ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3338

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 22 Ιουνίου 1998, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών - Νο. 170 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Στρασβούργο, 22.6.1998 ΕΤS170 - Προστασία των σπονδυλωτών ζώων (Πρωτόκολλο Τροποποίησης), 22.6.1998 Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα οποία υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Σπονδυλωτών Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και Άλλους Επιστημονικούς Σκοπούς, η οποία άνοιξε για υπογραφή στο Στρασβούργο στις 18 Μαρτίου 1986 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση»), Έχοντας υπόψη τη Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει γενικές διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των ζώων τα οποία προορίζονται για χρήση για επιστημονικούς σκοπούς ώστε να μην υποφέρουν και να μην υφίστανται πόνο και καταπόνηση, και έχοντας υπόψη την αποφασιστικότητα των κρατών-μελών να περιορίσουν τη χρήση ζώων για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, με απώτερο σκοπό να αντικατασταθούν οι χρήσεις αυτές, όπου είναι δυνατόν, ιδίως μέσω της αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων και της ενθάρρυνσης της χρήσης αυτών των εναλλακτικών μεθόδων, Έχοντας υπόψη τον τεχνικό χαρακτήρα των διατάξεων των παραρτημάτων της Σύμβασης, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τα αποτελέσματα της έρευνας στους τομείς που καλύπτονται, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Το άρθρο 30 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: 1.Τα Μέρη θα διεξάγουν, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και κάθε πέντε χρόνια εφεξής, ή συχνότερα αν το ζητήσει η πλειοψηφία των Μερών, πολυμερείς διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για να εξετάζουν την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και τη σκοπιμότητα της αναθεώρησής της ή της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής οποιασδήποτε από τις διατάξεις της. 2.Οι διαβουλεύσεις αυτές θα διεξάγονται στο πλαίσιο συνόδων που θα συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα Μέρη θα ανακοινώνουν το όνομα του αντιπροσώπου τους στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τουλάχιστον δύο μήνες πριν από κάθε τέτοια σύνοδο. 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη θα συντάξουν τον κανονισμό των διαβουλέύσεων αυτών.» Άρθρο 2 Η Σύμβαση συμπληρώνεται με την προσθήκη ενός νέου Μέρους ΧΙ με τίτλο «Τροποποιήσεις», συμπεριλαμβανομένου ενός νέου άρθρου 31, το οποίο έχει ως εξής:« 1.Κάθε τροποποίηση των Παραρτημάτων Α και Β που προτείνει ένα Μέρος ή η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος θα τη διαβιβάζει στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε οποιοδήποτε μη κράτος-μέλος που έχει προσχωρήσει ή έχει προσκληθεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34. 2.Κάθε τροποποίηση που προτείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου θα εξετάζεται τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ημερομηνία αποστολής της από το Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο πολυμερούς διαβούλευσης, όπου μπορεί να υιοθετείται με πλειοψηφία δύο τρίτων των Μερών. Το υιοθετηθέν κείμενο της τροποποίησης θα αποστέλλεται στα Μέρη. 3.Κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες από την υιοθέτηση της στο πλαίσιο πολυμερούς διαβούλευσης, εκτός αν το ένα τρίτο των Μερών έχει εκφράσει επίσημα την αντίθεσή του.» Άρθρο 3 Η αρίθμηση των άρθρων 31 έως 37 αλλάζει σε 32 έως 38 αντίστοιχα. Άρθρο 41.Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για υπογραφή από τους Υπογράφοντες τη Σύμβαση, οι οποίοι μπορούν να γίνουν Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου ως εξής: 1)υπογράφοντας το χωρίς την επιφύλαξη της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή 2)υπογράφοντας το με την επιφύλαξη της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, οπότε θα πρέπει να ακολουθήσει κύρωση, αποδοχή ή έγκρισή του. 2.Ένας Υπογράφων τη Σύμβαση δεν δύναται να υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο χωρίς την επιφύλαξη της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή να καταθέσει έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, εάν δεν έχει ήδη καταθέσει ή εάν δεν καταθέσει ταυτόχρονα έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της Σύμβασης. 3.Τα Κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση μπορούν να προσχωρήσουν και στο παρόν Πρωτόκολλο. 4.Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 5 Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Μέρη της Σύμβασης θα έχουν γίνει Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 4. Άρθρο 6 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιεί τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα υπόλοιπα Μέρη της Σύμβασης και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά με: α. κάθε υπογραφή χωρίς την επιφύλαξη της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, β. κάθε υπογραφή με την επιφύλαξη της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, γ. κάθε κατάθεση εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, δ. την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου, ε. Κάθε άλλη ενέργεια, ειδοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν Πρωτόκολλο. Σε μαρτυρία αυτού, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Στρασβούργο, στις 22 Ιουνίου 1998, στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, όπου και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα αντίτυπο, το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα υπόλοιπα Μέρη της Σύμβασης και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας: Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου της Ανδόρας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας: Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας: Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας: Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας: Στρασβούργο, 26 Ιουνίου 1998 Με την επιφύλαξη της κύρωσης ή αποδοχής (υπογραφή) Αν ΜΠΕΛΛΙΝΓΚ Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας: Με την επιφύλαξη της κύρωσης ή αποδοχής Τομ ΓΚΡΕΝΜΠΕΡΓΚ Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας: Με την επιφύλαξη της κύρωσης ή αποδοχής Ζακ ΒΑΡΕΝ Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας: Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας: Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λετονίας: Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας: Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου: Για την Κυβέρνηση της Μάλτας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας: Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ολλανδίας: Με την επιφύλαξη της κύρωσης ή αποδοχής Γιόχαν Σ.Λ. ΓΚΟΥΑΛΤΕΡΙ ΦΑΝ ΒΕΕΖΕΛ Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας: Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας: Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας: Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας: Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας: ΧΑΚΑΝ ΒΙΛΚΕΝΣ Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας: Για την Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας: Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας: Για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας: Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του μοναδικού πρωτοτύπου στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, το οποίο έχει κατατεθεί στο αρχείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στρασβούργο, 7 Ιουλίου 1998 Ο Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (υπογραφή)Γκυ ΝΤΕ ΒΕΛ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία