισμού ορίζεται ο Δήμος Πατραίων
2.  
  Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή παραρτήματα ή γραφεία τούτου σε οποιαδήποτε πόλη της Χώρας ή της αλλοδαπής ή να καταργούνται ή συγχωνεύονται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών τούτων (υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, γραφείων) καθορίζει κάθε φορά η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού με απόφασή της κατά την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά του Οργανισμού με τρίτους υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας του Οργανισμού, ακόμα και στις διαφορές με ειδικές δωσιδικίες.
Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Ο Οργανισμός λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και έχει ως σκοπό την προετοιμασία της πόλης της Πάτρας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2006 και ειδικότερα το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τη διοικητική μέριμνα για την πραγματοποίηση των παραπάνω. Ο Οργανισμός κατά την επιδίωξη των σκοπών του αποβλέπει κυρίως: - Στην προβολή των κοινών ευρωπαϊκών πολιτιστικών ρευμάτων. - Στην καθιέρωση μιας διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. - Στη συμμετοχή μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού και στην ευρύτερη δυνατή διάδοση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. - Στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. - Στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς, της αστικής αρχιτεκτονικής και της ποιότητας ζωής στην πόλη.
Άρθρο 4 "Διάρκεια"
1.  
  Ο Οργανισμός λύεται αυτοδικαίως την 1η Ιανουαρίου 2007
Άρθρο 5 "Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που θα καλυφθεί και καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικότερα από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου τούτου. Η καταβολή του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και κάθε αύξησή του.
2.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού αντιστοιχεί σε μια μετοχή, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο την αναλαμβάνει, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασής της. Η μετοχή είναι ονομαστική, αναπαλλοτρίωτη, έχει χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα του Οργανισμού, υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και έναν σύμβουλό του, που ορίζεται από το Δ.Σ. και φυλάσσεται από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 6
1.  
  Όργανα διοίκησης Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 7 "Σύνθεση και θητεία Δ.Σ."
1.  
  Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος τον Οργανισμό Υπουργού Πολιτισμού. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Δ.Σ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από: α) Τον Δήμαρχο της Πάτρας ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) τον Νομάρχη Αχαΐας, δ) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ε) τον Πρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αχαΐας, στ) τον εκπρόσωπο της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάτρας, ζ) έναν δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που προτείνεται από τον Δήμαρχο της Πάτρας, η) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, θ) επτά προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους από τον καλλιτεχνικό, πνευματικό και επιστημονικό χώρο, εκ των οποίων πέντε επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δύο από τον Δήμαρχο της Πάτρας. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής.
2.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 1.1.2007 και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του ορισμού τους από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Άρθρο 8 "Αντιπροσώπευση - Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ."
1.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να αναπληρώνονται ή να αντιπροσωπεύονται στις συνεδριάσεις αυτού (Δ.Σ.) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
2.  
  Εάν μέλος του Δ.Σ. εκλείψει, με οποιονδήποτε τρόπο, ή παραιτηθεί, ο αντικαταστάτης του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο εντός διμήνου από τότε που κενώθηκε η θέση του συμβούλου. Μέχρι να οριστεί ο αντικαταστάτης, το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέραν του διμήνου, εφόσον υπάρχει απαρτία. Μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους, συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του συμβούλου.
Άρθρο 9 "Σύγκληση - Απαρτία - Πλειοψηφία - Πρακτικά Δ.Σ."
1.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού, συγκαλούμενο προς τούτο από τον Πρόεδρό του, και, σε περίπτωση κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του, τακτικά μία φορά το δίμηνο και έκτακτα στις περιπτώσεις που συγκαλείται από τον Πρόεδρο. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν και τουλάχιστον τέσσερα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον οκτώ μέλη του. Με την επιφύλαξη αντίθετων προβλέψεων του ιδρυτικού Νόμου, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
2.  
  Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του και τον γραμματέα του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του.
Άρθρο 10 "Αρμοδιότητες Δ.Σ. και Προέδρου Δ.Σ."
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του ιδρυτικού Νόμου, το Δ.Σ. διοικεί τον Οργανισμό και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του στο πλαίσιο του σκοπού που περιγράφεται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού Νόμου. Το Δ.Σ. διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Οργανισμού, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις και τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τους Κανονισμούς του Οργανισμού κατά το άρθρο 8 του ιδρυτικού Νόμου. Η Εκτελεστική Επιτροπή παρέχει στο Δ.Σ. κάθε δυνατή πληροφόρηση και επεξήγηση, ιδίως συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Άρθρο 11
1.  
  Αποζημίωση μελών Δ.Σ. Στα μέλη του Δ.Σ. και το γραμματέα αυτού χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις τούτου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
Άρθρο 12 "Σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής"
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 6 του ιδρυτικού Νόμου είναι πενταμελής και αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα είναι ο συντονιστής της. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής.
