ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3323

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση και σύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού"
1.  
  Συνιστάται Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
2.  
  Στην Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος και οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών ως μέλη
3.  
  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να μετέχουν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο Προϊστάμενος του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού
Άρθρο 2 "Αποστολή και στόχοι"
1.  
  Η Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού έχει ως αποστολή:
 1. την ένταξη του πολιτισμού στα γνωστικά αντικείμενα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,
 2. την ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης και του πολιτισμού,
 3. την πολιτιστική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής και την ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ευρύτερης εμβέλειας
2.  
  Στόχοι της Επιτροπής είναι ιδίως:
 1. η ανάπτυξη της γλωσσικής παιδείας και η ενίσχυση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας,
 2. η εξοικείωση των παιδιών και των νέων με όλες τις μορφές τέχνης,
 3. η προαγωγή της νεανικής καλλιτεχνικής έκφρασης,
 4. η δημιουργική έκφραση του πολιτισμού στην καθημερινή μαθητική και φοιτητική πραγματικότητα,
 5. η αύξηση του ενεργού πληθυσμού και της ενεργητικής συμμετοχής αυτού στα πολιτιστικά δρώμενα,
 6. η ενίσχυση των πολιτισμικών υποδομών,
 7. η ενίσχυση των υποδομών για πολιτιστικές δραστηριότητες,
 8. η προώθηση της συνέργειας στο χώρο του πολιτισμού και της παιδείας,
 9. η ανάπτυξη πνεύματος συμμετοχής και εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο,
 10. ο ενεργός σεβασμός προς τα μνημεία, το λαϊκό πολιτισμό, το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον ως καθημερινή συμπεριφορά,
 11. η ανάδειξη της συμβολής του ελληνικού πολιτισμού στη δημιουργία του σύγχρονου και ιδίως ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και η ευρωπαϊκή διάσταση του πολιτισμού γενικότερα,
 12. η ανάδειξη της ελληνικής αρχαιότητας ως πηγής επιστήμης, παιδείας και πολιτισμού και η ενίσχυση του ερευνητικού έργου στον τομέα αυτόν,
 13. η διατήρηση του πλαισίου αξιών αναφορικά με το ρόλο του ανθρώπου ως υποκειμένου της ιστορικής εξέλιξης,
 14. η δημιουργία νέων θεσμών παιδείας και πολιτισμού
3.  
  Σε εκτελεστικό επίπεδο η Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού:
 1. αποφασίζει για τις κοινές δράσεις των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
 2. μεριμνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού,
 3. υιοθετεί προτάσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του εθνικού προϋπολογισμού, αποφασίζει για την αξιοποίηση δωρεών και χορηγιών για δραστηριότητες παιδείας και πολιτισμού και αναθέτει σε εμπειρογνώμονες ή ομάδες εργασιών την εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων, τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
 4. αξιολογεί τα αποτελέσματα των προγραμμάτων δράσης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή,
 5. μεριμνά για την προώθηση διεθνών συνεργασιών σε θέματα παιδείας και πολιτισμού
Άρθρο 3 "Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής"
1.  
  Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο αυτής, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη, αναθέτει στα μέλη της τη μελέτη θεμάτων που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία και υπογράφει κάθε απόφαση ή έγγραφο της Επιτροπής
2.  
  Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά τηρούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Για τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τα πρακτικά των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
3.  
  Χορήγηση αποσπασμάτων επιτρέπεται με τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου
4.  
  Μέλη της Επιτροπής μπορεί να μην προσκαλούνται σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους
5.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρωθυπουργού, της Επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
6.  
  Η Επιτροπή καλεί κατά την κρίση της σε ακρόαση πρόσωπα, τα οποία μπορεί να διευκολύνουν το έργο της με τη διατύπωση απόψεων σχετικών με το αντικείμενο και τους σκοπούς της Επιτροπής. Επίσης η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους από το χώρο της Παιδείας και του Πολιτισμού, από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, ελληνικής υπηκοότητας ή μη, για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενό τους, ορίζοντας το θέμα για το οποίο καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους.
7.  
  Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή η αποζημίωση
8.  
  Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να της τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση
Άρθρο 4 "Εκτελεστική Γραμματεία"
1.  
  Συνιστάται Εκτελεστική Γραμματεία της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία επιλαμβάνεται των διαδικασιών εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής και την οποία απαρτίζουν ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού
Άρθρο 5 "Σύσταση θέσεων προσωπικού"
1.  
  Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιτροπής. Τις ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνουν πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ανεγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής.
2.  
  Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό επικουρεί την Επιτροπή και την Εκτελεστική Γραμματεία, προετοιμάζοντας εισηγήσεις για θέματα που του ανατίθενται και την ενημερώνει για τις εργασίες των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της παιδείας και του πολιτισμού. Επίσης τηρεί επίσημο αρχείο κειμένων και επιστημονικών μελετών.
3.  
  Η πλήρωση των θέσεων που συνιστώνται στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιτροπής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οι υπηρετούντες με απόσπαση στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιτροπής λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπασθεί, πλην αυτών που σχετίζονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.
4.  
  Ο διορισμός, η απόσπαση και η παύση του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού γίνονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπονται στο Ν. 2190/1994 άρθρο 19, όπως ισχύει.
5.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, που υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης πληρώνονται οι θέσεις αυτές και με απόσπαση.
6.  
  Οι αποδοχές των θέσεων των ειδικών επιστημόνων και του λοιπού προσωπικού, που συνιστώνται με το άρθρο αυτό, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Όσοι από τους παραπάνω υπηρετούν με απόσπαση επιλέγουν μεταξύ των αποδοχών των θέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και εκείνων της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί.
7.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας της Εκτελεστικής Γραμματείας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
8.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν σε θέματα διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας της υλικοτεχνικής υποδομής της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και της Εκτελεστικής Γραμματείας
9.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-03-08 Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/61
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994