Άρθρο 13 "Σύγκληση - Απαρτία - Πλειοψηφία - Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής"
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από το συντονιστή της με σχετική πρόσκλησή του προς τα μέλη της. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού τακτικά δύο τουλάχιστον φορές το μήνα και εκτάκτως, όταν το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο συντονιστής της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Εκτελεστική Επιτροπή καταθέτει έκθεση προόδου εργασιών κάθε δύο μήνες στο Δ.Σ. περιγράφοντας αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων της κατά τους προηγούμενους δύο μήνες. Εάν το Δ.Σ. κρίνει πως το έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής συνολικά ή σε συγκεκριμένους τομείς και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση της περιουσίας του Οργανισμού, δεν εκτελείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και την κείμενη νομοθεσία ή παρουσιάζει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, εισηγείται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών του στον Υπουργό Πολιτισμού τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ως και την αντικατάσταση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται εγκύρως στις συνεδριάσεις της τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της. Οι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τα παρόντα κατά τις συνεδριάσεις μέλη αυτής και το γραμματέα της.
Άρθρο 14 "Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής"
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία εφαρμογής του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων ως προς το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό τους, μεριμνά για την έγκαιρη - σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα - υλοποίηση των απαραίτητων ρυθμίσεων, εγκρίσεων, αδειών και έργων άλλων φορέων και εισηγείται στο Δ.Σ. τις αναγκαίες τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των επί μέρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τη διαχείριση του Οργανισμού και εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικά και εξώδικα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνάπτει συμβάσεις με φορείς εντός της Ελληνικής Επικράτειας αλλά και στο εξωτερικό και προσλαμβάνει συμβούλους για θέματα των αρμοδιοτήτων της. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε μέλη της την άσκηση επί μέρους αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 15 "Αποζημίωση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
Άρθρο 16 "Καλλιτεχνικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγείται στο Δ.Σ. και στην Εκτελεστική Επιτροπή για το σύνολο των δραστηριοτήτων της προετοιμασίας της Πάτρας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2006. Με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Κατάρτισης Καλλιτεχνικού Προγράμματος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αξιολογεί και επιλέγει κατά αποκλειστική κρίση τις εκδηλώσεις εκείνες, που θα αποτελέσουν μέρος του προγράμματος των εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που έχουν σχέση με τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα, καθώς και τις διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές και αντιπροσωπεύσεις. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγείται, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, την πρόσληψη έως δύο βοηθών. Η αμοιβή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
Άρθρο 17 "Οργανωτική διάρθρωση του Οργανισμού"
1.  
  Τα διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης του Οργανισμού είναι:
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή
 3. Η Διεύθυνση
 4. Το Γραφείο
2.  
  Οι Υπηρεσιακές Μονάδες του Οργανισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης στις οποίες περιλαμβάνονται Τμήματα είναι:
 1. Η Διεύθυνση Παραγωγής
 2. Η Διεύθυνση Κατάρτισης Καλλιτεχνικού Προγράμματος
 3. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας
 4. Η Διεύθυνση Μarketing και Χορηγιών
 5. Η Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών και Νομικών Λειτουργιών
3.  
  Οι Υπηρεσιακές Μονάδες του Οργανισμού σε επίπεδο Γραφείου είναι:
 1. Η Γραμματεία του Δ.Σ.
 2. Η Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής
Άρθρο 18 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παραγωγής"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγής ανήκει η εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου προγράμματος και ειδικότερα: - Η εκπόνηση προτάσεων για τους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων, καθώς και για την προμήθεια με τον προσφορότερο για τον Οργανισμό κάθε φορά τρόπο και εγκατάσταση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών και Νομικών Λειτουργιών, της αναγκαίας για κάθε εκδήλωση υλικοτεχνικής υποδομής. - Η συμμετοχή στην επεξεργασία του γενικού προγράμματος εκδηλώσεων και στη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος τούτου. - Η εισήγηση στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού για τις επί μέρους εκδηλώσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Άρθρο 19 "Αρμοδιότητες Κατάρτισης Καλλιτεχνικού Προγράμματος"
1.  
  Η Διεύθυνση Κατάρτισης Καλλιτεχνικού Προγράμματος συνδράμει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή σε σχέση με: - Την κατάρτιση του συνόλου του καλλιτεχνικού προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. - Τις επαφές και διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής καλλιτεχνικών σχημάτων στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας και συμπαραγωγής με ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς. - Την εκπροσώπηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, όπου αυτός κρίνει αναγκαίο. - Την αξιολόγηση των υποβληθέντων (π.χ. από καλλιτεχνικούς φορείς) προτάσεων, που αφορούν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. - Την υποβολή προτάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό του καλλιτεχνικού προγράμματος.
Άρθρο 20 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επικοινωνίας"
1.  
  Η Διεύθυνση Επικοινωνίας έχει την ευθύνη για τη χάραξη της συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής του Οργανισμού και ειδικότερα για: - Την επαφή και συνεργασία με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. - Την κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος των Δημοσίων Σχέσεων και Συνεργασιών. - Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος ενημερωτικών και διαφημιστικών εκστρατειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Οργανισμού. - Κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αντικείμενο δραστηριότητας της Διεύθυνσης.
2.  
  Ο Διευθυντής Επικοινωνίας ορίζεται ως εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού
Άρθρο 21 "Διεύθυνση Μarketing και Χορηγιών"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μarketing και Χορηγιών ανήκει: - Η κατάρτιση του προγράμματος marketing του Οργανισμού. - Η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος χορηγιών. - Η κατάρτιση του προγράμματος αξιοποίησης των εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων. - Κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αντικείμενο δραστηριότητας της Διεύθυνσης.
Άρθρο 22
1.  
  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Νομικών Λειτουργιών Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Νομικών Λειτουργιών ανήκει η παροχή στα όργανα Διοίκησης του Οργανισμού κάθε αναγκαίας συνδρομής για θέματα που αφορούν το προσωπικό και τα οικονομικά θέματα του Οργανισμού (πληρωμές, εισπράξεις, προμήθειες, διαχείριση της αποθήκης κ.λπ.), η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους και η παράσταση ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Αρχής, η τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αντικείμενο δραστηριότητας της Διεύθυνσης.
Άρθρο 23 "Προσωπικό"
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού του Οργανισμού είναι συνολικά πενήντα και διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες: τα Στελέχη και το Προσωπικό Υποστήριξης. Τα Στελέχη πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ή να διαθέτουν εγνωσμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα που απασχολούνται. Το Προσωπικό Υποστήριξης πρέπει να είναι, τουλάχιστον, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού. Οι θέσεις προσωπικού που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες. Η κάλυψή τους εξαρτάται από τις ανάγκες του Οργανισμού. Κάθε εργαζόμενος στον Οργανισμό κατέχει μια θέση εργασίας, ο τίτλος της οποίας αντιστοιχεί, κατά το δυνατόν, στο πραγματικό της περιεχόμενο. Η ανάληψη από έναν εργαζόμενο περισσότερων από μίας θέσεων προσωπικού επιτρέπεται μόνο, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, κατά περίπτωση και ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2.  
  Εκτός των ανωτέρω θέσεων προσωπικού ο Οργανισμός, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, δύναται να συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη ειδικών αναγκών, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό του
3.  
  Η κατανομή του προσωπικού του Οργανισμού στις διάφορες Υπηρεσίες του, η τυχόν οργάνωση των Διευθύνσεών του σε Τμήματα, καθώς και ο προσδιορισμός των προσόντων των Διευθυντών και των τυχόν Τμηματαρχών γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού.
4.  
  Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού δύναται να προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου έκτακτο προσωπικό για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Οργανισμού. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω στο ειδικό θέμα, για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση.
5.  
  Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού είναι δυνατόν να συγκροτούνται Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας από το προσωπικό του Οργανισμού ή/και από τρίτους, με καθήκοντα που δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων ή από ειδικότητες που δεν υφίστανται στο απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού ή για αντικείμενα, στα οποία ο Οργανισμός δεν έχει αναπτύξει επαρκή τεχνογνωσία
Άρθρο 24 "Έλεγχος - Εποπτεία"
1.  
  Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Η εποπτεία αφορά τα θέματα του ιδρυτικού Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920), όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.  
  Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Οργανισμού ενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα περί οικονομικού ελέγχου των Ν.Π.Ι.Δ. δημοσίου συμφέροντος και των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τις ανώνυμες εταιρείες. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2648/ 1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) εφαρμόζονται και στον Οργανισμό.
3.  
  Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολών πληρωμής των δαπανών του Οργανισμού γίνεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Νομού Αχαΐας.
Άρθρο 25 "Εταιρική χρήση"
1.  
  Η πρώτη εταιρική χρήση του Οργανισμού αρχίζει από την έναρξη αυτού και λήγει έπειτα από είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Άρθρο 26 "Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις"
1.  
  Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης του Δ.Σ. του Οργανισμού καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης), σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 27 "Διάθεση κερδών"
1.  
  Η διάθεση των καθαρών κερδών του Οργανισμού γίνεται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 28 "Εκκαθάριση"
1.  
  Μετά τη λύση του την 1η Ιανουαρίου 2007, ο Οργανισμός εξακολουθεί να υπάρχει και να συναλλάσσεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι εκκαθαριστές και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού κατά την περίοδο και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και τυχόν άλλων συναρμόδιων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του
3.  
  Η εκκαθάριση πρέπει να περατωθεί έως την 31.12.2007. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 29 "Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης"
1.  
  Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές (τακτικοί και αναπληρωματικοί) για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όλοι οι ανωτέρω ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν καταστεί πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, οι οποίοι έχουν τα άνω προσόντα, ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 30 "Τελική διάταξη"
1.  
  Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-03-07 Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάτρα 2006 Α.Ε.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/58
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/28055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/28055 2001
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/728 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/728 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία